Skip to main content

Full text of "ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ (ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪುಟ ಚಿ-ಪ)"

See other formats


ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಚ್ಯವಿದ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಲಯದ 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಜನಾತಕ ಸೂಚೀ 


ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪುಟ (ಚಿ-ಸ) 

ಪ್ರಾಚ್ಯವಿದ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ 
ನೈಸೂರು ನಿಶ್ಚನಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು, 


೧೯೬೨ 
ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಚ್ಯನಿದ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಲಯದ 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಜನಾತಶ ಸೂಜೀ 


ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪುಟ (ಚಿ-ಪ) 

ಪ್ರಾಚ್ಯನಿದ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ 
ನೈ ಸೂರು ನಿಶ್ಚವಿದ್ಯಾನಿಲಯೆ, ವೆಸ್ಫಿಸೂರು, 


೧೯೬೨ 


ಹ್‌ ಹ 4; 
ಕೈ 2 | ಡ್‌ ಶಿ ಈ ಹ 
| ರ್ಕ ಟ್‌ (! ಕ್‌ ್‌ 
ದ ರ ಶಾ 
ನ. 


ಡಿ ಹಾ ಗ 
"ಶ್‌ 
ಆ ಟ್ರಾ 

(1 1॥[1|[111/1] 
1 ಕ 


ಗ “ಕ್ಮ ಕಾ ಇಕ್ಕೆ " ಚಕ್ಕಿಾ್‌ 


ತ ಈ ತಾ ಣ್ಯ 


ತೆ 
1 0017711 | 
(11/1000 0೯ (/11/0/ 11/1808 


17 00 


0116171181 86608708 1878111016, 7116076. 
1701. 11 (0081-0೩) 


17107" ಔ80110% : 
1. 0೯₹[£[₹[8100ಗ,, 7.4., 


1)17೮೧1॥0೫. 


74401 : 
॥, 5. 5ಗ8811110, 11.4. 
'ಗಿ೩510, 171700008೯. 


18414100 ರ : 
716 8065687001 1551518115. 

೦೧11771೬. ೧೯೦೯ಗ೧೦೧ 1%೩5711ಟ1£. 
೪111/£೧೨5(71/ ೦೯ 111/6೦೧೯. 
115೦೧೯. 


1962 


2ಸಿ114ಗಿಂಡೆ ರಿ) : 
0೦11071081 30808701 7181101000, 1778070. 


711066 88. &.50 


71೪೫0 ರ : 
566 5187೩೮೩ ೫085, 1118089. 


ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಚೈನಿದ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಲಯೆಡ 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ. ವರ್ಜನಾತಕಸೂಜೇ 


ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪುಟ (ಚ-ಪ) 


ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು: 
ಹೆಚ್‌, ದೇವೀರಪ್ಪ, ಎಂ.ಎ, 
ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌. 

ಪ್ರಾಚ್ಯನಿದ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಲಯ 
ನೈಸೂರು ವಿಶ್ವನಿದ್ಯಾನಿಲಯ್ಕೆ ಮೈಸೂರು. ' ''' 


1962 


ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ ೧೦೦೦ ಪ್ರತಿಗಳು 


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಕಾದಿರಿಸಿದೆ 


ಬೆಲೆ: ೪-೫೦ ರೂ. 


ಮುದ್ರಣಕಾರರು : 


ಶ್ರೀ ಶಾರಜಾ ಪ್ರೆಸ್‌, ಮೈಸೂರು. 


1115 770೦೫೫ 
31.46 88871 7೭08178580 ೪7177೯೫ 7೯೫೫ 410 ೦೯ 4 ೧೫/7೫17 7೩೦೬ 
118 81727187777 ೦೯ 5೦1೫7771810 ೫787,48011 ಹಿ 
೮೮೬೩77೮೧೩1 ೬೫೯೫11೧5, 


೮೦1೫ ೫೫7೫%17777' ೦೫ 1೫718. 


ಆ ೫1 ೪ 96/ಟ09 ೩ ಇಂ 5 


ತೆ 


ತ 
ೆ 
ಹಾ: ಸ 
ಇ 1 ಕ 
ಮ್ಮ್‌ 
ಭ್‌ | 


ಜು 11 


ಇತ 


೫ ಟು8ಸಿ14/1 ೫% 
ಒಟ 8 


ಹ 


ಕ್ಮ 


ಹಿ ೀಠಿತೆ 


ಮುದ್ರಣ ಸೌಕರ್ಯವಿಬ್ಲದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ತೆಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ 
ಗಳನ್ನೂ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಓಲೆಗರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕಾಗದವು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ 
ಕಾಗದದ ಮೇಲೂ ಬರೆದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ತಿ ದ್ದ ರು, ಪ್ರಾಚೀನ ಗ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಾವು 
ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲಿನಿಕಾರರಿಂದ ಪ್ರತಿಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳು ತ್ರಿದ್ದುದೂ ಉಂಟು. 
ಇದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ಒಂದೇ ಕೃ ತಿಯ ಹಲವಾರು ಕ ಯ ಪ್ರತಿಗಳು ನಮಗೆ 
ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇಕೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 
ಈ ವಿಧವಾದ ಹಸ್ತಲಿಖಿತ : ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಮ್ಮ 
ಸಂಸ್ಥೆ ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿಟ್ಟದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, 
ಈ ವರ್ಣನಾತ್ಮ ಕ ಸೂಚಿಯು ವಿವರವಾಗಿ ಶಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ ರ್ರತ್ಯಕ್ಸವಾಗಿ 
ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬ? ಅವುಗಳ ಸ್ಥೂಲಸರಿಚಯವನ್ನು ವ್ರ ೫ಬ. 
ಸೂಚಿಯು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 


ಈ ವಿಧವಾದ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚಿಯು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಅನೇಕ 
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೫೪ರ 
ವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೈಬರಹದ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚಿಯನ್ನು 
ಅತ್ಯಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನಾಲ್ಕುಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು 
: ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ'"ತ'ಕಾರದಿಂದ "ಪ' ಕಾರ ಪೂರ್ತಿ 
ಒಟ್ಟು ೫೦೨ ಕೃತಿಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 


ಮೊದಲು ಆಂಗ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವುದು ಗ್ರಂಥಗಳ ಕ್ರಮಾಂಕ. 
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಗ್ರಂಥದ ಸಾಂಕೇತಿಕಾಂಕವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ 
ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕಾಂಕದ ಹಿಂದೆ. *ಕೆ' ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಓಲೆಯ 
ಪ್ರತಿಯೆಂದೂ, "ಕೆ.ಎ' ಎಂದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ಕಾಗದದ ಪ್ರತಿಯೆಂದೂ, 
ಸೆ.ಬಿ' ಎಂದಿದ್ದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಅಳತೆಯ ಕಾಗದದ ಪ್ರತಿಯೆಂದೂ ಸೂಚನೆ, ಒಂದೇ 
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಂಥಗಳಿದ್ದಾಗ ಆ ಗ್ರಂಥವು ಆ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೆಯದು 
ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕಾಂಕದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗೀಟನ್ನು ಹಾಕಿ 
ಅದರ ಮುಂದೆ ಗ್ರಂಥದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ 
ಅಕ್ಬರಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ, ವಚನ, 
ಷಟ್ಟದಿ ಮೊದಲಾಧ ಗ್ರಂಥಪ್ರಜೇದ. ಎರಡನೆಯ ಸಾಲಿನ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ 


1] 

ಅಳತೆಯನ್ನು ಅಂಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಗುಲವ ನಿಭಾಗವನ್ನು ದಶವತಾಂಶದಿಂದ 
ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಅಳತೆಯ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಉದ್ದ, ಎರಡನೆಯದು ಆಗಲ. 
ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ « ೫ ' ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಗ್ರಂಥದ 
ಹೆಸರಿನ ಕೆಳಗೆ, ಕವಿಯು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನೂ ಅದೇ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 
ಕನಿಯ ಕಾಲನನ್ನೂ ಈ ಎರಡೂ ತಿಳಿಯದಿದ್ದಾಗ ಆಸ್ಥ್ಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಚಿಹ್ನೆ ?) 
ಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕನಿ ಮತ್ತು ಕಾಲವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಚಿ 
ಕವಿಚರಿತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 


ಮೂರನೆಯ ಸಾಲಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮತ್ತು ಮುಗಿ 
ಯುವ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಪತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮಾಂಕನನ್ನು ಬರೆಯದಿರುವ 
ಪುಸ್ತ ಕಗಳಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳಿನೆ `ಎನ್ನು ವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 
ಕೆಲವುಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರುಟಿಸ ಜೆ [ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪತ್ರ ಎಂದಿರುವ ಕಡೆ ಜೆ 
ಪಾರ್ಶ್ಪ್ವಗಳೂ ಸೇರಿ ಬ್‌ ಎಂದೂ, ಪುಟ' ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೂ ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ 
ತಾ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಕ್ಕು ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ 
ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪತ್ರಗಳ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ 
ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪತ್ರದ ಒಂದೊಂದು 
ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲೂ ಇರುವ ಸಾಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಾಲಿ 
ನಲ್ಲೂ ಇರುವ ಅಕ್ಬರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಸರಾಸರಿ ಮಾನದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಳಿಕ 
ಗ್ರಂಥದ ಚದಿಧಾಗವನ್ನು "ಆದಿ:-' ಎನ್ನುವುದರ ಮುಂದೆಯೂ ಅಂತ್ರ ಭಭಾಗವನ್ನು 
"ಅಂತ್ಯ: ' ಎನ್ನುವುದರ ಮುಂದೆಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಆದ್ಯಂತ ಗ ಗ್ರಂಥ ಭಾಗ 
ಗಳ ಕೆಂವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹ 0 ರ್ರ ಕ್ಕ ಕಡೆ ಗ್ರಂಥ ತ್ರು ಸ 
ಯೆಂದೂ ೫ ೫ ೫ ೫ ಹೀಗಿರುವ ಕಡೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದ ಗ್ರಂಥವಿದ್ದ ರೂ 
ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಆದ್ಮಿ, ಅಂತ್ಯ 
ಗಳಾದ ಬಳಿಕ ಟು ನಿಷಯ ಎಂಬ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ರತಿಸಾದ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು 
ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಆ ಬಳಿಕ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಎಂಬ ನಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತ ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧೆ 
ಪಟ್ಟಂತೆ ಲಿಪಿ, ಪುಸ್ತಕದ ಸ್ಥಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆ ಅದೇ ಪುಸ್ತ ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ 
1 ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವುಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಸಂಗ್ರ ಹವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು 
ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತ ಕಗಳೊಡನ ಇರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು 1... ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಟ್ಟಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಪುಟದ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದೆ. 


ಪ್ರತಿಗ್ರಂಥದ ವರ್ಣನೆಯೂ «ಕ್ರಮಾಂಕ? ಮೊದಲಾಗಿ * ವಿಶೇಷ' ಕಡೆಯಾಗಿ 
ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಿಭಾಗಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿಹಿ. 


11] 

ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಭಾಗಗಳು ಪಾಠೆದೃಸ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸ್ರೆತಿಯಕ್ಸ್ನೆ 
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಆಯಾ ಭಛೆಂದಸ್ಸಿಗನು 
ಗುಣವಾಗಿ ವಿಭಾಗಮಾಡಿ, ಗೀಟುಗಳಿದ್ದರೆ ಅವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಓಡುಗರಿಗೆ 
ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಲೆಂದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 
ಲಿಫಿಕಾರರು ಆದ್ಯಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಷ್ಟದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೆ, 
ಮೊಡಲನೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದುವುಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
"ಶ್ರೀ'ಕಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೆ. . ಒಂದನ್ನೊ ಎರಡನ್ನೊ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಉಳಿದು 
ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಕಾರರು ಗ್ರಂಥಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಸಂ ಬರೆದೂ ಕಡುಜಡ! 
ನಪ್ಸಂ ಬರೆದಾತಶನೆ:ದು ಬಯ್ಯಲು ಬೇಡಾ ॥ ತಪ್ಪಕ್ಕು ಶುದ್ಧಮಕ್ಕು ತಪ್ಪುಳ್ಳರೆ 
ತಿದ್ದಿಕೊಳುವುದುತ್ತಮ ಪುರುಷರ್‌- -ಎಂದಿರುವುದುಂಟು. ಇದನ್ನು ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೆಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ಗೊತ್ತಾಗಲೆಂದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪು 
ಗಳನ್ನು ತಿದ್ದದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತಪ್ಪಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು 
ಇಂತಹ ಅಶುದ್ಧವೂ ಅಸಾಧುವೂ ಆದ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮೂಲಪ್ರತಿಯನ್ನು 
ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಂಪ್ರಕಿಸಿ ಪ್ರಕಟಸುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 
ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಸಾತಿಗಳೂ ಗುಣಗ್ರಾಹಿಗಳೂ ಆದ ವಿದ್ವಜ್ಜನರು ಊಹಿಸಕೊಳ್ಳ 
ಬಲ್ಲರು. 


ಈಗ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಲಿಪಿಕಾರರಿಂದ 
ಪ್ರತಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವು. ._ ಕನಿಯ ಸ್ತಹಸ್ತಾಕ್ಸರ ಪತ್ರಿಗಳಲ್ಲ-ಕವಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವ ಮಾತ್ರ. ಆತ ಒಬ್ಬನೇ. ಆದರೆ ಆ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರದ ರಕ್ಷಣೆಯ 
ಭಾರವನ್ನು ಬಹುಮಂದಿ ಲಿಪಿಕಾರರು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವಣಿ 
ಎರೆಯುವವರು ಅವರು. ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ 
ಲಿಪಿಕಾರರು ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದಶೇ ಈಗಲೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. 


ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರತಿಕಾರರು ಪ್ರಾಚೀನ 
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಬೃಹದ್ರತ್ನಾಕರವನ್ನೇ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 
ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಯೂ ಪಃ ಲಿವಿಕಾರರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. 


ತಾನು ಬರೆದ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ 
ಎಂದು. ಗ್ರಂಥಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುಗರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದ ಲಿಪಿಕಾರಥಿಲ್ಲ.. ಇದು ಆತನ 
ವಿನಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲಿಪಿಕಾರನೂ 
ತನ್ನ ಇಷ್ಟದೈವ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಬಳಿಕ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯಲು 


117 

ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. (ಈ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಗಳು 
ಇರುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ), ಕೆಲವರು 
ತಾವು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕಾಲವಿವರವನ್ನು 

ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, 
ನೀರಮಾಹೇಶ್ವರಾಚಾರ ಸಂಗ್ರಹೆವನ್ನು ಬರೆದೆ ಒಬ್ಬ ಲಿಪಿಕಾರನು ತಾನ್‌ 
ತಾಳೇಗರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರ ಓಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿರುವ ವರೆಗಿನ 
ವಿವರವನ್ನು ಗ್ರಂಥಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಒಕ್ಕಣೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದೆ: 
ಪಡುವಣ ದೆಸೆಯಿಂದೊಪ್ಪುತಿರ್ದ ಲವಣಾಂಬುಧಿಗೆ ಪುರ್ಬುಂ ಪುಟ್ಟಿದಹಾಂಗಿರ್ದ 
ಘಟ್ಟದ ಸರೋವರಂಗಳಲ್ಲೇಕಪಾದಚರ ಕೆದಜಾದ ಮಂಡೆ ಮೌನವ್ರತದಿಂದೊಪ್ಪು 
ತ್ತಿರ್ದ ದಿವ್ಯತಾಳಪತ್ರಮಂ ತಂದು ದ್ವಿತೀಯ ರಂಥ್ರ್ರವಂ ಮಾಡಿ ಬಿಂಗದ ಹೊರೆ 
ಯಂತೊಂದೊಂದಂ ಪೊಂದಿಸಿಕ್ಕೆಲದಲುಭಯಂ ಪಲಗೆಯಷ್ಟಲೋವೆಯಸ್ಟಮೂಲೆ 
ಗಳಿಂದತ್ಯಂತಲಂಕಾರವಾಗಿ ಕಣ್ಣೆ ಚೆಲ್ವಾಗೊಪ್ಪ ಲ್ಪ ಟ್ಟ ದಿವ್ಯ ಶಿವಾಲಯವಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ 
ಜಯಾ ಬಿಂದು ವಿಸರ್ಗಂ ದಡ್ಡತೆ 'ಪೊದಿದಾವ ತೋರ್ಥ್ವರೇಫೆ ದೀರ್ಫೆ 
ಹ್ರಸ್ತ _ದಿಂದೊಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದ ೯ ಅಕ್ಷರಮೂರ್ತಿಗಳಂ ಓತ ಜಾಜಿ ಚಿಕ್ಕೈಯನವರು 
ದಿವ್ಯ ಆಲೇಖಮಂ ಸಟ್ಸ ಎಲಜ್ಜಾ ನ್ನ ಸಂಪನ್ನ ರಾದ ವಿರಕ್ತ ಅನ್ನ ದಾನ ದೇವರ ಹಸ್ತ ದಲ್ಲಿ 
ತಿ ಯಿಂತೀ ಶಿನಸಣಂಗಳ ಸ? ಕೈಗೊಂಡು ಬರವುದಕ್ಕೆ ಯನ್ನ ಕಂಗಳು 
ಜಿಹ್ವೆ ಕರ ಕರ್ನಂಗಳು ಗತಿ ಮತಿ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಧ ್ಭೃಕ್ತ ನೀರಮಾಹೇಶ್ವರರು 
ಗಳೇ ಕರ್ತರಾದ ಕಾರಣ .ಯಿಂತಿವರ ಕರುಣ ತಾ ಕೈಕೊಂಡು ಈ 
ವೀರಮಾಹೇಶ್ವರಾಚಾರ ಸಂಗ್ರಹವ ಬರದೆನಲ್ಲದೆ ನನ್ಸಿಚ್ಛೆಯೊಳಂ ನಾ ಬರದುದಿಲ್ಲ 


ಯಾದೃಶಂ ಪುಸ್ತಕಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾದೃಶಂ ಲಿಖಿತಂ ಮಯಾ | 
ಅಬಶ್ಭೋ ನಾ ಸುಬದ್ಧೋ ಜಿ ಮಮ ಓಂ ನ ವಿದ ತೇ ॥| 


ಇಂತೆಂದುದಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವಂ ಬರದ 308ಡತೆ ನ್ನ ಶ್ರೀ 
ಜಯಾಭ್ಯ್ಯದಯ ವಿಧಿಷ್ಟ ಶಕ ವಿಕ್ರಮ ಶಕಯೊ ದ್ವಿತೀಯಶಕ ನಿ ೪೦೦೦ 
ವರುಷ | 3. ೭ (0 ಸಂದದು ೧೫೮೩ ವರುಷ ಸಂದು ವರ್ತಮಾನವಾದ 
ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರದ : ಚೈತ್ರಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಸಕ್ಸದ ರೇವತಿ ನಕ್ಸತ್ರದ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ 
ಶಶಿವಾರದಲ್ಲು "ಜದ ದೊ ಅನ್ನ ಇರ ಆಚಾರ್ಯಚಿಕ್ಕೈಯಜೇವಗೆ 
ನೀಲಕಂಠನಾಗನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ವಿರಚಿಸಿದಂಥಾ ನೀರಮಾಹೇಶ್ಚರಾಚಾರ 
ಸಂಗ್ರಹವೆಂಬ ಬಾಹುಲ್ಯ ವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಶಾಸ್ತ್ರವ.. ಬರದು ಸಂಪೂರ್ನ 
ವಾಯಿತ್ತು | ಯಿಂತೀ ಪು ಕಕ್ಕ ಶ್ವ್ಚರ್ಯಮಸ್ತು ಶುಭಮಸ್ತು ನಿರ್ವಿಫ್ನಮಸ್ತು 


ಅಜೀರ್ಣಮಸ್ತು | ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಮಸ್ತು ಚಂದ್ರಾ ರ್ಕ ತಾರಾ ನಭವುಳ್ಳ ನಕಂದಿ 
ಸ್ಫಾ ಯಿುಯಸ್ತು; | ; 


1 


ಭಗ್ನಪೃಷ್ಠಕಟಗ್ರೀವ ಬದ್ಧ ದೃಷ್ಟಿರಥೋಮುಖಂ | ಕಷ್ಟೇನ ಲಿಖತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ 
ಯತ್ನೇನ ಪರಿಪಾಲಯ | ಇಂತೆಂದುದಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವಂ ಬರವರ್ಗಂ ಓದುವರ್ಗಂ 
ಶಿವಾನುಭಾವವಂ ಥಿರೂಪಿಸುವರ್ಗಂ ಲಾಲಿಸುವರ್ಗಂ ಸಹಸ್ರಕೋಟ ನಮಸಾ 
ರವಂ ಮಾಡುತ್ತಿದೇನೆ, ಎನ್ನ ಬಿಂನಸವನವಧರಿಸಿ ಯಿದಂ ಬರದ ನಿಂಮ ಕರುಣದ 
ಕಂದನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾಮೃತ ರಸವನೆಅಐದು ನೋಡಿ ಸಲಹಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದ 
ಪದ್ಮಾರಾಧನೆಯ ಯೆಂದೆಂದು ಪಿಂಗದಂತೆ ಮಾಡಯ್ಯಾ ಲಿಂಗತಂದೆ ಶರಣು ಶರಣು 
ಶರಣಾರ್ತ್ರ್ತಿ | 


ಪುಸ್ತಕಂ ವನಿತಾ ವಿತ್ತಂ ಪರಹಸ್ತಗತಂ ಗತಂ | 

* ಆಯಾಸಂ ಪುನರಾಯಾಸಂ ಭ್ರಷ್ಟಭ್ರಷ್ಟಾ ಚ ಭ್ರಷ್ಟಯೋ (| 
ಜಲಾದ್ರಕ್ಷ ತೈಲಾದ್ರಕ್ಸ ದ್ರಕ್ಷಮಸ್ಸಾಗ್ಯ ಬಂಧನಾತ್‌ | 
ಅವಸ್ಯ ಯಾಚಕದ್ರಕ್ಷ ಮಮ ರಕ್ಷಂತು ಪುಸ್ತಕಂ ॥ 


ನೀಲಕಂಠ ನಾಗನಾಥಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ ವೀರಮಾಹೇಶ್ವ ರಾಚಾರ ಸಂಗ್ರಹೆಂ 
ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ |? 


ಈವನಿಧವಾದ ಒಕ್ಕಣೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕಾರನ ವಿಚಾರವೂ ಆತನು ಪ್ರತಿಮಾಡಲು 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಶ್ರಮವೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡುತ್ತದೆ. 


ಈ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಆಗಿರುವ 
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್‌. ಸಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್‌ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಿರು. ಅತ್ಯಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿರುವುದು ಸಂತೋಷಕರವಾದ ವಿಷಯ, 


ಈ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚಿಯ ಎರಡನೆಯ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಅಂದವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪ್ರೆಸ್‌ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ, 
ಈ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೂ 
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕ 
ವಾದ ವಂದನೆಗಳು. 


ಹೆಚ್‌, ದೇನೀರಪ್ಪ. 


* ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಈರೀತಿ ಇದ್ದೆ 
ಅಥವಾ ಪುನರಾಯಾತಂ ಜೀರ್ಣಂ ಭ್ರಷ್ಟಾ ಚ ಖಂಡಶಃ ॥ 
ತೈಲಾದ್ರ ಕ್ಷೇಜ್ಜಲಾದ್ರ ಕ್ಲೇಚ್ಛಿ ಥಿಲ ಬಂಧನಾತ್‌ | 
ಮೂರ್ಬಹಸ್ತೇ ನ ದಾತನ್ಯಮೇವಂ ವದತಿ ಪುಸ್ತಕಂ | 


ಆ [5. 
ಆ 160/1 ಡತ 1 9,4 
"೧? ಚ ಕ ಟ್ರಿ ಸ ಬಹಿ ಬೆ 


!( 


ಗ 

ಗ ಲ. 
ಚ 
ವೆ 


ಕ್‌ 2 ್‌!್ಗ[' ೪19 ಗೆ ಹ 
ಬಗೆ ಟ್‌ 40%ಧ%% ೭೩೬. ಕ್ಮ ಇ.) "೩ 
(ಹಲಾ ಹಗರಿ ಕ [ 
ಕ ಇ ತೆ ರ್ಟ ` 
ಕ್ಜ ಹ ಚ್‌ 
0. ೫೫0೯41 ಗೇಟ 
ಚ (ಗೆ 


226. ತಾತ ಕ 
ನ 


್ರ ಅಡ 
ತತಾ 1 
ಸಳ ಟಕ ॥ ಹ ರ್ಕ ೋ( ಗ 
ಷು ಥ್ರ 
3 ೯ ಕಾ 
್ನ 1 ಕ (ಗಿ _ 1. 
1 ಳೆ ಗಾ 
ಕ 
8 
ಕ ತಗೆ ಕ 
ಹ್‌ ಫೆ ಜತ್‌ 
ಕ್ಕೆ 
೨೩ ಆ? 
| 
ಗ" ಅ 
4. ಭ್ಯ ತ 
ಇ ತ 
೫ ಟ್ರ 
| ಲೆ | ಎಿಸಿಸ್ಟಿ 
ಇ. 


40೧8 


ಕೆ ೧೧೨ ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ವಂಶಾವಳಿ ಗದ್ಕು 
೧೭.೧"ೀ೧.೪' ತಿರುಮಲಾರ್ಯ ೧೬೮೦ 
೪೪೧೧೪ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ೬೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನಟ್ಟನಡುವೆ ನೆಟ್ಟಿ ಪೊಂಗಳೆಯೊಳ್‌ ಕಟ್ಟದ ಕಾರ್ಗೋಡಗದ ಸರಪಣಿಯ 
ಕೀಲಂ ಕಳಲ್ಪಿ ಸೆಡತಲೆ ನಿಡಿರ್ದನೆಳದೊಯ್ದಾರುಮರಿಯದಂತೋಳು 
ಮೂಲೆನನೆಯೊಳ್‌ ಮರ....ವೋ.. ರಿ ಮಂಡಿಸಿ ವೆಣ್ಣೆನಿಸಿಯೊಡನುಂಡು 
ದನುಗುಳೆಬುದಂಡಿಸುವಿನಮದರ್ಕದು ಬೆದರಿ ಪಲಗಿರಿಪುದುಮದಂ ಬೆಣ್ಣೆ 
ಗೆತ್ತು ಬೆರಲಿಂ ತೆಗೆವುತ್ತಿರೆ ಮುಮ್ಮನೆವಾಳ್ಕೆಗೆಯ್ದು 


ಅಂತ್ಯ: ದ್ರೋಹಮನೆಣಿಸಿಯವನಂ ಕಪಡಿನೊಳ್ಕಡುಪಿ ಈ ದೊರೆತನಮಂ ಕೊಂಡು 

ತಾನುಂ ಪಾವುಡಮಂ ಕಾಣೆಕಗಳಿಕಳುಪುವಿನಮವಿನ ತಪ್ಪುಗೆಯ್ಮೆಗಳ 

ಇ ನೆಣಿಸಿ ನೀಳ್ಕರಿಸಿ ಬಂದ ಗುರಿವಾನಿಸನಂ ಬಂದಂತೆ ಕಳುಪಲೊಡಮದರ್ಕಾ 

ದೊಕಿ ಪಿರಿದುಂ ಬಿಗುರ್ತು ನೆರವನರಸಿ ಮುಂ ತನ್ನಂದೆ ಬಿಜ್ಜಾನಗರಿಯ 

ಥೊರೆತನನನಾಳ್ಚ ತೆಲುಂಗರಾಯರ ಬಗೆಯೊಳ....ರ್ಪಾ ಶ್ರೀರಂಗರಾಯ 

ನೆನಿಸುವಂ ತನ್ನ ಬೇಲೂರ್‌ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಂತಾದ ಕೋಂಟಿ ದುರ್ಗಂ 
ಗಳ್ತುರುಕರ್ಗೆ ಸೂರೆಕೊಟ್ಟು , 


ನಿಷಯ : ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜನ ವಂಶವಿಚಾರ. 
ವಿಶೇಷ: ಅಸಮಗ್ರ ಪ್ರತಿ, ಗ್ರಂಥಲಿಪ್ಕಿ, ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳ:ಅಂಚು ಮುರಿದಿದೆ. 


ಹ ್‌ೌ್‌ೀ 

40೦9 
ಕೆ೧ಕ೭ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ವಂಶಾವಳಿ ಗದ್ಕ 
೧೩.೭% ೧.೨' ತಿರುಮಲಾರ್ಯ ೧೬೮೦ 
೧.೧೩೦ ಪತ್ರ ೪ ಪಂಕ್ತಿ ೪೪ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ | ಶ್ರೀ ಶೈಲಾರ್ಯ ಗುರುವೇ ನಮಃ ॥ 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲ ಪುಂಡರೀಕಕರ್ಣಿಕಾಯಮಾನ ಕನಕಾಚಲ 
ದಕ್ಷಿಣದಿಶಾಸರೀರ್ಯ್ಯಸ್ತ ಪರಿಕರ್ಮ್ಮಾಲ ಕಮ್ಮಣ ಭಾರತವರ್ಷ ಮಂಡ 
ನಾಯತಖಂಡೋದ್ಟ ೦ಂಡ ವೈಭವೋತ್ತ ಮರ್ನ್ನಾಂತ ಕರ್ನ್ಟಾಟದೇಶದೊ 
ಳ್ಳಾವೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ 'ರಜೊಳದಿದೂರದೊಳೆಸೆವ ಮಹಿಶೂರ ಪುರದೊಳ್‌' 


೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮ* ಸೂಚೀ 


ಸರಲ ಸಾಮಂತ ಕೋಹೀರ ಕೋಟಮಣಿಫೈಣಿಚೀತೃತ ಪದರಾಜೀವ 
ನೆನಿಸಿ ರಾಜಿನ ಚಾಮರಾಜಂಗೆ ಚತುರತೆಗೊಲ್ಹು ಮೆಯ್ವತ್ತು 


ಅಂತ್ಯ: ಪೆಣ್ಣು ಶ್ಲೈಗಳುವುಂ ಕನ್ಸೊಳಿಸಿ ಮನಂಗರಗುತ್ತೆ ಮತ್ತಂ ಕಿಅೀದುಂ ದೂಅಂ 
ನಡೆ ............ಳ್ರಮಿತ್‌ ಕುಶಕುಸುಮಂಗಳಂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವೆಡೆಯೊಳ 
ಮುಳಿಯದಂತುಪಾಧ್ಯಾ... 


ನಿಷಯ: ಮೈ ಸೂರು ರಾಜರ ವಂಶಾವಳಿ. 


ವಿಶೇಷ: ಗ್ರಂಥವು ಬಹಳ ಶಿಥಿಲ. ಕೆಲವು ಗರಿಗಳು ಮುರಿದಿವೆ. ಶಕಬಿರೇಫ 


ಪ್ರಯೋನವಿದೆ. 
800 
ಕೆ. ಬಿ. ೨೩೦ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ವಂಶಾವಳಿ ಚಂಪು 
೮,೨1)(೬,೭% ವೇಣುಗೋಪಾಲ ವರಪ್ರಸಾದ ಸು, ೧೬೮೦ 
೧-೧೦ ಪತ್ರ ೨೪ ಪಂಕ್ತಿ 30 ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಚಕುಂಭೆ ಕುಂಕುಮಲಸತ ಶ್ಸಂಕಾಂಕಿತೋರಸ್ಥ ಲಂ 
ನೀಲಾಂಭೋರುಹ ಸ ಸುಂದರಾಂಗಮಮರಾಧೀಶಾರ್ಚಿತಾಂ) ದ್ವಯಂ 
ವ್ಯಾಳೇಶೋರು ಫಣಾಮಣಿ ದ್ಯುತಿ ಸ ಸಮೂಶಶ್ಪಿಷ್ಟ ವಕ್ಫ್ರಾ ಜಂ 
ಹ ಸಂತತಿವೆತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುಗೆ ತ್ರಿ ಶ್ರೀರಂಗೇಶನೊ!! ಬ! `` [|[೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ನಗದ್ಗೈ ರ್ಯಂಗೆ ನರಾಧಿಪಂಗೆ ನತಭೂ ಪೌವ್ರಾ ತ ಪಾಲಂಗೆ ಪಂ 
ನಗಜದ್ವಿಕ್ರಮ ಸಂಯುತಂಗೆ ಜನಚಿತ್ತಾಂಹ್ಲಾದ ಕ್ಫೃ ತ್ಯ 0ಗೆವಂ 
ದಿಗಣಾಶಾ ಫಲದಾಯಕಂಗೆ ಕುಸುಮಾಸಾ ತ್ರಾತ್ಯಂತರೂಪಂಗೆ ತ್ರೀಚಿಕ್ಕದೇವ 
ಕತಿಪಾಲಕಂಗೆ ಸದ್ಗುಣ ಯಿ] ॥ ಜಯ ಮಂಗಳಂ | ೧೩೩ ॥ 
ವಚನಯಿಂತೆಂದು ನುತಿಸಿದ ವಂದಿಜನಕ್ಕೆ ಪಸಾಯತಮಿತ್ತು 
ತ 4 | 
ಶ್ರೀಮದ್ರೇಣುಗೋಪಾಲನ ವರ ಪ ಪ್ರಸಾದೇನ ಕನಿತಮಂ ಪೇಳ್ಬೆ ನಿಗಮ ಶಿರೋಮಣಿ 
ಗಳಾಲಿಸಿ ಕೇಳಿ ತಪಿರ್ದೊಡಂ ತಿದ್ದಿ ಮೆರಸುವ ಭಾರ ನಿಮಗೆ ಯಂದು ವಫ್ಸಿಸಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯ ಮಹಾರಾಯರ “ವಂಕಾವಳಿಗೆ ಮಂಗಳ ಆಚಂದ ದ್ರತಾರಕಮಭಿ 
ವ ಕದ್ವಾಯಃ ಸಂತೂ ಶ್ರೀ 
ನಿಷಯ ; ಚಿಕ್ಕ ಕೈದೇವರಾಜರ ಮತ್ತು ಮೈ ಸೂರು ರಾಜರ ವಂಶಾವಳಿ. 


ನಿಶೇಷ: ಹ ಬರಹ. ಪತ ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಹುಳು ಕೊರೆದಿದೆ. 


ಚಿಕ್ಕದೇನರಾಯಬಿನ್ನಪ ಔ 


501 
ಕೆ ೨ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯ ಬಿನ್ನಪ ಚಂಪು 
೧೬.೭1೧.” ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ೧೬೮೦ 
೧.೭೪ ಪತ್ರ ೪ ಪಂಕ್ತಿ ೬೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಸ ೫% ಚಿಕ ದೇವರಾಯ ಬಿಂನಪಂ | 
ಶ್ರೀರಮಣನಖಿಲಸದ್ಗುಣ 
ವಾರಿಧಿಯಾನನ್ಹಮಯ ವಿಮಾನೋದರ ವಿ 
ಸ್ಫಾರಿತರೂಸಂ ಯದುಗಿರಿ 


ನಾರಾಯಣನಾಳ್ದನಕ್ಕೆ ನರಪತಿಗನಿಶಂ |೧॥ 


ಟ್ರಾ 


ಶಾ|| ಆನಂದೈಕರಸಂ ಸೆಮಸ್ತಜಗದಾನನ್ಹಂಗೆ ಚಕ್ಕ್ವಾಾಯುಧಂ 
ಸೇನಾಚಕ್ಕ _ವಿಮರ್ದಿತಾಹಿತ ಮಹೀ ಚಕ್ಕ್ರ್ರಜಕ್ಕಿ ವೈಕುಣ್ಮನ 
ನ್ಯೂನೋಪಾಯ... ಕುಣ್ಕಿತಾರಿಧರಣೀಭೃದ್ದುರ್ಗ್ಗವರ್ಗಜ್‌್‌ ಲ 
ಕ್ಷೈನಾರಾಯಣನೀವನಕ್ಕೆ ಚಿಕದೇವೇಂದ್ರಂಗೆ ಸಾಮ್ಮಾ ಜ್ಯಮಂ | ೨ 


ಅಂತ್ಯ: ಕರ್ಣಾಟಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯುಂ | ಕಲ್ಯಾಣ ಕೀರ್ತಿಯುಂ | ಲೋಕೈಕ 
ವೀರನುಂ | ವೀರರೊಳ್‌ ಗಣ್ಣನುಂ | ಗಣ್ಣರೊಳ್ಗಣ್ಣನುಂ | ಆನ್ರೆಮ್ಚರ 
ಗಣ್ಣ ...........ಸಿ ನೆಗಳ್ಬ ಶ್ರೀಮದಪ್ರತಿಮ ವೀರನರಪತಿ ಚಿಕದೇವ 
ಮಹಾರಾಯ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬನ್ಸಜ್ಜಳೊಳ್‌ । ಚಿಕದೇವರಾಯ 
ಬಿನ್ನಪಕ್ಕೆ ಮಜ್ಗಳಂ || ಶ್ರೀ || ಶ್ರೀಮತೇರಾಮಾನುಜಾಯನಮ; || 


ನಿಷಯ : ಮೇಲುಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಸ್ತೋತ್ರ. 


ನಿಶೇಷ : ಬರಹವು ಸ್ಫುಟವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಕಡೆಯ ಎರಡು 
ಓಲೆಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ. ೨೮ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಿವೆ. 


೮03 
ಕೆ. ಎ. ೨೪ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯ ಬಿನ್ನಪ ಚಂಪು 
೧೨.೮1೭,೮% ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ | ೧೬೮೦ 
೧.೬೫ ಪತ್ರ ೨೨ ಪಂಕ್ತಿ ೨೫ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯ ಬಿಂನಪಾ- 
ಶ್ರೀ ಕೌಶಿಕಾನ್ವಯ 4 ಹ 


೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಶ್ರೀ ರಮಣನಖಿಲ ಸದ್ಗುಣ 
ವಾರಿಧಿಯಾನನ್ಹಮಯ ವಿಮಾನೋದರ ವಿ | 
ಸ್ಫೂರಿತ ರೂಪಂ ಯದುಗಿರಿ 
ನಾರಾಯಣನಾಳ್ದನಕ್ಕೆ ನರಪತಿಗನಿಶಂ || 


ಶಾ|। ಆನಂದೈಕರಸಂ ಸಮಸ್ತ ಜಗದಾನಂದಂಗೆ ಚಕ್ರಾಯುಧಂ 
ಸೇನಾಚಕ್ರದಿ ಮರ್ದ್ವ್ವಿತಾಹಿತ ಮಹೀಚಕ್ರಂಗೆ ವೈಕುಂಠನಂ 
ನ್ಯೂನೋಪಾಯ ವಿಕುಣ್ಠಿತಾರಿ ಧರಣೀ ಭ್ರದ್ದುರ್ಗ್ಗವರ್ಗಂಗೆ ಲ 
ಕ್ರನಾರಾಯಣನೀವನಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದೇವೇನ್ಹ )ಂಗೆ ಸಾಮ್ಬಾ್ರ್ರಜ್ಯಮಂ ॥ ೨ | 


೦೨. 
ಅಂತ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಕ್ರವರ್ತ್ತಿಯುಂ ಕಲ್ಯಾಣಕೀರ್ತಿಯುಂ ಲೋಕೈಕವೀರನುಂ 
ವೀರರೋಳ್ಗಂಡನುಂ ಗಂಡರೊಳ್ಗಂಡನುಂಮೆನಿಸ ನೆಗಳ್ದ ಶ್ರೀಮದಪ್ರತಿಮ 
ವೀರನರಪತಿ ಶ್ರೀ ಚಿಕದೇವ ಮಹಾರಾಜ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ ದಿವ್ಯಪ್ರಭಂಧೆಂ 
ಗಳೊಳ್‌ ಶ್ರೀಚಿಕದೇವರಾಯ ಬಿಂನ್ನಪಕ್ಕೆ | ಜಯಮಂಗಳ ॥ ಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾ ರ್ಪಣಮಸ್ತು | ಶ್ರೀಚಿಕದೇವರಾಯ ಬಿಂನಪಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥ 


ನಿಷಯ : ಮೇಲುಕೋಟೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಸ್ತೋತ್ರ. 


ವಿಶೇಷ: ಗ್ರಂಥವು ಸುದೃಢವಾಗಿದೆ. ಪತ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. 


ರಿಟಡಿ 
ಕೆ, ಬಿ, ೬೭ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯ ಸಪ್ತಪದೀ ಹಾಡು 
೮,೧೬.೪” ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ೧೬೮೦ 
೧೨೪೯ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ಚಿಕದೇವರಾಯ ಸಪ್ತಪದಿ ಪ್ರಾರಂಭಃ || ಬಿರುದಾವಳಿ ಸಪ್ತಪದಿ 
ಇದರೊಳೊರ್ಕೊದಲ ತ್ರಿಪದಿಯೊಳ್‌ ಇಷ್ಟದೇವತಾ ಸ್ಮರಣರೂಪ 
ಮಾದ ಮಂಗಲಮಂ | ಕಥಾನಾಯಕ ಗುಣವರ್ನರೂಪಮಾದ ವಸ್ತು 


ನಿರ್ದೇಶಮುಮಂ ಬೆರಸಿ ಸೇಳ್ವರ" ॥ ರಾಗ ಯರಕಲ ಕಾಂಬೋಧಿ 
ಅಟತಾಳ, 


ಮಂಗಳ ಮಹಿಶೂರವರನಿಗೆ | 
ಮಗೆ ಮಂಗಳ ಚಿಕದೇವರಾಯನಿಗೆ || ಪಲ್ಲವಿ | 


ಚಿಕ್ಕನೀಲನ್ಮುನ ಸ್ತೋತ್ರ ೫ 


ಪರಿತಂದ ಧರ್ಮ ವಿಪಕುಶೆನಿಪ ಭೂ 
ವರನನಿಬರ ಪೊಯ್ದು ಬಸವಳಸಿ 

ಉರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ವನುನ್ನ ತಿಗೊಳಿಸಿದ 
ಪುರುಷೋತ್ತ ಸಿಸಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಸಗೆ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯೆ: ಮೊಗದಿರುಗುವವರ ಮೋನದೊಳಿರುವರ 
ಹಗೆಯ ಸಾಧಿಸುವರ ಹಂಮೈಸುವರ 
ಮುಗುಳುನಗೆದೋರುವರ ಮೋಡಿಯ ಕಾಣಿಸುವರ 
ಯೆಗುವೆ ಚಿಕದೇವರಾಯನೇನು ಮೆಚ್ಚಿ ದೆನೆಂಬರಾ 1೩! ೭೩॥ 


ಸ್ವಾಧೀನವಲ್ಲಭೆಯರ ವೃತ್ತಾಂತ ಸಪ್ತಪದಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ 
ನಿಷಯ: ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಯನ ಗುಣವರ್ಣರೆ. 


ನಿಶೇಷ: ೧೮೫ರಿಂದ ೨೮೨ರವರೆಗೆ ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಗ್ರಂಥದಾದಿಯ ಬೇರೊಂದು 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಿದೆ. 


504 
ಕೆ. ೧೬೯/೨ ಚಿಕ್ಕನೀಲಮ್ಮನ ಸ್ತೋತ್ರ ವಾರ್ಥಕ ಸಟ್ಟದಿ 
೯.೬%೨% ? 
೨೫ನೆಯ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ತಿ ೪೦ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಚಿಕ್ಕನೀಲಮ್ಮನ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಾರ್ಧಿಕ ಪಟ್ಟದ, 
ಶರಣು ಶರಣು ಹಿತಕಾಲಮತ ಹತಕಾಲಜಿತ ನಿಮಗೆ 
ಶರಣು ಶರಣಾವಾಗ ಥಿಂಮ್ಮ ಮೃದು ಪದಂಗಳಿಗೆ 
ಶರಣೆಂದು ದುರಿತವನಕಳವೆನೆಂನಯ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವರಾಜನರಶಿ | ಸಲ್ಲ! 


ಪತ್ರಜಾತನ ಶಿರಃ ಪತ್ರಕರ ಪಾತ್ರನಂ 

ಪತ್ರ ಗಮನನ ನಯನ ಪತ್ರ ನಿಕಶಿತ ಭಾನು 

ಪತ್ರ ವೈರಿಯು ಪತ್ರಮಿತ್ರಗ್ನಿಯಾವಾಗ ನೇತ್ರನಾಗಿರುತಿರ್ಪ್ಸನಾ 
ಪತ್ರಾತಪತ್ರ ಚೌಲೋಕುಲಿಶಕುದುರಾತ 

ಪತ್ರನಯನನೋಪಾದ ಪತ್ರನಂ ಸದ್ಭಕ್ತಿ 

ಗೋತ್ರನಂ ಭನಲತಲವಿತ್ರನಂ ಸದ್ಧರ್ಮುಗೋತ್ರ ಬಸವೇಶನರಶಿ | ೧ 


ಹ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ಮಪ ಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮ' ಕ ಸೂಚೀ 


ಅಂತ್ಯ: ಯೂಪದಂಗಳನುದೆಯ ಮದ್ಯಾನ ಸಂಜೆಯೊಳು | 
ಪ್ಯಾ ಬರದೋದಿಡೆ ಭಕ್ತಿಯಂ 
ಶಾಪದುಸ್ಸಂಗ ಸ್ವಪ್ನಂಗಳಳಿವವವು ಕಾಪಾಲಿ ಬಸವೇಶನಾ 
ಪಾ ನೀಲಲೋಚನೆಯ ಸ್ತೋತ್ರಮಂ 
ತಾಪಕೋಪವಿರಹಿತ ದುಸ್ಸಂಗದೂರವಹ 
ಚಪಲರು ಬಜಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯ ರಸವು ತುಂಬಿರ್ದ್ವ ಕೂಪಳೆನಿಸುವ ಶಾಂತೆಯ1೫ 


ಚಿಕ್ಕನೀಲಮ್ಮನ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಪೂರ್ನ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ- 
ವಿಷಯ : ಬಸವನರಸಿಯ ಸ್ಮುತಿ 


ನಿಶೇಷ: ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಷಟ್ಸಿದಿಗಳಿವೆ. ಇದೇ ಕಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ 
ಅಗ ನಾಂದ್ಯ, ಹ. ್ಯನವರು ಇ. ನಾಂದ್ಯಗಳೆಂಬ 
ಇತರ ೨೩ ಗರಿಷಗಳಿದೆ! 


80ರ 
ಕೆ. ಬಿ. 4೫೩/3 ಚಿಕ್ಕಸಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೯೬,೫1 ? ? 
೪೯.೭೨ ಪತ್ರ ೨೩ ಪಂಕ್ತಿ ೨೧ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ರಾಮಾಯಣದೊಳಗಣ ಆಯೋ ದ್ಯಖಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಕಸಟ್ಟಾ ಭಿಷನೇಕ ಬಳಕೆಯು 
ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನಮಸ್ತು || 


ಶ್ಲೋಕ! ಶ್ರೀರಾಮಂಚ ಎ .ಪುಂಗ್ಗ ವಂಧಿತಪದಂ ಕಂಸ್ಸ ಲಾ ್ಯಗರ್ಭೊೋದ್ಭ ವಂ 
ಪಾರಾವಾರ ಸಮಾನ ಗಂಭೀರಗುಣಂ ತೆ ಕ್ರಿಲೋಕಸಾಥಾ ಜೆ ಪ್ರಚು 
ಮಾರೀಚಾ ಟು” ಮತ್ತನಂ ದಶಕಂಠ ಸಡಾ 
ಕಾರುಣ್ಯಾಂಬುಧಿ ಜ್ನಾ, ೇೀಷಧಂ ದ್ಯಾ ಯ ಮದ್ಯಾನಂ ಸಮ್ಮ ಬರ್ಪ 
ಯಾಮರಿಯೆ ಗಹಾವಿಗ್ಹಾ ದ ಗ ಗಾಡ ಸಂಗ ವಿರಾಜಿತಂ || 


ರಾಗಾ ನಾಟ್ಟಿ ಜಂಪ್ಸೆ || 


ಜಯಾ ಜಾನಕೀಕಾಂತ್ತಾ |_ಜಯಾ ಸಾಧುಗುಣವಂತ್ರ 
ಜಯತು ಮಹಿಮ.... ! ಜಯಾ ಭಾಗ ಭವಂತ್ರ /| 


ಜಯತು ಜಯತು ॥ ಪಾಲಾ ॥ 


ಚಿಕ್ಚಶ್ರಾವಕಾಚಾರ ಜ್‌ ೭ 


ಅಂತ್ಯ: ರಾಗಾ || ಡಾವಾಳಾರಿ ಆಹ್ಮ ॥ 
ಮುರು ಲೋಕದ ಚೆಂನಿಗನಾ ತಾನ್ನಾಕಾನದ್ಧಾರಾ 
ಮುರುಲೋಕದಿ ನೋ- ಮಾನ ಚು ತಂನ ಬ“ ॥ 
ಮುರುಲೋಕಳು ಮುರುಕಂ ಮುರುಕರೆ ಮುರು ಲೋಕರ ತಾ 
ತಂಮ್ಮಯನ......ಳು....... ಮುರುಧಾನಾಯನು........ | 


ನಿಷಯ : ರಾಮಾಯಣದ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದ ಕಥಾಭಾಗ. 


ನಿಶೇಷ: ೭೩-೭೬ ಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಶಿಥಿಲ ಪ್ರತಿ. ತಪ್ಪು 
ಅಧಿಕ, ಹುಳು ಇಗ ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಾವಣೋದ್ಭವ ಸ ಗ್ರಸೆಂಗ, 
ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಠಿ, ವಾಲಿಸುಗ್ರೀವರ ಕಾಳಗ, ಚೂಡಾಮಣಿ ಪ್ರಸಂಗ, 
ಸೇತುಬಂಧನ ೯ ದಸಂಗು ಅಂಗದ ಸಂಧಾನ ರಾವಣನ ಕಥೆ ವೆಂಕಟೀತ 
ಶತಕ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 


000 
ಕೆ. ಎ, ೧೯೮/೨ ಚಿಕ್ಕಶ್ರಾ ಶಾ.ವಕಾಚಾರ ಕಂದ ವೃತ್ತ 
೧೨.೮1೮” ? ? 
೧.೧೮ ಪತ್ರ ೨೮ ಪಂಕ್ತಿ ೨೫ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಚಿಕ್ಕ ಶ್ರಾವಕಾಚಾರ ಸ್ನ ಕೆ 


ಶ್ರೀ ವೃಷಭ ಜಿನೇಂದ್ರಾದಿ ಮಾ 

ಹಾವೀರ ಜಿನಾಂತ್ಯಮಾದ ಜಿನಪತಿಗಳು 
ಭವ್ಯಾಳಿಗೆ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ 

ಜೇನರ್ಜಯೆಗೆಯ್ಯೆ ನಿಮಳರತ್ನತ್ರಯಮಂ | ೧! 


ಅಮರ್ದಷ್ಟಾ ದಶದೋಷ ವರ್ಜಿತನವಂ ಸರ್ವಜ ಸ್ಞನಿಂದ್ರಾ ರ್ಚಿತ 

ಕ್ರ ಮಾ ಡಿ ಪೇಳ್ವುದಾಗಮಮಿಳಾ ಲೋಕೈಕ ಪೂಜ,ಂ ತದಾ 
ಗಮಮೊಂದತ್ವ ೯ಮೆ ತತ್ತ್ತ್ವಮೆಂದು ನಯದಿಂ ಕ್ಫೈ ಕೊಂಡು ನಂಬಿಪ್ಪು ೯ದು 
ತ್ತಮ ಸೆ ಸೌಖ್ಯಾಸ್ಪ ದಮಪ್ಪ ಕಿವ ್ಸ್ರ್ರತಿನುತ ಶ್ರೀಸ್ಪ ಫಂ ದರ್ಶನಂ 1 ೨ 


ಅಂತ್ಯ: ಬಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಶೌಚಗುಣಂ 
ನೆಗಳ್ಹ ಕಮಂಡಲು ದಯಾರ್ದ್ರ ಭಾವಂ ಕುಂಚಂ 
ಮಿಗಿಲೆನಿಸಾತ್ಮಧ್ಯಾನಂ 
ಸೊಗಯಿಸ ಲಿಂಗಂ ಯಾಥಾರ್ಥಯೆತಿಗುಪಕರಣಂ | ೧೪೭ | 


೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಜಗದೊಳ್ಬಾವನಮಪ್ಪ ತೀರ್ಥಜಲದಿಂ ಶ್ರಿ ೇಗಂಧದಿಂ ಮುತ್ತಿನ 

ಕ್ಸತೆಯಿಂ ಚೆ ಕಮಾಲೆಯಿಂ ಆತ ದೀಪಂಗಳಿಂ ಧೂಪದಿಂ 
ನೆಗಳ್ಬರ್ದ್ದು ಕ್ರ ಕ್ರಮು ಮಾತುಳುಂಗ ಫಲದಿಂ ರತ್ನತ್ರಯಾಧೀಶ್ವರರಂ 
ಫ್ರಿಗಳಂ ಪೂಜಿಪ ಭವ್ಯಕೋಟಓಗೆ ಜಯಂ ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ[೧೪೮! 


ಚಿಕ್ಕ ಶ್ರಾವಕಾಚಾರ ಸಮಾಪ್ತ ಶ್ರೀ! 
ಕ್ಕಿ 
ನಿಷಯ: ಜೈನಸಂಪ್ರದಾಯದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಚಾರಗಳು. 


ವಿಶೇಷ: ಪತ್ರದ ಒಂಡು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯ ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೯೫; 
ಪ್ರತಿಕಾರರು ನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮುನಿವಂಶಾ 
ಭ್ಯುದಯ, ಶ್ರಾವಕಾಚಾರ, ಜ್ಞಾನಸಾರ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 


807 
ಕೆ. ಬಿ, ೨೪೯/೧ ಚಿತ್ಕಲಾಲಿಂಗ ವಚನಾಮೃತಸಾರ ಕಂದ 
೮1)ೀ೬,೬% ) 9) 
೧೯ ಪತ್ರ ೨೫ ಪಂಕ್ತಿ ತಿಂ ಅಕ್ಷರ 
| 


ಅದಿ: ಶ್ರೀ ೫ 1 ಚಿಕ್ಕಲಾಲಿಂಗ ಚಿತ್ಪ ಣಮ ಸಂಯೋಗ 
ಚಿದಾಮೃ್ಭ ತಸಾರ ಬರೆ ಕ್ರಿವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು ನರ್ನಿಕ್ಸ, ಮಸ್ತು ಶ್ರೀಬಸವ 
ಈಗಾ! ನಮಃ 


ಕಂದ ॥ ಶೀಮದ್ದುರುವರ ಶಂಕರ 
ಹೇಮಾಚಲವಾಸಯಾಶ ಮುನಿಗಣ ಸೇವಿತ 
ಕಾಮಪಿತ ನಯನ ಪೂಜಿತ 
ಪ್ರೇಮದಿ ಸಲಹೆಂನ ಬಸವಲಿಂಗ ಪ್ರಭುವೇ ॥೧॥ 


ಶ್ರೀ ಮಹದೇವನೆ ಶಂಕರ 


ಸೋಮಸೆ ಸುಖ ಪೂರ್ನದಾಮ ನಿತ್ಯ ನೇ ನಿರಷನೆ 
ಕಾಮಿತ ಸುರವರ ಪೂಜ್ಯ ನೆ 


ಪ್ರೇಮದಿ ಸಲಹೆಂನ ಸ] ಗುರುಬಸವೇಶಾ ॥ ೨ || 


ಅಂತ್ಯ: ಇದು ಲಿಂಗಾಂಗದ ಸಂಗದ 
ಸದಮಲ ಸದ್ಭಾವ ಪೂಜೆ ಇದನಾವವ ಹೃ 


ಚಿತ್ರಸೇನನ ಕಾಳಗ ೯ 


ತ್ಸದನದೊಳಗರಿದು ಪರಿಸಿದ 
ಗುರು ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಂಗ ಪರಮಪ್ರಭುವೇ ॥ ೨೪೬ || 


ಚಿಕ್ಕಲಾಲಿಂಗ ಚಿತ್ರಣವು ಸಂಯೋಗ ಚಿದಾಂಮೃತಸಾರ 
ಸಂಪೂರ್ನ ಮಂಗಳ ಮಹತ್ರೀ 


ವಿಷಯ : ವೀರಶೈವ ತತ್ತ್ವ. 


ನಿಶೇಷ : ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ : ಹರದ ನೀತಿ' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಂಥವಿದೆ. 


508 
ಕೆ. ಎ, ೧೦೭/೭ ಚಿತ್ರಸೇನನ ಕಾಳಗ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೧೨.೧%ೀ೭.೮% ಮಧ್ವದಾಸ ೧೮೦೦ 
೮೫.೧೦೦ ಪತ್ರ ತತ ಪಂಕ್ತಿ ಕ್ಬಿಂ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ : ಶ್ರೀ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಸೇನ ಕಾಳಗ ಬರಿಯುವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫ್ನೆಮಸ್ತು | 
ನಾಂದಿವ್ರುತ್ತಾ | 


ಶ್ರೀಮಂನ್ಮಾರುತನಂದನಾರ್ಚಿತ ಪ ಪದಂ ಶ್ಯಾಂತಂ ರಮಾವಲ್ಲಭಂ 
ಸೋಮಾದಿತ್ಯ ಸಹಸ್ರ ಕೋಟ ಸದ್ರುಶಂ ಸುಜ್ಞಾನ ದೇವಂ ಹರೀಂ 
ಕಾಮಾರಾತಿ ಭಾ `ಕರೀಂದ್ರ ವರದಂ ಕಾರುಂಡ್ಯ ಕಲೊ ಫ್ರದ್ರು ಮಂ 
ಭೀಮಂ ಭಕ್ತಜನಾನುತಾಪ ಶಮನಂ ಶ್ರೀಕ್ಕ ಷ್ಟಜೇವಂ ಗ! ॥೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಸಂಗೀತಲೋಲನಿಗೇ ಸರಸಗುಣ ಸೀಲನಿಗೇ 
ಮಂಗಳಾಂಗಗೆ ಮಹೀಶ್ವರ ಬಾಲಗೇ 
ಶ್ಭ ೦ಗಾರದಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ತಳದಿ ಶೋಭಿಸುವ 
ಹಟ! ಗಜಮುಖದ ಗಣನಾಥಗೇ | ೫೫೦ | 
ಅವತಾರತ್ರಯಗೆ ಮಾಯಾವಾದಿ ದಲ್ಲಣಗೇ 
ಪರಮಪವನಸುತಗೇ ಪಾವನ ಚರಿತಗೇ 
ಭುವನಜೀವನ ಮಧ್ವ ಪತಿ ಕೃ ಕ್ಷ ಸಸುಪ್ರಿಯಗೇ 
ದಿವಿಜವಂದಿತಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾ ಗೇ 
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ "ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ! ಅಂತೂ ಸಂಧಿ ೧ಕ್ಕಂ 
ಪದನೂ ೩೫೧ಕ್ಕಂ ಬಕನ: ಮಹಾ। ಶ್ರೀ! 


೧೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿಷಯೆ : ಧನಂಜುನು ಚಿತ್ರಸೇನ ಗಂಧರ್ವನೊಡನೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾಳಗ. 


ನಿಶೇಷ: ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಐರಾವತ, ದ್ರೌಸದೀಕಲ್ಯಾಣ, ಸುಭದ್ರಿ ಕಲ್ಯಾಣ, 
ಕನಕಾಂಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸಭಾಪರ್ವ, ಇಂದ್ರಕೀಲ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಇವೆ. 
೧೦೧ನೇ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟಪರ್ವದ ಆರಂಭದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡೂ 
ಮತ್ತು ಗೌಳೀ ಫಲ ನಿರ್ಣಯವೆಂಬ ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಂಥವೂ ಇವೆ. 


509 
ಕೆ. ಬಿ. ೩೫೪/೧ ಚಿತ್ರಸೇನನಕಾಳಗ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೭.೧(೫,೮' ಮಧ್ವದಾಸ ೧೮೦೦ 
೧.೨೪ ಪತ್ರ ೧೯ ಪಂಕ್ತಿ ೨೪ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ! ಚಿತ್ರಸೇನನ ಕಾಳಗ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು | 


ವೃತ್ತಾ!| ಶ್ರೀಮನ್ಮಾರುತ ನಂದನಾರ್ಚಿತ ಸದಂ ಭಾಂತಂ ರಮಾವಲ್ಲಭಂ 
ಸೋಮಾದಿತ್ಯ ಸಾಹಾಸ್ತ್ರಕೋಟೀರುಚಿರಂ ಸುಗ್ಲ್ವಾನ ದೇವಂ ಹರಿಂ 
ಕಾಮರತಿಸಖಂ ಹರೀಂದ್ರವಾರದಂ ಕಾರುಂಣ್ಯ ಕಲ್ಪದ್ರುವಂ 
ಭೀಮಂ ಭಕ್ತ ಜನನುತ ಪಾಪಶಮನಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವಂ ಭಜೇ ॥ ೧॥ 


ರಾಗಾ | ನಾಟ ರುಂಪೆ | ಜಯಮಹಾಗಣನಾಥ 
ಜಯಮೂಹಿಕವರೂಥ 
ಜಯತು ಶಿವಸಂಜಾತ 
ಜಯಹರಪ್ರೀತಾ ॥ ಸಲ್ಲಾ ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಪಶ್ಚಿಮಾಂಬುಧಿಯ ತಡಿಯಲಿ ಬಂದ ಮಾರುತಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವ ತೋರಿ 
ಪೂಜೆಯಗೊಂಬಗೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಹಿಮಗೆ ಆನಂದಭರಿತನಿಗೆ ಸಚ್ಚರಿತ 
ಮಧ್ವ ಪತಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಗೇ | ಜಯಮಂಗಳಂ || ೩೩೮ ॥ 


ಚಿತ್ರಸೇನನ ಕಾಳಗಾ ಸಂಪೂರ್ನಕಂ ಮಂಗಳಂ ಮಹಾಶ್ರೀ। 


ವಿಷಯ : ಅರ್ಜುನನು ಚಿತ್ರಸೇನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕೈಸೆರೆಯಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ 
ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ ಧ್ರುವಚರಿತ್ರೆ, ಐರಾವತ, 


ವಿರಾಟಿಸರ್ವ ಎಂಬ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 


ಚಿತ್ರಸೇನನ ಕಾಳಗ ೧೧ 


510 
ಕೆ. ಬಿ. ೩೫೮/೧ ಚಿತ್ರಸೇನನ ಕಾಳಗ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೭.೬%) 0೫.೭% ಮಧ್ವದಾಸ ೧೮೦೦ 
೧ ೪೭ ಪತ್ರ ೧೪ ಪಂಕ್ತಿ ೧೮ ಅಕ್ಷರೆ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ 7೩ ೫% ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರಂಣ್ಯ ಪರ್ವದೊಳಗೆ ಚಿತ್ರಸೇನನ ಕಾಳಗ 
ಬರಿಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು. 


ಶ್ರೀಮಂನ್ಮಾರುತ ನಂದನಾರ್ಚಿತ ಪದಂ ಶಾಂತಂ ರಮಾವಲ್ಲಭಂ 
ಸೋಮಾದಿತ್ಯ ಸಹಸ್ರ ಕೋಟರುಚಿರಂ ಸುಗ್ಗ್ವಾನದೇವಂ ಹರೀ 
ಕಾಮಾರಾತಿ ಸಖಂ ಕರೀಂದ್ರ, ವರದಂ ಕಾರುಂಣ್ಯ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಂ 


ಭೀಮಂ ಭಕ್ತ ಜನಾನುತಾಪಶಮನಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವಂ ಭಜೇ 1೧॥ 

೫೩ 2 ೫೩ ೫ 

ಕಂನಡದ ನುಡಿಗಳಿಂದೆಕ್ಸ ಗಾನದಲೀ 

ವರ್ನಿಸುವೆ ಮಧ್ವಪತಿ ಕೃಷ್ಣನೊಲುಮೆಯಲೀ | ೪॥ 
ಅಂತ್ಯ : ಅವತರಾತ್ರಯಗೆ ಮಾಯಾವಾದಿದಲ್ಲಣಗೆ 


ಪರಮ ಪವನ ಸುತಗೆ ಪಾವನ ಚರಿತಗೆ 
ಭುವನ ಜೀವನ ಮಧ್ವ ಪತಿ ಕೃಷ್ಣಸುಪ್ರಿಯಗೆ 
ದಿವಿಜವಂದಿತಗೆ ತತ್ವಗ್ಹ ರಾಯರಿಗೆ ೪॥ ಶ್ರೀ 


ವಿಷಯೆ : ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿತ್ರಸೇನನ ಕಾಳಗ. 


ನಿಶೇಷ : ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ವಯಂವರ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಂಥನವಿದೆ. 


| 511 

ಕೆ, ಬಿ. ೨೩೮ ಜಿದಾನಂದರ ಕೋರಡೆ ಹಾಡು 
೭೬.೮%)೮೬.೨% ಚಿದಾನಂದ ಸು. ೧೬೭೫ 
೧.೧೬೩ ಪತ್ರ ೧೪ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಚಿದಾನಂದ ಕೋರಡೆ ಪ್ರಾರಂಭವು ೫ 1 1 


ಶ್ರೀ ಚಿದಾನನ್ಹ ಗುರವೇ ನಮಃ || ಶತ್ವದ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ॥ 
ರಾಗ ॥ ನಾಟ | ರುಂಪೆ ತಾಳ | 'ಜಯತು ಜಯತೂ 


೧೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಜಯತು ನಿತ್ಯ ಜನನಾಥ ಜಯತು ನಿಜನಿರ್ಭೀತ 

ಜಯತು ಡಿ _ರುನಾಥ ಜಯತು ಅವಧೂತ | ಪಲ್ಲ 

ಭುಗು ಭುಗು ಭುಗಿಸೆ ಪ್ರಭೆ ಛಾಯ ರುಗ ರುಗಿಸೆ ಕಳೆ ಮಾಯ 
ನಿಗಿನಿಗಿನಿಗಿಸೆ ಶತಸೂರ್ಯ ಹೊಳೆವ ಮರ್ಯ್ಯಾ | 

೫ ಇ ೫ ೫ 

`ನಿರರುಜ ನಿರಾಕಾರ ಜನನಿರಾಧಾರ 

ನಿರ್ಲಿಪ್ತಗುರು ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತಾ | ೫॥ 


ಅಂತ್ಯ: ದೂಷಣ ಭೂಷಣವಳಿದು ನಾನು ನರನು ಎಂಬದಳಿದು | ಖುರವ ಗುರುತು 
ಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿದು ತಾನೆ ಚಿದಾನಂದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಹರಿಗೆ | ಯಲೆಗಾವುದೀ॥೩1 
ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವು. 


ಭಗ್ನೇ ಪೃಷ್ಠ ಕಟಗ್ರೀವಶ್ತಬ್ಧ ದೃಷ್ಟಿರಥೋ ಮುಖಂ | 


ಕಷ್ಮೇನ ಲಿಖಿತಂ ಗ್ರನ್ಹಂ ಯತ್ನೇನ. ಪರಿಪಾಲಯೇತ್‌ ॥ 


ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ರ್ಪಣಮಸ್ತು ಶ್ರೀ 


೧೯೦೧ನೇ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಅಧಿಕ ಆಷಾಢಶುದ್ಧ ೫ ಶುಕ್ರವಾರ 
ದಲ್ಲು ಬರೆಯಲ್ಪ ಟ್ಪ್ಪ ತು. 


ನಿಷಯ : ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೀರ್ತನೆಗಳು. 


ವಿಶೇಷ: ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಲೋಪನಿದ್ದು ಶುದ್ಧ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. ಅಕ್ಷರ ಸ್ಫುಟವಾಗಿದೆ. 


513 
ಕೆ. ಬಿ, ೧೧೪ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೭.೭1)ೀ೬,೧% ಅಳಿಯ ಲಿಂಗರಾಜ ೧೮೫೦ 
೧.೪೧ ಪತ್ರ ೧೫ ಪಂಕ್ತಿ ೧೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ತ್ರೀ ಸ 1 1 ಚೂಡಾಮಣಿ ಕಥೆ 
ವಾರಿಕ॥ ಸಾರತತ್ವ ವಿಚಾರ ಪಾರೀಣ ಮುನಿಪತಿಯೆ 
ಸೂರವಂಶೋದ್ಧಾ ` ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮ ಣರು 


ವರಶಾರದ ಘನಾಕಾರ ಶಸ | ಶಬರಿಯಂನುದ್ದರಿಸಿ ಕರುಣವೆರಸಿ 
ಘೋರ ಕಾಂತಾರದೊಳ್‌ ತೊಳಲುತ್ತ ಬಳಲುತ್ತ 


ಚೂಡಾಮಣಿ ೧ಕ್ಮಿ 


ನಾರಿಯಂ ನೆನನೆನದು ಮರುಗುತ್ತ ಕರಗುತ್ತ 
ವೀರರಘುವರನು ಮುಂದೇನನೆಸಗಿದನೆಂದು ಕುಶಲವರು ಕೇಳಿೆಕೇಳೆ | ೧॥ 
ದ್ವಿ ಪದೆ॥| ಕೇಳಿರೈ ಮಕ್ಕಳಿರ | ಮುದದಿ ಮುಂಗಥೆಯ 

ಪೇಳುವೆನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತನೆಸಗಿರ್ಪ ಪರಿಯ ॥ ೨॥ 


ಅಂತ್ಯ: ವಾರ್ಥ್ಬಿಕ-- 
ಮೆರೆವ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಕಪಿಕುಲ ಶಿಖಾಮಣಿಯು 
ಕರಕೀಯೆ ರಿಜ ಶೋಕ ತಿಮಿರ ದಿನಮಣಿಯಂತೆ ಎ 
ಶರೆವಿಡಿದು ನಯನಾಬ್ಹದಿಂ ನೋಡಿ ನಲಿದಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪುತ 
ಕರವಿಡಿದು ಮುಂದಪ್ಪ ವಿಧಿಪದವಿ ಥಿನಗೆಂದು 
ಕರುಣದಿಂ ಧಾರೆಯಂ ನೆರೆಯುತ್ತ ಪವನಜಗೆ 
ಪರಮಸುಖದಿಂ ರಾಮನಿರ್ದೆನೆನುತ ಮುನಿ ಕುಶಲವರಿಗುಸುರುತಿರ್ದಂ 
| ೪೧೬ | 
೫ ೫ ೫೩ ೫ 
ಪುಂಗವ ತುರಂಗನಿಗೆ ಗಂಗಾಜನಿಗೆ 
ಲಿಂಗರಾಜ ಸೇವ್ಯನಿಗೆ | ತುಂಗಮಹಲಿಂಗಗೆ ॥ ೪೧೯ | 
ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥ ಮಂಗಳಮಸ್ತು |! 


ನಿಷಯ : ಹನುಮಂತನು ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಗುರುತಿಗಾಗಿ 
ಅವಳಿಂದ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಮನಿಗೆ ತಂದು 
ಕೊಡುವ ಪ್ರಸಂಗ. 


ನಿಶೇಷ: ಅಕ್ಷರವು ಸ್ಫುಖವಾಗಿದೆ. 


512 
ಕೆ. ಬಿ, ತಿ೬ಪ/ತ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ 
ಆ,೫”)(೬.೮” ಅಳಿಯಲಿಂಗರಾಜ ೧೮೫೦ 
೧೧೧-೧೫೨ ಪತ್ರ ೧೩ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ಗಣಾಧಿಸತಯೇ ನಮಃ| ಚೂಡಾಮಣಿ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫ್ನೆಮಸ್ತು 
ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ! ಕುಶನೆ ಕೇಳ್ವಾಲಿಯಂ ಸಂಹರಿತಿ ಕಿಷ್ಟಿಂಧ 
ದೆಶೆಯಾಧಿಪತ್ಯಮಂ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು 
ಕುಶಲದಿಂ ಸ್ರವಣಪರ್ವತಕೆ ನಡೆತಂದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲವಂ ಕಳಿದರು 


೧೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚಿ 


ವಸುದೆಪಾಲಕನೊಂಡದು ದಿನ ತಂನ ಮನದಿ ಚಿಂ 

ಕಿಸುತ ಜನಕಾತ್ಮಜಯ ನೆನನೆನದು ದುಃಖ್ಚಿಸು 

ತ ಸೈರಣೆಯೊಳಂತರಂಗದಿ....ದು ಸವುಮಿತ್ರಗಿಂತೆಂದನ್ನು ॥ ೧ | 

ರಾಗ | ಮದುಮಾದವಿ ತ್ರಿವುಡೆ ॥ 

ಪೋಗು ಸವುಮಿತ್ರ ಸುಗ್ರೀವ ಬರಲಿಲ್ಲಾ! ಬೇಗದಿಂದಲಿ ನಾಗಸಂನೀಬವೇಣಿ 
ರತಿಸುಖ ಭೋಗದಿಂದೆಂಮನು ಮರತನು ರವಿಜಾತಾ ॥ ೨ 


ಅಂತ್ಯ: ವಾರ್ಧಿಕ್ಯ || 
ಅರಸು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿ ಆಗ ಚೂಡಾಮಣಿಯ 
ಮರುತಸುತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ 
ಭರಿತವಾಯಿತ್ತು ಸಂಧಿಯೆಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುಫಿವರನುಸೂರ್ದಂ 


ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಯಾ 
ಅರಿತು ಹೇಳುವ ಕೇಳ್ವ ಶ್ರೀ ಪುಂಣ್ಯವಂತರಿಗೆ 


ದುರಿತಗಳ ಪರಿಹರಿಶಿ ಸಂತೋಷಾದಲಿ ಕಂಣ್ವ 
ಪುರದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯವನಿತ್ತು ಪೊರವನನುಗಾಲ 


ಬಿಡದೆ' | ೨೯೦ ॥ 
ಅಂತ್ತು ಸಂಧಿ ೧.ಕ್ಯಾಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ. 


ವಿಷಯ : ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಂಜನೇಯನು ಶೀತಾದೇವಿಯಿಂದ ಚೂಡಾಮಣಿ 
ಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ, 


ನಿಶೇಷ ; ಗ್ರಂಥವು ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ. ಹುಳು ತಿಂದಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುದ್ಧ 
ಪತ್ರಗಳಿವೆ. ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣೀ 'ಸ್ವಯಂವರ ಮತ್ತು ಬಭ್ರು 
ವಾಹನನ ಕಾಳಗ ಎಂಬೆರಡು ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


514 
ಕೆ. ಬಿ, ೫೦೦ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೮1)೬,೨% ಅಳಿಯ ಲಿಂಗರಾಜ ೧೮೫೦ 
೧.೬೬ ಪತ್ರ ೧೩ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣದೊಳಗಣ ಚೂಡಾಮಣಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು 
ನಾಂದಿ | ಕಂದಾ ॥ 
ಶ್ರೀಮತ್ತಾಮರಶೋತ್ಸಲ ಶ್ರಸನಮೈ ತ್ರೀ ಪಾತ್ರನೇತ್ರತ್ರಯಂ 
ಭೀಮಂ ಭ್ರೂಕುಟಭಂಗಲೇಶಭಟ ಕಲ್ಬಾನಲ್ಪನಾಕಾಲಯಂ 


ಚೂಡಾಮಣಿ ಪ್ರಸಂಗೆ ೧೫ 


ವಾಮಂಕಾಸ್ತಿತ ಶೈಲರಾಜತನಯಾ ಸಲ್ಲಾಪ ಲೋಲಾಶಯಂ 
ಪ್ರೇಮಂಬೆತ್ತೆಮಗೀಗೆ ಭದ್ರತತಿಯಂ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೀಪ್ರಿಯಂ ॥ ೧॥ 
ರಾಗಾ | ನಾಟ | ರುಂಸೆ | 
ಜಯದಶರಥಕುಮಾರ | ಜಯಗಾಧಿಜಾಧಾರ 
ಜಯತಾಟಕಾಕಾರ | ಕಾನನ ಕುಠಾರ 
ಜಯತ- ಮಾರೀಚ ಸೂಬಾಹು ಖಲ ಜಯಧೀರ 
ಜಯತೂ ಗೌತಮದಾರ | ದಾನಾಮಂದಾರ ॥ ೨॥ 

ಸ ೫ ಸ ತ 
(೩ನೆಯ ಪತ್ರ) ಕಂದಾ ವರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತಪೋಧನ 
ವಿರಚಿತ ರಾಮಾಯಣಾಬ್ಬಿಮಥನೋದ್ಧತ ಬಂ 
ಧುರ ರಾಮಕಥಾಂಮೃತನಂ 
ನೆರವೆನು ವಿಬುಧಕ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದೊಳಲೆಯಿಂ | ೧೮ || 


ಅಂತ್ಯ: ಪುಂಗವ ತುರಂಗನಿಗೆ | ಗಂಗಾಜಾನಿಗೆ 
ಲಿಂಗರಾಜ ಸೇವ್ಯನಿಗೆ | ತುಂಗ ಮಹಲಿಂಗನಿಗೆ 
ಮಂಗಳಂ ಮಹಲಿಂಗನಿಗೆ ! ಶುಭಮಂಗಳಂ ॥ ೪೨೯ ॥ 


ಶ್ರೀಗುರುವೇಗತಿ «« ಸ೯೯ ೧೮೯೦ ಯಿಸವಿ ಮಾರ್ಚಿ ತಾರೀಖು ೬ ರಲ್ಲ 
ವೋದೋಮಾದನು ಬರದೊಫ್ಪಿಸಿದ ಚೂಡಾಮಣಿ ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ನಕಾಂ 
ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ. 


ವಿಷಯ : ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೂಡಾಮಣಿ ಪ್ರಸಂಗ. 


ವಿಶೇಷ : ಅಕ್ಷರ ವಿರಳವಾಗಿದೆ.' ಸಮಗ್ರ ಪ್ರತಿ. 


816 
ಕೆ, ಬಿ. ೩೫೩/೫ ಚೂಡಾಮಣಿ ಪ್ರಸಂಗ | ಯಕ್ಷ ಗಾನ 
೯೬.೫% ? ? 
೯೪.೧೧೧ ಪತ್ರ ೨೨ ಪಂಕ್ತಿ ೨೩ ಅಕ್ಬರ 


ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಸುಭಮಸ್ತು !! ವಾರ್ಥಿಕ್ಯಾ 
ಕುಶನೆ ಕೇಳ್‌ ವಾಲಿಯಂ ಸಾಂಹರಿಶಿ 
ಕಿಸ್ತಿಂದ ದೇಶಯಾಧಿಸತ್ಯಮಂ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು 
ಕುಶಲದಿಂ ಶ್ರವಣ ಪರ್ವಶದಿಡೆಗೆ ನಡೆತಂದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲಮಂ ಕಳದರು 


ಆದಿ: ಚೂಡಾಮಣಿ ಫ 


೧೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಿಸ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ವಸೂಥೆಪಾಲಕ ನಂದು ದಿನ ತನ್ನಮನದಿ ಚಿಂ 
ತಿಸುತ್ತ ಜನಕಾತ್ಮಜೆಯಾ ನೆನನೆನದು ದುಃಖಿಸುತ್ತ 
ಪಸಂಸೂವಸೈಯರಣಿಯೊಳಂತರಂಗದಿ ರಿಲಿಸಿ ಸವೂಮಿತ್ರಗಿಂತೆಂದನು || 


ಅಂತ್ಯ : ವಾರ್ಧಿಕ್ಯಾ || 
ಅರಸು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳೀ ಆಗಾಚೂಡಾಮಣಿಯ 
ಮರುತಸುತ ರಾಮಶಜೆಂದ್ರನ ಕೈಯಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ 
ನಾರಿತಾವಾಯ್ತು ಸಂಧಿಯೆಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಮುನಿಯೊರೆದನೀ ಪುಣ್ಯ 
ಕಥೆಯಾ ॥ 

ಅರಿತು ಹೇಳುವ ಕೇಳುವಾ ಪುಣ್ಯ ಜನು 
ಧುರಿತಗಳ ಪರಿಹಾರಿಶಿ ಸಂತೋಷದಲಿ 
ಕಾಣ್ವಾಪೂರಧ ಗೋಪಾಲ ಕ್ರಿಷ್ಣನಾ ಕಾಟಾಕ್ಷದಿಂದಾ || 

ಪೂರದೊಡೆಯ ಗೋಪಾಲಾಕ್ರಿಷ್ಣ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಪೊರವನನ್ನುಗಾಲಾ ಬಿಡದೇ 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೪9೯೨೬ ಕಂ ಜಯಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ : ರಾಮಾಯಣ ಸುಂದರಕಾಂಡದ ಕಥೆ, 


ನಿಶೇಷ : ಶಿಥಿಲ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿ, ಹುಳು ಹೊಡೆದಿದೆ ಕೃತಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಣ್ವಪುರದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಅಂಕಿತವಿದೆ. ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರಾವ 
ಣೋದ್ಧವಪ್ರಸಂಗ, ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ, ಚಿಕ್ಕಸಟ್ಟಾ ಭಿಷೇಕ, ವಾಲಿಸುಗ್ರೀವರ 
ಕಾಳಗ, ಸೇತುಬಂಧನ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂಗಧಸಂಧಾನ, ರಾವಣನ ಕಥೆ, 
ವೆಂಕಟೇಶಶತಕವೆಂಬ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 


510 
ಕೆ. ಎ. ೨೫೦/೧೧ ಚೂರ್ಣಿಕೆಗಳು ಗದ್ಯ 
೧೩೮% ? ? 
೧-_೧೦ ಪತ್ರ ೧೪ ಪಂಕ್ತಿ ೧೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಚೂರ್ನಿಕೆಗಳು 
ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುದಂಡಕ | 
ಶ್ರೀದೇವ ಕಾಂತಾರ ಸದ್ಗುಣಾಧಾರ | ಶ್ರೀಮೇರುಮಂದಾರ ಶ್ರೀಭಾಗ್ಯ 
ಗಾಂಭೀರ್ಯ್ಯ | ಶ್ರೀಭಕ್ತಮಂದಾರ ! ಶ್ರೀಸರ್ವ ಸಾಕಾರ: | : ಶ್ರೀರಾಜ 
ರಾಜೇಂದ್ರ | ಶ್ರೀವೇದಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಕಾರುಣ್ಯಕೈನಲ್ಯ. |. ವಿಷ್ಟಾರ್ಥ 
ದಾತಾರ | ವೈದೇಹಿನಾಥಾಯ | ವೈಕುಂಠ ವಾಸಾಯ |: 


ಚೇೀರಮಕಾವ್ಯ ೧೭ 


ಅಂತ್ಯ: ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಚಾಪಬಖಂಡನ | ವಿಶ್ವಮಿತ್ರಯಾಗ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪವಿಮೋಚನಾ | ಆತ್ಮಸರಾಯಣಾ | 
ಶ್ರೀಮದ್ದಶಾವತಾರ ಲೀಲಾವಿನೋದಾ | ಶ್ರೀವೇದಗಿರಿ ನಿಲಯಾ 
ಅಲಮೇಲ್ಮಂಗಮನೋಹರಾ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶ ಪಾಹಿಮಾಂ ಪಾಹಿಮಾಂ 
ಪಾಹಿ | ಶ್ರೀ | 
೫ ೫ ಚ ೫ 
ರಾಮಮಂತ್ರಾಯ ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ | ರೋಮ ಕೊಟಾಷ್ಟ ಲಿಂಗಾಯ 
ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ | ಕಡಲ ಶೈಲೇಶದಾಸನೆ ಮತ್ಪೋಷನೆ | ಶ್ರೀವೀರ 
ಹೆನುಮಂತನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕೆ ನಮಃ | ಶ್ರೀ 


ನಿಶೇಷ: ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತಿ. 


ವಿಷಯ : ಪತ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುದಂಡಕ ಹೆನುಮಂತ 
ದಂಡಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ : ಫೀತಿ ಶತಕ'ವೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ 


೧೦ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 
51? 
ಕೆ. ೩೫/೧೦ ಚೇರಮ ಕಾವ್ಯ ವಾರ್ಧಕ ಸಬ್ಬಿದಿ 
೧೨೧.೪" ಚೇರಮಾಂಕ ೧೫೨೬ 
೯೦.೧೬೭ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ತಿ ೬೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಚೇರವ:ಕಾವ್ಯ ॥ ರಾಗ ನಾಟ | 


ಪಲ್ಲವ! ಭೂವಳಯದೊಳಗೆ ನಾರದಂ ಬಿಂನ ... ವಂ ಕಳುಪಿ ಧೆರಣೀತಳಕ್ಕೆ 
ಜೇರಮನಾಗಿ ನಡೆತಂದನೂ ॥ 


ಪದ ಶ್ರೀಮದಗಜಾವದನ ತಾಮರಸೆ ದಿನನಾಥ 
ಕಾಮಿತ ಫಲಪ್ರದ ಸದಾ ಮಂಜುಲಾಂಗ ಠಿ 
ಸ್ಸೀಮ ನಿರ್ಮಲಮೂರ್ತ್ವಿ ಸಾಮವೇದಸ್ತುತ್ಯ ರಾಮಣೀಯ್ಯಕ ಸುಭಕ್ತಾ 
ಪ್ರೇಮಿಯಾನತ ಕಲ್ಪಭೂಮಿರುಹ ಸಕಲಸುಖ 
ಧಾಮ ಪರ್ವತ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೌಂಧೆರ ದಿವ್ಯ 
ಜಾಮಾತ್ರುವೆನಿಷ ಗಂಗಾಮಕುಟ ರಕ್ಷಿಸಾ ಪ್ರೇಮದಿಂ ಭೋಗಮಲ್ಲಾ!೧! 
೫೩ ೫೩ ೫೩ ೫ 


ಸ 


ಅಂತ್ಯ ಕ 


ನಿಷಯ 
ನಿಶೇಷ: 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಆ ರಮ್ಯ ಗಂಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಯರ ಗರ್ಭ್ಭ್ಯಾಬ್ಧಿ 

ಚಾರುಚಂದ್ರಂ ಸತ್ಕಲಾಲಕ್ಸಣಂ ಶಿವವ 

ರಾರಾಧಕನನೆಂನನೀಕ್ಷಿಸುತ ನುಡಿದರುತ್ತಮರು ಸತ್ಟ್ರಉಡರ್ಕ್ಶಳೂ 
ಜೇರಮಾಂಕಂ ಶಿವನ ಪುರಕೆ ಧಾಳಿಯನಿಟ್ಟಿ 

ಜೇರಮಚರಿತ್ರಮಂ ಸಕಲಸಜ್ಜನರುವಾ 

ಚೇರಮಾಕರವಾಗಿ ಪೇಳೆಂದ ಸದ್ಭಕ್ತರಾಣತಿಯೊಳಾಂ ಪೇಳ್ತೆನೂ || ೧೮ ॥ 


ದೇವವಾಕ್ಯಂ ಸಾಲಿವಾಹನ ಸಕಂ ನಡೆದ 
ಪಾನನಾಬ್ಜದ ಸಧರ್ಮ್ಮವ್ಯಯದ ಕಾರ್ತಿಕ 
ವಾ ವಿಮಲ ಶುದ್ಧ ಪಾಡ್ಯೋದಯಂ ರವಿದಿನಂ ಸ್ವಾತಿ ಸುಪ್ರೀತಿಯೋಗಂ 
ಭಾವಿಸಲ್ವಿಂ ತುಲಾರಾಸಿ ಶಶಿತಾರೆಗಳು 
ತೀವಿರ್ದ್ದ ಸನ್ಮುಹೂರ್ತ್ತದೊಳಧಿಕ ಸೌಕ್ಯದಿಂ 
ಭೂವರಂ ಚೇರಮಾಂಕನಂ ಚರಿತ್ರಂ ನಾಡೆ ಸಂಪೂರ್ನ್ನಮಾಯ್ತು 

ಚೆಲ್ವಿಂ 1 ೭೦ ॥ 
೫೩ ೫ ೫ ತು 
ಯಿದು ಸಕಲ ಪದಪದ್ಮ ಮಧುಕರ ಪುಣ್ಯ 
ಸದನ ಗುಬ್ಬಿಯ ಮಲ್ಲಣಾರ್ಯರ ಕ್ರುಪಾಪಾಶ್ರ 
ಮುದಿತ ನವರಸಭಾವ ಲಕ್ಷಣಾಲಂಕಾರ ನಿಪುಣನೆಂದೆನಿಸಿ ಮೆರೆವಾ 
ಚದುರ ಚೇರಮನೊರೆದ ಜೇರಮ ಚರಿತ್ರಮಂ 
ಪದಪಿಂದೆ ಬರದೋದಿ ಕೇಳಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ 
ರ್ಗ್ಗೊದವಿರ್ಪ್ಸದಾಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪದ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಸತ್ಯಂ ತಥ್ಯವೂ 

|| ೭೫ 1 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧೧ಕ್ಕಂ ಪದನು ೫೫೫ಕ್ಕಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ. ವಿಳಂಬಿ 
ಸಂವತ್ಸರದ ಶ್ರಾವಣ ಸುಧ ೬ ಭಾನುವಾರದಲು ನಂಜಸ್ಸ ಬರದ ಚೇರಮ 
ಕಾವ್ಯಕೆ ಸುಭಮಸ್ತು ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ 


: ಜೇರಮನ ಕಥೆ. 


ಒಂದೆರಡು ಪತ್ರಗಳು ತ್ರುಟತ, ೧೬೧ನೆಯ ಪತ್ರದ ಕೊನೆ ಮುರಿದು 
ಹೋಗಿದೆ. ಶಕಟಕೇಫವಿದೆ. ೫ ನೇ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ (೧೧೭ ನೆಯ ಪತ್ರ) 

ಬಗಳನ್ನು ಪತ್ರವಿದೆ, (ಎಂದರೆ ೧೪೬ ನೆಯ ಪತ್ರ) 
ಇದೇ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಶತಕ, ಪಾರ್ವತೀವಲ್ಲಭ ಶತಕ, ಉಮಾ 


ಚಜೇರಮನ ಕಾವೃದ ನಾಂದ್ಯ ೧೯ 


ಮಹೇಶ್ವರ ಶತಕ, ಪ್ರಾಣನಾಥ ₹ತಕ, ಶ್ರೀಕಂಠ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ, 
ಕಂದಶತಕ, ಪ್ರಭುದೇವರ ಪುರಾಣದ ನಾಂದ್ಯಗಳು, ಮಹಿಮ್ಮಸ್ತೋತ್ರ- 
ಶಿವಪೂಜಾವಿಧಾನ---ಎಂಬೀ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


518 
ಕೆ. ೧೬೯/೧೧ ಜೇರಮನ ಕಾವ್ಯದ ನಾಂದ್ಯ ವಾರ್ಧಕಸಟ್ಟದಿ 
೯.೬೨1 ಚೇರಮಾಂಕ ೧೫೨೬ 
೫೦.೫೪ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೪೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಚಾರಮನ ಕಾವ್ಯದ ನಾಂದ್ಯ || ವಾರ್ದ್ವಿಕ || 


ಪಲ್ಲ ! ಭೂವಳೆಯದನುವನಾ ನಾರದಂ ಬಿಂನವಿಸೆ 
ಪ:ವನ ಚರಿತ್ರನೆಸುವ ಭಸಿತಸಕಾಯನಂ 
ದೇವದೇವಂ ಕಳುಪಿ ಧರಣೀತಳಕ್ಕೆ ಚೇರಮನಾಗಿ ನಡೆತಂದನೂ | 


ಪದ | ಶ್ರಿಮದಗಜಾವದನ ತಾಮರಸ ದಿನನಾಥ 
ಕಾಮಿತ ಪಲಪ್ರದ ಸದಾಮಂಜುಲಾಂಗ ಥಿ 
ಸ್ಸೀಮ ಫಿರ್ಮ್ಮಳ ಮೂರ್ತಿ ಸಾಮವೇದ ಸ್ತುತ್ಯ ರಾಮಣೀಯ್ಯಕ 
ಸುಭಕ್ತಾ 
ಪ್ರೇಮಿಯಾನತ ಕಲ್ಪಭೂಮಿರುಹ ಸಕಲಸುಖ 
ದಾಮ ಪರ್ವತಸಾರ್ವಭೌಮ ಸೌಂಧರದಿವ್ಯ 
ಜಾಮಾತ್ರುವನಿಪ ಗಂಗಾ ಮಕುಟ ರಕ್ಷಿಸಾ ಪ್ರೇಮದಿಂ 
ಭೋಗಮಲ್ಲಾ ॥1೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಯಿದು ಸಕಲ ಭಕ್ತಿ ಸದಪದ್ಮ ಮಧುಕರ ಪುಣ್ಯ 
ಸದನ ಗುಬ್ಬಿಯ್ಯ ಮಲ್ಯಾಂಣಾರ್ಯ್ಯ ಕೃಪಾಪಾತ್ರ 
ಮುದಿತ ನವರಸ ಭಾವ ಲಕ್ಷಣಾಲಂಕಾರ ನಿಪುಣನೆಂದೆನಿಸಿ ಮೆಆೆದಾ 
ಚದುರು ಚಜೇರಮಕೊರೆದ ಚಾರಮ ಚರಿತ್ರಮಂ 
ಸದಹಿಂದೆ ಬರದೋದಿ ಕೇಳಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವರ್ಗ್ಗೊದಗಿ 
ರ್ಪ್ಪುದಾಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪದ ಸರ್ವ್ವಸಿದ್ಧಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯವೂ | ೩೫೫ | 


ಶ್ರೀ ಜೇರಮಾಂಕನ ಕಾವ್ಯದ ನಾಮದ್ಗುರು ಸಬ್ರಮದಿಂ 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ. 


೨೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 
ವಿಷಯ : ಸ್ತುತಿ (ನಾಂದೀ ಪದ್ಯಗಳು). 


ನಿಶೇಷ: ಶಕಟರೇಫವಿದೆ. ಇದೇ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಯ್ಯನ ನಾಂದ್ಯ, ಮಣ್ಣೇಶ್ವರನ 
ಕಾವ್ಯದ ನಾಂದ್ಯಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಇನ್ನೂ ೨೩ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


5109 
ಕೆ ತ೨೫/೬ ಚೇರಮನಕಾವ್ಯದ ನಾಂದ್ಯ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ 
೯,೫1೨" ಚೇರಮಾಂಕ ೧೫೨೬ 
೧೨.೧೫ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೫೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಜೇರಮಾಂಕನ ಕಾವ್ಯದ ನಾಂದ್ಯ 


ಪಲ್ಲ! ಭೂವಳೆಯದನುವನಾ ನಾರದಂ ಬಿಂನವಿಸೆ 
ಪಾವನ ಚರಿತ್ರನೆನಿಸುವ ಭಸಿತ ಕಾಯನಂ 
ದೇವದೇವಂ ಕಳುಫಿ ಧರಣೀತಳಕ್ಕೆ ಚೇರಮನಾಗಿ ನಡೆತಂದನೂ ॥ 
ಪದ ಶ್ರೀಮದಗಜಾವದನ ತಾಮರಸ ದಿನನಾಥ 
ಕಾಮಿತ ಫಲಪ್ರದಾಯಕ ಸದಾಮಂಜುಲಾಂಗ ನಿ 
ಸ್ಸೀಮ ನಿರ್ಮಳಮೂತ್ರಿ ೯ ಸಾಮವೇದಸ್ತುತ ಸ ರಾಮಣೀಯ್ಯಕ ಸ ಸುಭಕ್ತಾ 
ಪ್ರೇಮಿಯಾನತ ಕಲ ುಭೂಮಿರುಹ ಸಕಲ ಕ 
ಧಾಮ ಪರ್ವ್ವತ ಸಾವ ರ್ರ ಭೌಮ ಸೌಂದರ ದಿವ್ಯ 
ಜಾಮಾತ್ರ ವೆನಿನ ಗಂಗಾಮಕುಟ ರಕ್ಷಿಸಾ ಪ್ರೇಮದಿಂ ಭೋಗಮಲ್ಲಾ!೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಯಿದು ಸಕಲ ಭಕ್ತ ನದ ಸದ್ಮ ಮದುಕರ ಪುಣ್ಯ 
ಸದನ ಗುಬ್ಬಿ ಯ ಮಲ್ಲಣಾರ್ಯ್ಯರ ಕೃ ಕಪಾಪಾತ್ರ 
ಮುದಿತ ತು. ಲಕ ಕ್ಷಣಾಲಂಕಾರ ನಿಪುಣನೆಂದೆಸಿಸಿ ಮ 
ಚದುರ ಚಜೇರಮನೊರದ ಸ್‌ ಚರಿತ್ರಮಂ 
ಪದಪಿಂದ ಬರದೋದಿ ಕೇಳಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ 
ರ್ಗ್ಗೊದಗಿರ್ಪ್ಸುದಾಯುರಾರೋಗ್ಯಸೆಂಪದ ಸರ್ವ್ವಸಿದ್ಧಿ ಸ ತ್ಯುಂಸತ್ತ ಭವು1ಖ೫॥ 
ಚಜೇರಮಾಂಕನ ಕಾವ್ಯದ ನಾದ್ಯ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ : ಸ್ತುತಿ (ನಾಂದೀಪದ್ಯಗಳು). 


ವಿಶೇಷ: ಶಕಟಿರೇಫನಿದೆ. ಇದೇ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುದೇವರ ಪುರಾಣದ ನಾಂ 
ಶಿವಲಿಂಗದ ನಾಂದ್ಯಗಳೆಂಬ ಇನ್ನೂ ಇತರ ೨೪ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


ಚೋರ ಕಥೆ ೨೧ 


500 
ಕೆ, ೧೧೭ ಚೋರ ಕಥೆ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೧೫೧.೫ ಕಸ್ತೂರಿ ಸಿದ್ಧ ಸು. ೧೮೦೦ 
೧೨೯೫ ಪತ್ರ ೫ ಪಂಕ್ತಿ ೫೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ 2 ೫ ಹ ಜೋರ ಕಥೆ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫ್ಸೆಮಸ್ತೂ 


ದಿ.ಪದೆ- ಶ್ರೀ ಗಿರಿಜಾದೀಶ ಶ್ರೀಗಿರಿವಾಸ 
ಭಾಗೀರಥೀಶ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ 
ಯಾಣನಂ ಧರಿಶಿದನೆ ಯಸವ ಚರ್ಮಾಂಬರನೆ 
ವಾಣೀಶ ಶಶಿಕರನೆ ವಸುಧೆಪಾಲಕನೇ 


ಇ ತ ೫ ೫ 
ವಿಸ್ತಾರಿಶಿಯೆ ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಗಾನವಾಗಿಯೆ ಪೇಳ್ದ 
ಕಸ್ತೂರಿ ಸಿದ್ಧ ನು... ಹಟ, ಓಟ ಬಟ 0 ॥| 


ಅಂತ್ಯ: ಕಪ್ಪುಗೊರಳನ ಸುತರ ಕಾರಣದ ಕೃತಿಯ 
ಮನಹರುಷದಿಂದ ಕರ್ನದಿ ಕೇಳಿ ವೋದಿದರೆ 
ಅನವರತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಅಯಿಶ್ವರ್ಯ 
ಹರನೊಲಿದು ಕರುಣಿಪರೂ 
ಶರಧಿ ಗಿರಿ ತಾರೆ ಹಿಮ ತರಣಿಯುಳ್ಳ ನಕ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕೃತಿಯೂ ॥ 
ಮಂಗಮಹಾ ಶ್ರೀ ೫ ೫ ಶ್‌ ತ 


ಪ್ರ ಭವ ಸಂವತ್ಸ ರದ ಮಾರ್ಗಶರ ಶುದ್ಧ ೫ ದಿವಸೆ ಸೋಮನಹಳಿ ವೆಂಕಟೀ 
ತೈಯನವರ್ರು ಜಾಜ್‌ ಹುರಕ್ತಿ ಚಕನಂಜೈನ ಕುಮಾರ ನಂಜುಂಡಗೆ 
ಬರಕೊಟ್ಟ ಚೋರ ಕಥೆ ಪುಸ್ತುಕಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ॥ 


ವಿಷಯೆ : ವಜ್ರಮಕುಟರಾಯನ ಪುತ್ರರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ ಚಿತ್ರಶೇಖರರ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ೩೯. ೪೦, ೪೨. ೪೪. ೬೪ನೆಯ ಪತ್ರಗಳು ಮರಿದುಹೋಗಿವೆ. 


521 
ಕೆ. ೧೫೨ ಚೋರ ಕಥೆ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೧೦೧.೪" ಕಸ್ತೂರಿ ಸಿದ್ಧ ಸು. ೧೮೦೦ 


೧.೧೧೫ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ೩೮ ಅಕ್ಷರ 


೨.೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ೫ ೫ ತ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಜೋರಕಕತೆ ಬರೆಯುದಕ್ಕೆ 
ನಿರ್ವಿಗ್ನಮಸ್ತು 1 


ದ್ವಿಪತೇ ಶ್ರೀ ಗಿಜಾಧೀಶ | ಶ್ರೀ ಗಿರಿವಾಸ 
ಭಾಗೀರಥೀಶ | ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ 
ವೇಣನಂ ಧರಿಸಿದನೆ |! ಯಸವ ಚರ್ಮಾಂಬರನೆ 
ವಾಣೀಶ ಸಿಕರನೆ | ವಸುದೆಪಾಲಕನೆ 


೩ 2೫ ೩ 2೩ 
(೨ನೆಯ ಪತ್ರ) ವಿಸ್ತರಿಸಿಯೆ | ಯಕ್ಷಗಾನವಾಗಿ ಪೇಳ್ದ ಕಸ್ತೂರಿ ಸಿದ್ಧನು 
ಕುಡು ಹರುಷದಲಿ ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಕಪ್ಪುಗೊರಳನ ಸುತರ | ಕಾರಣವ ಕೃತಿಯ ಮನ ಹರುಷದಿಂದಾ 
ಕರ್ನಧಿ ಕೇಳಿ ವೋದಿ ಬರದವರ್ಗೆ | ನವರತ್ನ ಆಬಾರಣ 
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ | ಐಶ್ವರ್ಯ ಹರನೊಲಿದು | ಕರುಣಿಪನು 
ಶರ ಗಿರಿ ತಾರೆ ಹಿಮಕರ ತರುಣಿವುಳ್ಳ ನಕ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕೃತಿಯೂ ॥| 
ಅಂತು ಸೆಂಧಿ ೯ಕಂ ಪದನ್ನು ೧೦೧೦೦ ಕಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ಸೆಂ೯ 
೧೮೫೫ನೇ ಯಿಸನಿ ಕ್ರೋದಿ ಸಂ। ಮರ್ಗಶಿರ ಬಳ ೩ವರಿಗೆ ಬರದ 
ಚೋರರ ಕತೆ ತೆಂಬ ಬಲರುವ್ರಾ ಶಟರ ಮಾಗ ಚಂನ್ಚಮಲರಟ ಕೈಬರಹಾ 
ತಪಿದರೆ ತಿದಿಕೊಂಬುದು. 


ವಿಷಯ: ವಜ್ರಮಕುಟರಾಯನ ಪುತ್ರರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ ಚಿತ್ರಶೇಖರರ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಗ್ರಂಥದ ಕೆಲವು ಗರಿಗಳು ಹುಳುಗಳಿಂದ ಕೊರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ೧೦. ೬೮ 
ಪತ್ರಗಳು ಲುಪ್ತ. 


540 
ಕೆ. ೨೦೨/೧ ಚೋರಕೆಥೆ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೮.೪1ೀ೧.೪' ಕಸ್ತೂರಿಸಿದ್ಧ ಸು. ೧೮೦೦ 
೧೯೮ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ... ೪೦ ಅಕ್ಷರ 
ಸ ಸ ಸೆ 
ಆದಿ: ಶ್ರಿ ಚಿತ್ರಸೇಖರ ಸೋಮಸೇಖ....... ಶ್ರೀ ಗಿರಿಜಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ಗಿರಿವಾಸ 


ಭಾಗೀರತಿಯಿಾಶ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ 


ಚೋರ ಕಥೆ ೨೩ 


ಯೇಣನಂ ದರಿಶಿದನ........... 

ಶಶಿಖರನೆ ವಸುದೆ ಪಾಲಕನೆ 

ದಶಸಿರಂಗೊಲಿದವನೆ ದನಪತಿಗೆ ಸಖನೆ 

೫ 7೫ 2೩ ೫೩ ಯಾಶನೆ ಪರಮ ಪ್ರಕಾಶನೆ 
ಿ ಕರುಣ ಮಲ್ಲೇಶನೇ ನಿಮ್ಮಂಭ್ರುಗಳಿಗೆರಗುವೆನೂ | 


ಅಂತ್ಯ : ಜೋರರ ಕಥೆಯನಸಿಶಿ ಚರಿಸುತ್ತಿರಲು ಬಲ್ಲ ಗಂಭೀರಾ 
ಪುರುಷರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ತೆರದಿ ಹರುಷದಿಂ ಮಾಡನಲು 
ವಿರುಪಾಕ್ಷ ದೇವರ ಕರಜಾತ ಕಸ್ತೂರಿಯನಾಗಂಣ್ಣಿನರಸಿ 
ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆ ಅರುಂಧತಿಗೆ ಸಮನ: ಗಿರ್ದ ಗುರುವಂಮ 
ನೆನಿಸುವಳ ವರಪುತ್ರನಾದ ಕಸ್ತೂರಿಯ ಸಿದ್ದನಿದು 
ಬೋಳೇಶನೆಂದೆಂಬ ಕರ್ತುವಿನ ವರದಿಂದ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ 
ಸೋಮಸೇಖರ ಯಕ್ಷಗಾನವೆಂದೀ ಕೃತಿಯು 
ನಾಮದಿಂ ರಚಿಸಿ ಬಹು ಪ್ರೇಮದಿಂ ಪೇಳೆ 
ನೆರೆ ಜಾಣರುಗಳು....... ಕನಿಗಳಾದವರೆಲ್ಲ 
ಅರಿಯಿದವೆ ಪೇಳ್ದಾನಂದ್ಹರವು ಮಾಡದಿರಿ 
ತಪ್ಪುಳ್ಳರಿದೀವ ಸುಜನಮನವರಿದು 
2 ೫ ೫ ಶಾರದಿ ಹಿಮಕರಕರಣ ತಾರೆ ವುಳನಕಾ 
ಹಿರವಾಗಿ ವೊಪ್ಪುವದು ಧರೆಯೊಳೀ ಕೃತಿಯು | ಶ್ರೀ | 
ಕೀಲಕ ಸೆಂವತ್ಸರದ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಬ ೬ ಯಲ್ಲು ಕುಂಟ್ಲೊರಪೈಕವರ 
ಕುಮಾರ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮುದ್ದ ಶ್ಸಗೆ ಸಹ ಕುಂದಾಣದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಣಪ್ಸ 
ಬರಕೊಟ್ಟಿ ಜೋರಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ನ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ 


ವಿಷಯೆ : ವಜ್ರಮಕುಟರಾಯನ ಪುತ್ರರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ ಚಿತ್ರಶೇಖರರ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಕೆಲವು ಗರಿಗಳ ಅಂಚು ಮುರಿದಿದೆ. ೭ ೧೯, ೨೪ನೇ ಪತ್ರಗಳು ಮುರಿದು 
ಶಿಥಿಲವಾಗಿವೆ. . ೩೫% ೭೬, ೯೫ನೇ ಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಬ್ಬ ನಲ್ಲಿ 
ಪಾರ್ವತೀ ಕೊರವಂಜಿ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಂಥವಿದೆ. 


603 
ಕೆ. ೩೭೨ ಚೋರ ಕಥೆ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೧೩.೬" (೧,೪" ಕಸ್ತೂರಿ ಸಿದ್ಧ ಸು. ೧೮೦೦ 
೭ ಪಂಕ್ತಿ ೪೮ ಅಕ್ಷರ 


೧೭೬ ಪತ್ರ 


೨೪ ಕನ್ನೆಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ನರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಆದಿ: ದ್ವಿಪದೆ. ಶ್ರೀ ಗಿರಿಜಾಧೀಶ ಶ್ರೀಗಿರಿವಾಸ 
ಭಾಗೀರತಿಯಿಾಶ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ 
ಯೇಣನಂಧರಿದನೆ |! ಯಸವ ಚರ್ಮಾಂಬರನೆ 
ವಾಣೀಶ ಶಿರಕರನೆ ವಸುದೆ ಪಾಲಕನೆ 


2 2೩ 2 2 
ಯಕ್ಷಗಾನವಾಗಿಯೆ ಪೇಳ್ವ | ಕಸ್ತುರಿ ಸಿ ಕಡು ಹರುಷದಲಿ ! 


ಅಂತ್ಯ: ಕಪ್ಪುಗೊರಳನ ಸುತರ ಕಾರಣದ ಕ್ರೂತಿಯ ಮನೆಹರುಷದಲ್ಲಿ 
ಕರ್ನದಿ ವೋದಿ ಕೇಳಿದವರ್ಗ | ನವರತ್ಟ ಆಯುರಾಯಿರೋಗ್ಯ 
ಅಯಿಶ್ವರ್ಯ್ಯ ಹ. ನೊಲ್ಟಿದೂ ಕರೂಣಿಪನೂ 
ಶರಧಿ ಗಿರಿ ತಾರ್ತೆ ಹಿಮಕರ ತರಣಿಯೂಳ್ಳ ನಕಾ ಸ್ತಿರಾವಾದ ಕೃತಿಯ 
ಆಂತು ಸಂಧಿ ೯ ಕಂ ಪದನೂ ೯೭೦ ಕಂಸಲೆ। ದ್ವಿ ಪದೇ 


ವಚನ 1 ಣಾ ೫ ೫ 


ಯೀ ಜೋರ ಕತೆಯ ಬರದಾತ ಹುಲಿಯೂರ ದೂರ್ಗದ ಲಕ್ಷ್ಮಮೆಯಾನವರ 
ಮಗ ಮುದುರಂಗೈಯನೂ ಆಯಿಜೋರ ಜವಳಿಯಾಕೈಯಗೆ | ಬರೆದ 
ಪಸ್ತುಕಕ್ಕೆ......... ಸೋಬನಮಸ್ತು! ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಮಸ್ತು ತ್ರೀ. 


ನಿಷಯೆ : ವಜ್ರಮಕುಟರಾಯನ ಪುತ್ರರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ ಚಿತ್ರಶೇಖರರ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಗ್ರಂಥದ ಕೆಲವು ಗರಿಗಳು ಮುರಿದಿವೆ ಹಾಗೂ ಹುಳುಗಳಿಂದ ಕೊಕೆಯ 


ಲ್ಪಟ್ಟವೆ. 
594 
ಕೆ, 3೮೨/೨ ಚೋರ ಕಥೆ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೧೯.೨1)(೨' ಕಸ್ತೂರಿ ಸಿದ್ದೆ ಸು, ೧೮೦೦ 
೧-೨೬ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೯೫ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಶ್ರೀ ಗಿರಿಜಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ಗಿರಿವಾಸ |! ಭಾಗೀರಥಿಯಾಶ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ 


ಯೇಣನಂ ಧರಿಸಿದನೆ ವ್ಯಾಫ್ರೆ ಚರ್ಮಾಂಬರನೆ 
ವಾಣೀಶಶಿರಕರನೆ ವಸುಧೆಪಾಲಕನೆ 


ಅಂತ್ಯ ನ 


ವಿಷಯ : 


ನಿಶೇಷ: 


ಚೋರ ಕಥೆ 4 


ದಶಶಿರಂಗೊಲಿದವನೆ ಧನಪತಿಗೆ ಸಖನೆ 
ಅಸುರರೆದೆದಲ್ಲಣನೆ ಅಮೃತಕರ ಢರಸೆ! ೯ ೫ - 
ಪೊಳೆವ ಕಕ್ಕೋದ್ಲಿರಿಯೊಳು ನೆಲಸಿದ ಯಾಶ ಸಲಹೋ ಗಂಗೇಶಾ!೧| 


ಹಿಮಕರನ ಧರಿಸಿದ ದೇವ ಹರಿಪೀಠದಲ್ಲಿ | ದೇವನೊಪ್ಪಿದನು ಸಂಜೀವ 
ನೊಸ್ಪಿದನು | ... ... .. ಎನೊಪ್ಪಿದನು. ಮಹಾದೇವ ಸಭೆಯರಿಯಿಾಶ 
ನೊಸ್ಪಿದನು | ಫಣೀಶ ಭೂಷಣನೊಪ್ಪಿದನು | 


ಗುರಾವಂಮ್ಮನೆನಿಸುವಳ ವರಪುತ್ರನಾದ ಕಸ್ತೂರಿಯಡ್ಡ ಬಂಳೇಶನೆಂದೆಂಬ 
ಕರ್ತುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸೋಮಶೇಖರನ ಯಕ್ಷಗಾನ 
ವೆಂದೀ ಕೃತಿಗೆ ನಾಮವಿಟ್ಟಿನು ಸಮುಚಿತ ಬ ಮುಗ್ಧ ಭಾವದಿ 
ಪೇಳ್ವೆ ಮುನಿವರನ ವರದಿ | ತಪ್ಪುಳರಿದ ತಿದ್ದಿ ಶರಣರಾದವರೆಲ್ಲ | ಕಪ್ಪು 
ಗೊರಳನ ಸುತರು ಕಾರಣದನ್ರುತಿಯು | ಮನಹರುಷದಲಿ ಕರ್ನದಲಿ 
ಕೇಳಿ ಪೊಂದಿದರ್ಗನವರತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಅಯಿಷ್ಟರ್ಯ । ಹರನೊಲಿದು 
ಕರುಣಿಪನು ಶರಧಿ ಗಿರಿಜಾತೆ ಡಸ್‌ ನಕ ಸ್ಥಿ ರವಾದ ಕೃತಿಯು ॥ 
ಅಂತು ಸಂಧಿ ಕೈ ಪದನು ೨೧೦ಕ್ಕೆ ಜಡಿಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ. | 


ವಜ್ರಮಕುಟ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಈಶ್ವರ ವರಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಜನಿಸಿದ 
ಸದ! ಚಿತ್ರಶೇಖರರ ವಿವಾಹ ತೆ ತ್ತಾಂತ. 


ಪ್ರತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲದೆ ಹನುಮಂತ 

ವಿಜಯ, ಶೃಂಗಾರ ಕಟ್ಟಿ (ತೆಲುಗು ರಾಮಾಯಣ, ಸೋಮಶೇಖರ 
ಚಿತ್ರ ಚು ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದೊಂದು ಪತ್ರ, 
ಸುಸು ಓರಾಗುತ ಸಾಂಗತ್ಯ ಇವು ಇವೆ. 


53ರ 


ಕೆ. ೪೧೮/೧ ಚೋರ ಕಥೆ ಯೆಕ್ಸೃಗಾನ 
೧೪,೫”೧.೨” ಕಸ್ತೂರಿ ಸಿದ್ಧ ಸು, ೧೮೦೦ 


೧.೬೪ ಪತ್ರ 


೫ ಪಂಕ್ತಿ ೬೬ ಅಕ್ಷೆರ 


ಆದಿ: ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮಸೇಕರ ಚಿತ್ರಸೇಕರರ ಕಥೆ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭ 


ಮಸ್ತು | 


೨೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ದ್ವಿಪತೇ॥ ಶ್ರೀಗಿರಿಜಾಧೀಶ ಶ್ರೀಗಿರಿವಾಸ 
ಭಾಗೀರತೀಶ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶಾ 
ಯೇಣನಂ ಧರಿಸಿದನೆ ಯಸವ ಚರ್ಮಾಂಭರನೆ 
ವಾಣೀ ಶಶಿಕರನೆ ವಸುಧೆಪಾಲಕನೆ 


೫ ೫ ಹ 
ವಿಸ್ತರಿಸಿಯೆ ಯಕ್ಸಗಾನವಾಗಿಯೆ ಪೇಳ್ದಾ ಕಸ್ತೂರಿಸಿದ್ದನು ಕಡು 
ಹರುಷದಲೀ ॥ ೧೨ ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಕಪ್ಪುಗೊರಳನ ಸುತರ ಕರಣದ ಕೃತಿಯ ಮನಹರುಷದಲಿ ಕರ್ನದಲಿ 
ಕೇಳಿ ವೋದಿದವರ್ಗ್ಗೆ ಅನವರತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಆಯಿಶ್ಚರ್ಯವನ 
ಹರನೊಲಿದು ಕರುಣಿಪನೂ | ಶರದಿ ಗಿರಿಜಾತೆ ಹಿಮಕರ ತರಣೆಯುಳ್ಳ ನಕ 
ಸ್ಥಿರವಾದ ಕೃತಿಯೂ | 


ಅಂತ್ರು ಸಂಧಿ ೯ ಕಂ ಪದನೂ ೧೨೨೦ ಕಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 
ವಿರೋಧಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಭಾದ್ರ ಪತ ಶುದ್ಧ ೨ಯು ಸೋಮವಾರ ಚಜೋರಕಥೆ 
ಸಂಪೂರ್ನ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ. 


ವಿಷಯ: ವಜ್ರಮಕುಟರಾಯನ ಪುತ್ರರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ ಚಿತ್ರಶೇಖರರ 
ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಗ್ರಂಥವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗರಿಗಳು ಹುಳುಗಳಿಂದ 
ಕೊರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಇದೇ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ (೬೫ರಿಂದ ೧೧೯ನೇ ಗರಿಯ ವರೆಗೆ) 
ಕರಿಭಂಟನ ಕಥೆ ಇದೆ. 


506 
ಕೆ. ಎ, ೨೪೧ ಛಂದಸ್ಸಾರ ಕಂದೃ ವೃತ್ತ 
೧೩)(೭,೮% ಗುಣಚಂದ್ರ ಸು, ೧೬೫೦ 
೧೨೪೧ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಗುಣಚಂದ್ರ ವಿರಚಿತ ಛಂದಸ್ಸಾರ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫೆ ಮಸ್ತು 


೫ ೫ ೫ 2೫ 
ಸುತ್ರಾಮಾದಿಸುಪರ್ವರಾಜ ಮಕುಟೀ ಕೋಟೀ ಘೆಟೀ ಪ್ರಜ್ವಲ 
ದ್ರತ್ನಾಂಶೂಚ್ಚಯ ನಿಮ್ಮಗಾಪ್ರ ವಿಲಸತ್ಪ್ಸಾದಾಂಬುಜಾತ ದ್ವಯಂ 


ಛಂದೋಂಬುಧಿ ೨೭ 


ಭೇಕಂ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಸಾಗರ ಪ್ರವಹದೊಳ್ಬಕ್ತರ್ಗೆ ಕಲ್ಬಾಂಥಿಪಂ 

ನೇತ್ರಾಳಿವ್ರಜಕೀಗೆ ಸಾರಸುಖಮಂ ಸಂತಾಪವಿಚ್ಛೇದಕಂ ॥೧॥ 
ಇಪತ್ತರೊಳು ಯತಿಯು ಸಪ್ತಾಶ್ವ ಪುರ ಕಲೆಯು 
ವೊಪ್ಪುವುದು ಪಾದದೊಳು ಸೀಸಾಖ್ಯೆಯ | ೧೮ |! 


ಇತಿ ಶ್ರೀಮದನುಪಮಶಿತ್ಯನಿರಂಜನ ಪರಮಾತ್ಮಾರ್ಹದಾರಾಧನಾ 
ಪರಮಾನಂದ ಬಂಧುರಗುಣಚಂದ್ರ ವಿರಚಿತ ಛಂದಸ್ಸಾರದೊಳ್‌ 


ಸಂಚಮಾಧ್ಯಾಯಂ ಸಮಾಪ್ತಂ | ಶ್ರೀ 
ನಿಷಯ : ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. 


ವಿಶೇಷ: ಸತ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. 


ರಿ.27 
ಕೆ ೨೩೧/೫ ಛಂದೋಂಬುಧಿ ಕಂದ್ಕ ವೃತ್ತ, ವಚನ 
೧೦%೫೧.೪” ನಾಗನರ್ಮ ಸು ೯೯೦ 
೧೮೩-೧೯೯ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೬೪ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ನಾಗವರ್ಮನ ಛಂದಸ್ಸು | 


ವೃ! ಜೆಡೆಗಳ ಬಂಬಲೊಪ್ಪುವಳಕಾವಳಿ ಭೀಷಣಮಸ್ಪ ಪಾವಿನೊ 
ಳ್ಹೊಡಿಗೆ ಪೊದಳ್ಹ ಪೊಂದೊಡಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ವಿರಾಜಿತ ಶಕ್ತಿ ಶೂಲಮೇ 
ನಿಡಿದ ಕರಾಸಿ ಗೌರಿ ನಿಜವಲ್ಲಭೆಯಾಗಿರೆ ಮಿಕ್ಕನಾಕಿಸ 
ಯ್ಯಡಿಯ ನಿನಾಕಿ ಕೂರ್ತ್ತುವೆಮಗೀಗೆ ವರಂಗಳನುತ್ಸವಂಗಳಂ | ೧! 


ಅಂತ್ಯ: ಜಿತಬಾಣಂ ಹರಿಯಂತಿರಲ್ಪ್ರಿಯಮಯೂರಂ ತಾರಕಾರಾತಿಯಂ 
ತತಿಮಾಘಂ ಶಿಶಿರಾಂತ್ಯದಂತೆ ಸುರಸಪ್ರೋಚ್ಛ್ಚಡಂ ಕೋದಂಡದಂ 
ತೆತಿರೆ ಭೂನುತನಬ್ದಸಂಭವನನಂತಾವಿರ್ಭವಂ ದಂಡಿ ಭಾ 
ರತದಂತಾತ್ರ ಧನಂಜಯೈಕ ವಿಭವಂ ಪಾಗ್ಗುಂಪದೊಳ್ಳಾಕಿಗೆಂ ॥ ೧೬॥ 


ಗದ್ಯಂ॥| ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಚರಣಾರವಿಂದ ಮಂದ ಮಧುರರಾಯಮಾನ 
ವಿಬುಧಜನಮನಃ ಪದ್ಮಿನೀ ರಾಜಹಂಸಂ ಮತ್ತವಿರಾಜಹಂಸೆ ವಿರಚಿತ 


೨೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಮಪ್ಪ ಛಂದೋಂಬುಧಿಯೊಳ್ಳಷ್ಕ ಮಾಧಿಕಾರಂ ಸಮಾಪ್ತಂ ಮಂಗಳ 
ಮಹಾ ಶ್ರೀ | ಅಂತುಮೆಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಂ ೨೭೯ಕ್ಕ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


ವಿಷಯ: ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು 


ವಿಶೇಷ: ಅಕ್ಬ್ಸರಗಳು ಸ್ಫು ಟವಾಗಿವೆ. ._ ಶಕಟರೇಫ ಮತ್ತು ಲ ಈ ಲಿಪಿಗಳ 
ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಸ್ನ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ. ಉದಯಾದಿತ್ಯಾ 
ಲಂಕಾರ, ಶೃಂಗಾರ ರತ್ನಾ ಇ ರಸ ಸರತ್ನಾ ಕರ ಎಂಬ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಭ ಕತಿ 
ಗಳೂ ಇವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ೧೭, ಎ. ಪತ್ರಗಳು ಶಬ್ದಮಣಿ 
ದರ್ಪಣದ ೧೭, ೧೮ನೆಯ ಪತ್ರಗಳ ನಕಲಾಗಿವೆ. 


ರಿ28 
೫೮೨/೨ ಛಂದೋಂಬುಧಿ ಕಂದ್ಕ ವೃತ್ತ, ವಚನ 
೧೨-೮1೨” ನಾಗವರ್ಮ ಸು ೯೯೦ 
೧-_೧೩,ಿ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೭೮ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ನಾಗವರ್ಮನ ಛಂದಸ್ಸು | 


ಜೆಡೆಗಳ ಬಂಬಃ ಲೊಪ್ಪು ವಳಕಾವಳಿ ಭೀಷಣಮಪ್ಪ ಸಾವಿನೋ 
ಕೊಡಿಗೆ ಪೊದಳ್ಟ ಪೊಂದೊಡಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ವಿರಾಜಿತಶಕ್ತಿ ಶೂಲಮೇ 
ಪಿಡಿದಕ ರಾಸಿ ಗೌರೀ ನಿಜವಲ್ಲಭೆಯಾಗಿಕೆ ಮಿಕ್ಕ ನಾಕಿಸ 

ಯ್ಯಡಿಯ ನಾಕಿ ಕೂರ್ತ್ತು ನಮಗೀಗೆ ವರಂಗಳನುತ್ಸವಂಗಳಂ | ೧॥ 
ಸಕಲಕಲಾಗಮಾಭರಣನೀಶ್ವರಪುತ್ರ ಸಮಸ್ತವಸ್ತು ರೂ 
ಪಕನಕಲಂಕನದ್ದುದೆಯ ಕಾರಣ ವಕ್ರನಾಸ್ತ ಲೌ 

ಕಿಕಮತಸ್ತ್ವಿ ತಾಗಮ ಸದಾತ್ಮ ೯ ಸ್‌ ವಿನಾ 

ಯಕಂ ಕ್ಫೃ ಹಗೆ ನಾಯಕನಕ್ಕ ನೆಗಳ್ವೆಗೋಜನಾ | ೨ ॥| 


ಅಂತ್ಯ: ೧೪॥ ಜಿತಬಾಣಂ ಹರಿಯಂತಿರಲ್‌ಪ್ರಿಯಮಯೂರಂ ತಾರಕಾವೈರಿಯಂ 
ತತಿಮಾಫೆಂ ಶಿಶಿರಾಂತ್ಯ ದಂತೆ ಸುರಪ ಪ್ರೊ ಚ್ಚ ೦ಡಕೋದಂಡ ದಂ 
ತೆ ತಿರೆ ಭೂನೂತನಬ ಭಜ ಖೂ: ಭಾ 
ರತದಂತಾತ, ತ್ರಥನಂಜಯೆ ಕನಿಭಾವಂ ವಾಗುಂಸಪದೊಳ್ಳ್ನಾಕಿಗಂ ॥೧೫೨-೯೧/॥ 
ಇದು ಸರಮೇಶ್ವ ರ ಚರಣಾರವಿಂದ ಮಂದ [ಟಿ ವಿಬುಧ 
ಜನಮನ ಸದಿ _ನೀರಾಜಹಂಸಂ ಶಿ ಶ್ರೀಮತೃವಿರಾಜಹಂಸವಿರಚಿತಮಪ್ಪ 
ಛಂಜೋಂಬುಧಿಯೊಳ್‌ ಸಷ್ಕಾಧಿಕಾರಂ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ 


ಛಂದೋಂಬುಧಿ ೨೯ 
ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. 


ವಿಶೇಷ : ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮಾಂಕವಿಲ್ಲ. ಶಕಟಿರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ 
ಮೊದಲು ಉದಯಾದಿತ್ಯಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎರಡುಪತ್ರಗಳೂ 
ಮತ್ತು ಕಪೋತನ ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಇದೇ 


ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಸವ ಪವಾಡವೆಂಬ ಕೃತಿ ಇದೆ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥದ 


ತರುವಾಯ ಅಮರಕೋಶದ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐದು 
ಪತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. 
529 
ಕೆ.ಎ, ೮ ಛಂದೋಂಬುಧಿ ಕೆಂದ್ಕ ವೃತ್ತ್ಯ ವಚನ 
೧೧.೩೨೮” ನಾಗವರ್ಮ ಸು. ೯೯೦ 
೬೯ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ಲಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ೫ % ನಾಗವರ್ಮ ಛಂದಸು | 
ದೇವಂ ದೇವಿಗೆ ಪೇಳ್ದು 
ನಾವಂ ಪಿಂಗಳನೆ ಕೇಳ್ದು ರುಷಿಯರ್ಗಂ ಪೇ 
ಳ್ಜಾ ವಿಧಾನವಾ ಸಿನಗೆ ಪೇಳ್ದಪೆ 
ಭಾವಿಸಿ ಕೇಳ್ಳೆಳದಿ ಛಂದಮುಂ ಕ್ರಮದಿಂದಂ |೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಬಂದಿದರುಕುಷಟ್ಟಿದಿಗ 
ಕೊಂದೇ ತೆರನೆರಡು ಪಾದಮುಂ ಮೇಣ್‌ ಮುಂದ 
ಕೊಂದರೆ ಬರ್ಕ್ಟ್ಟುಂ ತುದಿಯೋಳ್‌ 
ಇಂದುಧರಂ ಬಂದೊಡರಿಗೆ ಷಟ್ಬಿದಿಯ ತೆರಂ || ೧೮॥ 


ಇಂತೀ ನಾಗವರ್ಮಕೃತ ಛಂದೋಂಬುರಾಶಿಯೋಳ್‌ ಆರ್ಯ ಪ್ರಕರಣಂ 
ಚತುರ್ಥಂ ಸಮಾವ್ರಿ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ. 


ನಿಷಯ : ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು 


ವಿಶೇಷ : ಪತ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯು ಅಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ. 
ಳ 


೧-೩೨, ೧-೧೧, ೧-೩೬ ಈ ರೀತಿ ಸತ್ರಗ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ. 


ತಿಂ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


580 
ಕೆ. ಎ. ೧೨ ಛಂದೋಂಬುಧಿ ಕಂದ್ಕ ವೃತ್ತ, ವಚನ 
೧೩೮% ನಾಗವರ್ಮ ಸು ೯೯೦ 
೧.೪೪ ಪತ್ರ ೨೩ ಪಂಕ್ತಿ ೨೩ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ೫ ೫ ಕರ್ಣಾಟಕ ಛಂದಸ್ಸು. 
ಶ್ರೀವಧುವಂ ಸಯೋಧಿಮಥನೋದ್ಭವ ವಸ್ತುಸಮೂಹದೊಳ್ಳಹಾ 
ದೇವನಜಸ್ರಮಿರ್ದ್ವಸುರರುಂ ಸುರರುಂ ಕುಡೆ ತಂನ್ಪ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೊಂ 
ಡಾವನಶೇಷ ಭೂಭುವನಮಂಡಬ ವಲ್ಲಭನಾದ ದೇವನೀ 
ಗಾವಗಮೆಮ್ಮ ಬೇಟ್ಬಿ ವರಮಂ ದಯೆಯಿಂ ಸುಕವೀಂದ್ರ ವಲ್ಲಭಂ॥ ೧॥ 
ಅತಿಮಧುರ ಪ್ರಸಂನ್ಸೆ ಪರಿಪೂರ್ಣರಸೋಚಿತೆ ರಂಜಿತಾರ್ಶ್ವಸ 
ಯ್ಯುತೆ ಸಕಲಾಗಮೋಕ್ತಿಯುತೆ ಲಕ್ಷಣಯುಕ್ತೆ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತು ಸ 
ಯ್ಯುತೆ ಸರಸಿಜಗರ್ಸನ ಮುಖಾಂಬುಜದಿಂದಮಗಲ್ಹು ಬಂದು ಭಾ 
ರತಿ ನೆಲಸಿರ್ಕ ಕೂರ್ತು ಮುಖಪಂಕಜದೊಳ್ಳವಿ ರಾಜಹಂಸನಾ | ೨॥ 


ಅಂತ್ಯ: (೩೯ನೆಯ ಪತ್ರ) ಇದು ಸಕಲ ಸುರಾಸುರೇಂದ್ರ ಮಕುಟತಟಫೆಟತ 


ಭಗವದ್ಭವಾನೀ ವಲ್ಲಭೆ .. ... ೬. ೦ದ್ವೃ ಮಕರಂದ ಮತ್ತ ಮಧುಕ 
ರಾಯಮಾಣಂ ಸುಕವಿಜನ ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಂ ವಿಬುಧ ಜನಮನಃ 
ಪದ್ಮಿ ಸು ಉದಿತ ನಾಗವರ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ ಛಂದೋಂಬುರಾಶಿ 


ಯೊಳ್‌ ಸಟ್ಟತ್ಯಯ ನಿರೂಸಣಂ ಸಷ್ಮಂ ಪ್ರಕರಣಂ | ಕರ್ಣಾಟ 
ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ॥ 


ಭೂಮಿಗಣಾಗ್ರದೊಳ್‌ ಜಗಣ ಮೊದಲನೇಕಮುಮಪ್ಪ ಸಂಪದಂ 
ತಾಮಹುದೈದೆ ವಾಯು ಬಣ್‌ಸಂದಡಧೀಶ್ವರಗೆಲ್ಲಿಯೆಂ ಜಯ 
ವ್ಯೋಮದ ಸಂಗದಿಂದಪಜಯಂ ನಿರಿದಗ್ನಿಯಿಂನಕ್ಕು ನಾಶಯಂ 

ತಾ ಮಹಿಯಂ ತಗುಳ್ಬೆ ಯಗಣಾಗ್ರದೊಳಾಗಲೆ ಸಂಪದಂ ಪ್ರದಂ | ೧॥ 
೫ ೫ ೫ ೫ 
ಗುರುವೊಂದಾದಿಯೊಳುತ್ಸಲಂ ಗುರು ಮೊದಲ್‌ ಮೂರಾಗೆ ಶಾರ್ದೂಲಮಾ 
ಗುರು ನಾಲ್ಯಾಗಿರೆ ಸ್ರಗ್ಗರಂ ಬರೆ ಲಘುದ್ವಂದ್ವಂ ಗುರುದ್ವಂದ್ವಮಾ 

ಗಿರೆ ಮತ್ತೇಭ ಲಘುದ್ವಯಂ ತ್ರಿಗುರುವಿಂದಕ್ಟುಂ ಮಹಾಸ್ರಗ್ಭರಂ 

ಹರಿಣಾ ಕ್ಲಿಲಘುನಾಲ್ಡು ಚಂ ಸಕಮಿದಾರುಂ ಬೆತ್ತ ಕರ್ಣಾಟಕದೊಳ್‌ ॥೧॥ 


ಛಂದೋಂಬುಧಿ ತ 
ನಿಷಯ: ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು 


ನಿಶೇಷ: ಶಕಟರೇಫ ಮತ್ತು ಐ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಪತ್ರಗಳಿಗೆ 
ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ... ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ನಾಲ್ಕು ಶುದ್ಧ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಜಯರಾಂ ಶಿಂಗ್ಲಾಚಾರ್ಯರು 
ಕ್ರಿ. ಶ. 1590ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಠಿ8ಿ1 
ಕೆ. ಎ. ೨೮ಲತ್ನಿ ಛಂದೋಂಬುಧಿ ಕಂದೃ ವೃತ್ತ, ವಚನ 
೧೨.೬೩1 (ಆ? ನಾಗವರ್ಮ ಸು. ೯೯೦ 
೧...೨೪ ಪತ್ರ ೨೨ ಪಂಕ್ತಿ ಕತಿ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ನಾಗವರ್ಮನ ಛಂದೋಂಬುಧಿ : ೫ ೩ ಕ್ಕಿ | 
ಶ್ರೀವಧುವಂ ಪಯೋಧಿಮುಂಥನೋದ್ಭವ ವಸ್ತುಸಮೂಹದೊಳ್‌ ಮಹಾ 
ದೇವಸಮೇತಮಿರ್ದಸುರರುಂ ಸುರರುಂ ಕುಡೆ ತನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೊಂ 
ಡಾವನಶೇಷ ಭೂಭುವನಮಂಡನ ವಲ್ಲಭನಾದ ದೇವನಿ 
ಗಾವಗಮೆಂದು ಬೇಳ್ತ ವರದುನ್ನತಿಯಂ ಸುಕವೀಂದ್ರವಲ್ಲಭಂ ।॥೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಮಂದರ ಶೈಲದಂತೆ ದಿವಿಜಾಪಗೆಯಂತೆ ಪಯೋಧಿಯಂತೆ ಪೆಂ 
ಫಿಂ ದೊರೆವೆತ್ತ ದೇವಕುಲದಂತೆ ದಿಶಾಗಜ ರಾಜಿಯಂತೆ ಸೂ 
ರ್ಯೆಂದುಗಳಂತೆ ತಾರೆಗಣದಂತೆ ಸನಾತನ ವೇದದಂತೆ ಶಿ 
ರೈಂದುಮವಿಫ್ಸೆತಾಪ್ರಸರಮಿಂತಿದು ಕೂಡೆ ಸಮಸ್ತ ಧಾತ್ರಿಯೊಳ್‌ || 


ಗದ್ಯ! ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಚರಣಾವಿಂದ ೫೩ ೫ ೫ ಶ್ರೀಮತ್ಕವಿರಾಜ 
ಹಂಸ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ ಭಂದೋಂಬುಧಿಯೊಳ್‌ ಷಷ್ಠಾಧಿಕಾರಂ ಸಮಾಪ್ತಂ 
4 ೫೩ 2೩ 
ಆದಿ ಮಧ್ಯಾವಸಾನೇಷು ಯರತಾ ಯಾಂತಿ ಲಾಫೆವಂ 
ಭಜಸಾ ಗೌರವಂ ಯಾಂತಿ ಮನೌ ತು ಗುರುಲಾಘವಂ || 
ನಿಷಯ: ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು 


ನಿಶೇಷ : ಪತ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ೧೩ನೆಯ ಪತ್ರ ಎರಡಿವೆ. 


ಕ್ನಿಪ ಕನ್ನಡ ಹೆಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


589 
ಕೆ. ಎ, ೨೮೭ ಛಂದೋಂಬುಧಿ ಕಂದ, ವೃತ್ತ, ವಚನ 
೧೨.೭1೮” ನಾಗವರ್ಮ ಸು. ೯೯೦ 
೧-೩೦ ಪತ್ರ ಶ್ಥಿತಿ ಪಂಕ್ತಿ ೨. ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ನಾಗವರ್ಮನ ಛಂದೋಂಬುಧಿ 
ಶ್ರೀವೆಂಕಟಪತಯೆ ನಮಃ |! ನಾಗವರ್ಮ ॥ ಶ್ರೀರಸ್ತು |! ಶ್ರೀರಾಮಾಯ 
ನಮಃ; ॥ 


ಶ್ರೀವಧುವಂ ಪಯೋಧಿಮಥನೋದ್ಭವ ವಸ್ತುಸಮೂಹದೊಳ್ಳಹಾ 
ದೇವಸಮೇತಮಿರ್ದಸುರರುಂ ಸುರರುಂ ಕುಡೆ ತನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೊಂ 
ಡಾವನಶೇಷ ಭೂಭುವನಮಂಡನ ವಲ್ಲಭನಾದ ದೇವನೀ 
ಗಾವಗಮೆಂಮು ಬೇಳ್ಬ ವರದುಂನತಿಯಂ ಸುಕವೀಂದ್ರ ವಲ್ಲಭಾ | ೧ ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಮಂದರಶೈಲದಂತೆ ದಿವಿಜಾಪಗೆಯಂತೆ ಪಯೋಧಿಯಂತೆ ಪೆಂ 
ನಿಂ ದೊರವೆತ್ತ ದೇವಕುಲದಂತೆ ದಿಶಾಗಜರಾಜಿಯಂತೆ ಸೂ 
ರ್ಯೆಂದುಗಳಂತೆ ತಾರೆಗಣದಂತೆ ಸನಾತನ ವೇದದಂತೆ ನಿ 
ಲೈಂದುಮವಿಫ್ಸೈೆತಾ ಪ್ರಸರಮಿಂತಿದು ಕೂಡೆ ಸಮಸ್ತ ಧಾತ್ರಿಯೋಳ್‌॥೨೩/॥ 


ಗದ್ಯ!| ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಚರಣಾವಿಂದ ಮಂದಮಧುಕರಾಯಮಾನ ವಿಬುಧ 
ಜನ ಮನಃಪದ್ಮಿನೀ ರಾಜಹಂಸಂ ಶ್ರೀಮತ್ಕವಿರಾಜಹಂಸ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ 
ಛಂದೊಂಬುಧಿಯೊಳ್‌ ಸಷ್ಠಾಧಿಕಾರಂ ಸಮಾಪ್ತಂ || 
೫ 2 2೩ 4 
ನೊಂದರ್ಬೆಂದರ್ಮೊೋಹದಿ 
ಕಂದಿರ್ದರ್ಕ್ಕೂಳಗೆನೊಲಿದಳದಿರ್ಯತ್ತಾ 
ಮೊಂದಿದರಾಪತ್ತಂ ಕಳೆ 
ಗುಂದಿತದರೆಂದುಸುರ್ದಡಶುಭನಾಂದ್ಯದ ಪದದೊಳ್‌ ॥ 


ನಿಷಯ : ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು. 


ವಿಶೇಷ: ೧ರಿಂದ ೬ ಅಧಿಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರಂಥ ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥ ಮುಗಿದ 
ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಬರವಣಿಗೆಯು ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದಲ್ಲವಾಗಿ 
ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಗ್ರಂಥಸ್ಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನ್ಯತ್ರ 
ಇರುವ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಓಪ್ಪಣಿಯೆನ್ನಬಹುದ್ದು ಪತ್ರದ ಒಂದು 
ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. 


683 
ಕೆ, ಎ, ೨೬೦/೩ ಛಾಯಾಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಡು 
೧೨% ೮ ? 

೧೭.೨೭ ಪತ್ರ ೨೫ ಪಂಕ್ತಿ ೧೮ ಅಕ್ಬರ 
ಆದಿ: ಛಾಯಾಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣವಂ ತಿಳಿದು ನಕ್ಸತ್ರಮಾಸದಿ 


ವೊರುಷದಾ. ಮರಣವಂ ಪೇಳೂ ಅಧ್ಯಾಯಾ ॥ 
ನೋಡುತಲೆ ನೋಡುತಲೆ ಕೂಡಿ ಛಾಯವ ಮರಣದ 
ದ್ಬ್ಚವದಾಯವನು ತಿಳಿವಾತ್ಮರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಆಳಿಯುವ 
ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಫಲನನರುಹುವೆನೆಂದು ನರುಹಿದ 
ಓಜಗುಣಾರ್ಯನ ವಚನ ಅಮೃತದೀ | ಪದನು | 
ಶಂಭು ಆಗುವ ಲಿಂಗನಾಗುವ ಹೊಂದಿಕೆಯ ಆ 
ನಂದದಲಿ ರಂಧ್ರದಲಿ ತೋರುವ ಆನಂದ ಅತೀತವನು 
ಸಂಧಿ ಸಲಿಸುವ ಛೆಂದರಿಗೆ ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸುವ 
ಛಾಯರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನೆಂದನಾ ಮುನಿಪಾ| ೧1 


ಅಂತ್ಯ: ನಿಜಗುಣಾರ್ಯನ ವಚನದಾಮೃತವನ್ನು 
ಸವಿಯುವ ಶಿವಮಹಾತ್ಮರು ತಿಳಿದು ನೋಡಲಿ 
ಯೆಂದು ಯಿದರಯ ಸಾರವನು ಛಾಯಾಪುರುಷನ 
ಲಕ್ಷಣದಿ ಪೇಳಿದೆನು ಕೇಳೆಂದನಾ ಮುನಿಪಾ | ೮೧.! 
ಛಾಯಾ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮಾಪ್ತಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ।| 


ನಿಷಯೆ: ತತ್ತ್ವ ಜೋಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ರಾವಣ ಮಂಡೋದರೀ ವಾದ, ಆತ್ಮ್ಮೈಕ್ಯಬೋಧೆ (ತೆ, ಶತಕತ್ರಯ 
(ಸಂ) ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಗ್ರಂಥಗಳು (ಸಂ) ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿವೆ. 
ಇವನ್ನು ಕೆ. ಬಿ. ೩೪೦ನೆಯ ನಂಬರಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ 


ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 
594 
ಣೆ. ಬಿ. ೩೪೦/೭ ಛಾಯಾಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಡು 
೯.೫ (೭.೫1 ? ? 
೨೦-_ಿಕ್ಕಿ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ [ ೧೮ ಅಕ್ಬರ 


3 


ಷಿ 


ಆದಿ: 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಛಾಯಾಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣವಂ ತಿಳಿದು ನಕ್ಸತ್ರ ಮಾಸದಿ 
ವೊಖಷದಾ ಇಡ ಸೇಳೊ ಅದ್ಯಾಯಾ | 
ನೋಡುತಲೆ ನೋಡುತಶಲೆ ಕೂಡಿ ಚ್ಚಾಯವ ಮರಣದ 
ದೃವದಾಯವನು ತಿಳಿವಾತ್ಮರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಅಳಿಯುವ 
ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಪಲವನರುಹುವೆನೆಂದು ನರುಹಿದ 
ನಿಜಗುಣಾರ್ಯನ ವಚನ ಅಮೃತದಿ | ಪದನೂ /| 

ಶಂಭು ಆಗುವ ಲಿಂಗನಾಗುವ ಹೊಂದಿಕೆಯ ಆ 
ನಂದದಲಿ ರಂದ್ರದಲಿ ತೋರುವ ಆನಂದ ಅತೀತವನು 
ಸಂಧಿಸಲಿಸುವ ಛಂದರಿಗೆ ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸುವ 
ಚ್ಚಾಯರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನೆಂದನಾ ಮುನಿಪಾ | ೧॥ 


ನಿಜಗುಣಾರ್ಯನ ವಚನದಾಮೃತವಂನ್ನ್ನು 

ಸವಿಯುವ ಶಿವಮಹಾತ್ಮರು ತಿಳಿದು ನೋಡಲಿ 
ಯಂದು ಯಿದರಯ ಸಾರವನು ಛಾಯಾಪುರುಷನ 
ಲಕ್ಷಣದಿ ಪೇಳಿದೆನು ಕೇಳೆಂದನಾ ಮುಧಿಪಾ | ೮೧ | 


ಛಾಯಾ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮಾಪ್ತಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ॥| 


ನಿಷಯ: 


ತತ್ತ್ವ ಬೋಥೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಚಾಟುಗ್ರಂಥಗಳು (ಸಂ. ರಾವಣ ಮಂಡೋದರೀ ವಾದ, ಆತೆ ಕ್ಯ 


ಬೋಥೆ (ತೆ) ಶತಕತ್ರಯ (ಸಂ) ಪ್ರ 


ಕೃತಿ ಗಳೂ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವೆ. 


ಕೆ. ೮೭ 


೧೯.೭ ೧.೯” 


೧.೧೦೮ ಪತ್ರ 


ರತ 
ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ 
ರುದ್ರಭಟ್ಟ 


೧೦ ಪಂಕಿ 
ಬಿ 


ಸ್ತಾಪದ ಗ್ರಂಥಗಳು (ಸಂ) ಎಂಬ 


ಚಂಪು 
ಸು, ೧೧೮೦ 


೯೦ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ 7೩೭ ೫ 7೫ ಜಗಂನಾಥ ನಿಜಯ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಸ್ತು 
ಶ್ರೀರಾಮಾ ನಟ ಕೌಸು ಸ್ರಭದ್ಯು ತಿ ಕಿರತ್ಪು ಷ್ಟಾಂಜಲಿ ಕ್ಷೇಪವ 
ಕ್ಷೋರಂಗಸ್ಥಿ ತೆಯಾದ ಪಾದನಖರೋಚಿಗ್ಗ ಉಗ ಪ್ರುಧ್ದೀಶಕೋ 
ಟೀರವ್ಯಾಜಿ, ಗೆ ಸಂದ ಚಕ್ರರವಿ ದ್ಭ ತ್ರ ಟಧ್ವಾಂತಮಂ ಗೆಲ್ಡ ಭೂ 
ಭಾರಛೇದ ನಿನೋದಿ ಕೃಷ್ಣ ರೋ ಸಂಜೋಹಮಂ 1೧ 


ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ ೩೫ 


ಸ ಸ್‌ ಹ ಸ 

ಯಿನೆಯಳ ಸೋಂಕಿನಂತೆ ಪೊಸ ಮಾವಿನ ಪೂವ್ತಿನ ಜೊಂಪದಂತೆ ಚಂ 
ದನರಸದಣ್ಬಿನಂತೆ ನನೆಯೇರಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಪೂರ್ನ ಚಂ 

ದ್ರನ ಸಿರಿಯಂತೆ ಬಂದೆಸೆವ ತೆಂಕಣ ತಂಬೆಲರಂತೆ ರುದ್ರಭ 

ಟ್ಟಿ ಕವಿತಾರಸಂ ಮನಮನಿರ್ಶ್ವುಳಿಗೊಳ್ತುದು ಸಜ್ಜನರ್ಕಳಾ || ೧೬ ॥| 


ಅಂತ್ಯ: ಬಾಡಿದ ಕೆಯ್ಸೆ ಕೊಳ್ಗೆ ಮಳೆ ಸಸ್ಯಕುಲಂ ಸತತಂ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಂ 
ಮಾಡುಗೆ ಗೋಧನಾಳಿ ಕೊಡವಾಲ್ಲೆರೆಗೋಪರನಂಗರಾಗದೊಳ್‌ 
ಕೂಡುಗೆ ರುದ್ರಭಟ್ಟಿ ಕೃತಿ ವೈಷ್ಣವ ಕಾವ್ಯರಸಾರ್ಣ್ಣವಂ ತುಳುಂ 
ಕಾಡುಗೆ ಭೂಮಿ ನಿಲ್ರಿನಮುಹರ್ಪ್ಸತಿ ನಿಲ್ಲೆನಂ ॥ ೧೦೨ 


ಗದ್ಯ! ಇದು ಸಮಸ್ತ ಕಮಳಭವಾಂಡಮಾಲಾಫಿಟ ಘೆಟತಾರಘಟ್ಟ ಘಟನಾ 
ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿಜಸ್ತರೂಪ ನಿರೂಪಣ ಚಕಿತ ಸಕಲಾಮ್ನ್ನಾಯತಂತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ಕಾಂತ ಶ್ರೀಪಾದಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಸುಕವೀಂದ್ರ ರುದ್ರ ಪ್ರಣೀತ ಶ್ರೀ ಜಗಂನಾಥ 
ವಿಜಯ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧದೊಳು ಅಂಧಕರಿಪುಸ್ತಂದ ಯುದ್ಧ ಬಾಣಾಸುರ 
ಸಹಸ್ರ ಭುಜಾಛೇದನ ರಿಪುಭ್ರೆಮಣ ಪುರಸ್ತಂಭನ ಸಾಲ್ವ ವಧ ದ್ವಾರಾ 
ವತೀ ಪ್ರವೇಶ ನರ್ಣ್ಣನಮಷ್ಟಾದಶಾಶ್ವಾಸಂ ಸಂಪೂರ್ನಂ 
4 ೫ ೫ ತ 
ಶ್ರೀ ಜಗಂನಾಥವನಿಜಯ ಮಹಾಪ್ರಬಂದದೊಳು ಆಶ್ವಾಸ ೧೮ಕಂ ವೃತ್ತಾ 
೧೦೩೬ ಕಂದ ೯೮೫ ವಚನ ೬೨೨ ಕಾಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ೧೦೭ನೆಯ ಪತ್ರದ ಅಂಚು ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ. 


536 
ಕೆ. ೧೧೬ ಜಗನ್ನಾಥ ನಿಜಯ ಚಂಪು 
೧೯.೨೧ ೮% ರುದ್ರಭಟ್ಟ ಸು, ೧೧೮೦ 
೧-೧೩೧ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೮೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಜಗಂನಾಥ ವಿಜಯ ಪುಸ್ತುಕಸ್ಯ ಭದ್ರಂ ಭೂಯಾತ್‌ ೫ ೫% % 
ವೃತ್ತ! ಶ್ರೀರಾಮಾನಟ ಕೌಸ್ತುಭದ್ಯುತಿ ಕಿರತ್ಪುಷ್ಟಾಂಜಲಿಕ್ಷೇಪ ವ 
ಕ್ಲೋರಂಗಸ್ಥಿ ತೆಯಾದ ಪಾದ ನಖರೋಚಿರ್ಗಂಗೆ ಪ್ರುಥ್ಚೀಶ ಕೋ 


ತಿ 
ಬೀರವ್ಯಾಶ್ಮಿಗೆ ಸೆಂದ ಚಕ್ರರವಿದೈತ್ಯಧ್ವಾಂತಮಂ ಗೆಲ್ಹ ಭೂ 
ಭಾರ ಛ್ಹೇದವಿನೋದಿ ಕೃಷ್ಣನೆಮುಗೀಗಾನಂದಸಂದೋಹಮಂ 1೧॥ 
ಯಿನಿಯಳ ಸೋಂಕಿನಂತೆ ಪೊಸಮಾವಿನ ಪೂವಿನ ಜೊಂಪದಂತೆ ಚಂ 
ದನರಸದಂಪಿನಂತೆ ನನೆಯೇರಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಪೂರ್ನ ಚಂ 
ದ್ರನ ಸಿರಿಯಂತೆ ಬಂದೆಸವ ತೆಂಕಣ ತಂಬೆಲರಂತೆ ರುದ್ರಭ 
ಟ್ಟನ ಕವಿತಾರಸಂ ಮನವನಿರ್ಕುಳಿಗೊಳ್ತುದು ಸಜ್ಜನರ್ಕಳಾ || ೧೬ / 
ಅಂತ್ಯ: ಶ್‌ ಗತ ಜೇ ಯು ಕರಟ ಟ್‌ ಜ್ಯ ಸ ಸುಭಿಕ್ಸಮಂ 
ಮಾಡುಗೆ ಗೋ ದನಾಳಿ ಕೊಡೆವಾಲ್ಗರೆಗೋಪರನಂಗರಾಗದೊಳ್‌ 
ಕೂಡುಗೆ ರುದ ದ್ರಭಟ್ಟ ಕೃ ತ್ರಿ ವೈಷ್ಣ ವಕಾವ್ಯ ರಸಾರ್ನವಂ ತುಳುಂ 
ಸ ಎ! 
ಗ್‌ ಫೆಟಘಟತಾರಫಟ್ಟ 'ಫೆಟಿನಾ ಸ್ವತಂತ್ರ 
ಫಿಜಸ್ಸರೂನ ನಿರೂಪಣ ಚಕಿತ ಸಕಳಾಂವಸ್ನಾಯ ರಿಪುಭ್ರಮ ಪುರಸ್ತಂಭ 
ಸಾಲ್ರವಧ ದ್ವಾರಕಾಪ್ರವೇಶ ವರ್ಣನಂ ಅಸ್ಟ್ರಾದಶಾಶ್ವಾಸೆಂ ಮಂಗಳ 
ಮಹಾ. 
ನಿಷಯ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ. 
ನಿಶೇಷ: ಪ್ರತಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪತ್ರ ಮಾತ್ರ' ಮುರಿದು 
ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಳಮಾಳಾವೃತ್ತಾ ॥ 
ಯಾತೆರದಿಂದ ರುದ್ರಕವಿವರ್ಯನುಸುರ್ದ ಮನೋಜ್ಞ ಮಾ ಜಗಂನಾ....... 
ಹ ಕ ಸ ಕ ನ್‌ 
ಗಂನಾಥ ವಿಜಯ ಪ್ರಬಂಧೆ ಪರಿಸಮಾಸ್ತಿಯುತ ಪುಸ್ತುಕಸ್ಯ ಭದ್ರಂ 
ಭೂಯಾತ್‌ | ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಸೆಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿದ, 
587 
ಯ ಜಗನ್ನಾಥ ನಿಜಯ ಚಂಪು. 
೧೬,೭%(೧,೪' ರುದ್ರ ಭಟ್ಟ ಸು. ೧೧೮೦ 
ಛಾ ಹಕ್‌ ೭೬ ಪಂಕ್ತಿ ೭೨ ಅನ್ನರ 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅದಿ: ಶ್ರ ಜಸ ಜ೪ಉಊ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯದ ಪೋಸ್ತಕ 2 ಜ ೫ 


ಶ್ರೀರಾಮಾನಟ ಕೌಸ್ತುಭದ್ಯುತಿ ಕಿರತ್ಪುಷ್ಟಾಂಜಲಿಕ್ಷೇಪ ವ 
ಕ್ಷೋರಂಗಸ್ಥಿ ತೆಯಾದ ಪಾದನಖರೋಚಿರ್ಗ್ಗಂಗೆ ಪೃಥ್ವೀಶಕೋ 


ಜಗನ್ನಾಥ ನಿಜಯ ೩೭ 


ಬೀರ ವ್ಯಾನಿ ಗೆ ಸಂದ ಚಕ್ರ ರವಿ ದೈತ್ಯಧ್ವಾಂತಮಂ ಗೆಲ್ಹ ಭೂ 
ಭಾರಚ್ಛೇದ ವನಿನೋದಿ ಕೃಷ್ಣನೆಮಗೀಗಾನಂದ ಸಂದೋಹಮ | ೧॥ 

4 2೩ ೫೩ ೫೩ 

ಯಿನಿಯೆಳ ಸೋಂಕಿನಂತೆ ಪೊಸವರಾವಿನ ಪೂವಿನ ಜೊಂಪದಂತೆ ಚಂ 
ದನರಸದಂಪಿನಂತೆ ನನೆಯೇರಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಪೂರ್ನಚಂ 

ದ್ರನ ಸಿರಿಯಂತೆ ಬಂದೆಸವ ತೆಂಕಣ ತಂಬೆಲರಂತೆ ರುದ್ರಭ 

ಟ್ಬನ ಕನಿತಾರಸೆಂ ಮನಮನಿರ್ಕ್ಟುಳಿಗೊಳ್ತುದು ಸಜ್ಜನರ್ಕ್ಕಳಾ ॥ ೧೬ ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಬಾಡದ ಕೆಯಿಗೆ ಕೊಳೆ ಮಳೆ ಸಸ್ಯಕುಲಂ ಸತತಂ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಂ 
ಮಾಡುಗೆ ಗೋಧನಾಳಿ ಕೊಡವಾಲ್ಗರೆ ಗೋಪರನಂಗನಾಗದೊಳ್‌ 
ಕೂಡುಗೆ ರುದ್ರಭಟ್ಟ ಕೃತಿ ವೈಷ್ಣವ ಕಾವ್ಯರಸಾರ್ನ್ನವಂ ತುಳುಂ 
ಕಾಡುಗೆ ಭೂಮಿ ನಿಲ್ಜಿನಮಹಃಪತಿ ನಿಲ್ವಿ ನಮಿಂದು ನಿಲ್ವಿನಂ || ೧೫೬ |! 

ಗದ್ಯ! ಯಿದು ಸಮಸ್ತ್ರ ಕಮಲ ಭವಾಂಡ ಮಾಲಾಘಟಘಟತಾ ರಫಘಟ್ಟ 

ಘೆಟಿನಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ೫. ೫೩ ೫ ಸುಕವೀಂದ್ರ ರುದ್ರ ಪ್ರಣೀತ ಶ್ರೀ 
ಜಗನ್ನಾಥಭಟ್ಟ ವಿಜಯ ಮಹಾಪ್ರ ಬಂಧದೊಳು ಅಂಧಕರಿಪುಸ್ಕಂಧ ಯುದ್ಧ 
೫.೫ ೫೬೩ ದ್ವಾರಾವತೀ ಪ್ರವೇಶ ವರ್ನ್ನನಮಷ್ಟಾದಶಾಚ್ಛಾಸಂ. 


ಸೇವ್ಯಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ತರ್ಕ್ಕ ವ್ಯಾಕರಣ ಛಂದೋಲಂಕಾರಾದ್ಯನೇಕ 
ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಾವಾರಗ ಶ್ರೀಮತ್ಸುಕವೀಂದ್ರ ರುದ್ರಭಟ್ಟ ಪ್ರಣೀತ ಶ್ರೀ 
ಜಗಂನಾಥಭಟ್ಟ ವಿಜಯ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧೇ ಪ್ರಥಮಂ ತಾವತ್ಸುರಜ್ಯೇಷ್ಠ್ಕ 
ನಿಗ್ದಾ ಸನಾ ಶ್ರೀವರ್ನ್ನನ ೫ ೫% ೩% ಯಿಂತು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ 
ಮಹಾಪ ಬಂಧದೊಳು ಆಚ್ಛಾಸ ೧೮ಕ್ಕಂ ವೃತ್ತಂಗಳು ೧೦೩೬ ಕಂದಂಗಳು 
೯೮೫ ವಚನಂಗಳು ೬೨೨ ಕಂ ಗ್ರಂಥಪ್ರಮಾಣು ೬೫೦೦ ಕಂ ಮಂಗಲ 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾಭ್ಯುದಯ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕಾಬ್ಧ ೧೫೬೭ ವರುಷ 
ಸಂದ ರಾಕ್ಬಸ ಸಂವತ್ಸರದ ಪಾಲ್ಗುನ ಶು.೧೦ ಚಂದ್ರವಾರ ಪುನರ್ವಸು 
ನಕ್ಸತ್ರದಲೂ ಹೆದಿನಾಡ ಸೀಮೆ ಸೇನಭಾಗ ದೊಡ್ಡತಂಮರನರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ 
ರನರ ಮಗ ಗವಿಯಂಣನ ಮಗ ವೆಂಕಟಿಪತಿಯು ಬರದ ಜಗಂನಾಥ 
| ವಿಜಯದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ- 
ನಿಷಯ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ. 
ವಿಶೇಷ: ಪ್ರತಿಯ ಮೊದಲು ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾರನು ಬರೆದ ಕಥಾಗರ್ಭ 
ವಿದೆ. ೧೮೯ ಮತ್ತು ೧೮೪ರಿಂದ ೧೮೮ರ ವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಆರು ಪತ್ರಗಳು 
ಲುಪ್ತವಾಗಿವೆ. 


ತ್ಥಿಲ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


886 
ಕೆ. ೨೩೦ ಜಗನ್ನಾಥ ನಿಜಯ ಚಂಪು 
೧0೦.೫1 ೨.೧ ರುದ್ರೆ ಭಟ್ಟಿ ಸು, ೧೧೮೦ 
೧._೧೧೪ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೪೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ೫% ೫ ೫೩ 


ಶ್ರೀರಾಮಾ ನಟಓಕೌಸ್ತು ಭದ್ಯುತಿಕಿರತ್ಪುಷ್ಟಾಂಜಲಿಕ್ಷೇಪ ವ 
ಕ್ಷೋರಂಗಸ್ಥಿ ತೆಯಾದ ತದ ಗಾತಾ ಳು ಸೃತ್ತೀಶ ಕೋ 

ಭೀರ ವ್ಯಾ ಕ್ಟ ಗೆ ಸಂದ ಚಕ ಕ್ರರವಿದೈತ ದ್ವಾಂತಮಂ. ಗೆಲ್ಹ ಭೂ 
ಭಾರಛ್ಛೈ ಇ ವಿನೋದಿ ಕ ಷ್ಣನಮಗೀಗಾನಂದ ಸಂದೋಹಮ: ॥ ೧॥ 


2೩ ೩ ೩ ೩ 


ಯಿನೆಯಳ ಸೋಂಂಕಿನಂತೆ ಪೊಸಮಾವಿನ ಪೂವಿನ ಜೊಂಪದಂತೆ ಚಂ 
ದನರಸದಂಪಿನಂತೆ ನೆನೆಯೇರಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಪೂರ್ನಚಂ 

ದ್ರನ ಸಿರಿಯಂತೆ ಬಂದಿಸೆವ ತೆಂಕಣ ತೆಂಬೆಲರಂತೆ ರುದ್ರಭ 

ಟ್ಬನ ಕವಿತಾರಸಂ ಮನಮನಿರ್ಕ್ಟುಳಿಗೊಳುದು ಸಜ್ಜನರ್ಕ್ಯಳಾ || 


ಅಂತ್ಯ: ಶ್ರೀವಕ್ಷಪನಸನಿವಾಹಮು 
ಮಾ ವಿಕೃತ ಕುಸುಮವಿಸರಮೆನೆ ಶಿಖರಿವನಂ 
ಶೀವಿರೆ ಶಿಖಂಡಿ ಮಣಿಕಿರ 
ಣಾವಳಿಯಿಂ ಕಾಣಲಾಯ್ತು ರೈವತ ಶೈಲಂ | ೧॥ 


ವೃ॥| ಯಿರೆ ಶಬರಾಧಿರಾಜ ರಾಜಕಟಕಂ ಕಟಕ ೦ಕಟಿಕಂಥರೋಗ್ರ ಸಿಂ 
ಧುರಮೆನೆ ನಿರ್ಯುರೋಲ್ಲಹರಿಗಳ್‌ ಹರಿಗಳ್‌ ಹರಿಗಳ್‌ ವಿಜ ಕೈಂಭದಿಂ 
ಗಿರಿತಟದಲ್ಲಿ ದಾವಶಿಖಿಯುಂ ಶಿಖಿಯುಂ ಶಿಖಿಯುಂ 


ನಿಷಯ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ: ೧೨೧೧೩ ಪತ್ರದವರೆಗೆ ೧೨ನೆಯ ಆಶ್ವಾಸದ ೯೭ನೆಯ ಪ ಪದ್ಯದವರೆಗಿನ 
ಗ್ರಂಥನಿದೆ. ಇನ್ನೊ ದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎ ಆಶ್ವಾಸದ ಕೊನೆಯ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವಿದು ಜಮ ಆಶ್ವಾಸ ಮೊದಲಾಗಿ ಆ ಮೇಲೆ 
ಬರವಣಿಗೆ ನಿಭುತ್ತ ದಿ. ಒಟ್ಟ ಕೈನಲ್ಲಿರುವುದು. ೧೨ ಆಶ್ವಾಸಗಳು. ಇಲ್ಲದಿರು 


ವುದು ೬ ಆಶ್ವಾಸ ಸಗಳು. 


ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ ರ್ನ 


89 
ಕೆ.ಎ.೫೯ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ ಚಂಪು 
೧೩್ಚ ೮'! ರುದ್ರಭಟ್ಟಿ ಸು. ೧೧೮೦ 
೧.೩೦೭ ಪತ್ರ ೧೮ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀರಾಮಾ ನಹಿಕೌಸ್ತುಭದ್ಯುತಿಕಿರತ್ಸುಷ್ಟಾಂಜಲಿಕ್ಷೇಪ ವ 
ಕ್ಷೋರಂಗಸ್ಥಿ ತೆಯಾದ ಪಾದ ನಖರೋಚಿರ್ಗ್ಸಂಗೆ ಪೃಥ್ವೀಶ ಕೋ 
ಟೀರವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂದ ಚಕ್ರರವಿದೈತ್ಯದ್ವಾಂತಮಂ ಗೆಲ್ಹ ಭೂ 
ಭಾರ ಛ್ಸೇದಿ ನಿನೋದಿ ಕೃಷ್ಣನೆಮಗೀಗಾನಂದ ಸಂದೋಹಮಂ !೧॥ 
೫ ಡ್‌ ಡಿ ಹ 
ಇನಿಯಳ ಸೋಂಕಿನಂತೆ ಪೊಸಮಾವಿನ ಪೂವಿನ ಜೊಂಪದಂತೆ ಚಂ 
ದನರಸದಣ್ಬಿನಂತೆ ನೆನೆಯೇರಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಪೂರ್ನ್ನ ಚಂ 
ದ್ರನ ಸಿರಿಯಂತೆ ಬಂದೆಸಪ ತೆಂಕಣ ತೆಂಬೆಲರಂತ್ರೆ ರುದ್ರಭ 
ಟ್ಬನ ಕನಿತಾರಸಂ ಮನಮನಿರ್ಕ್ಟುಳಿಗೊಳುದು ಸಜ್ಜನರ್ಕ್ಕಳಾ | ೧೬ ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಕೋಪೋನ್ಮೀಲಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿ 
ನಾ ಪಂಕಜಪತ್ರನೇತ್ರೆಮುರಿದೀಕ್ಷಿಸುತಿ 
ರ್ದ್ವಾ ಪಾಂಗು ಪಡೆದುದೆನಸುಂ 
ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೊಳತನು ರಾಗೋದಯಮಂ || 


ವೃ ಸಮಸಂದೊಲ್ಕೆಗೆ ಮುಂಪ್ರಸಂನವತಿಯಾಗಿರ್ದ್ವಂದಿನಾ ರೂಪುವಿ 
ಭ್ರಮಮಾ ಸಾಧ್ರಸಭಾವವಾ ರತಿ ಕಳಾಚಾತುರ್ಯವಾ ವಾಕ್ಯವ 
ಕ್ರಿಮಮಹಾಸ............... 


ವಿಷಯ : ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ೧೨ನೆಯ ಆಶ್ವಾಸದ ೮೬ನೆಯ ಪದ್ಯದ ವರೆಗಿನ ಗ್ರಂಥವಿದೆ. ಇನ್ನೂ 
ಆರು ಆಶ್ವಾಸಗಳಿಲ್ಲ ೧೦೭, ೧೦೮ನೆಯ ಪತ್ರಗಳು ೧೧೦ನೆಯ ಪತ್ರದ 
ಅನಂತರ ಇವೆ. ಪತ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. 


540 
ಕೆ. ಬಿ. ೧೨ ಜಗನ್ನಾಥ ನಿಜಯ ಚಂಪು 
೮,೧'](೬.೪!! ರುದ್ರಭಟ್ಟ ಸು. ೧೧೮೦ 


೧.೬೯ ಪತ್ರ ೧೩ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


೪೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕೇವ ಸುಭಗಂ 
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕೇಷು ದಳಿತಗೋಸನೀ ಹೃದಯಂ 
ಗೋವರ್ಥನಪಟು ನಲಿದಂ 
ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯೊಳೆಸೆವ ವೃಂದಾವನದೊಳ್‌ | 


ಅಂತೆ: ಮಸಕಂಗೊಂಡಟ್ಟಿ ಗಳ ವಠಿಸೆ ಸಮರಮಶೀರಂಗದೊಳ್‌ ನಾರದಂ ನ 
ರಿಸೆ ರೋಧೋರಂಗದೊಳ್‌ ಸಂಗರಜಯವದುವಾತ್ಮೀಯ 
ದೋರ್ಯುಗ್ಮದೊಳ್‌ ನ 
ರಿಸೆ ಗೆಲ್ಲಂಗೊಂಡು ತಮ್ಮೊಳ್ಸೊಣರ್ದುಗಿದು ತೆರಳ್ಹೋಡುವಾ ಭೂಪರಂ ಸಂ 
ತಸದಿಂ ನೋಡುತ್ತಮಿರ್ದಂ ಪ್ರ ಹಸಿತವದನಂ ಗೋಪಮಾರ್ತಾಂಹ ದೇವಂ 


ಗದ್ಯ! ಇದು ಸಮಸ್ತ ಕಮಳ ಭವಾಂಡ ಮಾಲಾಘಟ ಘಟತಾ ರಘಟ್ಟಿ 
ಘಟ್ಟನಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹ%5. 7೪ ೫% ಸುಕವೀಂದ್ರ ರುದ್ರಪ್ರಣೀತ ಶ್ರಿ! 
ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧದೊಳು ಉಗ್ರಸೇನಾಭಿಷೇಶ 2೩ 2೫ 
ಸುದರ್ಯನಶಾರ್ಜಕೌಮೋದಕೀ ಸಮಾಗಮನ ಜರಾಸಂಧ ಯುದ್ಧವರ್ಣನಂ 
ಸಪ್ತಮಾಶ್ವಾಸಂ | ಶ್ರೀ. 


ವಿಶೇಷ: ಪ್ರತಿಯು ೪ನೆಯ ಆಶ್ವಾಸದಿಂದ ೬ನೆಯ ಆಶ್ವಾಸದ ವಕಿಗಿದೆ. 


ಶಿ 
೨941 
ಕೆ.೧೧೧ ಜಗೆನ್ನಾಥವಿಜಯ ಪಂಚಪಾಷಾಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಸದ್ಯ,ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 
೧೯.೨% . ೧.೮" ? ? 
೧೨೭ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೮೦ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಶ್ರೀ ೫ : ಜಗಂನಾಥ ವಿಜಯ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಥ ಮಂಗಲಾಚರಣ 


೯ ಕ 

ಸಂಚಪಾಷಾಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ | ಆಥ ಮಹಾಸವಿಃ ಉಭಯ ಭಾಷಾ 
ಭೂಹಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರವೀಣಃ ಶ್ರೀರ್ಮಾ ರುದ್ರ ಭಟ್ಟಿ ನಾಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ 
ಚರಿತ 2 3೩ 2 ಮಂಗಲಮಾಚರತಿ. 


ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತಂ ॥| 


ಶ್ರೀರಾಮಾನಟ ಕೌಾಸ್ತ್ರು ಭದ್ಯುತಿ ಕಿರತ್ಪುಷ್ಟಾಂಜಲಿಕ್ಷೇಪವ 


ಕ್ಷೋರಂಗಸ್ಟಿ ತೆಯಾದ ಸಪಾದನಖಕೋಚಟಿರ್ಗಂಗೆ ಸೃಥ್ವೀಶ ಕೋ 


ಅಂತ್ಯ: 


ಜನನಶ್ಶ (ಮದನ ತಿಲಕ) ೪೧ 


ಬೀರ ವ್ಯಾಶ್ರಿಗೆ ಸಂದ ಚಕ್ರರವಿದೈತ್ಯದ್ವಾಂತಮಂ ಗೆಲ್ಬ ಭೂ 
ಭಾರಛ್ಛೇದ ನಿನೋದಿ ಕೃಷ್ಣ ನೆಮಗೀಗಾನಂದ ಸಂದೋಹಮಂ | 


ಅತ್ರ ಕೃಷ್ಣನೆನುಗೀಗಾನಂದ ಸಂದೋಹಮಮಿತ್ಯತ್ರಾಧಿಕೃತ 
ದೀವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪಾಶಿರ್ಶಿರೂಪಣಂ ಶ್ರೀರಾಮೇತ್ಯಾದಿನಾ 
ಮೂರ್ತಿಧ್ಯಾನೇನ ಮಾನಸಿಕ ನಮಸ್ವಿ ೨ಯಾಭಿವರ್ಣನಂ | 


ಅರಿರಾದ್ರಂ ಕರದೈರ್ಫ್ಯೈಮುಲ್ಲಸದಹೀನಾಲಂಕೃತಂ ಮೂರ್ತಿ ಸಾ 
ಕ್ಸರಸೇವ್ಯಂ ನಿಜನಿದ್ಯೆ ವಿಶ್ವವಿನುತಂ ಪಾದಂ ಸದಾಳಿಪ್ರಿಯಂ ॥ 


`` ವರದಾನೋಂನತ ಭದ್ರಲಕ್ಷಣಪದಂ ಪದ್ಮಾನುಷಂಗಿತ್ರಮಾ 


ವಿಷಯ 


ನಿಶೇಷ: 


ತ್ತೆ ೯3/೨ 


ಗಿರೆ ಪೆಂಸಚ್ಚರಿಯಾದ ದೇವಗಣಪಂ ರಕ್ಷಿಕ್ಕೆ ಭೂಚಕ್ರಮಂ | 

ಇತಿ ದೇವಗಣಪಃ | ದೇವಶ್ಚಾಸಾ ಗಣಪಶ್ಚ | ವರಪ್ರದವಿಸ್ಸೆರಾಜಃ 
ಭೂಚಕ್ರಮಂ ರಶಕ್ಚತ್ತಿತಿ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕ ಸಂಬಂಧೇ ೫ ೫ 
ಭದ್ರಲಕ್ಷಣಂ ಯಸ್ಯತ್‌ | ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ವರಹಾನಮುಂನತಂ 
ಭದ್ರಲಕ್ಷ್ಮಣಯುತಂ ಚ | ಸಹಾಳಿಪ್ರಿಯಂ | ಸತತಮಳಿಪ್ರಿಯಂ 
ಭ್ರೃಂಗಹೃದ್ಯಂ | ವರದಾನಮಿತಿ | ದಾನಸ್ಯ ಮದಜಲಸ್ಯ ಸೌಗಂಧ್ಯೆ 
ಮುಕ್ತಂ ಅತ ಏವ ಸದಾಳಿಪ್ರಿಯಂ | ಸದೇತಿ ನಿತ್ಯಮದೋ ಗಮ್ಯತೆ | 


: ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯದ ಮೊದಲ ಐದು ಪದ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. 


ಅಸಮಗ್ರ. 


142 
ಜನವಶ್ಯ (ಮಡನ ತಿಲಕೆ) ಭೋಗಷಟ್ಟಡಿ 


೧೫ಜ.೪')«೧.೩ಿ?' ಕ ಕಲ್ಬರಸ ಸು. ೧೪೫೦ 


೧.೬೧ ಪತ್ರ ೫ ಪಂತ್ತಿ ೬೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: 


ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ | ಭೋಗ ॥ 
ಶ್ರೀಮದಮರವರ ಕಿರೀಟಿ 
ಭಾನುನೋಹರಾಂಫ್ರಿಶಕೋಣ 

ತಾಮರಸನುದಾರ ಸುರತರಂಗಿಣೀಧರಂ 
ಸಾಮಗಾನಲೋಲ...,....... 
..... ಮಹೇಶನಿಂದು ಭೂಷ 
ಹೇಮಕೂಟಿಗಿರಿನಿವಾಸಫೀಗೆ ಸೌಖ್ಯಮಂ 1 ೧% 


೪೨ ಕನ್ನಡ ಹೆಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅಂತ್ಯ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಥರಾ....... 


ಸಲ್ಲಲಿತವಾಣಿ *ವಿ 
ಕಲ್ಲರಸನಣವವರ 
ಮೆಲ್ಸೆರ್ಜೆಯನಿಂಬುಗೊಳ್ತಂತೆ ಬರೆದಂ | 


ಜನವಶ್ಯದೊಳ್‌ ದೂತಿ ಮಂತ್ರತಂತ್ರವರ್ನ್ನನ.... ಸೂ 
ಶ್ರೀ 
ನಿಷಯ: ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ. 


ವಿಶೇಷ: ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಓಲೆಗಳು ಮುಂಿದಿವೆ. ಮಧ್ಯೆದ 
೩೯ರಿಂದ ೫೨ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಶಕಟಿರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ನ 
ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಂಥವಿದೆ. 


547 
ಕೆ. ೨೨/೫ ಜಪದಲಕ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಗದ್ಯ, ಶ್ಲೋಕ್ಕ ಓಕು 
೧೩೨% ? ) 
೧-೫ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೪೨ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ಶಿವಾಯ ನಮಃ || ಜನದ ಲಕ್ಷಣ ॥ ಆಧಾರಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಚೌದಳಸದ್ಮ | 
ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಸ್ಗ ಸ್ಥಲ! ಆ ಭಕ್ತನ ಇಸ್ಟ (ಲಿಂಗದ ನೀತದಲ್ಲಿರುವ ನೀತವರ್ಣದ 
ಆಚಾರಲ್ಲಿಂಗ ನೆಲಸಿಪ ರ್ರ್ಟನೈಯ" | ಆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಫೆಳಿಗೆ 
ನಾಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಪಾನಿವಾಳಕ್ಕೆ ನಕಾರವೆಂಬ ಪ್ರಣವದಿಂದ ಹದಿನೇಳು 


ನೂರ. ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜನ ನಡವುತ್ತಿ ಪ್ಪುದ್ಧೆಯ ॥ ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಪ್ರ ಪ್ರಬುದ್ಧಾಯ ನನಸ್ತು ಸ್ರಭ್ಯಂ ಸ್ಥಿ ಸಿರಾಯ ಪರಮಾತ ನೇ 
ಸಭಾರೂಪಾಯ ತೇ ತುಭ್ಯಂ ಭ್‌ ಸತಯೇ ನಮಃ | ೧೪ ॥ 
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸಾಂಬಾಯ ಬಹಣೆೇ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ॥ ೧೫ ॥ 
ಯ; ಸಶೇಚ್ಛ ಎಣುಯದ್ವಾಪಿ ಮುಕ್ತಿಖಂಡಮಿದ ಮುದಾ 
ಸಾಕ್ಷಾನ್ಸುಕ್ತಿ ಕ್ರಿಮುವಾಸ್ನೋತಿ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸಭಾಪತೇಃ | ೧೬ 


ಜಯನೃಪ ಕಾವೃ ೪ 


ನಿಷಯ : ಜಸಪಲಕ್ಷಣ-ತತ್ವಪೂಜೆಯ ಲಕ್ಷಣ- ಅಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿಪೂಜಿ-ಶನಿಪ್ರದೋಷ 
ವಿಧಿ-ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ-ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮತ್ತು 
ಲಿಂಗಧಾರಣಪರಕಗಳಾದ ಶ್ರುತ್ಯಾಗಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಓೀಕುಸಹಿತವಾಗಿ 
ಇರುತ್ತವೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಜ್ರಸೂಚ್ಯಾದ್ಯುಪನಿಷದಃ (ಸಂ). ಶಿವಕವಚಾದಿಗಳು 
(ಸಂ), ಮಹತ್ವ ರತ್ತಮಾಲೆ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


544 
ಕೆ. ೫೨ ಜಯನೃಸ ಕಾವ್ಯ ಪರಿವರ್ಧಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ 
೧೭೨" ತಿನೆಯ ವಂಗರಸ ೧೫೦೪ 
೧.೫೭ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೮೨ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ 2೫ ೫ ೫ 
ಶ್ರೀಮತ್‌ ಸಾಮಾನ್ವಯ ನವತಿಲಕಂ 
ಸೋಮಪ್ರ ಭ............ ಗ 
..... ಯಂ ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಸಾದಿಸಿದಂ ಮುಕ್ತಿಯನೂ | 


ಪದ! ಶ್ರೀಮದಖಿಲ ಸುಮನೋಗಣ ಭಾಸಿ ಸ 
ದಾಮೃತ ಫಲವಿತರಣ ವಿಲಸದ್ಗುಣ 
ದಾಮಂ ವಿಮದಾನಂದಾಕರನಮಲಚ್ಛ್ರಾಯಾಯೋಗಂ 
ಕಾಮ ಪ್ರಸರಾಪಹರಂ ವರ ರಂ 
ಮ್ಯಾಮರ ಭೂರುಹಮೆನೆ ಚೆಲ್ವಂದಳೆ 
ದಾ ಮಹಿತಾದೀಶ್ವರನೆಮಗೀಗಭಿಮತ ಸಂಸಿದ್ಧಿಯನೂ ।॥೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಯಿದು ಸುರನರ ಫಣಿ ಪರಿವೃಡ ವಿನಮಿತ 
ವಿದಿತ ವಿನಯ ಗುಣಗಣಯುತ ಜಿನಪತಿ 
ಪದಸರಸಿಜ ಮದಮದುಕರನತಿಚತುರಕಲಾಪರಿಪೂರ್ನಂ 
ಸದಮಲಜಚರಿತಂ ಪ್ರಭುರಾಜಂ ಸಂ 
ಮದದಿಂ ರಚಿಸಿದ ಜಯನೃ್ಭಪಕಾವ್ಯದೊ 
ಕೊದವಿ ಮನೋಹರಮಾದುದು ಪದಿನಾಅನೆಯ ಮಿಸುಪಸಂಧಿ ॥ ೪೩ || 
ಅಂಶು ಸಂಧಿ ೧೬ಕ್ಕಂ ಸದನು ೧೦೩೨.ಕ್ಕಂ ಮಂಗಲಮಹಾ ಶ್ರೀ 


೪೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 
ವಿಷಯ ; ಜಯನೃ್ಭ ಪನ ಚರಿತ್ರೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಶಕಟಿರೇಫದ ಬಳಕೆಯಿದೆ. ಅಕ್ಬರ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸ್ಫುಟ. 


047 
ಕೆ. ೨೯೭ ಜಯನೃಪ ಕಾವ್ಯ ಪರಿವರ್ಧಿನಿ ಸಟ್ಟದಿ 
೧೩. ತಿ1ಸೀ೨.೧'% ತಿನೆಯ ಮಂಗರಸ ೧೫೦೮ 
೧-೫೨ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ತಿ ೬೨ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಶ್ರೀಮತ್ಸೋಮಾನ್ತ್ವಯ ಕುಲತಿಲಕಂ 


ಸೋಮಪ್ರಭಸುತ ವಿಕ್ರಮರೌರವ 
ನಾಮನವನಿಯಂ ಫರಿಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆದಂ ನಿರ್ವಾಣವನೂ ॥ 


ಪದ ...........ಗಣ ಭಾಷಿಸ 
ದಾಮೃತ ವಿಲಸತ್ಸಲ ವಿತರಣಗುಣ 
ರಾಮಂ ವಿಮಲಾನಂದಕರಂ ನಿಮಲಚ್ಛಾಯಾಯೋಗಂ 
ಕಾಮ ಪ್ರಸರಾಪಹರಂ ವರರ 
ಮ್ಯಾಮರ ಭೂರುಹಮೆಕೆ ಚೆಲ್ವಂದಳೆ 
ದಾ ಮಹಿತಾಧೀಶ್ರರನೆಮಗೀಗಭಿಮತ ಸಿದ್ಧಿಯನೂ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಈ ಪರಿಯಿಂ ಸದ್ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ನಿ 
ರೂಸಣಮಂ ತಿಳಿವಂದದಿ ಸುನವನ 
ಶ್ಚಾಪಮದಾಪಹರಣನಭಿನವತೀರ್ಥಂಕರನೆಂದೆನಿಪ 
ತಾಪಸನೊ.... .......ಚನ ಸುಧಾ 
ಕೂಪಾರದೊಳಿರದಾಳಿದರಾ ಪೃ 


ಥ್ವೀಪಾಲೋತ್ತಂಸನುಮಾ ಸಭೆಯ ಜನರು ಸಂತೋಷದೊಳೂ ॥ ೨೬ ॥ 


ಮೊದಲಾ ಮುನಿಪತಿಯುಪಶಾಂತತ್ವಕೆ 
ಪದಪಿಂದಂ ತಂತಂಮಯ ವೈರಂ ದೊ 
ಹರಾ 


ನಿಷಯ: ಜಯನೃ್ಭಸನ ಚರಿತ್ರೆ. 


ನಿಶೇಷ: ಪ್ರತಿ ಅಸಮಗ್ರ. ೧೦ನೆಯ ಸಂಧಿ ೨೬ನೆಯ ಪದ್ಯದವರೆಗಿದೆ. 


ಜಯಸಿಂಹರಾಜ ಚರಿತ್ರೆ ೪೫ 


540 

ಕೆ. ಬಿ. ೧೪೮ ಜಯೆಸಿಂಹರಾಜ ಚರಿತ್ರೆ | ನಾಟಕ 
೬.೬')೬.೨' ನಂಜನಗೂಡು ಸುಬ್ಬುಶಾಸ್ತ್ರಿ ೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನ 
೧೯೭ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ೧೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಜಯಸಿಂಹಾಾಜ ಚರಿತ್ರೆ. -ಸೂತ್ರಧಾರ ॥ 
ಕಂ॥ ಆವಳ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದಿ 
ರಾವಣ ಗರ್ವಮದು ಭಗ್ಗಮಾದುದೋರಣದೊಳ್‌ 
ಆ ವನಿತಾಮಣಿ ಸೀತೆಯು 
ಭಾವಿಸಿ ಮಂಗಳವ ಮಾಳ್ಕೆ ಚಾಮೇಂದ್ರನಿಗೆ | 
ರಾಗ॥ ತೋಡಿ 
ಶೈಲರಾಜ ಬಾಲೆ | ಸುಸೀಲೆ | ಪ 
ಕಾಲ ಕಾಲ ಚಾಯೆ | ಪಾಲಯ ಮುನಿಗೇಯೆ | ಅ || 


ಅಂತ್ಯ: ಅವಳಿಗೂ ಅವಳ ಕಡೆಯವರಿಗೂ ದೇವರೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಎಲೈ 
ಆರ್ಯಮಿತ್ರನೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸಂತೋಷಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇವ 
ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ನಡೆಯಲಿ (ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವರು) 


ಪಂಚಮಾಂಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. 
ಈ ಗ್ರಂಥವು ನಂಜನಗೂಡು ಸುಬ್ಬಾಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದದ್ದು. 


ನಿಷಯೆ : ಜಯೆಸಿಂಹರಾಜನ ಕಥೆ. 
ನಿಶೇಷ: ಈ ಗ್ರಂಥವು ಷೇಕ್ಸ್‌ಫಿಯರ್‌ನ ಸಿಂಬಲಿನ್‌ ನಾಟಿಕದ ಅನುವಾದ. 


| 547 

ಕೆ. ೧೭೫/೯ ಜಯಸ್ಕ್ಕೋತ್ರ-ಬಿರುದಾವಳಿ ವಿವರ ಗದ, ಹ 
೧೦.೫ ೨.೪” ಕ್ಕ ಕ ? 
೧.೫ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ರ್ಕಿ ಅಕ್ಷರ 


೧. ಆದಿ: (ಪತ್ರಸಂಖ್ಯಾ ೧). ಶ್ರೀ ಗುರುಬ ವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ 1 ಜಯ 
ಸ್ತೋತ್ರಾ || ಶ್ರೀ ಗುರುವೆ ಮಹಾಗುರುವೆ ಶಾಂತಿಕಳಾ ಗುರುವೆ ಶಿವಾತ್ಮ 
ವಿದ್ಯಾಗುರುವೆ ೫೩ ೫ 2೫ ಗುರುವೇ ಶಿವಾಧವಾ | ಶ್ರೀ|| ಗುರುವೇ 
ಜ್ಲಾನದಾನ ಸಂಪತ್ತಿಯಿಂದುಪದೇಶಿಸುವ ಗುರುವೆ । ಮಹಾಗುರುವೆ | 
ಪೂಜ್ಯನಾದ ಗುರುವೇ ಗಜ 1೫1 1 0೬ 


೪೬ 


ಅಂತ್ಯ: 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಶಿವಾದವಾ | ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿನಲ್ಲಭನಾದ 'ಸರಮತಿವಸ್ತ _ರೂಪನಾದ ಗುರುವೆ | 
ಜಯ | ಸರ್ವೋತ್ಸ್ರಷ್ಟ ನಾಗೂ / ಶ್ರೀ ॥ ರುಧಿಕೋದ್ಲಾರಿ ಸಂವತ್ಸರದ 
ವೈಶಾಖ ಬ ೧೧ಯೂ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಮ್ರುತ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೇವಣಾರಾಧ್ಯರ 
ಸ್ಥಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕರಾದ ಕಲುಕುಣಿಯ ಗುರು ಬಸವಪ್ಪದ್ಯಾವರವರ 
ಸುಪುತ್ರರಾದಂಥಾ ಚೆಂನ್ನು ನೀರದ್ಯಾವರವರ ಸಹೋಧರರಾದಂಥಾ 
ಮತೋದ್ರಾ ಶರಕರಾಧಂಥಾ ನಿಜಗುಣದ್ಯಾವರವರ ಪಸು ಸ್ರಕಕ್ಕೆ ಟ ಸತ್ಯಾ 
ಗಾಲದ ಸಳದ ವಡೇರಪಾಳ್ಕದ ಸಿದ್ದ ನಂಜೆ ಶಯ್ಯನವರ ಕುಮಾರ ಶಿವ 
ಲಿಂಗೈಯ್ಯ. ಸೇರ್ಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳ ವಿವರಾ ॥ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ 
ಅನುಭವ ಸೂತ್ರ ೧೦೧ ವಾಲೆ | ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜಯ ೨೧ 
ವಾಲೆ | ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಗಹಳ್ಳಿ ಶಾಂತೈಯನವರ ವಚನ ೧೪ ವಾಲೆ | 
ಚತುರ್ತ್ಶದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ದೀಕ್ಷಾವಿಧಾನ ೧೪ ವಾಲೆ | ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ 
ಪರಮರಹಸ್ಯದ ಗ್ರಂಥ ೨೩ ವಾಲೆ! ಷಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾದಿಕೆ ತ್ರಿಯ್ಯ ವಾಲೆ | 
ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಪೂಜಾವಿಧಾನ ೬ ವಾಲೆ | ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ 
ಮಹಾತ್ಮೆ ೬ ವಾಲೆ | ಉಭೆಯಂ ಪುಸ್ತುಕ ೧ಕ್ರೈ ತೇಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಕ್ಕೆ 
ವಾಲೆ ೧೯೩ಕ್ಕೆ ಯೀ ಯೆಂಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂಗಳಮಹಾ 


ತ್ರೀತೀಶ್ರೀ "ತ್ರೀ 


೨. ಆದ, ಅಂತ್ಯ: (ಪಶ್ರಸಂಖ್ಯಾ ೨) ಶ್ರೀ ಗುರುವೆಗತ್ತಿ | ಬಿರದವಳಿ ವಿವರ ॥ 


ಮೂಲಪಂಚಾಕ್ಸರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿರ್ಗುಣಗ್ಲಾ ಪ್ರಿ ಸ್ತೂಲಶಿವಬಂಭಿವದು 
ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂ ತ9ಯಲನುಕೂಲನ್ಲ ದು ೪೮2 ೫ ೫% ಅನಾಮಯ 
ಅಪ ್ರತಿಯೆತೀಶ್ವ ರೂಪಮಪ | ತ್ರೀ ಶ್ರೀ! ತ್ರೀಮದಮಂದಾನಂದ ಕಂದಳಿ 
ತನಂದ ಮೌ ಸ್‌ ಪುರಂಧರಾದಿ ಭೃದಾರಕ ಭ ವಂದನಿರ ಸ ಸೃಂದೋಹ 
ಕುಂದಮಂಧಾರ ಮಲ್ಲಕಾನಿಷ್ಯಂದ ಮರಂದ ಮದಾ ನಿಮ್ಮ, ಲೀಕ್ಭ ತ 
ಪದಾರವಿಂದ ೫ 2೭ 2 ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸರಂಜೊ ್ಯೀತಿಶ್ವರೂಪರಾದ ॥ ಶ್ರೀ ॥ 
ಶ್ರೀಮದಖಂಡ ಬ್ರಹಾಂಡ ಬಾಂಡಕಾಂಡ ಪ ಕ ಜಟ ಸ್ತಿತ್ಯಂತ್ರ ಹಿಮ 
ಚೂತ ಬ್ರುಂದಾರ ಬ್ರುಂದೇಂದ್ರ ಮುಕುಟ ಸನತ್ಕುಮಾರ 
ಯಕ್ಷ ಕಿಂನ್ನ ರ ಕಪುರುಷ ನರ ಗರುಡ ರಾಕಸ ಕ್ಸಸ ಪ್ರಮಥಗಣ ಪೂಜಿತ 
ಪಾದಾರವಿಂದಾಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ನಾ! ಸಮಾದ ಸ 
ನಿರತ ೫2 2೭ 2೫೩ ಕಲಿಯುಗ ಪ ಪ್ರಮಾಣು ೪೩೨೦೦೦ ಮರಣಕ್ಕೆ 

ಗತಾಬ್ದಃ। ೪೮೪೪ಕ್ಕೆ ತಾಲಿವಾ ಶಕಾಬ್ದ॥ ೧೬೬೪ಕ್ಕೆ ನ ಚ 
ಮಾನವನಾದ ರುಧಿರೋದ್ಗಾ ರಿನಾಮ ಸಂಪತ್ತ ರದ ಫಾಲ್ಗುಣ ಬ೧೩ ಯು 
ಗುರುವಾರ ಆಮ ತಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ರೇವಣಾರಾಧ್ಯರ 


ನ&ಿಷಯ: 


ತಿಶೇಷ: 


ಜಯಸ್ತೋತ್ರ.ಬಿರುದಾವಳಿ ವಿವರ ೪೭ 


ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕರಾದ ಕಲ್ಲುಕುಣಿಯ ಗುರುಬಸವಪ್ಪದ್ಯಾವರವರ ಸುಪತ್ನಿ 
ಯರಾದಂತ ಬಸುವಾಜಂಮನವರ ಸುಪುತ್ರರಾಧಂತ್ರ ಜಿಂನುನೀರದ್ಯಾವರ 
ವರನುಜರಾದಂತ್ರ, ಮತೋದ್ಧಾರಕರಾಧಂತ್ರ ನಿಜಗುಣದ್ಯಾವರವರ 
ಪಾದಕ್ಕೆ ' ಸತ್ಯಗಾಲದ ಸ್ಥಳದ ವಡೇರಪಾಳ್ಯದ ಸಿದ್ಧ ನಂಜೈಯ್ಯನವರ 
ಕುಮಾರ ಶಿವಲ್ಯಿಂಗಯ್ಯ ತನ್ನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರದು ಸೇರ್ಪಡಿಮಾಡಿ 
ಒಪ್ಪಿಸ್ತ ಸಸ್ತುಕಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಶೇರಿಯಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಲೆಗಳ ವಿವರಾ || 
ಪ್ರತಮದಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗೆಮಾಯಿದೇವಾಚಾರ್ಯರು ಫಿರೂಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಸೂತ್ರ 
ವಾಲೆ ೧೦೧ ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರು ನಿರೂಪಿಸಿದ 
ಮನೋವಿಜಯವಾಲೆ ೨೧ ತ್ರತೀಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಗಹಳ್ಳಿ ಶಾಂತೈಯ್ಯ 
(ಸಂಖ್ಯಾರಹಿತ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ) ನವರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ವಚನವಾಲೆ 
೧೪ ಚತುರ್ತ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುದ್ದು ವೀರಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಿರೂಪಿಸಿದ 
ವಚನವಾಲೆ ೮ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಸುಧೀ 
ಯೆಂಬ ಗ್ರಂಥ ವಾಲೆ ೧೦ ಷಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಧೀಕ್ಷಾವಿಧಾನ ವಾಲೆ ೧೪ 
ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಪರಮರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಹಾ ವಾಲೆ ೨೩ ಅಷ್ಟಮ 
ದಲ್ಲಿ ವೀರಾಗಮದ ಸಮಾಧಿಕ್ರಿಯ್ಯ ವಾಲೆ ಆ ನಉಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಪೂಜಾ 
ವಿಧಾನ ವಾಲೆ ೬ ದಶಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಸಾದಮಹಾತ್ಮೆ ವಾಳೆ ೬ ಉಭಯಂ 
ಪಸ್ತು ೧ಕ್ಕೆ ಸೇರೀಯಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ೧೦ಕ್ಕೆ ವಾಲೆ ೨೧೧ಕ್ಕೆ ಯೀ ಹತ್ತು 
ಶಾಸ್ತ್ರಉ ಸಮಾಪ್ತಿ ಜಯಮಂಗಳ ಮಹಾ ತ್ರೀ ತ್ರೀ. 


ಶ್ರೀಗುರುಮಹಿಮಾಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಗುರುಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬರೆಯಬೇಕಾದ 
ಒಕ್ಕಣಿಕೆಯ ರೀತಿ, 


ಒಟ್ಟು ಆದಿಯಿಂದ ಠಿ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಯಂಡ ನಿಷಯಗಳಡಕವಾಗಿವೆ. 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳು ಸಂಖ್ಯಾರಹಿತಗಳಾಗಿವೆ. ಸುಸ್ಥಿತಿ. ಶಕಟ 
ಕೇಘಾದಿಗಳಿಲ್ಲ. 

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಸೂತ್ರಂ (ಸಟೀಕು)-..ಪರಮ 
ರಹಸ್ಯಂ (ಸಟೀಕು).ಮನೋವಿಜಯ ಕಾವ್ಯ-ಪರಮಾರ್ಥ ಗೀತೆ-ಶಿವ 
ಪೂಜಾವಿಧಾನ ಈ ಗ್ರಂಥ ಈರೇಳು ದೀಕ್ಷೆಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಅಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ೧ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರಸಸಿಂಧೂರ ಕ್ರಮದ ಗದ್ಯ ಚುಟಕಾ 
ವಿವರವೂ ಇದೆ. 
ಪ್ರಾ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿವರದ ಓಲೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವ... 


! ಕಾರಗಹಳ್ಳಿ ಶಾಂತಯ್ಯನವರ ವಚನ. 


೪೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


೧. ಬೆಂಗಳೂರು ಮುದ್ದವೀರಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಚನ 
ಡಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ವಾಕ್ಯಸುಧೀ. 

ಜೆ, ವೀರಾಗಮದ ಸಮಾಢಧಿಕ್ರಿಯಾ. 

5. ಪ್ರಸಾದ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ. 


ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿಲ್ಲವಾಗಿವೆ. 


ಅಲ್ಲದೆ. ]. ಮನೋವಿಜಯ, 
ಟ್ರಿ, ಪರವತಾರ್ಥ ಗೀತೆ. 
ರಿ... ಈರೇಳು ದೀಕ್ಷಾಪ್ರಶಸ್ತಿ - ಜಯಸ್ರೋತ್ರ -ಬಿರುದಾವಳಿ 
ವಿವರ, ರಸಸಿಂಧೂರಕ್ರಮ ಇವುಗಳು ಈ ಕಟ್ಟನಲ್ಲಿಯೇ 
ಇದ್ದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಟ್ಟನೊಳಗಿರುವ 
ಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 


548 
ಕೆ. ಬಿ. ೧೧೨ ಜಲಂಧರನ ಕಾಳಗ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೭.೮?(೬.ತ್ನಿ ಲಿಂಗರಾಜ ೧೮೫೦ 
೧.೨೯ ಪತ್ರ ೧೩ ಪಂಕ್ಷಿ ೨೫ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಜಲಂಧರ ಚಿತ್ರಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ॥ 


ಕಂದ!' ಶ್ರೀ ಶರ್ವಣೀ ನವರತ 
, *ಶೌಶಲ ಸರ್ವಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೃದಯ'ಸರೋಜಂ 


ದಾಶಾರ್ಹವಿಶಿಖನುಗ್ರಾ 
ವೇಶಂ ಕೊಡಲೆಮಗೆ ಸವುಖ್ಯಮಂ ವೀರೇಶಂ | ೧.:॥ 
೫೩ 2೩ ಲ 


ಕಂದ॥ ಸುರಚಿರ ಪದ್ಮಪುರಾಣದೆ 
ಮೆರೆಯುವ ಸುರಗಣ ನಿರೋಧಕೃದ್ಧ ಲಂಧರವರಕಂ 
ದರವಂನರಿ ಯಿಂತರಿದಿಹ 
ಹರನ ವಿಲಸವನು ಯಕ್ಸಗಾನಜೊಳು ಸೇಳ್ತೇಂ॥ ೧೦ 


ಅಂತ್ಯ: ಕಂದ ಮರೆಯುತ ವೃಂದಾದುಖ್ಭವ 
ವರಧಾತ್ರಿ ತುಲಸಿಯರನು ಲೆಕೆಯುತಲಾಗಂ 


ಜಲಂಧರನ ಕಾಳಗ ರ್ಳ 


ಪರಮಾಹ್ಲಾದದಿ ಶೌರಿಯು 
ತೆರಳುವ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದಿರ್ದನು || ೩೪೬ ॥ 
ಸ ೫ ೫೩ ೫ 
ಕಂದ ಹುತವಾಹ ವಸು ಹಯ ವಿಧು ಪರಿ | 
ಮಿತ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕದ ವತ್ಸರದೊಳು ಸಂ 
ಗತ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದೊಳ್‌ 
ಕೃತಿಯಂ ಐೀಳಿದನು ಶೂರ ಲಿಂಗನರೇಂದ್ರಂ || ೩೫೧ |ತ್ರಿ 


ವಿಷಯ: ಜಲಂಧರನ ಕಾಳಗದ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ: ಸಮಗ್ರ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಳು ತಿಂದಿಜೆಯಾದರೂ ಗ್ರಂಥ ಲೋಪವಿಲ್ಲ. 


5490 
ಕೆ. ಬಿ. ೪೦೪ ಜಲಂಧರನ ಕಾಳೆಗ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೮.೨1೬. ಲಿಂಗರಾಜ ೧೮೫೦ 
೧ ಕಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ೧೭ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ೫ 72೭ 2೩ ಭಾಗವತದೊಳಗಣ ಜಲಂಧರನ ಕಾಳಗ ಬರೆಯುವ 
ದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು 
ನಾಂದಿವೃ ತ್ರ ಶ್ರೀ ಶರ್ವಾಣೀ 


ಜಾ ನವರತ 
ಹೃದಯ ಸರೋಜಂ 


ಕೌಶಲ" ಸರ್ವಶ್ವ ಸಾಕ್ಷಿ 

ಜಾಣ 

ವೇಷಂ ಕುಡಲೆಮಗೆ ಸೌ ಖ್ಯ ಮಂ ವೀರೇಷಂ | ೧॥ 
೫೩ 2 ೫೩ ೫ 


ಕಂದ ||. ಸುರಚಿರ ಪದ್ಮಪುರಾಣದೆ 
ಮೆರೆಯುವ ಸುರಗಣ ವಿರೋಧಕೃದ್ದಲಂಧರ ವರಕಂ 
ದರವಂನರಿಯಿಂತರಿದಿಹ 
ಹರನ ವಿಲಾಸವನು ಯಕ್ಸಗಾನದಿ ಪೇಳ್ವೆಂ | ೧೦! 


ಅಂತ್ಯ: ಕಂದ॥| ಮರೆಯುತ ವೃಂದಾದುಃಖ್ಯವ 
ವರಧಾತ್ರಿ ತುಲಶಿಯರನು ಬೆರೆಯುತಲಾಗಂ 


೫೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮ' ಕ ಸೂಚೀ 


ಪರಮಹ್ಲಾದದಿ ಶೌರಿಯು 
ತೆರಳುತ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದಿರ್ದಂ || ೩೪೩ | 
ಕ ೫ ೫ | 


ಕಂದ | ಹುತವಹ ವಸು ಹೆಯ ವಿಧು ಪರಿ 
ಮಿತ ಶಾಲೀವಾಹ ಶಕದ ವತ್ಸರದೊಳು ಸಂ 
ಗತ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದೊಳ್‌ 
ಕೃ ತಿಯಂ ಪೇಳ್ವನ ನು ಸೂರ ಲಿಂಗರಾಜ ಮಹೀಂದ್ರಂ || ೩೪೮ || 


ಜಲಂಧರನ ಕಾಳಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ. 


ವಿಷಯ : ಜಲಂಧರನ ಕಾಳಗದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಸಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡಿ ಬರಹ. ಪತ್ರಗಳ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲ. 
1 ಮಾಡಿ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾ ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಹಾಡು ಇಡೆ. 
580 
ಕೆ. ಬಿ. ೪೯೧ ಜಲಂಧರನ ಕಾಳೆಗ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೮1೬,” ಲಿಂಗರಾಜ ೧೮೫೦ 
೧-೩೬ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಜಲಂಧರ ಕಾಳಗ 


ನಾಂದಿಕಂದಾ || ಶ್ರೀ ಶರ್ವಾಣೀನವರತ 
ಕೌಶಲ ಸರ್ತ್ಷೆ _ಸ್ವಸಾಕ್ಷಿ ಹ್ಳ ದಯ ಸರೋಜಂ 
ದಾಶಾರ್ರ ನಿತಿಖನುಗ್ರಾ 
ವೇಶಂ ಕುಡಲೆಮಗೆ ಸೌಖ್ಯವಂ ವೀರೇಶಂ | ೧॥ 


೫ ಕೆ 2 ಚ 

ಕಂದಾ!| ಸುರುಚಿರ ಪದ ಒಪುರಾಣದಿ 
ಮೆರೆಯುವ ಸುರಗುಣ ವಿರೋಧಕೃ ಜ್ತ ಸ್ವಲಂಧರವರಕಂ 
ಧರವಂ ನರಿಯಿಂತರಿದಿಹ 
ಹರನ ವಿಲಾಸವನು ಯಕ್ಷಗಾನದಿ ಪೇಳ್ವೆಂ | ೧೦॥ 


ಜಲಂಧರನ ಕಾಳಗ ೫೧. 


ಅಂತ್ಯೆ : ವಾಕ್ಚಕಾ!| ಧರೆಯೊಳೀ ಕಾರ್ತೀಕಮಾಸಜೊಳ್‌ ಶ್ರೀವರನ 
ನಿರಿಸಿ ತುಲಸಿಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲತುಳ 
ತರ ಪುಂಣ್ಯಮಹುದೆಂನುತಂ ತಂನ ಭವನದಿ ತುಳಸಿಯಂನು ಪರಿಪರಿಯಿಂದಲೀ 
ಪರಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರಲ್ಪವನ ಮನೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಿ 
ರರೆ ಯಮಭಟರಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯರೆಂದೆಂನುತಂ 
ವರಕೀರ್ತಿವಶವರ್ತಿ ಸೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಗಾ ನಾರದಂ ನುಡಿಯುತಿರ್ದಂ |೩೪೭॥ 
2 ೫೩ ೫೩ ೫ 
ಪುಂಗನತುಂಗ ತುರಂಗಮಗೆ 
ಸಂಗತ ಗಂಗತರಂಗನಿಗೆ 
ಲಿಂಗನ್ಫ್ಭಪಾಶಯ ಪಂಜರಕೀರಗೆ 
ಮಂಗಳಗುಣ ಮಹ ಲಿಂಗನಿಗೆ | ೩೫1೦ ॥ 


ಕಂದಾ | ಹುತವಹ ವಸ್ಭಹಯ ವಿಧು ಪರಿ 
ಮಿತ ಶಾಲೀವಾಹಶಕದ ವತ್ಸರದೊಳು ಸಂ 
_. ಗತ ಕಾರ್ತೀಕದ ಮಾಸಜೊಳೀ 
ಕೃತಿಯಂ ಪೇಳಿದನು ಶೂರಲಿಂಗಮಹೀಂದ್ರಂ | ೩೫ ॥ ಶ್ರೀ | 


ಜಲಂಧರ ಕಾಳಗ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥ 
ವಿಷಯ : ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಜಲಂಧೆರನ ಕಾಳಗದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ :' ಸುದೃಢಪ್ರತಿ, ವಿರಳಾಕ್ಷರ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಶುದ್ಧಪತ್ರಗಳಿವೆ. 


ರರ1 
ಕೆ. ಬಿ ೪೯೯ ಜಲಂಧರನ ಕಾಳೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೬,೪1)ೀಕಿ.೮% ಲಿಂಗರಾಜ ೧೮೫೦ 
೧೭೯ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೧೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಜಲಂಧರನ ಕಾಳಗ ಪ್ರಾರಂಭ 
ನಾಂದಿ ಕಂದ || ಶ್ರೀ ಶರ್ವಾಣೀನವರತ 
ಕೌಶಲ ಸರ್ವಸ್ತಸಾಕ್ಷಿಹೃದಯ ಸರೋಜಂ 
ದಾಶಾರ್ಹವಿಶಿಖನುಗ್ರಾ 
ವೇಷಂ ಕುಡಲೆವಗೆ ಸೌಖ್ಯಮಂ ವೀರೇಶಂ ॥೧॥ 


೫.೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ರಾಗಾ | ನಾಟೀ | ರುಂಸೆ | 


ಜಯಜಯ ಶ್ರೀ ರುದ್ರ | ಭಕ್ಕಾವನೋನಿದ್ರ 
ಜಯನಿರ್ದಿತಕ್ಷುದ್ರ | ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ | 


ಅಂತ್ಯ 


ವಾರ್ಶಿಕ || ಹ 


ಧರೆಯೊಳೀ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದೊಳ್‌ ಶ್ರೀವರನ 

ನಿಲಿಸಿ ತುಲಸೀಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲತುಳ 

ಕರಪುಂಣ್ಯವೆಂನ್ನುತಂ ಯಾವನಾದರು ತಂನ ಭುವನದೊಳ್‌ 

ತುಲಸಿಯನ್ನು 

ಪರಿವರ್ಫಿಸುತ್ತಿರಲ್ಯವನ ಮನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ 

ವಿರಜೆ ಯಮಭಟರಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯರೆಂದೆಂನುತಂ 

ವರಕೀರ್ತಿವಶವರ್ತಿ ಪೃಥುಚಕ್ರವರ್ತಿಗಾ ನಾರದಂ 
ನುಡಿವುತಿರ್ದಂ |೩೫೦॥ 


2 ಶಿ 2೫ 23 
ಕಂದ | ಹುತವಹ ವಸು ಹೆಯ ವಿಧುಪರಿ 
ಮಿತ ಶಾಲೀವಾಹಶಕದ ವತ್ಸರದೊಳು ಸಂ 
ಗತ ಕಾರ್ತೀಕಮಾಸದೊಳೀ 
ಕೃತಿಯಂ ಸೇಳಿದನು ಶೂರಲಿಂಗಮಹೀಂದ್ರಂ ೩೫೪! 


"___ಜಲಂಥರನ ಕಾಳಗ ಸಂಪೂರ್ಣಂ... 
ನಿಷಯ : ಜಲಂಧರನ ಕಾಳಗದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಕೃತಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ. 


ರಿಕಿ 
ಕೆ. ೨೮೩/ತ್ಠಿ ಜಲಶಿಲ್ಸಿ ಕಂದ, ಟೀಕು 
೧೫1 ೧.೫” ? ? 
೧೫.೧೭ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ಷಿ ಕೆಂ ಅಕ್ಚರ 


ಆದಿ: ಸ್ತಾವರ ಜಂಗಮವೆಂಬ 
ಜೀವಚಯರಿಂತು ನೋರ್ಪ್ಸ ಜವ್ಪನಯೆ 


ಜಾತಕ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಹತ್ತಿ 


ಜೀವಮೆಂದುದಾಗಿ ಕಾರ್ಗಳ 
ಕೋವಿದಮಿದನೇ ಸಿಲ್ಸಿಯ ಚ ಪೇಳ ಚಾಳಿತ್ತವನಮಂ | 
ಜಲಸಿಲ್ಪಿ| ಸ್ತಾನರ ಜಂಗಾಪುವೆ ನಾ 
ನಾವರ್ನಂಗಳಿ ಜೀವನಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಉದುಕವೆ 
ಜೀವನವಾದ ಕಾರಣ ಉದುಕ ಪುಟ್ಟುವ 
ಸ್ತಾವರವನೂ ಶ್ಯಾಸ್ತ್ರಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವನೂ ॥೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಕಂದಾ| ಕದಳಿಯ ಬಸ್ಮವನೊಳುದಿನ 
ಮುರಿಯೀತಟು ತದದೊಳು ಕಾದವುಳಿಯ ಹದನನರಿದೂ 
ನೀರುಂಣಿಸೆ ಆ ವುಳಿಯು ವ 
ಜ್ರದಂತ್ತೈ ಬಲ್ಲಂಗುವವು ॥ 
ಬೇಕೂ ಬೆಳಿಯ ಬೂದಿಯಂನ | ಮಜ್ಜಿ ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕದಡಿಯೊಳು ದಿನ 
ವುರಲಿಟ್ಟೂ ಚೆಂನ್ನಾಗಿ ವುಳಿಯ ಕಾಸಿ, ಕಾದುಳಿಯಂನ ಹೆದನನಳಿದೂ 
ನೀರುಂಣಿಸೇ ಟ್ಟಿವ ಮಾಡಿಸಿ ಆಳಿಯು ವಜ್ರದಂತ್ತೆ ಭಲ್ಲಾ ಗುವವು. 


ಜಲಸಿಲ್ಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ 
ನಿಷಯ : ಜಲಶಿಲ್ಪ ವಿಚಾರ. 


ನಿಶೇಷ : ಇದೇ ಕಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಮನೆಕಟ್ಟುವ ಲಕ್ಷಣ, ನಕ್ಷೆತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿ, ವಿಭೂತಿ 
ಮಂತ್ರ, ನರಪಿಂಗಲಿ, ರಾಮಧ್ಯಾನ ಎಂಬ ಇತರ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 


ರನರ83 
ಕೆ.ಎ. ೨೯೨/೨ ಜಾತಕಚೆಂದ್ರಿಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ, ಟೀಕು 
? 


೧೩೮% ? 
೨೪.೩೯ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಷರೆ 


ಆದಿ: ಜಾತಕ ಚಂದ್ರಿಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫ್ನೆಮಸ್ತು/| 
ಕರುಣಿಸು ನೃಷಭಾರೂಡನೆ 
ಕರುಣಿಸು ಖಗಪತಿಯಸುತನ ಗೆಲಿದಾಧೀಶನೆ 
ಕರುಣಿಸು ನಿಜನದವೀವನೆ 
ಕರುಣಿಸು ಕವಿ ಹೇರಧೀಶ ಅಧೀಶ್ವರನೆ ೧/| 


೫೪. 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಸಿದ್ಧಾ:ತಮೋಸನನಿಷದಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ಪರಮೇಷ್ಟಿನ: 
ಶೋ.ಾಧರಮಹಾಕಿಂಚಿತ್‌ ವೀಣಾಧರಮುಪಾಸ್ಮಹೆ | 
4 2 ೫ 2 

ಬೀಕು! ವೀಣಾಥರಂ ವೀಣೆಯ ಹಿಡುಯಿರುವಂತ್ಥಾ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ನಃ ಬ್ರಹ್ಮ 
ದೇವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ರಾಣಿವಾಸವಾದಂತ್ಥಾ ಉಪನಿಷದಂ-ಉಪನಿಷ 
ದರ್ತ್ರ ಗಳಿಂದ ವೋದ ಲ್ಪಟ್ಟಿಂತ್ಥಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ನಿರ್ನ್ನ್ವಯವಾದಂತಾ 
ಕಿಂಚಿತ್‌ ವಂದಾನೊಂದು | ಮಹ; ತೇಜಸ್ಸನ್ನು | ವುಪಾಸ್ಮಹೆ ವುಸ್ಥ 
ವಾಸನೆಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಿಧೇವೆ! ಶೋಇಧರಂ ನೀಣಾಧರ,ಶಬ್ದಗಳಿಂದ್ದ 
ಆನಂದರಸ ಪಸರಿಸಿದ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖ ಯಂತಲು | ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಬ್ಧದಿಂದ 
ಪರಬ್ರಹ್ಮಯಂತ್ಯಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಾಗುತ್ತಾಯಿದ್ದೀತಾಗಿ! ಪರಿಕರಾಲಂ 
ಕಾರವೆನಿಸೂದು ॥ ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಪಾನಿನೋ ಯೇ ಗ್ರಹಾಸ್ತೇಷಾಂ ವುಚ್ಚತ್ತೇ ಸತಿಕಂ ಫಲಂ.| 


ಬಲನತ್ಹೇ ಮಾರಕಾಣಾಂ ಯತ್ಸಲಂ ಲಭ್ಯತೇ ಹಿ ತತ್‌ | 


ಬೀಕು! ಯೇಗ್ರಹಾಃ ಯಾವ ಗ್ರಹಂಗಳು ಪಾಹಿನಃ । ಮೂರು ಆರುಯೆಂಟು 


ನಿಷಯ: 


ನಿಶೇಷ: 


ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳಾದಂಥಾ ಪಾಪಗ್ರಹಂಗಳು. 
೫ ೫ ೫ ೫ 

ಉಚ್ಚ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಮಿತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಾಡ್ಕರಾಗಿಯಿದ್ದಕೆ ಮತ್ತು 
ನಗೆಯಿಕ್ಟಟ್ಟನ್ನೆ ಮಾಡುವರು ಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಬುದುಂಟು, ಇತಿ 
ಜಾತಕ ಚಂದ್ರಿಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಲಗ್ನ ಮುಮಂ ಕೇಳ್ವದು! ಐದನೆ 
ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ। ಅಂತು ಅಧ್ಯಾಯಕೆ 
ಶ್ಲೋಕಗಳು ೬೮ ಶ್ರೀ| ಈ ಜಾತಕಚಂದ್ರಿಕಾ ಶ್ಲೋಕ ೬೮ಕ್ಕೆ ಹೀಕು 
ಸಮೇತವಾಗಿ ನಾನೂರುಮೂವತ್ತು ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಮಾಣಯಿಧೆಯೆಂಬುದು 
ನಿಚ್ಚತಾರ್ತ್ನ ||ಶ್ರೀ 


ಜಾತಕ ಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಟೀಕೆ, 


ಪತ್ರಗಳ ಎರಡು ಸಕ್ಕಗಳಲ್ಲೂ ಬರೆದಿದೆ. ಅಶುದ್ಧಪ್ರತಿ- ಇದೇ ಪುಸ್ತಕ 
ದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಿಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಜಿನೇಂದ್ರಮಾಲಾ: ಎಂಬ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳಿವೆ, 
ಮೋಡಿ ಅಕ್ಷರ ೩೧ನೇ ಪತ್ರದ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬರನಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ. 
ಗ್ರಂಥ ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ. 


ಜಾತಕತಿಲಕ ೫೫ 


554 
ಜೆ. ೨೮೫. ಜಾತಕತಿಲಕ ಕಂದ, ವೃತ್ತ 
೯.೫(೧.೮" ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ ೧೦೪೯ 
೯೫.೧೭೦ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ತಿ ೪೨ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಶೀ. 
ಶ್ರೀಮದನಂತಚತುಷ್ಟಯ 


ಧಾಮಂ ಜಿತದುರಿತಸಮ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಲ 
ಶ್ಲೈಯುಮಹಿತಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ 

ಸ್ವಾಮಿಜಿನಂ ಮಾಳ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತಪದಮಂ ॥೧॥ 
ಮುಂನಾರು ಜಾತಕದಿಂ 

ಕಂನಡದಿಂ ವೃಕ್ತಮಾಗೆ ಪೇಳ್ದನ್ವಿತರಿ 

ಲ್ಲಿಂನುಂ ಪೇಳ್ದವರಿಲ್ಲು 

ತ್ಸಂನಂ ಶ್ರೀದರನೆ ಪೇಳ್ಸುಮೆಂದಾದರದಿಂ | 


ಅಂತ್ಯ: ಧರಣಿ ಗಿರಿ ನಿಧಿ ಶಕಾಬ್ದಂ 

ವಿರೋಧಿ ವತ್ಸರದ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಷೋಡಶುಕ್ಲೇ 

ತರ ಚತುರ್ಥಿದಿನಸದ 

ಗುರುಪುಷ್ಯದೊಳೆಸೆದುದಿಳೆಗೆ ಜಾತಕತಿಳಕಂ | 

ವೃ! ಸೆಕಳಮಹೀತಳಂ ಬೆಳಗೆ ಧಾತ್ರಿಯನಾಹಮಲ್ಲಭೂಮಿಪಾ 

ಳಕನೊಸೆದಾಳ್ಗೆ ಸಾಲೆ ಮಳೆ ಕೊಲ್ಲಿರಿದನೋದುವ ಕೇಳ್ವ ಕಲ ಭ 
ಡು ಜನಕ್ಕಾಗಳುಂ ಸಮನಿಸಿಕ್ಕೆ ಮನೋರಥಕಾರ್ಯಸಿದ್ದಿ ಜಾ 
ತಕತಿಳಕಂ ಜಗಕ್ಕೆ ಪರದಿಕ್ಕೆ ದಿನೇಶ ಶೆಶಾಂಕರುಳ್ಳಿ ನಂ |೪೩॥ 


ಗದ್ಯ | ಇದು ೫ ೫ ೫ ಶೀಧರಾಚಾರ್ಯ ಪಣೀತ ಜಾತಕತಿಳಕದೊಳ್‌ 
ನಷ್ಟಜಾತಕ ಪ್ರಕರಣವರ್ನನಂ ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ಯಾಧಿಕಾರಃ 1೨೪/ 


ಜಾತಕತಿಲಕ ಸಂಪೂರ್ನ ಮಂಗಳ ಮಹಾ 


ವಿಷಯ: ಜಾತಕಫಲ ನಿರೂಪಣೆ. 

ನಿಶೇಷ: ೧೭೧-೧೭೭ ಪತ್ರದವರೆಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರದ ಶ್ರೀಪತಿಸದ್ಭತಿ ಗ್ರಂಥದ 
ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳೂ, ಅಷ್ಟಕವರ್ಗದಿಂದ ಆಯುರ್ದಾಯವನ್ನು ತರುವ 
ಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳೂ ಇವೆ. 


೫೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 
8 


585 
ಕೆ. ಎ, ೨೩೭ ಜಾತಕಶಿಲಕ ಕಂದ, ವೃತ್ತ 
೧೨.೫೮? ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ ೧೦೪೯ 
೧.೧೮೬ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೨೩ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಕಂದ! ಶ್ರಿಮದನಂತಚತುಷ್ಟಯ 
ಧಾಮಂ ಜಿತದುರಿತ ಸಮಿತಿ ನಿತ್ಶೀಯಸ ಲ 
ಕ್ಷ್ಮೀಮಹಿತಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ 
ಸ್ವಾಮಿಜಿನಂ ಮಾಳ್ಕೆಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪದಮಂ 1 ೧.॥ 
ಕ ಸ ೫ ೫ 
ವೃ ಅನವದ್ಯಂ ಕವಿತಾಗುಣಾರ್ನ್ನವನಿಳಾದೇವಾನ್ವಯಾಬ್ಜ್ಯಂಬುಜಾ 
ರಿನಿಭಂ ಪ್ರೌಢವಿಲಾಸಿನೀ ಮನಸಿಜಂ ಶೀಲಭದ್ರ ೦ದ್ವಿಷ 
ಜ ಸ್ಹ ನದುರ್ಭಾರಗಜಾಂಕುಶಂ ಸುಜನರ ತ್ನ್ನಂ ತಾನನಲ್ಫೇ ಕ್ರಿ ಕಿಯಾ 
ರ್ಥನೊ ಕರ್ನಾಟ ಕವೀಂದ್ರ ಸುದ್ದುಣ 'ಸುಣೌಸಂಜ್ಞಾಧರಂ ಶ್ರೀಧರಂ 1೫ 


ಅಂತ್ಯ: ಕಂ ಧರಣಿ ಗಿರಿ ನಿಧಿ ಶಶಾಂಕಂ 
ವಿರೋಧಿ ವತ್ಸರದ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷದ ಶುಕ್ಲೇ 
ತರ ಚತುರ್ಥಿ ದಿವಸದ 
ಗುರು ಪುಷ್ಕದೊಳೆಸೆದುದಿಳೆಗೆ ಜಾತಕತಿಲಕಂ ॥ 


ಸಕಳಮಹೀತಳಂ ಬೆಳಗೆ ಧಾತ್ರಿಯನಾಹವಮಲ್ಲ ಭೂಮಿಪಾ 
ಳಕಮೆಸೆದಾಳ್ಕೆ ಸಾಲೆ ಹುಳೆ ಹ _ದನೋದುವ. ಕೇಳ್ವ ಕಲ್ಪ ಭಾ 
ಕ್ರಿ ಕ್ರಿಕಜನಕಾಗಳುಂ ಸಮನಿಸಿಕ್ಕೆ ಮನೋರಥ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಜಾ 
ತಕತಿಲಕಂ ಜಗಕ್ಕೆ ಪರೆದಿಕ್ಕೆ ಇಲಿ ಶಶಾಂಕರುಳ್ವಿ ನಂ 


ಗದ್ಯ-_-ಇದು ಸ. ೫ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಣೀತಮಸ್ಪ ಜಾತಕ 
ತಿಲಕದೋಳ್‌ ನಷ್ಟ ಜಾತಕ ಪ ಸ್ರಕರಣವರ್ನ್ನನಂ ಚತುರ್ವಿಂಶನ್ತಿ ್ಯಧಿಕಾರಂ 


ಸಮಾಪ್ತಾ 3 23 ೫% _( 1 ರ್‌ ನಿಜಯಸೈಯ್ಯನ 
ಕೈಯ್ಯ ಬರಹ ಯಾ ಸದ್ಯ, (ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ) 


ನಿಷಯ : ಜಾತಕಫಲ ನಿರೂಪಣೆ. 


ಜಾನಕೀ ಪರಿಣಯ ನಾಟಕಂ ೫೭ 


ನಿಶೇಷ: ಪತ್ರದ ಒಂದುಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಶಕಟರೀಫದ ಬಳಕೆಯಿದೆ. 
ಗ್ರಂಥದ ಆದಿಯ ಬೇರೆ ಮೂರು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಿದೆ. 
೧೪೧-೧೪೩ ನೇ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗ್ರಂಥೆ ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ. 


ಪ್ರತಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ. 
586 
ಳೆ. ಬಿ. 2೭೬ ಜಾನೆಕೀಪೆರಿಣಯ ನಾಟಿಕಂ ಗದ್ಯ, ಪದ್ಮ 
ಆ.೫” ೬,೮” ಹೆಚ. ವೆಂಕಟರಾಯ ೧೯೦೬ 
೧.೧೫೨ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ೫ ೫% ಜಾನಕೀ ಪರಿಣಯ ನಾಟಕಂ, ಪ್ರಥಮಾಂಕಂ 
ವೃ! ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ಪೀರಾಬ್ಧಿಕನ್ಯಾಘನಕುಚಯುಗಳನ್ಯಸ್ತಕಸ್ತೂರಿಕಾ ಪಂ 
ಕಾನೋದಸ್ಸಾರತಾರಾತರಳವಿಮಳ ಮುಕ್ತಾವಳೀ ಮಂಜುವಕ್ಷಂ 
ಭೀಮಾಸ್ಯೋದ್ಯತ್ಸ )ತಾನ ಪ್ರಬಳದಶದಿಶೋತೃಂಶ ದೈತೇಯಕಾಲಂ 
ರಾಮಂ ಸೀತಾವರಂ ರಕ್ಷಿಸುಗೆ ದಶಶಿರಪ್ರಾಣನಾಶಂ ರಮೇಶಂ [| ೧ | 


ಅಂತ್ಯ: ಆದೊಡಮಿದಕ್ಕೆ ಭರತವಾಕ್ಯಂ | 


ವೃ|| ಕರಮೆಂದುಂ ಶುಭಮಕ್ಕೆ ವಿಪ್ರತತಿಗಂ ಗೋವ್ಗಳ್ಳಮೀರಾಜ್ಯದೋ 
ಳರದಿಂ ಕೃಷ್ಣನನರೇಂದ್ರನಾಳ್ಗೆ ಕುಶಲಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಿರ್ಕುತ್ತಮರ್‌ 
ಕರಣರ್‌ ಸತ್ಯವಿಗಳ್‌ ರಸಜ್ಞರೊಲನಿಂ ಬಲ್ನೇಹದಿಂ ಬಾಳ್ಗೆ ಮೇಣ್‌ 
ಚಿರಮಿರ್ಕೀ ಕವಿರಾಜಭಕ್ತಿ ಪರಮ ಶ್ರೀರಾಮನೊಳ್‌ ಶಾಶ್ವತಂ | ೬೨1 
(ಎಂದೆಲ್ಲರುಂ ಪೋಪರ್‌) 
ಸಪ್ತಮಾಂಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ 
ಇದು ಶ್ರೀಮನ್ಮಹೀಶೂರ ರಾಜಕೀಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ 
ಕರ್ಣಾಟಕ ಕವಿರಾಜ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಶ್ರೀವೆಂಕಟಿರಾಯ ಕವಿಯಿಂ 


ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಜಾನಕೀ ಸರಿಣಯ 
ನಾಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ. 


ಫಿಷಯ : ಸೀತಾ ವಿವಾಹ. 


೫೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ವಿಶೇಷ : ಸಮಗ್ರ, ಆದಿಯ ಬೇರೊಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ೧೯೦೬ ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕವಿಯ 


ವಿಜ್ಞಾ ನನೆಯಿದೆ. 

| ರರ] 
ಕೆ, ೧೯ ಜಿನದತ್ತರಾಯನ ಚೆರಿತ್ರೆ ಸಾಂಗತ್ಯ 
೯ ಕ 8 ಪದ್ಮನಾಭ ಸು ೧೬೮೦ 
೧೯೦ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೪೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಪೇಳುವೆ ಧರಣೇಂದ್ರ ನಸಿಯಕಾನ್ಯವ 
ಕೇಳಿರೊ ಸಕಲ ಕೋವಿದರು | ಸಲ್ಲ! 
ಶ್ರೀಸುರ ನರ ನಾಗ ವಂದಿತ ಚರಣಾಬ್ಹ 
ಜಾನ ಕೋಬಿತೇಜಾ 
ಸಾಸಿರ ನಾಮದೊಡೆಯಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ 
ಲೇಸಾಗಿ ನಾನೆರಗುವೆನೂ ॥೧॥ 


೫ ಚ ೫ ೫ 
ತಿರುಮಲ ಸಾಮಂತನ್ರುಪನ ಕೋಸಾಧೃಕ್ಷ 
ವರಪದ್ಮನಾಭನುನೊಸೆದು 
ಪರಮಪಾವನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಚರಿತವ 
ನೊರೆವೆನು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವ್ರಕದಿ ॥೧೦೪॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಅಂಗಜ ವಿಜಯ ಪಾರಿಶ್ವನಾಥನ ಭಕ್ತಿ 
ಹಿಂಗದಿರು ಮಹಾಯಕ್ಷೆ 
ಹೆಂಗಳ ರಂನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಚ...ಗೆ 
ಮಂಗಳಮಹಾ ಜಯ ಜಯತೂ ॥ 


ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧೨ಕ್ಕೆ ಪದನು ೧೫೯ಕ್ಕಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ | ದುರ್ಮಕಿ 
ನಾಮಸಂವತ್ಸರದ ಜೇಷ್ಠ ಸುದ್ದ ೨ ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯ್ಯೋದಯವಾದ 
ಜಾವ ೧ದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾ ವತಿ ಅಮ್ಮ _ನವರ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಕ್ವಿಗಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀ ವೀರ 
ವರ್ಧಮಾನ. ಸ್ಟಾ ಮಿಯ ಸಂನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ ಉಪೂರ್ನಮಾಡಿ| ನರಸಿಂಹ 
ಪುರದ ಪಧುಮೈಗೆ ಸಂಕಿಗಟ್ಟಿದ ಬಸ್ತಿಯಾರಾಯಫ ಕ್ಮ ನ ಕುಮಾರ 
ಅನಂತೈಯ ಬರ ಪುಸ್ತ ಕಕ್ಕೆ ನ ಭೂಯಾತ್‌॥ ಶುಭಮಸ್ತು, 


ನಿಷಯ: ಪದಾ ಸವತೀ ಅಮ ನವರ ಚರಿತ್ರೆ. 


ಜಿನದತ್ತರಾಯನ ಚರಿತ್ರೆ ೫೯ 


ವಿಶೇಷ: ಗ್ರಂಥವು ಬಹಳ ತಿಥಿಲವಾಗಿದೆ.' ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗರಿಗಳು ಮುರಿದು ತುಂಡಾಗಿವೆ. 
೨ನೇ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ೫೯ನೆಯ ಪದ್ಯದಿಂದ ೭೭ನೆಯ ಪದ್ಯದವರೆಗೆ ಲುಪ್ತ 
ವಾಗಿದೆ. ೪ ಮತ್ತು ೧೧ ನೆಯ ಪತ್ರಗಳು ಲುಪ್ತ, 


ಠಠಿ8ಿ 
ಕೆ ಕಲ ಜಿನದೆತ್ತರಾಯನ ಚರಿತ್ರೆ ಸಾಂಗತ್ಯ 
೧೦.೭1)(೧,೫' ಪದ್ಮನಾಭ ಸು ೧೬೮೦ 
೨೧೫೫ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ತಿ ತಿ೭ ಅಕ್ಷರ 


ವಾ [ಚ್‌ ಗ ಸುಮಾ - ಬ 


ರಾಲಯವನು ಬಲಗೊಂಬೆ ॥೧೦॥ 


೫ ತ ೫ ೫ 
ತಿರುಮಾಲಾಸಾಮಂತ್ರರಾಯನಾ ಕೋಸಾಧ್ಯಕ್ಕಾ 
ವರಪದ್ಮನಾಭನನೊಸೆದೂ 
ಪರಮಾಪಾವನೆ ಪದ್ಮಾವತೀ ಚರಿತೆಯಾ 
ನೊರವೆನೂ ಭಕ್ತಿ ಪೊರ್ವ್ವಕಾದಿ |! ೧೦೬ 


ಅಂತ್ಯ : ಶ್ರೀಸುರ ನರ ನಾಗಾರಾಜ ಪೂಜಿತಪಾದ 
ಭಾಸೂರಾ ಜ್ಲಾನಾಸ್ರಕಾಸಾ 
ಸಾಸಿರನಾಮದೊಡೆಯಾ ...... ರಿಸ್ತ್ರೇಸಾ ನೀ 
ಲೇಸಾನಿತ್ಯೆಂಮ ರಕ್ಷಿಪುದೂ || ೭೨ ॥ 


ಪದ್ಮಾನತಿಯಂಮನವರ ಚರಿತೆ. ಸಂಧಿ ಹಂನೆರಡನೂ ಸಮಾತ್ಪ ಅಂತೂ ಸಂಧಿ 
ಹಂನೆರಡಕ್ಕಂ ಬರದ ಪದಾ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರಕ್ಕಂ ಮಂಗಲಾಮಹಾಶ್ರೀ 
.....ಚರದ ಪಾಗ್ಗುಣ ಸದ ೫ ಯೆಲು ಪದ್ಮವತಿ ಅಂಮ್ಮನವರ ಚರಿತೆಯನು 
ಅಂತಂಣನ ಕೈಯದಂಡತಿ ಕಾಳಪನಮ್ಮಗ ಬೊಂಮಂಣನು ಬರಸಿದು-ಶ್ರೀ. 


ನಿಷಯ: ಪದ್ಮಾನತೀದೇವಿಯ. ಚರಿತ್ರೆ. 


ನಿಶೇಷ: ಮೊದಲ ಗರಿಯಿಲ್ಲ. ಕೊಂಚಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಥಿಲ. ಬರಹವು ಅಸ್ಪಷ್ಟ. 
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸೂಚಿಯಿದೆ. 


೬೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಠಿರಿ9 
ಕೆ, ೫೭೭ ಜೀನದತ್ತರಾಯನ ಚರಿತ್ರೆ ಸಾಂಗತ್ಯ 
ಅ ಸಗ್ಗತಿಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಸು, ೧೬೮೦ 
೨_೧೪೯ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ತಿ ತಿಲ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಜ್‌ ಟ್‌ 


ಹೇಳುವೆನು ಧರಣೇಂದ್ರನರಸಿಯ ಕಾವ್ಯ 
ಕೇಳಿರೈ ಸಕಲ ಕೋವಿದರು ॥ 


ಪದ ಶ್ರೀ ಸುರ ನರ ನಾಗರಾಜ ಪೂಜಿತಪಾದ 
ಭಾಸುರ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶಾ 
ಸಾಸಿರನಾಮದೊಡೆಯ ಸಾರಿಶ್ರೇಶ 
ಲೇಸಾಗಿತೆಂಮ ರಕ್ಷಿಪುದೂ ॥ ೧॥ 


೫ ೫ ೫ ೫೩ 
ತಿರುಮಲ ಸಾಮಂತನ್ರುಪನ ಕೋಸಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ವರಸಾಮಂತನೊಸೆದು 


ಪರಮ ಪಾವನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಚರಿತವ 
ನೊರೆದು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕದಿ | ೧೦೭ ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಅಗಜ ವಿಜಿಯ ಪಾರಿಶ್ವಜಿನರ ಭಕ್ತಿ 
ಹಿಂಗದಿರುವ ಮಹಾ ಯಕ್ಸೆ 
ಹಂಗನರಂನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಚರಿತೆಗೆ 
ಮಂಗಲ ಶುಭ ಜಯ ಜಯ ಜಯತು ॥ ೬೧॥ 


ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧೨ ಕ್ಶಂ ಸದನು ೧೦೦೬೦೦೦ ಕ್ವಂ ಮಂಗಲ್ಲಮಹಾ ಇ. 
ರೂಡಿಡಿರೋದ್ದಾರಿ ಸಂವ್ವಸ್ತರದ ಶ್ರವಣ ಶುಧೆ ೫ ಲ್ಲು ಹಾಸನದ ಹೊಂನಪ್ಪ 
ಶಟ್ಟರ ಪಪೊಹೊತ್ರ ಪಾಯಸ್ಪಶಟ್ಟರ ಪವುತ್ರ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟರ ಪುತ್ರ 
ಪಾಯಸ್ಸನು ತಂನ ಮನೋಶ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀಚರಿತೆ 
ಬರೆದು ಸಂಪೂರ್ಣ್ಣ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ. 


ನಿಷಯ: ಪದ್ಮಾವತೀ ದೇವಿಯ ಚರಿತ್ರೆ, 


ಜಿನದತ್ತರಾಯನ ಚರಿತ್ರೆ ೬೧ 


ವಿಶೇಷ: ಸಮಗ್ರವ:ಗಿದೆ. ಗರಿಯ ಅಂಚುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಿದಿವೆ. 
ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ ೧೨೩ ರಿಂದ ೧೩೨ ರವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೂ ಗ್ರಂಥ 
ಲೋಪವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥದ ಆದಿಯ ಬೇರೊಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಸೂಚಿ 
ಯಿದೆ. ೧ನೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿನಸ್ತುತಿಯಿದೆ. | 


560 
ಕೆ.ಎ, ೧೩೯ ಜಿನದತ್ತೆರಾಯನ ಚರಿತ್ರೆ ಸಾಂಗತ್ಯ 
೧೩೮, ೨' ಪದ್ಮನಾಭ ಸು. ೧೬೮೦ 
೧-೩೮ ಪತ್ರ ಶ್ಠಿತ3ಿ ಪಂಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಜಿನದತ್ತರಾಯನ ಚರಿತ್ರೆ - ಸಾಂಗತ್ಯ ೫೮ ೫€ ೫ 


ಶ್ರೀ ಸುರ ನರ ನಾಗರಾಜ ಪೂಜಿತಪಾದ 
ಭಾಸುರ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ 
ಸಾಸಿರನಾಮದೊಡೆಯ ಪಾರಿಕ್ರೇಶ 
ಲೇಸಸಿತೆಂವು ರಕ್ಷಿಪುದು' | ೧॥ 


೫ ೫ ೫ ೫ 
ತಿರುಮಲ ಸಾಮಂತ ನೃೈಪನ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ 
ವರಪದ್ಮನಾಭನನೊಸೆದು 
ಪರಮಪಾವನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಚರಿತೆಯ 
ವರವೆನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕದಿ | ೪॥ (8ನೆಯ ಪತ್ರ) 


ಅಂತ್ಯ : ಶ್ರೀ ಶೂರ ನರ ನಾಗರಾಜಪೂಜಿತಪದ 
ಬೂಸುರ ಗ್ನಾನಪ್ರಕಾಶಾ 
ಸಾಸಿರನಾಮದೊಡೆಯ ಪರಿಶ್ವೇಶ 
ಲೇಸನಿತೆಂಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಪುದೂ || ೫೨ | 


ಅಂತು: ೧೨ಕ್ಕಾಂ ಪದನೂ ೧೪೭೬ ಕಾಂ ಮಂಗಳಮಹಾ ಶ್ರೀ ಜಿನ 
ದತ್ತರಾಯನ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ನ. ತುಳುದೇಶದ ಮೂಲಿಕೆ ಜೈನರ 
ಪದ್ಮನಾಭ ವಿರಚಿತ. 


ವಿಷಯ: ಸದ್ಮಾವತೀ ದೇವಿಯ ಚರಿತ್ರೆ. 


೬೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿಶೇಷ : ಸಮಗ್ರ. ಬರಹವು ಸ್ಫುಟವಾಗಿಲ್ಲ. : ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪದ್ಮಾವಶೀ 
ಅಮ್ಮನವರ ಚಂರತ್ರೆಯೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 


501 
೪ ಬ್ಮಿ ೪೨೬/೨ ಜಿನಭಕ್ತಿಸಾರ ಭಾಮಿನೀಸಟ್ಟದಿ 
ಲ೮,೨'(೬,೫1 ಚಂದ್ರಸಾಗರವರ್ಣಿ ಸು ೧೮೧೦ 
ತ೪೪.ತ೫ಳ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀಚಂದ್ರನಾಥಾಯ ನಮಃ! ೫ ೫ ೫ ೫ ಜಿನಭಕ್ತಿಸಾರಾ| 
ಶ್ರೀನಿಲಯ ವರಚಂದ್ರಜಿನತ್ರಿಜ 
ಗಾನತಶ್ರೀಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗವಿ 
ದಾನ ಬೋಧೋದ್ಯಾದಿ ಸಂನ್ಮಾರ್ಗಗಳ ಭವ್ಯರಿಗೇ 
ಸಾನುರಾಗವಗೊಳಿಸಿ ಚತುರ್ಗತಿ 
ಲೀನಮಪಹರಗೈವೆ ಪರಮ 
ಜ್ಹ್ಞಾಾನಮಯ ಪರಮೇಶ ರಕ್ಷಿಸು ನಂಮ್ಮನನವರತಾ 1೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಭಕ್ತಿಸಾರವ ವಿರಚಿಸಲು ಮನ 
ವೆಕ್ತದಿಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇನರ 
ಭಕ್ತಿ ಯಲಿ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಸಾಗರ ವರ್ಣಿ ವಿರಚಿಸಿದಾ 
ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗ್ಗ ಗ್ರಂಥ ನೂರೆಂ 
ಟೂಕ್ತದಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ಜಜನರಾ 
ಶಕ್ತವಿರಲಿ ಅಹೋರಾತ್ರೆಲ್ಲಕನವರತಾ | ೧೦೫ || 


೫ ೫ 2೫ 2 
ಮಂಗಲ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥಗೆ 

ಶಿಂಗರದ ಶಾರದೆಗೆ ಮಂಗಲ 

ಮಂಗಲ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇನಗೆ ನಿರುತ ಯಾಕ್ರುತಿಗೇ 
ಮಂಗಲಿದಕೊಲಿದೋದಿ ಕೇಳ್ವು 

ತ್ರುಂಗ್ಲರಿಗೆಯನುಮತದಿಗೀಜಗ 

ಜಂಗಮರ ನೆರೆ ಕಾಯ್ದು ಸಲಹಲಿ ಕ್ರುತಿಯು ಅನವರತಾ ॥ ೧೦೮ || 


ಜಿನಭಕ್ತಿಸಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ್ಣ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ| 


ನಿಷಯ: ನೀತಿಯುತ ಜೈನತತ್ತ್ವಗಳು. 


ಜಿನಮುನಿತನಯಶತಕ ಹತ್ತ 


ವಿಶೇಷ: ಇದೇ ಪುಸ್ತುಕದಲ್ಲಿ ಜಿನರಾಮಾಯಣವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತಿಯಿಜಿ. 
ಬರಹವು ಸುಂದ. 
500 
ಕೆ. ಎ. ತತ್ತಿ ಜಿನಮುನಿತನಯಶತಕ ಕಂದೆ 
೧೩೫೮೫ ನಾಗಚಂದ್ರ ೧೧೫೦ 
೧೨೧೪ ಪತ್ರ ೨೮ ಪಂಕ್ತಿ ೧೨ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಜಿನಮುರಿತನಯಶತಕ 
ಶ್ರೀಮತ್ಸರಮಜಿನೇಂದ್ರಂ 
ಕಾಮಾಂತಕನನಿಮಿಷೇಂದ್ರವಂದಿತಪಾದಂ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭ ವ್ಯೋತ್ತಮರೊಳು 
ಕ್ಷೇಮಪದ ಶ್ರೀಯನೀಗೆ ಜಿನಮುನಿತನಯ 1೧॥ 
ಅಂತ್ಯ: ಜಿನಮುನಿತನೆಯನನೋದಿದೊ 
ಡನುದಿನ ಸುಖಸಂಪದಂಗಳಕ್ಕುಮಮೋಘಿಂ 
ಘೆನಮೆನಿಪ ಪಾಪ ಕೆಡಿಗುಂ 
ತನೆಯರು ನಂಬಿದಡೆ ಪಡೆಗು ಜಿನಮುನಿತನಯ (1 ೧೦೩ ॥ 
॥ ಸಂಪೊರ್ಣಂ || 
ಫಿಷಯ: ನೀತಿಯುತ ಜೈನ ತತ್ತ್ವಗಳು. 
ವಿಶೇಷ: ಪತ್ರದ ಒಂದುಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. 
ಗ್ರಂಥದ ಆದಿಯ ಬೇರೆ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ. ಲೂಯಿಸ್‌ ರೈಸ್‌ ಅವಡಿ 
ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕವಿಯ ಹೆಸರು 
ಕವಿಯ ಕಾಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಅಕ್ಸರದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿವೆ. 
ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಶುದ್ಧ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ 
ನಾಲ್ಕು ಶುದ್ಧ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. 
608 
ಕೆ.ಬಿ ೪೨೬/೧ ಜಿನರಾಮಾಯಣ ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಬಿದಿ 
ಲ,೨'೨(೬,೫7 ಚಂದ್ರಸಾಗರ ಸು. ೧೮೦೦ 


೧೨೩೪೪ ಪತ್ರ ೨೬ ಪಂಕ್ತಿ ೨೩ ಅಕ್ಷರ 


೬೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ನರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅದಿ: ಶ್ರೀ ೫ ೩ 
ಶ್ರೀ ದಿವಿಜ,ನರ ನಾಗಪತಿನುತ 
ಪಾದಸರಸಿಜ ಸಾರುಭಾಶ್ರಿತ 
ಪಾದ ನಯನಾನಂದ ಚಿನ್ಮಯ ತ್ರಿಜಗಜನಮೋದಾ 
ಬೋಥೆಗೊಳಿಸಮೃತಾಂಗಲಕ್ಷ್ಮೀ! ೆ 
ಸಾಧನಾಗಮ ವರಿಪ ಮುಕ್ತಿವಿ 
ನೋದನಾಗಿಹ ಚಂದ್ರ ನಾಥನೆ ರಕ್ಷಿಸ ನವರತಾ 1೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಕಲಲಹರ ಮುನಿಸುವುತಾಂತ್ಯದಿ 
ಚಲಿತರಾದಾ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ಕೊಲವನೀ ಕರ್ನಾಟಕಾನ್ಯಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಕವೆನಿಸಿರುವ 
ಲಲಿತದಲಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಸಾಗರ 
ರೊಲಿದು ವಿರಚನೆಗೈದರಿದ ಮನ 
ಮೊಲಿದು ಲಾಲಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಯರಸನ ಕಥೆಯ ಸದ್ಬುಭರು |॥೧॥ 


ಅಂತೂ ಆಸ್ವಾಸ ೮೫ಕ್ಕಂ ಪದನೂ ೪೯೧೩ ಕೃಂ ಮಂಗಲಮಹಾಶ್ರೀ, ಶಾಲಿ 
ವಾಹನ ಶಕಾಬ್ದಾ ೧೭೯೭ ನೆ. ಭಾವನಾಮ ಸಂವತ್ಸಕೆ ಶರದ್ರುತು 
ಕಾಲಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂ ತಿಥೌ 
ಭೌಮ್ಯವಾಸರ ಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕಾಲೇ ಗೌತಮಗೋತ್ರೇ 
ಆದಿಸೂತ್ರೇ ಅಮರ ಪ್ರವರನಾದ ತೋವಿನಕೆರೆ ಬಸ್ತಿ ಯಿಂದ್ರವರ್ಗದ 
ನಾಗಪ್ಪನ ಕುಮಾರ ಪದ್ಮ ಜ್ಞ ಇವರ ಮಗ ರಾಯಣ್ಣ ನು ತನ್ನ. ಸ್ವಂತ 
ಕ್ಯೋಸ್ಟಿರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ ದ್ರನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಜೈತ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದು 
ಸಂಪೂರ್ಣಮಾಡಿದಂತಾ ಜಿನರಾಥಾಯಣ ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ. 


ನಿಷಯ: ಜೈನಪಂಥಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಗ್ರಂಥದ ಆದಿಯ ಬೇರೆ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯಿದೆ. 


804 
ಕೆಎ ೨೮೪/೨ | ಜಿನಾಕ್ಸರಮಾಲೆ ಕಂದ 
೧೨ ೯'ಲ೮,51% ಪೊನ್ನ ೯೫೦ 


೧.೪ ಪತ್ರ ೨೨ ಪಂಕ್ತಿ ೨೫ ಅಕ್ಷರ 


ಜಿನೇಂದ್ರ ಮಾಲಾ ೬೫ 


ಆದಿ: ಜಿನಾಕ್ಸರ ಮಾಲೆ 
ಶ್ರೀಮತ್ಸಮಸ್ತಲೋಕ ಶಿ 
ಖಾಮಣಿ ನಿಃ॥ಕಪಟವಿನಯ ವಿನಮಿತ ಜಳ ಚಿಂ 
ತಾಮಣಿ ಜಿನ ನಿನಗೆಅಗೆ ಮ 
ಹಾಮಹಿಮ ಪ್ರಾಪ್ತರಪ್ಪರೆಂಬುದು ಲೋಕಂ |೧| 


ಅಂತ್ಯ: ಳಾಂತಂಬರೆಂಬುದ ಪೊಗ 
ಳ್ವಂತಕ್ಕರಮಾಲೆಯಂ ಜಿನಸ್ತವನದೊಳಾ 
ರಂತಿರೆ ಪೇಳ್ದಂ ಜಮಕೈ 
ಳಾಂತ್ಯನರಂ ಪೊಗಳ್ತಿನಂ ಕುರುಳ್ಗಳೆ ಸವಣಂ 1೩೯ 


ನಿಷಯ : ಜಿನಸ್ತುತಿ. 


ವಿಶೇಷ : ಶಕಟರೇಫ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಪತ್ರದ ಒಂದುಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೀ ಪದಾಶೀತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ೧೧ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


8085 
ಜೆ, ಎ. ೨೯೨/೩. ಜಿನೇಂದ್ರಮಾಲಾ ಕಂದ 
೧೩೮% ? ? 
ರ್ನಿ_೫೪ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶುಭಮಸ್ತು | 
ಕಂದ ಶ್ರೀಮತ್ಕೇವಲ ಬೋಧೋ 
ದ್ಹಾಮಂ ಜೈನೇಂದ್ರ ಪಾದಪದ್ಮಂಗಳಿಗಾಂ 
ಪ್ರೇಮದೊಳಭಿವಂದಿಸುತಂ 
ಭೂಮಿಯೊಳಂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಶಾಸ್ತ್ರವಂ ವಿರಚಿಸುವೆಂ | ೧॥ 
ಸ್ವಶ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ರವುಚ್ಚದಿ 
ಸಿಕ್ಕಿದ ಆರೂಢ ವುದಯ ಕೇಂದ್ರ ಚತುರ್ಥ್ಸದಿ 
ತಕ್ಕಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಶಾಸ್ತ್ರ ವ 
ಜೋತ್ಕಟದಿಂ ಪೇಳ್ದ ಸರ್ವ್ವಜನಕುಪಕಾರಂ || ೨ ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಆರೂಢ ರಾಶಿಯ ಗ್ರಹಗಳು 
ತೋರಿಕೆ ಸುತ ಪುತ್ರಿಯೆಂದು ಅರಿವುದು ಸಿಜದಿಂ 


೬೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗೆಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಬೇಕೆ ಸೆಂದೇಹವೇತಕೆ 

ವೀರಂ ಜಿನಮಾಲೆಯಂಬ ರುಷಹಿಗಳ ಮತದಿಂ [೨೦೩ | 
ಆರೂಢ ವುದಯ ಕೇಂದ್ರಮ 

ತೋರಿದ ವುಭಯದೊಳು ಗ್ರಾಮಜಯ ತಾನಕ್ಕುಂ 

ತೋರೆ ತರದಷ್ಟಸೂರೆಯು 

ಬೇರದು ಸ್ಥಿ ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾದೀರ್ಫೆ ತಾನಕ್ಕುಂ. || ೨೦೪ | 
ಆರೂಢ ವುದಯ ಕೇಂದ್ರವು 

ತೋರಿದು ಗಬ್ಛದೊಳು ಗ್ರಾಮಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕೇಳಲು 

ವೀರ ವಿಕ್ರಮನ ನೆಲಸಿಹ ಗ್ರಾಮಂ _ 
ದ್ವಾರದೊಳು ಮರಣ ಜಿನಸದಭ್ಛೃಂಗಾ ॥ ೨೦೫ |! 


ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದುದಕ್ಕೆ 
ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ॥ 
ನಿಷಯ: ಪ್ರಶ್ನಶಾಸ್ತ್ರ. 


ವಿಶೇಷ : ತಪ್ಪು ಬರವಣಿಗೆ ಅಧಿಕ. ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿನಸದಭ್ಸೃಂಗಾ 
ಎಂದಿದೆ, ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಿ ಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಜಾತಕ ಚಂದ್ರಿಕಾ 
ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಖ್ನಾ ಖ್ಯಾನ ಎಂಬ ಇತರ ಬರಡು. ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


೨00 
ಕೆ ೧೧೨ ಜಿನೇಂದ್ರಮಾಲಾ ಪದ್ಯ 
೧೦.೫%%೧.೮" ತ ) 
೬.೧೭ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ಷಿ ತ೭ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಸತಿ ಸಂಗ್ರಹ || ಪ್ರಕ್ನೆಭಾಗ || ಜಿನೇಂದ್ರಮಾಲೆ| ಬರೆವ ಪೊಸ್ತು 
ಕಕ್ಳೆ ಗ್‌ ಶ್ರೀ [ 
ಈಶಾನ್ಯಮಿನನಾದಿಯು ರಾಸಿಯು ಸ್ರದಕ್ಷಿಣದಿಂದಂ 
ರಾಸಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕೇಳಲು 
ರಾಸಿಯು ಆರೂಢವೆಂದ ಜಿನಪದ ಭ್ಸಂಗಾ 1೧॥ 
ಮೂಡಣದೆಸೆಯೊಳ್ಚಿ ನನಂ 
ನೋಡಿಕೆ ತಾನಗ್ನಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನಿಕ್ಟುಂ 


ಜಿನೇಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ -ಇತ್ಯಾದಿ " ೬೭ 


ಕೂಡೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ತೆಂಕಲು 
ನೋಡಿರೆ ನೈರುತ್ಯ ನಲ್ಲಿ ಬುಧ ವರ್ತಿಸುಗುಂ | ೨ | 


ಅಂತ್ಯ: ಆರೂಢ ಸಂಚಕಾವ್ಯಂ ಚ ಆರೂಢೆಂ ಧಾತ ಮೂಲಯೋ | 
ಆರೂಢಂ ದೇಹ ಜೀವಂ ಚಾ ಆರೂಢಂ ಜೋರ ಲಕ್ಷಣಂ | ೧೪೯ | 
ಆರೂಢಂ ಪ್ರಾಯವೃದ್ಧಂ ಚಾ ಆರೂಢಂ ಜಾತಿ ಭೇದಕಂ | 
ಆರೂಢಂ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರಸ್ಯಾ ಆರೂಢಂ ಸರ್ವತೋ ಫಲಂ 1 ೧೫೦ | 
ಜಿನೇಂದ್ರಮಾಲೆ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ : ಪ್ರಶ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ. 


ನಿಶೇಷ : ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಚಿಂತಾಮಣಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರಕೇವಲಿ ಎಂಬ ಇತರ 


ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ 
567 
ಕೆ. ೨೦/೬ ಜಿನೇಶ್ವರಾಷ್ಟ್ರಕ-ಇತ್ಯಾದಿ ಪದ 
೯.೨ "೧,೪" ? ? 
೬೫ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ಲಿ ಕಿಲ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀಮದುಜ್ವಲ ಕೇವಲ: ಮಲ ಭೋಧೆ ದೀಧಿತಿ ಭಾನುವೆ 
ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಂತರಂಗದೊಳಾಡುತಿದ್ದ ೯ಡೆ ನಂನಯಾ 
ಚು ಕಾಮಮದಾದಿ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲದೋಡುತ್ತಿವೆ 
ರಾಮರಾಮ ಮಹತ್ವವೆಂತಂಜು ಥಿಂನ ವೀರ ಜಿನೇಶ್ವರಾ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಶುದ್ಧ ವಂಶ ವಿಶುದ್ಧ ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯ ಸನ್ಮು ನೀಂದ್ರತ್ವಮಿಂದ್ರತ್ವಂ 
ರುದ್ಧ. ಭಕ್ರದರತ್ವಮಾರ್ಹಂತ್ಯ ಸ್ವ ನಿರ್ಯಾಣ ಮೆಂಬಿವು. 
3 ಸಿದ್ಧ. ಚಿದ್ರೂಪ ನಿಂನ ದರ್ಮವ ಹೊತ್ತು ರಿತ್ತರಿಪಾತಂಗೆ 
ಸಿದ್ಧಿಯಾಗದುಳಿಯದದ್ಳು ತವಲ್ಲ ವೀರ ಜಿನೇಶ್ವರಾ ೯ 
ಸಲೆ ಬೆಳಗುವರ ಇದು ರೋಗು 
ನಿಲಲಾರ್ಪ್ಸ್ಯದೆ ತಮದ ನೆರವಿ ಆತ್ಮದ್ಯಾನಂ 
ನೆಲೆಗೊಂಡು ನಿಂನೊಳೊಂದಿರೆ 
ತೊಲಗದೆ ನಿಂದಪುದೆ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಮಲ ಚರಿತಾ | ೧೭ | 


೬೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 
ನಿಷಯ : ಜಿನೇಶ್ವ: ಸ್ತ್ವತಿ 


ವಿಶೇಷ : ಇದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. ೭೮ರಿಂದ 
೧೧೪ರವರೆಗೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಓಲೆಗಳಿವೆ. ಇದೇ 
ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಮೃತ್ತ ಲೋಕಾಕಾರಸ್ವರೂಪ, ದೇವರಾಜವಲ್ಲ 
ಭಾಷ್ಟಕ, ಅನುಪ್ರೇಕ್ಷೆ ,. ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಸಮುಚ್ಚ ಯವೆಂಬೀ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 
ಪ್ರಸ್ತುತೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೋಡಶಭಾವನೆಯ ನೋಂಪಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿವೆ. 


568 
ಕೆ, 4೧೧ ಜೀವಂಧರ ಚರಿತ್ರೆ ಭಾಮಿನೀಷಟ್ಟದಿ 
೧೧.೨1)(೧.೮” ಭಾಸ್ಕರ ೧೪೨೪ 
೧.೯೩ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ತಿ ೫೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ೫ ಜೀವಂಧರನ ಸಟ್ಟಿದ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಶೋಭನಮಸ್ತು. 
ಸೂ! ರಾಯ ಮಗಧ ನೃಪೇಂದ್ರ ಚಂದ್ರನ 

ಜೇಯನೆನಿಪ ಸುಧರ್ಮಮುನಿಪನು 
ವಾಯಿಯಿಂದರುಪಿದನು ಜೀವಂಧರನ ಸುಚರಿತೆಯಾ ॥ 
ಶ್ರೀಮದಖಿಳೇಂದ್ರೋತ್ತಮಾಂಗ 
ಸ್ತೋಮ ಮಣಿ ಮಕುಟಾಂಶು ಚಂಚ 
ತ್ಳೋಮಲಾಂಫ್ರಿದ್ವಯನಚಿಂತನಜಾತನದ್ವಿತಯಾ 
ಕಾಮಮದಹರನಮಳಮುಕ್ತಿ 
ಶ್ರೀ ಮುಖಾಬ್ದದಿನೇಶನರ್ಹ 
ತ್ಸ್ಹಾಮಿ ಮುದದಿಂದೀಗೆಮಗೆ ಕೈವಲ್ಯಸಂಪದವಾ 1೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಶರಗತಿತ್ರಯ ಚಂದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ 
ವರ ಶಖಾಬ್ಬಕ್ರೋಧಿ ಸಂವ 
ತ್ಸರದ ಪಾಲ್ಗುನ ಶುದ್ಧದಶಮಿ ದಿನೇಶವಾರದಲೀ 
ಮೆರವ ಪೆನಗೊಂಡೆ ಸುಶಾಂತೀ 
ಶ್ವರನ ಜಿನವಾಸದಲಿ ಜೀವಂ 
ಧರನ ಚರಿತೆಯ ರಚಿಸಿದನು ಜಾಣ್ಮೆಯಲಿ ಭಾಸ್ಕರನೂ 1 ೧೯॥ 
ಇದು ವಿನಮದಮರೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಜಿನ 
ಪದಕಮಲಷಟ್ರರಣ ವಾಣೀ 
ವದನ ದರ್ಪಣ ಭೂಸುರೋತ್ತಮ ಬಸವನಣಾಂಕಸುತಾ 


ಜೀವಂಧರ ಚರಿತ್ರೆ ೬೯ 


ಚದುರಭಾಸ್ವ್ವರರಚಿತ ಧರ್ಮ 
ಪ್ರದನ ಜೀವಂಧರ ಚರಿತೆಯೊ 
ಳಿದುವೆ ರಿರ್ವಾಣಾದಿವರ್ಣನೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧೆದಲಿ || ೨೦ | 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧೮ಕ್ಕಂ ಪದನು ೧೦೦೦ಕ್ಕ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀಃ ೫ ೫ ಶ್ರೀ 
ತಂಡಿತಯ್ಯನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಜೀವಂಥರ ಷಟ್ಸಿದಿಗೆ ಭದ್ರಂ ಭೂಯಾತ್‌ 
ಸಂನ್‌ ೧೮೯೧ ಖರನಾಮಸಂವತ್ಸರದ ಆಶ್ವೀಜ ಬಹುಳ ೫ ಗುರುವಾರ 
ದಲು ೫ ೫ ೫ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ : ಜೀವಂಧರನ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಅಕ್ಸರಗಳು ಸ್ಫುಟವಾಗಿವೆ. 


509 
ಕೆ.ಬಿ, ೬೫ ಜೀವಂಧರ ಚೆರಿತ್ರೆ ಭಾಮಿನೀಸಟ್ಟದಿ 
೭,೭1೬. ಭಾಸ್ಕರ ೧೪೨೪ 
೧.೧೮೮ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೨೩ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ : ಶ್ರೀ ಜೀವಂಧರ ಸಟ್ಟಿದ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫ್ಸೆಮಸ್ತು 

ಸೂಚನೆ! ರಾಯ ಮಗಧನೃಪೇದ್ರಚಂದ್ರನ 
ಜೇಯನೆನಿಷ ಸುಧರ್ಮಮುನಿಪನು 
ವಾಯಿಯಿಂದರುಹಿದನು ಜೀವಂಧರನ ಸುಚರಿತೆಯಾ 

ಪದನೂ॥| ಶ್ರೀಮದಖಿಳೇಂದ್ರೋತ್ತಮಾಂಗ 

ಸೋಮ ಮಣಿಮಕುಟಾಂಶು ಚಂಚ 
ತ್ಳೋಮಲಾಂಫ್ರಿದ್ವಯನಚಿಂತನಜಾತನದ್ದಿತಯಾ 
ಕಾಮಮದಹರನಮಳಮಕ್ತಿ 
ಶ್ರೀ ಮುಖಾಬ್ದದಿನೇಶನರ್ಹ 
ಸ್ವಾಮಿ ಮುದದಿಂದೀಗೆಮಗೆ ಕೈವಲ್ಯಸೆಂಪದವಾ || ೧ 


ಅಂತ್ಯ : ಶರಗತಿತ್ರಯ ಚಂದ್ರಸಂಖ್ಯೆಯ 
ವರ ಶಕಾಬ್ದಾಕ್ರೋಧಿಸೆಂವ 
ತ್ಸರದ ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ ದಿನೇಶವಾರದಲಿ 


೬೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಮೆರೆವ ಪೆನುಗೊಂಡೆಯ ಸುಶಾಂತೀ 
ಶ್ರರನ ಜಿನವಾಸದಲಿ ಜೀವಂ 
ಧರನ ಚರಿತೆಯ ರಚಿಸಿದನು ಜಾಣ್ಮೆಯಲಿ ಭಾಸ್ವರನು!| ೧೯॥ 
ಗದ್ಯ!| ಇದು ವಿನಮದಮರೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಜಿನ 
ಪದಕಮಲ ಷಟ್ಮಿರಣವಾಣಿಃ 
ವದನದರ್ಪಣ ಭೂಸುರೋತ್ತಮ ಬಸವಣಾಂಕಸುತಾ 
ಚದುರಭಾಸ್ಪರರಚಿತ ಧರ್ಮ 
ಪ್ರದನ ಜೀವಂಧರನ ಚರಿತೆಯೊ 
ಳಿದುವೆ ನಿರ್ವಾಣಾದಿವರ್ಣನೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲಿ 


ನಿಷಯ : ಜೀವಂಥರನ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ: ಅಕ್ಸರಗಳು ಸ್ಫುಟಿವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಇವೆ. 


870 
ಕೆ. ಬಿ, ೧೨೭ ಜೀವಂಧರ ಚೆರತ್ರೆ ಸಾಂಗತ್ಯ : 
೩೬.೬1)ೀ೬,೪' ಬ್ರಹ್ಮೆಸೂರಿ ? 
೧-೧೦೨ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಷರ 


ಅದಿ: ಶ್ರೀ ಜೀವಂಥರಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ .. 
ಗ ...ದಿರಲನ್ಲಿಗೆಯ್ಗಿ ಪನಾಪೊತ್ತು ಗತ್ತು ॥ ೧೨॥ 
ಹೊಸ ನನೆ ಪೂಫಲಗಳ. ಕಾಣಿಕೆಯಿ 
ತ್ತುಸುರಿದ ವೀರಜಿನಪನಾ 
ವಸುಧಥೇಶ ಕೇಳು ಸಮವಸರಣವು ಬಲೋ 
ಪಮಮದು ವಿಪುಲಾದ್ರಿಗೆಂದಾ ॥ ೧೩ ॥- 
ವೀರಜಿನರು ನಿಪುಲಾದ್ರಿಗೆಯ್ದಿದರೆಂಬ 
ಸಾರವಚನಗೇಳಿ ಕೊಡುವಾ * 
ಕಾರುಣ್ಯದಿಂ ವನಪಾಲಸಿಗಿತ್ತಂದು 
ಭೇರಿಯ ಪೊಯ್ಸಿದನರಸಾ | ೧೪ ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಬೆಡಗು ಬಿನ್ರ್ನಣ ಬಿಂಕ ನವರಸಭರಿತದ 
ನುಡಿಗೇಳ್ವುದಖಿಲನರ್ಣಗಳಾ 


ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ತತ್ವ ಬೋಧನೆಸಾರ ೩೧ 


ಗಡಣದಿಂದ ಪತ್ತು ಸಂಧಿಗಳಿಂ ಕೃತಿ 
ಕಡು ರಯ್ಯಮಾಗಿ ಪೂರಿಸಿತು || ೪೩ ॥ 
ಅಂತು ಸಂಧಿ ೨೦ಕ್ಕಂ ಪದನು ೧೪೪೯ಕ್ಕಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ: ಜೀವಂಥೆರನ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ, 


511 
ಕೆ. ಎ. ೯೨ [ ಜೀವನ್ಮುಕಿ ತತ್ತ್ವ ಬೋಧನಸಾರ ಹಾಡು 
೧೪೯. ೨'' ಸುಬ್ಬ ರಾಯ ? 
೧.೩೦ ಪತ್ರ ಷ್ಟಿ 1 ೨೩ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀಃ ೬ ಜೀವ್ಪ೯ ಮುಕ್ತಿತತ್ವ ಬೋಧೆನಸಾರ ಬರಯುವವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫ್ಸೆ 
ಮಸ್ತೂ!| 
ವಂದಿಸುವೆ ನಿಂನ್ಸಯ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಂನೈಸುವೆನು ಗಜಮುಖನೆ 
ಯಂನ್ನಯ ವಾಣಿಯಲಿ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಹರಿಕಥಾಮೃ್ಭುತಸಾರವನು ಸವಿ 
ಸೆವಿದುಂಡು ಜೀಂವ್ಪ೯ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಯಾ ಕಥೆಯ ನಿರ್ವಿಫ್ಸೆದಲ್ಲಿ 
ಪಾಲಿಸು ಗೌರೀಸುತನೆ ಮೊರೆಯಿಟೀ ಪ್ರಸನ್ನವೇಣುಗೋಪಾಲ 
ವಿಠಲನ ಚರಣದನ್ಲೀ | ೧॥ 
೫ ೫ ೫ ೫೭ 
(೨ನೆಯ ಪತ್ರ) 
ಬಹುಧಾಂನ್ಯವತ್ಪರದ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರ ತಿಪದ 
ಸ್ಥಿರ: ನಾರ ಸೆ ಸೂರ್ಯ್ಯೊಪುದಯ ಕಾಲದಿ 
ಪ್ರುಥುವಿಗೊಡೆಯನು ತಿರುಪತಿಯ ವೇಂಕಟೀಶನ ಸಂನ್ನಿಧಿಯ 
ಚೌನರುಹಿಗಳು ದಿಗ್ಗಾವೀ ಶ್ರೀನಿನಾಸಾಯ್ಯ ರು 
ಯಾ ಸ್ಕೆಳದಿ ಮಹಾರಾಜ ಕೃಷ್ಣಭೂಪತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲೀ 
ಮಾರಿಕಾದ್ರುಷ್ಠಶೆಕ್ತಿಗಳ ವುಪದ್ರದಲಿ ಜನಗಳು 
ಕಷ್ಕ ಸಡುವದು. ಕಂಡು ಯಿಟಾ ಪಟ್ಟಿ ಣದ 
ಪತಿಗೊಲಿದು ಯಾ ರಾತ್ರೆ ದ್‌ ಯಾ ದೇಹ ವಳಬಾಗಿಲೊಳು 
ಲೌಕೀಕದೊಳು ಸುಬರಾಯ್ಯನೆಂಬೊ ಅಂಕಿತದಿ 


೩೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಬಾಳುವ ಶೆಕ್ತಿಯನು ಕಳದೂ ಸ್ವಪ್ನದಲಿ ದಿಗ್ಗಾನೀ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಯರು ಅನುಗ್ರಹಿಶಿ ಹಸ್ತದಿ ಕೊಟ್ಟಿ 
ಮೂರಂಗಾರ ಮಂ್ರ್ರಾಕ್ಷತೆಯು ಹಣವಂದೂ] 


ಅಂತ್ಯ: ತ್ರಿಷ್ಮಿಗದಿಕ ಪ್ರಸಂನವೇಣುಗೋಪಾಲ ವಿಠಲನು 
ಅವರವರ ಯಿಷ್ಮ೯ರ್ಥಗಳ ಬೆಂಬಿಡದೆ 
ಕೊಡುತಿಹ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ಜಯ ಜಯಾ'॥ ೧೨॥ 
ಶೋಭಕೃತು ಸಂವತ್ಸರದ ಆಷಾಡಶುದ್ದ ೫ ರಾತ್ರೆಯಲಿ ಯೀಕಥೆಯ ರಚಿಸುವ 
ತೆರದಿ ಸ್ವಪ್ತದಿ ಗುರುಸೂಚನೆ ಆಗ್ಲೈಯಲಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ ವರದಿಂದ 
ನುಡಿಶಿದ ತೆರದಿ ನಾನು ನುಡಿದೇ!| ಅಂತ್ತು ಸೂಚುನೆ ...ಕೆ...ಡು೧೨೫೪ೆ 
ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ. 
| ೫ ೫ ಚು 
ರೋಮರೋಮಗೆ ಕೋಟ್ಯ ಲಿಂಗವಥ ಆತಿದಾ 
ಭೀಮನ ನೆನೆದರೆ ಭಯಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವದು ॥ ೨॥ 
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪೂಜೆಯ್ಯ ಮಾಡುವ 
ಗುರು ಮಧ್ವರಾಯರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವರಿಗೆ ಅಂಜಿಕಿಂ | ೩ || 


ಶ್ಕೀಶಿ 


ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಳಾದಿ ಪ್ರಾರಂಭ 


ವಿಷಯ: ಭಕ್ತಿಯ ಹಾಡುಗಳು, 


ವಿಶೇಷ: ಪ್ರತಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ. ೨೪,೨೫ ಖಾಲಿ ಪತ್ರಗಳು. ೨೬ನೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಃ ದೇವರನಾಮ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫೈಮಸ್ತು' ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 
ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ೩೦ನೆಯ ಪತ್ರದವನಕೆಗೂ ಹಾಡು 
ಗಳೇ ಇವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪತ್ರಗಳು ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದವು. 


512 
ಕೆಳ ಜೀವಸಂಬೋದಧನೆ ಚಂಪು 
೬,೬%)(೨,೧' ಬಂಧುವರ್ಮ ಸು ೧೨೦೦ 
೧.೧೪೧ ಪತ್ರ ೧7 ಪಂಕ್ತಿ ೪೦ ಅಕ್ಷರ 


ಅದಿ: ...ರ್ತೈೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | 


ಆಂತ್ಯ ಸ 


ಜೀವಸುಬೋಧನೆ ಶಿಕ 


ಯೇನ ಸ್ತಯಂಬೋಧಮಯೇನ ಲೋಕಾ ಆಶ್ವಾಸಿತಾಃ.......ನ ಮೋಕ್ಷ 
ಮಾರ್ಗ್ಗೆ ತಮಾಧಿನಾಥಂ ಪ್ರಣಮಾನಿತ್ಯಂ॥| 
೫ ೫ 2೫ ೫ 
ಶ್ರೀ ನಾರೀರಮಣೀಯ ಪಾದಕಮಲಂ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಲಸ 
ದ್ಹಾ,ನಾದಾರಮ ಪಾರಸೃಗ್ಟಳ ಸುಖಖ್ಯಾತಂ ವಿನೂತಂ ವಿನೇ 
ಯಾನೀಕಪ್ರವಿರಾಜಿತಂ ಕ್ರಿಭುವನಾದೀಶಂ ಜಿನೇಶಂ ಸಮಾ 
ಧಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಸೀಗೆ ಭನ್ಯಸನಿಕರಕ್ಕೌಚಿತ್ಯಮಂ ಸ್ತುತ್ಯಮಂ || 


೩ ಶೆ ೩ ೫೩ 
ಅರಿವಿಲ್ಲದೇತಕ್ಕೆಡೆಯೊ 
ಳ್ವರಿಸಲ್ಲದೆ ತೊಡರ್ದ್ದು ನಮೆವ ಜೀವಕೈಲ್ಲಂ 
ಕೆರೆಯೆ ಹಿತಮೆಂದು ಬಗೆದಿದ | 
ನರಿಪುನೆಸರಿವಂತು ಜೀವ ಸಂಬೋದಧೆನೆಯಂ 1೩! 


ನುತೆವಂಶೋತ್ಕ್ತಮ ಬಂದುವಮ್ಮ _೯ರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಜೀವಸಂಬೋಧನೋ 
ನ್ನತನಾಮಪ್ರವಿರಾಜಿಯುಂ ಕೆಗಳ್ದ ನುಪ್ರೇಕ್ಷಾದಿರಭ್ಯುಪಾ 

ಶ್ರಿತಮಂ ಭಾವಿಸೆ ಧರ್ಮ್ಮ ನಿಲ್ಲುಮದರಿಂದಷ್ಟಾ ಗಮ ಸಂಬಂಧನ 
ಕ್ಷತಿಯಂ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಡು ಪಡೆವರ್‌ ಸಂಸಿದ್ಧಿಯಂ ಸಿದ್ಧಿಯಂ | 


೫೩ ೫೩ ೫೩ 


ಯಿದು ಜಿನಶಾ ನ ಪ್ರಭಾಸನ ಶೀಲೋ........... ವಿಧಿತ.. ಬಂಧುವರ್ಮ್ಮ 


ನಿಸಷಯೆ: 


ವಿಶೇಷ: 


ನಿಮಿ ೯ತಮಪ್ಪ ಜೀವಸಂಬೋಧನಾ ಗ ಗ್ರಂಥಾವತಾರದೊಳ್‌ ಧರ್ಮ್ಮಾಭಿ 
ದಾನಂ 3 ಪಪೂ ಧಿಕಾರಂ | ಚ ಜೀವಸಂಬೋಧನಾಗ್ರಂಥವು | 
ನ ಆದೀಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಚೆ ಸತ್ಯಾಲದ ಮುಂದಣ ಮಾನ 
ಭನ ಜಗತಿಮೇಲೆ ಉತ್ತ ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆ ಬಳಿಯಲ್ಲೆ 
ಗ್ರಂಥವು ಪೊರ್ನ್ನವಾಯಿತು ರಾಜೈಯ್ಯ ತ್‌ ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ 
ಆಂ ಶ್ರೀ || 


(ಈ (2 


ನೀತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಜೈನತತ್ವ. 


ಸುಂದರ ಬರಹೆ. ೧೨೧೧ ನೆಯ ಗರಿಗಳ ಅಂಚು ಮುರಿದಿದೆ. ೨೭ ನೆಯ 
ಗರಿಯಿಲ್ಲ. 


೭೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


578 
ಕೆ.ಬಿ. ೩ ಜೀವ ಸಂಬೋಧನೆ ಐಂಪು 
೬.೯' 4,೩ ಬಂಧುವರ್ಮ ಸು, ೧೨೦೦ 
೧೧೭೦ ಪತ್ರ ೧೪ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ಜೀವಸಂಬೋಧೆನಾ ಗ್ರಂಥ 
ಶ್ರೀನಾರೀರಮಣೀಯ ಷಾದಕಮಲಂ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಲಸದ್‌ 
ಜ್ಞಾ.ನಾಧಾರನಪಾರ ದೃಗ್ಸಲ ಸುಖಾಖ್ಯಾತಂ ವಿನೂತಂ ವಿನೇ 
ಯಾನೀಕ ಪ್ರವಿರಾಜಿತಂ ತ್ರಿಭುವನಾಧೀಶಂ ಜಿನೇಶಂ ಸೆ.ಮ 
ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನೀಗೆ ಭವ್ಯನಿಕರಕ್ಕೌಚಿತ್ಯಮಂ ಸ್ತುತ್ಯಮಂ ॥೧॥ 
ಅಂತ್ಯ: 
ವೃ॥| ಮೃತವೈಶ್ಯೋತ್ತಮ ಬಂಧುವರ್ಮರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಜೀವಸಂಬೋಧನಾ 
ನ್ವಿತನಾಮ ಪ್ರವಿರಾಜಿತಂ ನೆಗಳ್ದನುಪ್ರೇಕ್ಷಾಧಿಕಾರಾಭ್ಯುಪ 
ಶ್ರುತಮಂ ಭಾವಿಸೆ ಧ್ಯಾನ ನಿಲ್ವುಮದರಿಂ ದುಷ್ಬಾಫ ಸಂಬಂಧನ 
ಕ್ಷತಿಯಂ ನೆಟ್ಟನೆ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಡು ಪಡೆವಿರ್‌ ಸಂಸಿದ್ಧಿಯಂ 
ಶುದ್ಧಿಯಂ | ೧೦೧೯॥ 
ಇದು ಜಿನಶಾಸನ ಪ್ರಭಾಸನ ತೀಲೋದಿತ ವಿದಿತ ಬಂಧುವರ್ಮನಿರ್ಮಿತಮಪ್ಪ 
ಜೀವಸಂಬೋಧನಾ ಗ್ರಂಥಾವತಾರದೊಳ್‌ ಬೋಧ್ಯಭಿಧಾನಂ ದ್ವಾದಶಾಧಿ 
ಕಾರಂ ಸಮಾಸ್ತಂ॥ ಶ್ರಿಯ್ಯೆ ನಮಃ ಶ್ರೀಃ 


ನಿಷಯ: ಜೈನ ಸಿದ್ದಾಂತ, ಜೀವನಿಗೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಉಸದೇಶಗೈದು 
ಶುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ವಿಚಾರ. 


ವಿಶೇಷ: ಪ್ರಥಮಾಧಿಕಾರದಿಂದ ದ್ವಾದಶಾಧಿಕಾರ ಪೂರ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಾ 
ಕವಚ ಒಡೆದು ಪತ್ರಗಳು ಶಿಥಿಲವಾಗಿವೆ. ಸ್ಫುಬಾಕ್ಸರ. 


5174 
ಕೆ. ಬಿ. ೧೮೧ ಜೀವಸಂಬೋದಧನೆ ಚಂಪು 
೭.೯1)(೬,ಷ್ಟ ಬಂಧುವರ್ಮ ಸು ೧೨೦೦ 
೧೫೪ ಪತ್ರ ೧೯ ಪಂಕ್ತಿ ಕಿಂ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಜೀನ ಸಂಬೋಧನೆ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು 
ಯೇನ ಸ್ವಯಂ ಬೋಧಮಯೇನ ಯೇಕಾ 
ಆಶ್ವಾಸಿತಾಃ ಕೇಚನ ವಿತ್ತ ಕಾರ್ಯೇ 


ಜೈನ ಕಥೆಗಳು ೭೫ 


ಪ್ರಬೋಧಿತಾಃ ಕೇಚನ ಮೋಕ್ಸಮಾರ್ಗೆೇ 

ತಮಾಧಿನಾಥಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ॥೧॥ಭ ೫ ೫ 
ಶ್ರೀ ನಾರೀರಮಣಿಯ ಪಾನಕಮಲಂ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಲಸ 
ದ್ವ್ವಾನಾಧಾರನಪಾರ ಹೃೈದ್ಬಳ ಸುಖಖ್ಯಾತಂ ವಿನೂತಂ ವಿನೆ 


ಯಾಕ್ತಿತ ಪ್ರವಿರಾಜಿತಂ ತ್ರಿಭುವನಾಧೀಶಂ ಜಿನೇಶಂ ಸಮಾ 
ಧಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನಗೆ ಭವ್ಯಸಿಕರಕ್ಕೌಚಿತ್ಯಮಂ ಸ್ತುತ್ಯಮಂ 1೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ವ|| ಆವಾವುನೆಂದೊಡಾಜ್ಞಾನಿಚಯಮಪಾಕನಿಚಯ ಸಂಸ್ಥಾನ 
ವಿಚಯಮೆಂಬ ನಾಲ್ಕುಂ ತೆರದ ಧರೃಧ್ಯಾನಮಂ ನಿಶ್ಚಯಮಾಗಿ 
ಫಿರಿಸುವುದೂ ೫ ೫೬೩ ೫% 
ಭವಾರ್ನವೇ ಜಂತು ಸಮೂಹಮೇನ 
ಮಾಕರ್‌ಷಯಾಮಾಸ ಹ ಧರ್ಮ ಹೋತಾತ್‌ 
ಮಜ್ಜಂತಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಯೇ ಯೇನ ಸೋಪಿ 
ತಂದಿರನಾಥಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ೩೪ 1 

ಗದ್ಯಾ| ಇದು ಜಿನಶಾಸನ ಪ್ರಭಾಸನ ಶಿರೋದಿತ ವಿಧಿತ ಬಂದುವರ್ಮೆ 

ನಿರಿತಮಸ್ಸ ಜೀವಸಂಭೋದನಾ ಗ್ರಂಥಾವತಾರದೋಳ್‌ ಧರ್ಮಾಭಿದಾನಂ 
ದ್ವಾದಶಾಧಿಕಾರಂ | ೧೭ || ಶ್ರೀವರ್ಹಮಾನತೀರ್ವಂಕರಾಯ ನಮಃ ॥ ಶ್ರೀ. 


ನಿಷಯೆ : ಜೀವನನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಹೇಳಿರುವ ಜೈನ ಮತದ ತತ್ತ್ವಗಳು. 


ವಿಶೇಷ : ಶಿಥಿಲ. ಪತ್ರಗಳು ಬಹು ತೆಳುವಾಗಿನೆ. ಎರಡು ತರಹೆ ಬರವಣಿಗೆ 
ಯಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳು ಮೊದಲನೆಯನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ 


ದೊಡ್ಡವಾಗಿವೆ. 
51ರ 
ಕೆ೫೯/೧ ಜೈನ ಕಥೆಗಳು ಗದ್ಮ 
೧೬,೫1೧,೯" ? ? 
೧೨೪೬ ಪತ್ರ ೩ ಪಂಕ್ತಿ ೭೫ ಅಕ್ಷರೆ 


ಆದಿ: ನಿಃಶಂಕಿತನಪ್ಪ್ಸಂಜನಚೋರನ ಕಥೆಯೆಂತೆಂದೊಡೀ ಜಂಬೂದ್ವೀಪದ 
ಭರತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಜನ... .. ........ ಟ್ಟಿ ಸುವಂದಂಗೆಂ ತತ್ಸತಿ ಸುನಂದೆಗಂ 
ದನ್ತಂತ್ರಿ ಎಂಬ ಮಗನಾದಂ ಮತ್ತಾ ಪುರಾದಿಸತಿಯ ಪುರೋಮಿತನಪ್ಸ 


೭೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಶೋಮಶಮನ್ಮ [ನಿಗಮಠಿರೆಗಂ ಸ ಶಕೋಮನೆಂಬ ತನೆಯನಾದನಾ 
ತಂಗಮಾ ದನ್ವ ೦ಂತರಿಗಂ ಬಾಲಕಾಲ............ತೊಡಗಿ ಪರಮ ಮಿತ್ರತ್ವ 
ಮಾಗಿ ಸಲೆ ನಚ ಪ್ರಸಂಗದಿಂ ಸಪ್ತ ಪ್ರ ಸನಾಭಿಭೂತರಾದರಂ 


ಅಂತ್ಯ: ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ. ಪೂಮಳೆಯುಮಂ ದೇವದುಂದುಭಿಗಳಂ ದೇವಾಂಗನಾ 
ನೃತ್ಯ ಮುಮಂ. ಜಿಯ [2 ಬ, ಗಂಗಳುಮಂ ಫಸಿವೇದಿಸುವನಾತ 
ನಾಕಿನಿ ನಿಕಾಯಮುಮಂ | ಭೋಂಂೆನೆ ಕಂಡಿದೆಲ್ಲಮೆತ್ತಣದಾನೆತ್ತಣನೆ 
ನಿಮಿತ್ತಮಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಿದೆನೆಂಬುದುಮಾಗಳೆನಗೆ ಭವಪ್ರತ್ಯಯಮಪ್ಪವ 
ದಿಜ್ಲಾನಂ ಪುಟ್ಟಿಲಖ*ದೆಂನ ಪೂರ್ವ್ವಭವ........... ಅದು ಪೂಜ್ಯಾ 
ಮಹಾತ್ಮ್ಯಮಂ ಭವ್ಯಜನಕೈೆಲ್ಲಮ........... ಪಲೆಂದು ಭೇಕಚಿಹ್ನಮಂ 
ಮಾಡಿ ಬಂದೆನಾ ಭೇಕ ಕಳೇವರಂ ಪುಲ್ಬಮಂ ಕರ್ಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರ್ದ್ದು 
ದೆಂಬುದಂ ಕೇಳ್ದು ಸಮಸ್ತ ಜನಂಗಳೆಲ್ಲಂ ಪೊಜಾನುರಾಗ ಪರಿ......... 
ಕಾಣದಿಂ ಪುಣ್ಯಾರ್ಕ್ಸಿಗಳೆಲ್ಲಂ ಜಿನಪೂಜಾನಿರತರಕ್ಕೆಂಬುದು ಕಥಾ 
ತಾತ್ಸರ್ಯ್ಯಂ, 

ನಿಷಯ: ಜೈನ ನೋಂಪಿಯ ಕಥೆಗಳು. 


ವಿಶೇಷ: ಪತ್ರಗಳ ಅಂಚು ಮುರಿದಿದೆ. ಶಕಟರೇಫ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. 


೨510 
ಕೆ ೫೭೯ ಜೈನಕಥೆಗಳು ಗದ್ಯ 
೯,೮1)(೧.೭' ) ) 
೧-೮೬ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ತಿ ೪೦ ಅಕ್ಷರ 


ಅಣ ತ್ರೀ ಇ ದಂಮಾ, ಮ್ರು ತದ ನಿಶಂಕೆ ಕಥೆ] 
ನಿಃಶಂಕಿತನಪ್ಪಂಜನಚೋರನ ಕಥೆಯಂತೆಂದೊಜೆ ಜಂಭೂದ್ವೀಪ ದ ಭರತ 
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೆ ನಿಷಯದ ಭೂತಿಲಕಪುರಮನಾಳ್ವ ಗುಣಮಾಲಾವಲ್ಲ 
ಭನಪ್ಸ್ಪ ನರಪಾಲಸ್ರೆ ಷ್ಟಿ ಸುನಂದಗೂ ತತ್ಸತಿ ಸುನಂಜಿಗಂ ದಂನ್ಚತ್ರಿ ತ್ರಿಯಂಬ 
. ಮಗನಾದಂ ತಾ ಪುರಾದಿಸತಿಯ ಪುರೋಪೋತನಪ್ಪ ಸ್‌ 
ಶರ್ಮ್ಮನಿಗಮಗಿರೆಗಂ ವಿಶ್ವಾ ಎ ನುಲೋಮನೆಂಬ ತನಯನಾದ 


ಅಂತ್ಯ: ಭವ್ಯ ಜನಕೈಲ್ಲಮರಿಪಲೆಂದು ಭೇಕಚಿಹ್ನಮಂ ಮಾಡಿ ಬಂದೆನಾ ಬೇಕ 
ಕಳೇವರಂ ಪುಷ್ಪಮಂ ಕರ್ಚ್ರಕೊಂಡಿರ್ದುದೆಂಬುದಂ ಕೇಳು ಸಮಸ 
ಎ 8 


ಜೈನಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಕ ೨ನ ಗ್ರಂಥ ೭೩ 


ಜನಂಗಳೆಲ್ಲಂ ಪೂಜಾನುರಾಗ ಪರಿಣತರಾದರದುಕಾರಣದಿಂ ಪುಂಣ್ಯಾ 
ರ್ತ್ಶಿಗಳೆಲ್ಲಂ ಜಿನಪೂಜಾನಿರತರಕ್ಕೆಂಬುದು ಕಥಾತಾತ್ಸರ್ಯಂ ॥ 
ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಾ ಚಂನ್ನಂಮ್ಮನ ಮಟ್ಟಿ ಸಿಗೆ ನರ್ಸಂಪುರದ ಬಸ್ಮಿ 
ರಾಯಂಣನು ಬರದುಕೊಟ್ಟಿ | ಇತಿ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹೆ ಸಂಪೂರ್ಜ್ನ 
ಮಂಗಲಮಹಾಶ್ರೀ- 


ವಿಷಯ : ಜೈನ ನೋಂಪಿಯ ಕಥೆಗಳು 


ವಿಶೇಷ : ೫೩ ಮತ್ತು ೬೫ ರ ಎರಡೆರಡು ಪತ್ರಗಳಿವೆ. 


(| 
ಕೆ. ಬಿ, (2 ಜೈನಪ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಕಲನ ಗ್ರಂಥ ಪದ್ಯ ಗದೆ 
೬.೮%(೬.೧' ? ? 
೭೦.೨೭೪ ಪುಟ ೧೭ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ದ್ವಾದಶಾನುಪ್ರೇಕ್ಷೆ | 

ದ್ವಾದಶಾನುಪ್ರೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು || 

ವೃತ್ತ || ವನರಾಜ್ಯಂ ಸುರಚಾಪ ಬಂಧುಜನಮುಂ ಸಂಧ್ಯಾರುಣಂ ಮತ್ತವಾ 
ರಣಮುಂ ವಾಜಿರತ್ನಂ ಪದಾತಿಥಿವಹಂ ಶ್ರೀಯರ್ಕ್ಶಳುಂ ಪುತ್ರರುಂ 
ಫೆನಮೇಘಿಂ ಕ್ಳುತಿರೂಪು ಯೌವನಬಲಂ ವಿದ್ಯುಚಲಂ ನೋಳ್ಸಡಂ 
ಕಿರುತಂ ನಂಬಲುಬ್ಯಾಡ ಜೀನ ನಿನಗಂ ಸಧಮ್ಮಃ ೯ಮೊಂದೆ ದ್ರುವಂ |೧॥ 
ಸುರಲೋಕಂಗಳ ಪೊಕ್ಕಡಂ ಯಿರದೆ ತಾಂ ಪಾತಾಳಮಂ ಪೊಕ್ಕಡಂ 
ಗಿರಿದುರ್ಗಂಗಳೊಳಿರ್ದೊಡಂ ಶರಧಿಯಂ ಪಾಯ್ವಲ್ಲಿ ಪೋಗಿದ್ದ ೯ಡಂ 
ಭರದಿಂ ಪರ್ವ್ವತದರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುಹೆಯಂ ಪೊಕ್ಕಿದ್ದ ಡಿಂತೆಲ್ಲಿಯಂ 
ಶರಣಿಲ್ಲಂ ಪೆರತಾವ ಠಾವು ನಿಗು ಸದ್ಭಮ್ಮದುರ್ಗ್ಗಂ ವಿನಾ ॥೨॥ 


ಅಂತ್ಯ ತ್ರಿಜಗತ್ಸಾಮಿಗಳಿರ್ದನರ್‌ ಧರೆಯೊಳೀಗಳ್ಹೂರವಲ್ಲಿದ್ದೊಡೇ 
ವಿಜಯಾರ್ದಂ ಹಿಮವದ್ವೆಯೆಂ ನಿಷದಮೆಂಬೀ ನಾಲ್ಕು ಸೆರ್ಗೋಟಿಗಳ್‌ 
ಪ್ರಜೆಗಡೈಸಿದ ವೈಸ್ಯ್ಯಕಾಬರಿಮಡುರ್ತ್ತಾರಾಧನಂ ಮಾಡಿರೋ 
ನಿಜದಿಂದೆಂಮಸನರಾಜಿತೇಶ್ವರನುಮಂ ಶ್ರೀಮಂಧರಸ್ವಾ ಮಿಯಂ ॥೧೨೭॥ 


ಗ್ರಂಥಪ್ರಮಾಣಂ ೩೧5 | ಯಿಂತಿ ಅಪರಾಜಿತ ಶತಕ ಸಂಪೊರ್ಣಂ 
ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ || 


೭೮ 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿಷಯ : ಜೈನವೇದಾಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಪುಸ್ತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಶಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸ್ತೋತ್ರವೂ ವಿಷಯ ಸೂಚಿಯೂ 


ಇದೆ, ಬಳಿಕ ಯೋಗರತ್ತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವಿದೆ. ಸಂಕಲನ ಗ್ರಂಥ 
ದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಾನುಪ್ರೇಕ್ಷೆ, ಪುರಾಣಸ್ತೊತ,, ಗುಣಸ್ಥಾ ನಭೇದ, ಮಾರ್ಗಣ 
ಸ್ಥಾನಭೇದ, ಕರ್ಮಭೇದ, ಸಕಲಸಾರ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಸ್ವರೂಪ, 
ಸಮವಸರಣಸ್ತುತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಕ್ಷತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈಶ್ಯರ 
ಸೊತ್ರಗೋತ್ರ ವಿಚಾರ; ಕಂತಿಪ ಸಂಗ್ಕ ತತ್ತ್ವ್ವಾರ್ಥಸೂತ್ರ, ಚವೀಸ 
ತೀರ್ಥಂಕರಸ್ತುತ್ತಿ, ಧರ್ಮಕ್ಷೀಣಿತ ಆಗುವ ಕಮ, ಅಪರಾಜಿತ ಶತಕ, 
ಈ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೀನು ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ 
ಫಲವಿದೆ. ತರುವಾಯೆ ೨೭೮ ರಿಂದ ೨೮೮ ವರೆಗೆ ಜೈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತ್ರಗಳಿವೆ, 


578 

ಕೆ ೨೫ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾರ್ಧಕಸಟ್ಟದಿ 
೧೭,೪'೧,೫' ಲಕ್ಷಿ ಒೋಶ ಸು ೧೬೫೦ 
೨.೧೭೧ ಪತ್ರ ೮ ಪಂಕ್ತಿ ೧೦೦ ಅಕ್ಷರ 
ಆಧಿ ಸಾತ್‌ 2 ಭವನಂಣಮಂಕನ ಸುತಂ ಲ 

ಸದ್ವಿನುತ ಕರ್ಣಾಟಕವಿಜಚೈತ್ರವನಸೂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೆಂಜೋರ್ವನೂ 

ಹ್ರುದ್ವ ಜನದೊಳ್‌ ದೇವಪುರದ ಸಿರಿಯರಸನ ಪ 

ದದ್ದಯವನಾವಗಂ ಧ್ಯಾನಿಸುವರಡಿಗಳಂ 

ಸದ್ವಿನಯದಿಂ ಭಜಿ ಚಲ್ವಿಂದ ವಿಮಳಜೈಮುನಿ ಭಾರತದ ಕಥೆಯನೂ 

|| ೧೨॥ 

ಅಂತ್ಯ : ವುಪವನ ತಟಾಕಸ್ಟ್ರತಿಷ್ಟೆ ದೇವಾಲಯ 


ಸ್ಪ್ರನಿಗಳ ಸಕಲದಾನ ಧರ್ಮೋಪಕಾರ ವೇ 

ದ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರವಣದ ಪುಂಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಸ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನದಾ 

ಜನಹೋಮ ಸುವ್ವ್ರತ ಸಮಾಧಿ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ 

ತಪಸುಗಳ ಹರಿಹರಾರ್ಚ್ಳನೆಯ ಸುಕ್ರುತಂಗಳಾ 

ಧನ ಜಯಮಿನಿಭಾರತದೋಳೊಂದು ವರ್ನ್ನಮಂ ಪ್ರೀತಿಇಂ ಕೇಳ್ದವರ್ಗೆ 
॥ ೪೪॥ 


ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ೭೯ 


ಅಂತು ಸುಧಿ ೩೩ಕ್ಕಂ ಪದನು ೧೯೦೩ಕ್ಕಂ ಜಯಮಂಗ್ಲಳ ಮಹಾಶ್ರೀ....ನಳ 

ಸಂವತ್ಸರದ ಜೇಷ್ಠ ಬ ೧೨ ಸೋಮವಾರ........ಲೂ ಕಾವಲ ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ 

ಗಳ ಕುಮಾರರು ಗಿರಿಯಪ್ಪಯ್ಯನವರಿಗೆ ಕಂಚಸವದ್ರದ ನಾರಣ್ಣನ 
' ಜಯಮಿನಿ ಭಾರತದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ... .........ಎಎಿ 


ವಿಷಯ : ಭಾರತದ ಅಶ್ವಮೇಧಪರ್ವದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಪ್ರತಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ. ೧೧೬೨-೨೬, ೪೮. ೯೫, ೧೦೬, ೧೫೬. ೧೬೦ 
ಈ ಸತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ. ೮೭ ನೆಯ ಪತ್ರದನಂತರ ಬೇರೆ ಆದೇ ವಿಷಯ 
ವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಪತ್ರ ಸೇರಿದೆ. . ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯವಿರುವ 
ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಿವೆ. 


| | 579 

ಕೆ. ೮೪/೧ ಜೈನಿನಿ ಭಾರತ ವಾರ್ಧಕ ಸಬ್ಬದಿ 
೧೯೨.೧" ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸು ೧೬೫೧ 
೧-೧೫೫ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ತಿ * ೯೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ : ಜಯಮಿನಿ ಭಾರತಾ ವಾರ್ಧಿಕ ಷಟ್ಬಿದಾ!| ನಾಂದಿ ಪೀಟಿಕಾಪ್ರಕರಣಾ 


ಸೂಚನೆ! ಶ್ರೀವಧುವಿನಂಬಕ ಚಕೋರಕಂ ಪೊರೆಯೆ ಭ 
ಕ್ರಾನಳಿಯ ಹೃತ್ಪುಮದ ಕೋರಕಂ ಬಿರಿಯೆ ಜಗ 
ತೀವಲಯದಮಳಸೌಭಾಗ್ಯ ರತ್ನಾಕರಂ ಪೇರ್ಚಿನಿಂ ಮೇರೆವರಿಯೇ 
ಆವಗಂ ಸೆರನ ಕರುಣಾಮೃತದ ಕಳೆಗಳಿಂ 
ಶೀವಿದೆಳೆನಗೆಯ ಬೆಳ್ಚಿಂಗಳಂ ಪಸರಿಸುವ 
ದೇವಪುರನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನಾಸ್ಯೆಚಂದ್ರಾನನಂ ನಮಗೀಯಲೀ |೧/| 
ವಿದ್ವಸ್ತಭಾವ ಲಯೆಮರಿಯೆ ವಿರಚಿಸಿದಂ ಭ 
ರನ್ವಾಜ ಗೋತ್ರಭವನಂಣಮಾಂಕನ ಸುತಲ 
ಸದ್ವಿನುತ ಕರ್ನಾಟಕವಿಜೈತ್ರ ಚೂತಲಕ್ಷ್ಮೀ(ಶನೆಂಬೋರ್ವನೂ 
ಹೃದ್ವಜನದೊಳ್‌ ದೇವಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಪ 
ದದ್ವಯವನಾವಗಂ ದ್ಯಾನಿಸುವರಡಿಗಳಂ 
ಸದ್ದಿನಯದಿಂ ಭಜಿನ ಬಲ್ಬಿಂದ ವಿಮಲ ಜೈಮಿನಿಯ ಭಾರತ 

ಕಥೆಯನೂ | ೧೧ | 


೪೮೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅಂತ್ಯ : ಪುಂಣ್ಯಮಿದು ಕ್ರಿ ಕ್ರಿಷ್ಣಚರಿತಾಮ್ರುತಂ ಸುಕವೀಂದ್ರ 
ಗಂಣ್ಯಮಿದು ಶ್ರುಂಗಾರಕುಸುಮತರು ತುರುಗಿದಾ 
ರಂಣ್ಯಮಿದು ನವರಸಪ್ರೌಡಿ ಲಾಲಿತ್ಯನಾನಾ ವಿಚಿತ್ರಂಗಳೇ 
ಪುಂಣ್ಯಮಿದು ಶಾರದೆಯ ಸಂನ್ಮೋಹನಾರಿಗ ಲಾ 
ರ್ವಂಣ್ಯವಿ ದು ಭಾವಕರ ಕಿವಿಗೊದವಿದ ಹಿ 
ರಂಣ್ಯಮಿದು ಭೂತಳದೊಳೆನೆ ವಿರಾಜಿಪುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ಕಾವ್ಯ 
ರಚನೇ ॥ ೪೬ ॥ 


ಅಂತೂ ಸಂಧಿ ೩೩ ಕಾಂ ಪದನೂ ೧೯೩೬ ಕಾಂ ಮಂಗಳಮಸಾ ಶ್ರೀ೫೫೬೫% 
೫ ೫ ೫ ಶಾಲಿವಾಸನಶಕ ವರುಷಂಗಳು ೧೭೭೬ನೆ ಆನಂದ ಸದ 
ಮಾರ್ಗಿಶಿರ ಶುದ್ಧ ೯ ಮಂಗಳವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಜೆ 'ಮಿನಿ ಸಮಾಪ 
ಯಿದ 'ಬರದಾತ ಮೈಸುರು ಸ್ಥಳದ ಅರಮನೆ ಜ್ಲೊಕಸದ ಗುರಿಕಾರ್ರು 
ಕಾಡ್ಫೆಯನವರ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಮೈ ಯನವರ ಮಗ ಜೀಷ್ಕ ಪುತ್ರನಾದ 
ನಂಜಸ ರನು ಬರದ್ದು ಹ 


ನಿಷಯ: ಭಾರತದ ಅಶ್ವಮೇಧೆಸರ್ವದ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ: ೬೨ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಿವೆ. ೭೯ನೆಯದು ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಿವೆ; 
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ 
೧೪೮ನೆಯ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಷಯ ಲೋಪವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ' 
ನಳಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿದೆ. 


ಠಿ80 
ಕೆ. ೧೨೪ ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಟದಿ 
೨೦%) ೨.೨% ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸು. ೧೬೫೦ 
೧.೧೪೬ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೭೦ ಅನ್ಷರೃ 


ಆದಿ: ಶುಭ ೬ ಜಯಿಮುನಿ ಬರೆಯೂದಕ್ಕೆ ರಿರ್ವಿಫೆ ಮಸ್ತು 
ಶ್ರೀವಧುವಿನಂಬಕ ಚಕೋರಕಂ ಪೊಕೆಯೆ ಭ 
ಕ್ರಾವಳಿಯ ತೆ ತ್ಫುಮುದ ಕೋರಕಂ ಬಿರಿಯೆ ಜಗ 
ತೀವಲಯದಮಲ; ಸಉಭಾ ಗ್ಯ ರತ್ನಾಕರಂ ಪೆರ್ಚಿನಿಂ ಮೇಕೆವನರಿಯೆ 


ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ೮೧ 


ಆವಗಂ ಸರಸಕರುಣಾಮ್ರುತದ ಕಲೆಗಳಂ 

ಕೀವಿದೆಳೆನಗೆಯ ಬೆಳ್ಚಿಂಗಳಂ ಸಸರಿಸುವ 

ಜೀವಪುರನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನಾಸ್ಯಚಂದ್ರಾನಂದಮಂ 
ನಮಗೀಯಲಿ | ೧॥ 


2೩ ೫೩ ೫೩ ೩ 


ವಿದ್ವತ್ಸಭಾವಲಯಮಂರಿದೆ,ವಿರಚಿಸಿದಂ ಭೆ 

ರದ್ವಾಜಗೋತ್ರಭವನಂಣಮಾಂಕನ ಸುತ ಲ 

ಸದ್ವಿನುತ ಕರ್ನಾಟಕವಿಜೈತ್ರವನಚೂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೆಂಬೊರ್ವನೂ 

ಹೃದ್ವನಜದೊಳ್‌ ದೇವಪುರದ ಸಿರಿಯರಸನ ವಿ 

ದದ್ವಯನನಾವಗಂ ಧ್ಯಾನಿಸುವರಡಿಗಳಂ 

ಸದ್ದಿನಯದಿಂ ಭಜಿಪ ಬಲ್ಬಿಂದ ವಿಮಳಜಯಿಮುನಿ ಭಾರತದ 
ಕಥ್ಲೆಯನೂ ॥ ೧೨ ॥ 


ಅಂತ್ಯ : ೨೬॥ ಯನಲವರ ನುಡಿಗೇಳ್ದು ನಸುನಗುತ ಮುರಹರಂ 
ವಿನಯದಿಂದರಸಂಗ್ಲ್ಸೆ ನೇಮಿಸಿದಡಾ ಸಕಲ 
ಜನಪತಿಗಳಂ ಧರಾವಲ್ಲಭಂ ಸತ್ವರಿಸಿ ವಿವಿಧೋಪಚಾರದಿಂದಾ 
ಮನವೊಲಿದು ಬಕದಾಲ್ಬ್ಯನಂ ಪೊಜೆಗೈದಖಿಳ 
ಮುನಿಗಳಂ ಕೂಡಿಕೊಂಡಧ್ವರೊ .............. 


ವಿಷಯ; ಭಾರತದ ಅಶ್ವಮೇಧಪರ್ವದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ೨ ಮತ್ತು ೨೪ನೆಯ ಪತ್ರಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ. ೯೨ರಿಂದ ೯೮ ರವರೆಗೆ 
ಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಗ್ರಂಥವು ೩೦ನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ೨೭ನೆಯ ಸದ್ಯದವರೆಗಿದೆ. 


881 
ಕೆ ೨೧೯ ಜೈ ನಿನಿಭಾರತೆ ವಾರ್ಥಕ ಸಟ್ಟದಿ 
೧೭.೨1ಶ೧.೫!! ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸು. ೧೬೫೦ 
೪೬.೧೪೫ ಪತ್ರ ೮ ಪಂಕ್ತಿ ೮೫ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ; ನಾದ್ಯತುಳದಿಂದ ವಂದಿ... ಳೆ 


ಕಳಕಳದ ...ಭಸದಿಂ ಬಳಸಿದ....... ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಸಮೂಹೆದಿಂದಾ 


೮೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಪೊಳಲಂ ಪೊಗಲಾ ಯುಧಿಷ್ಟಿರನರೇಶರಂ 

ನಿಳಯಗಳಲಿತಗಳನೆಲ್ಲ...ತೃರಿಸಿ.... 

ಕಳುಹಿ ನಿಜಭವನದೊಳ್‌ ದೇವಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸತಿಯನುಪಚರಿಸು 

ತಿರ್ದ್ದನೂ.|| .. | 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೭ಕ್ಕಂ ಪದನೂ ೩೮೮ಕ್ಕಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ : 
ಅಂತ್ಯೆ : ಕತ್ತಲೆಯ ಮನೆಗೆ ಮಣಿದೀಪವಾದಂತ್ರೆ 

ಬತ್ತಿದ ಸರೋವರಕೆ ನವಜಲಮೊದವಿದಂತ್ರೆ 

ಬಿತ್ತರದ ಕಾವ್ಯರಚನೆಗೆ ದೇವತಾಸ್ತುತಿ ನೆಗಳ್ದಂತ್ರೈ ಭೂತಳದೊಳೂ 

ಮತ್ತೆ ಸಂತಾನನಿಲ್ಲದ ಪುಳಿಂದನ ಬಾಕಿ 

ಗುತ್ತಮ ಕುಮಾ....ನಾದಂ ಚೆಂದ್ರಹಾಸನೆನ 

ಲುತ್ತರೋತ್ತರಮಪ್ಪು ಸುದಚ್ಚರಿಯೆ ಸುರಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮೀವರನ 

ಶರಣರೂ | ೬೩ | 
ಅಂತು ಸಂಧಿ ೨೭ ಕಂ ಸದನು ೧೫೬೭ ಕಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ: ಭಾರತದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಪರ್ವದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಪ್ರತಿಯು ಅಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ, ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ. ೧೩ನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ 
೩೩-೩೪ ಪದ್ಯಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿವೆ. 


582 
ಕೆ೨೬೪ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ 
೧೪.೫೨ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸು ೧೬೫೦ 
೧-೧೯೭ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ತಿ ೬೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಯಮುನಿ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು 
ಶ್ರೀವದುವಿನಂಬಕ ಚಕೋರಕಂ ಪೊರೆಯೆ ಭ 
ಕ್ರಾವಳಿಯ ಹೃತ್ತುಮುದ ಕೋರಕಂ ಬಿರಿಯೆ ಜಗ 
ತೀವಲಯದಮಲ ಸೌಭಾಗ್ಯರತ್ನಾಕರಂ ಪೆರ್ಚಿನಿಂ ಮೇರುವರಿಯೇ. 
ಆವಗಂ ಸರಸ ಕರುಣಾಂಮ್ರುತದ ಕಲೆಗಳಂ 
ಶೀವಿದೆಳೆನಗೆಯ ಬೆಳ್ಚಿಂಗಳಿಂ ಪಸರಿಸುವಾ 
ದೇವಪುರಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನಾಸ್ಯಜೆಂದ್ರಾನಂದಮಂ ನಮಗೀಯ್ಯಲಿ ॥ ೧॥ 
೬ 2೩ ೫೩ ೩. | 


ಅ ಂತ್ಯ: 


ಜೈಮಿನಿಭಾರತ ಲತ 


ವಿದ್ವತ್ಸಭಾವಲ ಯುಮರಿದೂ ವಿರಚಿಸಿದಂ ಭಾ 
ರದ್ವಾ ಜಗೋತ್ರಭವನಂಣಮಾಂಕನ ಸುತ ಲ 
ಸನ ಕರ್ನಾಟಕನಿಚೈತ್ರವನ ನಚೂಶ ಲಕಿ ಕ್ಲೀಶನೆಂದೊರ್ವನೂ, 
ಹೈದ್ವ ನಜದೊಳ್‌ ದೇವಪುರ ಲಕಿ ಕ್ಸೀಶನಾ ಪ 
ದದ್ವಯವನಾವಗಂ ದ್ಯಾನಿಸುವರಡಿಗಳಂ 
ಸದ್ದಿನೆಯದಿಂ ಬಜಿಪ ಭಕ್ತಿಯಿಂ ಮೆರವಾ ಜಯಮುನಿ ಭಾರತದ 
ಕಥೆಯನೂ ॥ ೧೨॥ 


ಪುಣ್ಯಮಿದು ಸೈಷ್ಣಚೆರಿತಾಂಮ್ರುತಂ ಸುಖನೀಂದ್ರ 
ಗಣ್ಯಮಿದು ಶೈ ಶ್ರ ಜ್‌ ಕುಸುಮ ತುರುತುರುಗಿದಾ 
ರಂಣ್ಯಮಿದನವಂ ಪೆ ಷೌ ' ಡಿಪಾಂಡಿತ್ಯಾನಾನಾಪ ಚಕ್ರಾರ್ಥಂಗಳಾ 
ಪುಣ್ಯಮಿದು ಶ್ಯಾರದೆಯ ಸಂನ್ಮೋಹನಾಗ ಲಾ 
ವಂಣ್ಯಮಿದು ಭಾವಕರ ಕಿವಿದೊಡವಿಗೊದವಿದ ಹ 
ರಂಣ್ಯಮಿದು ಭೂತಳದೊಳೆನೆ ವಿರಾಜಿಪುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ 
ಕಾವ್ಯ ರಚನೇ ॥ ೪೬॥ 


ಅಂತು ಸಂಧಿ ೩೩ ಕ್ಧಾಂ ಪದನು ೧೯೦೧ ಕ್ಯಾಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ. 
ಶ್ರೀ ಮಹಿಳೆಯರಸನಾದ ಪಾಂಡವಪಕ್ಸ 

ಸೋಮರ್ಕ ಕೋಟ ಸೆಂಕಾಶನಹ ಕ್ರಿ್ಣವು 

ಹಾಮಹಿತ್ತದ ಭಾರತದ ಕಥೆಯೊಳಶ್ವಮೇದಿಕ ಪರ್ವವಂ ಮುದ ಮಿಗೆ 


2 ೫ ೫೩ ೫ 


ಜ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹುವನವರಭೀಷ್ಟಮಂ ಜನವರಿಯಲೂ ॥೯॥ 


ವಿಷಯ: 


ನಿಶೇಷ : 


ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾಭ್ಯುದೆಯ ಶಾಲೀವಾಹೆ ಸಂದ ವರ್ತಮತಾಸಾವಾದಾ 
೧೭೬೦ನೆ ನಳಸಂವತ್ಸರ ವೈಶಾಕ ಬಹುಳ ೧೨ಯಲ್ಲು ಜಯಮುನಿ ಭಾರತದ 
ಪಸ್ತುಕ ಸಂಪೂರ್ನಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ. 


ಭಾರತದ ಆಶ್ವ ಮೇಧ ಸರ್ವದ ಕಥೆ. 


೯೧ ನೆಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ರೂ ನಿಷಯ ಲೋಪವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯ 
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಈತೇರಕ! ಬರೆದ ೯ ಸದ್ಯ ಗಳಿವೆ. 


೮೪, ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


583 
ಕೆ ೨೭೨ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಟದಿ 
೨೭.೯1)(೨.ಶ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸು. ೧೬೫೦ 
೧-೧೬೨ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ತಿ ೧೦೫ ಅಕ್ಕರೆ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ % ಜೈಮಿನಿ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು 
ಶ್ರೀವಧುವಿನಂಬಕ ಚಕೋರಕಂ ಪೊರೆಯೆ ಭ 
ಭು ಇಟ ಲ 6. ಅಚ €' 
ತೀವಿದೆಳೆನಗೆಯ ಬೆಳ್ಚಿಂಗಳೊಳಿಂ ಪಸರಿಸುವ 
ದೇವಪುರನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನಾಸ್ಯಚಂದ್ರಾನಂದಮಂ 
ನಮಗೀಯಲೀ ॥ ೧॥ 


೫ ೫ ೫ ೫ 

ವಿದ್ದತ್ಸಭಾ ....... ಯೆ ವಿರಚಿತಿದೇಂ ಭ 

ರದ್ವಾ ಜಗೋತ್ರ ಭವನಂಣಮಾಂಕನ ಸುತ ಲ 

ಸದ್ದಿನುತ ಕರ್ನಾಟಕವಿಚೈತ್ರವನಚೂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೆಂಬೊರ್ವನೂ 

ಹೈದ್ವ ನಜದೊಳ್‌ ದೇವಪುರದ ಶಿರಿಯರಸನ ಪ 

ದದ್ವಯವನಾವಗ ಧ್ಯಾನಿಸುವರಡಿಗಳಂ 

ಸದ್ವಿನಯದಿಂ ವಿರಚಿಪ ಬಲ್ಬಿನಿಂ ವಿಮಲ ಜೈಮುನಿ ಭಾರತದ 
ಕಥೆಯನೂ ॥ ೧೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಪುಂಣ್ಯಮಿದು ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತಾಮೃತಂ ಸುಖವೀಂದ್ರ 
ಗಂಣ್ಯಮಿದು ಶೃಂಗಾರಕುಸುಮತರು ತುರುಗಿದಾ 
ರಂಣ್ಯಮಿದು ಭಾವಕರ ಕಿವಿದೊಡವಿಗೊದವಿಹಮಿಾ ರಂಮ್ಯವಿದು 
ಭೂತಳದೊಳೆನೆ ವಿರಾಜಿಪುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತಿಯ ಕಾವ್ಯರಚನೇ | ೪೬॥ 
ಅಂತೂ ಸಂಧಿ ೩೪ಕಂ ಪದನೂ ರ್ಣ೯೯ಕಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ: ಭಾರತದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಪರ್ವದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ೫೪, ೬೯, ೧೦೦, ೧೩೮, ೧೫೫ ಈ ಪತ್ರಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ, 


ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ೮೫ 


084 
ಕೆ೨೯೪ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಟದಿ 
ಟಿ. ೨* ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸು ೧೬೫೦ 
೧-೧೮೦ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೪೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಜೈಮಿನಿಭಾರತವನ್ನು ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ನಿಡ್ಚಿಫ್ನೆಮಸ್ತು | ಪೀಠಿಕೆಯು ॥| 
॥ ಶ್ರೀವಧುವಿನಂಬಕ ಚಕೋರಕಂ ಪೊರೆಯೆ ಭ 
ಕ್ರಾವಳಿಯ ಹೃತ್ಯುಮುದ ಕೋರಕಂ ಬಿರಿಯೆ ಜಗ 
ತೀವಲಯದಮಲಸೌಭಾಗ್ಯರತ್ನಾಕ”ಂ ನೆರ್ಚಿನಿಂ ಮೇರೆವರಿಯೆ 
ಆವಗಂ ಸರಸ ಕರುಣಾಮೃತದ ಕಲೆಗಳಿಂ 
ತೀವಿದೆಳೆನಗೆಯ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಂ ಪಸರಿಸುವ 
ದೇವಪುರನಿಲಯ ಲಕ್ಷಿ ಬೀರಮಣನಾಸ್ಯ ಚಂದ್ರಾ ನಂದ 
ನಮಗೀಯಲೀ ॥ ೧॥ 


೩ ೫ ೫ ೫ 
ವಿದ್ವತ್ಸಭಾವಲಯಮರಿಯೆ ವಿರಚಿಸಿದಂ ಭ 
ರದ್ವಾಜಗೋತ್ರಭವನಣ್ಣಮಾಂಕನ ಸುತಂ 
ಸದ್ವಿನುತ ಕರ್ನಾಟಕನಿಚೂತವನಜೈತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೆಂದೊರ್ವನೂ 
ಹೃದ್ವಜನದೊಳ್ಡೇವಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಸ 
ದದ್ವಯವನಾವಗಂ ಧ್ಯಾನಿಸುವರಡಿಗಳಂ 
ಸದ್ವಿನಯದಿಂ ಭಜಿನ ಬಲ್ಬಿಂದ ನಿಮಲಜೈಮಿನಿಭಾರತದ 
ಕಥೆಯನೂ ॥ ೧೧ 


ಅಂತ್ಯ: ಧರಣಿಯೊಳ್ಹೈ ಮಿನಿ ಮುನೀಂದ್ರನತಿ ಸೆರ್ಮೆಯೋ 
ಳ್ಬರಮ ಭಾಗವತೆದ ಕಥಾವೃತಾಬ್ಬಿಯೊಳೊಪ್ಪು 
ವರದಾಶ್ವಮೇಧಿಕದ ಪರ್ವಮಂ ಸುರಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕನ್ನಡದೊಳು 
ವಿರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗೆ ಷಚ್ಚರಣದಿಂ ಮಾಧುರ್ಯ 
ಸರಸಪದ ಬಂಧಗಳೆಣಿಸಲೈ ಶರಧಿಯಂ 
ಬರ ನಿಧಿ ಶಶಾಂಕ ಸಂಜ್ಞೆ ಗಳ್ಳೆದಲಿದನೊಲಿದು ಭಾವಿಪುದು 
ಸರ್ವಜನರು |! ೪೭ ॥ 


ಚತುಸ್ರ್ರಿಂಶತ್ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ, ಅಂತು ಸಂಧಿ ೩೪ಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಗಳು ೧೯೦೭ಕ್ಕೆ 
ಮಂಗಳಮಸ್ತು /| 


೮೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 
ವಿಷಯ: ಭಾರತದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಪರ್ವದ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ: ಸುದೃಢನಾದ ಪ್ರತಿ. ಸತ್ರದ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ೬೩ಕ್ಕೆ ಬದಲು ೧೮೩ ಎಂದಿದೆ, ' 


585 
ಕೆ. ಎ. ೨೨೪/೧ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾರ್ಥಕ ಪಟ್ಟಡಿ 
೧೨,೫')(೭.೮% ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸು. ೧೬೫೦ 
೧೨೨೦೬ ಪುಟ ಎ೩೦ ಪಂಕ್ತಿ ತಿ೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಪ್ರಾರಂಭ 
ಶ್ರೀವಧುವಿನಂಬಕ ಚಕೋರಕಂ ಪೊರೆಯ ಭ 
ಕ್ರಾವಳೀ ಹೃತ್ಯುಮುದ ಕೋರಕಂ ಬಿರಿಯೆ ಜಗ 
ತೀವಲಯದಮಲ ಸೌಭಾಗ್ಯರತ್ನಾಕರಂ ಸೆರ್ಚಿನಿಂ ಮೇರೆವರಿಯೇ 
ಆವಗಂ ಸೆರಸೆ ಕರುಣಾಮೃತ ಕಲೆಗಳೆಂ 
ತೀವಿದೆಳನಗೆಯ ಬೆಳ್ಚಿಂಗಳಂ ಪರಿಸರಿಸುವ 
ದೇವಪುರ ನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನಾಸ್ಯಚಂದ್ರಾನಂದಮಂ ನೀಯಲಿ ॥೧॥ 


4 ೫ ೫ ೫ 
ವಿದ್ವತ್ಸಭಾವಲಯಮರಿಯೆ ವಿರಚಿಸಿದೆಂ ಭ 
ರದ್ವಾಜಗೋತ್ರಭವನಂಣಮಾಂಕನ ಸುತಲ 
ಸದ್ವಿನುತ ಕರ್ನಾಟಕಕನಿಚೂತವನಚೈತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೆಂಬೋರ್ವನು 
ಹೈದ್ವ ನಜದೋಳ್‌ ದೇವಪುರದ ಸಿರಿಯರಸನ ಪ 
ದದ್ವಯವನಾವಗಂ ಧ್ಯಾನಿಸುವರಡಿಗಳಂ 
ಸದ್ವಿನಯದಿಂ ಭಜಿಸಿ ಬಲ್ಬಿನಿಂ ವಿಮಲ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದ 
ಕಥೆಯನು. ॥ ೧೨ ॥ 
ಅಂತ್ಯ: ಧರಣಿಯೋಳ್‌ ಜಯಮುಸಿ ಮುನೀಂದ್ರನತಿ ಪೇರ್ಮೆಯೋಳ್‌ 
ವರಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಮೃತಾಬ್ಧಿಯೊಳೊಪ್ಪುವ 
ವರದಾಶ್ಚಮೇಧಿಕದ ಸರ್ವಮಂ. ಸುರಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ: ಕಂನಡದೊಳೂ 
ವಿರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗೆ ನಟ್ಟ ರಣದಿಂ ಮಾಧುರ್ಯ 
ಸರಸಪದ ಬಂಧನಳ್‌ ಗಣಿಸಲೈ ಶರಧಿಯಂ 
ಬರ ನಿಧಿ ಶಶಾಂಕ ಸೌಂಜ್ಞೈಗಳ್ಳೆ ದೆನಿದನೊಲಿದು ಭಾವಿಪುದು 
ಸರ್ವಜನರೂ || ೪೭ ॥ 


ಅಂತು ಸಂಧಿ ೩೪ಕ್ಕಂ ಪದನು ೧೯೦೭ಕ್ಕಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತ 


ವಿಷಯ: ಭಾರತದ ಅಶ್ವಮೇಧಪರ್ವದ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ: ಪ್ರತಿ ಸುದೃಢವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ. ಶಬರಶಂಕರವಿಲಾಸವೆಂಬ 
ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಂಥವಿದೆ, 


880 
ಕೆ.ಎ. ೨೨೫... ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾರ್ಥಕ ಷಟ್ಟದಿ 
೧೨.೫೮” ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸು ೧೬೫೦ 
೧ ಪ್ನಿ೫೩ ಪುಟ ಕಿತ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಅದಿ: ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತವು ೧ ಸಂಧಿ 

( ಶ್ರೀವಧುವಿನಂಬಕ ಚಕೋರಕಂ ಪೊರೆಯೆ ಭಕ 

11) ತಾವಳಿಯ ಹ ಫತ್ಯುಮುದ ಕೋರಕಂ ಬಿರಿಯೆ ಜಗ 
ತೀವಲಯದಮಲ ಸಾಭಾಗ್ಯರತ್ನಾಕರಂ ಸೇರ್ಚಿನಿಂ ಮೇರೆವರಿಯೇ 


"1: ""'` `ಅವಗಂ ಸರಸ ಕರುಣಾಮೃ್ಭ ತದ ಕ£ ಕಲೆಗಳಿಂ ; 
ಶೀವಿದೆಳೆನಗೆಯ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಂ ಪಸರಿಸುವ 8 
ದೇವಪುರ ನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನಾ ಸ್ಯಚಂದ್ರಾನಂದಮಂ 
ನಮಗೀಯಲೀ | ೧॥ 
ಹಿ 4 ೫ ೫ 


ನಿದ್ವತ್ಸಭಾವಲಯಮರಿಯೆ ವಿರಚಿಸಿದಂ ಭ 

ರದ್ವಾಜಗೋತ್ರ ಭವನಣ್ಣ ಮಾಂಕನ ಸುತಂ ಲ 

ಸದ್ವಿಸುತ ಕರ್ನಾಟಕಐಿಚೈತ್ರ ವನಚೂತ ಲಕಿ ಕ್ಲೀಶನೆಂಬೋರ್ವನೂ 

ಹೃ ದ ಕೈ ನಜದೊಳೇವಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಪ 

ದದ್ವ ಯವನಾವಗಂ ಧ್ಯಾನಿಸುವರಡಿಗಳಂ 

ಸ ಭಜಿಸ ಬಲ್ಬಿಂದ ವಿಮಲ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದ 
ಕಜ್ಜೆಯನೂ ॥ ೧೧॥ 


ಆಂತ್ಯೆ: ಧರಣಿಯೊಳ್ಳೈ ಮಿನಿ ಮುನೀಂದ್ರನತಿ ಪೆರ್ಮೆಯೊ 
ಳ್ವರಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾನೃತಾಜ್ಧಿಯೊಳೊಪ್ಪು 
ವರದಾಶ್ವ ಮೇಧಿಕದ ಸರ್ವಮಂ ಸುರಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕನ್ನಡದೊಳೂ 


ಆಲ. ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ವಿರಚಿಸಿದ ಕೃತಿಗೆ....ಟ್ರಿ ರಣದಿಂ ಮಾಧೊರ್ಯೆ 
ಸರಸಪದ ಬಂಧಗಳ್ಳೆ ಣಿಸಬೈ ಶರಧಿಯಂ 
ಬರ ನಿಧಿ ಶಶಾಂಕ ಸೌಜ್ಞೆ,ಗಳ್ಳೆದೆನಿದುನೊಲಿದು 'ಭಾವಿಪುದು 
ಸರ್ವಜನರೂ || ೪೬ 1 
ಚತುರ್ತ್ರಿಂಶ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ-ಅಂತು ಸಂಧಿ ೩೪ಕ್ಳಂ ಪದ್ಯಂ ೧೯೦೬ಕ್ಕಂ 
ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ 


ವಿಷಯ: ಭಾರತದ ಅಶ್ವಮೇಧೆ ಪರ್ವದ ಸಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಇದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ೧೮೪೮ರಲ್ಲಿ ಛಾಪಿಸಿದ್ದು- ಕಲ್ಲಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿ. ಪದ್ಯ 
ಗಳಿಗೆ ಪಾದವಿಂಗಡಣೆ ಇದೆ. 


587 
ಕೆ. ಬಿ. ೨೯ತ್ತಿ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ವಾರ್ಥಕ ಸಟ್ಟಡಿ 
೮.೫%%(೬, ೫% ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಸು ೧೬೫೦ 
೧-೩೭೮ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ೧೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶುಭ ೫% ನಳನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಶ್ರಾವಣ ಬ ೧೪ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲು 
ವೆಂಕೊಲುಗುಬ್ಳೈ....ನವರ ಜಯಮುನಿ ಬರಿಯುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಾ 
ಶ್ರೀವಧುವಿನಂಬಕ ...ಕೋರಕಂ ಪೊರೆಯೆ ಭ 
ಕ್ರಾವಳಿಯ ಹೃತ್ಯುಮುದ ಕೋರಕಂ ಬಿರಿಯೆ ಜ. 
ತೀವಲಯದಮಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ರತ್ನಾಕರಂ-..ಮೇರೆವರಿಯೆ 
ಆವಗಂ ಸರಸ ಕರು....ತದ ಕಲೆಗಳಿಂ 
ತೀವಿದೆಳೆನಗೆಯ ಬೆಳ್ಚಿಂಗಳಿಂ ಪಸರಿಸುವ 
ದೇವಪುರ ನಿಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನಾಸ್ಯೆಚಂದ್ರಾನಂದಮಂ 
ನಮಗೀಯಲಿ ॥ ೧॥ 
೫ ೫೩ ೫ ೫ 
ದ್ರ ತ್ತ ಭಾವಲಯಮಂ... ವಿರಚಿಸಿದೆಂ ಭ 
ರದ್ವಾ ಜಗೋತ್ರ ಭವನಂಣಮಾಂಕನ ಸುತಂ ಲ 
ಸದ್ದಿನುತ ಕರ್ನಾಟಕವಿಚೈತ್ರನನ ಚ್ಯೂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನೆಂಬೊರ್ವನೂ 
ಹೃದ್ವನಜದೊಳ್ಬೇವಪುರ .. ಸಿರಿಯರಸನ ಪ 
ದದ್ವಯ ...ನಾಗವ... ಸುವರಡಿಗಳಂ 
ಸದ್ವಿನಯದಿಂ ಭ....ಂದಮ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದ ಕಥೆಯನೂ ॥ ೧೧ ॥ 


ಜೋಗುಳ ಪನ 5೯ 


ಅಂತ್ಯ : ಧರಣಿಯೊಳ್‌ ಜೈಮುನಿ ಮುನೀಂದ್ರನತಿಸೆರ್ಮೆಯೊಳೊಕಿದ 
ವರಮಹಾಭಾರತ ಕಥಾಮೃತಾಬ್ಧಿ ಯೊಳೊಪ್ಪ 
ವರದಶ್ವಮೇಧಿಕ ಪರ್ವಮಂ ಸುರಪುರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕಂನಡಜೊಳೂ 
ವಿರಚಿ....ದ ಕೃತಿಗೆ ಸಟ್ಟಿರಣದಿಂ 
ಸರಸಪದ ಬಂಧಗಳ್‌ ಗಣಿಸಲ್ಕೆ ಶರಥಿಯಂ 
ಬರ ನಿಧಿ ಶಶಾಂಕ ಸವುಜ್ಜಿಗಳ್ಳೆದ ಭಾವಿಪುದು ಸರ್ವಜ್ಞರೂ ॥ ೪೮ | 
ಅಂತ್ರೂ ಸಂಧಿ ೩೩ಕಂ ಪದನು....೯೦೭ಕಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ 


ವಿಷಯ: ಭಾರತದ ಅಶ್ವ ಮೇಧಪರ್ವದ ಸಥ. 


ವಿಶೇಷ: ಪ್ರತಿ ಅತಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ ೨೭,೨೮ ಹಿಂದುಮುಂದಾಗಿವೆ. 


588 
ಕೆ. ಬಿ. ೩೫೧/೨ ಜೋಗುಳ ಪದ ಚೌಪದ 
೮ « ೬,೨% ಕ ? 
೯೩ ೯೫ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ; ಜೋಯೆಂದು ಶರಣ ಸತಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ 
ಜೋಯಿಂದು ಪಾಡಿದರು ನಲಿನಲೀದಾಡಿ 
ತಾಯಿ ನಾಗಂಮ್ಮನಾ ಮಗನ ಕೊಂಡಾಡಿ 
ಜೋಯೆಂದು ಚಂನಬಸವನನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಜೋ ಜೋ ॥೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಶರಣೆಯರು ತೆರಳಿದರಾಗ 
ಬಸವನೀ ತಾವ ನೀ ಅಳಿಯನೀಗಾಗ 
ಅಸುಳನಸಲು ಹುತ್ತ ನಾಗವ್ವ ಬೇಗ 
ಶಶಿಧರನೆ ಗತಿಯೆಂದು ಯಿರುತಿರ್ದರಾಗ! ಜೋ ಜೋ 1 ೨೫ | 
ಗುರುಚಂನ್ರಬಸವಾನ ಜೋಗಾಳ ಪದವಾ 
ಹರುಷದಿಂ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದರಿಂಗೊಲಿವಾ 
ಕರುಣಾದಿ ನಡಸುವ ಬೇಡಿದ ವರವಾ 
ತುರುವೆ ಗುಡ್ಡದ ಶಿವಲಿಂಗ ಕೊಡುವಾ ಜೋ! ಜೋ! ಶ್ರೀ| ಶ್ರೀ 


ವಿಷಯ: ಬಸವೇಶ್ವರನ ಅಕ್ಕ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರನ 
ಜೋಗುಳ ಪದ. 


೯೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿಶೇಷ: ಹಾಳೆಗಳು ತೆಳುವಾಗಿವೆ... ಈ ಗ್ರಂಥದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ 

ಗಳ ಸುವ್ವಿ, ಬಸವಾಷ್ಟಕ, ಬಸವೇಶ್ವರ ರಗಳೆ, ಗಣಾಷ್ಟಕ, ಬಸವಪವಾಡ, 

(ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯಗಳ ವಚನ, ಹಾಡುಗಳು, ಪುರಾತನಜೀವಿಯರ ತ್ರಿಪದಿ 

ನಿರಾಳ ಗುರುಸ್ತೋತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳೂ, ಮಿಶ್ರವಿಷಯಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಹಾಳೆಗಳೂ ಇವೆ. 


11 


ಕಯ ಗ ಕೇ. ಜೀ. ಪ 
ಕೆ.ಎ, ೨೯೩. ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರ ಚಾರುಚರಿತಂ ಸಾಂಗತ್ಯ 
೧ಕ್ಗ1ಸ೮.೧% ಪಾಯಣವರ್ಣಿ ಉಟ್ಟ - ಸು, ೧೬೫೦ 
೧೫೫೭ ಪುಟ , ಗೆ ಕ ತೆಕಿ ಸಕ್ರಿ 3 ಗ್ರ (8 ಐ ಇವಿ ಅಪ್ತರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ % ೫ ೩ ಜ್ಞಾನಚಂದ್ರನೆಂಬ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರನ ಚರಿತೆ 
ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನಮಸ್ತು 
' -ಪಲ್ಲವ | ವರೆವೆನು ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರನ ಚಾರು ಚರಿತೆಯ 
ಧರೆಯ ಭವ್ಯರು ಲಾಲಿಪುದು || 
ಪದನೂ || ಮಾರಾರಿ ಶಾಂತಿ ಜಿನೇಂದ್ರನೆಂಬುವ ಸೂರ್ಯ 
ನೀ ಮೂಡು ಮನ್ಮನಾದ್ರಿ ಯೊಳು | ೧ || 
ಸುಖವೇ ಮೈಯಾಗಿ ಸುಜ್ಞಾನೋದರದೊಳ 
ಗಖಿಲ ಲೋಕವನಿಂಬಿಟ್ಟು 
ಮುಕುತಿವೆಣ್ಣಾಳ್ಚ ಸಿದ್ಧರ ಐ ಪಾದ ನಖಚಂದ್ರ 
ವಿರಸಿಕ್ಕೆ`ಮನ್ನ ಕೋತ್ಸ ಲವಾ | ೨ ॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಇದನೋದಿದವರಿಗೆ ನ ಯು 
ಯಿದ ಬರೆಸಿದವರಿಗೆ ಸ್ವ 
ಇದ ಕೇಳಿದರಿಗೆ ಸ | ರ್ಗಾದಿ ಆಸ 
ಇದ ಬರೆದರು ಧನ್ಯರಹುದು | ೧೫೨ || 


ಗದ್ಯ | ಇದು ಸುರನರ ಫಣಿಪತಿ ಮಕುಟ ತಟ ವಿಫೆಟತ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮರೀಚಿ 
ಮಾಲಾಲಂಕೃತ ಕ್ರಮ ಕಮಲ ಯುಗಲ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಿ ರಿ ನಾಧೀಶ್ವರ ಟಿ 
ದ್ಯುಮಣಿ ಸ್ಯಾದ್ವಾದ ವಿದ್ಠಾ ್ಯಾಭರಣ “ಭೂಷಿತ ಶ್ರೀಮಃಚಾ ರುಕೀರ್ತಿ 
(ಕೆ ಸ ಮಂದ: ಮಕರಂದ ಸಂದೋಹ 
ಬಂಧುರ ಕುಸುಮಂಧಯ ಶ್ರೀಮತ್ಸಾ ಯಣವರ್ಣಿ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ ಜ್ರಾ ನ 
ಚಂದ್ರಚರಿತ ಪುರಾಣದೊಳು ಜಾ ನಿನಚಂದ್ರ ದ್ರಮಹಾಮಂಡಳೇಶ್ವ ತ್ತ ಘಾತ್ಯ 


ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರೋದಯ ೪೧ 


ಘಾತಿ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಮೂಲನಂಗೆಯ್ದು ಮೋಕ್ತಾಂಗನಾ:: ಕೋಮಲ ಭುಜ 
ಯುಗಲಾಲೀಡಢ ಕಂಠನಾಗಿ ಕೂಡಿದ. ನಿರ್ವಾಣ ಕಲ್ಯಾಣಾಭ್ಯುದಯ 
ವ್ಯಾವರ್ಣನಂ ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಂಶದಾಶ್ರಾಸಂ ॥ ೪೫ ॥ 

ಅಂತು ಸಂಧಿ ೪೫ಕ್ಕಂ ಪದನು ೬೩೯೫ಕ್ಕಂ ಗದ್ಯ ೪೫ಕ್ಕಂ ಗ್ರಂಥಪ್ರಮಾಣ..., 
ಕೃಂ ಜಯ ಮಂಗಳ ಶ್ರೀ 2% ೫ ಈ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಶುಕ್ಲ ಸಂವತ್ಸರದ 
ಭಾದ್ರ ಪದ ಬಹುಳ ೧೨ ಚಂದ್ರವಾರ ರ್ಸ ೧೯೨೯ನೇ ಇಸವಿ ಶಬಲಾಂಬರ 
ತಾ|| ೩೦ರಲ್ಲು ೫ ೫ ಬರೆದು ಪೂರೈಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭದ್ರಂ ಭೂಯಾತ್‌ 


ನಿಷ್ಠಯ : ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರನ ಕಫ. 


ನಿತೇಷ: ಮೋಡಿ ಬಹ. 


590 
ಕೆ. ೪೧೯ ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರೋಷೆಯ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪಡಿ 
೮,೬1)ೀ೧೦.೯7 ಕಲ್ಯಾಣ ಕೀರ್ತಿ ೧೪೩೦ 
೧೯೯ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ತಿ ೪೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರಃ ರಾಗ-ಮಳಮಂಜರಿ 
ವಿನೇಯ ಜಿನವಾರ್ದ್ನ್ಹಿಗಭಿವೃದ್ಧಿಯಂ ಮಾಡುತಂ. 
ತನುಕಿರಣ ನಿಕರದಿಂ ತಿಮಿರಮಂ ಕೆಡೆಸುತಂ 
ವಠಿತೆಯರ ನಯನ ಕುಮುದ ವನಕೆ ಮುದಮಂ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಚಂದ್ರ 

ಕುಮಾರನುದ್ಭವಿಸಿದಂ [ಪಲ್ಲ | 

ಶ್ರೀಮದಮರೇಂದ್ರನತ ಚರಣಯುಗ ನಳಿನನಂ 
ತಾಮರಸ ನೇತ್ರನಂ ಭೂತ್ರಯ ಪವಿತ್ರನಂ 
ಸೋಮರವಿಕೋಟತೇಜೊಧೀಕಾಂಗ ಪ್ರಭಾವಲಯನಂ ಗುಣ ಫಿಲಯನಂ 
ಸಾಮಜಾರಾತಿ ದೃತದಿಷ್ಟರ ನಿಧಿಷ್ಟನಂ 
ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರನಂ ಮೇರುಗಿರಿ ಧೀರನಂ 
ಮೂಮೆ ಬಲವಂದು ನಾಂ ಪ್ರೇಮದಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ತ್ರಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲಿ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಶ್ರೀ ಜಿನರ ನಿಳಯಕೆ ವಿಜನ ಮಾಸದೊಳನುದಿ 
ನಂ ಜ್ಲಾನೇಂದುದುದಯಮೆಂಬ ಕಾವ್ಗಂ 

ಇ ಭು ಕಿ 
ತಾಸಿಂತು ನೆಲಸಿರಲಿ. ಭಾನು ಚಂದ್ರಾದಿ ಬೋಧಿ 
ಜೈನೇಂದ್ರ ವರಚರಿತಮುಳ್ಳ ನಕಂ 


೯೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿರಿದೊಲಿದು ಭಾವಿಸುತ ಬರೆಹ ಲೇಹಕನಿರಿಚದು 
ನೆರಡುಸಾಸಿರದ ಮೂನೂರರಿಂದಂ ಪರಿಮಿತಮನೋದು 
ವರಿಗುರುಮುದದಿ ಕೇಳ್ದರಿಗೆ ದೊರೆಕೊಳಲಿ ಸಂತತಂ ಶುಭ ಮಂಗಲಂ 


ಶ ॥ ೧೫೪ !| 
ನಿಷಯ : ಜ್ಞಾನಚಂದ್ರನ ಕಥೆ. 
ನಿಶೇಷ : ಪ್ರತಿ ಸಮಗ್ರ: ಸ್ಫುಟಾಕ್ಷರ. 
591 
ಕೆ, ೧೭೧/೧ ಜಾ ನಜ್ಯೋತಿ ಭಾಮಿನೀಷಟ್ಟದಿ 
೧೬.೬1)(೧,೪% ? ) 
೧.೨೧೮ ಪತ್ರ ೮ ಪಂಕ್ತಿ ೮೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ೫% ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯ ಬರವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫ್ನೆ ಮಸ್ತು 
ವೇದಗಳು ಅರಸಿದರೆ ಸಿಲುಕದ 
ಆದಿಮೂರುತಿ ಅಪ್ರಮೇಯನೆ 
ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಅದ್ವಯಾನಂತಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ... 
ನೀ ದಯದಿ ಭವಭಯಗಳೆಂಬೀ 
ಹಾದಿಯನು ತನ್ಪಿಸಿಯೆ...ಯು 
ಪಾದವನು ಸೇರಿಸಿಯೆ ರಕ್ಷಿಸು ರಕ್ಷಿಸೈ ಯಂನ್ನಾ |೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ನರಹರಿಯೆ ನಾಗೇ:ದ್ರ ಶಯನನೆ 
ಗರುಡಗಮನನೆ ಗಜವ ಕಾಯ್ದನೆ 
ಸುರಮುನಿಗಳ ಜಪೂಜಿತಾಂಥಿ ಯೆ ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹನೆ 
| ಅರಿನರಾಕೈ ನಿಂನ ಮಹಿಮೆಯ 
ನರಸಿ ಕಾಣಾ ಶ್ರುತಿಸ್ಮುತಿಗಳೂ 
ಶಿರಿಯರಸ ಶೇಷಾಚಲವೆಂಕಟನೆ ರಕ್ಷಿಸೂದೂ ॥ ೧೩ ॥ 
| ಅಂತು ಅಧ್ಯಾಯ ೫ಕ್ಕಂ ಪದನು ೨೬೦ಕ್ಕಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ 
೫ ೫ ೫ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸಂಪೂರ್ನ 


ನಿಷಯ: ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ- 


ವಿಶೇಷ: ಪ್ರತಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾ.ನಬೋಧೆ ಎಂಬ 
ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೆಂಥವಿದೆ. 


ಜ್ಞಾನಪ್ರದೀಪಿಕೆ ' ೯೩ 


599 
ಕೆ.ಬಿ. ೩೩೧/೩ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದೀಪಿಕೆ ಗದೈ 
ಆ,೨1)(೬' ಗೆ ದ ? 
ಆ ಪತ್ರ ೧೪ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದೀಪಿಕೆ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು » % ೫ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ 
ದೇವತೆಯಾದ ಗುರುಗಳ ಪಾದಪದ್ಮ ಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಶಿ ಗುರುಶಿಷ್ಟ 
ಸೆಂವಾದವಾದ ಯಾ ಜ್ಞಾನಪ್ರ ದೀಪಿಕೆಯೆಂಬ ಪ್ರಕರಣ ಲೋಕೋಪ 
ಕಾರಾರ್ಥವನಾಗಿ ಸಕಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಥೇವೆ ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಇಂನು ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಸಾಕು ನಾನೆ ಬ್ರಂಹ್ಮವು ಯಂದು. ನಂನಲ್ಲೆ 
ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚವು ನನ್ನಲ್ಲೆ ಇರುವದೆಂದು ಈ ರಹಸ್ಯವು 
ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇಥೆಯೋ ಅವರೇ ಗುರುಗಳು! ಅವರ ಷಾದಪದ್ಮಂ 
ಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಥೇನೆ 
ಇತಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದೀಪಿಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ 


ವಿಷಯ: ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಸಂವಾದರೂಪ ಪರಬ್ರ ಹ್ಮಸ್ವರೂಪ. 


ವಿಶೇಷ: ಪತ್ರಗಳು ಬಹು ತೆಳುವಾಗಿವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವ ಸೂತ್ರ 
(ಸಂ) ಜ್ಞಾನಯೋಗ ತರಂಗಿಣಿ, ಸದ್ಗುರುವು ಸಚ್ಛೆಷ್ಯನಿಗೆ: ಹೇಳುವ 
ಕ್ರಮ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. ಬರವಣಿಗೆಯಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಖಾಲಿ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. 
ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತತ್ತ್ವ ಪದಗಳಿವೆ. ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ 


ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲ. 
593 
ಕೆ. ೧೭೧/೨ ಚಾ ನಬೋಧೆ ಭಾಮಿನೀಸಟ್ಟಿ ದಿ 
/ ಇ 
೧೬, ೬1೧.೪” ಕ್ಟ ? 
೧೧೬ ಪತ್ರ ೮ ಪಂಕ್ತಿ ೪೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ %% ಜ್ಞಾನಬೋಧನೆಯ ಬರವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ನಿಫ್ನೆಮಸ್ತು 
ಶ್ರೀರಮಣ ಸುರರಾಜ ನುತವಿದ 
ನೀರಜದ್ವಯ ಚಕ್ರಧರ ಗಂ 
ಭೀರ ಗುಣಗಣಭೂಷಣಾಂಗನಹೋಬಲೇಶ್ವರನೆ 


೯೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗನ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ವೀರದಾನವ. ದುಷ್ಪಘೆನ ಸಂ 
ಹಾರ....ರಣಧೀರ ನರ ಕಂ 
ಠೀರವನೆ ಸಲಹೆಂನ ನಿಂನಯ ದಾಸಕಿಂಕರನಾ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ನಿಗಮದಲಿ ನಿಶ್ಚೈಸಿ ತೆಗದೀ 
ಸುಗುರುಶಿಷ್ಯಾಖ್ಯಾನ :ನುಮೆಕೆ 
ಸೊಗಸ ಕೇಳಿದ ಜನಕೆ ಭವವಿಲ್ಲಖಿಳ ಪುಂಣ್ಯಗಳೂ 
ಅಗಲದಿಹುದಜ್ಞಾ ನವೆಂದಿಗು 
ಹೆಣಗದು ಹೃದಯಕೆ ಗರಳ ನಗರದ 
ವಿಗಡ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನವರ ಚರಣಕೃಪೆಯಿಂದಾ | ೮೧ ॥ 
ಉಭೆಯ ದೀಪಿಕೆ ೨ಕ್ಕಂ ಪದನು ೧೮೬ಕ್ಕಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ 


ವಿಷಯ: ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ. 


ವಿಶೇಷ: ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಹುಳು ತಿಂದಿದೆ. 


594 | 
ಕೆ.ಎ. ೨೩೫/೨ ; ಜ್ಞಾನಭಾಸ್ಕರಚರಿತ್ರೆ ಸಾಂಗತ್ಯ 
೧೩೮1. ನೇಮಣ್ಣ ೧೫೫೯ 
೧೨೩೬ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಜ್ಞಾನ ಭಾಸ್ಕರ ಚರಿತ್ರೆ ಶ್ರೀಮತ್ಸಂಚಗುರುಭ್ಕೋ ನಮಃ|| ಸಾಂಗತ್ಯ 
ಶ್ರೀಯಂಬ ಬಿದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನು ನಿಚ್ಚ 
ಕಾಯಕರ್ಮಗಳಿಂದವನ 
ಆಯದನಾಂತ ಗುಣಗಳ ನಿಜಾತ್ಮನ 
ನ್ಯಾಯವನರಿತು ವಂದಿಪೆನೂ ॥೧॥ 
೫೩ ೫ ಇ 
ಮಾನವರೊಳಗೆ ಯತ್ಯಾಸೆಂನ ಭವ್ಯರ.... 
ಹೀನ ಮಿಥ್ಯವ ನೆಡಿಸುವರೂ 
ಜ್ಞಾನಭಾಸ್ಕರವೆಂಬ ಚರಿತೆಯನುಸುರೂವೆ 
ಧ್ಯಾನದ ರುಚಿಯುಳ್ಳವ೦ಗೆ 1೩ 


ಜ್ಞಾನಯೋಗತರಂಗಿಣೆ ' ' . ೯೫ 


ಅಂತ್ಯ: ವರಶಖನರುಷ. ಸಾವಿರದ ನಾನೂರೆಂಭ 
ತ್ರೈರಡನೆಯಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ತ್ಮಾನಾಮ ಸಂವ 
ತ್ಸರದಾಶ್ವೀಜದ ಪೌರ್ನೋಮಿ 
ಗಿರದೆ ಯಾ ಚರಿತೆ ಸಂಪೊರ್ನಾ ||೩೨॥''' 
ಧರೆ ನುತ ಸಮದೊಳ್ಳಿ ಪುರದೊಳೊಪ್ಪುವ ಶ್ರೀ 
ಯಾದಿಜಿನರ ಆಲಯದೊಳು ಗುರು 
ಜಿನಸೇನರ ಶಿಷ್ಯ ಸೀಲಾಬ್ಬಿಯ | 
ವರಶಿಷ್ಯ ನೇಮಂಣನೆಂಬವನೂ | ೩೩! ಗ 
ಜ್ಞಾನ ಭಾಸ್ಕರನ ಚರಿತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ: ಅಧ್ಯಾತ್ಮ , ಶಾಸ್ತ್ರಪಠನ, ಧ್ಯಾನಗಳು ಮೋಕ್ಸಮಾರ್ಗವೆಂದು ತಿಳಿಸುವ 
ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ. 
ನಿಶೇಷ: ಪತ್ರ ದ ಒಂದುಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯಸ್ಥ್ಯಾಮಿ 


ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಜ್ರಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿವೆ.. ಆದಿಯ . ಒಂದು 
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವಿಚಾರವಿದೆ. ೬.೧ 


|| 


"1. 696 
ಕೆ. ಬಿ. 84೧/೨ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ತೆರಂಗಿಣಜೆ ಗದ್ಮ 
೮.೨1 (೬1 9 ) 
೨೭ ಪತ್ರ ೧೫ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ 7% ೫೬ % ಪುತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕರಣ ಆರನೆ ತರಂಗಳ ಕಟಕೀ ಪ್ರಶ್ನೋ 
ತ್ತರ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು | ಬಳಿಕ ಶ್ರೀರಾಮನಂ. ಕುರಿತು 
ವಶಿಷ್ಠನಿಂತೆಂದನೂ | ಯಲೈ ರಾಮಭದ್ರನೆ ಹಿಮೋತ್ಬರ್ವತದ ವುತ್ತರ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕಾರವಂ ಧರಿಶಿದ ಕಜ್ಜಲಗಿರಿಯಂತೆ ಕರ್ಕಟಯಂತಲೂ 
ಅನ್ಯಾಯ ಬಾಧಿಕೆಯಂತಲೂ ಯರಡು ನಾಮಗಳಿಂ ಪ್ರಶಿದ್ಧಳಾದ 


ವಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸಿ ಇದ್ದಳೂ || 


ಅಂತ್ಯೆ : ಕಿರಾತ ಮಂಡಲದ ಥೊರೆಗಳು ಪ್ರತಿಮಾರೂಪದಿಂದವಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಂ 
ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವರು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಮಾರೂಪದಿಂದ 
ವಳು ಪರದೇವತೆಯಂತೆ ಪೂಜೆಸಲ್ಪಡುವಳು ಯಂದು ವಶಿಷ್ಠನು ಪೇಳು 
ತ್ತಿದ್ದ ನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ಸತ್ತಿಪ್ರಕರಣದೊಳ್‌ 


೯೬ ಕನ್ನೆ ಡ ಹಸ್ತಪ ಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮ: ಕ್ಷ ಸೂಚೀ 


ಕರ್ಕಟಓಿಕೋಪಾಖ್ಯಾನ ಕಿರೂಪಣವೆಂಬ ಏಳನೆಯ ತರಂಗಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ 
ಮಹಾಶ್ರೀ. 


ನಿಷಯ : ಕರ್ಕಟಕೀ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ವೃತ್ತಾಂತ. 


ವಿಶೇಷ: ಜ್ಞಾನಯೋಗ ತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ " ಕರ್ಕಟಕೋಪಾಖ್ಯಾನ' ಎಂಬುದು 
ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದೊಂದಿಗೆ (ಸಂಸ್ಕ್ರತ) ಶಿವಾನುಭವ 
ಸೂತ್ರ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ಪ ಪ್ರದೀಪಿಕೆ, ಸದ್ಗುರುವು ಸಚ್ಛಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಕ್ರಮ 
ಈಗ್ರ ಂಥಗಳಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತತ್ತ್ವ ನದಗಳಿವೆ. 
ಪತ್ರಗಳು ಬಹು ತೆಳುಪಾಗಿವೆ. ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು 


ಹಾಕಿಲ್ಲ. 
596 
ಕೆ. ಎ. ೧೯೮/೪ ಜ್ಞಾ ನಸಾರ ಕಂಡ್ಕ ವೃತ್ತ 
೧೨.೮೮1. ) ) 
೧.೨೧ ಷತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತ ೧೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಜ್ಲಾ ನನಸಾರ॥/| ಶ್ರಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥ ನಿರ್ವಿಫ್ನಮಸ್ತು | 
ಭಾವದೊಳೆ ಅಸ್ಟಕರ್ಮಮ 
ನಾಮಗ ಕೆಡಿಸಿದ್ದು ೯ ಮೋಕ್ಷ ಲಕ್ಷಿ ಸಕ್ಕ್‌ ಶತ್ಸಂ 
ಭಾವದೊಳು ಸುಖದಿಂ 
ದಾವಗಮುಳಿಸಿರ್ದು ಸಿದ್ಧರೀಗೆಮಗೊಳ್ಳಂ ॥೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಅತ್ಮನೆ ದೇವ ಆತ ಒನೆ ಸದಾಶಿವನಾತ್ಮ ಒನೆ ನಿಷ್ಣುನೆಂದೊಡಂ 
ಆತ ೆ ಸಿದ್ಧ ಬುದ ನರ್ಹಂ ಸರಮಾತ, ನೆಬ್ರ "ಹ ಒನೆಂದೊಡಿಂ 
ತಾತನ ಸ ೨೪ [3 ಗುರುವಾಜೆಯೆಂದೊಡಿಂ 
ತಾತ್ಮನನೇನ ಬಂಣಿಸುವೆ ನಿತ್ಯನಿರಂಜನ ಬೋಧ ರೂಪನಂ | ೧೨೩ ॥ 
ಮೊದಲುತ್ತ ತ್ರಿ ತ್ರಿವಿನಾಶಮಿಲ್ಲದನ ಂತಾರಾಧಿಸೆಂ ಶೂನ್ಯನ ನಂ 
ಅದಣ?ಂ ದೃ ಸ್ವ ಗಗೋಚರಂ ಸಕಳ ನಿತ್ಯಾ ರಾಧನೆಂ.... 


ನಿಷಯ: ಜೈನಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ಸರಮಾತ್ಮ , ಬಹಿರಾತ್ಮ, ಅಂತೆರಾತ್ಮರ ವರ್ಣನೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಗ್ರಂಥವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಸತ್ರದ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 
ಬರಹವಿದೆ. ಶಕಟರೇಫವಿದೆ. . ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಲಉುಪ್ತವಾನಿವೆ. 


ಜ್ಞಾನಸಿಂಧು ೯೭ 


ಕಂದಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ವೃತ್ತವೂ ಒಂದೊಂದು ಕಡಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 
ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಶ್ರಾವಕಾಚಾರ, ಮುನಿವಂಶಾಭ್ಯುದಯವೆಂಬಿತರ 


ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಇವೆ. 
597 
ಕೆ ೧೫೯ | ಜ್ನಾನಸಿಂಧು ಭಾಮಿನೀ ಸಟ್ಟದಿ 
೧೨ 
೨೦.೭1)(೨.೪' ಚಿದಾನಂದಾವಧೂತ ಸ. ೧೭೫೦ 
೧.೨೧೯ ಪತ್ರ "೯ ಪಂಕ್ತಿ ೮೦ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಶ್ರೀ ೫ ೫% ಹ ಗ್ಹಾನ ಸಿಂದು ಬರೆಯುನದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಗ್ಹಾಮಸ್ತು 


ಪರಮಶಿವ ಷಂಣ್ಮುಖಗೆ ಸಕಲಾ 
ಆಗಾಯ ರದು ಫೂ ಜೂ ಭೂ 
ಪರುಶವಿಶಿ ತಿಳುಹಿದನು ತಾ ಗ್ಲಾನವಿಂದುವಿಲೀ 


ಪದನೂ!| ಗುರುವರನೇ ಗುರುಮೂರ್ಥಿ ದಯಸಾ 
ಗರನೆ ನಿರ್ಮಳ ನಿಷ್ಟಳಂಕ್ಕನೇ 
ನರಮ ಪೂರ್ನಜ್ಯೋತಿ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಆತ್ಮೇಶಾ 
ದುರಿತ ದಾವಾನಲನೆ ಯಂನ್ನಯ 
ಹರುಷ ಮಾನಷಮೂರ್ತಿ ಶೇಜೋ 
ಭರಿತ ವರ ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಗುರು ಮಾಳ್ಳೆಮಗೆ ಮಂಗಳವಾ |1೧॥ 
ಸಿದ್ದಪೂರ್ವಕ ವಾಶಿಯೆನಿಸುವ 
. ಸಿದ್ದಬಗಳಾಮುಖಿಯೇ ತಾನಾ 
ಗಿರ್ದು ತುಂಗಾಭದ್ರ ತೀರದಯೋದ್ಯಪುರದ ಮದ್ಯದಲೀ 
ಯಿದ್ದ ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಗುರು ತಾನಹ 
ಜಿದ್ದು ಜ್ಞಾನಸಿಂದು ಗ್ರಂತ್ರವ 
ಶಿದ್ದ ಮಾಡಿಯೇ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಚಿದಾನಂದ ಅವದೂತಾ |೨| 


ಅಂತ್ಯ: ಮಂಗಳಾಯಿತು ಪ್ರಮತರಿಗೆ ಮಹಾ 
ಮಂಗಳಾಯಿತು ಶುರಮುನಿಗಳಿಗೆ 
ಮಂಗಳಾಯಿತು ನಾನ ಭುವನಕೇ ಗುಹನ ದೇಶೆಯಿಂದಾ 
ಮಂಗ್ಲಳಾಯಿತು ಕೇಳ್ದವರಿಗೆಯು 
ಮಂಗಳಾಯಿತು ಪೇಳ್ವವರಿಗೆಯು 
ಮಂಗಳಪ್ರದವೆನದುದೈ ಚಿದಾನಂಧಗುರುದಯದೀ 1॥೫೦॥ 


೯೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಯಿತ್ತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಸರಮಹಂಶ ಪರೀವ್ರಾಜಿಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಗುರು 
ವರ್ಯ ಚರಣ ಸದ್ಮದ್ದಿರೇಭಾ ಶ್ರೀ ಚಿಧಾನಂದ ಅವಧೊತ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ 
ಗ್ಲ್ಯಾನಶಿಂದುವೆಂಬ ಗ್ರಂತ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಣಾರಾಧನೆಯಂ ಪೇಳ್ದಲ್ಲಿಗೇ 
ಅಂತ್ತು ಅದ್ಯಾಯ ೪೭ ಕಾಂ ಪದನು ೩೫೩೫ ಕಾಂ ಜಯ ಮಂಗಳ 
ಮಹಾಶ್ರೀ. 


ವಿಷಯ : ವೇದಾಂತ ತತ್ತ್ವಗಳು. 


ವಿಶೇಷ : ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ. ೪೩ ನೆಯ ಪತ್ರ ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ. 


598 
ಕೆ. ಎ. ೨೨ತ್ಟಿ ಜ್ಞ್ಞಾನ ಸಿಂಧು ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಟದಿ 
೧೨.೫1 ೭,೪ ಚಿದಾನಂದಾವಧೂತ ಸು. ೧೭೫೦ 
೧೫೨೩ ಪುಟ ೨೪ ಪಂಕ್ತಿ ೨೪ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಗ್ಲ್ಹಾನ ಶಿಂಧೂ. ಅಧಿಕಾರ ಲಕ್ಷಣಾ | 
ಸೂಚನೆ | ಪರಮಶಿವ ಷಣ್ಮುಖಗೆ ಸಕಲಾ 
ಚರಣೆಯಿಂದಲಿ ಯೋಗ ಬೋಧೆಯ 
ಸರುಶವಿಸಿ ಕರುಣಿಸಿದನೀ ಗ್ಹ್ಣಾನ ಸಿಂಧುವಿಲೀ॥ 


ಪದನೂ || ಗುರುವರನೆ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ದಯಾ ಸಾ 
ಗರನೆ ನಿರ್ಮಳ ನಿಷ್ಕಳಂಕನೇ 
ಪರಮ ಪೂರ್ನಜ್ಯೋತಿ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಆತ್ಮೇಶಾ 
ದುರಿತ ದಾವನಳನೆ ಯಂನಯ 
ಹರುಷ ಮಾನಸೆ ಮೂರ್ತಿ ತೇಜೋ 
ಭರಿತ ವರ ಚಿದಾನಂದ ಗುರು ಮಾಳ್ಕೆಮಗೆ ಮಂಗಳವಾ | ೧ 
ಸಿಧ ಪರ್ವತವಾಸಿಯನಿಸುವ 
ಸಿಧ ಬಗಳಾಮುಖಿಯ ತಾನಾ 
ಗಿದ್ದು ತುಂಗ್ಲಾಭದ್ರತೀರದಯೋಧ್ಯಾ ಪುರ ಮಧ್ಯಾ 
ಯಿದ್ದ ಚಿದಾನಂದ ಗುರು ತಾ ಸಹ 
ಜಿದ್ದು ಗ್ಲಾನಸಿಂಧು ಗ್ರಂಥವ 
ಶಿದ್ಧಮಾಡಿಯೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತಾ | ೨॥ 


ಜಾನೋಪದೇಶ ರ೯ 
ತಿ 


ಅಂತ್ಯ: ಮಂಗ್ಲಳಾಯಿತು ಪ್ರ ಮಥರಿಗೆ ಮಹ 
ಮಂಗ್ಲ ಉಯಿತು ಸುರಮುನಿಗಳಿಗೆ 
ಮಂಗ್ಗಳಾಯಿತು ನಾನ ಭುವನಕೆ ಗುಹನ ದೆಸೆಯಿಂದ್ಹಾ 
ಮಂಗ್ಸಳಾಯಿತು ಕೇಳ್ದ ವರಿಗೆಯು 
ಮಂಗ್ಲೆ ಳಪ್ರದವೆಸ ಸದುದೈ ಚಿದಾನಂದ್ಹ ಗುರುದಯದೀ || ೫೧ 


ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಸರಮಹಂಸ್ಪ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ್ಹ ಗುರು 
ವಾರ್ಯ ಚರಣನದ್ಮದ್ದಿರೇಭ ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ್ಹಾ ವಧೂತ ಜ್ಞಾ ನ ಶಿಂದ್ರು 
ವೆಂಬ್ಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಸ ಪೂಜೆ ಸಮಾಪ್ತ; | ಸಟ್ಟ ತ್ವಾರಿಂೃತೆ 
ಮೋಧ್ಯಾಯಃ ॥ ೪೬ | ಗ್ಲಾನ ಶಿಂಧು ಸಮಾಪ್ತವೂ || 


ವಿಷಯ : ವೇದಾಂತ ತತ್ತ_ಗಳು 


ವಿಶೇಷ : ಪ್ರತಿಯು ಸುದ್ದ ್ಫಢವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುದ್ಧ 
ಸತ್ರಗಳಿವೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಉಗದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. 


೧99 
ಕೆ.ಬಿ, ೩೨೪/3 ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಗದೈ 
ಲ.ಕ”ೀ೬,೫% ) ) 
೧._ತಿಲ ಪತ್ರ ೧೮ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ರ್ಸ ೧೮೮೩ನೇ .ಯಿಸವಿ ಜುಲೈ ತಾರೀಖು ೨೮ ಕೈ ಸರಿಯಾದ 
ಸ್ವಭಾನು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಆಷಾಡ ಬಹುಳ ೮ ಯಲ್ಲು ಮೈಸೂರು 
ವೀರಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವಾರದ ಜಾತಿ ಸಬ್ಬಾದ ನೀರನಾಯ್ಕನ ಮಗ 
ಮರಿಯಪ್ಪನ ಪುಸ್ತುಕಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾ.ನೋಸನದೇಶ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು | 

ಶ್ಲೋಕಾ || ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶತಿವರ್ನಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ | 

ಪ್ರಸನ್ನಾ ವದನೋ ದ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೆ.! 
ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗಣಾಧಿಸತೇ ನಮಃ || 
ಗುರು ಬ್ರಂಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಂ ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ | 


ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ಸರಬ್ರ ಹ್ಮ ತಸ್ನೆ ರ್ರ ಶೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ || 


ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವೈಶಂಪಾಯನ 
ಮುನೀಂದ್ರರು ಜನಮೇಜಯಗೆ ಭಾರತಕಥೆಯನ್ನು ಸವಿಸ್ಥಾರವಾಗಿ 


೧೦೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 
೩. 


ಹೇಳಿದ್ದನರನ್ನು ಜನಮೇಜಯರಾಯನು ಅಸ್ಟ್ರಯಕವವನಸಲಿ ಹರಿ 
ನಂಶದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ&ಿ ರನಿಗೆ ಶ್ರಿ ಕ್ಫ ಷ್ಣ ನು ಪ್ರ ಸೆಂನ್ರ್ಸ ಮಾದ ಮೋಕ್ಷ್ಸಮಾರ್ಗ 
ವನ್ನು ಕಿಳುಹಿಸೆಂದು ಪ್ರಾ ಹ್‌ ವೈಶಂಪಾಯ. ಮುನೀಂದ್ರನು ಮುಹು 
ರ್ತಾತ್ರವು ಧ್ಯಾನವಂನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಕಲ ಧರ್ಮಂಗಳಂನ್ನು ತಿಳಿದು ಆತನಂ 
ಕುರಿತು ಯಲೇ ಜನಮೇಜಯ ನರೇಂದ್ರನೆ ಬ್ರಂಹ್ಮನೆತ್ತಲಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ 
ಆಶ್ಚರ್ಯಂಗಳನ್ನು ಕೇಳು ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಯಲೈ ಧೆರ್ಮರಾಯನೆ ಸತ್ಯವೂ ಪರಮಧೆರ್ಮನಾನಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ 
ದುರ್ಲಭಮಾಗಿ ಯಿರುವದ್ದ ನೀನು ಸತ್ಯಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ದ್ದೆ ಸರ್ಯವನ್ನೂ 
ಬಿಡದೆಯಿರೂ | ಸತ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಪಡ ಲಿಧೆ | 
ಯಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳುದಿಕೋ | ಬಲುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಂನ್ನ್ನು 
ಭಕ್ಕಿಪೂರ್ವಕಮಾಗಿ ಕೇಳುವಂತಾವರೂ ವೋದುವಂತಾವರೂ ಸಕಲ 
ಪಾಪ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಸತ್ಯಲೋಕವನ್ನೈದುವರೂ ಯಂದು ಶ್ರೀ 
ಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೈಶಂಷಾಯ 
ಮುನೀಂದ್ರನೂ ಜನಮೇಜಯ ರಾಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾ ಶೇಷಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 
ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪರ್ವದಲ್ಲಿ ೧೦ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅತ 
ಜಯಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ | ಇತಿ ಜ್ಹಾ.ನೋಸದೇಶವು ಸ ಸಂಪೂರ್ಣವು! 
ಮರಿಯಪ್ಪನ ಬರಹವು | 


ನಿಷಯ : ಹರಿವಂಶದ ಆಶ್ಚರ್ಯಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ 
ತಾತ್ಪರ್ಯ. 


ನಿಶೇಷ : ಇದೇಪುಸ್ತ ಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚನಿಂಶತಿಪದ್ಧತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ, ಶ್ರೀರಂಗಮಾಹಾತ್ಮೆ [ 
ಶನೈಶ್ಶ ರದಂಡಕಾ ಎಂಬ ಕ ತಿಗಳನೆ. ಕೂನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು 


ಔಷಧಿಗಳ ವಿವರ ಇದೆ. 


000 
ಕೆ, ಬಿ. ೧೬೯ 2 ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ದೀಶ್ಸಾಬೋಧೆ ವಚನೆ 
೭೬.೫1 «೬% ಗುರುಗುಹೇಶ್ವರ ? 
ಕ್ನಿ೭ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಗುರುಗುಹ್ಮೇಶ್ವರರು ವಿರಚಿಸಿದ ಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರೆವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು! 
ಜೊ ತಿರ್ಮಯ ದೀಕ್ಷಾಬೋಧೆ, 


ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ದೀಕ್ಷಾಬೋಧೆ ೧೦೧ 


ವೀರಶೈ ವವೆಂಬುದೊಂದು ಅರಂಣ್ಯಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಬ್ಬ ಸೆರ್ವಭಕ್ಷಕನು 
ಹೇಳಿದುದು ಅಲ್ಲ! ವಬ್ಬ ಮಾಂಸಭಕ್ಷಕನು ಕೇಳಿದುದ ಅಲ್ಲ! ವೀರಶೈವ 
ವೆಂಬುದು ವೊಂದು ಅರಂಣ್ಯಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಬ್ಬ ವಾಯುಭಕ್ಷಕನು 
ಹೇಳಿದುದು ಅಲ್ಲಾ ವಬ್ಬ ಸುರಾಪಾನ ಮಾಡುವವನು ಕೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. 
ವೀರಶೈವವೆಂಬುದೊಂದು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ವಬ್ಬ ದೇಹಿ ಹೇಳಿದುದೆ ಅಲ್ಲಾ 
ವಬ್ಬ ದೇಹಧಾರಕನು ಕೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಾ! ನೀರಶ್ಸವವೆಂಬುದು ಅನಂತ 
ಕೋಟ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಾಗನು ಮಂತ್ರಾರ್ಥಸಾರ ಸುಧಾರಸವ 
ಪರಮಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರತತ್ವ ಪರಮಾರ್ಥ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸರಮಲಿಂಗ 
ಪರಾಪರವಸ್ತುವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಈ ವೇದಾರ್ಥಸಾರ ಸುಧಾರಸವು 
ಸೂಕ್ಷ್ಮನಸ್ತುವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಈಗ ಸಾಂಗ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 
ಹನ್ನೆರಡುಕೋಟ ಹೆನ್ನೆರಡುಲಕ್ಷ ಹನ್ನೆರಡುಸಾವಿರ ಪರಮರಹಸ್ಯವ 
ಮಾಡಿ ಶಂಭುಮೂರ್ತಿಯು ಶಾಂಭವಿಗೆ ವುಷಜೀಶವಿತ್ತ ತಾವು ಯಲ್ಲಿ 
ಯಂದರೆ-- ಕ 


ಅಂತ್ಯ: ಅಪಾತ್ರಜೀವಿಗಳಾದ ಭವಿಗಳ ನೇತ್ರಂಗಳು ವುಭಯಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ 
ಮಾದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ತಾನರಿಯದ ಕಾರಣ ಗಾಡಾಂಧೆಕಾರವೆಂದು ಮಾನು 
ಗಳೆಂದು ವಿಸನೇತ್ರವೆಂದು ಮನ್ಮಥನ ಸೇರಿದ ನೀಲೋತ್ಸಲ ಬಾಣವೆಂದು 
ತಾಮಸಾಗ್ನಿಯಂದು ಶಿವಲಾಂಚನದಾರಿಗಳಾದವರ ಕೆಡಿಸುವ ಮಹಾ 
ಪಾತಕ ದ್ರಿಷ್ಟಿಯಂದು ವಿಷಗಾಳಿ ಯಂಗು ವುತ್ಸಾತಲಿಂಗವೆಂದು ಲಿಂಗ 
ವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕನಿಷ್ಠವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಆದಕಾರಣ ಶಿವಭಕ್ತರು 
ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕಂಡು ಜೋತಿರ್ಮಯ ಶಾಂಭವದೀ ಕಾಂಬದೆ 
ಸಂಗಮೇಶ ಯಂದು ಹೇಳಲ್ಬಟ್ಟೀ ದೇವರ ಕೈವಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೆಂಪೂರ್ನ 
ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ 


ವಿಷಯ: ಕೈವಸಿದ್ಧಾಂತ ತತ್ತ್ವ. 


ನಿಶೇಷ: ಮೋಡಿ ಅಕ್ಬರ. 


001 
ಕೆ.ಬಿ. 2೨೦/4 ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ದೀಶ್ಷಾಜೋಧೆ ವಚನ, ಶ್ಲೋಕ 
ಪ್ನಿ.ತಿ'ಲೀತಿ.೬% ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥ ಡಿ 


೫೫.೧೨೩, ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೧೨ ಅಕ್ಷರ 


ಗ೧೦೨- 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಆಡಿ : ಜೋತಿರ್ಮಯ ಶಾಂಭವಿ ಜ್ಞಾನದೀಕ್ಷಾಬೋಧೆಯಂಬ ಪ್ರಬಂಧಾ ಬರೆಯು 


ಅಂ 


ತ್ಕ: ಆಸ 


ವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು! ವೀರಶೈವ ಯಂಬುದೊಂದು ಅರಣ್ಯಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ। ವಬ್ಬ 
ಸರ್ನಭಕ್ಸಕ ಹೇಳಿದುದು ಅಲ್ಲಾ | ವಬ್ಬ ಮಾಂಸಭಕ್ಷಕನು ಕೇಳಿದುದು 
ಅಲ್ಲಾ | ನೀರಶೈವವೆಂಬುದೊಂದು ವನದಲ್ಲಿ ಯಿದ್ದ ವಾಯುಭಕ್ಷಕನು 
ಹೇಳಿದುದು ಅಲ್ಲಾ | ವಬ್ಬ ಸುರಾಪಾನವ ಮಾಡಿದವನು ಕೇಳಿದುದು 
ಅಲ್ಲಾ | ವೀರಶೈನವೆಂಬುದೊಂದು | ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ವಬ್ಬ ದೇಹಿ ಹೇಳಿದುದು 

ಅಲ್ಲಾ |! ವಬ್ಬ ದೇಹದಾರಕ ಕೇಳಿದದು ಅಲ್ಲಾ | "'ನೀರಶೈವವೆಂಬುದು 
ಅನಂತಳೊಟ' ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಾಗಮ | ಮಂತ್ರಾ ರ್ಥಸಾರ ಸುಧಾರಸ 
ಪರಮಶಿವನ ಪಸ್ಮಾತ್ಮೂ ಪರತತ್ತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸರಮಬ್ರಂಹ ಸರಮ 
ಲಿಂಗ ಪರಮ ಪರವಸ್ತು ವಾದಂತ್ಥಾ ಸರಮೇಶ್ವ ನು ಯಾ ವೇದಾರ್ಥಸಾರ 
ಸುಧಾರಸವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒವಾಗಿ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿದ ಹಂನೆರಡುಕೋಟ ಹಂನೆರಡುಲಕ್ಷ್ಮ 
ಪರಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು | ಶಂಭು ತಮ ಉಪದೇಶವಿತ್ತ ಠಾವು ಯಲ್ಲಿಯಂ 
ದರೆ | ಪರಮ ಚಿದಾಬ್ಬಿಯಂಬ ಸಮುದ್ರಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ | ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ 
ವಾದ ಭಾನುಮಂಟಿಸದಲ್ಲಿ ಅನಂತಕೋಟ। ನಂದಿನಿರುಪಮವಾದಮಾಣಿಕ್ಯ 
ಸಿಂಹಾಸನ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಮಂತ್ರವ 
ಹಾಸಿಕೆಯ ಮಾಡಿ | ಚಿತ ಶೃ )ಣನು ಪಾದದ ಕಡೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಸ್ರಣವು ಮಸ್ತ 
ಕದೆಡೆಮಾಡಿ | ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಶಿವನು | ಭಗ ನಿರಂಜನ 

ಸ್ರಣಮುಕ್ತವಾಗಿ | ಉಪಪೇಶಿಸಿದ ಪ ರಮರಹಸ್ಕ ಯಾ ರಹಸ್ಯ ಖವಂನ್ಮ್ನು | 
ಪಂ ಮ ಪರತರ ಪರಮಾರ್ಥ ಪರಬ್ರಂಹ ಪರೆಶಿಸಮೂರ್ತಿಯಾದಲ್ಲಿಮಾ 
ಪ್ರಜು ಕಲ್ಯಾಣ ನ ಪಟ್ಟಿ ಣದಲ್ಲಿ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಪುಥೆಗಣಂಗಳಿಗೆ ಯರಡೆಂಬತ್ತು 
ಕೋಟ ಬೆಡಗಿನ ವಜಿನಗಳಾಡುವತೆ! ಶನ ಮಾಡಿದರೂ| ಆಪರಮ ರಹಸ್ಯಾ 
ರ್ಥವಂನ್ನು | ಪಾಲುಕುರಿಕೆ ಸೊಮನಾಥರು ಸಂಗೆ ಯ್ಯನೆಂಬ ಹ 
ನೂರರವತ್ತು ವಚನವ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೂ | ಗುಂಹೇಶ್ವ ರನ ವಾಕ್ಯ 
ದಲಿ ೧॥ 


ನೇ ಶಯನೇ ಯಾನಿ ಸಂಪರ್ಕೆ ಸಹಜಭೋಜನೆ | 
ಅಸಾಕ್ಷಿಗೊ:ಚರಂ ಕೃತ್ವಾ ಕೌರವ ನರಕು ವ್ರಜೇತ್‌ | ೧೩೪ | 


ಇತಿ ಜೋರ್ತಿರ್ಮಯ ಶಾಂಭವಿಜ್ಞಾನ ದೀಕ್ಷಾಭೋಧೆ 
ಸಮಾಪ್ತಂತಶ್ರೀ ಶ್ರಿ 


ವಿಷಯ : ಎರಡೆಂಭತು ಸಿಕೋಟ ಬೆಡಗಿನ ವಚನಗಳ ಪರಮ ರಹಸ್ಕಾ ರ್ಥವನ್ನು 


ನೂರರವತ್ತು ವಚನಗಳಿಂದುಪಡೇಶಿಸಿದ ನೀರತೈನ ವೇದಾ ಚೋ 


ಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಓೀಕು ೧೦೩೩ 


ನಿಶೇಷ : ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಂಥಾರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 
ನಂಜುಂಡಶತಕ್ಕ ಭೂಚಕ್ರದ ವಿವರ ಕೋಶಪ್ರತಿಕೋಶದ ಓೀಕು 
ಸಹ ಇವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಸ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ಗ್ರಂಥ 
ಗಳೂ ಅನಂತರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ 
ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರವೂ ಸಹ ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಂಧ್ರ 
ಭಾಷೆಗಳೂ ಸುಲಲಿತವಾಗಿವೆ. 


003 
ಕೆ. ೨೭೦ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಟೀಕು ಶ್ಲೋಕ, ದೀಕು 
೭.೫'(೧.೨' ? ತ 
೧೯೨ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ೨೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀಗಣಾಧಿನತ್ತಾಯೇ ನಮಃ ೫ ೫ ೫ ನಕ್ಸತ್ರ ನಿಗಂಟ್ಟು ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ 
ನಿವಿರ್ಗ್ಗಮಸ್ತು!| 
ಅಶ್ವಾಯುಕಾಶ್ವನೀ ದಶ್ಯ ಅಂಶ್ವಂ ವಾಜಿ ಹಯೋ ಹಯಃ। | 
ಆಶ್ವಾಯೂಲ್‌ | ಅಶ್ವಿ ನೀಧಶ್ಯ। ಆಸ್ಪ ವಾಜಿ ಹಯೋ ಹಯ; ತುರಂಗಃ॥ 


ಯಾ೯ ಆಶ್ವಿನೀ ನಕ್ಸತ್ರದ ಪೆಸರೂ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಅಷ್ಕೌ ಪಾದೌ ಬುಧಶ್ಯಾತ್‌ ನವಧರಣಿಸುತೌ ಸಪ್ತಜೀವೇ ಪದಾನೀ 
ಗ್ಲ್ಯ್ಯಾಯಾಚೇಕಾದಶಾರ್ತಿ ಶನಿ ಶಶಿ ಭ್ರುಗಸ್ವಾರ್ದಂ ಚತ್ವಾರೀಪಾದಂ 
ತಸ್ತ್ರಿಂ೯ ಕಾಲೇನ ಚ ರುಕ್ಸಂ ನ ಚ ತಿಥಿ ವಾರಂ ನೈವ ಲಗ್ನೋಸಯೋಗಂ 
ಯಾತ್ರೋದ್ವಾಹ ಪ್ರವೇಶಂ ಸಕಲಶುಭಕರಂ ಮಂಗಳಂ ಪುಸ್ತುತಾ ಚಾ ॥ 


ನಿಷಯ : ನಕ್ಷತ್ರ ನಿಫೆಂಟು ಇತ್ಯಾದಿ ಜ್ಯೋತಿಷವಿಚಾರ, 


ವಿಶೇಷ: ೮೮೮ನೆಯ ಗರಿಗಳ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. 


; 008 
ಕೆ. ೨೮ತ್ಟಿ/೨ ಜ್ಯೋತಿಷ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕ, ದೀಕು 
೧೫% » ೧.೫" ? 
೧೧೫ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ತಿ ೬೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ; ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬರೆಯುದಕೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಮಸ್ತೂ!| 
ಯಿದು ನಾಡಿ ಕೂಟಾ| ಹೆಂಣಿನ ನಕ್ಸತ್ರದಿಂದಾ! ಗಂಡಿನ ನಕ್ಸತ್ರ] 


೧೦೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚಿಃ 


ಕ್ಕ 


ತನಕ ಯೇಣಿಸೀ ಸೇವ್ಯಾ! ಅಪಸೇವ್ಯಾ ಯೆಣಿಸಿಬೇಕೂ॥ ಮತ್ತೆ ಗಂಡಿನ 
ನಕ್ಸತ್ರದಿಂದಾ ಹೆಂಜಿನ ನಕ್ಷತ್ರತ....ಕ ಯೆಣಿಸಿ! ಮೂರು ಬೆರಳ ಮೇಲೆ 
ಸೇವ್ಯ! ಅಪಸೇವ್ಯವ ನೋಡುವದೂ | 


ಅಂತ್ಯ: ಹೋರಫಲ। ಗುರುರ್ವಿವೆಹೋಗಾ ಮನೆಶ್ಯುಕ್ರೇಂ ಯುಗ್ಯೇಚಾಸಾರಿಗ್ಲಾಸೇ 
ಬುದಗ್ಲಾ ಅರ್ಕ ಚೆಂದ್ರಾಭೌಮೇ ನ ಎಸದರ್ಶಯೇಣೆ ಸಾ ಸರ್ವಾಸು 
ಕಾರ್ಯಂ ಷಂಭಶಮುಖಂ | ೧॥ 
ಟೀಕು| ಗುರುವಿನ ಹೋರೆ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಕು ಲೇಸೂ!| 
ಗಮನಕೆ ಶುಕ್ರ ಕಾಳಗಕೆ ಶನಿ! ವಿದ್ಯವ ಕಲಿಯುದಕೆ ಬುದು! ಅರಸುಗಳ 
ಬೇಟಗೆ ಸೂರ್ಯ! ಮಂಗಳ ಹೋದರೆ ಲೇಸು! ಯಿವು ಹೋರದ 
ಫಲಗಳು || ೮ || 


ನಿಷಯ: ದ್ವಾದಶಕೂಟಗಳು, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಆಯ ಮೊದಲಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ 
ವಿಚಾರ. 


ವಿಶೇಷ : ಇದೇ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀತಿಸಂಗ್ರಹೆ ಜಲತಿಲ್ಪಿ, 'ನಕ್ಸತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿ, 
ವಿಭೂತಿಮಂತ್ರ. ನರಪಿಂಗಲಿ, ರಾಮಧ್ಯಾನ ಈ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಆರಂಭದ 
ಒಂದು ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೇಖಾಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. 


004 
ಕೆ, ೨೯೬ ಜ್ಯೋತಿಷಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕ್ಕ ಟೀಕು 
೧೧.೮೧.೫1 ? ? 
೧.೭೮ ಪತ್ರ ೫ ಪಂಕ್ತಿ ೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ಗಣಾಧಿನತಯೆ ನಮ; || ಶುಭಮಸ್ತು || ಸೂತ್ರಾ ಭರೆಯುವದಕೆ 
ನಿರ್ವಿಫ್ನೆಮಸ್ತು|| 
ರುಣಾನುಬಂದುರೂಪೇಣ!। ಪಶುಸತ್ನಿ ಸುತಾಲಯಾ/ 
ರುಣಕ್ಷಯಕ್ಸಣಂ ಹಂತ್ರಿ! ಕಾ ಕತ್ರ ಪರಿವೇಧನಂ॥ 
ಟೀಕು|| ರುಣಾನು ಸಮಂಧವುಂಟ್ಕಾದ ಪರಿಯಂತ್ರಕ್ಳು| ಪಶುಗಳು ಹೆಂಡತಿಯು 
ಮಕಳು! ಮನೆಯು ಮೊದಲಾಗಿ| ಚಂನ್ನಾಗಿ ಯಿರುವದು! ರುಣ ತೀರದ 


ಅಂತ್ಯ: 


ನಿಷಯ: 


ನಿಶೇಷ: 


ಜ್ಕೋತಿಸ ಸಂಗ್ರಹ ೧೦೫ 


ಇವಿಕಿಕೆೆ ಯಪ್ಪ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುವದು ಯಿದಕೆ ದುಃಕ 
ಪಡಬಾರದೆಂದರಿವುದು. 
2 ೫ ` ೫ 


೪ನೆಯ ಪತ್ರ ಜುತುಪ್ರಕರಣ/ ಜ್ಯೋತಿಷ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಅವಿಫ್ಲೆಮಸ್ತು!| 
ಅಷ್ಕವರ್ಷಾ ಭವೇತ್ಯನ್ಯಾ ನವವರ್ಷಾ ತು ರೋಹಿಣೀ 
ದಶವರ್ಷಾ ಭವೇದ್ಗೌರೀ ಅಥ ಉರ್ಧ್ವಂ ರಜಸ್ವಲಾ ॥ 


ವ್ಯಾಥ್ರಿಣೋ ಮೃಗಮಂಡಲೀ ಕಪಿ ರಥೋಬಭ್ರುದ್ವಯಂ ವಾನರಃ | 
ಸಿಂಹ್ವಾ ಶ್ಟಾ ಮೃಗರಾಟ್ಟಿಶುಃ |. ಕರಿಣೀ ಯೋಸಿಸ್ತು ಭಾನಾಮಿಯಾಂ 
ಅಸ್ಯಾ ವಿವರಣಂ || ಚಿತ್ರಾತಿಷ್ಯೌ ಶುಭಪ್ರ . ಹಸ್ತಾದಿತ್ಯೌ ವಂಶವೃದ್ಧಿ] 
ಸ್ತೆನ್ನಾಶೌ... ವಾರುಣೌ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಸಾದೌ ಪೈತ್ರಾ ಜಾ! ಬಹು...ತ್ವ 
ಮಾಫ್ನಯಾತ್‌! 


ಆದಿಯಿಂದ ೭೦ರವರೆಗೆ ಗರಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಇರುವ 
ಗರಿಗಳು ಶಿಥಿಲವಾಗಿವೆ. . ಬರಹವು ಸುಂದರ. 


008 
ಕೆ. ೨೮೨/೫ ಜ್ಯೋತಿಷ ಸಂಗ್ರಹ ಪದ್ಯ, ಗದ್ಯ 
೯.೩ ಉ೧.ತ್ಟಿ” ? ? 
೫೯.೭೫ ಪತ್ರ ೫ ಪಂಕ್ತಿ ತಿ೭ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ:ಗ 


ರ್ಭಾಧಿಕಾರ ಸೈಗ್ಸೆ ನೋಡಿ ಹೇಳುವ ಕ್ರಮಾ | 


ಗರ್ಭಾಧಿಕಾರ ॥ ಸತಿ ಯೇನ ಪಡವೆಳೆಂಜಿನೆ 


ಅತಿಶಯ ಬಲಜಚೇಷ್ಟದೋರೆ ಗಂಡೆಂದರಿ ಠೀಂ 
ಸತಿಯಡ ಚೇಷ್ಟೆಯ ಮುಟ್ಟಿಲು 

ಮತಿನಂತ್ರ್ತ ಪೆಣ್ಣ ಸಡವಳೆಂಬುದು ಪುಶಿಯೇ! ೧ 
ಬಸುರಿವಳೇನಂ ಪಡವಳು 

ಬೆಸಗೊಂಡರೆ ಶಶಿನೆವಪ್ಪಯೆಲನಂ ಮುಟ್ಟಿಲು 
ವೊಸುಧೆಯೊಳು ಸಾನ ಪುತ್ರೆನ 

ಶೆಶಿಮುಖಿ ತಾ ಪಡೆವಳೆಂಬದೇನಂ ಸರಿಯೇ | ೨1 


೧೦೬. ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅಂತ್ಯ: : ಮನೆ ಬಾಗಿಲ ಬಿಡುವ ಕ್ರಮಾ 

ಬಾಗಿಲ ಬಿಡೆ ತ ಸಾವ।|ತೆಲೆಕಡೆ ಬಾಗಿಲ ಬಿಡೆ ಕಂನ್ನಾ ಕೊರೆ 
ವರು| ಬೆಂನ್ನ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲ ಬಿಡೆ ರಾಜಭಯಾ | ಹೊಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಬಾಗಿಲ ಬಿಡೆ 
ಮುಟ್ಟಿ ದ್ದು ಫೆನವಾಗಿ ಲಕ್ಷಿ, ಬ ನೇರುವಳು ಯಿದನರಿತು ತಂನ ಹೆಸರಿನ 
ಗಾ ಅರುತಿಂಗಳು ಸಾದಿಸಿ ವಳ್ಳೆ ನಕ್ಸತ್ರ ವಳ್ಳೆದಿವ ವಸ ತನಗೆ ಚೆಂದ್ರಬಲ 
ಸೂರ್ಯಬಲ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತಗಂಬವನ್ನಿ ಕ್ಯುವಡೂ (272727೫ 
೧೯ ಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮಾ | ೨೦ ಕ ಲೇಸೂ | ೨೧ ಕೈ ಮಧ್ಯಮಾ | ೨೨ ಕ್ಸ 
ಸ | ೨೩ ಕೆ ಹೆಂಡತಿ . 


ನಿಷಯ: ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಮುಹೂರ್ತಗಳ ಫಲವಿಚಾರ. 


ವಿಶೇಷ: ಅಸಮಗ್ರ ಪ್ರತಿ. ಓಲೆಗಳು ಮುರಿದಿವೆ. ಇದೇ ಕಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಸ್ನ ಸ್ವರಚಿಂತಾ 
ಮಣಿ, ಬಾಲಗ್ರಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ನರಪಿಂಗಲಿ, ಸಾಮುದ್ರಿ ಕ ಸ ಎಂಬ 


ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 
006 
ಕೆ.೪೧೧/೧ ಜ್ಯೋತಿಸ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕ, ಗದ್ಯ 
೬.೨೨, ೨1 ? ? 
೧._೭ಕ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ತಿ ತಿ೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ : ಆಯ ಗುಣಿಸುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬರವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು | 

ವಿಸ್ತಾರಾಯಾಮ ರಾಶಾ ವಸುಗುಣಿತಯಿನೈರ್ಭಾಜಿತಂ ಶೇಷಮಾಯಾಃ | 
ರಾಮಫ್ನೆಂ ಮನ್ತವಾಪ್ರಿ ವ ಬಯಮನಲಗುಣೈ : ನಾಗಭಕ್ತಿಸ್ತು ಯೋನಿ 
ಅ....ಭಿವರ್ಧತೇಸ್ಮಿ ಗಿರಿಕರ (೨೭) ಭಜಿತಂ ಶೇಷಮಶ್ವಾದಿ ಖುಕ್ಸಂ 
ತಿಥಿಫ್ಸೆ ೦ತ್ರಿ ಂಶದಾಶ್ತೆ ೀ ನವಹತ ಗ್ರಹ ಸಪ್ತವಾರಾಸ್ತು ತೀಸ್‌ || 

ಬೀಕು|| ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವುದ್ದ ಅಗಲವನು | ಅಳೆದು ವೊಟ್ಟು ಗೂಡಿಕೊಂಡ 
ಕೋಲು | ಯೆಷ್ಟೊ | ಅದನು ಶಿ ಹೆಚ್ಚಿ . .. . ಅದಂ ಆ ರಿಂ ಬಾಗಿಸಿ 
ವುಳಿದವು ಟೊ ೧ ವುಳಿದರೆ ಧ್ವಜಾಯ | ೨ ಧೂಮಾಯ | 


ಅಂತ್ಯ : ಇಂತಿವೆಲ್ಲ ಶುಭಸ್ಟಪ್ನ ಭೇದಂಗಳೂ ಶಿ ಶ್ರೀ ವೀತರಾಗಾಯ ನಮಃ | ಇಂನು 
ಅಶುಭಸ್ವ ಸವೆಂತೆನೆ ಪೇಳ್ದಪರು | 2 ೫ ೫ 2 ೪೪ ಬಿಂನ ಶಲಾಕೆ | ೪೫ 
ಸಾರಂ, ವಿದಿ | ೪೬ ಆಕಾಸಜ್ವಾಲೆ | ೪೭ ವೊಡದಕೆಕೆ ೪೮ ನಿರಾಕಾರಿ 


ಜ್ಯೋತಿಷ ಸಂಗ್ರಹ ೧೦೭ 


(ನಫ್ನೆಶರೀರ) ೪೯ ನಾಶಿಕಜೇದ ೫೦ ರುಂಡಮಾಲೆ ೫೧ ಶಿಲಾಭೋಜನ 
೫೨ ಪಿತ ಕೈದರ್ಶನ ೫1 ೫ ೫ ೫ ಗರ್ಷಣೆ ಯಿಂತವೆಲ್ಲಾದು : ಸ್ವಪ್ನ 
ಜಸಿ 


ವಿಷಯ: ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಆಯಗಳು, ದ್ವಾದಶಭಾವಗಳ ಫಲ; ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವುಗಳ 
ಸೆಂಗ್ರಹ. 
| 


ವಿಶೇಷ : ಇದೊಂದು ಸಂಕಲನ ಗ್ರಂಥ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉದ್ದ ಆಗಲ 
ಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬಳಿಕ 
ಗಾರ್ಗ್ಯಸಂಹಿತೆಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೊ 1 "ಮತ್ತು ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಬೀಕೂ 
ಇದೆ. ೬೩ನೇ ಪತ್ರ ದಿಂದ ಮುಂಜಿ ಹೈವಳಿಪ್ರತ್ತೆ, ರಾಹುಚಕ್ರ. ಗ ಗ್ರಹಣ 
ಲಕ್ಷಣ, ದಿಗ್ಬೃವಾದಿ ಸ್ವರವ್ಯಂಜನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇವಲಜ್ಞಾನ ತಾಟು 
ವರ್ಗಾಂತಾಕ್ಸರೋಪದೇಶ, ನಿದಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ವಿಚಾರ, ೬೩ ರಿಂದ 
೭೩ ಪತ್ರ ಗಳವರೆಗೆ ಹೈವಳಿಪ್ರಕ್ನೆ, ರಾಹುಚಕ್ರ. ಗ್ರಹಣಲಕ್ಷಣ ದಿಗ್ಗು 
ವಾದಿ ಸ್ವರವ್ಯಂಜನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಹೋರೆಯ ವರ್ಗಾಂತಾಕ್ಸ್ನ 
ರೋಪದೇಶ, ಕಾಲನಿದಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 
ಮುಂದಿನ ೭೩ ಓಲೆಯ ವೈದ್ಯವಿಚಾರದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 
೭೮ ಪತ್ರ ದವರೆಗೆ ಕ್ರಮಾಂಕವಿದೆ. ಇದ.ದ ಮೇಲೆ ೧೮೧ ರಿಂದ ೧೮೬ 
ಓಲೆಯೊಳಗೆ ವೈದ್ಯಾಮೃತದ ಸಕಲಜಂಗಮ ವಿಷಚಿಕಿತ್ಸಾವಿವರವಿರುವ 
೨೫ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಒಂದು ಭಾಗವಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು 
ಬರೆಯದಿರುವ ೧೪ ಓಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಸರಮೇಷ್ಠ್ಮಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಎಂಬ 
ಜೈನಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಂಥವಿದೆ. 


001 
ಕೆ. ೪೮೧ ಜ್ಯೋತಿಷ ಸಂಗ್ರಹ ಟೀಕು 
೧೦೧.೫ ಗ ? 
೬.೧೧೭ ಪೆಶ್ರ ೪ ಪಂಕ್ತಿ ೪೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಧಿ1 *ಶ್ರೀಸಸಸ 
ಕುಮಾರನಾಸ್ತುವಿನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು! 
ಬ್ರಂಹ್ಮೆ ಶುಕ್ರೋದಸಮತ್ಯೇ ವಾ! ಭಾರ್ಗವಾಂಗಿರಿತೇನೊ ವೃಭೌ [ 
ಗೌತಮಸ್ಥಾಪಿ ಗಾರ್ಗೇ.. ..ಮನುರ್ವೇಶೋಭೃಗುಶ್ಚ ಸಾ| ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾದಿ 
ನಾ ಚ್ಛೆ ವಾ ವಾಸ್ತು ವಿದ್ಯಾ ವಕ್‌009 (೧॥ 


೧೦೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


೫೫ ೬ ಹೀಕು! ವ ಸಷಭಸಂಕ್ರ್ರಾಂತ್ರಿ! ಸಿಂಹ್ಮಸಂಕ್ರಾಂತ್ರಿ| ನ್ರಿಶಿಕಸಂಕ್ರಾಂತಿ! 
ಕುಂಭ ಸೆಂಕಾ ತ ಯಾ ನಾಲ್ಕು ಸಂಕ್ರಾಂತ್ರಿ ೫ ೫ 
ರಾಳ 


ಅಂತ್ಯ: ಯೇಳು ವರುಷಾ। ಅದರಿಂದಾ ಲೇಸೂ| ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಬಲ್ಲವರು ಯಾ 
ನಕ್ಷತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿ ತಿಳಿದು ಪೇಳುವದೂ| ಗ್ರಹಗಳ ಫಲ ಚಂನ್ನಾಗಿ 
ತಿಳಿದು ಪೇಳುವದೂ। ಯಿಂತಿ ರೇವತಿಯ ಫಲ ಸಮಾಪ್ರ॥ ಕ 


ವಿಷಯ: ಕುಮಾರವಾಸ್ತು, ಸಂವತ್ತ ಶೃರಫಲ, ನಕ್ಸತ್ರ ಫಲಗಳು. 


ನ 


ವಿಶೇಷ: ೨೯, ೬೬, ೬೭, ೬ಲ್ಕ ೭೫. ೮೨, ೯೪ ಪತ್ರಗಳು ಲುಪ್ತ. ೩೬ನೆಯ ಪತ್ರ 
ಎರಡಿವೆ. ೬ನೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಕೆಲವು ಸತ್ರಗಳು ಆದಿಯಲ್ಲಿವೆ. 
ಗ್ರಂಥಾಂತ್ಯದ ೧೧೮-೧೨೦ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಕ್ಫೋಕಶಾ ಸ್ರ್ರವು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿದೆ. 


008 
ಕೆ. ೧೧೯ ಜ್ಹಾಲಾಮಾಲಿನೀಕಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕ, ಓೀಕು 
೧೩್ಚ.೫(೧.೮% ಮಲ್ಲಿಷೇಣ ಸು. ೧೩೦೦ 
೧.೬೪ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ತಿ ೬೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ...ಯ ನಮಃ| 
ಅತಿಹೃಷ್ಟಮತಿ ವಿಷಂಣಂ ಭವಾಂತರೆ ಸ್ನೇಹವೈರ ಸಂಬಂದಂ। 
ಭೀತಂ ಬಾನ್ಯಮನಸ್ವಂ ಗ್ರಹಾ ಪ್ರಗೃಹ್ಣೆಂತಿ ಭು ಟಿ! 
ಪೆರ್ಚಿದನಂ | ಅತಿವಿಷಂಣಂ | ಸತ್ತ ಕೆಟ್ಟ ಅಗಲೈಯೊಳೆರ್ಜಿಯೊಡೆದು 

ಮಜುಗುತ್ತಿರ್ದಂ! ಭವಾಂತರ ಸ್ನೇಹೆವೈರ ಸಂಬಂದಂ। ಮುಂಥಿನ ಭವ 
ಮೋಹದಿಂದಂ | ಮುಂನಿನ ಭವದ ಪಗೆ ಸಂಮಂದದಿಂದಂ | ಭೀತಂ। 
ಅಂಜಿದನುಮಂ। ಅನ್ಯಮನಸ್ಥಂ | ಸೆಅಪೆಅತಂ ಬಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರ್ಸ್ಹನುಮಂ | 
ಗ್ರಹಾ| ಗ್ರಹಂಗಳು | ಪ್ರಗೃಹಣ್ಣಂತಿ। ಪಿಡಿವವು | ಭುವಿ! ಪ್ರ ಪದ್ವಿಯೊಳು 
ಮನುಜಂ | ಮನುಷ ಟನಂ ॥ ೧ ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ತಸ | ಆತಂಗೆ | ಕಿಂ | ಯೇನು | ವನ್ನ ್ಸತೇ |] ಬಂಣಿಸುವುದು | ಅ.. 
ಶಿಷ್‌ಸ ಕಿಸೆ ಸೈಸ್ಯೇಂದ್ರ ಣಂದಿವ್ದಿ ಮಲಗುಣೋದ್ಹಾ ಮ ಸ 
೫ ಸ ಕು ಜಟ ಕ್‌ | ಇದು | ಹೇಳಾಚಾರ್ಯನಿಂದಂ | 


ಡಂಭಾಚಾರಿ ಕಥೆ ೧೦೯ 


ಉದಿತಾರ್ತ್ನ್ವ | ಪೇಳೆಪಟ್ಟ | ಅರ್ತ್ಥಂ |. ವ್ಯರಚಿತ! ಮಾಡೆ 
ಪಟ್ಟುದು| ನಿರುಪಮ | ಉಪಮಿಸಲು ಬಾರದು! ಜ್ವಾಲಿನಿ ಮಂತ್ರವಾದ; | 
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿಸಿಕಲ್ಪಂ ॥ ಶ್ರೀ 

ಅಷ್ಟಶತೆಸೈ ಕಷಷ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶಕವತ್ಸರೇಷ್ಟತೀತೇಷು ! 

ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಖೇಟಕಟಕೆ ಪರ್ವ್ರಣ್ಯಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾಯಂ [| 
ಅಸ್ಪಶತಸೈಕಷಷ್ಟಿ | ಯೆಂಟುನೂಲ ಅಅವತ್ತೊಂದು | ಪ್ರಮಾಣ | ಪನ 
ಣೇನ। ಶಕವತ್ಸರೇಷು | ಶಕವತ್ಸರಂಗಳು | ಅತಿತೇಷು| ಕಳಿದವಆಗೊಳು | 
ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಖೇಟಿಕಟಕೆ | ಶ್ರೀಯಿಂದೊಪ್ಪುವ ಮಂನೆಯ ಖೇಟಮೆಂಬ 
ಕಟಕದೊಳು | ಪರ್ವ್ರಣೀ | ಪರ್ವ್ರದೊಳು | ಅಕ್ಬತೃತೀಯಾಯಂ | 
ಅಕ್ಬತದಿಗೆಯೊಳು 1 ೫ ೫% ೫% %ಹ 

ಇತ್ಚಂ ಪಂಡಿತ ಮಲ್ಲಿಷೇಣ ರಚಿ....... ಜ್ಹಾಲಿಕಿ ದೇವಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ 

ಶಾಂತಿಕರಂ ಭಯಾಪಹರಣಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ಯರಂ। 

ಪ್ರಾತರ್ಮ್ಮಸ್ತೆಕ ಸಂನಿವೇಷಿತಕರೋ ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇದ್ಯಃ ಪುಮಾನ್‌ 

ಶ್ರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಮನೋಭಿವಾಂಛಿತ....ಲೀಲಯಾ | ೯॥ 

ಇತ್ಯಪ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತ! ದೊಡತಂಮುಪಾದ್ಯರು ಬರದ ಜ್ವಾಲಿನೀ ಕಲ್ಬಕ್ಕೆ 

ಮಂಗಲಮಹಾಶ್ರಿ 


ಫಿಷಯ : ಜ್ರಾಲಾಮಾಲಿನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ. 


ವಿಶೇಷ: ಗರಿಗಳ ಅಂಚು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುರಿದಿದೆ. ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. 
ಸುಂದರಾಕ್ಚರ. ೧೬ ಮತ್ತು ೨೨ನೆಯ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವು ಲುಪ್ತ 
ವಾಗಿದೆ... ೫೦೫೧ನೆಯ ಗರಿಗಳು ಮುರಿದು ತುಂಡಾಗಿವೆ. ಇದೇ 
ಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾಂಕವಿಲ್ಲದ ೪ ಗರಿಗಳು ಜ್ವಾಲಮಾಲಿನೀ 
ಕಲ್ಪದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು. 


009 
ಕೆ.ಬಿ, ೪೩೦ ಡಂಭಾಚಾರಿ ಕಥೆ ಪದ್ಯ, ಗದ್ಯ 
೮1೬.೪1 ? ) 
೧.೬೭ ಪತ್ರ ೧೫ ಪಂಕ್ತಿ ೧೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಡಂಭಾಚಾರಿ ನದಾ ಮಾತು ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು 
ರಾಗ। ಮೋಹನ। ಆದಿತಾಳ! 


೧೧೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 
ಡಂಬಾಚಾರಿ ಬಂದಾ 
ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರದಿಂ ಸಲಾ! 
ಮಂದನಾಗಿ ತಾಯಿ ತ:ದೆಗಳನು ಜರಿದಾ 
ನಂದ ವೇಶ್ಯರ ಮನೆಯ ಕಂದರನಿವನೆಂದು ಜಗದಿ 
ಕುಂದಜೆ ಸಜ್ಜರ ತೊರದು ಬಂದು ದುರ್ಜನರ ನೆರದು 
ಮುಂದಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ: ನಿಟ್ಟು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಂನ್ಮಾನನ ಬಿಟ್ಟು (ಅನುಪಲ್ಲಗಿ 
ಜನಕನು ಫಘಳಿಸಿದ ಧನ ವನ ಕಾರ್ಯದ 
ಕಳೆವವರಲ್ಲಿ ಶಿಖಾಮಣೀ 
ಜನನತರಾಗಿಹ ಸತಿಸುತರಿಗೆ ವೆಥೆಯ 
ಫೆನವ ಮಾಡುವ ಶಿರೋಮಣಿ ॥ 
ಅಂತ್ಯ: ಮಾತು! ಶರಣುಶರಣು ಸ್ವಾಮಿ ಚತ್ರಬ್ರಾಂಹರೆ। ದಂಡಮೈಯ ಪುಲ್ಲಯ್ಯ! 
ಶಟ್ಟಿ ವಾರು] ಸಲಾಮುವರಿಗಿರದು! ಷೇಕ ...... ಲಬ್ಬೆಯನಕೆ ಬನ್ನಿರಿ] 
ಕುತುಕೊಳ್ಳಿರಿ! ನನಿಗೆ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಂ ಮಾಡಿದ 
ಪುಂಣ್ಯವಂತೆರೆ ಯಿಗೊ ರಠಿಂಮ ಹಣಗಳೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ 
ಯಿಗೋ ನಿಮಗೆ! ಹೆತ್ತುಹೆತ್ತುಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ! ಯಿನಾಮು ತೆಗೆದು 
ಕ್ಯೊಳ್ಳಿರಿ! ಅಯ್ಯೊ ಛತ್ರದ ಬ್ರಾಂಹರೆ ನಿವು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ರೂಪಾಯಿ 
ಯಿನಾಮೂ। ....ಗದ ಕೊಂಡು ಪೋಗಿ! ಅಜೀ ಶವ್ಹಾಜಿ ಯಿಗೊ ನಿನಗೆ 
ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರಹಾ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಯಿರು! 
ದಾದಿಗಳನ ಕರೆ| ಯೆಲೆ ಗುಣಭೂಷಣಿಗಳ ದಾದಿಗಳೆ ನೀವು ಹತ್ತುಹತ್ತು 
ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರೀ [ಶ್ರೀ 
ಡಂಭಾಚಾರಿ ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ನ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ। 
ನಿಷಯ: ಡಂಭಾಚಾರಿಯಕಥೆ. 
ವಿಶೇಷ: ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಹುಳು ಹಿಡಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅಕ್ಬರ ಲೋಪವಿದೆ. ಅರ್ವಾಚೀನ 
ಗ್ರಂಥ. ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ೧ರಿಂದ ೪೯ ಮತ್ತು ೧ರಿಂದ ೧೮ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. 
ಗ್ರಂಥದ ಆದಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುದ್ಧ ಸತ್ರಗಳಿವೆ. 
010 
ಳೆ.ಜಿ. ೨೨೨ ತತ್ತ್ವಚಿಂತಾಮಣಿ ವಚನ 
೮1(೬,ತ್ಛಿ" ಚಿದಾನಂಪಾವಧೂತ ಸು, ೧೭೫೦ 


೧.೩ತ್ನಿ ಪತ್ರ ೧೪ ಪಂಕ್ತಿ ೨೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: 


ತತ್ತ್ವ ಚಿಂತಾಮಣಿ ೧೧೧ 


ಪರಂ ಯಸ್ಸ ಸ ಧರಿತ್ರೀ ಜಲಧರಕಲಶಂ ಲಿಂಗಮಾಕಾಶಮೂರ್ತಿಂ ನಕ್ಸ 
ಮಾಲಾ! ಸಂಭೋದನೆ! 


ಐಯ್ಯ ಶಿವನ ಪಂಚಮುಖರದಲ್ಲಿ ಪ್ಫ ಥಿ ಅಪ್ಪು ತೇಜ ವಾಯು ಆಕಾಶಯೆಂಬ 


ಅಂತ್ಯ ನ 


ನಿಷೆಯ: 


ನಿಶೇಷ: 


4 ಪಂಚೀಕೃ ಸ ವಂದೊಂದು ಭೂತಕ್ಕೆ ಐದು ಐದರ 
ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಯಿಸ ನೃತ್ತ್ವೈದು ತತ್ವ ೦ಗಳು ಪುಟ್ಟಿ ದವು. ಅದು ಕೂಡಿ ದೇಹ 
ವಾಯಿತು! ಐಯ್ಯ ಜೇಜರಾದ ವಿವರ ಯಂತೆಂದೊಜೆ ಪಂಚಭೂತವೆ 
ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವಾಯಿತು! 


ಆತ್ಮನು ಚಿತ್ತವೆಂಬ ಕರಣದೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಅಪಾನವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ 
ಬೆರತು ಜಿಂಹ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಧುರ ಆಮ್ಲ ಲವಣ ಹುಳಿ ತಿಕ್ತ ಕಟು 
ಕಷಾಯ ಯಿವಗಳ ರುಚಿಯ ತಿಳಿವ ಪ್ರಯೋಜನನಾಗಿ ಸರ್ಜನ 
ವಿಸೆರ್ಜನಂಗಳ ಗುದಸ್ಥಾನದಿಂದ ವರ್ಜಿಸುತ್ತಿಹನು] ಆತ್ಮನು ಹಂತಾರ 
ವೆಂಬ ಕರಣದೊಡನೆ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆರತು ಘ್ರಾಣದಲ್ಲಿ 
ನಿಂತು ಸುಗಂಧ ದುರ್ಗಂಧೆಗಳನರಿವ ಪ್ರಯೋಜನನಾಗಿ ಪಾಯುಸ್ಥಾನ 
ದಲ್ಲಿ ಯಿರುತ್ತಿಹೆನು | ಯಿತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮ. ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ 
ಚಿದಾನಂದಾವಧೂತ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ ತತ್ವಚಿಂತಾಮಣಿ ದ್ಯಾನಪರತತ್ವ 


ಚಂದ್ರೋದಯ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ| 
ವೀರಶೈವತತ್ತ. 


ಮೋಡಿ ಅಕ್ಬರ. ಗ್ರಂಥ ಸಮಗ್ರವಾಗಿಜಿ. ಆರಂಭದ ಐದು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಹುಳು ಹೊಡೆದು ರಂಧ್ರಗಳು ಬಿದ್ದಿನೆ. 


011 
ಕೆ.ಬಿ, ೪೧೦/೧ ತತ್ತ್ವ, ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಚನ 
೭,೬%)(೬.೧% ಚಿದಾನಂದಾವಧೂತ ಸು. ೧೭೫೦ 
೨೩.೩೧ ಪುಟ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ೩೭ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: 


ಶ್ರೀಮತ್ಸ ಚ್ಚಿದಾನಂದ ಯೋಗಿಗಳು ವಿರಚಿತಮಾದ ಕಂನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 
ತತ್ವ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಂಬ ಗ್ರಂಥ ಬರಿಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು | ಸಂಬೊ 
ಧನೆ | ಐಯ್ಯಾ | ಶಿವನ ಸಂಚಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೃಥುವಿ! ಅಪ್ಪು | ತೇಜ | 
ವಾಯು | ಸೆ ಯಂಬ ಜ್‌ ನಂಚೀಕೃತವಾಗಿ 


೧೧೨ : ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ವಂದೊಂದು ಭೂತಕ್ಕೆ ಐದುಐದರ ಲೆಕ್ಕದಿಂದಾ ಯಿಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಂಗಳು 
ಪುಟ್ಟಿದವು | ಅದು ಕೂಡಿ ದೇಹವಾಯ್ತು | ಐಯ್ಯಾ ದೇಹವಾದ ನಿವರಾ 
ಯಂತೆಂದಡೆ | ಸಂಚಭೂತವೆ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವಾಯ್ತು | 


ಅಂತ್ಯ : ದೇಹಿಯಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯ ಮರತು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ದೂರನಾಗಿ ಕಾಮಕ್ರೋಧಥ 
ವರ್ಜಿತನಾಗಿ ಜನನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅತೀತೆನಾಗಿ ಲಿಂಗದೇಹಭಂಗವಾಗಿ 
ಸರ್ವಬ್ರಮ್ಹ ವಾಗಿ ಸಮಸ್ತನ ಜಗವೆಲ್ಲಾ ತಂನ ವಿಲಾಸವಾಗಿ ಕೇವಲ 
ಸಮಾದಿಷ್ಟನಾಗಿ ರಾಜಾದಿ ರಾಜಯೋಗವೆಂದೆನಿಸುವ ಆ ಮಹಾರಾಜ 
ಯೋಗಿ ಲೀಲೆಯಂನಾಡುತ್ತಾ ಸುಷುಮ್ಮ್ನಾಚಕ್ರವಂನಡರಿ ಶತಕೋಟ 
ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಅವಧೂತನಾಗಿ ಕೇವಲ ಬಯ 
ಲಾಗಿ ನಿಜದಿ ರಿಂತಡೆ ನಿಜಮುಕ್ತಿ ಕಣಾ ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ದುರುಪ್ರಭುವೆ 
॥ ೧೫ || ಯಿತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಸರಮಹಂಸೆ ಪರಿವ್ರಾ ಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಿದಾ 
ನಂದಾವಧೂತ ವಿರಚಿತ ತಿಹಿಭ್ಯಂ ಬೋಧ ಬೋಧಿತ ತತ್ವಚಿಂತಾಮಣಿ 
ಗ್ರಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ! 


ನಿಶೇಷ: ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವುದು ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ. ಆರಂಭದ ೮ ರಿಂದ 
೧೮ ಮತ್ತು ೫೩ ರಿಂದ ೬೮ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇವರನಾಮಗಳೂ, 
ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಬೋಧಾಮೃತವೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡ ವಿರಚಿತ ಶೂನ್ಯ 
ಸಿಂಹಾಸನ ಫಿರ್ಮಾಣವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವೂ ಇವೆ. 


010 
ಕೆ.ಬಿ. ೪೧೬/ಪ2 ತತ್ತ್ವಚಿಂತಾಮಣಿ ವಚನ 
೫.೭%ಸ೫,೪% ಚಿದಾನಂದಾವಧೂತ ಸು. ೧೭೫೦ 
೧೦೮. ೧೧೧ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೧೯ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಗುರ್ರುಬ್ರಂಹ್ಮಾ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಾ | 
ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಸರಬ್ರಂಹ್ಮಾ ತಮಸ್ಮ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ || 
ಚಿದಾನಂದ ಯೋಗಿಗಳು ವಿರಚಿತಮಾದ ಕಂನಡಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಸಾರದ 
ತತ್ವಚಿಂತಾಮಣಿಯಂಬ ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸುಭಮಸ್ತು ಶ್ರೀರಸ್ತು 
ಐಯ ಶಿವನ ಪಂಚಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರುಥ್ವಿ | ಏ| ಅಪ್ಪು | ತೇಜ | ವಾಯು | 
ಆಕಾಶವೆಂಬ ಪಂಚಭೂತಂಗಳು ಪಂಚೀಕೃತವಾಗಿ ವಂದೊಂದು ಭೂತಕ್ಕೆ 


ತತ್ತ ಆತ್ರೆಯೆ ನಿನರಣ ೧೧೩೩ 


ಐದೈದು ಲೆಖ್ಶದಿಂದ ಯಿಸ್ಥ ರೃತ್ಯೈದು ತತ್ವಂಗಳು ಪುಟ್ಟಿದವು | ಅದು ಕೂಡಿ 
ದೇಹವಾಯಿತು ಐಯ | 


ಅಂತ್ಯ: ಸತಿಸುತರು | ಬಾಂಧವರು | ಯಿದೆ ಸ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವರು | ಜನ್ಮಗಳ ತಿರುಗು 
ವರು | ಕಣಾ | ಚಿದಾನಂ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಭುವೇ ॥ ೫॥ 
ಕೇಳ್ಳೆಯ್ಯ ರಸ್ತೆಕಾರರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಬೇಟ ಅಲ್ಲದೆ ತಿರಿಗಿ 
ಕಂಡೆನೆಂದರೆ ಕಾಣೋದಕಿಲ್ಲ | ಆಪ್ರ. 


ವಿಷಯ : ನೀರಶೈವ ತತ್ತ್ವ. 


ನಿಶೇಷ : ಅಸಮಗ, ಗ್ರಪ್ರತಿ: ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರಾಂಕಿತ ವಚನ್ಕ ಲಿಂಗ 
ಸೂತ್ರ, ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾ 
ಧ್ಧಾ ಯಕ್ಕೈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಿಷೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 
ಶುದ್ಧ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೆರಡು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ "`ಏಂದಿಯ 
ಜ್‌ ಹಾಡುಗಳೂ ಕೆಲವು ತತ್ತ್ವ ಬೋಧಕ ಹಾಡುಗಳೂ ಅಪೂರ್ಣ 


ವಾಗಿ ಇವೆ. 
0158 
ಇ 
ಕೆ.ಬಿ. ೨೩೨ ತತ್ತೃತ್ರಯ ನಿವರಣ ಗದ್ಯ 
೮?)(೬,೬% ? ? 
೧.೨೭ ಪತ್ರ ೨೫ ಪಂಕ್ತಿ ಕಿ೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ : ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ ದಯಾಪಾತ್ರಂ ಧೀ ಭಕ್ತ್ವ್ಯಾದಿ ಗುಣಾರ್ನವಂ | 
ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣಂ ವಂದೇ ರಮ್ಯಜಾಮತರಂ ಮುನಿಂ ॥ 
ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಯ ಗುರವೇ ಕೃಷ್ಣಪಾದಸ್ಯ ಸೂನವೇ | 
ಸಂಸಾರಭೋಗಿ ಸಂದಷ್ಟ ಸ ಸನ ನಮಃ ॥ 
ತನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕೆಂಬ'ಯಿಚ್ಛೆ ಯುಳ್ಳ ಜೇತನನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ವುಂಟಾಗುವಲ್ಲಿ 
ತತ್ವತ್ರಯಗಳ ಚನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು | ತತ್ವತ್ರಯ ಮೂರೇನೆಂದಡೆ | 
ಚಿತ್ತು | ಅಚಿತ್ತು | ಯಾಶ್ವರನು | ಅವರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೈಂಬುದು ಜೀವಾತ್ಮನು | 


ಅಂತ್ಯ : ಪ್ರಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯಾಭಿಮಾನ ತತ್ವತ್ರೆಯಾಭಿ 
ವಿಚಾರ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಚೇತನನಿಗೆ ಅನನ್ಯರ್ಹತೆ ಶೇಷತ್ವ ಸ್ವರೂಪವನು 
ಚಿಗುರಿಸುವದು. ಆಮೇಲೆ ವುಪಾಯಾದ್ಯವಸಾಯಮನುಂಟುಮಾಡಿ 


೧೧೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಹುವ್ಹಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವದು. ಆಮೇಲೆ ಅನಂನ್ಯ ಭೋಗತ್ತಮನುಂ 
ಆಚಾರ್ಯಾಭಿಮಾನಮೆ ವುತ್ತಾರಕಮೆಂಬ ಅಧ್ಯನಸಾಯವನುಂ ನೆಲೆಸಿಫ್ಲಿಸಿ 
ನಿತ್ಯಂ ಕೈಂಕರ್ಯಯೋಗದಿಂದ ಸ್ವರೂಪಮನುಂ ಫಲಪರ್ಯಂತಮಾಗಿ 
ಮಾಡುವದು | ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ತಿರುವಡಿಗಳೆ ಶ್ರೀಶೈಲಗುರುವು 
ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ತತ್ವತ್ರಯ ವಿವರಣ ಸಂಪೂರ್ನ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ | 


ನಿಷಯ : ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ, 


ವಿಶೇಷ: ಮೋಡಿ ಅಕ್ಬರ, ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ತ್ವತ್ರಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕನ್ನಡ 
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


014 
ಕೆ. 2೫೫/೧೧ ತತ್ತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಶ್ಲೋಕ, ಗದ್ಯ 
೮.೫%1೫(೧.೯” ? ? 
೧೫೭.೧೬೦ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೫೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಗೃಜ್ಞಾತೃಸಮಾನ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚ | ಶಬ್ದೋ ವಾ ಗಗನಾಂಶಕಾಃ | 
ವ್ಯಾನೋ ಮನ: ಚರ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಾಣಿಶ್ಚ ನವನಾಶಕಾಃ | 
ಚಕ್ಸುರ್ಬುದ್ದ್ಹೋ ದಾನರೂಪ ಪಾದಂ ಚೈತ್ಯನ್ಯಲಾಂಶಕಾಃ | 
ರಸಂ ಚಿತ್ತಾಪಾನ ಜಿಹ್ಪ ಗುಹ್ಯಂ ಚೈವ ಜಲಾಂಶಕಾಃ | 


ಶ್‌ ೩ ೩ ೫ 


ವ್ಯೋಮಗುಣಮಿತಿ | ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತುವಿವೇಕ ಇಹೆ ಮುತ್ರಾರ್ಥಫಲ 
ಭೋಗ ವಿರಾಗ ಸಮಾದಿ ಷಟ್ಕ ಮುಮುಕ್ಸತ್ತ ವೆಂಬ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾಧನ 
ಚತುಷ್ಪಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವು 


ಅಂತ್ಯ : ... ತತ್ವವ ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಅವ ತತ್ವವಂ ಅಧಿಜೀವತೆಗಳಂನಅಾದು ನಾಡಿ 
ಭೇದವಂನಅದು ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಪಾತಾಳ ಲಕ್ಷಣಂಗಳನಣದು 
ಫೆಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಟಿವನಅೌದು. ದೇಹವರ್ತನೆಯನಅ್‌ದು ಯಡದ ಕಡೆಯ 
ನೋಡಲು ಬಲದ ಕಡೆಯ ಹಾಇದು ಬಲಕಡೆಯ ನೊಡಲು ಯಡದ ಕಡೆಗೆ 
ಹಾಯ್ದಡೆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾದೆಹೆನೆಂದಅತಡೆ ಆತ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞ [ 
ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಬಖ*ಯ ಮಾತಿನ ತತ್ವಜ್ಞರಿಂದಡೆ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ 
ಚೆನ್ನಸಂಗೈಯ್ಯ | ತತ್ವನಿರ್ನಯ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ 


ತತ್ವ ೧] ೧೧೫ 


ವಿಷಯೆ : ನೀರಕೈವ ತತ್ತ್ವ. 


ಹಾ 


ವಿಶೇಷ : ಶಕಟ ರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇಜಿ. ಇದೇ ಶಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಶಿವಜ್ಞಾನ ಬೋಧೆ 
ಮೊದಲಾದ ಇತರ ೧೬ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. 


೧10 


ಕೆ.೪೪ ತತ್ತ್ಪಪದ ಹಾಡು 
೬.೯೧." ಗೋಪಾಲಾರ್ಯಶಿಷ್ಯ ? 
೧.೧೬೯ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ೪೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಭೂಮಿಕೆ ಬರೆನದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಗ್ಗಮಸ್ತು |! ಕಂದಪದ್ಯ. 
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಭವತಾಪದಿ 
ಅತಿದುಃಖಂ ಪಡೆದು ನೊಂದು ಜೀವಂ ವಿಲಸೆ 
ದ್ಲತಿಯಂ ಧೃತಿಯಂ ಸಾಧಿಪ 
ಮತಿಯಂ ಕೈವಲ್ಯಮಾರ್ಗಮಂ ನೆಕೆ ಸಾರ್ಗಂ | ೧॥ 
ರಾಗ ಕೇತಾರಗಉಳ-ಅಷ್ಟತಾಳಾ-- 
ಬಹುಜನ್ಮಾರ್ಜಿತ ಪುಣ್ಯಸರಿಸಕ್ರ ಫಲದಿಂದ 
ಸಹಜವಿರಕ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಶಮೆ ದಮೆಗಳನೈದಿ 
ಮುಕ್ತಿಗೆಳಸುವನು ಜೀವ | 
ಭವದಿನೊಂದು ಮುಕ್ತಿಗೆಳಾಸುವನೆ ಜೀವ | ೧ 
ತಿಳಿದು ಬಲ್ಲವರಿಂದಾ ಉಳಿದು ಕಾಮ್ಯ ನಿಷಿದ್ದಂಗಳ 
ನಿಷ್ಕಾಮಕರ್ಮದ ಬಳಕೆಯಿಂದಳವಟ್ಟು || ೨ 

೫ ಇ ೫ ತ 

ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಪಾಲಾರ್ಯನ ನಾಮಕೀರ್ತನೆಗೈಯುತ್ತ 
ನೇಮನಿಷ್ಕೆಯಿಂ ಪ್ರಥಮ ಭೂಮಿಕೆಯಿಂದಾಳಾವಟ್ಟು ॥ ೭! 


ಅಂತ್ಯ : ಇಂತು ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಪೂರ್ಣಕಟಾಕ್ಸವನಾಂತು ಶಿರದೊಳು ಧನ್ಯ ....... 
ತಿಸುಖಾಬ್ಬಿಯೊಳೋಲಾಡಿ ಸುಖದಿ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿರ್ದ ರ್ಸ್‌ ಯಾ 
ಸಟ್ಟ_ಶ್ನೆಗರ್ಥವ ತಿಳಿದರೆ ಯೀಷತ್ಪುಣ್ಯ ಪಾತಕವಿಲ್ಲ । ಯೀಷಣ ....... 
ಉತಾನಲೆ ಸಂತೋಷರೂಪಹನು ನಿಶ್ಚಯವಿದು | ೬೫ || 


ಯೀತತ್ವದ ಸೊಬಗಿ.............. ಯ ಮನದ 
ಲೋತು ಪೇಳ್ದಕೇಳ್ವ ಜನಕೆಲ್ಲಾ 


೧೧೬ ' ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಆತುಮಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸೇೆಪಡೆ!.....೪1 ದಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಿದು | ೬೬ |! 
ನ ೫ ೫ ೫೩ ೫೩ 
ಆಗೋಪಾಲಾರ್ಯದೇವಂ ಶ್ರಿತಜನವರದಂ. ..........ಎ.. ಯೋಗಾಷ್ಟಾಂಗ 


ಪ್ರದಾನ ಸ್ಥಿತಿಕೃತಿ ಚತುರಂ ಯುಕ್ತಯೋಗೀಂದ್ರ ........... 


ವಿಷಯ: ತತ್ತ್ವ ಬೋಧಕ ಹಾಡುಗಳು. 
ವಿಶೇಷ : ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯ ಪತ್ರಗಳು ಶಿಥಿಲ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ. 


010 
ಕೆ.ಬಿ. ೪೧೭/4೩ ತತ್ತ್ವ ಪೆದೆಗಳು ಹಾಡು 
೭.೫')(೫.೭ ? ? 
೪ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಷರೆ 


ಆದಿ: ಧೃಡವಾಗದ ವಿರಳ ನಡೆ ನುಡಿ ಧೃಡ | ಸ॥ 
ಗಡಬಡವಾಂ ಬೆಜೆ ಬಡಮನವೆ ಧೃಡವಾ 1 ಆ 
ಸತ್ಸ ಸದ್ಗುರುವಿನ ತೊತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಮನ 
ವಿತ್ತು ತಾ ನಿಜಜಕ್ತನಾದೆನೆಂಬೆ 
ಕರ್ತು ಶ್ರೀಗುರು ಕರದು ಕಿಂಚಿತ್ರವನು ಪೇಳೆ 
ಹೊತ್ತು ಹೋಯಿತೆಂಬೋ | ಕತ್ತೆಮನವೆ ಧೃಡ ॥ ೧ 


ಅಂತ್ಯ: ಶಾಸ್ತ್ರೀಕರದಲ್ಲಿ ಮುರಿಸಾದೆ |! ಅದು 
ಕವಿಗಳ ಕಂಣ ಕೀಳಿಸದೆ 
ಕಿವಿಯೊಳು ನಾಲಗೆ ಚಾಚದೆ 
ಗುರು ಬಾದುರ ಮಡಿವಳ ನಾನಾದೆ | ೩॥ ಶ್ರೀ 


ವಿಷಯ: ವೇದಾಂತ, ತತ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಫೀತಿಬೋಧಕ ಹಾಡುಗಳು, 
ನಿಶೇಷ : ಮೋಡಿ ಬರಹೆ, ಇದೇಪುಸ್ತ ಕದಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವ್ವಾ ಭಿನಯ ನಿಫಘೆಂಟು, ಕೋಲಾಟ 


ಪದಗಳೆಂಬ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಮಿನೀ ಮತ್ತು ' ವನಾರ್ಥಕ 
ಸಟ್ಟಿದಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. 


ತತ್ತ್ವ ಪದಗಳು ೧೧೭ 


017 
ಕೆ.ಬಿ. ೪೨೦/೪ ತತ್ತ್ವಪದಗಳು ಹಾಡು 
೭.೮1ಸೀ೫.೮% ? ? 
೧೭೫.೧೯೧ ಪತ್ರ ೧೮ ಪಂಕ್ತಿ ೧೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಯೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಡಿಲ್ಲ ಶಿವನು ನಿಂನಲ್ಲಿಹಾನೆ ನೀ ನೋಡಂಣಾ 
ಬಲ್ಲ ಜಾಣರು ತಿಳಿದು ಥಿಂನೊಳುಲ್ಲಾ ಸದ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡಂಣಾ || 
ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ವ್ಸಾ ಅಂಪೈಯೊಳು ದೇಶ ತಿರಿಗಿದರಿಲ್ಲಂಣಾ 
ಮಾಸ ಶ್ರಾವಣ ಶಂಕ್ಕರಾತ್ರಿ ವುಸವ್ಸಾ ಮಾಡಿದರಿಲ್ಲಂಣಾ 


ಅಂತ್ಯ: ನಾನುವು ಯಿರುವನಂತೆ ನಾನೆ ಸಾಯುವರಂತ್ರೆ | 
ನಾನಾಯೋನಿಯ ಜಲ್ಮವು ತಿರಿಗಿ ನಾನೆ ಬೆಂಡಾದಿನಂತೆ | ೩॥ 
ತನುವು ತಂನದಲ್ಲಂತ್ತೆ ತನುವುಯಿಾಶ್ವರ ತಾನಂತ್ತೆ 
ತನುವಿನೊಳಗೆ ಬ್ರಂಹ್ಮಾ ಚಿದಾನಂದ ತಾನೆ ವಿರ್ರುಪಾಕ್ಸನಂತ್ರ!೪॥ ಶ್ರೀಶ್ರೀ 


ವಿಷಯ: ತತ್ತ್ವ ಬೋಧಕ ಹಾಡುಗಳು. 


ನಿಶೇಷ: ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಥಿಲವಾಗಿವೆ, ಮೋಡಿ ಅಕ್ಬರ. 
ಕಾಗದ ಬಹುತೆಳುವು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಶಿವನಾಟಕ, ರಾಮರಾವಣ 


೧೧ 


ಯುದ್ಧ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಚರಿತ್ರಿ ಈ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 


618 
ಕೆ, ೩೫೫/೯ ತತ್ತ್ವಪ್ರ ಕಾಶಿಕಾಹೀಕು ಗದ್ಯ 
೮.೫(೧.೯1 ಪರ್ವತೇಶ ಸು ೧೬೦೦ 
೧೧೧-೧೨೬ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೫೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ...ತತ್ವಪ್ರಕಾಶದ ಓೀಕು ಆಚಾರ್ಯನು ಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ 
ವನು ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಜೈಯಳ್ಳಾತನಾಗಿ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಮುಗಿಯ 
ಲೋಸ್ಪರವಾಗಿ ಆ ಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನು ನಡಸುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 
ವಾಗಿದ್ದಂಥಾ ಸಕಲತತ್ವಾತೀತವಾಗಿದ್ದಂಥಾ ನಿಷ್ಟಲವಾಗಿದ್ದಂಥಾ ಪರ 
ಶಿವನನು ಮೊದಲಾರ್ಯವೃತ್ತದಿಂ ಸ್ತೋತ್ರವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನು /! 


೧೧೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಚಿದ್ಧನಏಕೋವ್ಯಾಸಿ | ನಿತ್ಯಃ ಸತತೋದಿತಃ ಪ್ರಭುಃ ಶಾಂತಃ 
ಜಯತಿ ಜಗದೇಕಬೀಜಂ ಸರ್ವಾನುಗ್ರಾಹಕಃ ಶಂಭುಃ | 
ಬೀ॥ ಚಿದ್ಧನಃ। ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾರೂಪವಾದ ಶಕ್ತಿಎ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ 
ಯುಳ್ಳಂಥಾತನು | ಕರ್ಮಕಾಲ ಮೊದಲಾದವನೂ ಈಶ್ವರನೆಂದು ಹೇಳುವ 
ವಾದಿಗಳಿಗೆ 


ಅಂತ್ಯ: ಶ್ರಗ್ಗರಾವೃತ್ತ ॥ 

ಆನಂದಂ ಚಿತ್ತಘೋರಾದ್ಯರು ಮೊದಲೊಳು ತತ್ತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಸದ್ವ್ಯಾ 
ಖ್ಯಾನಂಗೆಯ್ದಿರ್ದುದಂ ಷಟ್‌ಸ್ಲೆಲ ಪರಶಿವನೀ ಚಿೆಂನವೀರೇಶ ಹಸ್ತ 
ಜ್ಞಾನಾಂಭೋಜಾತ ಗರ್ಭೊೋದ್ಭವ ವಿರತನಹೋ ಪರ್ವತೇಶಾಗ್ರಗಣ್ಯಂ 
ನಾನಾ ಭಕ್ತಾರ್ಥದಿಂ ಕಂನಡಿಸಲಿಳೆಯೊಳೀ ಸಾಧನಂ ಸೇವ್ಯಮಲ್ತೇ || 


ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಟೀಕು ಸಮಾಪ್ತಾ | 
ನಿಷಯ: ನೀರಶೈವತತ್ತ್ವ. 


ಫಿಶೇಷ: ಪ್ರತಿ ಸುದೃಢವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶತರತ್ನವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮೊದಲಾದ ಇತರ 
ಹದಿನಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ, ಈ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ೯೫ನೇ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ೯೦ ಎಂದು 
ಕ್ರಮಾಂಕ ಬರೆದು ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. 


019 
ಕೆ.ಬಿ. ೧೯೯ ತತ್ತೈ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಹಾಡು 
೭.೬ ೬.೨” ) ೧೯ನೇ ಶತಕ 
೧೨-೧೧೧ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೧೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ತತ್ತ್ವಗಳು ಬರೆವರೆ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿರ್ವಿಫೈಮಸ್ತು || 
ಕಂದ! ತಡದಾ ರವಿ ಶತಿ ಗತಿಗಳ 
ಬಿಡದಸುವ ಸುಷುಮ್ಮ ಬಿಲದೊಳ್‌ ಪೂಗಿಸಿಂ 
ನಡದಾಗ್ಲ್ಯಾ ಚಕ್ರದಿ ಠಿಂ 
ನೊಡಗೂಡಿದ ಯೋಗಿಯ ಮನೋಂಬುಜವಾಸಾ | ೧॥ 


ರಾಗ ॥ ನಾಟಿ | ನೀಕ್ಷಿಸುತಿರ್ಪೆ ತಂನೋಳ್ತಿ ನೋದದಿ ಸತತ: 
ಅಕ್ಷಿಗಳ ದ್ರಿಷ್ಟಿ ಇಂ ಆತ್ಮನನು ಬಿಡದೆ ॥| ಪ್ಲ ॥ 
೫ 4 ೫ 4 


ತತ್ತ) ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಪರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೧೯ 


ನಿರಘೆ ನಿರಪಾಧಿಕ ನಿರ್ಲೇಪ ನಿ8ಸೆಂಗ 
ನಿರವಂದ್ಯ ನಿದ್ವಂದ್ವ ನಿರವಶೇಷ 
ನಿರವಧಿಕ ನಿಷ್ಕರ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾನಂದಮಯ 
ವರ ಹೇಮಕೂಟದಲಿ ವಾಸವಾಗಿಹನಾ ॥ ೩॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಧರೆಯೊಳು ನಿಮ ಸ್ತುತಿ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಲು 
ಹೆರ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯಾ ಯಾವನು ಹರ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯಾ 
ವರಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರನೆ ವಸುಧಾಧಿಪನೆ 
ಪೊರೆಯ್ಯೈ ಅತಿಮುದದಿ ಯನ್ನನು ಪೊರೆಯ್ಯೈ ಅತಿಮುದದಿ | ೨೬ ॥| 
ಹೇಮಕೂಟದ ಯಾಶನು ಸಂತತ 
ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಗಳಿತ್ತು ಕೋ:ದ 
ಪ್ರೇಮದಿ ಮನದೊಳ್ಬಿಡದೆ 
ಭೂಮಿನಾಶನೆ ನಿಂಮಾ ಬಿಡದೆ ಭೂಮೀಶನೆ ನಿನ್ನಾ ॥೨೭॥ 
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜಯೋಗಾವಳಿ ಸಂಪೊರ್ನ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ॥ 
ಮಂಗಳಾರತಿ ಯತ್ನಿರೇ ಯೋಗಾನಂದಾರ್ಯವರ ಯೋಗಿಂದ್ರಗೆ 
ತಿಂಗಳಿನ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಹೊಳೆಯುತಿಹಾ 
ಮಂಗಳಾಕಾರ ಶಿವಗೆ | ಪ್ಲ 
೫ ೫ ೫ ಡಿ 
ನಿರುಪಮಾಕಾರನಾದ ಚಂನಾರ್ಯ 
ವರಪುತ್ರ ಬಸವಾರ್ಯರ 
ಕರುಣದಿಂ ಸೇವಕರ ಪೊರೆವ ಯೋಗಾನಂದ 
ವರಯೋಗಿಯಾದ ಯತಿಗೆ 
ಮಂಗಳಾರತಿ ಯತ್ತಿರೇ ಯೋಗಾನಂದಾರ್ಯವರ ಯೋಗೀಂದ್ರಗೆ 
ತಿಂಗಳಿನ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಹೊಳೆಯುತಿಹ 
ಮಂಗಳಾಕಾರ ಶಿವಗೆ ॥ ಶ್ರೀ | ಶ್ರೀ 
ಯೋಗಾನಂದಾರ್ಯವರ್ಯರು ವಿರಚಿಸಿದ ವಚನಗಳು ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ 
. ಮಹಾಶ್ರೀ | 


ವಿಷಯ: ವೇದಾಂತಪರವಾದ ಹಾಡುಗಳು, ಭಕ್ತಿಪರ ಶಿವಭಜನೆ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 
ಭಜನೆ, ಕೃಷ್ಣಸರ ಬಾಲಲೀಲೆ ರಾಮಕೀರ್ತನೆ, ರಂಗನಾಥ ಕೀರ್ತನೆ 
ಸಪ್ತರತ್ನಗಳ ಪದ, ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಯೋಗಾವಳಿ-ಇವುಗಳ ಸಂಕಲನ. 


೧೨೦ 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ವಿಶೇಷ : ಗ್ರಂಥಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇರುವ ಆರಂಭದ ಪುಟದಲ್ಲಿ “ ಆನೆಗೊಂದಿ 


ಅರಸಿನವರು ವಿರಚಿಸಿದ ತತ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸರವಾದ ಕೀರ್ತನೆ ದೇವರ 
ನಾಮದ ಪುಸ್ತಕ | ಯೋಗಾನುದ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ” ಎಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ 
ಮೇಲಿನ ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ಯೋಗಾನಂದಸ್ವಾಮಿ ವಿರಚಿತವೇ, ಆನೆಗೊಂದಿ 
ಆರಸಿನವರಿಂದ ವಿರಚಿತವೇ? ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಅಂಕುರಿಸುತ್ತದೆ. 
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಯೋಗಾನಂದರ ಮಂಗಳವೂ ಈ ಸಂಶಯವನ್ನು 
ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಮಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿ 
ರುವ ನಿರ್ಮಲಾನಂದಮಯನನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳ 
ಕತ್ಯ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು, 


030 
ಕೆ.ಎ. ೩೧೯ ತತ್ತರತ್ನಪ್ರದೀಪಿಕೆ ಸೂತ್ರ, ಶ್ಲೋಕ್ಕ ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ 
೧೩.೬೮, ಬಾಲಚಂದ್ರದೇವ ಸು, ೧೧೫೦ 
೧೨೬೦೮ ಪತ್ರ ೨೧ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: 


ತತ್ತ್ವರತ್ನ ಪ್ರದೀಪಿಕಾ || 

ಶ್ರೀ ನಿಧಿ ಸಮನ್ತಭದ್ರನ 

ನೂನಬಲಂ ಪೂಜ್ಯಪಾದನಜಿತನಜಂ ವಿ 
ದ್ಯಾನಂದಂ ತತ್ತ್ವ ಶ್ರ 

ದ್ಧಾನಮನೆಮಗೀಗೆ ಸಮಯಸಾರಂ ವೀರಂ ॥ 


ಶ್ಲೋ ॥ ನತ್ವಾ ಜಿನೇಶ್ವರಂ ವೀರಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಕರ್ಣಾಟಭಾಷಯಾ | 


ತತ್ವಾರ್ಥಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಂ ಮಂದಬುದ್ಧ್ಯ್ಯಾನುರೋಡ್ಧ ತಃ 1 


ಅಂತ್ಯ : ಎಂದಿಂತು ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಜನಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವಮಂ ತ್ರಿಕರಣ 


ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಸವಿಕಲ್ಪ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪರೂಪದಿಂ ನಿರಂತರಂ ಚಿಂತಿಸುವುದು 
ಭಾವನೆ ಯಂಬುದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಗೃದ್ಧ್ರವಿಂಛಾಚಾರ್ಯರಭಿಪ್ರಾಯಂ 
೫ 2೩ 2೩ ತ 


ಗದ್ಯ| ಇದು ಕುಮುದ ಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪ್ರತಿಬೋಧನಾರ್ಥ ಸಮಸ್ತ ಸೈದಾಂ 


ತಿಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದೇವನಂದನ ವಿನಯ ಜನಾನಂದನ ನಿಜರುಚಿ ಸಾಗರ 
ನಂದಿ ಸರಮಾತ್ಮದೇವ ಸೇವಾಸಾಧಿತಾತ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಾಲ 
ಚಂದ್ರದೇವ ವಿರಚಿತ ತತ್ವರತ್ನ ಪ್ರದೀನಿಕಾಖ್ಯ ತತ್ವಾರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯ 


ತತ್ತ ಜಿ ಸಾರ ೧೨೧ 


ವೃತ್ತಿಯೊಳ್ಸೂತ್ರನವಕ ಸಂಜಾತ ದಶಮಪ್ರಕರಣಂ ೫ ೫ ೫% 


ಗುರವಃ ಪಾಂತು ನೋ ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನದರ್ಶನ ರಕ್ಷಣಾಃ | 
ಚಾರಿತ್ರಾರ್ಣವ ಗಂಭೀರಾ ಮೋಕ್ಸಮಾರ್ಗೊ ದೇಶಕಾಃ | ೫ ॥ 


ವಿಷಯ; ಜೈನ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಸೂತ್ರಗಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. 


ನಿಶೇಷ: ಈ ಪ್ರತಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಕೆ 
ದಿಂದ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕದ ನಕಲು. ಮೋಡಿ ಅಕ್ಷರ, 


021 
ಕೆ.ಬಿ. ೪೩೨ ತತ್ತ್ವಸಾರ ಶ್ಲೋಕ, ಗದ್ಯ 
೮.೫1)(೬,೫.% ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ? 
೨೦೭ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ಕಿ0 ಅಕ್ಷೆರೆ 


ಅದಿ: ಹರೇಃ ಪುಣ್ಯಾನಿ ನಾಮಾಥಿ ಸರ್ವದಾ ಪರಿಕೀರ್ತಯೇತ್‌ 
ಕೃಣ್ವ್ಣನ್‌ ಶ್ರುಣ್ವನ್‌ ಸ್ಪೃಶನ್‌ ಜಿಪ್ರೆನ್‌ ಅಶ್ಚನ್‌ ಗಚ್ಛನ್‌ ಸ್ವ ಷನ್‌ ಶ್ವಸನ್‌ 
ಪ್ರಲಪನ್‌ ವಿಸೃ್ರಜನ್‌ ಗೃಹ್ಣೆನ್‌ ಉನ್ಮಿಸನ್ನಿಮಿಷನ್ನಪಿ 
ಸಂಸ್ಕರೇದ್ವಿಷ್ಟುಮವ್ಯಗ್ರ ಸ್ತಲ್ಲೀಲಾಂಶ್ಚಾಪಿ ಚಿಂತಯೇತ್‌ 
ಯತೋ ಯತೋ ಮನೋ ಯಾತಿ ಸ್ವಭವಾದೀವ ಚಂಚಲಂ 
ತತ್ರ ತತ್ರೈವ ವಿಷಯೇ ವಿಷ್ಣುಮೇವ ವಿಭಾವಯೇತ್‌ 
ಕಿಯದ್ಭ್ಸವೇನ್ಮನೋ ನ್ಹಣಾಂ ಹರಿಂ ಪೂರ್ಣಂ ಕಥಂ ತ್ಯಜೇತ್‌ 
ಮಂದಭಾಗ್ಯಾಸ್ತು ತಂ ತ್ಯಕ್ತ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂತ್ರ್ಟಿಂತಯಂತಿ ಜ॥ 
ವಿಷಯಗಳು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಯೇನು ಫಲವೆಂದರೆ 


ಅಂತ್ಯೆ : ಬ್ರಹ್ಮೌನಾಚ | 

ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಸಾಗರಂ ತರ್ತುಂ ಕ ಇಚ್ಛೇತ ಪುಮಾನ್ಭುವಿ | 
ವಾಸುದೇವಮನಾರಾಧ್ಯಂ .. ಮೋಕ್ಸಂ ಗಂತುಮಿಚ್ಛತಿ 1 
ಶಂಕರ ಉವಾಚ ॥ ಕೃತೆ ಪಾಪೆ ತು ತಾಪೆ ವ್ಫೆ ಯಸ್ಯ ಪುಂಸಃ ಪ್ರಜಾಯತೆ 
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ತು ತಸ್ಯೋಕ್ತಂ ಹರಿಸಂಸ್ಮರಣಂ ಸರಂ ॥ 
ಶ್ರೀ ಮದ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು / 

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಸರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸೆಂಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ 
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತರಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ತತ್ವಸಾರ | 


೧೨೨. ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 
ನಿಷಯ : ದ್ವೈತಸಿದ್ಧಾ ಂತದ ತತ್ತ್ವಗಳ ಸಾರ. 


ನಿಶೇಷ : ಕ್ರಮಾಂಕ ೧೭ ರಿಂದ ೨೦ ಪೂರ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರು 
ವುದರಿಂದ ಕೊನೆಯ ಪ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ ೨೧೧ ಎಂದಿದೆ. ಈ “ಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 
ಮೂರುವಿಧ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವನಾಗರಿಲಿಪಿ ಸ್ಫುಟಾಕ್ಸರ. 


629 
ತು 
ಕೆ ೪೧೭/೧ ಃ : ಶತ್ತ್ವ್ವಾಭಿನಯ ನಿಘಂಟು ಕಂದ 
೭.೫')(೫. ೭/! 9) ತ 
೧.೩೯ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: : ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಂಭುಲಿಂಗ | ಶುಭಮಸ್ತು ॥ ಕಂದ ॥ 
ಅಸಯ್ಯುತ ಹತ್ತ ಭಾವಲಕ್ಸ್ಷಣಂ || 
ಸುಪತಾಕ ತ್ರಿಸತಾಕ 
ರ್ಧ್ಥಪತಾಕಂ ಕರ್ತರೀಮುಖ ಮಯಾರಾಖ್ಯಂ 
ಕ್ಲಪಾಕರಾರ್ಧರಾಳಂ 
`ನಿಪುಣದ ಶುಕತುಂಡ ಮುಷ್ಟಿ ಶಿಖರಕೆ ಲಕ ಕ್ಸ್ಟ್ಯಂ ॥೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಹಾವಗಳೊಳು ಭಾವಗಳೊಳ್‌ 

ಗಾವಿಲಾಸ ವಿಭ್ರಮದೊಳು ರಸರೂಪಾಂತಾ 
ಭಾವಾತೀತ ಸರಾತ್ಸರ 
ಪಾವನ ಕೊಡು ಮಂಗಳಂಗಳಂ ತ್ರೈಜಗಕಂ | ೧೬೫ || 
ತತ್ತಾಭಿನಯ ನಿಗಂಟು ಮಂಗಳಮಸ್ತು | ಶ್ರೀ/ 

ರ್ಸ ೧೮೯೫ ನೆ ಆಗಷ್ಟು ತಾರೀಕು ೨ ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವರಲಕಿ ಕ್ಸ್ಮೀ ಹಬ್ಬ ದದಿನ 
ರಾತ್ರಿ ೧॥ ಗಂಟಿ! ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದು ಮುಗಿದಿದುವುದು. 

ಶ್ರಿ ೇಮತ್ಸ ರಾತ್ಸ ರ ಪಾದಾರವಿಂದ ನತೆ ಜನಾನಂದ ಕ್ಳ ಪಾ ತುಂದಿಲಾಂತಃಕರಣ 


ತನಯಾ ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಚರಣಾ ಕಾ [| ಶ್ರೀ॥ 


ನಿಷಯೆ : ಹಸ್ತಾಭಿನಯ, 


ವಿಶೇಷ : ಮೋಡಿ ಬರಹ, ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟದ ಸದಗಳು ಮತ್ತು 
ತತ್ವದ ಪದಗಳಿವೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಶುದ್ಧ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. 


ತತ್ತಾರ್ಥದರ್ಪಣ ೧೨೩ 


| 633 
ಕೆ ೨೬ 

೧ ತತ್ತ್ವ್ವಾರ್ಥದರ್ಪಣ ಗದ್ಯ 
೧೨.೩೧. ೂ ಸು ೧೯೦೦ 
೧.೧೪೨ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ತಿ ೬೦ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ : ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ॥ ತತ್ಪಾರ್ಥ ದರ್ಪಣ [| 

ನಂಮಾಳ್ವಾರ್‌ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ 2 7೩. ೫ %ಯಾ ತತ್ವಾರ್ಥ 
ದರ್ಪಣವ ಯಾರೂ ವೋದುತಾರೇ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳುತಾರೆ ಭಕ್ತ 
ರಿಗೆ ಯರು ಹೆಳುತಾರೇ | ಜನ್ಮಾತರ ಪಾಪವೆಂಬ ದುಖ್ಯ್ಯಾಂಬುಧಿಯನು 
ತರಿಶೀ ನಿಜ ಸಾಮ್ರಾ ಜ್ಯಯೆಂಬ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಯಿರುವರೂ. ೫ ೫ ೫ 
ಯತಿ ರಾಮಾನುಜ ಜೀಯ್ಯರ ಚಾರಿತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದೊರಕುವುದೇ | 
೫ ೫ ೫ ೫ ಯಿಂತ್ತಾ ಮಹಿಮನ ಕಥಾನುಸಾರವನುಸುವೆನೂ | ಮನ 
ವಲಿದು ಸಾವಧಾನರಾಗಿ ಕೇಳಿ | ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ | 
ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ | 


ಪರಮಪದರಾಜನು ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಮಿ ಭೂಷೆರಾಟ ನೀಳಾದೇವಿ 
ಯವರೂ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರು |! ಭಕ್ತರು ಸಹಾ ವಾಲಗಂಗೊಟ್ಟು 
ನಿತ್ಯಾನಂದರಾಗಿಹರು. ಆ ಪರಮಪದ ಯಂತ್ತಾದ ಯಂದರೇ |! ಪರಮ 
ಪದಕೇ ಯೇಳೂತತ್ತವೇ ಯೇಳುಸುತ್ತಿನಾ ಕೋಟೀ | ಸಾರುಪ್ಯಾ | 
ಸಾರೋಕ್ಯಾ ಸಾಯುಜ್ಯಾ ಯೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಾಗಿಲು! ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ 
ಯೆಂಬ ಬೀದೀಗಳೂ. ೫ ೫೫ ೫೬ ಯಿಂತ್ತಾ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾ 
ನ್ನಾರಾಯಣನೂ ಸಾವಿರ ಹೆಡೇ . ಯರಡು ಸಾವಿರ ನಾಲಿಗೆಯುಳ್ಳಾ 
ಮಹಾಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಪವಡಿಸಿಕೊಂಡಿಹನು. 


ಅಂತ್ಯ: ಯಿತ್ತಲಾ'ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಪರಾಶರಭಟ್ಟಿರೂ ಯತಿರಾಜರ ವಿಗ್ರಹವಾ 
ನಾನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಚಲುವಾದ ರಥದ ಮೇಲೆ ಬಿಜುಮಾಡಿಸಿ ರಂಗ 
ರಾಜರಾ ಚತ್ರ ಚಾಮರಂಗಳನೂ ಹಿಡಿಶಿಕೊಂಡೂ ಭೇರಿ ನಿಸ್ಸಾಳ ತೆಂಮಟ 
ಗಿಡಿಮಿಡಿ ಕಹಳೆಗಳೂ ಯತಿರಾಜರಾ ಬಿರುದಾವಳಿಯನೂಫೆಡಿಸುತ್ತಾ 
ಸೆಕಲಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಪ್ರಬಂಧ ರಹಸ್ಯಗಳನುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ, ಗುರುಗಳ ಮೇಗಣ 
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೃತ್ಯಗಳನಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀರಂಗದ ತಿರುವೀದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವವಂ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಶಿ ಕಾವೇರಿಗೆ ಅಧಿಕನಾದಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯತಿರಾಜರ 
ವಿಗ್ರಹನಂ ನಿಕ್ಷೇಪನೆಯಂ ವಾಡಿ ವ್ಯಾಪರಾಶರರು ಮುಂತಾದ ಸಕಲ 


೧೨೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಮಾನ್ಯರೂ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವಂ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಂಗರಾಜರ ಸಂನಿಧಿ 
ಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥತಿರುವಧ್ಯಾಯನಂಗಳ ಮಾಡಿ ಮಾಶೀಂಕಗಳಂ ಮನ್ಫಿತಿ ಶ್ರೀ 
ಭಾಷ್ಯಕಾರರಾ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ ಯೆಂದುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಸ ಟೆ 
ಭಟ್ಟರು ಮುಂತಾದಾ ಸಕಲ ಮಾಂನ್ಯರೂ ಪ್ರಬಂಧ ರಹಸ್ಯಗಳ ನೋಡಿ 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶಿಸ್ಯರಿಗು ಉಪದೇಶವ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸುಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಯೆಂಬ 
ಲಿಗಧ್ಯಾಯಾ ನಾಲ್ವತ್ತೊಂದೂ ೪೧ಕ್ಕಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ. 


ನಿಷಯೆ: ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆ. 


ವಿಶೇಷ : ತೆಲುಗಕ್ಬರ, ೪೯ರಿಂದ ೫೨ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಎರಣೆರಡು ಓಲೆಗಳಿವೆ. 
ಕೆಲವು ಓರೆಗಳಿಗೆ ಹುಳುಹಿಡಿದು ರಂಧ್ರ) ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪತ್ರಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ 


ವಾಗಿವೆ. 
004 
ಕೆ.ಎ. ೩4೧ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಸೂತ್ರ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸೂತ್ರ, ಟೀಕೆ 
೧೩.೨ (೮, ದಿವಾಕರನಂದಿಮುನಿ ? 
೧.೩೪೦ ಪುಟ ೨೧ ಪಂಕ್ತಿ ೧೭ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನಶ್ವಾ ಜಿನೇಶ್ವರಂ ವೀರಂ ವಕ್ಷೇ ಕರ್ನಾಟಭಾಷಯಾ | 
ತ್ರ್ವ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಂ ಮಂದಬುದ್ಧ ಸ್ಯಾ ನುರೋಧತಃ | | 
ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಥಮದೊಳು. ಮೋಕ ಸ್ಸಮಾರ್ಗೊೋಪದೇಶಕನಪ್ಪ ಅರ್ಹ 
ತ್ನ ಶರಮೇಶ್ವ ರ "ಸರಮಭಟ್ಟಾರಕಂಗೆ ಗೃದ )ನಿಂಛಾಚಾಯ್ಯರ್ಮಂಗ 
ಆ ನಮಸ್ಕಾರಂಗೆಯ್ದ ಪರು. 


ಅಂತ್ಯ: ಈ ಯಂದದ ಮೋಕ್ಸಸುಖದ ಪಡೆಪು ತತ್ತ್ವ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನಾಫಲ 
ಮೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚ ಯಿಸುವುದು, 
ಇಂತು ತತ್ತ್ವ್ವಾರ್ಥದಲೌತಂ ಕಾರಣಮಪ್ಪ ಮೋಕ್ಸ, ಶಾಸ್ತ್ರದೊಳು ಪತ್ತನೆ 
ಯಧ್ಯಾಯಮೆಂಬುದು ॥೧೦॥ 
ಇದು ಸಕಲಾಗಮ ಸಂಪ ಸನ್ನ ಶ್ರೀಮಚ ತೃಂದ್ರಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾ ರಕ ಪದ್ಮನಂದಿ 
ಸಿದ್ಧಾಂತದೇವ ಶ್ರೀಪಾದ ಪ್ರಸ ಸಾಜಾಸಾದಿತ ಸಮಸ್ತ "ಸಿದ್ಧಾಂತಾನ್ಸತ 
ಪೌರಾವಾಕ ಶ್ರೀಮದ್ದಿನಾಕರ ಭಟ್ಟಾರಕ ಮುನೀಂದ್ರ ವಿರಚಿತ 


ತಂತ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಕಾಶದ ಕನ್ನಡ ಟೀಕೆ ೧೨೫ 


ತತ್ತ್ಪಾರ್ಥ ಸೂತ್ರನುಗತ ಕರ್ಣಾಟಕ ಲಘುವೃತ್ತಿಯೊಳು ದಶಮ 
ಪ್ರಕರಣಂ ಸಮಾಪ್ತಂ | 


ನಿಷಯ: ಜೈನಸಿದ್ಧಾ ಂತದ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಸೂತ್ರದ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. 


ವಿಶೇಷ : ಈ ಪ್ರತಿ ಹುಂಚಮಠದ ಫ ಪ್ರತಿಯ ನಕಲು. ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆಯಿದೆ, 
ಸ್‌ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲೆ ಹ ಗರಿ ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ. 


025ರ 
ಕೆ ೬೧೬ ತಂತ್ರಪ್ರಕಾಶದ ಕನ್ನಡ ಜೀಕೆ ಶ್ಲೋಕ, ಟೀಕು 
೧೦%ಶೀ೧.ಕ್ಕಿ” ಜಗ ( 
೧.೫೦ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ತಿಲ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ತತ್ರ ಗ್ರಂಥಕರ್ತಾಪ ಪ್ರಥಮಮವಿಫ್ಸೇನ ಗ್ರಂಥಸಮಾಪ್ತ ಕ್ರರ್ಶಂ ಅಭೀಷ್ಟ 
ದೀವತಾ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಕರೋತಿ! ನಶ್ಚಾ ಕಾಮಿತಿ | ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥೋಯಂ 
ಶ್ಲೋಕಃ | 
ಸೂರ್ಯಸ್ಕೇಂದು ಗುಣಾಂಶ್ಚ ೩೧ ಶೀತಕಿರಣಶಶ್ಚಾಷ್ಟಾ ಶ್ರಿನೋ ಸ 
ಸ್ಕೇಕಂ ೧ನ ಸೌಮ್ಯಚಲಸ್ಥ ಪ ಪಾವಕಗುಣಾ ೩೩ ಸ್ರ್ರೀಣೀಂದ್ರ ವಂದ್ಯ 
ತಾ....ಶುಕ ಕ್ರಚಲಸ್ಯ ೧೦ ಸೂರ್ಯತನಯಸ್ಯೇಕಂ ವಿಧೂಚ್ಚ ಸ್ಯೃ ಚ 
ಸ್ವರ್ಭಾನೋಶ್ಚ ತಥ್ಳೈಕಮೇವ ಭಗಣಾಪ್ಯೇತೇ ಗುಣಾಸ್ಯುಃ೨ಪ್ಠ ಸೃಥಕ್‌ 1೧॥ 
ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೂರ್ಯಾದಿ ಗ್ರಹೆಗಳ ಭಗಣಗಳೂ। ಸೂರ್ಯಾದಿ ಗ್ರ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ 
ಮಧ್ಯಾನಯನದಲ್ಲಿ ಅಹಗ್ರ ಹರ್ಗಣಕಾರಗಳಹವು | ಸೂರ್ಯಾದಿ ಗ್ರಹಗಳ 
ಸಾವನದಿನ ಶ್ಲೋಕ | 


ಅಂತ್ಯೆ : ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಾಂಗುಲವು ಕರ್ನ್ನದ ಮೇಲಾಗಿ ಚಂದ್ರಮಂಡ... ...ಕರ್ನವ 
ಮಧ್ಯವ ಮಾಡಿ ಶುಕ್ಲಾಂಗುಲವನಿರಿಶಿ ಧನುವಾಕಾರವಾಗಿ ಜಿ ..ಹಾಗೆ 
ಯಿಹನು!| ಯಿತಿ ಶ್ರೀನಾಥಾಚಾರ್ಯಕೃ ತೇ ತಂತ್ರಪ್ರಕಾಶೇ....ಭಟ್ಟಿಕೃ ತ 
ಕರ್ನಾಟಕಭಾಷಾವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ ಚಂದ್ರಶೃಂಗೋನ್ನತ್ಯದಿಕಾ....... ಶ್ರಿ ( | 


ನಿಷಯ : ಶ್ರಿನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವ ತಂತ್ರಪ್ರಕಾಶವೆಂಬ ತಂತ್ರಗಣಿತದ 
ಕನ್ನಡ ಬೀಕೆ. 


೧೨೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿಶೇಷ : ಶಿಥಿಲಪ್ರತಿ, ಅಸಮಗ್ರ. ೩೫ರಿಂದ ೪೮ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದವರೆಗಿನ ಪತ್ರ 
ಗಳಿಲ್ಲ. ಹೆಳು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿನಾಗರಿಲಿಪಿಯ ನಾಲು 
ಶಿಥಿಲವಾದ ಮತ್ತು ಮುರಿದಿರುವ ಪ್ರಕೃತಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ 


ಪತ್ರಗಳಿವೆ. 
096 
ಕೆ.ಎ. ೧೫ ತಪತೀಪರಿಣಯ ನಾಟಕ 
೧೨.೯ ೭.೯ ಸರಗೂರು ವೆಂಕಟನರದಾಚಾರ್ಯ ೧೯ನೇ ಶತಕ 
೫೨ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ತಿಂ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ; ತಪತೀಪರಿಣಯ ನಾಟಕೇ ಪ್ರಥಮಾಂಕ ಪ್ರಾರಂಭಃ | 

ಶಾ|| ವೃ|| ಶ್ರೀಮತ್ಭಂಚನಖಾಖ್ಯ ಶೈಲನಿಳಯಂ ಶ್ರೀಭೂಮಿನೀಳಾವೃತಂ 
ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂಖ ರಥಾಂಗ ಪಂಕಜಧ೨2ಂ ಶ್ರೀಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಂ 
ಶ್ರೀಮತ್ಸಂಚಮುಖಾಜನುಖ್ಯಸುಮನಕ್ಕೆ ಣ್ಯರ್ವಿತಾಂಫಿದ್ವಯಂ 
ಶ್ರೀಮಚ್ಚಾಮಮಹೀಶನಂ ಸಲಹಲಿ ಶ್ರೀವಾಸನಾವಾಗಲುಂ | ೧॥ 

ಕಂ|| ಶ್ರೀಧರನತುಲಿತ ಮೃಗರಿಪು 
ಭೂಧರಶಿಖರಾಗ್ರ ಕಲ್ಪ ಭೂರುಹನನಿಶಂ 
ಈ ಧರೆಯೊಳು ಚಾಮೀಂದ್ರಗೆ 
ಸಾದರದಿಂದೊಲುಮೆಯಿತ್ತು ಸಲಹುವನೀಶಂ ॥ ೧॥ 
2೫೩ ೩ ಛಃ 

ಸೂತ್ರಧಾರಂ- ಹೌದು ಪೂಜ್ಯಳೇ ನಿನ್ನ ಗಾನದಲ್ಲಿ ದತ್ತಚಿತ್ತನಾಗಿ ಮರತು 
ಇದೆ ನು. ಸುಧಾಕರಕುಲಕಲಶಾರ್ಣ ವ ಪೂನ್ಣ ಸುಧಾಕರನಾದ ಖುಕ್ಸರಾಜ 
ಚಾ ೂ ಸಂವರಣನೆಂಬ ರಾಜಶಿಖಾಮಣಿಗುಂ ದಿವಾಕರ ನನಾದ 
ಯಾದ ಪರಮಪತಿವ್ರತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸೋದರಿಯಾದ ತಪತೀದೇವಿ ಎಂಬ 
ತರುಣೀಮಣಿಗುಂ ಸಂಘಟತಮಾದ ಶ್ರ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತಾದಿಪರ್ವಾ ತರ ತ 
ಪಾರ್ಕ ಗಂಧರ್ವ ಸಂವಾದರೂಪ ವೈವಾಹಿಕ ಚಂತ್ರೆಯಂ ಪ್ರಾ ಜ್ಞ ರಾದ 
ಕನಿಗೆಳಿಂ ಗಣ್ಯರಾದ ಸರಗೂರು ವೇಂಕಟವರದಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪ ಬ್ಸ್ಪ 
ರುವ ಅಭಿನವ ನಾಟಕವನ್ನೇ ನಟಸಬಹುದು. 


ಅಂತ್ಯ : ಸೂತ್ರಧಾರಂ | ಕಂ॥ ಸಕಲಕಲಾಕೋವಿದರುಂ 
ಶುಕನುಸುರುವ ರಾಮ ರಾಮಯಂಬೀ ನುತಿಯಂ 


ತರ್ಕಕೌಮುದೀ ೧೨೭ 


ಸಕುತೂಹಲರಾಗಿ ಕೇಳಿ 
ಶುಕನಂ ಸನ್ಮಾನಿಸರೇ ಸುಹೈದಯರಿಳೆಯೊಳು ೧! 


ಸುರಟ_ -ಮಂಗಳಂ-- 
ಮಂಗಳಂ ಭನತು ದರರಥಾಂಗ ಪಾಣಿಗೆ ॥ ಪಲ್ಲ॥ 


ಇಂದಿರಾ ವಸುಂಧರಾನುಬಂಧಿತಾಂಗಗೆ | ೧॥ 
ಚಾಮರಾಜ ಭೂಮಿಪಾಲ ಕಾಮಪೂರಗೆ |! ೨॥ 
ದುರಿತಪಟಲ ಹೆರಣಚಟುಲ ವರದ ವಿಠಲಗೆ ॥ ೩॥ 
೫ನೇ ಅಂಕವು ಸೆಂಪೂರ್ಡವು 
ತಪತೀಪರಿಣಯ ನಾಟಕವು ಸಂಪೂರ್ಸಮಾದುದು. 


ವಿಷಯ : ಮಹಾಭಾರತದ ಆದಿಪರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಥಗಂಧರ್ವ ಸಂವಾದ ರೂಪ 
ವಾದ ವೈವಾಹಿಕ ಚಂತ್ರೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಅಕ್ಬರಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ನಾಟಕ ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧಪ್ರತಿ 
ಪತ್ರಗಳ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. 


007 
ಕೆ.ಎ, ೨೬೪ ತರ್ಕಕಾಮುದೀ ಸಾಂಗತ್ಯ 
೧೨.೯೮” ಚಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ? 
೧.೨೫೮ ಪತ್ರ ೨೧ ಪಂಕ್ತಿ ೧೩ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀರಮೆ ಪದಪಂಕಜದಿ ರಂಜಿಸಿ ವಾಕ್‌ 
ಶ್ರೀರಮೆ ಮೊಗದಿ ನಲಿಯಲೂ 
ಘೋರಕರ್ಮಂಗಳ ಗೆಲಿದರುಹನ ಪಾದ 
ವಾರಿಜಕಾನೆರಗುವೆನೂ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಅಕ್ಕರಿಂ ಜನರು ಕೇಳ್ದ ಉಬ್ಬಳಿಯ 
ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಣ ವಿರಚಿಸಿದ 
ತಕ್ಕ ಕೌಮುದಿಯೊಳು ಸದಿನಾರು ಸಂಧಿ 
ಲೆಕ್ಕದಿಂ ತೋರಿದುದು || ೧೦೬ || 


೧೨೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಇದು ಪರಜಿನೇಶ್ವರಪ್ರಣುತ ಶ್ರುತಾಂಭೋಧಿಯೊಳೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾಂಧತೆಯಂ 
ತೊಳ್ಬು ಸಮ್ಯಕ್ಹಮಾರ್ಗವಂ ರತ್ನಪ್ರದೀಪದಂತೆ ತೋರ್ಪ ಕೌಮುದಿ 
ಯೊಳು ವಿದ್ಯುಲ್ಲತೆ ಪೇಳ್ದ ಕಥಾವರ್ಣನಂ ಷೋಡಶಾಶ್ವಾಸಂ || 
ಹದಿನಾರನೆ ಸಂಧಿ ಸಮಾಪ್ತಂ | 


ವಿಷಯ: ಸಮ್ಯಕ್ವ್ವದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಸ್ಫುಟಾಕ್ಸರ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಕಡೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಲುಪ್ತವಾಗಿವೆ. 


698 
ಕೆ. ಎ. ೧೧೯ ತಾತ್ಸರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಗದ್ಯ 
೧೩.೨೮, ೨1 ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನಿ ? 
೧.೧೦೫ ಪತ್ರ ತ್ಠಿ೨ ಪಂಕ್ತಿ ೪೦ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯ || 
ಆನಂದ ತೀರ್ಥರಾದವರು ವೇದವ್ಯಾಸರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮೂರನೆ ಅವರ್ತಿಲಿ 
ಬದಿರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಪೇಳಿ 
ಯಿದ್ದಾರ್ರೆ. . ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವುತ್ತರರಾಮಾಯಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಶಾಸ್ತ್ರ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚರಾತ್ರಗಮದಲ್ಲಿ ಅಸುರಜನ ವದಾರ್ಥವಾಗಿ ಶೃತಿ ತಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ, 


ಇನೆ 
ನ 


ಅಂತ್ಯ : ಸರ್ವದಿಕ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತರಾಯರುಗಳ ಗೆದ್ದು ದೃತರಾಷ್ಟ್ರರಾಯಗೆ ಕಪ್ಸ 
ತಂದು ಕೊಡುವಂಥಾವರಾದರು ಯಿವರ ಅಮನುಷ್ಯವಾದಂಥಾ ವ್ಯಾಪಾರ 
ಗಳಿಂದ ಸುಪ್ರೀತನಾದನು. ಹಾಗೆಯೆ ಪಟ್ಟಿ ಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಿದ್ದಂಥಾ 
ಜನರುಗಳು ಹಾಗೆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಕೃಪಾಚಾರ, ರ್ರು ಸಂಪ್ರೀತರಾಗಿ 
ಯಿದ್ದರೆಂಬ ತಾತ್ಸರ್ಯನಿರ್ಣಯ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ : ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತದ ಕಥೆಯ ವಿವರಣೆ. ಮಧ್ಯೆ ದಶಾವತಾರದ 
ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾ ಸವಿದೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಗ್ರಂಥದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮೋಡಿ ಅಕ್ಬರ. 


ತಾಮ್ರಧ್ವಜನ ಕಾಳಗ ೧೨೯ 


೮29 
ಕೆ.ಬಿ. ೧೪೧ ತಾಮ್ರದ್ಧ್ಯಜನ ಕಾಳಗ ಯಕ್ಪಗಾನ 
೭.೭")೬.೧% ? ಸು. ೧೯೦೦ 
೧.೨೫ ಪತ್ರ ೧೭ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ತಾಂಮ್ರದ್ವಜನ ಕಾಳಗ. 
ನಾಂದಿ | ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವದನಾಬ್ಹ ಚಂಚಲತನುಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಕೇವಲಂ 
ಭೋಗೈ ಶ್ವರ್ಯ ಸಮಸ್ತೆ ವೇದನಿಲಯಂ ವಿದ್ಯಾಧರಾರಾಧಿಕಂ 
ವೇದಾಸ್ಫ ಸಾರಂ ಹಿತಂ ವ್ಯಾಸಾದಿ ಪ್ರಣತಂ ಸುತೌಘಿ ವಿನುತಂ 
ಮೌನೀ ಹೃದಂ ಶಾಶ್ವಿತಂ 
ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗರುಡದಧ್ಹಜಂ ಭವಹರಂ ಭೂಯಾಮಿ ತುಭ್ಯಂ ಗ ॥೧॥ 


ದ ಕ್‌ 4% ಇ. ೫ 


ಕಡು ಪರಾಕ್ರಮಿ ವಿಜಯನಶ್ಚವ 
ತಡದು ತಾಮ್ರಧ್ವಜನು ಮುಂದಕೆ 
ಬಿಡದೆ ಸತ್ವದಿ | ಕಟ್ಟ ಕದನದಿ 
ಕಡುಹ ಮೆರೆದ | ೧೮ 


ಅಂತ್ಯ : ವಾರ್ಶ್ಶಿಕ! ಜನಪತಿ ಮಯೂರ ಧ್ರಜಾದಿ ಭೂಪಾಲರಂ 
ವಿನಯದಿಂದುಪಚರಿಸಿ ಯಜ್ಞಮಂ ಮುಗಿಸಿ ತಂ 
ನನುಜಾತರಂ ಕೂಡಿಕೊಡಾ ಯುಧಿಷ್ಯರಂ ಧರೆಯನಾಳಿದ ಕಥ್ಲೆಯನು 
ಜನಮೇಜಯಂಗತಿಪ್ರೇಮದಿಂ ಪೇಳ್ದ ಜೈಮಿನಿ 
ಮುನಿಪನದರೊಳಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟ ವರ್ಥಿ 14 
ವನಜಬಾಂಧವ ವಿಭೀಷಣ ಆಗರ ಮಧ್ಯದೋಳ್‌ ನೆಲಸಿದೊಡಯನ 
ಕರುಣದಿಂದ [| ೩೧೩ | 
ಕಂದಪದ್ಯ | ಈ ಕಥೆ ಮುಗಿದುದು ಕರುಣಾ 
ಶೇಕರ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ ಕೃಪೆಯಿಂದಂ ಭೂ 
ಬೋಕದ ಜನಗಳ" ಮುದದಿಂ 
ದೀ ಕಥೆಯೋಳ್‌ ದೋಷಮಿರೆ ತಿದ್ದಲಿ ನಲವಿಂ || ೩೧೪ || 
ಸಂಪೂರ್ಯಂ ॥ 


೧`ಕ್ಟಿ೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿಷಯ : ಧರ್ಮರಾಯನ ಅಶ್ವವೆಧಯಾಗದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಯುದ್ಧ 
ಮಾಡಿನ ತಾಮ್ರಧ್ವೆಜನ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಳು ತಿಂದಿಜಿಯಾದರೂ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 
ಕುಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಫುಬಾಕ್ಸರ. ಸ 


030 
ಕೆ.ಬಿ. 3೧೨ ತಾಮ್ರಥಧ್ಯಜನ ಕಾಳಗ . ಯಕ್ಷಗಾನ 
8.೭1 00೬, 3” ) `ಸ, ೧೯೦೦ 
೧.೨೨ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ...೬. ತಿಂ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ತಾಮ್ರಧ್ವಜನ ಕಾಳಗ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು 
ವೃ ತ್ತ ॥ ಶಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೀವದನಾಬ್ಹ ಚಂಚಲತನುಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಕೇವಲಂ 
4 ಭೋಗೈಶ್ವರ ರ್ಯ ಸಮಸ್ತ ವೇದನಿಲಯಂ ವಿದ್ಯಾಧರಾರಾಧಿತಂ 
ವೇದಾರ್ಧ ಸಾರಂ ಜತಂ ವ್ಯಾಸಾದಿ ಪ್ರಣತಂ:ಪೌಸಿ ಹೈದಂ ಶಾಶ್ವತಂ 
ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗರುಡದ್ಹಜಂ ಭವಹರಂ ಭೂಯಾಫಿ ತುಂಭ್ಯೋ ನಮಃ [೧॥ 


2 ೫ ೫೩ ೫೩ 
ಕಡು ಪರಾಕ್ರಮ ವಿಜಯನಶ್ವವ 
ತಡದು ತಾಂಬ್ರಧ್ವಜನು ಮುಂದಕೆ 
ಬಿಡದೆ ಸತ್ವದಿ ಕಟ್ಟಿ ಕದನದಿ | ಕಡುಹೆ ಮೆರೆದ || ೧೮ || 


ಅಂತ್ಯ: ವಾರ್ಫಖ | ಜನಪತಿ ಮಯೂರ ಧ್ವಜಾದಿ ಭೂಪಾಲರಂ 
ಮ ಚರಿಸಿ ಯಜ್ವ್ಯ್ಯ ಮಂ ಮುಗಿಸಿ ತ 
ನ್ನನುಜಾತಂ ಕೂಡಿಕೊಂಡಾ ಯುಧಿಷ್ಠರಂ ಧರೆಯನಾಳಿದ ಕಥೆಯನು 
ಜನಮೇಜಯಂಗತಿಪ್ರೇಮದಿಂ ಪೇಳ್ದ ಜೈಮುನಿ 
ಮುನಿಸನದರೊಳಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟ ವರ್ನಿಸಿದೆ 
ವನಜಬಾಂಧನ ವಿಭೀಷಣ ನಗರ ಮಧ್ಯ್ಯದೊಳ್‌ ನೆಲಸಿದೊಡೆಯನ 
ಕರುಣದೀ |! ೨೭೯ /| 


ನಿಷಯ: ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಅಶ್ವ ಮೇಧೆಯಾಗದ ಅಶ್ವ ಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಯುದ್ಧ 
ಮಾಡಿದ ತಾಮ್ರಥ್ನಜನ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಮೋಡಿ ಬರಹೆ, ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ. 


1 


ತಾರಕ ನಿರಂಜನ ೧೩೧ 


031 
ಕೆ.ಬಿ. ೩೩೦ ತಾರಕ ನಿರಂಜನ ಹಾಡು 
೭,೩್ಚ%)ೀ೫.೭ ದಾಸ ಚಿನ್ಮಯ ಸು. ೧೭೫೦ 
೧.೫೦ ಪತ್ರ ೧೫ ಪಂಕ್ತಿ ೧೪ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: 


ತಾರಣ ಸಂವತ್ಸರದ ಶ್ರವಣ ಶ್ದು ೧೫ ಲ್ಲು ತಾರಕ ನಿರಂಜನ ಗ್ರಂಥ 
ಬರಿಯುವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಗ್ಹಮಸ್ತು 

ತಾರಕ ಥಿರಂಜನ ॥ ಪೀಠಿಕಾ ಅಧ್ಯಾಯ || 

ಶ್ರೀಮತ್ಸಕಲ ಗುಣಗಳಗಣಿತಗಳಾಗಿರು ವದನ ಕಳಿದುಳಿದಾತ್ಮ 
ನಿರ್ಮಾಯ ನಿರ್ಗುಣ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ | ನಿಜ ನಿತ್ಯಾನಂದಾ | 


ಪದನೂ | ನಾಮ ರೂಪಾಧಾರ ನಿರ್ಮಳ ನಿ 


ರಾಮಯ ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಗುಣತ್ರಯಂಗಳೆಲ್ಲವು 

ಮೀರಿ ತೋರುವ ತಾರಕ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ | ಪರಿಪೂರ್ನ | ೦ 

ಬ್ರಂಹ್ಮೆ ವಿಷ್ಣು ಹೆರನೆಂದು | ನಾಮ ಮಾತ್ರವೆಯಾಗಿ 

ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಯು ನೇಮದೊಳಗವತರಿಶಿ 

ಭೂಮಿಯೊಳು ಪೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ ನೀನೆ ನಿರ್ಗುಣನೇ | ೧ 
೩ ಕ ೫ 2 

ತಾರಕ ಥಿರಂಜನವೆಂಬ ಗ್ರಂದಃ | ಗೊಡೆಯನಾಗಿಹ 


ಶ್ರೀರಂಗಪ ಟ್ಪ ಣದ ಶ್ರಿ (ರಂಗನಲ್ಲದೆ ಯನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಿಲ್ಲೆ ೦ದು 


ಯೂ ` ೦॥ 


ಅಂತ್ಯ :ಬಾಲಕನು ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಣದನುಗ್ರಹೆದೊಳು 


ಯಲ್ಲ ಜಗೆಡಾನ ನಿರ್ಗಣನೊಳು ಕಲಿತು 
ಸುಂಮನಾದ ಬಾಲಕನಾ || 
ಲೀಲಾನಂದವು ಚಿನುಮಯ ಕಂಡು 
ಬಲಿದಿಹುದು ನಿರ್ಗುಣವು ಯಿವಗೆಂದು 
ಲಲಿತಾತ್ಮಕನಾದ ಮೂಲಮುೂರುತಿ ಶ್ರೀ 


ಗುರುಲಿಂಗಾರ್ಯ ಚರಣವನು ನೆನದಾ || ೨೪ | 


ಯಿತೀ ಶ್ರೀಮತ್ಸರಮಹೆಂಸಾ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸಹಜಾನಂದ ಸದ್ಗುರು 


ಲಿಂಗಾರ್ಯ ಚರಣ ಸೇವಕದಾಸ ಚಿನುಮಯನು ವಿರಚಿತಮಾದ ತಾರಕ 
ಜೆಜೆ ಗ್ರಂಥದೊಳು ನಿರ್ಗುಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪೊರ್ಣಮಸ್ತೂ | 
ಅಂತು ಅಧ್ಯಾಯ ೭ಕ್ಕ್ಯಾಂ ಸದನೂ ೨೦೪ ಕ್ಶಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


೧೩೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿಷಯ : ವೇದಾಂತ ಯೋಗ ವಿಚಾರ. 


ನಿಶೇಷ: ಸ್ಫುಟಾಕ್ಸರ, 


039 
ಕೆ.ಬಿ. ೧೧೧ ತಾರಕವಧೆ 
೬.೬1)(೬,೧ ಅಳಿಯ ಲಿಂಗರಾಜ 
೧.೩ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ 


ಆದಿ: ತಾರಕವಥೆ ಕಥೆ. 
ನಾಂದಿ | ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ || 


ಶ್ರೀಮತ್‌ಕ್ಷಾಧರಜಾ ಚಿರಂತನ ತಪಸ್ಸಂಘಲ್ಲತಾ ಸತ್ಸಲಂ 
ಕಾಮಾಂಗಾತುಲ ತೂಲ ದಾಹದಹನಂ ನಿಶ್ರೇಯಸೈಕಾಶ್ರಯಂ 
ಸಾಮಾಂಧಾಸುರ ತಾರಕಾರಿ ಜನಕಂ ಭಕ್ತಾವನೋನ್ನಿದ್ರಕಂ 


ಯಕ್ಷಗಾನ 
೧೮೫೦ 


೨೦ ಅಕ್ಸೆರ 


ಪ್ರೇಮಂಬೆತ್ತು ಕೃಪಾರ್ಣವಂ ಸಲಹಲೆಮ್ಮಂ ದಕ್ಸ ವಿಧ್ದಂಸಕಂ [೧ 


ಅಂತ್ಯ: ತಾರಕಮಾರಕಸಾರ ಕುಮಾರಾವ 
ತಾರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾರಕಗೆ ' 
ನಾರಕ ಭೀಕಿ ನಿವಾರಕ ನಾಮಗೆ 
ಕಾರುಣ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮಹಾಲಿಂಗನಿಗೆ ೩೭೨ | 


॥ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾರಕವಧಾ ಸಂಪೂರ್ಡಂ | 


ಕರ ರಸ ರಂಧ್ರ ಪಯೋನಿಧಿ 
ಪರಿಮಿತ ಕಲಿ ಕರ್ಷರಂಜಿ ಕಳಿಯಲ್ಫಾಗನ 
ತರಿಸಿದ ದುರ್ಮತ್ಯಾಬ್ಜದಿ 


ವರಗುಹಚರಿತೆಯನು ಲಿಂಗರಾಜನುಸುರ್ದೆಂ || ೩೬೩೩ 


ಸಂಪೂರ್ಣಂ. 


ವಿಷಯೆ : ಷಣ್ಮುಖನಿಂದ ವಭೆಯಾದ ತಾರಕಾಸುರನ ಕೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಸ್ಫುಟಬರಹ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಳು ತಿಂದಿದೆಯಾದರೂ ಗ್ರಂಥಲೋಪವಿಲ್ಲ. 


ತಾರಾ ಶಶಾಂಕ ನಾಟಕ ೧೩೩ 


688. 

ಕೆ.ಬಿ. ೫೭ ತಾರಾ ಶಶಾಂಕ ನಾಟಕ ಯಕ್ಸೆಗಾನ 
೭.೬1ಸೀ೬.೧% ಸುಬ್ರ ಹ್ಮಣ್ಯ ಸು. ೧೮೩೦ 
೧.೪೦ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೨೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ತಾರಾಶಶಾಂಕ ನಾಟಕವಂ ಬರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫ್ಸೆ ಮಸ್ತು 
ಕಂ॥ ಗಜಮುಖನಂಘ್ರಿಗೆ ನಮಿಸುವೆ 
ನಿಜವಾಣಿಯ ನಿರತ ಮನದಿ ನೆನದತಿಮುದದಿಂ 
ಭುಜಗಾರಿಯನೇರುವನಂ 
ಭಜಿಸುತ ನಾನಿಂದು ಪೇಳ್ವೆ ಭರದೊಳೀ ಕಥೆಯಂ 


ಅಂತ್ಯೆ : ಸೇಳಲೆ ಅನುಕೂಲ/ಬುಧ ನೀ ವ್ಯಾಳೆ ಶಶಿಗೆ ಬಾಲನು. | ೪ 1 
ರತನತಾಕೆ ಸಂಮತವಾಗಿ ಬುಧನೆಂಬ | ಸುತನ ಚಂದಿರ 
ಜತದಿ ಕುಸುಮಾವತಿಗೆ ವೊಯ್ದಿನು ಗತಿಯಲೀ | ೫ | 
೫ ೫ 4 ೫ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರನಾಜ್ಞಾ ನುಸಾರದಿಂ ಕಾಳಿದಾಸಾದಿ ಸುಕವಿಬ್ಭಂದವಂ 
ಸ್ತುತಿಶಿ। ಅಣುಪ್ರಸ್ಸ ಪುರವಾಸ ಬಾಡಾಲವಂಶ ಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾ 
ಯಣಾರ್ಯ ಸುತೆ ಸುಬ್ರಂಹ್ಮಣ್ಯ ವಿರಚಿತ ಶೃಂಗಾರ ರಸಪೂರ ತಾರಾ 
ಶಶಾಂಕ ಟ್‌ ಪ್ರಬಂಧವಂ ಧರೆಯೊಳಗೆ ಕೇಳಿ ಪೇಳ್ದವರಿಗಿಷ್ಟಾ ರ್ಥ 
ಸಂಪದ ಸಂತೋಷವಂತಿತ್ತು ತಿರುಪತಿ ವಡೆಯನಾಥ ಲಕ್ಕಿ ಕ್ಸೀ ಅ ತಿ 
ಕಛಾಕ್ಸದಿಂ ರಕ್ಷಿಸುವನೂ ೫ ಸ. ೫% ಸ ರಾಜ ರಾಜನಾಗೀ ಜಗಕೆ 
ಕವನಿಭೋಜ ಧೊರೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜನೊಲಿವಗೆ 
| ಮಂಗಳಾ ॥ ತಾರಾಶಶಾಂಕ ನಾಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ 
ವಿಷಯ : ತಾರಾ ಚಂದ್ರರ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಮೋಡಿ ಅಕ್ಬರ. 


ಜ್ರ 0534 
ಕೆ.ಎ. ೮೫/೩ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ತಮಿಳುಹಾಡು, ಓೀಕೆ, 
ವಾರ್ಧಕ ಸಟ್ಟಿದಿ 
' ೧೨.೮%(೮,೧% ಶ್ರೀನಿವಾಸದಾಸ ೨೦ನೆಯ ಶತಕ 


ತಿ೭.೪೫ ಪತ್ರ ೨೨ ಪಂಕ್ತಿ ೩೨ ಅಕ್ಬರ 


೧೩೪ 


ಆದಿ: 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಶ್ರೀರಸ್ತು | ಶ್ರೀಶೈಲೇಶ ದಯಾಪಾತ್ರಂ ಧೀಭಕ್ತ್ರ್ಯಾದಿ ಗುಣಾರ್ಣವಂ 


ಯತೀಂದ್ರ ಪ್ರವಣಂ ವಂದೇ ರಮ್ಯ ಜಾಮಾತರಂ ಮುನಿಂ | 


ಡ್‌ ೫ ೫ 2 
ನೀಳಾತುಂಗಸ್ತನಗಿರಿತಟೀ ಸುಪ್ತಮುದ್ಭೊಧ್ಯಕೃಷ್ಣಂ 

ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ಸ್ವಂ ಶ್ರುತಿಶತ ಶಿರ ಸಿದ್ಧಮಧ್ಯಾಪಯಂತಿ || 
ಸ್ಟೋಚೈಷ್ಟಾಯಾಂ ಸ್ರಜನಿಗಳಿತಂ ಯಾ ಬಲಾತ್ಮ್ಮೃತ್ಯ ಭಜ್ತಾ 
ಗೋದಾ ತಸ್ಯೈ ನಮ. ಇದಮಿದಂ ಭೂಯ ಏವಾಸ್ತು ಭೂಯಃ | ೧॥ 


ವಾರ್ಧಿಕ ಷಟ್ಪದಿ | 


ಅಂತ್ಯ ಕ 


ಮೆರೆವ ಠೀಳಾ ತುಂಗಕುಚ ಗಿರಿಯ ತಪ್ಪಲೊಳ 

ಗೊರಗಿರ್ಪ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೆಳ್ಚರಿಸುತಾತ್ಮೀಯ 

ಪರತಂತ್ರಮಂ ಸನಿಗಮಮಾಳಿ ಶತಸಿದ್ಧಮಂ ಬಿನ್ನವಿಸಿ ತಾಂ ಸೂಡಿದ 
ಸುರುಚಿರಸ್ರ ಜ ನಿಗಳಿತನ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂ 

ದಿರದೆ ಭೋಗಿಸಿದಳಾರಾ ನೀಳೆಗೀ ನಮ್ಮ 

ವರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳ್ತಿರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತುಮಂ ತಾವೈಜೆ ನಿರತಮಕ್ಕೆ ॥೧॥ 


ಪ್ರ-ಪ. 
ಓಜ್ಗ-ಉದ್ದವಾಗಿ, ಉಲಗು-ಲೋಕವನ್ನು, ಅಳಂದ-ಅಳೆದ, ಉತ್ತರ್ಮ- 
ಉತ್ತಮನ, ಪೇರ್‌-ನಾಮವನ್ನು, ಪಾಡಿ-ಕೀರ್ತಿಸಿ, ನಾಜ್ಗಳ್‌-ನಾವ್ಗಳು, 
ನಮ್ಸಾವೈಕ್ಯು.ನಮ್ಮ ನೋಪಪಿಗೆ, ಶಾತ್ರಿ-ನೆಷವಿಟ್ಟು, ನೀರಾಡಿನಾಲ್‌-- 
ಮಿನ್ಹರೆ, ತಿಜ್ಜಾಸ್ರಿ-ಅನಾವೃಷ್ಟಿದೋಷ ತೊಲಗಿ, ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಂ-ದೇಶ 
ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ, ತಿಜ್ಗಳ್‌--ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಮುಮ್ಮಾರಿ-ಮುರುಸೂಳ್ಕಳೆ, ಪೈೆಯ್ತು.. 
ಕರೆದು, ಉಡು-ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕಯಲ್‌-ಮಾನು, ಉಗಳ- ಸಿಡಿಮಿಡಿ 
ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಶನ್ನೆಲ್‌-_ಕೆಂಭತ್ತವು, ಓಜ್ಗುವೆರುಂ-ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವದು 
ಪೂಜ್ಲುವಳ್ಳೆ ಪ್ಪೋದಿಲ್‌. 


ನಿಷಯ : ತಮಿಳು ಪ್ರಬಂಧ ತಿರುಪ್ಪಾವೈಯ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಾನುವಾದ ಮತ್ತು 


ನಿಶೇಷ: 


ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. 


ಅಸಮಗ್ರಪ್ರತಿ. ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ, 
ಮತ್ತು ಪ್ರಾಭೋದಕೀ ಸೂಕ್ತಿಮಾಲೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಗ್ರಂಥಾರಂಭ 
ದಲ್ಲಿ ಅವತಾರಿಕೆ ಇದೆ. 


ತಿರುವೇಂಗಡಾರ್ಯ ಶತಕ ೧೩೨೫ 


0588 
ಕೆ.ಬಿ, ೧೬ ತಿರುವೇಂಗಡಾರ್ಯ ಶತಕ ವಾರ್ಧಕ ಸಟ್ಟದಿ 
೮,೧"(೬,೫/! ಕೇಶವ ಸು, ೧೭೫೦ 
೧.೧೩್ಳಕ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ವಾರ್ಧಿಕ ಪಟ್ಟದಿ | 


ಅಂತ್ಯ ಹ 


ಶ್ರೀಮದ್ರಮಾ ಭೂಮಿ ನೀಳಾ ಮುಖಾಂಗನಾ 

ಪ್ರೇಮಯುತ ವಿಲಸದ್ವಿಭವ ಭವದ್ರುಹಿಣ ಸು 

ತ್ರಾಮಾದ್ಯಖಲ ದೇವತ ಜನ್ಮಕಾರಣ ಮಹಿಮ್ಮ ಮಾಂಗಲ್ಯರೂಪಾ 
ಸಾಮಾದಿ ವೇದ ಸಂಸ್ಕ ವಮಗೋಚರ ಪುಂಣ್ಯ 

ನಾಮ ಪರವಸ್ತು ಪರಬೊಮ್ಮ ವರಸೂರಿಗಣ 

ರಾಮಣೀಯಕ ಸರಮಸದವಾಸ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಮಾಂ ಪಾಲಯ ॥೧| 


೫ ೫ ೫ ೩ 
ಪರಿಮಳ ಸುಗಂಧೆ ಲೇಪಿತಮಾದ ದೇಹದೊಳ್‌ 
ಅರಸುತಂ ವ್ರಣದಿ ತಿರುಗುವ ಮಕ್ಷಿಗಳಂತೆ 
ಸರತತ್ವನಿರ್ನಯಂ ಗುರುವರಸ್ತೋತ್ರಮಂ ವಿರಚಿಸಿದ ಈ ಕವಿತೆಯೊಳ್‌ 
ನೆರೆ ಲಕ್ಷಣಾ ಲಕ್ಷಣಂಗಳಂ ಕ್ಲಣಕ್ಸಣಕೆ 
ಪುರುಡಿಸಿಯೆ ನೋಡುತಿಹ ಕುಕವಿಯ ಮಕ್ಬುಕಕೆ 
ತಿರುವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯ ಚರಿತೆಯಿದು ಅಗ್ನಿಯೊಲು ಇರೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿಲಳವೆ 
॥ ೧೨॥ 


ಜಯತು ಕಿರುವೇಂಗಡಾಚಾರ್ಯ ಮುನಿಜನವರ್ಯ ಸ 

ಜಯತು ವೇಂಕಬಾಚಲಪಾತ್ರೆ ಸದ್ಗುರೋ ಪಾತ್ರ 

ಜಯತು ಸಿಂಗಮೊದರಾಂಜಬೋಧಿ ವರಚಂದ್ರಸಾತ್ವ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಸಾಂದ್ರಾ 

ಜಯತು ಗುರುಪುತ್ರ ಇತ್‌ 

ಜಯತಾದಿಕೇಶವಸ್ತವ ಪ್ರೇಮ ಸುಕ್ಸ್ಷೇಮ 

ಜಯತು ಆಶೃತ ಶರಣರಘಹರಣ ನಿಷ್ಕರುಣ ಜಯ ಜಯತು ಜಯತು 
ಜಯತೂ | ೧೦೭ | 

ಇತಿ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲಭವಾಂಡ ಮಂಡಲ ಹರೀಕೃ ತ ಗರ್ಭಪ್ರತಿರಹಿತ 

ಶ್ರೀಯಃಪತಿ ಪರಮ ಪದವಾಸ ಆದಿಕೇಶವ ಪಾದಪದ್ಮ ಮಕರಂದ ಮತ್ತ 

ಮಧುಕರಜೇಶಸ ಗುರುಸುತ ಕೇಶವಾಕ್ಯ ಸ್‌ ತಿರುವೇಂಗಡಾರ್ಯ 


೧೩೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಶತಕ ಪಂಚಮೋಪಾಯ ಅಕಾರಾದಿ ಮಾರ್ಗನಿರ್ನಯಂ ಪಂಚಶತಕೆ 
ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ. ಕ 


ನಿಷಯ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ. 


ವಿಶೇಷ : ಸುಂದರಾಕ್ಷರ, 


670 
ಕೆ. ೫ ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ , ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಪದಿ 
೧೬.೫೧.೬7 ಕುಮಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸು, ೧೫೮೦ 
೧.೧೬೬ ಪತ್ರ ೧೩ ಪಂಕ್ತಿ ೧೦೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ರಾಮಾಯಣದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು |ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಟಿದಿ | 
ಶ್ರೀಜನಕಜಾರಮಣ ವಿಮಲ ಸ 
ರೋಜ ಸಂಭವ ಜನಕನನುಪಮ 
ರಾಜಶೇಖರ ವಿನುತ ನಿಖಳಾಮರ ಕಿರೀಟ ಚಯಾ 
ರಾಜಿತಾಮಲ ಲಲಿತಪೆದ ಪಂ 
ನೇಜನಾನತ ಜನ...............ಯಾಸುರು 
ಭೂಜ ತೊರವೆಯ ರಾಯ ನರಹರಿ ಪಾಲಿಸುಗೆ ಜಗವ | ೧॥ 


೫ ಟ್ಟ ತ ೫೩ 

ಚಾರುತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿ 

ಸ್ತಾರ ರಾಮಾಯಣಕೆ ಕರ್ತು ಕು 

ಮಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೆ ಕಥಾಪತಿ ತೊರವೆಯಧಿನಾಥಾ 

ವೀರ ನರಹರಿಯೆನಲು ಮೆಚ್ಚದ 

ರಾರು ಸತ್ತವಿತಾ ನಿಲಾಸದ.. 

ಸೂರಿಗಳ ಹೃದೆಯಾಕರುಷಣ ಕಥಾ ಕುತೂಹಲವಾ [| ೯ || 
ಅಂತ್ಯ: ಕಳಷ ಕಂನ್ನಡಿ ನಿಹಿತ ಶೋಭಾ 

ಕಲಿತ ವೈಭವದಿಂದಿದಿರ್ಗೊಂ 


ಡಳು ಮಹಾ ಸಂಭ್ರಮದಿಯವನಿಜೆ ಸಹಿತ ರಾಘೆನನಾ 
ಯಿಳಿದು ತೊಡೆಯಿಂದರಸನಾ ............. 


ನಿಷಯ : ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಾಂಡದ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ : 


ಕೆ. ೮೫ 


೧-೧೯೯ ಪತ್ರ ೬೭ ಪಂಕ್ತಿ ೭೫ ಅಕ್ಷರ 


ಅದಿ: 


ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ 


ಕೊನೆಯ ಒಂದೆರಡು. ಗರಿಗೆಳಿಲ್ಲ. ಅಸಮಗ್ರ ಪ್ರತಿ. ಮೊದಲ ಗರಿ 
ಮುರಿದಿದೆ. ಶಕಟ ರೇಫದ ಬಳಕೆ ಕೆಲವುಕಡೆ ಇದೆ. ಶಿಥಿಲ ಪ್ರತಿ. 


07 


ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಪದಿ 
೧೫.೫)(೧.೪” ಕುಮಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸು, ೧೫೮೦ 


ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೆ ನಮಃ | ರಾಮಾಯಣದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫ್ಸ ಮಸ್ತು ॥ 
ಶ್ರೀ ಜನಕಜಾರಮಣ ವಿಮ ........ 

ರೋಜ ಸಂಭವ ಜನಕನನುಪಮ 

ಇಜಸೇಖರ ವಿ....ತ ನಿಖಳಾಮರ ರೀಟ ಚಯಾ 
ರಾಜಿತಾಮರ ಲಲಿತಪದ ಪಂ 

ಕೇಜನಾನತ ಜನ ದಯಾಸುರ 

ಭೂಜ ತೊರವೆಯೆ ರಾಯ ನರಹರಿ ಪಾಲಿಸುಗೆ ಜಗವಾ | ೧'॥ 


೫೩ 2೩ ೫೩ ೫೩ 
ಚುರುತರ ವಿಸ್ತಾರ ಕರ್ನಾಟಕ 


"ದ ರಾಮಾಯಣಕೆ ಕರ್ತು ಕು 


ನಿಷಯ 


ನಿಶೇಷ: 


ಮೂರವಾಲ್ಮೀಕಿಯೆ ಥಾಪತಿ ತೊರವೆಯದಿನಾಥಾ 

ವೀರ ನರಹರಿಯನಲು ಮೆಚ್ಚದ 

ರಾರು ಸತೃವಿತಾ ವಿಲಾಸಕೆ 

ಸೂರಿಗಳ ಹೃದಯಾಕರುಷಣ ಕಥಾ ಕುತೂಹಲಊ ॥೯.॥ 


ಅಂತೂ ಸಂಧಿ ೬೨ಕ್ಕೆ ಪದನೂ ೨೫೩೮ ಕಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ 
ಅಂಕದಲಿ ಬಲ ಬಲಸಹಶಿತ ನಿ 

ಶೃಂಕ್ಕೃ ರಘುಪತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟನು 

ಲೆಂಕೈಯೊತ್ತಿ ನಲಸುರಪತಿ ನೆರಹಿದನು ನಿಜಬಲವಾನೂ 

ಕುಶನೆ ಕೇಳ್ಳೆ ಪುಷ್ಯಶುಧ 

ದಶಮಿ ದಿವಸದ ಮುಖದಲಾರಂ 

ಜಿಸಿತು ಮುಗಿದುದು ಸೇತು ದಿನನಾಲ್ಯರ ಸಮಾಷ್ರಿಯಲಿ ॥ 


; ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡದ ಕಥೆ. 


ಪ್ರತಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ... ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಶಕಟರೇಫ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. 


೧೩೮ ಕನ್ನ ಡ ಹಸ್ತಪ ಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


| 688 
ಕೆ. ೧೨೪ ತೊರನೆ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಮಿನೀ ಸಟ್ಟದಿ 
೧೭೧.೯" ಕುಮಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸ ಸು ೧೫೮೦ 
೨_೧೧೮ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೧೦೦ ಅಕ್ಷರ 
ಆಧ ನಕುಲದ ಕುಶಲವ ಕುಮಾರಕರಾ | ೧೦ ॥ 


ವಂದುದಿನ ಬಳಿಕವರು ಮುನಿಗಭಿ 
ವಂದನಂಗೆಯೆದುಚಿತ ವಚನವ 

ಕೆಂದರೆಲೆ ಮುನಿನಾಥ ಚಿತ್ತೆ ಧಸಂಮುವನು ಪಡದಾ 
ತಂದೆಯಾರೆಂಮಂನ್ವಯವದೇ 

ನೆಂದು ಬಿಂನಹ ಮಾಡೆ ಮುನಿ ಸಾ 

ನಂದದಲಿ ಪೇಳಲೈ ತೊಡಗಿ.... 


ಅಂತ್ಯ: ಅಂತು ಸಂಧಿ ೭೩ಕ್ಕೆ ಸದ ೩೦೨೩ಕ್ಕಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ 
ಪಲ್ಲ || ಅಮರರಿಪು ದೂಂಮ್ರಾಕ್ಷ ರಣನಿ 
ರ್ಗಮಬಲಾರ್ವ್ಸಿತ ವಜ್ರದಂಷ್ಟರ 
ಸಮರದಲಿ ಗೆಲಿದರು ಸಮಾರಜ ವಾಲಿನಂದನರು 
4 ಎ ೫ ೫ 


...ಅತರಾದಕೆ ರಾಮಲಕ್ಷ ಣಿ 
ಕಳನ ಮುರಿವೆವು ಕಾ ಸತ 
ಫಲಿಸದಿರ್ದರೆ ಪತಿಕರಿಸಬೇಡೆಂದರಸುರಂಗೆ | ೧೦ ॥ 
ಖಳ ಬಳಿಕ ಖಳರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬ 
ಟ್ಟಿಲಲಿ ವನೀಳಯವಿತ್ತು ಬೀಳ್ಳೊಡೆ 
ಕಲಹಕನುವಾಗಿರ್ದು ಚಾತುರ್ಬಲದ ಗಡಣದಲಿ 
ಯಿಳಿದರಂದಾ ದುರ್ಗವನುಡಿಗು 


ನಿಷಯ : ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಾಂಡದ ಕಥೆ: 


ನಿಶೇಷ: ಶಿಥಿಲಪ್ರತಿ. ಪತ್ರಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿವೆ. 


ತೊರವೆ'ರಾಮಾಯಣ ೧೩೯ 


039 
ಕೆ. ೧೫೮ ತೊರನೆ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಮಿನೀಸಟ್ಟಿದಿ 
೧೫.೮% ೧.೬" ಕುಮಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸು, ೧೫೮೦ 
೨೩೫.೪೮೧ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ೭೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ : ನಗರದಧಿಸತಿ ಹಾರವಿನೆ ಹತ್ತಿದರು ಲಗ್ಗೆ ಯಲೀ | ೬೨:॥ 
ಅಂತು ಸಂಧಿ ೨೩ಕಂ ಪದನೂ ೧೧೪೦ಕಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ 
ಸ್‌ ಪರಂಜೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ತೊರವೆಯ ತ್ರೀ ನರಸಿಂಹ್ಮೆ ಚರಣಾರವಿಂದ 
ಕರ ಪುಂಣ್ಯ ವಜೋಷಟ್ಟಿದಿ: ನಿಕಾಯ ಕುಮಾರವಾಲ್ಮಿ ಕಿ 
ಯತೀಂದ್ರ ವಿರಚಿತದುಸ್ಪ ಭಾಮಿನಿಸಟ್ಟದಿಯ ಕರ್ನಾಟ: ರಾಮಾಯಣ 
ಮಹಾಪ್ರ ಬಂಧದೊಳು ಸುಂಧರಖಾಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಂ |' 
ಸೂಚನೆ ॥ ಯುದ್ಧಖಾಂಡಾ ಪ್ರಾರಂಭ | 
ಅಗ್ಗ ಳೆಯ ಕಪಿಸೇನೆ ಸಮರದ 
ಲ್ಗೆ. ಯಲಿ ಲಂಕಾಪುರದ ಬಲು 
ದುರ್ಗವನು ಕೆಡೆನೂಕಿ ಕೆಣಕಿದರಸುರವಲ್ಲಭನಾ | ಪದನೂ-॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಕೇಳಿದಡೆ ಪಾತಕದ ಮೂಲೋ 
ಲ್ಮೂಲನವಲ್ಲಾ ಕೇಳಿ ಮನಜೊಳ 
ಗಾ....ಸಿದಡೆಡಜೆಗೊಂಡ ತಾಪತ್ರಯಕೆ ಪರಿಹಾರ: 
ನಾಲಗೆಯ ಕೊನೆಗೊಂಮೆ ನಾಮದ 
ಗಾಳಿ ನಸುಸೋಂಕಿದಡೆ ಕಾಲ 
ವ್ಯಾಳ ವಿಷ ಶೌರ್ಯೋಪ ಗ್ಲಾರುಡವಲಾ ಯೆಂದ [' ೩೪ [| 

ಅಂತು ೮೫ಕ್ಕಂ ಪದ್ಯಂ ೨೪೦೫ ಮತೆ ಯ ಇಚ 2 ಜುಂಮ್ಲಾ ಸಂಧಿ ೧೧ ಕ್ಕಂ 
ಸದ್ಯ ೦ಗಳು ಸೆ ಕಂ ಮಂಗಳಮಸ್ತು ಶ್ರೀ. 


ನಷಯ : ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಾಂಡದ ಕಥ 
ನಿಶೇಷ : ೫೫೩. ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡು ಗರಿಗಳಿವೆ. ಹುಳು ಹೊಡೆದು ಪತ್ರ 


ಸ 


040 
ಕೆ, ೨೮೯ ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಮಿನೀ 'ಸಟ್ಟಿದಿ 
೧೪.೮1)(೨" ಕುಮಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸು. ೧೫೮೦ 
೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೯೦ ಅಕ್ಷರ 


೧೨೨೧೬ ಪತ್ರ 


ಶ್ರ 9 
ಅಂತ್ಯ 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಆ! ತ ನಿಖಿಳಾಮರ ಕೀರಿಟಚಯಾ 
ರಾಜಿತಾಮಳ ಲಲಿತಪದ ಪಂ 

ಕೇಜನಾನತಜನ ದಯಾಸುರ 

ಭೂಜ ತೊರವೆಯ ರಾಯ ನರಹರಿ ಪಾಲಿಸುಗೆ ಜಗವಾ | ೧॥ 
೩ ೫ ೫ 

ಚಾರುತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿ 

ಸ್ತಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕೆ ಕರ್ತು ಕು 

ಮಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೆ ಕಥಾಮ್ರುತ ತೊರವೆಯದಿನಾಥಾ 
ವೀರನರಹರಿ ಯನಲು ಮೆಚ್ಚದ 

ರಾರು ಸತ್ಯನಿತಾ ವಿಲಾಸರ' 

ಶೂರಿಗಳ ಹ್ರುದಯಕರುಷಣ ಕಥಾಕುತೂಹಲವಾ ॥ ೧೧ ॥ 


ವರಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಘೆನಬಂ 

ಧುರದ ಭಾರತಕೃತಿಗೆ ಕರ್ತನು 

ನಿರುತ ನ್‌ ಸುಕವಿ ಕುಮಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ 
ಧೊರೆ ವಿಚಾರವದೇನು ಹೇಳ 

ದಿರೆರಡು ಕಾವ್ಯಕೆ ಮಿಕ್ಕ ಶಬ್ದಾ 

ಕ್ಸರ ದರಿದ್ರರ ಬಂಧ ಬಂಧುರ ರಸವಿವರ್ಜಿತರಾ | ೬೮ ॥ 


ಅಂತ್ತು ಸಂಧಿ ೧೧೩ಕ್ಕಂ ಪದನು.......ಕ್ಶಂ ಮಂಗಳ ಶ್ರೀ 
ನಿಷಯ : ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ, 


ವಿಶೇಷ : ಮೊದಲ ಗರಿಯ ಅಂಚು ಮುರಿದಿದೆ. 


04] 
ಕೆ. ೫೪೯/೧ ತೊರನೆ ರಾಮಾಯೆಣ ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಪದಿ 
೧೮.೧೨. ಕುಮಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸು. ೧೫೮೦ 
೧.೨೧೯ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೧೦೦ ಅಕ್ಷರ 


೧೫ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಎರಡು 


ಗರಿಗಳಿವೆ. . ೩೦.೩೧ ಎರಡು ಗರಿಗಳಿಲ್ಲ. ೩೭ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಮೂರು 
ಗರಿಗಳಿವೆ. ೬೭ರಿಂದ ೭೬ ರವರೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಜ್‌ ೭೮ ಮತ್ತು 
೮೧ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ೨೦೩ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಎರಡು 
ಗರಿಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿ ಕಳೆದಕೆ ಕೊನೆಯ "ಗರಿಯ 
ಸಂಖ್ಯೆ ೨೧೬ "ಎಂದಿದ್ದ ರೂ ೨೨೫ ಗರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಶಕಟರೇಫದ 


ಪ ಪ್ರಯೋಗ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. 


ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ ೧೪೧ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀಜನಕಜಾರಮಣ ವಿಮಲ ಸ 
ರೋಜಸಂಭವ ಜನಕನನುಪಮ 
ರಾಜಶೇಖರ ವಿನುತ ನಿಖಿಳಾಮರ ಕಿರೀಟಿಚಯಾ 
ರಾಜಿತಾಮಲ ಲಲಿತಪದ ಪಂ 
ಕೇಜನಾನತಜನ ದಯಾಸುರ 
ಭೂಜ ತೊರವೆಯ ರಾಯ ನರಹರಿ ಪಾಲಿಸುಗೆ ಜಗವಾ | ೧॥ 


೫ ೫ 2೩ ತ 

ಚಾರುತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿ 

ಸ್ತಾರ ರಾಮಾಯಣಕೆ ಕರ್ತು ಕು 

ಮಾರ ವಾಲ್ಮೀ ೇಕಿಯೆ ಕಥಾಪತಿಯೆ ತೊರವೆಯಧಿನಾಥಾ 
ವೀರನರಹರಿ ರೇ ಮೆಚ್ಚದ 

ರಾರು ಸತ್ಯವಿತಾ ವಿಲಾಸದ 

ಸೂರಿಗಳ ಹೃದಯಾಕರುಷಣ ಕಥಾಕುತೂಹಲವಾ ॥ ೧೦ || 


ಅಂತ್ಯ : ವದಉದಭಘೆ ಸಂಹತಿಯ ತಲೆದೋ 
ರಿದಜೆ ತವಿಸುಉದೆಡರನೌಕಿದ 
ಡದುಹಿ ಬಿಸುಡುಉದುನ್ಮದ ಪ್ರಳಯ ಪ್ರಪಂಚಕವಾ 
ಮುದವನಿಹದಲಿ ಕೊಡುಉದಚ್ಕುತ 
ಪದವ ಪರದೊಳಗೀಣಉದಿದು ನಿಗ 
ಮದ ರಹಸ್ಯ ಪುರಾಣಸಿದ್ದವಿದೆಂದು ಮುನಿ ನುಡಿದಾ | ೬೩೧! 

ಅಂತು ಸಂದಿ ೧೧೪ಕ್ಕಂ ಪದ ೫೧೩೨ ಕಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ ೫ ಸ ೫ 

ಮ್ರು ಯ್‌ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಾತ ಫೆಟ್ಟಿದ ಕೆಳಗಣ ಕೊಡೆ 
ಯಾಲದ ಹೋಬಳಿ ಬಾ ಮಾಗಣ ಸೇನಭೋಗಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಸೇನ 
ಭೋಗನ ಪುತ್ರ ರಾಮಯ ಸೇನಭೋಗರ ಪುತ್ರ ಸೋಮನ ಆಜ 
ನಾರಾಯಣ ಯೆಂಬಾತನು ಕೊಪ್ಪದ ಹೋಬಳಿಗೆ ಸ್ರೇಷ್ಠರಾದ. ಕೊಪ್ಪದ 
ಸೀಮೆವಳಗೆ ಸೂರ್ಯ... ಬಲರಾಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಕರ ಮಗ ಕಾಳಯ್ಯ ನಾಯ್ಯ 
ರಿಗೆ ದಾಶಾಷ್ಟ್ರ ಪುರಾಣಕಧಿಕ ಪುಣ್ಯ ಕಡ್ಣಯಾದ ರಾಮಾಯಣ... 


ಥಫಿಷಯ : ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ: ೧೪೧. ೨೦೪ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಎರಡೆರಡು ಗರಿಗಳಿವೆ. ಈ ಕಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಐರಾವಣ 
ಮಾರೀಮುಖನ ಕಾಳಗವೂ ಇದೆ. ಕೊನೆಯಗರಿ ತ್ರು ಬತ 


೧೪೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


040 
ಕೆ, ೬೩೨/೧ ತೊರನೆ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಮಿನೀ ಸಟ್ಟದಿ 
೧೯.೨%*)(೨.೨% ಕುಮಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸು. ೧೫೮೦ 
೧.೨೧೪ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೧೦೦ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿಂ (ಶ್ರೀ ಕ್ಟ] ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಬರವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಪ್ನ ಮಸ್ತು 


ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಟದಿ || 

ಶ್ರೀ ಜನಕಜಾರಮಣ ವಿಮಲ ಸೆ 

ರೋಜಸಂಭವ ಜನಕನನುಪಮ 

ರಾಜಶೇಖರ ವಿನುತ ನಿಖಿಳಾಮರ ಕೀರಿಟಿಚಯಾ 
ರಾಜಿತಾಮಲ ಅಲಿತಪದ ಪಂ 

ಕೇಜನಾನತಜನ ದಯಾಸುರ 

ಭೂಜ ತೊರವೆಯ ರಾಯ ಪಾಲಿಸುಗೆ ಜಗವಾ 1! ೧॥ 


೫ ೫ ೫ ೫ 
ಚಾರುತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿ 
ಸ್ತಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕೆ ಕರ್ತು ಕು 
ಮಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೆ ಕಥಾಪತಿ ತೊರವೆಯಧಿನಾಥಾ 
ನೀರ ನರಹರಿಯೆನಲು ಮೆಚ್ಚದ 
ರಾರು ಸತ್ಯನಿತಾ ವಿಲಾಸದ 
ಸೂರಿಗಳ ಹ್ರುದಯಾಕರುಷಣ ಕಥಾ ಕುತೂಹಲವಾ ॥ ೯ ॥ 


ಅಂತ್ಯೆ : ಭವಭವಾರ್ಜಿತ ದುರಿತ ಕೋಟಯ 
ತವಿಸುವಗ್ಗದ ನಾಮ ಸರಸಿಜ 
ಭವಭವಾಚ್ಯುತರಮಲ ಪದವಿಯನೀವ ಗುಣನಾಮಾ 
ಶಿವನ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಮ ಗಿರಿಸಂ 
ಭವೆಯ ನೇಮದ ನಾಮ 
ಟೇ ನ ನಾಮ ಸೀತಾಪತಿಯ ಸಿರಿನಾಮಾ ॥ ೬೮ | 
ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧೧೩ಕ್ಕೆ ಪದ ೫೨೪೫ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ೬೫2೫೫೫ 
ಯೆಸ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರುಷದ 
ಮುಫ್ಟ್ಸಿನವಂ ಬರದ ಬರಹವಿದರೊಳಗೊಂದಕೆ 
ತಪ್ಪು ತಡೆಯಿದ್ದ ರೆಲ್ಲವ 
ನೊಪ್ಪದಿ ತಿದ್ದುವದು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ॥| 


ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ ' 1 
ವಿಷಯ : ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷೆ: ಪ್ರತಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪಾಠಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ೨೦೮. ೨೦೯ನೇ 
ಪತ್ರಗಳು ಮುರಿದಿವೆ. ಈ ಕಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಕಪೋತ ಚರಿತೆ; ಐರಾವಣ ಕಾಳಗ 


ಈ ಕೃತಿಗಳೂ ಇವೆ. 
645 

ಕ್ಕೆಬ್ಬಿ ೪೭೬ ತೊರನೆ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಪದಿ 
೯.೭೩1 ೬,೯? ಕುಮಾರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸು, ೧೫೮೦ 
೧..೨೮೮ ಪತ್ರ ಎ ೨೨ ಪಂಕ್ತಿ ೨೫ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಶ್ರೀ... .. ... ಎ .ಎರಾಕ್ಷಸನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುದ್ಧ 

೫ ಲ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಮಾಯಣ ಪುಸ್ಕುಕಾ: ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಾ 

ಭಾಮಿನಿ ಸಟ್ಟಿದಿ | 


ಶ್ರೀಜನಕಜಾರಮಣ ವಿಮಲ ಸ 

ಸರೋಜಸಂಭವ ಜನಕನನುಪಮ 

ರಾಜಶೇಖರ ವಿನುತ ನಿಖಿಳಾಮರ ಕಿರೀಟಚಯಾ 

ರಾಜಿತಾಮಳ ಲಲಿತಪದ ಪಂ 

ಸಕೇಜನಾನತ ಜನ ದಯಾಸುರ 

ಭೂಜ ತೊರವೆಯ ರಾಯ ನರಹರಿ ಪಾಲಿಸುಗೆ ಜಗವಾ || ೧॥ 
೫ ೫ 2 

ಚಾರುತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿ. 

ಸ್ತಾರ ರಾಮಾಯಣಕೆ ಕರ್ತು ಕು 

ಮಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯೆ ಕಥಾಪತಿ ತೊರವೆಯಧಿನಾಥಾ 

ನೀರ ನರಹರಿಯನಲು ಮೆಚ್ಚದ 

ರಾರು ಸತ್ಯವಿತಾ ಕೆ 

ಸೂರಿಯರ. ಹ್ಳ ದಯಾಕರುಷಣ ಕಧಾಕುತೂಹಲರಾ 1 ೯॥. 


ಅಂತ್ಯ: ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧೧೧ಕ್ಕಂ ಪದನೂ ೫೦೫೪ ಕೃಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 
ಸೂಚನೇ ॥ ರಾಜಾರಾಜಾಧೀಶ ರಘುಕುಲ 
ಪರಮೇಶ್ವರನು ನಿಮಿಕುಲ 
` ರಾಜ ನಂದೆನೆ ಸಹಿತ ರಾಜ್ಯಂಗೈದನೊಲವಿನಲೀ 
೫ ೫ ೫ ೫ 


೧೪೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಬಳಿಕ ರಾಘೆವರಾಯನಾ ಕೌ 
ಸಲೆ ಸುಮಿತ್ರಾದೇವಿ ಕೈಕಾ 
ಲಲನೆಯರಿಗೆರಗಿದನು ಕಾಣಿಕೆಯಿತ್ತು ಹರುಷದಲಿ | ೪ | 
ಗುರು ವಸಿಷ್ಟನ ವಾಮದೇವನ 
ವರಮುನಿಪ ಜಾಬಾಲಿಯಂಥ್ರಿಗೆ 
ದರುಶನವ ನೀಡಿದನು ವಿನಮಿತನಾದನೊಲವಿನಲಿ। 
ಕ ॥ 


ನಿಷಯ: ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಇದು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಗದದ ಪ್ರತಿ. ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡದ ಕೊನೆಯ 
ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಗಳಿಲ್ಲ. ಬರವಣಿಗೆ ಆಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಮುಂದೆ 
ಶುದ್ಧ ಪತ್ರ ಗಳಿವೆ.. ಸ ಪ್ರ ತ್ರಿ. 


04.4 
ಕೆ. ಬಿ. ೨೯೩ ತ್ರಿಪುರದಹನದ ಕಥೆ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೭.೮%(೫.೮% ನಂಜಯ್ಯ ? ಸು. ೧೮೬೦ 
೧.೪೦ ಪತ್ರ ೧೫ ಪಂಕ್ತಿ ೧೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ತ್ರಿಪುರದಹನದ ಕಥಾ | ಶುಭಮಸ್ತುವ ತ್ತಾ | 
ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸಯನಮಿ ಹೃ | ೨ಥೋಜ ಸದ್ಧಂಸನೀಂ 
ಸ್ದಾ ಮಿನ್‌ ಶ್ರೀ ವರಪದ್ಮ ತಕ ಸ್ರಸ್ಕೂ ಯ "ಮಾನಾಂಫ್ರಿ ಯೇ 
ವಾಮೋತ್ಸ ೦ಗ ವಿರಾಜಮಾನ ಗಿರಿಜಾವಕ್ರ್ವೇಂದು ಸಂವೀಕ್ಷಣ 
ಮಾಡುತ 3 ಕಾವುದೆಂಮ ಸತತಂ ಕಾಳೀ ಮನೋವಲ್ಲಭಂ |೧ ॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಕಂದ ಯಿದು ಪುರಹರ ಚರಿತೆಯು ಸಂ 
ಪದಮೊದಗುವದಿಹಪರಂಗಳೋಳ್‌ ಕೇಳ್ದವರಿಂ 
ಗಿದು ನಿರ್ಮಲಕರವೆಂನುತ 
ಮುದದಿಂ ಸೂತಾಖ್ಯ ಶೌನಕರ್ಲಿಂತೆಂದಂ | ೩೧೬ ॥ 
ತ ೫ ಕ 


ತ್ರೈ ಲೋಚನನಿಗೆ |: ಬಾಲೇಂದುಧರನಿಗೆ | ವ್ಯಾಳಕುಂಡಲಪ್ರಮಥೇಶಗೆ | 
ಯಿಾಶಗೆ ೩೨೦ ॥| 


ತ್ರಿಪುರದಹನದ ಕಥೆ ೧೪೫ 


ಕೆಂಜೆಡೆಯವನಿಗೆ ! ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ | ರೆಂಜಿಪ ಪಶುಪತಿ | ನಾಮಗೆ | 
ಭೀಮಗೆ | | ೩೨೧ ॥ ಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ : ಈಶ್ವರನು ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತ್ರಿಪುರಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ : ತೆಳುವು ಕಾಗದ. 


04ರಿ 
ಕೆ ಬಿ ೪೮೬/೧ ತ್ರಿಪುರದಹನದ ಕಥೆ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೮1೬.೫" ನಂಜಯ್ಯ? ಸು. ೧೮೬೦ 
೧-೫೨ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೧೮ ಅಕ್ಲರ 


ಆದಿ : ತ್ರಿಪುರದಹನದ ಕಥೆ. 
ತ್ತಾ | ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸ ಯಮಿಹೃತ್ಪಾಥೋಜ ಸದ್ಧಂಸನೀಂ 
ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ವರಪದ್ಮ ಸಂಭವ ಮುಖ ಫ ಪ್ರಸೂ ಜಯಮಾನಾಂಜ್ರಿ ಯೇ 
ವಾನೋತ್ಸ ೦ಗ ವಿರಾಜಮಾನ ಡಾ ಕ್ರೇಂದು ಸಂನೀಕ್ಷಣ 
ನೆ ಪ್ರೇಮಾಯತ್ತಕೆ ಕಾವುದೆಮ್ಮ ಸತತಂ ಕಾಳೀಮನೋವಲ್ಲಭಂ 1೧॥ 
೫ ೫ ೫ ೫ 
ಕಂದ | ಸ್ಮರಹರ ಲೀಲಾ ಚರಿತೆಯ 
ಧರೆಯೋಳ್ಪಿಸ್ತರಿಪೆನೆಂಬ ಈೌತುಕದಿಂದಂ 
ವಿರಚಿಪೆನು ಯಕ್ಷಗಾನದಿ 
ದುರಿತಾಪಹಮಾ ತ್ರಿಪುರ ವಿಜಯದ ಕಥೆಯಂ | ೧೩! 


ಅಂತ್ಯ : ಕಂ ಯಿದು ಪುರಹರ ಚೆರಿತೆಯು ಸೆಂಪದ 
ಮೊದಗುವದಿಹಪರಂಗಳೋಳ್‌ ಕೇಳ್ದವರಿಂ 
ಗಿದು ನಿರ್ಮಲಕರವೆಂನುತ 
ಮುದದಿಂ ಸೂತಾಖ್ಯ ಶೌನಕರ್ಲಿಂತೆಂದಂ | ೩೧೫ | 
ಕ 
ತ ೫ ೫ ೫ 
ಕೆಂಜೆಡೆಯವನಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ 
ರಂಜಿಪ ಪಶುಪತಿನಾಮಗೆ ಭೀಮಗೆ | ಮಂಗಳಾರಕಿ ॥ ೫ ॥ ಶ್ರೀ | 
ಫ್‌ ಕಥಾ ಸಂಪೂರ್ಡ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ | 


ವಿಷಯ : ಈಶ್ವರನು ಪಾಶುಸತಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತ್ರಿಪುರಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಕಥೆ. 


10 


೧೪೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿಶೇಷ : ೨೫ ನೇ ಪತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಲಿಸಿ ಇದ್ದು ಬಳಿಕ ಬೇರೆ 
ವಿಧವಾದ ಬರಹವಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದ ೨೫ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಂಕ್ತಿಗಳು 
ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಗುಂಡಾಗಿಯೂ ದಪ್ಪನಾಗಿಯೂ ಇವೆ. 
ಗ್ರಂಥಾರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುದ್ಧ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. ಇದೇ 
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕಾಲಜ್ಞಾ,ನವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು 


ಕೃತಿ ಇದೆ. 
040 
ಕೆ.ಬಿ, ೪೮೭ ತ್ರಿಪುರದಹನದ ಕಥೆ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೮”)(೬.೫% ನಂಜಯ್ಯ ? ಸು ೧೮೬೦ 
೧.೪೬ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶುಭಮಕ್ಕೆ | ನಿಡ್ವಿಫ್ಲೆಮಕ್ಕೆ | ತ್ರಿಪುರದಹನದ ಕಥಾ! 
ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸೆಯಮಿಹೃತ್ಪಾಥೋಜಸದ್ಧಂಸೆನೀಂ 
ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀವರ ಪದ್ಮಸಂಭವಮುಖ ಪ್ರಸ್ತೂಯಮಾನಾಂಘ್ರಿಯೇ 
ವಾಮೋತ್ಸಂಗ ವಿರಾಜಮಾನ ಗಿರಿಜಾವಕ್ರೇಂದು ಸಂವೀಕ್ಷಣ 
ಪ್ರೇಮಾಯತ್ತನೆ ಕಾವುದೆಂಮ ಸತತೆಂ ಕಾಳೀಮನೋವಲ್ಲಭಂ | ೧ 
2೩ ೫ ೫ ನ 
ಕಂದ | ಸ್ಮರಹರ ಲೀಲಾಚರಿತೆಯ 

ಧರೆಯೊಳ್ಲಿಸ್ತರಿಪೆನೆಂಬ ಕೌತುಕದಿಂದಂ 

ವಿರಚಿಪೆನು ಯಕ್ಷಗಾನದಿ 

ದುರಿತಾಪಹಮಾ ತ್ರಿಪುರವಿಜಯದಾ ಕಥೆಯಂ || ೧೩ ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಕಂದ | ಯಿದು ಪುರಹರ ಚರಿತೆಯು ಸಂ 
ಪದಮೊದಗುವದಿಹಪರಂಗಳೊಳ್‌ ಕೇಳ್ದವರಿಂ 
ಗಿದು ನಿರ್ಮಲಕರವೆಂನುತ 
ಮುಡದಿಂ ಸೂತಾಖ್ಯ ಶೌನಕರ್ಲಿಂತೆಂದಂ | ೩೧೫ ! 


೫ ಹ | ಸ್ಟ 
ಕೆಂಜಡೆಯವನಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ 
ರಂಜಿಪ ಪಶುಪತಿ ನಾಮಗೆ ಭೀಮಗೆ 1 ೩೨೦ ॥ 


ತ್ರಿಪುರದಹನದ ಕಥಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಗಳ ಮಹಾತ್ರೀ 


ತ್ರಿಪುರದಹನದ ಚರಿತ್ರೆ ೧೪೭ 
ವಿಷಯ : ಈಶ್ವರನು ಪಾಶುಸತಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತ್ರಿಪುರಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಕಥೆ, 


ನಿಶೇಷ: ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ಫುಟಿವಾಗಿಯೂ ವಿರಳವಾಗಿಯೂ ಇವೆ. 


047 
ಕೆ.ಬಿ, ೧೪೯/೧ ತ್ರಿಪುರದಹನದ ಚೆರಿತ್ರೆ ಸಾಂಗತ್ಯ 
೬.೬1) ೬.೨ ಶಿಶುವಾಯಣ ಸು, ೧೨ಕ್ಮಿತ್ತಿ 
೧.೧೯ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ಸುರ ನರರುರಗರು ನೆರೆ ಪೂಜಿಪಾ 
ಧೀಶನ ಪದಪದ್ಮವನು 
ಮಾಸದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಾನು ವಂದಿಪೆ ಭವ 
ಪಾಶ ಪರಿದು ಫೋಗಲೆಂದು | ೧1 
ಚ ೫ ೆ ೫೩ 
ಜನನ ಜರಾ ಮರಣಗಳೆಂಬ ಪೆಸರಿನ 
ಘನತರವಹ ಮೂರು ಪುರವ 
ಅನಿಮಿಷ ನರ ನಾಗಲೋಕಕಚ್ಚರಿಯಾಗಿ 
ನೆನಹಿಗೆ ನಿಲುಕದಂತಿಹುದು ॥ ೩೬ | 


ಅಂತ್ಯ : ಆದಿಯೊಳಾಧೀಶ್ವರ ತ್ರಿಪುರವ ಸುಟ್ಟಿ 
ಭೇದವ ನೆರೆ.ಕೇಳ್ಬವರ 
ನೆಯ್ದಿದ ಪಾತಕವಿರದು ಮತ್ತವರುಗ 
ಳೆಯ್ದುವರಪವರ್ಗವನು ॥ ೨೫೬ || 
ತ್ರಿಪುರದಹನ ಚರಿತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಶ್ರೀ | 


ವಿಷಯ : ಕ್ರಿನೇತ್ರನು ಜನನ ಜರಾ ಮರಣಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಪುರಗಳನ್ನು 
ದಹಿಸಿದ ಕಥೆ. 

ವಿಶೇಷ: ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಣಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಿಕೆ ಎಂಬ 
ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥವಿದೆ. 


; 0460 
ಕೆ.ಎ, ೩೩೦ ಶ್ರಿಭಂಗಿಸಾರ ಗಾಹೈೆ, ಟೀಕು 
೧೩.೧ ೮1 ? ಕ 


೧-೧೩-೧.೪೨ ಪುಟ ೨೧ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


೧೪೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಆದಿ: ಕ್ಷಸಕೋಪಶಮಕ ಸಂಯತನಲ್ಲಿ ವ್ಯ್ಯಚ್ಛೆತ್ತಿಯಕ್ಕುಂ ಪಣ- ಅನಿವೃತ್ತಿಕರಣ 
ಕ್ಷಷಕೋಪಶಮಕ ಸಂಯತನಲ್ಲಿ ೫ ವ್ಯುಚ್ಛೆತ್ತಿಯಕ್ಕುಂ, ಸೋಳಸ 
ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಾಂಪರಾಯಕ್ಷಸಕೋಪಶಮಕ ಸಂಯತನಲ್ಲಿ | ೧೬॥ 

೫ ೫ ೫೩ ಇ 

ಗಾಹೆ| ಮಿಚ್ಛತ್ತಂ ಹುಂಡ ಸಂಢಾಸಂ ಪತ್ತೇಯಕ್ಟಥಾವರಾದಾವಂ। 
ಸಹುಮತಿಯಂ ವಿಯಳಿಂದಿಣಿರಯದುಣಿರಿ ಯಾವುಗಂ ಮಿಚ್ಛೆ ॥ 

ಅಂತ್ಯ: ಬಂಧೋದಯ ಸತ್ವಪ್ರಕೃತಿ ವಿನಾಶದತ್ತಣಿಂ ಪಡೆಯಲ್ಪಡುವ ಪರಿಣತಿ 
ವಿಶೇಷಮಂ ಪೇಳಲ್ವೇಡಿ ಅಂತ್ಯಮಂಗಲ ನಿಮಿತ್ತಮಾಗಾಥೆಯಂ ಪೇಳ್ದ ಸರು 
ಗಾಹೆ! ಸೋಮೆ ತಿಹುವಣಮಹಿಯೋ ಸಿದ್ಧೋ ಬದ್ಧೋ 

ಣಿರಂಜಣೋ ಣಿಚ್ತೋ 

ದಿಸದುವರಣಾಣಲಾಹಂ ಚರಿತ್ತ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸಮಾಹಿಂ ಚ॥ 
| ನಮಃ ಸಿದ್ಧೇಭ್ಯಃ | ಪಂಚಸರಮೇಷ್ಟಿಗಳ ಚರಣಮೆ ಶರಣು ॥ 


ನಿಸಯ: ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ, ಜೈನತತ್ತ್ವ. 


ವಿಶೇಷ: ಅಸಮಗ್ರಪ್ರತಿ. ಆದಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥರೋಪವಿದೆ. ಇದನ್ನು 
ಹುಮುಚದ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ಪತೀ ಭಂಡಾರದ ಓಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾರರು ೮ ಪುಟ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು 
೧೫-೩-೧೯೫೦ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿದೆ, 


049 
ಕೆ.೧೨೧/೨ ತ್ರಿಭುವನ ಕೋಶ `ಗದ್ಯ 
೬.ತ್ಬಿ೧.೫% ಶೆ ಸು. ೧೪೦೦ 
೧.೧೪೪ ಪತ್ರ ೮ ಪಂಕ್ತಿ ೨೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ತ್ರಿಭುವನಕೋಶ ॥ 
ಕ್ರಿಭುವನ ಚೂಡಾಮಣಿ ಜಿನ 
ಶುಭ ಪಾದಪಯೋಜ ಯುಗಮಂ ವಂದಿಸಿ ಮ 
ತ್ತುಭಯ ಜಗದ್ಧಿತವೆನಿಸಿ 
ತ್ರಿಭುವನ ಕೋಶ ಸ್ವರೂಪಮಂ ವಿರಚಿಸುವೆಂ || 
ಇಂತಿ ಇಷ್ಟದೇವತಾ ನಮಸ್ಕೆರಮಂ ಮಾಡಿ ಸಕಲಾಸಂನ ಭವ್ಯಜನಂ 
ಗಳ್ಳೆ ತ್ರಿಭುವನಸ್ವರೂಪಮಂತುಂಟಿಂತುಟೋ ಯೆಂಬ ಸಂಸ ಯ 
ಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರ ದ್ರುಮಣಿಯನಿನ | 


ತ್ರಿಭುವನ ತಿಲಕ ೧೪೯ 


ಅಂತ್ಯ: ಸಮಂತಣಾಣದಂಸಣವೀರ್ಯ ಸುಹುಮಂತಹೆವ ಅವಗಹಣಂ | 
ಲಗುರು ಗುಹುಗಮ ಬಾಹಂ ಅಂತಾಗುಣಾ ಹಾಂತಿ ಸಿದ್ದಾಣಂ || 
ಯಿಂತೀ ಶ್ರೀಮದರ್ಹತ್ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ಪರಮಾಗಮಸಾರಾಮೃತಾಭಿ 


ಯೊಳೊಗೆದ ಶ್ರಿಭುವನ ಕೋಶಮೆಂಬ ಗ್ರಂಥ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ 
ಮಹಾ ಶ್ರೀ. 


ವಿಷಯ: ನರಮಾಗಮಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಭುವನ ಸ್ವರೂಪದ ವಿವರಣೆ, 


ವಿಶೇಷ: ಗರಿಗಳು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ತ್ರುಟತವಾಗಿವೆ. ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. 
ಇದೇ ಸಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದುಃಖ ಸಪ್ತವಿನಾ ನೋಂಪಿಯ ಕಥೆ ಇದೆ. 


050 
ಕೆ. ಎ. ೧೨ತ ತ್ರಿಭುವನ ತಿಲಕ ಸಾಂಗತ್ಯ 
ಗ೧೩.೧%೨೮,೨% ವಿರುಪರಾಜ ೧೫೧೯ 
೧._ಕ೬ ಪತ್ರ ಕಿ೨ ಪಂಕ್ತಿ ಕಿ೫ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ತ್ರಿಭುವನ ತಿಲಕ | ಕೋಗಿಲೆ ತಳಿತಾ ಮಾಕಂದವೆ | 
ಕೋಗಿಲೆ ತಳಿತಾ ಮಾಕಂದವೆ | ಪಲ್ಲ॥ 
ಶ್ರೀಕಾರಾ ಶಂಕರ ಶುಭಕರ ವಿಪುಳ ಕೃ 
ಪಾಕಾರ ತರುಣೇಂದುಶೇಖರ 
4 ನಾಕಾದಿ ಭುವನ ರಕ್ತಾಕಾರ ಫೆನಮಹಿ 
ಮಾಕಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಯ [೧ 


ಅಂತ್ಯ : ಚತುರ ಚಕೋರ ಜೀವಿಸೆ ಸೂರಿ ನಿಲಾಬ್ಜ 
ವಿತತಿಗಿಂಬಾಗೆ ರಾಗೋತೃರಾ 
ಕ್ಲಿತಿನಾಥ ಹೊಂನೋಕ್ರೆ ವಿರುಪರಾಜೇಂದ್ರನ 
ಕೃತಿ ಚಂದ್ರ ಬೆಳಗುಗೆ ಭುವನವಾ || ೭೨ ॥ 
೫ ೫ ೫ ೫ 
ಚರಮ ಶರಣಾಗ್ರಣಿಯ ಕೃತಿಯ ವಿ 
ಸ್ತಾರವ ಮಾಳ್ಬರಾದರಿಪರಾ 
ತಾರಾರ್ಕರುಳಂತೆ ವರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 


ನೋರಂತೆ ಪಾಲಿಸನೊಲವಿಂದೆ ॥ ೭೫1 
ತ್ರಿಭುವನ ತಿಲಕ ಯಿಪ್ಬತ್ತೇಳನೆ ಸಂಧಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


೧೫೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಹೊಂನೋಕೆ ವಿರುಪರಾಜ ವಿರಚಿತಮಸ್ಪ ತ್ರಿಭುವನ ತಿಲಕ ಸಂಪೂರ್ಥ 
ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ. 


ವಿಷಯ :ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲೊಬ್ಬನಾದ ಚೇರಮಾಂಕ ನೃಪನ ಕಥೆ. 


ಫಿಶೇಷ : ಮೋಡಿ ಅಕ್ಬರ. 


051 
ಕೆ.ಎ. ೩೦೪ ತ್ರಿಭುವನ ಮೋಹಿನಿ ವಾರ್ಧಕ, ಪರಿವರ್ಧಿನಿ ಪಟ್ಟಿ ದಿ 
೧೩,೨1(೮,೧" ಹಿರಿಯ ಮಲ್ಲೇಂದ್ರ ೧೬೬೮ 
೧.೧೦೬ ಪತ್ರ ೨೪ ಪಂಕ್ತಿ ೧೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ತ್ರಿಭುವನ ಮೋಹಿನಿ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯವು ಬರೆವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು | 
ಪರಿನರ್ಧಿನೀ॥ 
ಶ್ರೀಮದಹರದಯದಿಂ ಶ್ರೀಪತಿಗಳ್‌ 
ಭೂಮಿಯೋಳ್‌ ಚಂದ್ರಾಕಾರ ಪ್ರೇಮಾಲತೆ 
ನಾಮಗಳಿಂದೀರ್ವರು ಜೆನಿಸಾ ಮೇಲಿವನಂ ಕೂಡಿದರು ॥| ಪಲ್ಲ ॥ 
ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುವರ ಹರಕರೆ ಶಿರಧರ 
ಕಾಮಾಂದಾಹನ ವೃಷಭ ಗಮನ ಗಣ 
ಸಮೂಹಂ ನತಪದ ಪ್ರೇಮಂ ಭಕ್ತಭಿರಾಮಂ ಧರೆವೆಕೆಯಾ 
ಶ್ರೀಮಂತ ಸತಿ ಸುತಿಯಳ ಆಸ್ಯಂ 
ಕಮಲಂ ಭಾಸ್ಕರ ನಿಧುವನಲಾಂಬಕ 
ಯೋಮಂಕೇಶನ ಭೀಮಂನನು ನಿಸ್ಸೀಮಾನನು ನುತಿಸೆ || ೧॥ 
ಧರವ್ವೈವತ್ತಾರ್ದೆೇಶಕೆ ಮೆರೆವರ 
ಪುರ ನವಿಲೆಯ ದೇಸಾಯಿ ಮುದಕೇಂದ್ರನ 
ವರ ಗರ್ಭಾಂಬುಧಿ ಚಂದ್ರನು ಬಿಕ್ಫಾದ್ವೇಪಂ ನೃಪತನುಜಾ 
ಸ್ಮರರೂಪನು ಹಿರಿಮಲ್ಲೇಂದ್ರನು ತಂ 
ನ್ನರಸಿ ಬಲಾಂಕಿಯಳದ್ವಯ ಕರ್ನ 
ಕ್ಳೊರದನು ಕರುಣಾಮೃತ ರಸಗಾವ್ವ ಕನ ದ್ವಯಪಟ್ಟಿದಿಯಿಂದಾ | ೧೩ ॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಸಾವಿಕದಾ 
ಮೇಲೈನೂರ್ತೊಂಬತ್ಸಂನತ್ಸರ 
ಕೀಲಕ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಸಪ್ತಮಿಯು ಗುರುವಾರದ ಪ್ರಷಯಾ 


ತ್ರಿಲೋಕ ಶತಕಂ ೧೫೧ 


ಕಾಲದಿ ತ್ರಿಭುವನ ಮೋಹಿನಿಯೆಂಬಾ 
ಲಲಿತಾ ಕಾವ್ಯವ ಮುಗಿದುದನಂ 
ಲಾಲಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಶಿವಭಕ್ತರು ಯಿದುಯಿನ ಧರೆಯುಳ್ಳನಕಾ || ೫೪ | 
ಹುತನಯನನ ಭಕತನ ಕಥಾಮೃತ 
ಕಥೆಯಿದು ಕೇಳ್ದಡೆ ಬರದಿನ್ಬ ಓಸುತೆ 
ಸ್ತುತಿಸಿದ ಮನುಜರು ಅತಿಶಯಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪಥದಡರಿನ್ಮುಂದೇ 
ಸಿತಕಂಠನ ಶ್ರೀ ಚರಣವ ಸಾರ್ವರು ಲ 
ಚತುರಾಶ್ಯ ನು ಬರದತ್ವ ದವಳೆಗುಂ 
ಕಿತಿಗಧಿಕವು ತ್ರಿಭುವನನೆ ೋಹಿನೀ ಚತುರ್ತ್ರಿತಿ ಸಂದ ನಮಸ್ತೇ || ೫೫ | 


ಅಂತು ಸಂಧಿ ೭ಕ್ಕಂ ಸದನು ೫೫೫ಕ್ವಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ ಬರದವರು 
ಆರು ಯೆಂದ "ಕಲ್ಯಾಣ. ಬಸವಣ್ಣನ ಮಠದ ಗುರುಪಾದಪ್ಪನವರ ವರೆ 
ತನುಜನಾದ ಚನ್ಮ ಬಸಪ್ಪ ನವರ ಸುಕುಮಾರನಾದ ಗುರುತಿದ್ದ ಸ್ಭೃ 
ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಮ್‌ ಅಂತ್ಯವಾಸಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಸಯ ನು ಸ್ಪತೇವ 
ಬರಕೊಂಡಿದ್ದಾ ನು॥ ತಪ್ಪು ತಡಿಯಿದ್ದ ರೆ ಜ್‌ ತಿದ್ದಿ ಚೆ 
ಶಾಲಿವಾಹನಶಕ ೧೭೯೦ ವಿಭವ ನಾಮಸಂವತ್ಸ ರ ಭಾದ್ರ "ಸದ |ಭ೧೨ 
ಆದಿತ್ಯವಾರ ಯರಡು ತಾಸು ಶುಕ್ರನ ಹೋರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು. 


ವಿಷಯ : ಕಾಳರಾತ್ರಿಯು ಪತಿಸಹಿತ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಸೇರಿದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆದಿದ್ದರೂ ಗ್ರಂಥಲೋಪವಿಲ್ಲ, 


೧59 
ಕೆ.ಬಿ. ೧೮೩ ತ್ರಿಲೋಕ ಶತಕಂ ಕಂದ್ಕ ವೃತ್ತ 
೮.೧'೬.೫% ? ? 
೧೨೧೮ ಪುಟ ೧೯ ಪಂಕ್ತಿ ೨೩ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ತ್ರಿಳೋಕ ಶತಕ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು || 

| ಪೂರ್ವವಿದೇಹದೊಳೆಸಕಂ 
ಗೋರ್ವಂಗಪರಾಜಿತೇಶ್ವರಂಗೆ ನಮಃ 
ಪೂರ್ವಕದಿ ನಮಿಸಿ ಪೇಳ್ತೆಂ 
ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯನುಮತದಿ ಲೋಕಸ್ಥಿತಿಯಂ ೩. 


೧೫೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅಂತ್ಯ : ಮತ್ತಾ ಜಿನನಣ್ಣ ದೊಳೇಣು ಪುರಾಂಕದೊ೪್‌ ಸೃಜಿಸಿದ 
ರತ್ನಾಕರಾರ್ಯಂ ನಿಕ್ಸೇಣ ತಾತ್ಸರ್ಯಮಿತಿ ತ್ರಿಳೋಕ 
ಶತಕಂ ತಾನೀ ಪಗಲ್ತೊಟ್ಟು ವುಖಂದಣ ವೀರಾಂ 
ಗದೆಯೋಗಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಲೀಲೆಯೊಳ್‌ ಸಲ್ಟೀಲೆಯುಂ ರೂಢಿಯೊಳ್‌ ॥ 


ಸಪಾದ ಶತಕಸ್ಯ ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಲಂ ಭೂಯಾತ್‌ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ, 
ನಿಷಯ : ಜೈನಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ವರ್ಣಕೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಪ್ರತಿಯ ಕಾಲ ೨೫-೧೨-೯೨ ಎಂದಿದ್ದು ಬಳಿಕ " ವ್ಯಸನೇ ಲಿಖಿತಂ' 


ಎಂದಿದೆ. 
053 

ಕೆ.ಎ, ೧೧೩ ತ್ರಿಸಸ್ಟಿ ಪುರಾತನರ ಚೆರಿತ್ರೆ ಚಂಪು 
೧೨,೮1)(೭.೮% ಸುರಂಗ ಸು. ೧೫೦೦ 
೧.೭ಕ್ಕ ಪುಟ »- ೨೮ ಪಂಕ್ತಿ ೧೮ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ತ್ರಿಹಷ್ಠಿ ಬುಜ 

ಶ್ರೀಗುರು ಸಂಗಮೇಶಾಯ .... .., ಗ್ರಣಿಯೆನಿಸುತ್ತೆಸೆವ ನಂಬಿ........ 

ಮಹಾ ಗುಣಥಿಧಿ ಸೋಮೇ .........., ಸುಕರಾಮೃತಾಬ್ಬಿಯಂ 

ಮಧು ಟಟ [ಟ್ಟ ಪೂವಿಗೆ ಪೋದನರ್ತಿಯಿಂ | ೨॥ 


ವ ಅಂತು ಸದಾಶಿವನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೇ ರೂಪಾದ ನಲ್ಮೆಯ ಪುತ್ರನಪ್ಪ 
ಪುಸ್ಪದತ್ತಂ ಗಿರಿಜಾವರನ ಸಿರಿಮುಡಿಗೆ ಕಂಪಿನ ಪೂಗೊಯ್ಯಲೆಂದು 
ಕೇಳೀವನಮಂ ಪೊಕ್ಕಾಗಳ್‌. 


ಅಂತ್ಯ : ಮ | ವರ ಕೈಲಾಸ ವಿರಾಜಮಾನಸನಿಶಂ ಸಂಗೀತಸಾರಸ್ರಿಯಂ 
ಗಿರಿಜಾತಾ ಕುಚಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ನಿಶಾಲೋರಸ್ಥ ಳಂ ಸದ್ಗುಣಾ 

ಭರಣಂ ಚಂದ್ರಧರಂ ಸುರಂಗ ವರದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥಂ ಸುರಾ 
ಸುರಪೂಜ್ಯಂ ನಮಗೀಗೆ ಸತ್ಯರುಣದಿಂ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಂ ಮುಕ್ತಿಯಂ ॥ ೨೩॥ 

ಗದ್ಯ ಇದು ಸಕಲ ಸುರನಿಕರ ಮಕುಟ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಾಲಾಮರೀಚಿ ಪುಂಜ 
ರಂಜಿತ ಪಾದ ಪಂಕಜ ಶ್ರೀಮತ್ಪುಲಿಗೆರೆಯ ಪುರಾಧಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ 
ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ ತ್ರಿಷಸ್ಟ್ರಿ ಪುರಾತನರ 
ಚಾರಿತ್ರದೋಳ್‌ ಕಾರಿಕಾಲಂಮೆ ಪಿರುಮಳಲಿಯ ಕುರುಂಬರು ಚಾರಮ 


ತ್ರಿಷಸ್ಟಿ ಪುರಾತನರ ಚರಿತ್ರೆ ೧೫ 


ರಾಜ ಸೌಂಧರ ಪೆರುಮಾಳೆ ಮಾಹೇಶ್ವರರ್ಗೆ ಗಣಪದಮಂ ಕೊಬ್ಬಾ 
ವೃ ತ್ತಾಂತಂ ದ್ವಯೋತ್ತರ ಷಷ್ಠಾಶ್ಚಾ ಸಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಅಂತು ಆಶ್ವಾಸಂ 
ಭು ಕ್ಶಂ ಕಟ ವೃ ತ್ತಂಗಳು ಹ ಕಂ ಮಂಗಳಮಸ್ತ್ಕೂ. 

ತ್ರಿಷಷ್ಟಿ 1 ಚಾರಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣಂ- 


ವಿಷಯ : ಅರುವತ್ತು ಮೂವರು ಪುರಾತನರ ಚರಿತ್ರೆ, 


ನಿಶೇಷ : ಒಂದನೆಯ ಆಶ್ವಾಸೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳು ಶಿಥಿಲವಾಗಿವೆ. 
ಪ್ರತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ “ಅರವತ್ತ ಒರ ಆಶ್ವಾಸ ಸಕ್ಕೆ ವಂದು ಅಶ್ವಾ ಸ ಯಿದರಲ್ಲೆ 
ಟಃ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಬರದಿರುವ. ಪೆ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಇಚೆ ೭೦೩ 


054 
ಕೆ.ಬಿ, ೩೬೫ ಶ್ರಿಷಷ್ಟಿ ಪುರಾತನರ ಚೆರಿಕ್ರೆ ಚಂಪ್ರೆ 
೬.೮%)೬,೨" ಸುರಂಗ ` ಸು ೧೫೦೦ 
೨೬೧.೪೦೦ ಪತ್ರ ೧೫ ಪಂಕ್ತಿ ೨೩ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ : ಜ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬರುಭಸಿತಕೆ ಬರುಜಪಕ್ಕೆ ಬರುಮಂತ್ರೆಕ್ಕಂ 
ಬಕುಹೂಜಿಗೆ ಬರುಫಘಿಂಟಿಗೆ ಬರಿದಾನೊಲ್ವವನೆ ಗಿರಿಜೆಗೆಂದೆಂ 
ಗಿರಿಶಂ | ೧೪೮ || 
ವ1 ಎಂದಾಗಿ ಗಿರಿಶಂ ಡಂಬಕ ದ್ವಿಜನಂ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮತ್ತಮಿಂತೆಂದಂ 


ಕಂ॥ ಮನೆಯಂ ನಿಜವಲ್ಲಭೆಯಂ 
ವನಚರನಿಕರಮನೆ ಹಿರಿದು ಬಿಟ್ಟೆಂನಂ ನೆ 
ಟ್ಟನೆ ಮೆಚ್ಚೆ ಪ್ಪನಿರುಳ್‌ ಪಗ 
ಅನುತ ಬಕಣನ ನ್ರಯ್ಯನೊಳ್ಳ್ಬ ೦ ಪೇಳ್ದ ಂ॥1೧೪೯॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಮ ॥ ವರ ಕೈಲಾಸನಿರಾಜಮಾನನನಿಶಂ ಸಂಗೀತ ಸಾರಪ್ರಿಯಂ 
ಗಿರಿಜಾತಾ ಕುಚಕುಂಕ್ಟುಮಾಂಕಿತ ವಿಶಾಲೋರುಸ್ಥಳಂ ಸ ಸದ್ಗುಣಾ 
ಭರಣಂ ಚಂದ್ರಧರಂ ಸುರಂಗ ವರದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥಂ ಸುರಾ 
ಸುರ ಪೂಜ್ಯಂ ನಮಗೀಗೆ ಸತ್ಯ್ಯರುಣದಿಂ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಯಂ ಮುಕ್ತಿಯಂ 1೨೩. 


ಗದ್ಯ ಇದು ಸಕಲ ಸುರನಿಕರ ಮಕುಟ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಾಲಾ ಮರೀಚಿಪೊಜ 
ರಂಜಿತ ಪಾದಪಂಕಜ ಶ್ರೀಮತ್ಪುಲಿಗೆರಿಯ ಪ್‌ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ 


೧೫ಜ೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಭಕ್ತಿಯುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತ್ತಿ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ ತ್ರಿಷಸಷ್ಟ್ರಿ 
ಪುರಾತನರ ಚಾರಿತ್ರದೊಳ್‌ ಕಾರಿಕಾಲಂಮೆ ಪಿರುಮಳಲಿಯ ಕುರುಂಬರು 
ಚಾರಮರಾಜ ಸೌಂಧರ ಪೆರುಮಾಳೆ ಮಹೇಶ್ವರ್ಗ್ಗೆ ಗಣಸದಮಂ ಕೊಟ್ಟ 
ವೃತ್ತಾಂತ ದ್ವಯೋತ್ರರ ಸಷ್ಟಾಶ್ವಾಸಂ ಸಂಪೂರ್ನಂ॥ ಅಂತು ಆಶ್ವಾಸಂ 
೬೨ಕ್ವಂ ಕಂದ ನೃತ್ತಂಗಳು ೧೦೦ಕ್ಕಂ ಮಂಗಳಮಸ್ತು ಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ : ಅರವತ್ತು ಮೂವರು ಪುರಾತನರ ಚರಿತ್ರೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಪ್ರತಿ ಅಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದಿಯ ೨ ಆಶ್ವಾಸೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯ 
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ “ಅರುವತ್ತು ಮೂರು ಆಪ್ವಾಸಕ್ಕೆ ವದು ಆಶ್ವಾಸೆ ಯಿದರಲ್ಲೆ 
ಅಡಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಬರದಿರುವ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಿಯಲಾಯಿತು? 


ಎಂದಿದೆ. 
` 65ರ ಕ್ಕೆ 
೧ಕ.೫')೨.೧' ಮಹತ್ತು ದೇವಯೋಗಿ "ಸು, ೧೭೦೦ 


೨.೧೩೧ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೭೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ : ಇದು ಶ್ರೀ... ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ | ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂವಾದೆ ॥ 
ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಿಂಹ್ಞಾಸನಾಲೂಢರಾದ 
ಶ್ರೀಗುರು ಮಹಾದೇವನಂ ಮಹೇಶ್ವರೀಯೆಂಬ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಬೆಸಗೊಂ 
ಬಾಗ ವಿಭೂತಿಯ ಧಾರಣಂಗಳಿಂದೀ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾಭೂಷಣಂಗಳಿಂಜಿ ಸಂಚಾ 
ಕ್ಷರಿಯ ವುಚ್ಚಾರಣಂಗಳಿಂದೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪರಾದ ಮಂತ್ರವೆ ಮೂರ್ತಿ 
ಗಳಾದ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಯಿಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿಯರು ಮೊದಲಾದ 
ಷೋಡಶ ಸಹಸ್ರ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯರು ಭಯಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಿ ಸೆಹಿತವಾಗಿ 
ಕೇಳುತಿದ್ದ ೯ರೂ | 


ಅಂತ್ಯ :... ರುದ್ರಗಣಮುಂ ಭದ್ರಗಣಮುಂ ಮನುಗಣಮುಂ ಮುನಿಗಣಮುಂ ನಾಗ 
ಗಣಮುಂ ಭೋಗಗಣಮುಂ ಮಂತ್ರಜಪಕ್ರಿಯಾ ಸಮಯೋಚಿತೇ ಮಹಾ 
ಲಿಂಗೇ ಸಮರಸಭಾವಿನಾ ಮಹತ್ತ ಜೀವಯೋಗಿನಾ ವಿರಚಿತೇ ತ್ರೈ ರೋಕ್ಯ 

`` ಚಿಂತಾಮಣೌ ಮಂತ್ರ ಮಹಿಮಾ ಅಷ್ಟಮಸ್ಥಲಂ ಜಾತಂ/ ಶಿವನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ 
೭. ಪ್ರಸಂನವಾಗಿ ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿಯೆಂದು ಹೆಸರಿಟ,ರು| 
ಯಿದು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ |. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವೆಂದು 


ತ್ರೆ ುಲೋಕ್ಕ ಚಿಂತಾಮಣೆ ೧೫೫ 


ಮೂಹು ಲೋಕಂಗಳು | ಅವಾವವೆಂದರೆ | ದೇವಲೋಕ! ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ। 
ಪಾತಾಳಲೋಕಂಗಳು | ದೇವಲೋಕವೆಂದರೆ ಸದಾಶಿವಲೋಕ ಮೊದಲಾಗಿ 
೫3೫7೫೬೫೬ ಅಷ್ಟಾವರಣವನೆ ಕೊಂಡಾಡುತಿಪ್ಪವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಂಥ 
ಗುರುಮಹಿಮೆ ಸೈ ಏಕ ॥ ೫೩೧1 ವಚನ ೫೧॥ ಲಿಂಗಮಹಿಮೆ ಸ್ಥ ಲಕ್ಕೆ 
ಗ್ರಂಥ ೧೧೧॥ ವಚನ ೫೫ ಜಂಗಮ ಮಹಿಮೆ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥ 
೧೧೧ ವಚನ ೫೩ |! ಪಾಠೋದಕ ಮಹಿಮೆ ಸ್ಥೆಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥ ೩೧॥ 
ವಚನ ೩೧ 1! ಪ್ರಸಾದ ಮಹಿಮೆ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥ ೫೧ ವಚನ ೩೧1 
ವಿಭೂತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥ ೮೧॥ ವಚನ ೨೭ | ರುದ್ರಾಕ್ಷೆಯ 
ಮಹಿಮೆಯ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥ ೩೭॥ ವಚನ ೨೧ ॥ ಮಂತ್ರ ಮಹಿಮೆಯ 
ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥ ೨೫೫ ॥ ವಚನ ೪೭ ॥ ಅಂತು ಗ್ರಂಥ ೭೩೦॥ 
ವಚನ ೩೧೬॥ 


ವಿಷಯ : ವೀರಶೈವ ವೇದಾಂತ. 


ವಿಶೇಷ : ೫೨, ೫೭, ೧೧೩ ಮತ್ತು ೧೨೨ನೆಯ ಪತ್ರಗಳು ಲುಪ್ತವಾಗಿವೆ. ೮೨ ನೆಯ 
ಪತ್ರ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ವಿಷಯ ಲೋಪನಿಲ್ಲ. ಶಕಟರೇಫ ಪ್ರಯೋಗ 
ಇದೆ, ಕ್ರಮಾಂಕ ೧೦೧ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ೧೧೦ ಎಂದಿದೆ... ಮಧ್ಯೆ 
ಬಿಟ್ಟರುವ ಸತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದರ: ಅರ್ಥಭಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


056 
ಕೆ. ೫೨೪ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗದ್ಯ 
೧೩್ಚ.೮1೧,೮” ಮಹತ್ತು ದೇವಯೋಗಿ ಸು. ೧೭೦೦ 
೧-೧೩೩ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೬೩ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಶಲೆ... ಶ್ರೀ ಕ್ರೈಲೋಕ್ಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಲಿಖಿತುಮವಿಫ್ಸೆ 


ಮಸ್ತು | ವುಮಾನಹೇಶ್ವರ ಸಂವಾದೇ | ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದಿವ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಹಾದೇವನಂ 


ಕಿ 
ಮಹೇಶ್ರರಿಯೆಂಬ ಜಗನ್ನಾತೆ ಬೆಸಕೊಂಬಾಗ ವಿಭೂತಿಯ ಧಾರಣಂ 


್ರ 


ಗಳಿಂದೆ! ರುದ್ರಾಕ್ತಾ ಭೂಷಂಗಳಿಂದೆ |! ಪಂಚಾಕ್ಸರಿಯ ವುಚ್ಚಾರಂಗಳಿಂದೆ 
ಶಕ್ರಿಸ್ವರೂಪರಾದ ಮಂತ್ರವೆ ಮೂರ್ತಿಗಳಾದ........ 


ಅಂತ್ಯ: .. ಮಂತ್ರ ಜಪಕ್ರಿಯಾ ಸಮಯೋಚಿತೆ ಮಹಾಲಿಂಗೆ ಸಮರಸಭಾವಿನಾ' 
ಮಕತ್ತ ದೇವಯೋಗಿನಾ ವಿರೆಚಿತೆ. ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣೌ ಮಂತ್ರ 


೧೫೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಮಹಿಮಾ ಅಷ ಕ್ವಮಸ್ಥ ಲಂ ಜಾತಂ ॥ ಶಿವನಂ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೆ ಸೆಂನವಾಗಿ 
ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿಯೆಂದು ಹೆಸರಿ ರಟ್ಟರು | ಯಿದು 
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ 3. 3 3೫ * ಅಷ್ಟಾವರಣವರೆ 
ಕೊಂಡಾಡುತಿರ್ಪ್ಸ್ಪವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಂಥ ಗುರುಮಹಿಮೆ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ 
ಗ್ರಂಥ ೫೧1 ವಚನ ೫೧1 ಲಿಂಗಮಹಿಮೆ ಸ್ಟ ಸಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥ ೧೧೧ ॥ 
ವಚನ ೫೫ || ಜಂಗಮ ಮಹಿಮೆ ಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥ ೧೧೧! ವಚನ ೫೩ | 
ಪಾದೋದಕ ಮಹಿಮೆ ಸ್ತ ಲಕ್ಕೆ ಗ ಗ್ರಂಥ ೩೧ | ವಚನ ೩೧ 1 3 ೫ ೫ ೫ 
ಮಂತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಸ್ಥ ಕ್ತ ಗ್ರ ಗೃ ಥ್‌ ೨೫೫ ||. ವಚನ ೪೭ || ಅಂತು ಗ್ರಂಥ 
೭೩೦ | ವಚನ ೩೧೬ ॥. 


ನಿಷಯ : ವೀರಶೈವ ವೇದಾಂತ. 


ನಿಶೇಷ : ೬೦. ೬೮ನೇ ಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ... ೭೦ ನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಎರಡು ಪತ್ರ 
ಗಳಿವೆ. ೫೫ನೇ ಪತ್ರ ತ್ರುಟಿತ, ಶಕಟ ರೇಫವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. 


087 
ಕೆ. ಎ, ೨೮೪/೫ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಚೂಡಾಮಣಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವೃತ್ತ 
೧೨.೯1೮, ೨! ಬ್ರಹ್ಮಶಿನ ಸು.೧೨೦೦ 
೧೮ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಚೂಡಾಮಣಿ ಸ್ರೋತ್ರಂ- 
ಶ್ರೀಯಂ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಪದ್ಮಜಂಗೆ ಮತಿಯಂ ಸೂರ್ಯಂಗೆ ತೇಜತ್ವ ಮಂ 
ಮಾಯಾಮಾಗ. ್ಯಮನೀಶ್ವ ರಂಗೆ ಹರಿಗೊಲ್ಹಿ ೦ದ್ರತ್ವಮಂ ನಾಕಲೋ 
ಕಾಯತ್ತಂ ಫಣಿರಾಜ ರಾಜಿತ ಫಣಜೀಂದ್ರ ತ್ತಿ ರಿಂದೇವ ಸಿಂ 
ನೀಯೊಂದದ ಪೆಂಪನೇವೊಗಳ್ಳೆ ನಾಂ ತೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಚೂಡಾಮಣೇ | ೧ | 


ಅಂತ್ಯ: ಯೆಡೆಯಾಡುತ್ತವನೂನ ಜೈನಭವನಕ್ಕಾನಂದದಿಂದಂ ತಳ 
ರ್ನ್ನಡೆಗಲ್ಲೆಂ ಪರಮಾಗಮಭ್ಯಸ ನದಿಂದಾಪೊತ್ತುವಾಗಳೊೊದ 
ಳ್ನುಡಿಗಲ್ತೈಂ ಕಿಲೀಯಂದು ಪುಣ್ಯವಶದಿಂದಾ ರಾಜ ಧಪೂಜ್ಯ ಸ್ವದಂ 
ಬಡಿದಾಗಳ್ಳವಿಚಕ್ರ ವರ್ತಿಪೆ ಸರ£ ಕ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಜಾ! | ೩೮॥ 


ವಿಷಯ: ಸ್ತುತಿ, ಇ 


ಖಿ 


ವಿಶೇಷ : ಪತ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಶಕಟಕೇಫದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ವಾಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ೧೧ 


ಲೋಕ್ಕ ರಕ್ಸಾಮಣಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ೧೫೭ 


ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 
088 
ಕೆ.ಎ. ೨೮೪/೮ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಕ್ಷಾಮಣಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವೃತ್ತ 
೧೨.೯೮.” 1 ? 
೧... ಪತ್ರ ಸ ೨೧ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಕ್ತಾಮಣಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ 
ಶ್ರೀಯುಂ ಜವ್ವನಮುಂ ವಿಳಾಸದೊದಮಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಮುಂ ಮೈಮೆಯುಂ 
ಮಾಯುಂ ಮಂಜಿನ ಪುಂಜಮಿಂದ್ರ ಧನುವಿದ್ಯುಲ್ಲೇಖೆ ಸಂಧ್ಯಾರುಣ 
ಶ್ರೀಯೆಂಬಂತಿರೆ ನಿಷ್ಕೆಯಾಗಿರದಿವಕ್ಕಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೆಂ ಶಾಶ್ವತ 
ಶ್ರೀಯಂ ದೇವರ ದೇವ ಕೂರ್ತು ದಯೆಗೆಯಲ್‌ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಕ್ಷಾ 
ಮಣೀ ॥1೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ವಿಪುಳ ಶ್ರೀ ಕೊಸಣಾದಿ ತೀರ್ತೃನಿಳಯಂ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಂದ್ಯಂ ಬುಧಾ 
ಧಿಪರಿಂದಾಲಿಸಿ ಮೆಚ್ಚೆ ಸೇಳ್ದತಿಶಯ ಸ್ರೋತ್ರಂಗಳಿಂದಂ ಜಿನಾ 
ಧಿನ ನಿನ್ನಂ ಸ್ತುತಿಗೆಯ್ಯುತಿಪ್ಪೆನಗೆ ನೀಂ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾ 
ಡುಪಮಾತೀತಮೆನಿಪ್ಪ ಮುಕ್ತಿ ಸುಖಮಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಕ್ತಾಮಣೀ [೧೨ 


ನಿಷಯ: ಸ್ತೋತ್ರ. 


ವಿಶೇಷ::ಪತ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿದೆ. ಶಕಟರೇಫ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಚಂದ್ರನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ೧೧ ಗ್ರೆಂಥೆಗಳಿವೆ. 


659 
ಕೆ.ಬಿ, ೨೧೨ ದಶ್ಷಾಧ್ಸರ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೮1೬ಾತ್ಟಿ? ನಂಜಭೂಪಾಲ ಸು, ೧೭೪೦ 
೧.೩೫ ಪತ್ರ ೧೫ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಶ್ರೀ... ದಕ್ಷಾಧ್ಹರದ ಕಥಾ ಪ್ರಾರಂಭಃ -.- 


ನಾಂದಿವೃತ್ತಾ 1 ವ 


೧೫೮ ಕನ್ನ ಡ ಹಸ ಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮ' ಕ ಸೂಚೀ 


ಶ್ರೀಮಚ್ಚಾಮುಂಡಿಕಾಂಚಾ ನಿಧಿಮುಖ ವಿಬುಧಸ್ತೋಮ ಸೆಂಸೊಯಮಾನಂ 
ಭೀಮ ಸ್ಥ್ಠೂ ರೃತ್ರಿಶೂಲ ಪ್ರ ಮಥಿತ ಮಹಿಷಾಕಾರ ಘೋರಾಮರಾರಿಃ 
ಕಾಮಂ ಪ ತ್ಯ ರ್ಠಿ ನೇತ್ರ ತ್ರಿತಯ ಸುಖಕರಾಮೋಗ ಪೀಯೂಷವೃಷ್ಟಿ 
ಜೆ ಪುತ್ರಂ ಚಿರತರಮವತಾನ್ಸ ೦ಜ ಭೂಪಂ ಸುರೂಪಂ | ೧1 


1 ೫ ತ 
ವಾರ್ಟಕಾ| ಧರಣಿತಲ ವಿಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟದೇಶದೊ 

ಳೈರೆನ ಮಹಿಷೂರಪುರ ಸಿಂಹ್ಮಾಸನಾಂಬುಚಾಂ 

ತರ ರಾಜಹಂಸನಹ ಕ್ಳೃ ಸ್ಲ ನ್ಭ ಸತನಯ ಸದ್ಗುಣಸಾಂದ್ರ ಚಾಮೇಂದ್ರೆನ 
ತರುಣಿಮಣಿ ತಬ ಜ್‌ ಗರ್ಭ ಸಾ 

ಗರ ಸುಧಾಕರ ನಂಜಭೂಮಿಪತಿ ಲು 

ಪುರವೈರಿ ರಚಿತ ದಕ್ಷಾಧ್ವರ ಧ್ವಂಸವಂ ಹಸನಾಗಿ ತಾನುಸುರುವಂ ॥| ೯ || 


ಅಂತ್ಯ: ಕುಂಜಧಾರಿನ ಮಂಜುಗಾಮಿನಿ 
ರಂಜಿತಾಶ್ರಿತ ಪುಂಜಪಾಲಿನಿ 
ಗುಂಜದುರು ಮಂಜೀರ ನೂಪುರೆ 
ನಂಜನೃಪ ಕರಕಂಜ ಪೂಜಿತೆ ॥ ೪೦೩ 
ಕ್ಸಬ್ರಹ್ಮನ ಕಥೆ ಸಮಾಪ್ತಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮಹಂ ಶ್ರೀ. 


ವಿಷಯ : ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ದ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಹುಳುತಿಂದು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಬಿದ್ದಿದೆ. 


060 
ಕೆ.ಬಿ. ಪ೮೮ ದಕ್ಷಾಧ್ಮರ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೭.೯1)ೀ೬,೨% ? ? 
೧.೨೩ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೧೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ...ಭಾಗವತಜೊಳಗಣ ದಕ್ಷನ ವಜಿ ಬರಿಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು! 
ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯ ಯೇಕ 
ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಸಾಂಬಾ ಕರುಣಾವಲಂಬಾ॥ 
ಜಯಜಯಾ ಗಣನಾಥಾ 
ಜಯಲೋಕ ಖ್ಯಾತಾ | ಪ ॥ 


೫ ೩ ೩ 4 


ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ೧೫೯ 


ದ್ವಿಪದೆ ॥! ವರಮಹಾಭಾಗವತ ಪೌರಾಣದೊಳಗೇ 
1... .ಹರನರಸಿ ದಕ್ಷನೆಜ್ಜದೊಳಂಮವರೆಗೇ ॥ ೫॥ 
ಗಿರಿರಾಜನುದರದಲಿ ಜನಿಸಿ ಮತ್ತಂದೂ 
ಗಿರೀಶನಿಗೆ ಸತಿಯಾದ ಕಥೆಯ ನಾನಿಂದೂ | ೬॥ 
ವರವೆನಿದನರಿತಂತೆ ಯಕ್ಸಗಾನದಲೀ 
ಧರೆಯ ಸಜ್ಜ ನರಿದನು ಕೇಳಿ ಲಾಲಿಸಲಿ | ೭ ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಭಾಮಿನಿ | ಯಿನಿತು ಸಂತಸದಿಂದಲಾ ಮಹ 
ವನಿತೆ ದಿನದಿನ ಬೆಳವುತಿರುತಿರೆ 
ಮನದಿ ಯೋಚಿಸುತಿರಲ: ಗಿರಿರಾಜೇಂದ್ರ ತಂನೊಳಗೆ 
ತನುಜೆಯನು ತಾನ್ಯಾರಿಗೀವುದೊ 
ಯೆನುತಿರಲು ಪುರದೊಳಗೆ ಮತ್ತಾ 
ಮುನಿಪ ನಾರದ ತಿಳಿದು ನಡೆತಂದನು ಸಗಾಡದಲೀ || ೩೭೬ ! 


ದಕ್ಷಧ್ವೆರ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. 


ವಿಷಯೆ: ದಕ್ಷಯಜ್ಞದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ತೆಳುವು ಕಾಗದ. ಸುಂದರಾಕ್ಸರ. $ 

061 
ಜೆ, ೧೭ರ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಚಂಪು 
೧೫.೫1)(೨.೧' ಚೌಂಡರಸ ಸು. ೧೨೪೦ 
೧.೧೦೬ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೭೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ : ದಶಕುಮಾರನ ಕಥೆ. 
ಶ್ರೀಯನುದಾರದಿಂದುರದೊಳೊಪ್ಪಿರೆ ತಾಳ್ವ ದಶಾವತಾರ ಸೆಂ 
ದಾಯಕದಿಂ ವಿರೋಧಿಬಲಮಂ ತವೆ ಗೆಲ್ಬಮರಾನಿಕಾಯಮಂ 
ಸ್ವಾಯತ ಸತ್ವಮಂ ಪೊರೆದ ಲೋಕಜನಸ್ತುತಿವೆತ್ತ ಪಂಡರಿ 
ರಾಯನಭಂಗವಿಠಲನಲಂಪಿನೊಳೀಗೆಮಗಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯಂ ॥೧॥ 
ಸ ೫ ೫೩ ತ 
ಮೊದಲೊಳ್‌ ದಂಡಿಕವೀಶ್ವರಂ ದಶಕುಮಾರಖ್ಯಾತ ಚಾರಿತ್ರಮಂ 
ಪದಪಿಂ ಸೌಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ರಚಿಸಿದಂ ಧಾಳಿ ಜನಸ್ರೋತ್ರೆಮಂ 


೧೬೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮ' ಕೆ ಸೂಚೀ 


ಮದನಸ್ಪಂತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಾಗಿಯವತಾರಾಕಾರಮಂ ತಾಳ್ವೆಸೆ 
ರ್ವಿಧಿತಂ ರಂಗದೊಳಾಡಿತೋರ್ಪ್ಪ್ಸ ತೆಅದಿಂ ಸೇಳ್ದೆಂ ಸುಕರ್ನಾಟಿದಿಂ |೧೭॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಕನಸಿನ ರಾಜ್ಯದಂತೆ ಮುನಿಲೊಡ್ಡಿನ ರೂಪುಗಳಂತೆ ವಾಡ್ದಿ ....... ಲ್ಲ ಕಿ 
ಚನ ಸಿರಿಯಂತೆ ಜೋಡೆಯರರಂದವೆಂದಅದು ಸತ್ಸಥದೊಳ್ಳಳಾ 
ವಿದಂ | ೬೨॥ 


ನಿಷಯ : ಹತ್ತು ಜನ ರಾಜಕುಮಾರರ ಕಣೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಆಶ್ವಾಸ ೧೫, ಪದ್ಯ ೬೨ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಗರಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತ್ರುಟಿತ; 
ಅಂಚುಗಳು ಮುರಿದಿವೆ. ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆಯಿದೆ. 


663 
ಕೆ. ೪೭೧/೧ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಚಂಪು 
೧೮೧.೭" ಚೌಂಡರಸ ಸು. ೧೨೪೦ 
೧೯೧ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ಷಿ ೪ತ್ಛಿ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರ. 
ಶ್ರೀಯನುದಾರದಿಂದುರಮೊಳೊಪ್ಪಿರೆ ತಾಳ್ಪದಶಾವತಾರ ಸಂ 
ದಾಯಶದಿಂ ವಿರೋಧಿ ಬಲಮಂ ತವೆ ಗೆಲ್ವ ಮದುಗ್ನಿಕಾಯಮಂ 
ಸ್ವಾಯಕ ಸತ್ವದಿಂ ಪೊರೆದ ಲೋಕ ಜನಸ್ತುತಿವೆತ್ತ .......... 
ಗೆ ನಿಠಲಗಲಂಪಿನೊಳೀಗೆಮಗಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯಂ || 
ಎ ೫ ನೆ 
ಮೊದಲೊಳ್ಚ ೦ಡಿ ಕವೀಶ್ವರಂ ದಶಕುಮಾರಾಖ್ಯಾ ತ ಚಾರಿತ್ರಮಂ 
ಪದಘಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಾತ! ರಚಿಸಿದಂ ದಾತ, ಜನ ಸೆ ಸೊ ಸ್ರೋತ್ರ ಸ 
ವದವಪ್ಸ ೦ಂತದನಾಂ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಫಯವತಾರಾಕಾರನಂ ನಟ್ಟು ವ 
ರ್ವ್ರಿದಿತ ಜ್‌ ತೊರ ತೆರದಿಂ ಪೇಳ್ದೆ ೦ ಕಾಸ ದಿಂ 1೧೭ 


ಅಂತ್ಯ: ಕನಸಿನ ರಾಜ್ಯದಂತೆ ಮುಗುಲೊಡ್ಡಿನ ರೂಪುಗಳಂತೆ ವಾರ್ದಿಯೊ 
ಗ್ಲಿನ ತೆರೆಯಂತೆ ಗಾಳಿಗಿದಿರೊಡ್ಡಿದ ಕೆಂಜೊಡರಂತೆ ಪುಲ್ಲಕಿ 
ಚ್ಚಿನ ಸಿಂಯಂತೆ ಜೋಡೆಯರಂದವೆಂದರಿದು ಸತ್ಸಥದೊಳ್ಳಾಳಾ 


ವಿದಂ॥ ೬೨॥ 
ನಿಷಯ : ಹತ್ತು ಜನ ರಾಜಕುಮಾರರ: ಕಥೆ. 


ಡೆಶಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ೧೬೧ 


ವಿಶೇಷ : ಅಸಮಗ್ರ. ಆಶ್ವಾಸ ೧೫ ಪದ್ಯ'೬೨ ರ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಗೆರಿಗಳು 


ಅಂತ್ಕ: 
ಬ 


ವಿಷಯ: 
11 


ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತ್ರುಟಿತ, ಶಕಟ ರೇಫವಿದೆ. ಅಕ್ಷರವು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದೇ 
ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯಾದವಗಿರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ರಂಗಕ್ಷೇತ್ರ 
ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂಬೀ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


0608 
ಸೆ.ಎ. ೧೧೧ ದಶಕುಮಾರ ಚೆರಿಕ್ರೆ ಚಂಪು 
೧೨.೫1೭, ೮% ಜೌಂಡರಸ ಸು. ೧೨೪೦ 
೧.೧೪೨ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ೨೯ ಅಕ್ಷರ 


: ಅಭಿನವ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಃ | 


ಸಟ ಚೂ! ತಾಳ್ವ ದಶಾವತಾರ ಸೆಂ 
ದಾಯಳದೆಂದಿರದೋದಿ ಬಾಲಮಂ ತವೆ ಗೆಲ್ಡನು ಮನ್ತಿಕಾಯಮಂ 
ಸಾಯಕಸ ತ್ವ ದಿಂ ಪೊರೆದ ಲೋಕ ಜನಕ್ಕುತಿವೆತ್ತಾ ಪಂಡರಿ 
ರಾಯೆಸಭಂಗವಿಕ್ಕ ಲರಲಂಪಿನೊಳಗೆತ ಸಿದ್ಧಿಯಂ ॥೧ ॥ 


೫ 2 ೫೩ ಜಿ 
ಮೊದಶೊಳ್ಹಂಡಿ ಕವೀಶ್ವರಂ ದಶಕುಮಾರಾಖ್ಯಾ ತ ಚಾರಿತ್ರಮಂ 
ಪದೆಪಿಂ ಸಂಸ್ಕ್ರತ ಬಾತ ರಚಿಸಿದಂ ಧಾತ್ರಿ ಜಾ ಟ್ರೂ ತ್ರ ಸೆಂ 
ಮಂದವಪ ಸ್ಪಂತೆದನಾಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯವತಾರಾಕಾರಮಂನದು ಪ ಪ 
ರ್ಬಿದೀ ತೆರಂದೊಳಾದಿತೊಪ್ಪುತೆರದಿಂ ಪೇಳ್ದೆಂ ಸುಕರ್ನಾಟದಿಂ | ೧೭॥ 


ಕಂದ! ಇಹಲೋಕ ನಿಂದಿಪರೆ ಪರೆ 

ರರ್ಥಕಂ ಕೈಗೈವರ ಲೋಬದಿಂ ತನುವಂನ 

ರಳಿಸುವರು ಪರಲೋಕಹಿತಂ 

ತನಗಪ್ಪುದೆಂದು ನುಡಿವುದಂ ಕೇಳ್ವನಭಂವಿಗಠಲಭ್ಯ ೈತ್ಯಂ || 


ಗದ್ಯ ! ಯಿದು ನಿಖಿಳ ಬುಧೆಜನ ಮನೋವನಜ ವನ ದಿವಾಕಿರಣ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಮ 


ಟ್ರಸಂನೆ ಶ್ರೀಮದಭಂಗ ವಿಠಲ ಪದಾಂಭೋಜ ಮತ್ತ ರೌ 
ನಂದನೆ ಸೆರಸಕವಿ ಚೌಂಡರಾಜ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ ಚತುರ್ಥಶ್ವಾಸೆ ಪದ ೬೫ 
ಕಾಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ. 


ಹೆತ್ತುಜನ ರಾಜಕುಮಾರರ ಕಥೆ. 


೧೬೨ 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿಶೇಷ : ೧೪ ಆಶ್ವಾಸಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವೆಂದಿದೆ. ಆದರೆ ೧೪ ನೇ ಆಶ್ವಾಸನವಿಲ್ಲ.. 


೧೫ ನೇ ಆಶ್ವಾಸನಿದೆ. ಮೋಡಿ ಬರಹ. 


004 

ಕೆ.ಎ. ೨೨೧/೧ ದಶಗ್ರಂಥಿ ಶ್ಲೋಕ, ಟೀಕ್ಕು ಗದ್ಯ 
೧೨.೭%) (೭.೯1 ವೀರಣಾಚಾರ್ಯ ಸು. ೧೫೦೦ 
೧.೧೦೨ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೨೮ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ : ದಶಗ್ರಂಥಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಪ್ರತಿಪದಟೀಕಾ। ವೀರಣಾರ್ಯ ರಚಿತಾ। ದಶಗ್ರಂಥಿ' 

ಶ್ರೀಮಚ್ಚಿದ್ರೂಪಂ ಸಹ 

ಜಾಮಲದೇಕಂ ಸೆಮಸ್ತಕಾರಣನೀಶಂ 

ಪ್ರೇಮಂಬೆತ್ತೀ ಜಗಮಂ 

ಕಾಮಿತ ಫಲವಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುಗೆಯನವರತಂ | ೧॥ 
ಅಂತ್ಯ: ಇಂತೆಂದು ಕಾಮಿಕಂ | ತ್ರಿಮಲಾಪಕಮವ್ಯಕ್ತ ಶಿವಸಾಮ್ಯತ್ವಲಕ್ಷಣಂ 


ಆತ್ಮರೂಪಂ ಚಿದಾನಂದಮಯಂ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ನಾಮಕಂ ಕೈವಲ್ಯಂ 
ದೀಕ್ಸಯಾ ಸಾಧ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಾ _ಂತೇಪ ಸದ ॥ 

ಇದು ಸಕಲ ಶಿವಾಗಮ ಸತ ಕಡ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಚಾರ್ಯನುಂ ಶ್ರೀ 
ವೀರ ರಶ್ಶೈವಪುತಾಚಾರ್ಯನುಂ; ಖಲಕುಠಾರ ವಿಶ್ವನಾಥಾಚಾರ್ಯ 
ಪುತ್ರ. ನೀರಣಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ ದಶಗ್ರಂಥಿಯ ದೀಪಿಕೆಯೊಳು 
ಸ್ವಪ್ನಾಹ್ನಿಕಂ ಶ್ರೀ. 


ತ ಡೆ ಳ ೫ 
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾಭ್ಯುದಯ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಮಾಣ ೪೩೨೦೦೦೦. 
ವರುಷಕ್ಕೆ ೦ದ ಕಲಿವರ್ಷ ೪೬೫೫ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕವರ್ಷ ೧೪೮೦ ಸಂದ 


ಖಕ್ತ ಸಂವತ್ಸರದ ಆಷಾಢ ಬಹುಳ ೭ ಗುರುವಾರ. 
ಶು ತ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ರಾದ 
ಭೋಗೋದಿ ಮತದ ಸಚ್ಛೆ ಕಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ತಗಡೂರು ಬ ಸ ದ ರಸ 
ವುಷಾಧ್ಯಾಯರ ಮಗ ತಮ್ಮಪ್ಪ ಒಸ್ಸನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ. ದಶಗ್ರಂಥಿಯ: 
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಆಚಂದ್ರಾ? ಶನರುಳ್ಳ ೦ಬರಂ ಸ್ಥಾಯಿರ್ಕೆ ಮಂಗಲ 
ಮಹಾಶ್ರೀ. 


1. 


ವಿಷಯ: ನ್‌ `ರಶೈನ ತತ್ತ್ವ _ ವಿಚಾರ. 


ದಶಾವತಾರದೆ ಚರಿತ್ರೆ ೧೬ಕ್ಟಿ 


ವಿಶೇಷ : ಬರಹವು ಸ್ಫುಟವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದೀನಿಕಾ ಎಂಬ 
ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥವಿದೆ. 


008 
ಕೆ.ಬಿ. ೯೮ ದಶಾವತಾರದ ಚರಿತ್ರೆ ಚಂಪು 
೮,೧')೬,೪1 ಮಲ್ಲರಸಾಂಕ ಸು ೧೬೮೦ 
೧.೧೧೬ ಪತ್ರ ೨೨ ಪಂಕ್ತಿ ೧೮ ಅಕ್ಷರ 


ಪೀ ಟು ದಶಾವತಾರ ಚರಿತ್ರಿ॥ 
ವೃ! ಶ್ರೀಪದಸೇವಕೋನ್ನತ ಯ ನಶೋಜ್ವ ಲ ನಿರ್ಮಲನಬ್ದ ನೇತ್ರ ಸ 
ಲ್ಲಾಸ ಕಲಾಪ ಸಾಧುಜನ ಹ ನ್ಮ ಯನೀಶ ನಿನಾಯಕೋತ್ಸ ವ 
ವ್ಯಾಪಿತಗೋತ್ರ ಯೂ ಭೋಗಿವಿಲಾಸೆ ಸುರೇಂದ್ರವಂದ್ಕ ನಿ 
ರ್ಲೆಸನುಮಾಧವಂ ಕೃಸೆಯಿನಾವಗ ರಕ್ಷಿಸುವಂ ಧರಿತ್ರಿಯಂ | ೧॥ 


॥ 


೫ ೫ ಡು ತ 


ಸ್ಗೆರ ಭು ಚರಿತ್ರ ಲಸನ್ಮ ಸ ನೆ ಬಂ 
ರೀತಿ ಮಾರ್ಗ ವರ ಸಜ್ಜನ ಜಃ ವಿಲಾಸಮೂರ್ತಿ ಭಾ 


ಆ 


ಸುರತರ ಕಲ್ಲಭೂರುಹ ಲಸೆತ" ಕವಿಮಲ್ಲ ರಸಾಂಕ ಪಂಡಿತಂ || ೨೫ || 


ಬರೆದಂ ಮ ರೆ ಭಕ್ತಿಯೊಳುಂ ॥ ೪೦ || 

ಗದ್ಯ!| ಇದು ವೃಂದಾರಕವೃಂದ ದ ಮಣಿಮಕುಟ ರಂಜಿತ ಶ್ರೀಮದಾದಿ ನಾರಾ 
ಯಣ ಶ್ರೀಚರಣ ಸರಸೀರುಹ ಮಕರಂದ ಸಟ್ಟಿರಣ ಸಲ್ಲಲಿತ ಮಲ್ಲರ 
ಸಾಂಕ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ ದಶಾವತಾರ ಚರಿತ ಮಹಾಸ್ರ ಬಂಧದೊಳ್‌ 
ಕಲ್ಯ್ಯಾವತಾರೋದ್ಯೋಗಂ ಏಕಾದಶಾಶ್ವಾಸಂ ಶ್ರೀ ದಶಾರತೆ ಚರಿತ 
ಪ್ರಬಂಧಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. 


೧೬೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


066 
ಕೆ.ಬಿ. ೮೬/೨ ದಾನವ್ರತಕಥೆ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೮,೨1(೬,೫) ? ? 
೪೮.೫೭ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ದಾನಾವ್ರತ ಕಥೆ ಬರಿಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು! 
ದ್ವಿನದೆ | ಶ್ರೀಹೆರಿಯ ಚಲುವ ಸತ್ರಾಜಿತನ ಮಗಳೂ 
ಸೆ ಸ್ನೇಹದಿಂ ಪತಿದಾನವಿತ್ತುದ ಜ್‌ | 
ನಾ ಪೇಳೆ ವಿಫ್ನೆ ಪಾತಕವು ಪರಿಹೆರವೂ 
ಚೋಹವಲ್ಲಿದು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಪ್ರದವೂ 
ನಳಿನನೇತ್ರನ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯೆ ಶಳದು ಮೆಚ್ಚಿ ಸಿಕೊಂಡೆ ಸುರತದಿ 
ಭಳಿರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಗಿಂತ ಇತಿ ಜಿಲ್ರೆ ಕೋವಿಜಿಯೂ || 


ಅಂತ್ಯ: ತತ್ಸಮಯದಿ ಭೆರದಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ತಂದದಳಲೀ ಹೆರಿಯ ಸಂತೋಷಿಜಿತು 
ಯೇನೆದೊದವೆ ವೆಂಕಟಗೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವೊ 


ಶ್ರೀತುಳಶಿ ಭುವನದಲೀ | ಮಂಗಳಾ || ಜಲದೊಳಾಡಿಪ ಮತ್ತಾ ಫ್ಛ್ಯಾನಿಗೇ ॥ 
ದಾನಾವ್ರತ ಕಥಾ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥ 


ನಿಷಯ: ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಶ್ರೀಕ್ಕ 


ಜಿ 


007 
ಕೆಎ, ೨೭ ದಾಸರ ಪದಗಳು ಹಾಡು 
೧೩.೨1೮, ೨೫ ಹರಿದಾಸರು ಸು, ೧೫೦೦ 
೧.೧೫೪ ಪುಟ ತಿಕ್ಕಿ ಪಂಕ್ತಿ ೧೫ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ : ದಾಸರ ಪದಗಳು. 
೧ ರಾಗಾಮುಖಾರಿ ರುಂಪೆ ತಾಳಾ | 
ಆರು ಹಿತವರು ನಿನಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿಗಳೊಳಗೆ 
ನಾರಿಯೋ ಧಾರುಣಿಯೊ ಬಲುಧನದ ಸಿರಿಯೊ!॥ | ಪಲ್ಲ 


ದಿವ್ಯಸೂರಿ ಚಾರಿತ್ರ ೧೬೫ 


ಅನ್ಯರಲಿ ಜನಿಸಿರ್ದ ಅಂಗನೆಯ ಕರತಂದು 
ತನ್ನ ಮನೆಗನಳ ಯಜಮಾನಿ ಯನಿಸಿ 
ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲದೆಯರ್ಧದೇಹವೆಥಿಸುವ ಸತಿಯು 
ಕಣ್ಣಿನಲಿ ನೋಡಲಂಮಳು ಕಾಲವಶದಿ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಸ್ವಾಮಿ ಪುನ್ಪರಣಿಯ ವಾಸನಿಗೆ 
ಭೂಮಿ ವರಾಹ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ 


ಪ್ರೇಮದಿ ಜಗವನು ಸಲಹುವ ನಾಮದ 
ಸೋಮ ಸನ್ಸಿಭನಾದ ನೇಂಕಟಗೆ ॥ ೭೩ 


ವಿಷಯ : ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು. 


ವಿಶೇಷ : ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಪ್ರತಿ. ಇದು ೧೮೫೦ ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನನ್ನಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದು. 


668 
ಕೆ ೪೨ ದಿವ್ಯಸೂರಿ ಚಾರಿತ್ರ ಚಂಪು 
೧೩೯ ೧ೀಂ ೭ ಚಿಕ್ಕುಪಾಧ್ಯಾಯ ೧೬೭೨ 
೧.೬೫ ಪತ್ರ ೮ ಪಂಕ್ತಿ ೭೦ ಅಕ್ಬರ 
ಗ ಒಂ ನೈಷಿಸುವುನೋ 
ಗೋತ್ರಾವನೋದ್ಯತ್ಸಮುಲ್ಲಾಸಂ ಸಂಮ್ಯಗನಂತಭೋಗ 
೫ ಟ್‌ ಬಟಾ ದ್ರವಮುಂ | ೧1 


ಕಂ॥ ಶ್ರೀಮದ್ದುಗ್ಗಾಂಬುಧಿ ಕಂನ್ಯಾಮಾನ 
ದಾಮಸೀಗೆ ಮಗೊಳ್ಳಂ 


ತಿತರ ೨9 ಆ೪ಂಂಊ ಗ ತಈಿಕಿ ಅಜಂ 


ಅಂತ್ಯ: ರಂಗಪತಿ ರಂಗಶಾಯಿತಾ 
ರಂಗಾಧಿಪ ರಂಗನಿವಾಸಾ 
ಮಂಗಳ ಜಯ ಶುಭ ಶಿವ ಭ 
ದ್ರಂಗಳ್‌ ಪೇಳ್ವಾಲಿಪರ್ಗೆ ವರ್ಧಿಕಜಸ್ರಂ | ೧೩೪ | 
ಗದ್ಯ | ಯಿದು ನಮಿತ ಹಿಮಕರಚೂಡ ಕಮುಲಭವಪ್ರಮುಖ ಸುರಸ 
ಮುದಯ ಮಾಳಿ ಮಣಿಗಣ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಇಗಾತಫುಗುಣ ಪ್ರಚುರ 


ರುಚಿರ ತಾರಕಾಯಮಾನ ರಂಗದಿಭು ಚರಣ ಯುಗಳ ನಖ ಮಯೂಖ 


೧೬೬ 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಸುಧಾಪೂರ ವಿಹಾರ ಮದ ಮರಾಳಿಭೂತ ಮಹಿಷಪುರವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ 
ಸಂಪಂನ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ರಾಜ ಪರಮೇಶ್ವ ರಾಪ್ರತಿಮ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರತಾಪ 
ಸತ್ಯ ವಿಕ್ರಮ ಬಿರುದೆಂತೆಂಬರ ಗಂಡ ಯದುಕುಲ ನಳಿಸ ದಿನಕರನಾದ 
ಚ ಹ. ಪ್ರಸಾದ ಸ ರಿಪೂರ್ನ ಸಚಿವ ನಿಚಯ ತಿಲಕ 
ಶ್ರೀ ಚಿಕುಪಾಧ್ಯಾಯ ವಿರಚಿತಮಪ್ಸ ಸ ಳ್ವಾರ ಚರಿತ್ರಮೆಂಬ 
ಮಹಾಪ್ರ ಬಂಧದೊಳ್‌ ಶೇಷಾಂಶ ಭವರಾದ ತ್ರಿ ೇ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಬೌದ್ಧ 
ವಿಜಯ. ಯಾದವಗಿರಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಜೀರ್ನೊೋದ್ದರಣ ವೈಕುಂಠ 
ಯಾತ್ರಾದಿ ವರ್ನನಂ ಚತುರ್ದಶಾಶ್ವಾಸಂ ಸೆಂಪೂರ್ಣಂ! ಅಂತು ಆಶ್ವಾಸೆ 
೧೪ ಕಂ ಸದ್ಯ ಗತ ೫೦11/48 ಕ್ಕ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ॥ 


: ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಚರಿತ್ರೆ, 


ಷ: ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ೩೦-೩೧ ಪತ್ರಗಳ 


ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಒಂದು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ ೬೫. ಶಕಟರೇಫದ ಜಃ ಇದೆ. "ಮ್ಯೆ ಒಂದೆರೆಡು ಓಲೆಗಳ 
ಅಂಚು ಮುರಿದಿದೆ. 


069 
ಕೆ.ಬಿ. ೪೫ ದಿವ್ಯಸೂರಿ ಚಾರಿತ್ರ ಚಂಪು 
೭.೭1 (೬,೨' ಸ ಒಪಾಧ್ಯಾಯ ೧೬೭೨ 
೧-೧೨೬ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೨೯ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಆಳ್ವಾರು ಚರಿತ್ರೆ ಬರಿಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು | 


ಶ್ರೀಸತಾ,ಂಚಿ ಸದಾ ನವಾರಿ ನಿಭವಂ ಕಲ್ಯಾಣದೀವ್ಯ ನ್ಮಹಾ 
ವಾಸಂ ಸಾ ಸುಮನೋ ಗೋತ್ರಾ ನನೋದ್ಯ ತ್ಸಮು 
ಲ್ಲಾಸಂ ಸಮ ್ಯಾಗನಂತ ಭೋಗ ಲಸದಂಗಂ ರಾಜಹಂಸಾಶ್ರಯೋ 


್ಭ್ರಸೆಂ ಸತ್ಯ. ಪರಕ್ರಮಾಫ ಪ್ರತಿಮನೆಂಮಂ ಪ ಪಾಲಿಕಾಚಂದ್ರಮುಂ | ೧॥ 
ಇ | ಶಿ ಶ್ರೀಮದ್ದು ಗ್ಫಾಂಬುಧಿ ಕ 


ನ್ಯಾ ಮಾನಸೈಕ" ಬೇಠಾಹಳ 
ಸಾಮಜವರದಂ ಜಲದ 
ಶ್ಯಾಮಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮಥೀಗೊಳ್ಬಂ | ೨॥ 


ದಿವಾಕರ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರದೀಪಿಕಾ ೧೬೭ 


ಆಂತ್ಯ : ರಂಗಪತಿ ರಂಗಶಾಯಿ 
ರಂಗಾಧಿಪ ರಂಗಧಾಮ ರಂಗನಿವಾಸಾ 
ಮಂಗಳ ಜಯ ಶುಭ ಶಿವಭ 
ದ್ರಂಗಳ್‌ ಪೇಳ್ವಾಲಿಪರ್ಗೆ ವರ್ಧಿಕಜಸ್ರಂ | ೧೩೪ || 


ಗದ್ಯ | ಇದು ನಮಿತ ಹಿಮಕರ ಚೂಡ ೫ 2೬ ೫ % ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕುಪಾಧ್ಯಾಯ ಯೆ 
ನಿರಚಿತಮಪ್ಪ ದಿವ್ಯಸೂರಿ ಚಾರಿತ್ರಮೆಂಬ ಮಹಾ ಪ್ರ ಗ್ರ ಬಂಥದೊಳ್‌ 
| 10ರಕಾನ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯ ಚ ಬೌದ್ಧ ವಿಜಯ ಯಾದವಗಿರಿ 
ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಗಾರೆ ಜೀರ್ನೊದ್ರ ರಣ ಹ ಯಾತ್ರಾದಿ 
ವರ್ನನಂ ಚತುರ್ದಶಾಶ್ವಾಸಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ | ಅಂತೂ ಆಶ್ವಾಸ ೧೪ ಕಂ 
ಮಂಗಳ ಮಹಾ || ಪ್ರಥಮಾಶ್ವಾಸ ೧ ಕ್ಸ ॥ ವೃ ೫೦ ॥ ಕಂ ೪೭॥ ರ್ವ॥ 
ಅಂತೂ ೧೦೨೭ | ೫ ೫ ೫ ಚತುರ್ದಶಾಶ್ವಾಸೆತ್ಟೈ ವೃ ೪೮ ಕಂ ೭೭ ॥ವ೯/| 
ಅಂತೂ ೧೩೪ | ಅಂತೂ ಆಶ್ರಾ ೧೪ ಕ್ಷೆ ವೃ ಸ | ಕಂ ೩೭೦ ॥ 
ವ ೧೦೧ ॥ ಅಂತೂ ೮೩೪ ಕಾಂ ಮಂಗಳ ಚ ಶ್ರೀ! 


ವಿಷಯ: ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಚರಿತ್ರೆ. 
ನಿಶೇಷ : ಈಪ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪ್ರ ಪ್ರತ್ಯಂತರದೊಡನೆ ನೆ. ತಾಳೆನೋಡಿ ಕಂಡುಬಂದ ವಿಶೇಷ 


1 ಕೆಂಪು ಾಸರಗೆಯೂಡೆ ಗುರ್ತಿಸಿದೆ. 27-8-1901 ರಲ್ಲಿ 
ಇದನ್ನು ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


070 
ಜೆ. ೬೧೮ ದಿವಾಕರ ಪೆದ್ದೆತಿ ಪ್ರೆದೀಸಿಕಾ ಶ್ಲೋಕ, ದೀಕು 
೧೪.೪ ೧.೪” ತಿಮ್ಮರಾಯ ? 
೧-೬೨ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ತಿ ೫೫ ಅಕ್ಷೆರೆ 


ಆದಿ: ಶುಭಮಸ್ತು. 
ಅದೀತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಪ್ರ ಮೇಯಾನ್ಮ ಗುರೋಃ | 
ತಸ್ಮಾಜ್ಳೋರಾವಿದಾರ್ಮ '್ರಷ್ಟಾತ್‌ ಭಾರಧ್ಹ್ವಾಜಾ ಕುಲೋದ್ಧವಾತ್‌ ॥ 
ತ್ರಿಸ್ಕಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಶಾಂಬುಧಿ ಮಂದರೇಣ 

ದೈವಜ್ಞ ಮತ್ತಗಜ ಕೇಸರಿಣಾ ಚ 

ಟೀಕಾ ॥ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮರಾಯ ವಿದುಷಾ ಕೃಷಯಾ ಹೆರೇಸ್ತು | 


ಸನ್ನ ತನ್ಯತೇ ಮ್ಳ ದು ದಿವಾಕರ ಪದ್ಧ ಕಸ್ಯ || 


ಮ್ಮ್‌ 


೧೬೮ 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಶ್ರೀಮಚ್ಛೆ ವಾಕ್ಯ ೦ ಗುಣಿತಜ್ಞ ಚಕ್ರ 
ಬರ ಸಜ್ಜ ನಬ ಬೃನ್ಲವನ್ಹಮ್‌ 
ವಿದುರ್ವಿಜೋಯಮ್‌ ಧಿನಣೇನ ತುಲ್ಯಂ 
ತನ್ನೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಧಿಷಣಾಪ್ತಿ ಹೇತೋಃ || 


ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾವನೊಬ್ಬನು ಶಿವನೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷನ್ನು 


ದ್‌ ಕ್ರ 
ಅಂತ್ಯ ಶೆ 


ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಬೃಹಸ್ಸೆತಿಯೊಡನೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೇಳುವರು. ಆ 
ಸಜ್ಜ ಸಮೂಹೆಗಳಿಂದ ವಂದ್ಯನಾದ ಜ್ಯೋತಿಷರುಗಳ , ಸಮೂಹಕ್ಕೆ 
ಶಿರೋರತ್ನನಾದ ಶಿವನೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿತ್ತುವನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಶ್ತಿಗೆ 
ಆವಾಗಲೂ ನಮಸ್ಕರಿಶಿಯೇನು ಎಂಬುದರ್ಥ. 


ವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಮನುವಿನ ವಚನ. 
ಆಚಾರಾಲ್ಲಭತೇಪ್ಯಾರ್ಯುರಾಚಾದೀಫ್ಸಿತಾಃ ಪ್ರಜಾಃ 
ಆಚಾರಾದ್ಧನಮಕ್ಷಯ್ಯಮಾಚಾರೋ ಹನ್ರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಣಂ 

ಈ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಆಶ್ವಲಾಯನ ವಚನ... ಇ. 2. ೫% 

ಇತಿ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮರಾಯ ವಿರಚಿತಾಯಾಂ ಜಾತಕಾಲಂಕಾರಖ್ಯೇ ಕರ್ನಾಟ 
ಭಾಷಾಯಾಂ ದಿವಾಕರಪದ್ಧತಿಪ್ರದೀಷೇ ಆಯುರ್ದಾಯ ಸಾಧಾನಾ 
ಧ್ಯಾಯಃ ಪಂಚಮಃ ಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ : ಜ್ಯೋತಿಸಷಫಲ ಗ್ರಂಥ. 
ನಿಶೇಷ : ಗ್ರಂಥಲಿಪಿ. ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಕು ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. 

: ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. 

071 

ಕೆ.ಎ. ೨೭೫ ದಿವಾಕರಪದ್ಳೆತಿ ಪ್ರದೀಪಿಕಾ ಶ್ಲೋಕ್ಕ ಬೀಕು 
೧ಕ್ಮಿ ತಿಲ, ಕ? ತಿಮ್ಮರಾಯ ? 
೧.೪೫ ಪತ್ರ ೨೨ ಪಂಕ್ತಿ ೨೫ ಅಕ್ಷರ: 
ಆದಿ: 


ಚ ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮಪ್ರಮೇಯಾನ್ನ್ಮ ಒಹಾಗುಕೋಃ | 

ಬ್ಯ ಸೀರಾವಿದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಡ್ಛಾರದ್ವಾ ಜೃ ಕುಲೋಧ್ಭ ವಾತ್‌ | ೧ 
ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲತಾಮ್ಚು ಧಿ ಮತ್ಹರೆ ರೇಣ 

ಮತ್ತ ಗಜ ಸ “ಟೀಕಾ 


(6 
4. 


ಅಂತ್ಯ: 


ದೀಳ್ಸಾಬೋಧೆ ೧೬೯ 


ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮರಾಯ ವಿದುಷಾ ಕೃಪಯಾ ಹಾರೇಸ್ತು 

ಸನ್ತನ್ಯತೇ ಮೃದು ದಿವಾಕರ ಪದ್ದಶೇಸ್ಸಾ | 

ಎ ್‌ ಗಣಿತಜ್ಞ ಚಕ್ರಚೂಡಾಮಣಿಂ ಸಜ್ಜನ ಬೃನ್ಹವನ್ಹ್ಯಮ್‌ 

ವಿದುರ್ರಿದೋಯಂ ಧಿಷಣೇನ ತುಲ್ಕ ತನ್ನಾಮ ನಿತ್ಯಂ ಧಿಷಣಾಫ್ರಿ 
ಹೇತೋಃ ॥ 

ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಬ್ಬಾ ನೊಬ್ಬ ಶಿವನೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನು 


ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳ ಬೃಹಸ್ಸತಿಯೊಡನೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೇಳುವರು. 


2೭೬ 


ರ್ವಸಂಪನ್ನನಂ ಮರ್ತ;್ಯಸ್ಸದಾಚಾರಪರೋ ಲಭೇತ್‌ ॥ 

ತ್ರಿಸ್ಕಂಧೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲಶಾಂಬುಧಿ ಮಂದರೇಣ 

ದೈವಜ್ಞ ಮತ್ತಗಜ ಕೇಸರಿಣಾ ಚ ಟೀಕಾ | 

ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮರಾಯ ವಿದುಷಾ ಕೃಷಯಾ ಹಾರೆಸ್ಮ 

ಸಂತನ್ಯ ತೇ ಮೃ ದು ದಿವಾಕರ ಪದ್ದ ತೆಸ್ಸಾ ॥ 

ಇತಿ ಶೆ ತಿಮ್ಮ! ಜು ಆ ಉ ಜಾತಕಾಲಂಕಾರಾಖ್ಯೆ ಕರ್ಣಾಟಕ 
ರ್‌ ದಿವಾಕರ ಪಡ್ಧತಿ ಪ್ರ ದೀಪೆ ಜ್‌? ಸಾಧನಾ 
ಧ್ಯಾಯಃ ಪಂಚಮಃ ॥ 

ಶ್ರಾವಣೆ ಶುಕ್ಸ ಸಪ್ತ ಸತ್ತಾ ಮನ್ಮಥಸಂಜ್ಞೆ ತೆ| 

ಲಿಖಿತಂ ತಿರುಮಲಾಖೆ ಬೀನ ಸ್ರಿ ಸ್ರೀತ್ರೆ ೆ ಭೂಯಾದ್ರ ಮಾಸತೇ॥ ॥ 


6 


ನಿಷಯ : ಜ್ಯೋತಿಷ ಫಲಗ್ರಂಥ. 


ವಿಶೇಷ: ಸ್ಫು ಬಾಕ್ಗರ. ಪ್ರತಿಯಕಾಲ ೧೭೨೫-೨.೨೨ ಎಂದಿದೆ. 


ವ 
079 
ಕೆ, ೧೭೬/೬ ದೀಕ್ಷಾಜೋಧೆ ಕಂದೈ ವೃತ್ತ, ರಗಳೆ 
೧೦.೧೨ ಕೆರೆಯ ಪದ್ಮರಸ ಸು. ೧೧೬೦ 
ಲಷ.೧೪೬ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೫೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: 


ದೀಕ್ಷಾ ಬೋಥೆ. 

ಶ್ರೀಮದಗಜೇಶ ಕರುಣಿ ಸು 

ಧಾಮಯ ನತಜನ ಚಕೋರಚಯ ಹಿಮಕರ ಸು 
ತ್ರಾಮಕಹರಿಸಿ ವಿತಗುಣ 

ನಾಮನೆ ಸಲಹೆಂನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭುವೇ॥ ೧ | 


೧೭೦ ಕನ್ನೆಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅಂತ್ಯ: ಶರಣು ಸದ್ಗುರುವೆ. ವರಗುರು 

ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣನವರತಂ 
ಶರಣೆಂಬ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಯ 

ಕರುಣಿಸಿದನು ತಾನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೃ ಸೆಯಿಂ॥ 
ಇಂತೀ ದಕರ“ 
ನಂತುನನಣವಗ್ಗೆ ೯ ಪೇಳ್ತ ಕೇಳಾ 
ಅಂತರ್ಮಲಭವ "ಹರೆಗುಂ. 
ಸಂತತ ನಿಜಮಕ್ಕು ವಿ ಶ್ವನಾಥ್ಯ ಕ್ಳೃ ಪೆಯಿಂ || 
ದೀಕ್ಷಾಬೋಧೆ ಜತ 


ರ್ತರಿಗಂ 
ಛಿ 


ಗಾ 
ಅ 


ವಿಷಯ: ವೀರಶೆ ಸವ ತತ್ತ್ವ 


ನಿಶೇಷ : ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ. 


073 
ಕೆ.ಬಿ. ೮೯ ದೀಕ್ಸಾಜೋಧೆ ಕಂದ್ಕ ವೃತ್ತ ರಗಳೆ 
೭.೮1ೀ೬,೪% ಕೆರೆಯ ಪದ್ಮರಸ ಸು, ೧೧೬೦ 
೧೨೨೫೧ ಪುಟ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ದೀಕ್ಷಾಬೋಧೆ 
ಕಂದ! ಶ್ರೀಮದಗಜೇಶ ಕರುಣಿಸು * 

ಧಾಮಯ ನತಜನ ಚಕೋರಚಯ ಹಿಮಕರ ಸು 

ತ್ರಾಮಕ ಹರಿಸೇವಿತಗುಣ 

ನಾಮನೆ ಸಲಹೆನ್ಸ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥಪ್ರಭುವೇ | ೧॥ 
೫ ತ 2 ೫ 

ಮತಿಯ ಚಮತ್ಛ್ಯೃತಿಯಲ್ಲಿದು 

ಶ್ರು ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಸ ಪುರಾಣ ರಹಸ್ಯಾದಿಗಳೊಳ 

ಗತಿಶಯ ಯಾರೂ ಸ 


ಮ್ಮತವೆನೆ ಪೇಳಿದೆನು ಚಿತ್ರವಿಸಿ ಭಕ್ತಜನಂ ॥ ೩ ॥| 


ಅಂತ್ಯ: ಕಂದ॥ ಶರಣು ಸೆ ದ್ಲುರುವೆ ವರಗುರು 
ಶರಣು ಸದಾಶರಣು ಕರಣನಶೆರತಂ 


ದೂರ್ಬಾಸ ಚರಿತ್ರೆ ೧೭೧ 


ಶರಣೆಂಬೆ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಿಯ 

ಕರುಣಿಸಿದನು ತಾನು ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಕೃಪೆಯಿಂ | 
ಇಂತೀ ದೀಕ್ಷಾಬೋಧೆಯ 

ನಂತುವನರಿವರ್ಗ್ಗೆ ಪೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದಾರ್ತ್ತರಿಗೆಂ 
ಅಂತರ್ಮಲ ಭವ ಹರಗುಂ 


ನಿಷಯ : ವೀರಶೈವತತ್ತ್ವ. 


ವಿಶೇಷ : ಅಸಮಗ್ರ ಪ್ರತಿ. ಮಧ್ಯೆಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕ್ರತ ಸಾಕಿಗಳಿವೆ. 


074 
ಕೆ.ಬಿ. ೧೭೯/೫ ದೊರ್ವಾಸೆ ಚರಿತ್ರೆ ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಪದಿ 
೮1೬.೪ ) ? 
೪೬೫೩, ಪತ್ರ ೧೪ ಪಂಕ್ತಿ ತ್ಠಿ೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ದೂರ್ವಾಸ ರುಹಿಯ ಚೆಕ್ರರಿಟದ ಸಂಧಿ 
ಸಲ್ಲ॥ ಚಕ್ರಲುತಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಭರಲಂ 
ದಕ್ರಮದ ಪಲಿದಲ ಪಲಾಯನ 
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮುನೀಂದ್ರ ನೈದಿದನಚ್ಚುತನ ಪುರವಾ 
ಪದನೂ ॥ ಅರಸ ಕೇಳು ಮುಕುಂದ ದಾಸರು 
ಸರಿಭವಕೊಳಗಹರೇ ಬಂದುದು 
ಪರಮಪುರುಷನ ಚೆಕ್ರವದು ಸಂಕಲದಾ ಲಾಕ್ಸಣ 
ವುರುವ ಕೃತ್ಯಯ ನಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟುದು 
ಸುರರು ಭಾಪೆನೆ ದಾರೆಗಳ ದ 
ಳ್ಳುರಿಯ ಚೂಣಿಯಲಿ ಚುಂಬಿಸುದುದೆಂಬರೆವಾ | ೧1 


ಲ 


ಅಂತ್ಯ : ಯಿದು ಪರಮಮಂಗಳ ಮಹೋದಯ 
ಯಿದು ಸಾಧೆಯಿಷ್ಟಾರ್ಥವರ್ದನ 
ವಿದು ಮುಕುಂದ ಪದಾಬ್ಹ ಭಕ್ತಪ್ರದಾ ಸುಖಃಪ್ರದವೂ 
ವಿದಿತ ಭಾಗವತಾನುಭಾವವ 
ನಿದನು ಕೇಳಿ ಪೇಳುವ ಸದು 
ಹೃದೆಯರನು ಪಾಲಿಸುವನಾ ನಿತ್ಯತ್ಮ ಮುರವೈರಿ | ೩೧॥ 


೧೭೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪೂರ್ನ ಅಧ್ಯಾಯ ೩ ಕಾಂನು ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ ಜಯನಃು 
೧೨೩ ಕಾಮಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರಿೀ 


ನಿಷಯ : ದೂರ್ವಾಸನ ಚರಿತ್ರೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಇದರಲ್ಲಿ "ಲ' ಎನ್ನುವ ಲಿಸಿ ವಿಚಿತ್ರವಾ ಗಿದೆ... ಈ ಗ್ರಂಥದೊಂದಿಗೆ 
ವಿರೂಪಾಕ್ಸ ಶತಕ್ಕ ಸದಾಶಿವ ಶತಕ, ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಶತಕ್ಕ ಅಂಬರೀಶ 
ಚರಿತ್ರೆ, ಧ್ರುವ ಚರಿತ್ರೆ, ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಸಂವಾದ ಎಂಬೀ ಗೈಂಥೆಗಳಿವೆ. 


0175 
ಕೆ, ಬಿ. ೪೦೩/೨ ದೊರ್ವಾಸ ಭೋಜನ ಯಕ್ಷಗಾನೆ 
೮. ೩೬.೪! ? ? 
೧೮.೧೯ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೨೩ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ದೂರ್ವಾಸ ಭೋಜನ ಬರಿಯುನದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫ್ಸೆ | ಭಾಮಿನಿ ಸಟ್ಟದಿ 
ಎನಲು ಕೇಳುತ ಹರುಷದಿಂದಲಿ 
ಜನಪತಿಯು ಸತ್ತ ರಿಸುತಾತರ 
ಮುನಿಪನೀ ಬಹುಬಳಲಿದೆಯ ಸಾಕ್ನಾತ್‌ ಸ ಸ್ಥಾಣುವಲಾ 
ನಿನಗೆ ಯೇ ಪರಿಶ್ರಮಗಳಾದುದೆ 
ನಿನುತ ಕರಲಾಫಿವವನಿತ್ತಾ 
ಮುನಿಯ ಕರದೊಯ್ದಾಗ ಕುಳ್ಳಿ ರಿಸಿದನು ಪಾರಣೆಗೆ | ೧॥ 


ರಾಗ ಯರಕಲ ಕಾಂಭೋದಿ ಆದಿತಾಳ 
ಚಂದದಿಂದ ಕುಳ್ಳಿರಿಸುತಲೆತಿವರಗೆ 
ಬಂದಿಹ ಶಿಷ್ಯರಿಗೇ 
ತಂದು ಶಾಖಗಳನು ಅಂದು ಬಡಿಸೆ 
ಯೆಂದೆಂದೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲೆಂದು ಹರುಹಿಸಲೂ | ಪ | 


ಅಂತ್ಯ: ಪಾವನಾತ್ಮಕನಾದ ಜೀವದೇವೋತ್ತಮಗೆ 
ನಾವಿಸಲ್ಪರಿಯದದ ಭಾವನಿಂಗೆ 
ಭಾವಜಾರಿಸ್ತುತ್ಯನೀಯ್ಯೆ ಭಕ್ತರಿಗಿಷ್ಟ 
ಕೋವಿದನು ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನಿಂಗೆ | ೩॥ 


ದೂರ್ವಾಸ ಭೋಜನಮ್‌ ಸಮಾಪ್ರಮ್‌ | 


ದೇವರೆದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಪುರಾಣ ೧೭೩ 
ನಿಷಯೆ : ದೂರ್ವಾಸ ಬುಹಿಯ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಬಡಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿವರ, 


ನಿಶೇಷ : ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ. ಕನಕಾಂಗೀಕಲ್ಯಾಣ, ಅಂಬರೀಷ 
ಚರಿತ್ರೆ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬ ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 


076 
ಜೆ.ಬಿ. ೪೪೬ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಪುರಾಣ ಭಾಮಿನೀಸಬ್ಬಿದಿ 
೮.೩ 1೬.೫1% ವಿರೊಪಾಕ್ಷ ದೇಶಿಕ ? 
೧೨೧೮೧ ಪತ್ರ ೨೨ ಪಂಕ್ತಿ ೧೩ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀಜೀನರದಾಸಿಮೈಯ್ಯನವರ ಪುರಾಣವು (ವಿರೂಪಾಕ್ಸ ದೇಶಿಕ ಕೃತವು) 
ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫ್ನೆಮಸ್ತು । 
ಭಕ್ತಿಸ ಸ್ಮ ರೊಂನತೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಂ 
ಶ್ಲೋಕ ॥ ಬ್ರಹ್ಮ: ವಿಷ್ಣು ಸುರಾಧೀಶಾ ಜಗತ್ಯಾರಣ ತಾರಣಂ | 
"ಶೀವಜೀನ ಜಗಂನಾಥ ವಂದೇ ಮಾನ ಸದಾಂಬುಜಾ || 


೫ ಡೆ ೫ ೫ 
ಪಲ್ಲವಾ || ದೇವನಪ್ಪಣೆಗೊಂಡು ಮುದದಿಂ 
ಭೂವಳಿಯ ಎಚ ನಿಮಿತ್ಯ ದಿ 
ದೇವಗಣವರನವತರಿಸಿದನು ಸ ಸಜ್ಜನರು | 

ತ ತ ಸ ಹ 

ಶರಣ ಜೀವರದಾಸಿಮೈಯ್ಯನ 
ಚರಿತೆ ಮೊದಲಿರಲೀತ ಪೇಳ್ವುದು 
ಮರುಳತೆನವೆಂನ್ತದಿರಿ ಪೇಳುವೆನವನ ವಂಶೀಕರು 
ಕರಮುಗಿವುತೀ ಕ್ರುತಿಯು ಸಂಸ್ಥೈತ 
ವಿರಲದನು ಕರ್ನಾಟ ಭಾಷೆಯೊ 
ಳೊರೆಯನಲು ಪೇಳಿದೆನು ಕೇಳ್ತದು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರು ॥ ೧೩ ॥ 


: ಮೊದಲು ಸಕ್ಕದಮಿರಲು ಕರ್ನಾ 
ಟದ ಬಗೆಯ ಮೃದು ಮಧುರೆ ಸರಸಾ 
ಸ್ಪದವೆಸಿಸಿ ಮುಡಕೂರ ರದಾಸನ ಕೃ ತಿಯ ಹರುಷದೊಳು 


( 
೪ 
«86 


೧೭೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಸದಮಲೋತ್ತಮ ಮತಿಯುತಂ ನೀಂ 
ರ್ಮದ ಗುಣಾಂಕಂ ಲಿಂಗಗುರುಚರ 
ಪದಭಜಕ ವಿರುಪಾಕ್ಸ ದೇಸಿಕನು ಪೇಳಿದನು ಸಂತಸದಿ || ೨೨ 
೫ ೫೩ 2 ೫ 
ಸಂಧಿ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಪದನು ೧೧೭೯ಕ್ಕೆ ಮಂಗಲಮಹಾಶ್ರೀ 
ಇತಿ ಶ್ರೀ ದೇವರದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ಪುರಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ ೧೭೯೨ 


ಪ್ರಮೋದನಾಮ ಸಂವತ್ಸ ಕ ಮಾಸಮಿತಿ. ಆಶ್ವಯುಜ ಕ್ಳ ಷ್ತ ನ್ಗಪಕ್ಸ ೧೬ 
ಉತ್ತರಾನಕ್ಷತ್ರ ಯೈಯಿಂದ್ರ ನಾಮಯೋಗ ಗಜಸ್ಲ 21... ದಿವಸ. 
ತೀನ ಪಹರಕ್ಕೆ ಸಮಾಪ್ತ್ರ ಮಂಗಲಮಹಾ 
೫ ತ ೫ ಸ 
ಭಂಕಾಪುರ ರುದ್ರಪ್ಪನ ಪುತ್ರನಾದ ಶಿವಯೋ ಫ್ಪನು ತಮ್ಮ ರ 


ಗೆ ಆ 


ವಾಗಿ ಬರಸಿದರು ಯಿನ್ನು ಯೇಕೆಂದಕೆ ವಾಲೆಗಳು ನ॥ ಈ ಪು 
ಬರೆದಂತವ ಯಾರೆಂದರ ಬರು ರ ಬಯ್ಯ ನು ಬರದ ಸತ್ಯ, 


(24 


ತು 
ನಿಷಯ : ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ವಿಚಾರ. 


ನಿಶೇಷ : "ಶ್ರೀರ್ಮಾ ಎಂ. ಎಸ್‌. ಬ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ಣಾಟಕಕ್ಕೆ 
ಚಾರ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ಷ ಸಲಕೋಟಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮಿ|| ಕಾಪಸೆ 
ಯವರ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಕಲಕೋಟಿಯ ನು ಸಾಹುಕಾರ್‌ ಮ ಮಹಾಂತಪ್ಪ 
ಕೊಂಸ ಇವರಿಂದ ಎರವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದ ಕೈಬರಹದ ಕಾಗದದ ಪುಸ್ನಕದ. 
"ಪ್ರತಿ. ಶಿವಂ ಭೂಯಾತ೯'' ಸ ಕೊನೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. 


077 
ಕೆ ೨೦/೩ ದೇವರಾಜ ವಲ್ಲಭಾಷ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಂದ, ರಗಳೆ 
೯೪,೨](೧,೪' ? 
೨೪3೪ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕಿ ತಿಲ ಅಕ್ಬರ: 
ಆದಿ: ಈಕಾಕಾರಮನೆನಿತುಂ 
ಶೈಕಧ್ಯಾನದಿಂದ ಭಾನಿಸುವವರುಂ 


೦೨೨ 


ಲ್ರೆ 
ಏ 
ಶ್ರೀಕರಮೆಸನಿಸುವ ಶಾಸ್ತೆತ 
ಲೋಕೋತ್ತರಮೆನಿಪ ಸುಖದ ಕಣಿಯುನಿಪ್ಪರುಂ ॥ 


ದೇವಾಂಗದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಪುರಾಣ ೧೭೫ 


ಕಾಲಮೂಜು ಕರ್ಮ್ಮವೆಂಟು ಬೀಳಬೋಷದವಯವಂಗ 
ಳೋಳಿಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾನು ಸೇದಿಬಡುತಲಿರ್ದ್ವೆನಾಂ 
ಲೀಲೆಯಿಂದ ಉಚ್ಚನೀಚ ಕುಲದೊಳೆಲ್ಲ ಭ್ರಮಿಸಿದೇಂ 
ಕಾಲಕರ್ಮ್ಮ ವಿಜಯ ಸಲಹು ದೇವರಾಜ ವಲ್ಲಭಾ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ ು: ಜಯದುರಿತ ವಿಪಿನ ದಹನಾ 
ಜಯ ನಿರ್ಮಲ ಚರಿತ ವಿಮಲ ಕೇವಲಬೋಧಾ 
ಜಯತಯ ಗುಣಸಿಂದೋ ಜಯ 
ಜಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಣೀತ ಸದ್ಭ್ರಾವಾ 


ವಿಷಯೆ :ದೇವರಾಜವಲ್ಲಭ ಸ್ತುತಿ. 


ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ೨೬ ನೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 


ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯೋಗಾನ್ಭುತ ಜಂ 
ಸ್ವರೂಪ, ಅನುಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾರಸಮುಚ್ಚಯ, ಜಿನೇಶ್ವರಾಷ್ಟ್ರಕ ಎಂಬ 

೯ ೧ ಜನಿ ನಿ 

ಗ್ರಂಥಗಳು ದೇ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿವೆ, 

6768 

ಕೆಎ, ೩೦೯ ದೇವಾಂಗದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಪುರಾಣ ಸಾಂಗತ್ಯ 
೧೩,೨೮, ೨1% ರಾಘವಾಂಕ ಸು, ೧೧೬೫ 
೧.೧೪೯ ಪತ್ರ ೨೨ ಪಂಕ್ತಿ ೧೩ ಅಕ್ಷರ 


ಇರ 


ಆದಿ: ದೇವಾಂಗದ ಪುರಾಣ ಬರೆವುದಕೈ ಶುಭಮಸ್ತು--ಸಾಂಗತ್ಯ ಗ್ರಂಥೆ. 
ಶ್ರೀ ಶೈಲಾದಾಗತೋ ಭಕ್ತಃ ಸಂಚದಂಡ ಪ್ರದಾಸಯೇತ್‌ | 

ಸರ್ವಸಿದ್ದಿ ನ್ಲಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ದಂಡೇನ:ಪಂಡಿತಃ ಫಲಂ | ೧/ 

ಪಲವ! ಹರನ ನೆನದು ಸುಖಿಯಾಗೆಲೆ ಮನನೆ 
ನೆರದಭವವನೊನಮ್ಮೆನೀಗಾ | 
೫೩ 2೩ ೫ ೫ 
ಸುರನರವುರಗೆ ಮುಂತಾದಭಿಮಾನವ 
ದೊರಕೊಂಡು ಕಾಯಿದ ಚರಿತೆಯಾ 


೧೭೬೬ ಕನ್ನ ಡ ಹಸ್ತಪ ಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮ' ಕೆ ಸೂಚೀ 


ವಿರಚಿಸಿದನು ಹೆಂಪಿಯ ಹೆರಿದೇನನ 

ವರಸುತ ರಾಘವಾಂಕುಸುರೆ ॥ ೧೨1 

ಕೃತಿನಾಮ ದೇವಾಂಗ ಪುಣ್ಯ ಚಾರಿತ್ರವು 

ಕೃತಿಯ ಪೇಳ್ಬಾತನಾರೆನಲೂ 

ಯತಿರಾಮ ಮಾದಿಯ್ಯ ಮತಿಗೆ ಪ್ರಬೋಧತೆ 

ನುತ ರಾಘೆವನು ಪೇಳ್ದೀ ಕೃತಿಗೆ | ೧೩! (ಎರಡನೆಯ ಸೆಂಧಿ) 
ಅಂತ್ಯ: ಯಲ್ಲ ದೇವರದೇವ ಯರಡೊಂದು ನೇತ್ರನೆ 

ಸಲ್ಲಲಿತನೆ ಪ್ರಫೆಟಾ 

ವುಲ್ಲಾಸದಿಂ ರಿಂ ಸದಧ್ಯಾಸದಿಂ ಪೇಳೆ 

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಲಹೆನ್ನಾ | ೮೮೧ || 

ಅಂತೂ ಸಂಧಿ ೭ ಕ್ವಂ ಸದನು ೧೭೦೭ ಕ್ರ್ಟಂ ದೇವಾಂಗ ದಾಸ್ಮ್ಮೈಯ್ಯನ 
ಪುರಾಣ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ. 
೫ ೫ ೫ ೫ 

ದೇಶಕಧಿಕವಾದೆ ಮುದನೂರ ಸೆ ಸ ಲದಂಗೆ 

ಯಾಶದೇವರ ದಾಸ್ಮೆ ಯ್ಯನಿಗೆ 

ಭ್ಯ ಲಿಸಗುರು ತ 

ದಾಸ ಅಬ್ಬಲಪುರ ಗಣ ಶೆವಗೆ | ೯ 

ದಾಸ್ಮೆಯ್ಯನ ಮಂಗಳಾರತಿ 3 ಶ್ರೀ 


ನಿಷಯೆ : ದೇವಾಂಗದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಪತ್ರ ೧ ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದೆ. " ಹೂಬ್ಸಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಠದಿಂದೆ 
ಕ್ಯೂರೇಟರವರು ತಂದ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರ ತ್ಯ ತರ?» “ಪತ್ರ ೧೪೯ ರಲ್ಲಿ 
0೦೫7೫7೩7೮೮ ॥) 17. ೫೩೫611 0 ೧8೩1೫೩7೩೫11 


51711788800817 ೩೫೮ 1/7. 7 87 416 5. , 10೩೩7೧೩ 
58೩5ರ. ಉ.ಟ್ಟಾರಿ ಏಿಂದಿಡೆ 


079 
ಶ್ರ 3೫೫ /೧ತ್ತಿ ದೇನೀಕಾಲೋತ್ರ ರ ವ್ಯಾ ಖ್ಯಾನ ಗದ್ಯ 
೮.೫"(೧.೯1 ? ? 
೧೬೨.೧೮೩ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೫೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ ಶ್ರೀ ದೇನೀಕಾಲೋತ್ತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 


ದೇವೀಕಾಲೋತ್ತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ೧೭೭ 


ವೃ|| ವಂದೇ ಚಿದಂಬರಮಣಿಸ್ರಭು ಚೆಂನವೀರ 


ಅಂತ್ಯ: 


ನಿಷಯ : 


ನಿಶೇಷ: 


12 


ಪಾದದ್ವಯಂ ವಿಹಿತ ಚಿತ್ರಿಮಿರಾಪನೋದಂ | ೫ 
ಶುದ್ಧಾಯನಾಚಾಶಿರಃ ಕೃತ ಸಂವಿಹಾರಂ 

ಲೋಕ ಪ್ರಕಾಶಕಮನಂತಸುಖಾರ್ಥ ಬೋಧಂ ॥ 

ಪರಮೇಶ ಮುಖೋದ್ಭೂತಿ ದೇನೀಕಾಲೋತ್ತರಾಭಿಧೆ | 

ತತ್ರೆ ಲೋಕೋತ್ತರೇ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನಾಚಾರ ಪ್ರಜೋಧಃ || 

ಸಟಲಃ | ಪ್ರತಿ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪೇಕ್ಷಾಕಾನ್ಸರ್ಚ ಸಂಹಿತಾಃ | 
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯತೇ ಮಯಾಲೋಡ್ಯ ನಮ್ಯ ಕ್ಕರ್ನಾಟಭಾಷಯಾ 

ದೇವ್ಯ್ಯವಾಚ | ಪರಶಿವ ಮುಖೋದ್ಭೂತವಾದ ದೇವೀಕಾಲೋತ್ತರವೆಂಬ 
ದಿವ್ಯಾಗಮದ ಜ್ಞಾನವಾದದಲ್ಲಿ | ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯರು | ಮುಮುಕ್ಸು 
ಜನಾನುಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೃಪಾಶಬ್ದ ಸೂಚಿತಾಂಶರಂಗಕೃತ ಪರಮೇಶ್ವರ 
ನಮಸ್ಕಾರೆಯಾಗಿರ್ಪ | 


...ಅನ್ಯತ್‌ | ಪೂರ್ವಪ್ರತಿಪಾದಿತೆನ್ಯವಾಗಿದ್ದಂಥಾ | ಕಿಂ| ಯೇನನು | 
ಪರಿಪೃಚ್ಛತಿ | ಬೆಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ | ೮೫ || ಇತಿ ಶ್ರೀಮದನಂತ ಮುಕ್ತಿ 
ಸೀಮಂತಿನಿ ಸೀಮಂತ ಸರಣಿ ವಿಹಾರರೋಲ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಪರಶಿವಾ 
ನೃತಾ ಯೋಗಯೋಜನೇನ | ಪುರಾ 


೫ 2 ೫೩ 4 
ಟ್‌ ಏಕಧಾ। ವೊಂದೇ ಪ್ರಕಾರವಾದುದು ಸ್ವಯಮೇವ | ತಾನೆ | 


ತ್ರಿಥಾ।| ಮೂಣು ಪ್ರಕಾರವಾದುದಾಗಿ! ಷಡ್ಭಾ! ಆಟು ಪ್ರಕಾರವಾದುದಾಗಿ 
ನವಧಾ ಚ | ವೊಂಭತ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದುದಾಗಿಯೂ। ಪ್ರವರ್ತಶೇ। ಪ್ರವರ್ತಿ 
ಸುತ್ತಿಹುದು | ತತಃ । ಅಷ್ಟಆಉೌಂದಂ ಮೇಲೆ | ಅನ್ಯಃ | ಮತ್ತೊಂದು | 
ಕಿಂಚಿತ್‌| ವೊಂದಿಷ್ಟು! ನಚ! ಇಲ್ಲ ೭॥ 


ವೀರಶೈವ ವೇದಾಂತ. 
ಅಸಮಗ್ರ ಪ್ರತಿ. ಶಕಟರೇಫ ಇದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಪ್ರಸಾದ 


ಸ್ತೋತ್ರ (ಸಂ), ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ಶ್ಲೋಕಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರೆ 
೧೬ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


೧೭೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


080 
ಕೆ. ೩೨೫/೧೯ ದೇನೀನಾಂದ್ಯೈೆ ವೃತ್ತ 
೯.೫%)(೨' ? ? 
೫೫ ೫೮ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೫೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ದೇವೀನಾದ್ಯವ ಬರವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು. 
ತೋಟಕ || ಕರಿರಾಣ್ಮುಖ ಷಣ್ಮುಖ ಮಾತೆ ಮನೋ 
ಹರ ಮಂದರ ಮಂದಿರೆ ಶೌರಿನತೇ 
ತರುಣಾರುಣ ಭಾಸುರ ಕಾಂತಿಯುತೇಂ 


ಶರಣಾಗೆನಗಂಬಿಕೆ ಶೈಲಸುತೇ |೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಸೃಥ್ವೀ ವೃತ್ತಂ | 
ಸುಪರ್ಣ ರಥ ಪೂಜಿತೇ ಸುಕರ ಕೀರ್ತಿ ವಿಭ್ರಾಜಿತೇ 
ಕೃಪಾಕರ ತರಂಗಿಣಿ ಕುಪಿತ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರಿಣೀ 
ಕಪರ್ದಿ ಹೃದಯಪ್ರಿಯೆ ಕನಕವರ್ಣೇ ಸಚ್ಚಿನ್ಮಯೇ 
ಜಟಾಸುಮರುಚಿ ವ್ರಜೇ ಜನನಿ ಪಾಲಿಸದ್ರೀಂದ್ರಜೇ ॥ ೪೨॥ 
ದೇವೀನಾದ್ಯ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ. 


ನಿಷಯ : ದೇವಿಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ. 


ವಿಶೇಷ: ಇದೇ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೃಷಭೇಂದ್ರ ಲಲಿತ, ಲಿಂಗ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪದಗಳೆಂಬ 
ಇತರ ೨೪ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


081 
ಕೆ.ಬಿ. 3೨೨ ದೇನೀ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆ ಗದ್ಮ 
೬.೭. ೬,೪” ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ೧೮೦೦ 
೧.೯೩ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೨೩ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವೀ 
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಕವಾದ ಸಪ್ತಶತಿಯೆಂಬ ಮಹಾ ಮಂತ್ರಾರ್ಯವಂ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಯೊಳ್‌ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು | 


ಶ್ಲೋಕ! ಭವ್ಯಾಸ್ಯವ್ಯಾಹೃತಾನಿ ಪ್ರವಿಶತು ಜಗತಾಮೀಶಿತು॥ ಶ್ರೀಸಖಸ್ಯ | 


ದೇವೀಹಾಮಾತ್ಮ್ಮ್ಯೈ ೧೭೯ 


ಪ್ರಖ್ಯಾತಾ ಯೋಗನಿದ್ರಿದ್ಯುತತರವಿಭವಾಮಂಕ್ಸು ಚಾಮುಂಡಿಕಾ ನಃ |! 
ಸ ಜಿ ೫ ೫ 

ಶ್ರೀಚಾಮುಂಡಿಕಾಂಬಾ ವರಪ್ರ ಸಾಜೋದ್ಭವರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಡೆಯ 
ರವರು ಬುಧಜನ ಸಂಮತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವೀಮಹಾತ್ಮ್ಮ್ಯೆ ಪ್ರಕಾಶಕವಾದ ಸೆಪ್ತಸತೀಯೆಂಬ ಮಹಾ 
ಮಂತ್ರಾರ್ಭವಂ ಕರ್ನಾಟಿಭಾಷಾ ರೂಪವಾದ ವಚನ ರಚನೆಯಳ್ಳ ಶ್ರೀ 
ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ವಾಣೀವಿಲಾಸವೆಂಬ ಅಂಕಿತದಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸುವರದಿಂತೆಂದರೆ 
ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿ ಜುಹಿಯು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹಾ ಮುನೀಶ್ವರರಂ 
ಕುರಿತು ಸಪ್ತಶತಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಾರ್ಭವಂ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿ 
ಸಲು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಹಖುಹಿಯು ಮೊದಲು ವಂದುವ್ಯಾಳೆ 


ಅಂತ್ಯೆ : ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಖುಹೀಶ್ವರನು ಕ್ರೊಷ್ಟುಕಿ ಮುನಿಯಂ ಕುರಿತು ನಿರೂಪಿಸಿ 
ದರ್ಧವನ್ನೆ ನಿಂದ್ಯಾಚಲ ವಾಸಿಯರಾದ ಪಿಂಗಾಕ್ಟ್ಫ ಅನಿರೋಧ ಸುಪುತ್ರ 
ಸುಮುಖರೆಂಬ ನಾಲ್ವರಾದ ಧರ್ಮಪಕ್ಷಿಯರು ಜೈಮಿನಿ ಮುನಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿ 
ಸಿದರೆಂದು ಸೂತ ಪೌರಾಣೀಕನು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ವಾಸಿಯರಾದ ಶೌನಕಾದಿ 
ಹುಹೀಶ್ವರರಂ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದನೆಂಬನ್ಲಿಗೆ ಜಟ ಪ್‌ ತಟ್ಟು 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಾಣೀವಿಲಾಸೆದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯು ವೈಶ್ಯನ್ಭಪರಿಗೆ ವರವನ್ನಿತ್ತ 
ತ್ರಯೋದಶಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ. 
ತ ೫ ಜೆ ೫ 

ಶಾಲಿವಾಹ ಶಕೆ ಗಜಾಗ್ನಿ ಮುನಿ ಭೂಪರ್ವೇಷು ಯಾತೇಷ್ಟಿಹ 
ಪ್ರೋದ್ಯದ್ಧಾತೃ ಕುಬೇರ ಮಾರ್ಗ ತುಹಿನ ತ್ವಪ್ಪೆ ಸಹಸ್ಯೇಸಿತೇ 
ಪಕ್ಷೇ ಶ್ರೀ ಮಹಿಶೂರ ಕೃಷ್ಣನ್ಭ ಪತೇರ್ನಾಣೀವಿಲಾಸಶ್ಶುಭಃ 
ಪೂರ್ಣಸ್ಸಪ್ತಶತೀ ಪ್ರಕಾಶನ ಪರಃ ಕರ್ನಾಟ ಭಾಷೋಜ್ವಲ! ಶ್ರೀ. 


ವಿಷಯೆ : ದೇವೀ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿರುವ ಸಪ್ತಶತೀ ಮಹಾ ಮಂತ್ರದ ವಿವರಣೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಆದಿ-ಅಂತ್ಯದ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹುಳು ತಿಂದಿದೆ. ಕೆಲವು 
ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮಸಿಯಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿದೆ, 


089 
ಕೆ. ಬಿ, ೪೦೯ ದೇನೀ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆ ಯಕ್ಷಗಾನೆ ' 
೭. ೬1೫.೮ ? ? 
೧.೧೫ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೧೪ ಅಕ್ಷರ 


೧೮೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಆದಿ: ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪೌರುಣದಲ್ಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಬರೆಯು 

ವನಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು ॥ 

ವೃತ್ತ! ಶ್ರೀನಾಥಂ ಮಧುಕೈಟಭಾಸ:ರಹೆರಂ ಸಾಂಮ್ರಾಜ್ಯ ಮೋಕ್ಸಪ್ರದಂ 
ವಿಾನಾಂಕಾರಿ ಮುಖಾಮರ್‌ೌಫೆ ವರದಂ ಮಾಯಾಂಗನಾನಾಯಕಂ | 
ಭೂನಾರೀಶಮುದಾರ ಕಾಂಸ್ತುಭಧರಂ ಭೀಮಂ ಖಗೇಂದ್ರಧ್ವಜಂ 
ಸಾನಂದಾಂಗಮನಂತ ಸೂರ್ಯ ಸದೃಶಂ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಭಜೇ ॥೧॥ 

೫ ೫ ೫ ಕು 

ದ್ವಿಪದೆ.| ಮೆರೆವ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪೌರಾಣದೊಳಗೇ 
ಪರಮ ಮಂಗಳವೆನಿಸ ಕಥೆಯ ಮನದೊಳಗೇ 
ಗ್ರಹಿಶಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆಗಳಾ 
ವಿದಿತಮನನಾಗಿ ಯೆಕ್ಸಗಾನಗಳಾ | ೧೪! 


ಅಂತ್ಯ: ಗಿರಿ ಗುಂಹೆಗಳಲಿ ನಾವೂ ಮತ್ತಡಗಿಕೊಂ 
ಡಿರದೆ ಜೀವಿಶಿ ಕೊಂಡೆವೂ 
ಪರಿ. ಪರಿ ದುಃಖವನನುಭವಿಶಿದೆವು ವಿ 
ಸ್ತರಿಸಲೆಂಮಳವಲ್ಲ ಕೋಳುಗೊಂಡುದನೆಲ್ಲಾ 11೮೧ 
ನಂಮ ರಾಜ್ಯವ ಸುರರೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆವೆಂದು 
ಹೆಂಮೆಯಿಂದಾಳುವ ............... 


ವಿಷಯ : ದೇವಿಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆ 


ವಿಶೇಷ : ಅಸಮಗ್ರ, ತೆಳುವುಕಾಗದ, ಶಿಥಿಲ ಪ್ರತಿ. 


003 
ಕೆ.ಬಿ, ೪೫೭ ದೇವೀ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆ ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಪದಿ 
ಲ೮.೩%)(೬೫' ಚಿದಾನಂದಾವಧೂತ ' ಸು. ೧೭೫೦ 
೧.೧೬೯ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೧೩ ಅಕ್ಸೆರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ ಶೀಕೃಷ್ಣನು ಮಧುಕೈಟಭರನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು. 
ಮಾಯದಥಟನಲೆಸೆವ ಮಾರ್ಕಾಂ | 
ಡೇಯಮುರಿ .......... ಜಯಮುನಿಗೆ ತಿಳುಹಿದ ಭಾಮಿನೀವೃತ್ತದಲೀ | 


ದೇನೀಸ್ತುತಿ ೧೮೧ 


ಪದನೂ/| ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಿಯರ ತೊಡೆಯೊಳು 
ಪ್ರೇಮದಿ ಐಲೆ ಧರಿಸಿರಂಜಿಪ 
ಕಾವ. ಭತ್ಮ ನಿ ಭೂಷಣನಾಗಿ ಫಣೀಂ))ಕುಂಡಲವಾ 
ರಾಮಣೀಯಕ ಪಂಚಮುಖದಿಂ 
ಸೋಮ ಸೂರ್ಯನವೊಲ್‌ ನಿರಾಜಿಸ 
ಭೀಮ ಭರ್ಗನೆ ಸಲಹು ವರ ಕಳಸೇಶ ಸದ್ದುರುವೇ॥ ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಮಾಯೆ ಮಾಯೆಯ ಪೀಳಿಗೆಯ ನೆಲೆ 
ಪೇಳಿದನು ಮುನಿಪ್ರಿಯ ಸುರತ ನ್ಭ 
ಪಾಲಕನವೋಲಾಯಸವ ಪರಿಹರಿಸದಂದವನಾ ಮನೋರಥವಾ 
ಕಿಯತವಿದಲಾ ಭಯಭರಿತ ಭ 
ಕ್ರಿಯಲಿ ಭಂ ಸಲು ಬೇಗದೊಳಗೆ 
`ಿಂನಂದ ಮಿಗಿಲಿಲ್ಲವೆಲೆ ಮಹಿಮನೆಂದನು ಸುಮೇಧೆಮುನೀ | ೧೭ | 
ಅಂತೂ ಸಂಧಿ ೧೦ಕ್ವಂ ಪದನೂ ೬೭೫ಕ್ಕಂ ಜಯಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ. 


ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ 1 ಶಾಲೀವಾಹನಶಕ ವರ್ಷಂಗಳು ೧೭೭೨ ನೆ 
ವರ್ತಮಾನ ಪ್ರಮಾದೀಚನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಆಷಾಢ ಬಹುಳ ೧೦ 
ಸಿರವಾರ ಈ ದಿವ್ಸ ಬರದು ರಿತು. ಬರದಾತ ಯಡೆಹಳ್ಳಿ 
ಗುರುವೆಗೌಡನ ನುಗ ಬಸವೆಗೌಡ ತನಗೆ ಓದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತ 
ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. 


ವಿಷಯ : ದೇವಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ 2” 


ವಿಶೇಷ: ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ರಂಥರೋಪವಿದೆ. 


084 
ಕೆ. ೧೬೯/೧೪ ದೇನೀಸ್ತುತಿ ವೃತ್ತ 
೯.೬1)«೨! ? ? 
೬೦.೬೪ ಪಶ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೫೦ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ದೇವೀಸ್ತುತಿ. 


೧೮೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ವೃ | ವ್ಯಾನಮ್ರಾಮರ ಕಾಮಿನೀಜನಗಳದ್ಳಮ್ಮಿಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಾಸವಂ 
ತಾನೊಕ್ಳೊಫ್ಪಿರೆ ....... ದ ವೀಠದೋಳದಂ ತಳ್ತುಂಬು ಭ್ಸೈಂಗಾಳಿ ಬೆ 
ಳ್ಪಾನುತ್ತಂ ನಖರೋಚಿಯಿಂ ತೊಳಸವೊಶ್ಲೆಯ್ದ್ಹಾನತವ್ರಾತದೋ 
ಷಾನಿಕಾಪನಯ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿಯೆನಿಫ್ಸಿತಾಥಿಗಾಂ ವಂದಿಪೇಂ | ೧॥ 
ಅಂತ್ಯ: ಪೃಥ್ವೀ ವೃತ್ತ! 
ಸುಪರ್ಣ್ಣರಥೆಪೂಜಿತೇ ಸುತರ ಕೀರ್ತಿ ವಿಭ್ರಾಜಿತೇ 
ಕೃಪಾರಸ ತರಂಗಿಣೀ ಕುಪಿತ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರಿಣೀ 
ಪರ್ದ್ದೀ ಹೃದಯ ಪ್ರಿಯೇ ಕನಕ ವಣ್ಮ್ನೇ ಸಂಚಿನ್ಮಯೇ 
ಜಟಾಸುಮರುಚಿ ವ್ರಜೀ ಜನನಿ ಪಾಲಿಸದ್ರಿಂದ್ರಿಜೇ || ೪೫ | 
ದೇವಿಸ್ಕುತಿಃ ಸಂಪೊರ್ಣಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ. 


೮೬ 


ವಿಷಯೆ : ದೇವಿಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ. 


ನಿಶೇಷ : ಇಡೇ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೃಷಭೇಂದ್ರ ಪುರಾಣದ ಸ್ತೋತ್ರದ ನಾಂದ್ಯ. 
ವೃಷಭೇಂದ್ರ ಸ್ತುತಿಗಳೆಂಬ ಇನ್ನೂ ೨೩ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


085 
ಕೆ. ೧೬೪/೨ ದ್ರಾಕ್ಸಾದಿ ಚೂರ್ಣ, ಇತ್ಯಾದಿ ಗದ 
೨೦. ೩೨.೩ ? ? 
೧.೧೦ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೯೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ದ್ರಾಕ್ಷಾದಿ ಚೂರ್ನಾ || ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಹಂಣು | ಹಿಪ್ಪೆ ಹುವು | ಯಸ್ಟಿ ಮಧುಕ 
ಲೋದ್ರಾ | ಗುಳ್ಳದ ಬೇರು | ಸೊಗದೇ ಬೇರು | ಭದ್ರಮುಸ್ತೆ | ನೆಲ್ಲಿಚೆಟ್ಟು| 
ಲಾಮಂಚಾ | ಮುಡಿವಾಳಾ | ತಾವರೆ ಕುಸುಮಾ | ಪದ್ಮಕಾ। ತಾವರೆ 
ಗೆಣಸೂ | ನೈದಿಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ | ಖರ್ಜೂರ | ಶ್ರೀಗಂಧಾ | ಯಾ ಬಗೆ 
ವಂ೧ ದಕ್ಕೆ ವರಹಾತೂಕ | ಯಿದರ ಸಮ ಸಬಖರೆ | 


ಅಂತ್ಯ: ಸರ್ವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧಾ | ವುತ್ತರಣೆ ಬೂದಿ | ಯಕ್ಚ್ವದ 
ಬೂದಿ | ಕಬಸದ ಬೂದಿ! ಮಂಗುರವಳೀ ಬೂದಿ | ಯೆಳ್ಳು ಕವಗೆ ಬೂದಿ! 
ಕಡಲೆ ಹೊಟ್ಟಿನ ಬೂದಿ! ೫ ೫ ೫ ೫ ದೇಹಾನುಗುಣ್ಯವರಿತು ಕೊಡೆ 
ಯಂಭತ್ತು ತೆರದ ವಾತಾ ಇಪ್ಪತ್ತುವಂದು ತೆರದ ಶ್ಲೇಷ್ಮ ದೋಷ | 


ದ್ರೌಪದೀ ಕಲ್ಯಾಣ ೧೮ತ್ನಿ 


ಯಿಪ್ಪತ್ತು ತೆರದ ಪ್ರಮೇಹ | ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ತೆರದ ವಾತದೋಷ | 
ಜ್‌ ಉಂನ್ಕಾದ | ಹ | ನೀರು ಕೊಂಬು! ವಾತ ಶೂಲೆ। 
ಆಮಶೂಲೆ [ಗೆಂಡೆ | ಗುಲ್ಮ ದ ಕಚ್ಚು | ಮಹೋದರ |। ಪಾಂಡು | ಕ್ಷಯಾ 
ಶ್ವಾಸಾ | ಖಾಸಾ ಪೀನಸಾ! ಹೋಳು. ಅಸ್ತಿಶ್ರಾವ | ಅನದ್ದರಾ | 
ಹರಿಮುಖಾ। ವೆಂಬಗ್ರಂಥಿ ಮುಂತಾಗಿ ಪರಿಹರವಾಗುವದು ॥ ಕೃಷ್ಣಾಭ್ರಕ 
ಭಸ್ಮಾ ಮಾಡೋ ಕ್ರಮಾ ॥ 


ನವಿಷಯೆ : ಚೂರ್ಣಾದಿ ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ 


ಸುವ ವಿಧಾನ. 
ನಿಶೇಷ : ಅಸಮಗ್ರ ಪ್ರತಿ. ಇದೇ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯನಿಫೆಂಟು ಎಂಬ 
ಗ್ರಂಥವಿದೆ. 
006 
ಕೆ.ಎ. ೧೦೭/೨ ದ್ರೌಪದೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೧೨.೨1(೭.೮% ಮಧ್ಯ್ವೇಂದ್ರ (?) ? 
೧೫-೩೧ ಪತ್ರ ತ್ಠಿತ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿ ೩೦ ಅಕ್ಷೆರೆ 


ಆದಿ: ದ್ರವುಸದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು | 
ನಾಂದೀ ವೃತ್ತಾ ॥ 
ಶ್ರೀ ತ ದನಾಂಬುಜಃ ಶಸ್ತಿರರತೀಂ ಶ್ರೀಶೈಲನಾಥಂ ಶಿವಂ 
ಶ್ರೀ ದಾತಾರಸಖಂ ಜಗತ ೈಯನತಂ ಶ್ರೀಕಂಠ ವಿರಾಶಂ ಮ್ರುಢಂ 
ಶ್ರೀದಂ ಶಾಂತ ಕಲಾಿಧಕ ಸುಲಲಿತಂ ಶ್ರೀ ವತ್ಸ ರಾಶಾಕಂ 
ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ತಳ ಮಂದಿರಂ ಶುಭಕರಂ ಶ್ರೀ ಟೀತ್‌ ಭಜೇ | ೧॥ 
೫ ೫ ೫ ೫ 
ಬಕನ ಮುರಿದನಿಲಜಾದ್ಯರು ಸುಭೀಕ್ಷೆಯಲಿ 
ಪ್ರಕಟಿಸದೆ ಬಂದೂ ದ್ರುಪದಜೆಯ ಪ್ರೇಮದಲೀ ॥೧೪ ॥ 
ವರಿಸೀದ ಕಥೆಯ ನಾನೆಕ್ಟಗಾನದಲಿ 
ವರೆವೆನೈೈ ಮಥ್ತೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣನೊಲುಮೆಯಲಿ || ೧೫ ॥ 
ಅಂತ್ಯೆ : ಕಡಬು ಕಜ್ಜಾಯಗಳನಗಡಿಸುವಾ 
ದ್ರುಢ ಭಕ್ತರ ಪೊರವಗೆ ಮಂಗಳಂ 
ಬಿಡಜಿ ಪಶ್ಚಿ ಮ ದಿಕ್ಕಿನೊಳು ಪ್ರ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ ಸುವ 
ಕಡು ಜು ಗಣನಾಥಗೆ ಮಂಗಳಾ || ೫೫೫ 


೧೮೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ದುರಿತ ವಿದೂರಗೆ ಕರುಣ ಸಾಗರನೀಗೆ 

ರಿರತ ಪಾಂಡವರೆ ರಕ್ಚಗೆ ಮಂಗಳಂ 

ವೂರುತರನಾಗಿ ಪುಂನ್ನತದುಡುಪಿನ ನಂಮ್ಮ 

ಗುರುಮಧ್ವ ಪತಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಮಂಗಳಾ | ಮಂಗಳಂ ಜಯಮಂಗಳೆಂ 19೬! 
ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧ ಕ್ಶಂ ಪದನೂ ಐನೂರು ಐನತ್ತಾರಕ್ಕಂ ಮಂಗೆಳೆ 
ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


ವಿಷಯ : ದ್ರುಪದನ ತನುಜಿಯಾದ ದ್ರೌಸದಿಯ ವಿವಾಹೆ ಪ್ರಸಂಗ. 
ವಿಶೇಷ : ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಐರಾವತ, ಸುಭದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ, ಕನಕಾಂಗೀಕಲ್ಯಾಣ, 
ಸಭಾಸರ್ವ, ಇಂದ್ರಕೀಲ, ಚಿತ್ರಸೇನನ. ಕಾಳಗ ಮತ್ತು ೧೦೧ ನೇ. ಪತ್ರ 


ದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟಪರ್ವದ ಆರಂಭದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡು, ಗೌಳೀಫಲ 
ನಿರ್ಣಯ ಎಂಬ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


ಈ. 


057 
ಕೆಬಿ. ೭೯ ದ್ರಾಪದೀ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ನಾಟಕ 
ದು ೬. ಶ್ನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸು, ೧೮೫೦ 
೧.೪೮ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೧೨ಅಕ್ಟರ 


ಆದಿ: ಸೂತ್ರಧಾರಂ (ಪ್ರವೇಶಿಸಿ) 

ವ್ದ ತ್ತ! ಶ್ರೀ ಚಂಚತ್ಸುಮಹಾಬಲಾಚಲ ಚಲಚ್ಛ ೨೨ಗಾರಶೃಂಗಾಗ್ರದೋ 
ಳ್ನೀಚಾರಾತಿಯ ಲು ನಿಂಕಿಹ ಡನ !ಉಉಉ ಸುವ್ರಿ ೀತಿಯಿಂ 
ಶ್ರೀ ಚಾನುಕ್ಷಿತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಜಯೋತ್ಸಾಹಂಗಳನ್ನಿತ್ತು ತಾ 
ನಾಚಂದಾ ್ರರ್ಕವು ರಾಜ್ಯಮಾಳಿಸುಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥಂಗಳಿಸ್ಟ್ಟೀಡುತಂ || 

೫ ೫ ೫ ೫ 

ಕಂ ತರುಣಿಯೆ ಕೇಳತಿ ಮೃದುಪದ 
ಸರಣಿಗಳಿಂ ಬಾಲಚಂದ್ರಕವಿಕೃತಮಾದೀ 
ಕರುಣ ರಸಭರಿತ ಪಾಂಡವ 
ಚರಿತವ ಕರ್ಣಾಟ ಭಾಷೆಯಿಂದಾಡಿಸುವೆಂ ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಕಂ॥ ಈ ಚಾತುರ್ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸ 
ದಾಚಾರೋ ಭ್ರಾಯಭಕ್ತಿ ಸಂತೋಷಗಳಂ 


ದ್ರೌಪದೀ ವಸ್ತ್ರಾಪಹಾರೆ ೧೪೫ 


ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜ ನೃಪಮಣಿ 


ಗಾಚಂದ್ರಾರ್ಕಾಧಿಪತ್ಯಮದ್ರಿಜೆ ಕುಡುಗೆ 


೫ ೫ ೫ ೫ 
ತಾಯೆ ಚಾಮರಾಜ | ಗಾಯುರರ್ಡವಿತ್ತು 
ತಾಯೆ. ಶಂಕರನ | ಚಾಯೆ ಚಿತ್ಸಹಾಯೆ | ೩॥ ಶ್ರೀ 


ವಿಷಯ : ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಅರಣ್ಯವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಧರ್ಮರಾಯ ಯಕ್ಷರ ಸಂಭಾಷಣೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಸುಂದರಾಕ್ಷರ, ಇದು ಬಾಲಚಂದ್ರಕವಿ ಕೃತವಾದ ಪಾಂಡವಚರಿತೆಯ 


ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. 

6868 
ಕೆ.ಬಿ, 8೬೨ ದ್ರೌಸದೀ ವಸ್ಟ್ರಾಸಹಾರ: ಯಕ್ಷಗಾನ 
ಹ,.ಷಿ'ೀ೫ ೬” ? ಡಾ 
೧.೫೬ ಪತ್ರ ೧೭ ಪಂಕ್ತಿ ೧೪ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ದ್ರೌಸದಿ,ವಸ್ತ್ರಾಷಹಾರ: ಬರಿಯುವದಕ್ಕೆ ಆಕೋಗ್ಯನಸ್ತು || 
ನಾಂದೀ | ವೃತ್ತಾ || 
ಶ್ರೀಲೋಲಂ ಕರುಣಾರ್ಣವಂ ಗುಣನಿಧಿಂ ಶಾಂತಂ. ರಮಾವಲ್ಲಭಂ 
ಬಾಲಾರ್ಕಾನಿಭಕೋಟ ಸೂರ್ಯಸದ್ಭಶಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ 
ಸಾಲಂಕಾರಮುದಾರ ಮಂಗಳಕರಂ ಶ್ರೀ ವತ್ಸ ವಕ್ಸಸ್ಥೆಳಂ 
ಕ್ಷೀರಾಂಭೋನಿಧಿವಾಸ ಶೇಷಶಯನಂ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೀಶಂ. ಭಜೇ 1೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಯಾರು ಪೇಳ್ತರು ಕೇಳ್ವರವರನು 
ಶ್ರೀರಮರಣ ದಯವಿತ್ತು ರಕ್ಷಿನ 
ಚಾರು ಮಂಗಳ ಭಾಗ್ಯತರ ಸಂಪತ್ತು ಸುಖವಹುದು 
ಧಾರಣೀ ಜನರಿಂಗೆ ಧರ್ಮದ 
ಸಾರವಿದು ಹರಿಭಕ್ತರಿಂಗೆಯು, 
ಕಾರಣವು ಪಾಂಡವರವರ.ಕಥೆ ಸುಥೆಯ.ತೆರನಂತೆ.॥.೪೧೬.!! 
ಷ್ಟ ೫ ೫ ೫: 


೧೮೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಕ್ಲಿರಾಬ್ಧಿಯ ಮಥಿಸಿದ ಮಹಿಮಗೆ ' 

ವಾರಿಜನಾಭಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಗೆ 

ನಾರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ಸಹಿತಲಿ 

ಸಹಿತಲಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಹರಿಗೆ 

ನೀರೆರದಾರಾತೀಯ | ಬೇಳಾಗೀರೆ | ಶೋಭಾನೆ ॥ ೪೨೧ || 
ಸಂಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


ವಿಷಯ: ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಸಹರಣದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಸ್ಫುಟಾಕ್ಷರ ತೆಳುವು ಕಾಗದ. 


089 
ಕೆ ೫೬೪/೨ ದ್ರೌಪದಿ ಸೀರೆ ಸೆಳೆದೆ ಹಾಡು. ಹಾಡು 
೧೦.೨1ಸ೧.೮% "ಕೆ. ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ (?) ೧೯ನೇ ಶತಕೆ 
೪.೫ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ತಿ ೪೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ದ್ರಉಪದಿ ಶೀರೆ ಶಳದ ಉದೆಯರಾಗ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫ್ನೆಮಸ್ತು ॥ . 
ಹರಿಯೇ ವಾಸುದೇವಾಯಂನ್ನಮೋ ॥ 
ವಾಸುಕಿಯೊಳ್ಳೆಯನಾಯ 
ವಾಸವಾದ್ಯಖಿಳ ಮುನಿನಮಿತ ಪಾದಾಂಬೋಜ 
ಭೂಸುರ ಪ್ರಿಯನೆ ಭಜಕರನೆ ಪಾಲಿಸುವ 
ಕೇಶವ ಮುಕುಂದ ನೀನೊಲಿದು ॥ 
ಹರಿಯೇ ವಾಸುದೇವಾಯಂನ್ಸಮೊ॥ ಪಲ್ಲ॥ 
ಶುಂಡಾಲ ಪುರದೊಳಗೆ ದುರುಳ ದುರ್ಯೋಧನರು 
ಪಾಂಡುನಂದನರೊಳಗೆ ಕಪಟ ಜೂಜುಗಳಾಡಿ 
ಗಂಡರೈವರ ಮುಂದೆ ದ್ರುಪದ ಸುತೆಯಳ ಶರಗ ಪಿಡಿ 
ದಂಡಲದು ಶೀರೆಯನು ಸುಲಿವುತಿರೆ 
ಕಂಡು ಮನದಲಿ ಬೆದರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ನ 
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಸ ರಕ್ಷಿಪುದೆಂದು ಮೊಕೆಯಿಡಲು 
ಲಂಡ ಚತುರಂಗ ಬಂದುದಾಗಾ | ಹರಿಯೇ ವಾಸು ೧ | 


ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವಯಂವರ ೧೮೭ 


ಅಂತ್ಯ: ಆವನಿದನೊಬ್ಬನುದಯಕಾಲದೊಳೆದ್ದು ಪಾರಾಯಣವ ಮಾಳ್ಸ ಸುಜನರ್ಗೆ 
ಸಾವಿರ ಜನ್ಮದ ಸೂಚಿತಾರ್ಥದ ಪಾಪ ತಾನೆಹಹವಹುದೆಂದು ಮುಕುಂದ 
ನಿಗೊಪ್ಪಿ ಸಿದರು 
ಭಾವೆ ಕೇಳೆಂನ್ಸ ಮುಂದೆ ಭಾಷೆಯನು ಅರ್ಜುನಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ 
ಸಲಹುವೆನುಲಿವರೆಂನ್ನ 
ಜೀವ ಪಾಂಡವರೆಂಗನೂ | ಹರಿಯೇ ವಾಸುದೇವಾಯಂನ್ನಮೊ ॥ ೧೩ ॥ 
ಮಂಗಳಂ ಭವಹರಗೆ ಮಂಗಳಂ ಮುರಹರಗೆ 
ಮಂಗಳಂ ತರಳೆ ಅಭಿಮಾನವನು ಕ್ಟೊದವಗೆ 
ಮಂಗಳಂ ಕನಕಾದ್ರಿ ನರಸಿಂಹ್ರಗೆ 
ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಸದಾ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ | ಶ್ರೀ ॥ 


ವಿಷಯ: ದ್ರೌಪದಿಯು ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವುದು. 


ವಿಶೇಷ : ಈ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಅಜಾಮಿಳನ ಮೋಕ್ಬ ಉದಯರಾಗ ಎಂಬ ಇತರ 
ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಕೀಲ ಯಕ್ಸಗಾನ ಪ್ರಾರಂಭ 
ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಓಲೆ ಇದೆ, 


690 
ಕೆ.ಜಿ. ೭೭ ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವಯಂವರ ನಾಟಕ 
೮೬.೪% ಗಿರಿಭಟ್ಟಿರ ತನ್ಮುಯ್ಯ ? 
೧೨೪೬ ಪತ್ರ ೧೯ ಪಂಕ್ತಿ ೧೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಸೂತ್ರಧಾರಂ!| 
ವೃತ್ತ! ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಗಳದೇವತಾ ಮುಖಸರೋಜಾತಾರ್ಕ ಬಿಂಬಂ ದಯಾ 
ಧಾಮಂ ಪನ್ನಗರಾಜ ಮಂಚಶಯನಂ ಪಂಕೇಜ ಸಂಭೂತ ಸು 
ತ್ರಾಮಾದ್ಯಾಮರ ಮುಖ್ಯವಂದಿತಕರಂ ಭಕ್ತಾಂತರಂಗ ಪ್ರಿಯಂ 
ಚಾಮೋರ್ವಿಪತಿಗೀಗೆ ಭದ್ರತತಿಯಂ ದಾಮೋದರಂ ಸುಂದರಂ [| 
ತ ೫ ೫ ೫ 
ಕಂ॥ ಶೌರಿಯ ದಯದಿಂ ಲಾಕ್ತಾ 
ಗಾರದೆ ಕಂಟಕವ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಲೀ 
ವೀರ ಪಾಂಡವರು ದೃಸದ ಕು 


ಮಾರಿಯ ಕೈವಿಡಿದ ಕಣ್ಣೆಯನಾಡಿಪೆನೀಗಳ್‌ ೧೫! 


೧೮೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅಂತ್ಯ : ಎಲ್ಲರೂ ರಾಗ || 
ಸ ರವಾಗಿರಲಿ ವಧೂವರರೂ | ಸರಸ ಗುಣಾಸ್ವಿತರು | ಮಾನಿತರು ॥ ಪ1 


ವರಸುಕುಮಾರರ ಪಡೆಯುತೆ ಮುದದಿ 
ಧರಣಿಯೊಳಧಿಕಾನಂದವ ಪೊಂದಿ | ಆ 

ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾನುಗ್ರ ಹದಿಂದ 
ದೇವೇಶಗಮ ವೈಭವದಿಂದ 

ಯಾವಾಗಲು ಮಹಿತೋತ್ಸವದಿಂದ 
ಭೂವಲಯವ ಸಲಹುತ ಸುಖದಿಂದ ॥ ೧॥ 


(ಎಲ್ಲರೂ ತೆರಳುವರು) ಷಷ್ಕಾಂಕಂ ಸೆಂಪೂರ್ಣಂ! 
ನಿಷಯ : ದ್ರುಪದನ ಮಗಳಾದ ದ್ರೌಪದಿಯು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ವರಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ. 


ವಿಶೇಷ : ಸ್ಫುಬಾಕ್ಸರ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯದ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳಿವೆ. 


091 
ಕೆ.ಬಿ. ೧೬೫ ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವಯಂವರ ಯಕ್ಸ ಗಾನ 
೭.೬೬, ೨% ಲಿಂಗರಾಜ ೧೮೫೦ 
೧.೫೮ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೧೮ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ದ್ರೌಪತಿ ಸ್ವಯಂವರ ಬರ್ರಿವರೆ ಶುಭಮಸ್ತೂ | 
ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ | ಕ 
ಶ್ರೀಮದ್ಬ್ಪ್ರಹ್ಮ ಮುಖಾಮರಾರ್ಚಿತ ಪದಂ ಸುಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪದ್ಭವಂ 
ಸೋಮಾದಿತ್ಯ ಸಹಸ್ತ್ರತೇಜಸದ್ಭಶಂ ಸ್ವಾನಂದ ಭಾಗ್ಯೋದಯಂ 
ಭೀಮಂ ಸತ್ತಸಮಾನ ಶೌರ್ಯಮದಿಕಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಕ್ಷಾಮಣಿಂ 
ಹೇಮಾಲಂಕೃತ ಶೋಭಿತಂ ಗುಣಯುತಂ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೀಶಂ ಭಜೀ ॥ 


4 ೫೩ ೫೩ ೫೩ 
ಕಂದ | ಹರ ಕೃಪೆಯೊಳು ಪಾಂಡುಕುಮಾ 
ರರು ಕಳಿಯುತ ಚತುಭವನಮಸಥದೊಳ್ಳಲರಂ 
ತರಿದು ದ್ರೌಪತಿಯಂ ತಾಂ 
ಸರಿಣಯವಂ ಪಡದ ನರನ ಕಥೆಯ ಸೇಳ್ತೆಂ 1 ೧೪॥ 


ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವಯಂನರ ೧೮೯ 


ಅಂತ್ಯ : ಕಂನ | ಹರಿ ಬಹು ಸಿದ್ಧಿ ರವಿ ಹೆಯ 
ವರ ವಿಧುಮಿತ ದುಂದುಭಿಯೊಳಗೇಳನೆ ಮಾಸೆಂ 
ತೆರಳುವರಿತಕೊಳು ಪೇಳ್ದಂ 
ಹರುಷದೊಳೀ ಕಥೆಯನೊಲಿದು ಲಿಂಗನರೇಂದ್ರಂ | ೪೨೬ || 
ಅಂತು ಸಂಧಿ ೪೨೬ ಕುಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ. 


ನಿಷಯ : ದ್ರೌಪದಿಯು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ವರಿಸಿದ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ: ಸ್ಫುಟಾಕ್ಸರ. 


093 
ಕೆ.ಬಿ. ೪೮೩/೨ ದ್ರೌಪದೀಸ್ನ [ಯಂವರ' ಯಕ್ಷಗಾನ 
ಹ೬1 ೬1% ಜಗ ೧೮೫೦ 
೩೦.೧೧೯ ಪತ್ರ ೧೪ ಪಂಕ್ತಿ ೧೯ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ದ್ರೌಪತಿ ಸ್ವಯಂವರದ ಕಥೆ ನಾಂದಿ ಕಂದ || 
ಶ್ರೀಕರ ಸದಯುಗ ಭಜನಾ 
ಸ್ತೋಕ ವಿಷದ್ವಂಸಕಂ ಹಿಮಾಚಲತನಯಾ 
ನೇಕ ತಪಃಫಲರೂಪಂ 
ಬೇಕಾದಿಷ್ಟವನು ಕುಡಗೆ ಕಾಳೀನಾಥಂ ॥ ೧॥ 
೩ ೫ ೫ ೫೩ 
ಕಂದಾ | ಹರಕೃಪೆಯೊಳು ಪಾಂಡುಕುಮಾ 
ರರು ಕಳಿಯುತ ಜತುಭವನಮ ಪಥದೋಳ್ಳಳರಂ 
ತರಿದು ದ್ರೌಪದಿಯಂ ತಾಂ 
ಪರಿಣಯವಂ ಪಡದ ನರನ ಕಥೆಯಂ ಪೇಳ್ವೆಂ ॥ ೧೪॥ 


ಅಂತ್ಯ: ವಾರ್ಧಕ || ಚರರ ಮುಖದಿಂದಲೀ ವಾಕ್ತಿಯಂ ಕೇಳುತ್ತ 
ತೆರಳೆ ಕೌರವರವರ ಸಂತೈಸುತಂದು ನೃಪ 
ರಿರದೆ ವಿದುರನ ಕಳುಹಿ ಕರತರಿಸಿ ಪಾಂಡವರ ಕರುಣದಿಂ ಸಂತೈಸುತ 
ಹರುಷದಿಂ ಮೆರೆಯುವಿಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ಥ ಪುರವೀಯೆ 
ವರ ಪಾಂಡುಸುತರು ಸುಖದಿಂದಿರ್ದರೆಂದಾಗ 
ಧೆರಣೀಶತಿಲಕ ಜನಮೇಜಯಗೆ ಪೇಳಿದಂ ಮುನಿಪ ವೈಶಂಪಾಯನು 
| ೪೨೧ | 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


೫೩ ೩ ೫೩ ೫ 


ಸಂಗತ ಕರುಣಾಪಾಂಗ 

ಲಿಂಗಭೂಪಾಲಾಂತರಂಗ 

ರಂಗನರ್ತಕ ಮಹಲಿಂಗ | ಶುಭ ಮಂಗಳಿಂ | ೪೨೪ |! 
ಕಂದಾ | ಹರಿಬಾಹು ಸಿದ್ಧಿ ರವಿ ಹೆಯ 

ವರ ವಿಧುಮಿತ ದುಂಧುಭಿಯೊಳಗೇಳನೇ ಮಾಸಂ: 

ತೆರಳುವನಿತರೊಳೆ ಪೇಳ್ದಂ 

ಹರುಷದೊಳೀ ಕಥೆಯನೊಲಿದು ಲಿಂಗನರೇಂದ್ರಂ | ೪೨೫ || 


ಸಂಪೂರ್ಡಂ ॥ ಶ್ರೀ॥| ವಾರ್ಧಕ ೨೮ ಭಾಮಿನಿ ೨೧, ಕಂದಾ ೩೫-೪೮ | 
ನಿಷಯ : ದ್ರೌಪದಿಯು ಕಿ.ನತನ್ನು ವರಿಸಿದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಸ್ಫುಬಾಕ್ಷರ, ತೆಳವುಕಾಗದ. ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕುಶಲವರ ಕಥೆ' ಎಂಬ 
ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ೧೯ ಶುದ್ಧ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. 


0693 
ಕೆ.ಬಿ. ೫೦೧ ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವಯಂವರ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೮1 ೬೬.೨1 ಲಿಂಗರಾಜ ೧೮೫೦ 
೧೨೭೮ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ತಿ ೧೮ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ದ್ರೌ ಸದೀಸ್ವಯಂವರದ ಳಿ ಜು ದೆ ಜಿ 
ನಾಂದಿ ಕಂದ ಶ್ರೀಕರಪದಯುಗಭಜನಾ 
ಸ್ತೋಕಲಿನ ಧ್ವಂಸಕಂ ಹಿಮಾಚಲತನಯಾ 
ನೇಕ ತಪಃ ಫಲರೂಪಂ 
ಬೇಕಾದಿಷ್ಟವನು ಕುಡುಗೆ ಕಾಳೀನಾಥಂ | ೧॥ 
ರಾಗ | ನಾಟ || ಆದಿತಾಳ: 
ಜಯ ಜಯ ದಕ್ಷನೆ ದಕ್ಸಶಿಕ್ಷಕನೆ ॥ ಸ್ಸ॥ 
ವಾರಣವಾರಣ ದುರಿತನಿವಾರಣ 
ಮಾರವಿದಾರಣ ಗೌರೀರಮಣ ॥ ೨1 


2೫ ಫಿ ಹ ೫ 


ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವಯಂವರ ೧೯೧ 


ಕಂದ ! ಹರಕೃಪಸೆಯೊಳು ಪಾಂಡುಕುಮಾ 
ರರು ಕಳಿಯುತ ಜತುಭವನಮ ಪಥದೋಳ್ಪಳರಂ 
ತರಿದು ದ್ರೌಪದಿಯಂ ತಾಂ 
ಪರಿಣಯವಂ ಪಡದ ನರನ ಕಥೆಯಂ ಪೇಳೆಂ | ೧೪ ॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಕಂದ | ಹರಿ ಬಾಹು ಸಿದ್ಧಿ ರವಿ ಹಯ 
ವರ ವಿಧುಮಿತ ದುಂದುಭಿಯೊಳಗೇಳನೆ ಮಾಸಂ 
ತೆರಳುವನಿತರೊಳೆ ಪೇಳ್ದಂ 
ಹರುಷದೊಳೀ ಕಥೆಯನೊಲಿದು ಲಿಂಗನರೇಂದ್ರಂ | ೪೨೫ ॥ 


ಸಂಪೂರ್ಹಂ ಶ್ರೀ! ವಾರ್ಧಕ ೨೮, ಭಾಮಿನಿ ೨೧, ಕಂದ ೩೫-೮೪ ಸಂವತ್ಸರ ಆ 
ಮಾಸ ೮ ಪಕ್ಷ ೧ ದಿನ ೪ರಲ್ಲೂ ಬರದದ್ದೂ॥ 


ನಿಷಯ : ದ್ರೌಪದಿಯು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ವರಿಸಿದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಅಕ್ಷರಗಳು ಗುಂಡಾಗಿ ವಿರಳವಾಗಿವೆ. 


ಹ 


094 
ಕೆ.ಬಿ. ೪೦೬ ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವಯಂವರ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೮,೨1)(೬,೭1 ಮಧ್ವೇಂದ್ರ? 9) 
೧.೩೫ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೨೩ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವಯಂವರ ಬರಿಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು ॥ 

ಶಾರ್ದೂಲವೃತ್ತ!( ಶ್ರೀದುರ್ಗಾವದನಾಂಬುಜಸ್ಥಿರರತಿಂ ಶ್ರೀಶೈಲನಾಥಂ ಶಿವಂ 
ಶ್ರೀದಾಕಾರ ಸಖಂ ಕರೀಂದ್ರವರದಂ ಶ್ರೀಕಂಠವಿಸಾಶಂ ಮೃಡಂ 
ಶ್ರೀದಂಶಾರತಕಲಾನಿಧಿಂ ಸುಲಲಿತಂ ಶ್ರೀವತ್ಸರಾಶಾಕರಂ 
ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂದಿರಂ ಶುಭಕರಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಂ ಭಜೀ ॥೧॥ 
ಬಕನ ಮುರಿದನಿಲಜಾಧ್ಯರು ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಲಿ 
ಪ್ರಕಟಿಸದೆ ಬಂದು ದೃಪದಜೆಯ ಪ್ರೇಮದಲಿ ॥ ೧೦ | 
ವರಿಸಿದಾ ಕಥೆಯಂನು ಯಕ್ಸಗಾನದಲಿ 
ವರವೆನ್ಸೈ ಮದ್ವೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ನೊಲುಮೆಯಲಿ 1೧೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಪುಣ್ಯಪುರುಷ ರಂಗಧಾಮನಿಗೆ 
ಮಂಗಳಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರಸಫಿಗೆ | ೫! 


೧೯೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ನರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧ಕಾಂ ಪದನೂ ೪೪೬ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ೧೪೬ ಅಂತು 
೫೯೨ ಕಾಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರಿ. ಕ 

ಪ್ಲವ ಸಂ | ಮಾರ್ಗಶಿರ ಬ ೭ ಬುಧವಾರ ರ್ಸೆ ೧೯೦೨ನೆ ಯ್ಲಿವಿ ಜನವರಿ 
ತಾರೀಕು ೧ಿಲ್ಲು-ದ್ರೌಪದಿಯ ಸ್ವಯಂವರ ಸೆಂಪೂರ್ಣಃ. 


ವಿಷಯ : ದ್ರೌಪದಿಯು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ವರಿಸಿದ ಕಥೆ, 


ವಿಶೇಷ : ಅಕ್ಷರಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. 


095 
ಕೆ.ಎ. ೧೮೩/೫ ದ್ವಾದಶ ಮಂಜರಿ (ಭಜಗೋವಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ) ಶ್ಲೋಕ, ಟೀಕು 
೧೧೮% ? ? 
೧೭೦-೧೭೪ ಪತ್ರ ೨೧ ಪಂಕ್ತಿ ೨೭ ಅಕ್ಚರ 


ಆದಿ: ದ್ವಾದಶ ಮಂಜರಿ- 
| ಸಂಸಾರೆ ಸಂನಿಹಿತೇ ಕಾಲೆ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ಡ್ರು ಕಿಂ ಹಿ ಕರಣೆ | 
ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಮೂಢಮತೆ ॥ 
ದಿನಮಪಿ ರಜನಿ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಶಿಶಿರ ವಸಂತೌ ಪುನರಾಯಾತಃ! '' 
ಕಾಲ; ಕ್ರೀಡತಿ ಗಚ್ಛತ್ಯಾಯುಃ ತದಪಿ ನ ಮುಂಚತ್ಯಾಶಾಪಾಶಃ ॥| 
ಭಜಗೋವಿಂದಂ ॥ ೧॥ 


ಬೀ॥ ಹೆಗಲು ರಾತ್ರೆಯು ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಾತಃಕಾಲವು ಶಿಶಿರ ವಸಂತಾದಿ 
ರುತುಗಳು ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಲವೇ ಆಯುಸ್ಸು ಕಳೆದು ಹೋಗುತಲದೆ! 
ಆದಾಗ್ಯು ಆಶೆಯು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ | ಯಲೈ ಮೂಢಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನೇ 
ಗೋವಿಂದನಂನು ನಿರಂತ್ರರದಲ್ಲೂ ಭಜಿಸು ॥ ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ ;: ಯೋಗರತೋ ವಾ ಭೋಗರತೋ ವಾ 
ಸಂಗರತೋ ವಾ ಸಂಗವಿಹೀನಃ |' 
ಕಿಂಚಿದ್ದ _ಹ್ಮಣೆ ರಮತೇ ನಿತ್ಯಂ 
ನಂದತಿ ನಂದತಿ ನಂದತ್ಯೇವಂ | ಭಜಗೋವಿಂದಂ | ೨೫ ॥ 
ಶ್ರೀಮತ್ಸರಮಹಂಸ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಮಾದ ದ್ವಾದಶ 
ಮಂಜರಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ. 


ವಿಷಯ ; ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ದ್ವಾದಶ ಮಂಜರೀ ಸ್ತೋತ್ರದ ಟೀಕು. 


ದ್ಯಾದಶಾನುಪ್ರೇಕ್ಷೆ ರ್ಗ 


ನಿಶೇಷ : ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಾ ಮೃತ, ವೇದಾಂತೆಡಿಂಡಿಮ, 
(ಸಂ) ನಕ್ಬತ್ರಮಾಲಿಕಾ, (ಸಂ) 'ಎಿನಕೋಫ ಸ್ತೋತ್ರದ ಓೀಕು, 
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳಿವ. 


0960 

ಇ 
ಫೆ ೨ಕ/ಕ್ಕ ದ್ವಾದಶಾನುಪ್ರೇಸ್ಸೆ ಸಾಂಗತ್ಯ 
೧೬,೪”)ೀ೧.೯" ವಿಜಯಣ್ಣ ೧೪೪೮ 
೧.೫೬ ಪತ್ರ ೮೨ ಪಂಕ್ತಿ ೭೦ ಅಕ್ಷರ 

ಆದಿ : ದ್ವಾದಶಾನು ............. ಭನ್ಯರು 


ಸಾಧಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗ ಮೋಕ್ಸವನೂ || ಪಲ್ಲವ | 
ಶ್ರೀಮದಮರನಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಕುಟ 

ಜ್ಯ ದಿಸುವೆ | ೧॥ 
ಸ ರವಸಪೆಟು ಕರ್ಮಂಗಳ ಗೆಲ್ವು 
ಶುದ್ಧರೆನಿಪ ಸಿದ್ಧರಿಗೆ 
ಸಿದ್ಧಪದನಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಬಗೆಇಂದ 
ಶುದ್ಧ ಮನದಿ ವಂದಿಸುವೆ | ೨ 


ಅಂತ್ಯ: ತ್ರಿಜಗದಭ್ಯುದಯ ನದವ ನಿಜದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ 
ಸುಜನರು ಭಾವಿಸುವವರಿಗೆ 
ಅಜರಾಮರವಿಗು ಜಿನಭಾಷೆ ತಪ್ಪದು 
ವಿಜಯಂಣಗಳು ಹೇಳಿದರೂ || ೩೩೦ | 
ಇ ಇ 4 ತೆ 
ಇತಿ ಶ್ರಿ ೇಮದ್ದೆ ೇವೇಂದ್ರ ವೃಂದ ಮಣಿಮಕುಟ ಕಿರಣರಂಜಿತ ಪಾದಾರ 
ವಿಂದಾ ಬಾಮ ಭಗವದರ್ಹತ್ಪ ರಮೇಶ್ವರ ಮುಖಕಮಲ ವಿನಿರ್ಗ್ಗತ 
ದ್ವಾದಶಾನುಪ್ರೆ ೇಕ್ಷೆಯೊಳು ಭೋದಿ ದುರ್ಲ್ಲಭಾನುಪ್ರೆ ಕ್ಷೆ: ನಿರೂಪಣಂ 
ದ್ವಾ _ದಶಃ। 
ಇತಿ ದ್ವಾದಶಾನುಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಸಮಾಪ್ತಃ | ಶ್ರೀ | 


ನಿಷಯ : ಜೈನ ಮತದ ದ್ವಾದಶಾನುಪ್ರೇಕ್ಷೆಗಳ ನಿಚಾರ. 
13 


೧೯೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ವಿಶೇಷ: ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳ ಕೆಲವು ಗರಿಗಳು ತ್ರುಟತ. ಶಕಟರೇಫವಿದೆ. ಧರ್ಮ 
ಪರೀಕ್ಷೆ ನೋಂಪಿಯ ಕಥೆಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳು ಇದೇ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿವೆ. 


097 
ಕೆ. ೧೨ತ್ತಿ ದ್ವಾದಶಾನುಪ್ರೇಕ್ಷೆ ವೃತ್ತ 
೧೬,೬1 «೧.೭” ? ?) 
೧.೭೧ ಪತ್ರ ೩ ಪಂಕ್ತಿ ೭೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀಯುಂ ನಿರ್ಮಲವಂಶಮುಂ ವಿಭುತೆಯುಂ ಸಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ವೇದಿತ್ವಮುಂ 
ಕಾಯಾಯು ಸ್ಥಿರಭಾಮುಂ ಮನುಜನಾವಂಗಾದೊಡಂ ಮತ್ತುಪಾ 
ದೇಯಂ ಹೇಯಮಿದೆಂದುತಾಂ ಸ್ವಪರ ತತ್ತ್ವ್ವಾತತ್ತ್ವಮಂ ಕಾಣದಂ 


ದಾಯಲ್ಲಂ ವಿಫಲಂಗಳೆಂದಜುಪಿದೈ. ನಿರ್ವಾಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೀ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ವರರಾಜ್ಯಂಗಳ.............ಸಾದಿಸಲು ಬಕ್ಟುಂ 
ಚಕ್ರವರ್ತಿತ್ವಮುಂ....... ಳ್ಗುಂ ಸಲೆ ಬೋದಿರತ್ನಮೇ ಕರಂ 
ನೋಡಲ್ಯಾಹಾ ದುರ್ಲಭಂ | 
ಗದ್ಯ || ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ದೇವೇಂದ್ರ ವೃಂದಮೆ.....ಭಾನುಪ್ರೇಕ್ಸಾ ನಿರೂಪಣಂ 
ದ್ವಾದಶತಮ ಸರಿಜ್ಛೇದಂ || ಇತಿ ದ್ವಾದಶಾನುಪ್ರೇಕ್ಸಾಸ್ಪಮಾಪ್ತಃ ॥.... 
ಪಾಡವೆ ಶರಣಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯತ್ರ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಯೆನ್ನಗುರು ಅಕಲಂಕಜೇವರ 
ಸದಕ್ಕೆ ಸದಾಕಾಲವೂ ನಮೋಸ್ತು ॥ ವೀತರಾಗಾಯ ನಮಃ 


ನಿಷಯ : ಜೈನಮತದ ದ್ವಾದಶಾನುಪ್ರೇಕ್ಷೆಗಳ ವಿಚಾರ. 


ವಿಶೇಷ : ಶಿಥಿಲಪ್ರತಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಪಾತವಿದೆ. ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇಜಿ. 


098 
ಕೆ.ಎ. ೪೫/೨ ದ್ವಾದಶಾನುಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಕಂದ್ಕ ವೃತ್ತ 
೧೨,೯% (೭.೯1 ? ) 
೬೦.೬೪ ಪತ 
ತ್ರ ೨೩ ಪಂಕ್ತಿ ೨೪ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ದ್ವಾದಶಾನುತ್ರೇಕ್ಸೈೆ ಪ್ರಾರಂಭಾ॥ 
ವರರಾಜ್ಯಂ ಸುರಚಾಪ ಬಂಧುಜನಮುಂ ಸಂಧ್ಯಾರುಣಂ ಮತ್ತಾವಾ 
ರಾಣಮುಂ ವಾಜಿರಥಂ ಪದಾತಿನಿವಹಂ ಸ್ತ್ರೀಯರೃಳುಂ ಪುತ್ರರುಂ 


ಧನಂಜಯ ನಿಘಂಟು ೧೯೫ 


ಘನಮೇಘಾಕೃತಿ ರೂಪು ಯೌವನಬಲಂ ನಿದ್ಯುಚ್ಚಲಂ ನೋಳ್ಪಡಂ 

ನಿರುತಂ ನಂಬಲುಬೇಡ ಜೀವ ನಿನಗಂ ನದ್ಭರ್ಮಮೊಂದೇ ಧ್ರುವಂ ॥೧॥ 

ಸುರಲೋಕಂಗಳ ಪೊಕ್ಕಡಂ ಇರದೆ ತಾಂ ಪಾತಾಳಮಂ ಪೊಕ್ಕಡಂ 

ಗಿರಿದುರ್ಗ್ಗಂಗಳೊಳಿರ್ದೊಡಂ ಶರಧಿಯಂ ಪಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಪೋಗಿರ್ದ್ವಡಂ 

ಭರದಿಂ ಪರ್ವತಾಗ್ಗ ದಲ್ಲಿ ಗುಹೆಯಂ ಪ್ರೊಕೈಿರ್ದ್ವದಿಂತೆಲ್ಲಿಯುಂ 

ಶರಣೆಲ್ಲಂ ಪೆರತಾವ ಠಾವು ನಿನಗಂ ಸದ್ಭರ್ಮದುರ್ಗ್ಸಂ ವಿನಾ | ೨॥ 
ಅಂತ್ಯ : ಕಂದಾ | ಪರಮಸಯೋಗಿ ಆಯೋಗಿಗ 

'_ ಛಿರದೆಡೆಯೊಳು ನೋಡಲಿಂತು ಹಂನೆಂದೆಡೆಯೊಳು 
ಪಿರಿದಪ್ಪ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ 
ನಿರುತಮಸಂಖ್ಯಾತ ಗುಣದಿ ನಿರ್ಚರೆಯಕ್ಕುಂ | ೨೭ 


ನಿಷಯ : ಜೈನಮತದ ದ್ವಾದಶಾನುಪ್ರೇಕ್ಷೆಗಳ ವಿಚಾರ. 


ವಿಶೇಷ : ಅಸಮಗ್ರ. ೨೭ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. ಮೋಡಿ ಅಕ್ಷರ. ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 
'ಯೋಗರತ್ನಾಕರ ಮತ್ತು ಲೋಕಸ್ವರೂಪ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 


699 
ಕೆ. ೩೬೬/೫ ಧನಂಜಯ ನಿಘಂಟು (ಸಟೀಕಾ) ಶ್ಲೋಕ, ದೀಕು 
೮.೭% 4 ೨,ತ್ಟಿ? ? ? 
೬೪-೯೮ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೪೦ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಥನಂಜಯ.-.-- 


ತಂ ನಮಾಮಿ ಸರಂಜ್ಯೋತಿರವಾಗ್ಮನಸಗೋಚರಂ | 

ವುನ್ಮೂಲಯತ್ಯವಿದ್ಯಾಂ ಯದ್ದೇದ್ಯ ಮುನಿರ್ಲಯತ್ಯಪೆಯತ್‌ 1 
ಆವನಾನೊರ್ವ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕೇವಲಜ್ಞಾ ನವು ಅವಿದ್ಯಾ ಅಗ್ವಾ ನವನು| 
ವುನ್ಮೂಲಯತಿ | ಬೇರ್ನೆರಸಿ ಕಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾಂ | ಸುಜ್ಞಾ.ನವನು | ವುನ್ಮೂಲ 
ಯತಿ ! ಪ್ರಕಾಶಮಂ ಮಾಳ್ಸೆ | ಅಹಿ ಮತ್ತೆಯುಂ | ಅವಾಗ್ಮನಸಗೋರಂ 
ವಾಕ್ಕಿಂಗೂ ಮನಸ್ಸಿಂಗೂ ಗೋಚರಮಲ್ಲದ | ತತ್‌ ಅಂತಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ 
ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಮಾಮಿ! ನಮಸ್ಕಾರಮಂ ಮಾಕ್ಸೆ ।॥೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಸೈಂಗಾರಾದೌ ಕಷಾಯಾದೌ ಫೈತಾದೌ ಚ ನಿಷೇ ಜಲೇ | 
ನಿರ್ಯ್ಯ್ಯಾಸೇ ಪಾರದೇ ರಾಗೆ ನೀರ್ಯ್ಯೇ ಚ ರಸಯಿಷ್ಯತೇ 1 


೧೯೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಟ್ಳ್ಯೂ!! ಸೃಂಗಾರಾದೌ। ಶೃಂಗಾರಾದಿಯಾದ ನವರಸೆಂಗಳಲ್ಲಿ ! ಕಷಾಯಾದೌ। 
ಕಷಾಯ ಕಟು ತಿಕ್ತ ಮಧುರ ಆಮ್ಲ ಲವಣ ಯಾ ೬ಅಳ್ಲಿ | ಫೈತಾದಾೌ | 
ತುನ್ಸ ಮೊದಲಾದ ರಸೆಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷೇ| ವಿಷೇಷ ನಲ್ಲಿ| ಜಲೇ | ನೀರಿನಲ್ಲಿ | 
ವಿಯ್ಯಾಕ್ಯಸೆ [ ಷಗಿನದಲ್ಲಿ । ಪಾರದೆ! ಪ ಪಾದರದಲ್ಲಿ | ರಾಗೆ | ರಾಗದಲ್ಲಿ | 
ವೀರ್ಯ್ಯ! ನೀರ್ಯ್ಯದಲ್ಲಿ | ರಸಃ। ರಸಶಬ್ದವು | ಯಿಷ್ಯ ತೆ! ಪೇಳಲ್ಲ ಟ್ಟುದು 
| ಬ || 

ಧನಂಜಯ ನಿಫೆಂಟು ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರಿೀ!| ಕ 


ನಿಷಯ : ನಿಘೆಂಟು (ಧನಂಜಯ ನಿಫೆಂಟನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಟಕೆ) 


ನಿಶೇಷ: ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ೬೭,೬೯,೭೦,೭೬೮೧.೮೩೯೨ ಈ ಕ್ರಮಾಂಕದ ೬ಓಲೆಗಳಿಲ್ಲ. 
ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ರತ್ನಾಕರ, 
ಪದ್ಯನಾನಾರ್ಥ, ಏಕಾಕ್ಷರ ನಿಫಘೆಂಟು, ನಾನಾರ್ಥರತ್ನಾಕರ (ಸಟೀಕಾ) 
ಭಾರತನಿಫೆಂಟು, ಕರ್ಣಾಟಕ ಶಬ್ದಮಂಜರಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಕೊನೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ೧೦೪ರಿಂದ ೧೧೦ ವರೆಗಿನ ಕ್ರಮಾಂಕ 
ವುಳ್ಳ ಆರು ಓಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಇದೂ ಅಪೂರ್ಣ- 


ಗೆ 
ಕೆ.ಬಿ. ೨೯೦/೬ ಧನಂಜಯ ನಿಘಂಟು (ಸಹೀಕು) ಶ್ಲೋಕ, ಓೀಕು 
೭.೬% (೬, ತ್ನ” ? ? 
ಿ೪__೭೩, ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಧನಂಜಯನಿಗಂಟು ಬರೆಯುವದಕೆ ಸ ನಿರ್ವಿಫ್ನಮಸ್ತು || 


ಶ್ಲೊ ೇೀಕ|| ತಂ ನಮಾಮಿ ಪರಂಜೋತಿರವಾಗ್ನ ಒನಸಗೋಚರಂ | 
'ಪ್ರಂಕೂ, ಬಲಿಯತ್ಯವಿದ್ಯಾ ೦ ಯದಿ ವ್ಯಾಮುಂಸ್ಮೀಲಯತ್ಯಃ || 


ಟೀ ಆವದಾನೊಂದು ಪ ಪರಂಜೋತಿಸ್ತರೂಪವೂ। ಅನಿದ್ಯಾಂ। ಅಗ್ಲಾ ಸ್ಹನನಂನ್ನು 
ವುಂನ್ಮೂಲಯತಿ | ಬೇರುವೆರತಿ ಕೀಳ್ವುದೂ | ವಿದ್ಯಾಂ | ಸದ್ವಿದ್ಯಯಂನು| 
ವುಂನ್ಮೀಲಯತಿ | ಪ್ರಕಾಶವಂ ಮಾಳ್ಪುದೂ ॥ | | ಮತ್ತೆ | ಅವಾಕ್ಕ 
ನಸ ಗೋಚರ ವಾಕ್ಯುಗಳಿಗೂ ] ಮನಸ್ಸ ಗೂ | ಸು | 
ಬರತ | ತತ್‌! ತತ ಶೃರಂಜೋತಿಃ |: ಅಸರಂಜೋತಿ 


ರೂಪವಂನೂ | ಅಹಾ | ನಾನೂ | ಸಾರಿ! ನಮಸ್ಕಾ ರವಂ ಮಾಡ್ಕ 
ತ ॥೧॥ 


ಧನ ವಾಸ್ತು ನಿರ್ಣಯ ೧೯೭ 


ಅಂತ್ಯ: ಪ್ರಮಾಣ ಕಮಲಂ | ಕಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಪಾದಸ್ಯೆ ಲಕ್ಷಣಂ 
ದ್ವಿಸಂದಾನಂ ಕವೇಃ ಃ ಕಾವ್ಯಂ ರತ್ತ ತ್ರಯಮಚ್ಲಿಮಂ | 
ತಂ ಕಾವ್ಯಮನುಜಾ ಯಸ್ಯ ತರವಿಂನಂ ಶಿರೋಮಣಿ; 
ಪ ಸ! ನಾಮಮ ಲ್ಭ ತ ೇಕಾನಾಂಚ ಶತದ್ವಯಂ ೧೬೪ ॥ 


ಕಸ ನಿಫೆಂಟು ಸ ಸ ಮಂಗಳ ಮಹಃ | ಶ್ರೀ॥ 
ನಿಷಯ : ನಿಘೆಂಟು (ಧನಂಜಯ ನಿಫೆಂಟನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಟೀಕೆ.) 


ವಿಶೇಷ: ತೆಳುವುಕಾಗದ. ಇದರೊಡನೆ ಶಬ್ದರತ್ನಾಕರ, ಪದ್ಯನಾನಾರ್ಥ, ಕರ್ಣಾಟಕ 
ಧಾತುಗಳು, ಭಾರತ ನಿಘಂಟು, ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಮಂಜರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ 


ಗಳಿವೆ. 
701 
ಕೆ. ೬೪೪ ಧನವಾಸ್ತು ನಿರ್ಣಯೆ (ಭೂಗರ್ಭ ದ್ರವ್ಯ) ಗದ್ಯ 
೧೪)ೀ೧.೫% ? 
೧.೨೧೪ ಪತ್ರ ೫ ಪಂಕ್ತಿ ೬೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರುವರ ನಮಸ್ಕಾರಂ || ಶತತ್ರಿದರುಶನ ಸ್ಥಾಪಕ ಜಗದ್ಗುರು 
ವರ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆಯಾ ಕೃತಿ ಆಗಮವ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ। ಯಾ ಚತುರ್ಧಶ 
ವನಂಗಳಲ್ಲಿರ್ಪ ದನಂಗಳಿಗೆ ಮನು ಬ್ರಾಂಹ್ಮಣ ಮಾಡಿದ | ಧನ 
ವಾಸ್ತುವನು ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಆಯುವದಕ್ಕೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಸ್ವರ್ಯ 
ಮಸ್ತು | ಶ್ರೀರಸ್ತು ೫ ೫೩ ೫% 
ಶ್ಲೋಕ | ಸರ್ವವಿಸ್ವಾಂ ಕ್ರುತಂ ಚ ನಿರ್ಗುಣ ವಿಶ್ವಕಾರಂ ಚ 
ನಿಶ್ವವಿಶ್ವಾನಿ ಕ್ರುತಂ ಚ। ಜಗದ್ರಾಜಂ ವಿಶ್ವಕಾರಂ ಚ || 


ಟೀಕು! ಸರ್ವ ವಿಶ್ವಕ್ರುತಂ ಚ] ಸರ್ವಭೂಮಿಗು ಕರ್ತುವಾದಂತ ಮನು 
ಬ್ರಂಹ್ಮೆ] ನು| ವಿಶ್ವ ಸ್‌ ಕ್ಲಿತಿಗೆ ಆತನೆ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದ ಕ್ರುತಂ 
ಹದಿನೆಂಟ್ಟು ಯುಗಂಗಳಿಂದಾಲು | ಬಾ| ಯಾ ಜಗಕ್ಕೆ ಶ್ರಿಶ್ಟಿ ಸ್ಮಿತಿ 
ಲಯಕ್ಕೆ ನ ಬಾಡ ನಿರ್ಗುಣಾಕಾರ ಪುರುಷನಾದ ಮನುಬ್ರ 'ಹ್ಮನು 
17೫೫೭ ೫೬ (ಯಾ ಗುಣಾಕಾರದೆ ಭಾಗಾಂಶವಂನು ನೋಡಿ! ವಿಂಗಡಿಸಿ 
ಕೊಂಡು ಯಾ ಫ್ರುಥ್ವಿಯೆ | ಜಾಕಾರಿಸುತ್ತ ಬರುವದೆಂದರಿಉದು | 


೧೯೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅಂತ್ಯ: ಆ ಪುರದ ಪೂರ್ನಬಾಗವದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ತೀರದೆ ಅಗ್ನಿದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಲುವನೆಂ 
ಯಿರುವಡು | ಅಲ್ಲಿ ಐಏನುಮಂಟಸ ಯಿರುವವೂ | ಆ ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯೆ 
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ! ವಂದು ವೃಷಬ ಯಿರುವದು ಅದರ ಕೆಳೆಗೆ ವಂದು ಲಕ್ಷ 
ದನಂ ಯಿರ್ಪೆದೂ ಅದರಾಯು....... ದುವಕಿ ಸಾವಿರ ವರುಷಾ | ಅದಕ್ಕೆ 
ಬಲಿ ನೂರುಮಾನ ನೆಲ್ಲಕ್ಸಿ ಅಂನ ಹಂಣು ಕಾಯಿ ದೂಪ ದೀಪ ಚಂದನ 
ಗಂದಾಕ್ಸತೆ ತಾಂಬೂಲದಿಂ | ಮೂರು ಬಗೆ ಪುಷ್ಪ ವಂದು.......ರನಬಲಿ 
... ದಲ್ಲಿ ಸಮಾಲಿಕೆಯಂಬ ದೇವತೆಯಿಸವಳು % % % ಬತ್ತಿ ಮಾಡಿ 
ಹಕ್ತಿಸಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಆ ಕರುಕು ಯಾ ಕಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಾ ಕೂಡಿಸಿ 

ನುಂಣಗೆ 


ವಿಷಯ : ಭೂಮಿಯೊಳಗಿರುವ ಗುಪ್ತ ಧನದ ವಿಚಾರ. 


ನಿಶೇಷ : ೧೨, ೧೩ ೮೧-೮೩, ೯೨, ೯೫-೯೮, ೧೦೯.೧೧೨, ೧೩೩-೧೩೫, 
೧೫೪-೧೯೦, ೧೯೪-೨೧೪ರ ಗರಿಗಳು ಹ್ತ ೧೫೩ನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ 
ತುಂಡು ಗರಿಯಿದೆ. ಅಸಮಗ್ರಪ್ರತಿ | 


ಸ 703 
ಕೆ.ಎ. ೨೫೬/೧ ಧನ್ಯಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆ ಸಾಂಗತ್ಯ 
೧೨.೮% ೭.೯" ಆದಿಯಪ್ಪ ೧೬೫೦ 
೧-೧೩೪ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೧೭ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಧನ್ಯಕುಮಾರ ಚರಿತೆ ಬರಿಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು | 
ಶ್ರೀಮದಮರ ನರಸತಿ ನತ ಸದಯುಗೆ 
ಕಾಮಜಾರಿ ಚಿದ್ರರದಾ 
ಕಾಮಿತಫಲವನಿತೆ ನೆಗೆ ಕರುಣದಿಂದ 
ಸ್ವಾಮಿ ಸಲಹೋ ಜಿನರಾಜಾ ॥ ೧॥ 
ಧನ್ಯಕುಮಾರನ ಕಥೆಗೇಳಿ ಸರ್ವಾರು 
ಧನ್ಯರಾಪ್ತರೆ ಜಗದೊಳಗೆ 
ಮನ್ನಣೆ ಮಹಿಮೆ ಸುಗತಿಯನಾರಸುವರೂ 
ಸಂನರ್ದ್ನರಾಗಿ ಲಾಲಿಪುದೂ || ೨॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಅಂತು ಸುತರ ನಾಲ್ವರ ಪಡೆದವಕೊಳ 
ತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯನಾದಿಸವನೂ 


ಧನೃಕುಮಾರೆ ಚರಿತ್ರೆ ೫. 


ಚಿಂತಿತ ಸಿದ್ಧಿಯಕೆಂದೀ ಕೃತಿಯನೂ 
ಸೆಂತೋಷದಿ ರಚಿಸಿದೆನೂ ॥ ೪೦೫ | 
೫ ಹ್ಗ 2 ೫೩ 
ಧಾರುಣಿಯೊಳಗಾಚ್ಚರಿ ತುಳುದೇಶದ 
ಗೇರಸಪ್ಪೆಯ ನ್ರುಸವರನೂ 
ಭೈರವರಾಯನ ವರಗುರು ಸುರತರು 
ಧೀರ ಸೇನಾ ಮುನಿವರನೂ | ೪೦ || 
ಈ ಧನ್ಯಕುವರನ ಚರಿತೆಯ ಮಾಡಬೇಕೇೆದು 
 ॥ ಆ ಧನ್ಯ ಮುನಿ ಬೆಸಸಿದಡೆ 
ನಾ ಧನ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿ 
ಸಾಧಾನ್ಯರಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲಾ | ೪೧೦ | 
೫ ೫ ತ 
ಶಾರದೆ ಕರುಣಕಟಾಕ್ಸದಿ ಮತಿಯಿತ್ತು 
ಬರದೆನು ಪ್ರತಿಯೊಳಿದ್ದಂತೆ 
ಆ ಧನ್ಯಕುವರನ ಚರಿತೆಯೊಳಿದ್ದಂತೆ 
ನಾನೀ ಧನ್ಯಚರಿತೆ ಬರೆದೆನು 
ನಾ ಧನ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬರೆದೆ ಕೇಳಿ 
ಸಾಧಾನ್ಯರಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲಾ | ೪೧೩ | 
ಧನ್ಯಕುಮಾರ ಚರಿತೆ ಸಮಾಪ್ತಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ || ಕೊಲ್ಲಸ ಉರದ್ಮನೆ 
ಸಚಿ ಮಾರ ೨೦ ಸದು ಸುಕ್ರವರ ಕರ ಸಂಹಕ್ಬರದಲ್ಲಿ ಬರದು ಪೂರುತಿ 
ಆಯ್ತು. ಕೊಳುಕೊಟ್ಟಿ ಆಣೈಯ್ಯವಸ್ಯನ ಮಗ ಚಂದ್ರಂಣ ಬರದ 
ಧನ್ಯ ಕುಮಾರನ ಚರಿತಿಗೆ 
ತ " ೫ 2 
ಬುದ್ಧಿ ನಿನೇಕಿಗಳಾದಂತವರ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯೆರ 
ಗುತ್ತಾ ಯಿಥೇನೆ. ಶ್ರೀ... 


ನಿಷಯ : ಧನ್ಯಕುಮಾರನ ಚರಿತೆ, 


ನಿಶೇಷ : ಸತ್ರಗಳ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಆರಂಭದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 
ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ, ಕಥಾಸಾರಾಂಶಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯಕಾಲ ೧೯೦೯. 
ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊರವಂಜಿ ಕಥೆಯೆಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿಯಿದೆ. 


೨೦೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


703 
ಕೆ. ೧೭ ಧರ್ಮನಾಥ ಪುರಾಣ ಚಂದ್ರ 
೮,೭%)(೨" | ಮಧುರ ೧೩೮೫ 
೧.೭೬ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ತ್ಥಿ೭ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀಭಾಸ್ತ ....... ಯಿಸಿ ದಶ ಧರ್ಮಕ್ಕಡರ್ಸ್ಟಾದ ತೇಜೋ 
ಭಾ ಭಾಸ್ವದ್ಧರ್ಮಚಕ್ರಂ ಸಮನಿಸೆ ಸುಮನೋಧರ್ಮನಂ ಧರ್ಮನಂ ಧಾ 
ತ್ರೀಭಾಗಂ ಚಾಗೆನಲ್‌ ಚಾಳಿಸೆ ಚತುರತೆಯಿಂ ಗೆಲ್ಬ ಕೈವಲ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಮೀ 
ಲಾಭಾಯತ್ಕಾತ್ಮಧರ್ಮಂ ಸಲಹುಗೆ ಸಲೆ ಸದ್ದರ್ಮಮಂ, ದರ್ಮನಾಥಂ 
॥೧॥ 
೫೩ ೫ 4 ೩ 
ಕಂ॥ ಕವಿ ಮದುರನ ಮಾತುಗಳೇಂ 
ಸವಿಯೊ ಮದಪ್ಪವಕೆ ಮೊರೆವ ಮಜುದುಂಬಿಗಳಂ 
ತವೆ ತೊಲಗಿಸಿ ತಂನಯ. ನೊ 
ಗಿನಿಯಿಂ ಮೊಗಮೊಗದು ಸುಮುಖನಾಸ್ವಾದಿಸುವಂ |. ೩೪ | 


ಅಂತ್ಯ: ವ) ಅಂತು ಸಕಲ ಸರಿಗ್ರಹನಿವೃತ್ತನಾಗಿ ರಾಜತ್ವಮಂ ಬಿಟ್ಟಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ್ಗಾ 

ವಲಂಬಮಂ ಬಿಡದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಚೂಡಾಮಣಿಯೆಸಿಸಿ ನೂರ್ವ್ರರುರ್ವೀಶ್ವರ 

ರ್ವ್ರೈರಸು ವನಮಂ ಪೊಕ್ಕು ಅಚಲಿರ ದೀಕ್ಷಾಪ್ರದಾನವಿದಾನಂ ಉತ್ತರಾಭಿ 

ಮುಖನಾಗಿ ಪಂಚಪದಂಗಳಂ ಸ್ಮರಿಯಿಸಿ ಜಾತರೂಪಮನಂಗೀಕರಿಸಿದಾಗಳ್‌ 

ಕಂ॥ ಮುಂ ಪಂಚಗುರುಪದಾಕ್ಷರ | 
ಚಂಪಕವಾಸನೆ ನಿಜಾಸ್ಯ ... .... 


ವಿಷಯ : ಹದಿನೈದನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರನಾದ ಧರ್ಮನಾಥನ ಕಥೆ: 


ವಿಶೇಷ: ಪ್ರತಿಯು ಅಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ. ೧ನೆಯ ಪತ್ರ ಮುದಿದಿದೆ. ಶಕಟಕೀಫ 


ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. 
704 
ಕೆ.ಎ. ೨೯೬ ಧರ್ಮನಾಥ ಪುರಾಣ ಚಂಪು 
೧೩.೨೮, ೩% ಬಾಹುಬಲಿ ಪಂಡಿತ ೧೩೫೨ 


೧.೭೨೦ ಪುಟ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಷರ 


ಧರ್ಮನಾಥ ಪುರಾಣ ೨೦೧ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಂಡಿತ ವಿರಚಿತಮಸ್ಪ ಧರ್ಮನಾಥಪುರಾಣಂ 
ವ್ಭ ॥ ಶಿ ಶ್ರೀಮದ್ದೆ ೇವೇಂದ್ರ ವೃ ದಸ ಸ್ಫೃರದುರುಮಕುಟತ್ರೆ ಣಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರೋಚಿ 
ಶಾ ಪ್ರೀಮಾಂಬೋಧಾತ" ಪಾದಂ ನಿರವಧಿಸುಖ ದೃ ಗ್ಬೋಧ ಬೆ 
ಸ್ವರೂಪಂ 
ವಾಮಾಷ್ಟ ಪ್ರಾತಿಹಾರ್ಯಪ್ರ ಕಬಿತ ಪರಮಾರ್ಹನ್ನ ೬ಲಕ್ಷಿ (ಪ್ರ ಸಿವೋ 
ದ್ದಾ ಮಂ ನಾಳ ಸ್ಟ ಲ್ಸ ನ್ಬಿಯನೆಮಗನಿಶಂ ಧರ್ಮನಾಥಂ ತನೇಂದ್ರ 0॥ 
2೩ ನ 4 ೫ 
(12ನೆಯ ಪುಟ) 
ವೃ 1 ಮೊದಲೊಳ್ಳಂ' ಸ್ಟ ವೆ ಭಾಷೆಯಿಂ ಬುಧಜನಂ ಕೊಂಡಾಡುತಿರ್ಪಂತೆ ಸಂ 
1 ಸ ಟನಾಥ ಸಚ್ಚರಿತವೆಂಬೀ ಕಾವ್ಯಮಂ ಪೇಳ್ದು ಮಾ 
ಣದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂಜಿ ಮತ್ತೆ ರಚಿಸಿ ಶ್ರೀಧರ್ಮನಾಥ ಪ್ರಬಂ 
ಧದ ಪೆರ್ಚಂ ತಳೆದಂ ಸಮಂತುಭಯಭಾಷಾ ಕಾವ್ಯ ಕರ್ತ್ನೃತ್ವೈಮಂ ॥ 
ನಯವಿದರೆಲ್ಲರುಂ ಪೊಗಳೆ ಜಾಣ್ನುಡಿ ಮಿಕ್ಕರೆ ಕಾವ್ಯಮಂ ಗುಣೋ 
ದಯವರಮಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಯಕೀರ್ತಿ ಯತೀಶ್ವರರಗ್ರಶಿಷ್ಯನಿಂ 
ತಯಯುತನಸ್ಪ ಬಾಹುಬಲಿಪಂಡಿತ ದೇವನಭೀಷ್ಟು ತಂ ಮಹೋ 
ಭಯ ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ೩ ಪೆಸರಿಂದೆಸೆದಂ ಜಗದೊಳ್ನಿ 1 || 


ಅಂತ್ಯ : ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಶಕವತ್ಪರಂ ಸಲೆ ಚತುಸ್ಸಪ್ರದ್ವಯೈಕಾಂ ಕವಿ 
ನ್ಯಸ್ತಂ ನಂದನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭ್‌ ಶ್ರೇತಪಕ್ಷಾಷ್ಟಮೀ 
. ವಿಸ್ತಾರೀಕೃತ ಸೋಮವಾರದೊಳಿದಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮಂ ಮಾಡಿದಂ 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಂ ಪ್ರತಿಭಾಪರಂ ಭುಜಬಲಿ ಫ ಪ್ರಖ್ಯಾತಯೋಗೀಶ್ವ ರಂ 
ಪಿರಿದುಂ ಸಂತೋಷಮಂ ತಾಳಿ ರದನತಿಶಯವತ್ಯಾವ್ಯ ಮಂ ಮಾಡಿ ತೇಜ 
ಸ್ಸುರಣಂ ವಿದ್ಯಾಸಮುದ್ರಾ ಮ್ಳ ತಮಯಕಿರಣಂ.ವಂದಿಮಂದಾರ ರೂಪಂ 
ಸ ಬರರೂಪಂ ನೀರಜಂ ಇದಗ ಸುಕವಿರಾಜಂ ವಿಪಶಿ ತ್ಸ ಹಾಯಂ ' 
ಧರಣೀಕೋಲ್ಲಾ ಲನೀಯಂ ಫೆನಗುಣಥಿಳಯಂ ಚಾತುರಿ: ಜನ್ನ ಗೇಹಂ | 
ಗದ್ಯ | ಇದು ಸಕಳ. ಭುವನ ೫ ೫ ೫೬ % ಬಾಹುಬಲಿಪಂಡಿತ ದೇವ 
ಪರಿನಿರ್ಮಿತಮಸ್ಪ ಧರ್ಮನಾಥಪುರಾಣದಜೊಳ್‌ ಧರ್ಮತೀರ್ಥಕರ ನಿರ್ವಾಣ 
ಗಮನ ಪರಿವ್ಯಾವರ್ಣನಂ ಸೋಡಶಾಶ್ವಾಸ ಸಂ 
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಲಿತ ಕೀರ್ತಿಮುನಯೆ: ನಮಃ 
ಸ್ರಿ ಶ್ರೀಮತ್‌ ಶಕವರ್ಷ ೧೩೪೨ನೆಯ ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಜೇಷ್ಕ ಬಹುಳ 


ಸ್ವ 
ಸಂಚಮೀ ಶನಿವಾರದಂದು ಸ್ವಸ್ತಿ ಯನವರತ ೫ ೫ % ಕಲಿಕಾಲಗಣ 


೨೦.೨೨ 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಧರರುಮಪ್ಸ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಲಿತಕೀರ್ತಿ ಮಲಧಾರಿ ದೇವರ ಪ್ರಿಯ ಗುಡ್ಡ 
ಆಹಾರ ಅಭಯಭೈಸಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಾನ ದತ್ರ್ವಾವಧಾನನುಂ ಜಿನಗಂಧೋದಕ 
ಸವಿತ್ರೀಕೃತೋತ್ತಮಾಂಗನುು ಜಿನಮುನಿ ಪದಾಂಜಭೋಜಾತ 
ಭೃಂಗನುಮಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿದೇವರು ಸೆಟ್ಟ ತನಗೆ ಕೇವಲಜ್ಞಾ ನಪರಿಪ್ಪಾ ಫ್ರಿ 
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕಾರಕಳದ ಶಾಂತಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಸ್ತಿಗೆ ಬರಸಿಕೊಟ್ಟ 
ಧರ್ಮನಾಥ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಮಹಾ. 


ನಿಷಯ: ಹದಿನೈದನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರನಾದ ಧರ್ಮನಾಥನ ಚರಿತ್ರೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಬರಹ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಶಕಟಕೇಫದೆ ಬಳಕೆಯಿದೆ. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು 


ಆದಿ: 


ತಿದ್ದಿದೆ. ಆರಂಭದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿಪಂಡಿತ ವಿರಚಿತೆಮಪ್ಪ ಧರ್ಮ 
ನಾಥಪುರಾಣಂ ಶ್ರೀರ್ಮಾ ಮೂಡಬಿದರೆ ಲೋಕನಾಥ ಶಾಸ್ರಿಗಳಿಂದಾ 
ಬಂದ ಪುಸ್ತುಕದಿಂದಾ ಕಾಫಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. ಗ್ರಂಥದ 
ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪತ್ರವನ್ನು ಎಣಿಸದೆ ಮುಂದಿನ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಪುಟಗಳಸಂಖ್ಯೆ ೭೨೦ ಆಗುತ್ತದೆ. 


708 
ಕೆ ೩ರ್ಲ/೨ ಧರ್ಮನೀತಿ ಭಾಮಿನೀ ಸಟ್ಟದಿ 
೮.೮%(೧,೨1% ? ಲೆ ) 
ಕ್ನಿ೦__೪೧ ಪತ್ರ ೫ ಪಂಕ್ತಿ ತಿ0 ಅಕ್ಷರ 


ಶುಭಮಸ್ತು |! ಧರ್ಮನೀತಿಯ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫ್ಲೆಮಸ್ತು ॥ 
ಗಜಮುಖನೆ ಮೆರೆವೇಕದಂತನೆ 

ನಿಜಗುಣಾನ್ಹಿತ ಪರಶುಧಾರನೆ 

ರಜತಗಿರಿಗೊಡೆಯನ ಕುಮಾರನೆ ನಿದ್ಯವಾರುಧಿಯೆ 

ಅಜನು ಹರಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ನಿಂಮ್ಮನು ನೆರೆ 

ಭಜಿಸುತಿಹ ಅನವಂತ ನಿಂಮ್ಮ 

ತ್ರಿಜಗವಂದಿತ ಗಣಪ ಸಲಹೈ ಮತಿಗೆ ಮಂಗಳವಾ | ೧॥ 
ಸುರಪತಿಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮಿಸಿಯೆ 

ಸುರರೊಡೆಯ ನಂದನಗೆ 

ವಿರಚಿಸಿದ ಯಮಸೂನು ವೇದ ಪುರಾಣ ಸಾರಗಳಾ ॥ 


ಧರ್ಮನೀತಿ ೨೦೩ 


ಪದನೂ ॥ ಕೇಳು ಪಾರ್ಥ ಮುಕುಂದ ತಂಸ್ಕ ಯ 
ಮೇಲೆ ಕೃ ಪೆಯಂಕುರಿಶಿ ನೀತಿಯ 


ಪಾಲತದ. ನಂಥನಗೆ ಪೇಳುವೆ ಕೇಳು ಮನವೆರಸಿ 
ಮೇಲ: ಬುದ್ಧಿಯನಿತ್ತುಪಾಯದ 

ಮೇಲೆ ದುರಿತಾರಾಂಣ್ಯ ಪಾವಕ 

ಲಾಲಿಸ್ಫೈ ವಿಸ್ತಾರವನರುಪುವೆನೆಂಡೆನಾ ಭೂಪಾ 1 ೨॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಬೀಳುಗೊಂಡರ್ಜುನನು ಚಕ್ರದ 
ಕೀಲು ಕಳೆಯದೆ ಮುಂದೆ ಶುಭಮಂ 
ನೇಳುತಿರೆ ಲಾಲಿಸುತ ನಡದನು ಪೂರ್ವಮುಖವಾಗಿ 
ಮೇಲೆ ಮೇಲುತ್ಸಳಿಪ ಹೆರುಷದಿ 
ಕಾಲ ಕಲ್ಪಣೆಗಳಿದು ಜಯಗುಣ 
ಶೀಲ ಬಂದನು ಯಿಂದ್ರಕೀಲಕ್ಕೆ ಮುನಿಯನುಜ್ಚ್ವೈಯಲ್ಲಿ ॥ ಲಲ ॥ 
ಧರ್ಮರಾಯರೂ ಅರ್ಜುನಗೆ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮನೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಗಳ 
ಮಹಾ ಶ್ರೀ | ವಿಭವ ಸಂವತ್ಸರಡ ಭಾದ್ರಪತ್ತೆ ಶು೪ ಉ ಗಳಿಗೆ ೧೨ನೆ 
ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮುಗಿತ್ತು ॥ 


ಥಿಷಯ : ಧರ್ಮರಾಜನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಸಿದ ಧರ್ಮನೀತಿ, 


ನಿಶೇಷ : ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ಫುಟವಾಗಿವೆ, ಇದೇ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ 


ಎಂಬ ಕೃತಿ ಇದೆ 
700 
ಕೆ. ಎ ೧೯೦/೪ ಧರ್ಮನೀತಿ ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಟದಿ 
೧೨.೬೮” ? ? 
೪.೯ ಪತ್ರ ೩೦ ಪಂಕ್ತಿ ೩೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ : ಧರ್ಮನೀತಿಯಂ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು ॥ 
ಮುರಹರನ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ 
ಸುರಕೊಡೆಯ ನಂದನಗೆ ಠೀತಿಯಾ 
ವಿರಚಿಸಿದ ಯಮಸೂನು ವೇದ ಪುರಾಣ ಸಾರವನೂ | 
ಪದನೂ ॥ ಕೇಳು ಪಾರ್ಥ ಮುಕುಂದ ತಂನಯ 
ಮೇಲೆ ಕೃತ ಸೆಯಂ ಕರಿಸಿ ನೀತಿಯ 
ಪಾಲಿಸಿದೆಸಾ ನನಗೆ ಸೇಳುವೆ ಕೇಳು ಮನವವೆರಸೀ 


ಕೆ ಸೂಚಿ 
೨೦೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮ' € 


ವೇಲು ಬುದ್ಧಿ ಯನಿತ್ತು ಪಾಯವ 
ಸಾರ ದುರಿತಾರಂಣ್ಯ ಪಾವನ 
ಲಾಲಿಸೈ ವಿಸ್ತರದಲರುಹುವೆನೆಂದನಾ ಭೂಪಾ |೧| 


ಅಂತ್ಯ : ಬೀಳುಕೊಂಡರ್ಜುನನು ಯಿಂದ್ರನ 
ಕೀಲಿಗ್ಗೈತರೆ ಮುಂದೆ ಶಕುನನ 
ಹೇಳುತಿರೆ ಲಾಲಿಸುತ ನಡದರು ಪೂರ್ವಮುಖವಾಗಿ 
ಮೇಲು ಮೇಲೊದಗಿರ್ದ ಶಕುನವ 
ಕಾಲುಖಂದರಜೀವ ಮುನಿಗಳು 
ದೇವ ಜಯ ಜಯನೆನುತ ನಡದರು ಪೂರ್ವಮುಖವಾಗಿ ॥ ೨೯॥ 
ಧರ್ಮನೀತಿ ಸಂಪೂರ್ನಂ ಜಯಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ : ಧರ್ಮರಾಜನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ನೀತಿ. 


ವಿಶೇಷ : ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪ ರಾಮಾಯಣ, ಸಂಕ್ಷೇಪ ಭಾರತ 
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ, ವಿಭೀಷಣನ ಬುದ್ಧಿ, ಗೋವಿನ ಹಾಡು, ವಿಷ್ಣು 
ಭಕ್ತಿಸಾರ, ಸುಭಾಷಿತ ಗ್ರಂಥ, ನಳಚರಿತ್ರೆ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರೋಪಾಖ್ಯಾನ, 
ರುದ್ರ ಭಾರತ ಎಂಬೀ ಕೃತಿಗಳಿವೆ, 


707 
ಪ್ರ. ೨೫೦/೩ ಧರ್ಮನೀತಿ ಭಾಮಿನೀ ಸಟ್ಟಿದಿ 
೧೩೮ ? ? 
೧.೯ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಆಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಧರ್ಮ್ಮನೀತಿ! ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಟಿದಿ | 
ಸಿರಿಪತಿಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮಿಸುತ 
ಸುರಸತಿಯ ನಂದನಗೆ ತಿಳುಹಿದ 
ಧರಣಿಪತಿ ಯಮಸೂನು ವೇದ ಪುರಾಣ ಧರ್ಮವನೂ | ಪ 
ಕೇಳು ಪಾರ್ಥ ಮುಕಂದ ತಂನಯ 
ಮ್ಯಾಲೆ ಕೃಪೆಯಂಕುರಿಸಿ ನೀತಿಯ 
ಪಾಲಿಸಿದೆ ನಾ ನಿನಗೆ ಪೇಳುವೆ ಕೇಳು ಮನವಲಿದು | 


ಧರ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೫ 


ಮೇಲು ಬುದ್ಧಿಯನಿತ್ತುಪಾಯದಿ 
ಸಾಲ ದುರಿತಾರಂಣ್ಯಪಾವಕ 
ಲಾಲಿಸ್ಟೈ ವಿಸ್ತನದಲರುಪುವೆನೆಂದನಾ ಭೂಪ ॥ ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಮುಗ್ಗದಿರು ಮಾಯೆಯಲಿ ಮೋಹದ 
ಅಗ್ಭಳೆಯತನಕಳುಕದಿರು ಬಹು 
ಏಗ್ಗದಿರು ಮದಗಳಲಿ ಅರಿಗಳನಾರ ಪರಿಹರಿಸಿ 
ವೆಗ್ಗಳದ ಯೋಗದಲಿ ನೀಮನ 
ವಗ್ಗಯಾಶ್ವರ ಧ್ಯಾನದಿಂದನ 
ವರ್ಗ್ಗಕಧಿಸತಿಯಾಗು ನೀನೆಲೆ ಪಾರ್ಥ ಕೇಳೆ:ದಾ | ೨೫ |! 
ಇತಿ ಧರ್ಮನೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಗಳ ಮಹಾ 


ವಿಷಯ : ಧರ್ಮರಾಜನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭೋಧಿಸಿದ ನೀತಿ, 
ವಿಶೇಷ: "೨೧ ನೆಯ ಪದ್ಯ ಮಾತೃಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕಾರರು 


ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರದ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ * ನೀತಿ 
ವಾರ್ಧಿಕಾ' ವೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ೧೦ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


700 
ಕೆ. ೨೩/೧ ಧರ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೃತ್ತ, ಕಂದ 
0೬,೭1೫೨” ವೃತ್ತವಿಾಸ ಸು. ೧೧೬೦ 
ಗ.೪ತ್ನಿ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ತಿ ೭೩ ಅಕ್ಷರೆ 


ಆದಿ: ಧರ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ! 

ಶ್ರೀಮದ್ಭವ್ಯಾಳಿ.....ಚಕ್ರ ಪ್ರಕರ ಹಿತಕರಂ ಸರ್ವ್ವಮಿಥ್ಯಾಂದಕಾರ 

ಸ್ತೋಮ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿ ಜೋಧಾಮಳ ಕಿರಣಗಣೋದ್ಭಾ ಸಿ ಮೋಕ್ಷೋ........ 

ಚ ಇಗಸಪೂಾವಾನಚಲ ಸಮುದಿತನಾಶ್ಚರ್ಯ ವೃತಾ ಭಿರಾಮಂ 

ಹೇಮಾಂಗಂ ವರ್ದ್ವಮಾನಾಂ ಹಮಕರನತಿ ನಿರ್ದೂಷಮಂ ಮಾಳ್ಕೆ 
ನಮ್ಮೊಳ್‌ ೧ 


ಅಂತ್ಯ: ಅಂತು ನೇಸಮ್ಮೂಡುವುದುಂ 
ಪರಹಿತಮೆ ಬೆಸನೆಯರ್ಹ 
ಚ್ಚರಣ ದ್ವಯಭಕ್ಕಿ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ದಯಾ 


24 


೨೦೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಚ್ಚರಿತಂ ತನಗೆನೆ ಸುಖ ಸುಖ 
ಕರನೆಸೆದಂ ದಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತವಿಲಾಸಂ || 

ಗದ್ಗ ಇದು ವಿನದಮರ ಮಕುಟ ತಟ ಫಘೆಟತ ಮಣಿಗಣ ಮರೀಚಿ ಮಂಜರೀಃ 
ಪುಂಜರಂಜಿತ ನಾದಾರವಿಂದ ಭಗವದರ್ಹತ್ರರಮೇಶ್ವರವದನ ವಿನಿರ್ಗ್ಗತ 
ಸ್ರುತಾಂಬೋಧಿವರ್ಧನ ಸುದಾಕರು ಶ್ರೀಮದಮರಕೀರ್ತಿ ರಾವುಳ 
ಬ್ರತೀಶ್ವರ ಚರಣ ಸರಸಿರುಹಷಟ್ಟಿದಂ ವತ್ತವಿಲಾಸ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ ಧರ್ಮ 
ಪರೀಕ್ಸೆಯೊಳು ರಾವಣನ ಕುಲೋತ್ಪತ್ತಿ ಬಾಲಿಸುಗ್ರೀವರಾದಿ ಕಪಿ 
ನಾಯಕರ ಜನನ ಭೇದ ತ್ರಿಸಷ್ಮಿ ಶಲಾಕಾಪುರುಷರ ಕ್ರಮಂ ರಾಮ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀಧರರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನಿರೂಪಣಂ ಅಷ್ಟಮಾಶ್ವಾಸಂ || 


ವಿಷಯ : ಜೈನಧರ್ಮದ ತತ್ತ್ವಗಳು. 


ವಿಶೇಷ : ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ, ಮೋಡಿ ಅಕ್ಬರ. ಗರಿಗಳ ಅಂಚು ಮುರಿದಿದೆ. 
ಇದೇ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಾನುಪ್ರೇಕ್ಷೆ, ನೋಂಪಿಯ ಕಥೆಗಳೆಂಬ ಎರಡು 


ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 
709 
ಕೆ ೧ ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆ ಕಂದ್ಕ ವೃತ್ತ 
೧೭.೧%(೧.೫' ವೃತ್ತ ವಿಳಾಸ ಸು, ೧೧೬೦ 
೧.೮೯ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ೬೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ೫ ೫ ದರ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬರೆವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವ್ರಿಜ್ಞ ಮಸ್ತು ॥ 

ಶಿ ಶ್ರಿಮದ್ಭವ್ಯಾಳಿಚಕ್ರಪ್ರ ಪ್ರಕರ ಸುಖಕರಂ ಸರ್ವ್ವಮಿಥ್ಯಾ ಜಭಕಾರ 

ಸ್ತೋಮ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿ ಬೋಧಾಮಲಕಿರಣ ಗಣೋದ್ದಾಸಿ ಸಿ ಮೋಕ್ಷಾಬ್ಬಿ ಕೀಸು 
ಪ್ರೇಮಂಸ ಸ್ಯಾದ್ವಾದಪೊರ್ವ್ವಾಚಲ ಸಮುದಿತನಾಶ್ಚರ್ಯ ನೃ ವ್ನತ್ರಾಭಿರಾಮಂ 

ನು. ವರ್ದ್ವಮಾನಾಹಿಮಕರನತಿ ನಿದ್ದೊ ತ್‌ ಮಾಳ್ಕೆ 

ಸ ॥೧॥ 
೫ ಉ 4 ೫ 
ಕಂ! ಮಹಿಪತಿಗಳ ಸಭೆಯೊಳು ಚಿ 


ಕ್ಳೃ ಹೇಮದೇವಾಯ ರ್ಕ್ಯಿ ನೊಂಮೆ ನುಡಿದೊಡೆ ತಾಕ ಕ್ಸ್ಯಂ 


ಧರ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೭ 


ಗಹಿಪತಿ ಸೆಡೆವಂತಂಜಿದ 
ರ ಹೆಂಮನುಳಿದುರ್ಕ್ಯನೊಕ್ಕರತಿತರ್ಕ್ಯಜ್ಞರ್‌ ॥ ೨೬ |! 


೫ ಸ ೫ ಇ 
ವೃ ॥ ಸಾರದೆ ದುರ್ಜನ ಪ್ರಕರದಾನನಮಂ ಶಠರಾಸ್ಯ್ಯಮಂ ದುರಾ 
ಚಾರರ ತುಂಡಮಂ ಕ್ರುಪೆನಿಹೀನರ ದುರ್ಮ್ಮೊಗಮಂ ಫಿರಸ್ತ ಭೂ 
ಭಾರಕರಪ್ಪರಾ ಲಸನಮಂ ಮನದೊಂದಳಿಂದೆ ಸಂತತಂ 
ಸಾರದೆ ಬಂದು ನರ್ತ್ಮಿಸುಗೆ ವೃತ್ತವಿಳಾಸನ ವಶ್ರ್ರಪದ್ಮದೊಳ್‌ ॥| ೨೮ | 


ಅಂತ್ಯ : ವೃ | ಜಿನಸದಸೇವಕಂ ಜಿನಮುನೀದ್ರ ಪದಾರ್ಚಕನನ್ಯದೇವ್ಯಮಂ 
ಕನಸಿನೊಳಾವಗಂ ನೆನೆಯದುತ್ತಮಚಿತ್ತನುಧಾರ ಮೇರು ಸ 
ಜ್ಹನನಿಧಿ ಸತ್ಯ ಶೌಚ ಗುಣದಾಗರವಾಜ್ಞೆಯ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯೆಂ 
ದನುನಯದಿಂದೆ ಕೀರ್ತ್ತಿಪುದು ವೃತ್ತವಿಳಾಸನನೀ ಜಗರ್ಜ್ಜನಂ ॥ ೯೪ ॥ 


ಗದ್ಯ!| ಇದು ವಿನಮದಮರ ಮಕುಟಿತಟಗಟತ ಮಣಿಗಣ ಮರೀಚಿ ಮಂಜರೀ 
ಪುಂಜರಂಜಿತ ಪಾದಾರವಿಂದ ಭಗವದರುಹೆತ್ಸರಮೇಶ್ವರ ವದನವಿನಿರ್ಗತ 
ಶ್ರುತಾಂಬೊ ಧಿವರ್ದ್ವನ ಸುಧಾಕರಂ. ಶ್ರೀಮದಮರಕೀರ್ತಿ ರಾವುಳ 
ವ್ರತೀಶ್ವರ ಚರಣ ಸರಸೀರುಹಸಟ್ಟಿದಂ ವೃತ್ತವಿಳಾಸ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ 
ಧರ್ಮ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯೊಳುಪವನವೆ............ಲಾಗಿ ಸಕಲ ವಿಪ್ರಜನಂಗಳ 
ವ್ರತಾನಿರೂಪಣವರ್ನನಂ ದಶಮಾಸ್ಟಾಸಂ !! ೯೫ |! 
ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ವಿಜಯಾಭ್ಯುದಯ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕವರುಷ ೧೬೭೬೬ನೆ 
ಭಾವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಕ ಶುದ್ಧ ೧೫ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸದಲ್ಲು 
ಮಹಿಶೂರ ಅಶಠವಣೆ ಚಾವಡಿಯ ಕರಣಿಕ ದೇವರಸ್ಫೆಯನವರ ಮಗ 
ಪದುಮಣ್ಟೆ ಯನು ಧರ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಯ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟುಯಿರುವಂತಾ 
ಪುಸ್ತುಕವನೋದಿದವರ್ಗೆ ಮನಮುಟ್ಟ ಕೇಳಿದವರ್ಗೆ ವೋದಿಸಿ ಕೇಳಿದವರ್ಗೆ 
ಸದ್ಧರ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು | 


ವಿಷಯ : ಜೈನಧರ್ಮದ ತತ್ತ್ವಗಳು. 
ವಿಶೇಷ: ದಸ್ಪಕ್ಸರ. ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆಯಿದೆ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಮಾಂಕವಿಲ್ಲದ 


ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ "" ಹದಿಮೂರನೆಯ ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ | 
ಯಿಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ! ಮೂವತ್ತ 


೨೦೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಮೂರನೆಯ ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ | ನಾಲ್ವತ್ತಮೂರನೆಯ 
ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ | ನಾಲ್ರತ್ತೆಂಟಿನೆಯ ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಅಯಿದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ | ಅಯಿವತ್ತಾರನೇ ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ 
ಆಧ್ಯಾಯ | ಆರುವತ್ತಯೆರಡನೆಯ ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಅರುವತ್ತಯೆಂಟನೇ ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೆಂಟನೇ ಆಧ್ಯಾಯ | ಯಪ್ಪತ್ತ 
ಯೇಳನೇ ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಂಭತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ | ಯಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಂಗ 
ಸಂಪೂರ್ನಕ್ಕೆ ಜಯಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ | ಎಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಹುಳು ತಿಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ನೆಲವು ಗರಿಗಳ ಅಂಚು 


ಮುರಿದಿದೆ. 
710 
ಕೆ.ಎ. ೪೭ ಧರ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಚಂಪು 
೧೨.೬1(೭,೯% ವೃತ್ತವಿಳಾಸ ಸು. ೧೧೬೦ 
೧.೧೫೬ ಪತ್ರ ೨೨ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಶ್ರೀ.......... ಧರ್ಮನರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವ್ವಿಫ್ನೆಮಸ್ತು | 


ಶ್ರೀಮದ್ಭವ್ಯಾಳಿ ಚಕ್ರ ಪ್ರಕರ ಸುಖಕರಂ ಸರ್ವಮಿತ್ಛ್ಯಾ-ಧಕಾರ 
ಸ್ತೋಮ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿ ಬೋಧಾಮಲಕಿರಣ ಗಣೋದ್ಭಾಸಿ ಮೋಕ್ಷಾಬ್ದಿನೀಸು 
ಫ್ರೇಮಂ ಸ್ಯಾದ್ವಾದ ಪೂರ್ವ್ವಾಚಲ ಸಮುದಿತನಾಶ್ಚರ್ಯ ವೃತ್ತಾ ಭಿರಾಮಂ 
ಹೇಮಾಂಗಂ ವರ್ಧಮಾನಾ ಹಿಮಕರನತಿ ನಿರ್ದ್ವೋಷಮಂ ಮಾಕ್ಕೆ 
ಯೆಂಮ್ಮೊಳ್‌ ॥೧॥ 
ಷ್ಠ ೫ ೫ ಷ್ಣ 
ಕಂ ವ್ರತ ಗುರುಗಳಮರ ಕೀರ್ತ್ತಿ 
ವ್ರತಿಪತಿಗಳ್ಚಾರುಶೂಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಾ ಭರಣ 
ಶ್ರುತ ಗುರುಗಳೆಂಬ ಮಹಿಮೋ 
ನ್ನತಿಯಿಂ ಕೃತಕೃತ್ಯನಲ್ತೆ ವೃತ್ತವಿಳಾಸಂ | ೩೨ || 
ಅಂತ್ಯ : ವೃ | ಜಿನಪದಸೇವಕಂ ಜಿನಮುನೀಂದ್ರ ಸದಾರ್ಚಕನನ್ಯದೈವಮಂ 
ಕನಸಿನೊಳಾವಗಂ ನೆನೆಯದುತ್ತಮನುದಾರ ಮೇರು ಸಜ್ಜ 
ನನಿಧಿ ಸತ್ಯ ಶೌಚಗುಣದಾಗರದಾಜ್ಞೆಯ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯೆಂದ 
ನುನಯದಿಂದೆ ಕೀರ್ತಿಪುದು ವೃತ್ತವಿಳಾಸನನೀ ಜಗಜ್ಜನಂ ॥೯೧॥ 


ಧರ್ಮಕರೀಕ್ಷೆ ೨೦೯ 


ಗದ್ಯ | ಇನು ವಿನಮದಮರ 23». 2-೩ ೫ ಹ ವೃತ್ತನಿಳಾಸ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ 
ಧರ್ಮ್ಮ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯೊಳು ಪವನವೇಗಂ ಮೊದಲಾಗಿ ಸಕಲ ವಿಪ್ರಜನಂಗಳ 
ವ್ರತನಿರೂಸಣ ವರ್ನನಂ ದಶಮಾಶ್ಚಾಸಂ॥ 
ಸ್ವಸಿ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾಭ್ಯುದಯ ಶಾಲೀವಾಹನ ಶಖ ವರುಷ ೧೬೭೬ನೆ 
ಭಾವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ೧೫ ಸೋಮವರದ್ದಿವ್ಸದಲ್ಲೂ 
ಮಹಿಶೂರ ನಗರದ ಅಠವಣೆ ಚಾವಡಿಯ ಕರಣೀಕ ಜೀವರಸೈಯ್ಯನವರ 
ಮಗ ಸದುಮಂಣೈಯ್ಯನು ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬರದುಕೊಟ್ಟು ಯಿರೂ 
ವಂತ್ಥಾ ಪುಸ್ತುಕವನೋದಿದವರ್ಗ್ಗೆ.............ಶುಭಮಸ್ತು. 


ನಿಷಯ : ಜೈನಧರ್ಮದ ತತ್ತೃಗಳು- 
ವಿಶೇಷ : ಸಕ್ರವ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಂಪು ಮಸಿ 


ಯಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿದೆ. ೧೪-೧೫ ಪತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಕ್ರಮಾಂಕವಿಲ್ಲದ ಪದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು 


ಶಿ 
ಪತ್ರವಿದೆ. 
711 
ಕೆ. .ಎ. ೨೧೭ ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆ ಪು 
೧೩್ಮ ೮,೩ ವೃತ್ತವಿಳಾಸ ಸು, ೧೧೬೦ 
೧-೫೫ ಪತ್ರ ೨೩ ಪಂಕ್ತಿ ೨೩ ಅಕ್ಷರ 


ಆಧಿ: ॥ ವಚನ | ಅಂತು ಕಲುಹಿತರಾಗಿ ಮನೆಯಂ ಪೊರಮ....... ನೆಯಿಂ 
ಬರುತ್ತಾ ಭಿರಯತೆ ಶಾಂತರದಜೊಳ್‌ ಶ್ರುಂಗಾರನೆ ...ಯಮಂ ಪೊಕ್ಕು | 
ಉತ್ಸಾಹಾ | ಕರಿಯಜ ಗೋಕರಾಸಿಯೊಂದ ನೋಡಿ ನಂಮನಾ ಯ ಮೆಣಸ 
ನಂತ ರಾಸಿಯರ್ಪ್ಸವೆಂದೊಡೀತಗೀ 
ಧರೆಯೆನಿಳಿಕೆಗೆಯ್ದ ಕೋಪಿಸುತ್ತೆ ವೆಯ್ದೆ ಬಂದರೆ 
ಬರವನನೋವದೆಂದು ಗುದ್ದನಿಕ್ಕೆ ನೂಂಕಿದರ್‌ 


ಅಂತ್ಯ : | ವೃ ಜಿನಸದಸೇವಕಂ ಜಿನಮುನೀಂದ್ರ ಸದಾರ್ಚಕನನ್ಯ ದೀವ್ಯಮಂ 
ಕನಸಿನೊಳಾವಗಂ 'ನೆನೆಯದುತ್ತಮನುದಾರ ಮೇರು ಸೆ 
ಜ್ಞ ನನಿಧಿ ಸತ್ಯ ಶೌಚ ಗುಣದಾಗದಾಗ್ಹ್ಯೇಯ ಜಂನ್ಮಭೂಮಿಯಾ 
ಜ ಎ) 
ದನುನಯದಿಂದೆ ಕೀರ್ತ್ತಿಪುದು ವೃತ್ತವಿಳಾಸನನೀ ಜಗರ್ಜ್ಜನಂ [ ೯೫ ॥ 


೨೧೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಗದ್ಯ | ಇದು ವಿನಮದಮರತಟ ಫೆಟ್ರತ ಮಣಿಗಣ ಮರೀಚಿ ಮಂಜರೀ 
ಪುಂಜರಂಜಿತ ಪಾದಾರವಿಂದ ಭಗವಡರುಹತ್ಸ ರಮೇಶ್ರರ ವದನವಿನಿರ್ಗತ 
ಶ್ರುತಾಂಬೋಧಿನರ್ಧನ ಸುಧಾಕರಂ ಶ್ರೀಮವನುತಕಿ ರ್ತ್ತಿ-ರಾಉಳ 
ವ್ರತೀಶ್ವರ ಚರಣ ಸರಸಿರುಹ ಷಟ್ಟಿದಂ ವೃತ್ತನಿಳಾಸ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ 
ಧರ್ಮ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯೊಳು ಸನನವೇಗಂ ಮೊದಲಾಗಿ ಸಕಲ ವಿಪ್ರಜನಂಗಳ 
ವ್ರತನಿರೂಪಣ ವರ್ನ್ನನಂ ದಶಮಾಸ್ತಾಸಂ 1೯೯ ॥ 


ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ವಿಜಯಾಭ್ಯುದಯ ಶಾಲೀವಾಹನ ಶಖ ವರುಷ ೧೬೭೬ನೆ 
ಭಾವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ೧೫ ಸೋಮವಾರದಿವ್ಸದಲ್ಲೂ 
ಮ್ಫೆ ಹಶೂರ ಅಶಠವಣೆ ಚಾವಡಿಯ ಕರಣೀಕ ದೇವರಸೈಯ್ಯನವರ ಮಗ 
ಪದುಮಂಜ್ಯಯ್ಯನು ಧರ್ಮ್ಮ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬರದು ಕೊಟ್ಟು ಯಿರುವಂತ್ಹಾ 
ಪು ಸ್ತುಕವನೋದಿದವರ್ಗ್ಗೆ ಮನಮುಟ್ಟ ಶೇ ೪ಿದವರ್ಗ್ಗೆ ವೋದಿಸಿ ಕೇಳಿದ 
ವರ್ಗ್ಗೆ ಸದ್ಧರ್ಮ್ಮೊಭಿವೃ) ದ್ಧಿರಸ್ತು | ತಭಮ) ”| ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ 
ವೈಸ್ತರ್ಯಮಸ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ. 


ನಿಷಯ : ಜೈನಧರ್ಮದ ತತ್ತ್ವಗಳು. 


ನಿಶೇಷ : ಮೊದಲಲ್ಲಿ ೪ ಪತ್ರಗಳು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರುಟತವಾಗಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯಾ 


ಶ್ವಾಸದ ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ದಶಮಾಶ್ಚಾಸ 
ಪೂರ್ತಿಯಿದೆ. ಪತ್ರಗಳ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. 
712 
ಕೆ.ಎ. ೩೧೫ ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 6 ಟ್ವಪ್ಣ 
೧೩.೧%೬೧.೪” ಚಂದ್ರಸಾಗರ ವರ್ಣಿ ೧೮೦೦ 
೧.೨೨೫ ಪುಟ ೨೧ ಪಂಕ್ತಿ ೧೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಧರ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಶಭಮಸ್ಮು ॥ 
ಶ್ರೀಮದ್ಭವ್ಯಾಳಿ ಚಕ್ರಂ ಪ್ರಕರ ಸುಖಕರಂ ಸರ್ವಮಿಥ್ಯಾಂಧಕಾರಂ 


ನ ಪ್ರಥ್ವಂಸಿ ಬೋಧಾಮಲ ಕಿರಣ ಗುಣೋದ್ಭಾಸಿ 


ಮೋಕ್ಷಾಬ್ಜನೀ ಸು 
ಪ್ರೇಮಂ ಸ್ಯಾದ್ವಾದ ಪೂರ್ವಾಚಲ ಸಮುದಿತೆನಾಶ್ಚ ರ್ಯ ವೃತ್ತಾಭಿರಾಮಂ 
ಹವಣಿಗು. ವರ್ಧಮಾನಂ ಹಿಮಕರನತಿ ಸರವ 


ಮಾಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಳ್‌ ॥| 


ಥಮಾ ೯ಮೃತ ೨೧೧ 


೫ ತ ೫ ೫ 
ಪ್ಸಣೆಯಾದುದರಿಂದ । ಆ ಆಚಾರ್ಕರಿಗು | ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಸ್ತಾಮಿಗಳಿಗೂ | 
ಸಸ ಪ್ರಣುತನಾಗಿ | ಚಂದ್ರಸಾಗರವರ್ಣಿ ವಿರಚಿಸಲ್ಕೊ ಡಗಿದಾನ 
ದೆಂತರೆ| ಕುಳೀರ | ಕರ್ಕಟ| ಮಕರ! ದರ್ದ್ವುರ | ಫಣಿ! ಮಾನು। 
ವೆೊಸಳೆ | ನೀರಾನೆ | 


ಅಂತ್ಯ: ಜಿನಪಾದ ಶೇವಕನುಂ ಮುನಿಪಾದಾರ್ಚನನುಂ ಅನ್ಯದೈವಮಂ ಕನರಿ 

ನೋಳ್ಕಾಣದುತ್ತ ಮಚಿತ್ರನುಧಾರ ಮೇರು ಸಜ್ಜನನಿಧಿ ಸತ್ಯಶೌಚ 

ಗುಣದ: ಗಾರನಾದ ಮನೋವಗನುಂ ಶ್ರೀಮುಕ್ತಿ ಮನೋವಲ್ಲಭನಾದನು 

ಮಿತ್ರನಾದ ವಾಯುವೇಗ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ರತ್ನಾ*ರನೆಸಿಸಿ ಅಚ್ಕು ತೇಂದ್ರನು | 

ದ್ಯ್ಯಾ ॥ ಇದ: ವಿನಮದಮರ ಮಗುಟತಟ ಫೆಟಿತ ಮಣಿಗಣ ಮರೀಚಿ 

ಮಂಜರೀ ಪುಂಜರಂಜಿತ ಪಾದಾರವಿಂದ ಭಗವದರ್ಹತ್ಪಂಮೇಶ್ವರ ವದನ 

ವಿಠಿರ್ಗತ ಶೃತಾಂಬೋಧಿ ವರ್ಧನ ಸುಧಾಕರಮ್‌ ಶ್ರೀಮಚ್ಚಾರುಕೀರ್ತಿ 

ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರನುಜ್ಜೆ.ಯಿಂ ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂದ್ರಸಾಗರವರ್ಣಿ ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ 

ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯೊಳು ಪವನವೇಗಂ ಮೊದಲಾಗಿ ಸಕಲ ವಿಪ್ರಜನಂಗಳೆ 
ವ್ರತನಿರೂಪಣ' ವರ್ಣನಂ' ದಶಮಾಶ್ವಾಸಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌. 


ವಿಷಯ : ಜೈನ ಧರ್ಮದ ತತ್ತ್ವ. 


ನಿಶೇಷ: ಪ್ರತಿ ಸುದೃಢವಾಗಿದೆ. ಸ್ಫುಬಾಕ್ಸರ. 


712 
ಕೆ ಧರ್ಮಾಮೃತ ಚಂಪು 
೨೧೨.೧" ನಯಸೇನ ೧೧೧೨ 
೧.೧೭೩ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ತಿ ೭೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ; ಶ್ರೀ...ಶ್ರೀಮದ್ದರ್ಮಾಮೃತ ಕಥಾ! 
ಶ್ರೀರಾಮಾ ರಮಣೀಯ ಪಾದ ಸರಸೀಜಾತಂ ನಿಳಿಪೇಂದ್ರ ವೃಂ 
ದಾರಾದ್ಯಂ ಭುವನತ್ರಯ ಪ್ರಭು ವಿನೆಯಾನೀಕ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಂ 
ಧೀರಂ ಶತ ಭನನಂತನಕ್ಸ ಯ ಸುಖಂ ಮುಕ್ತಾ ತಂಗನೇಶಂ ಜಗ 
ತ್ಸಾ ರಂ ಜ್‌ ಜಿನೇಂದ್ರ "ನೀಗೆನುಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸುಖಾವಾಸ್ತಿಯಂ || 
೫ ೫೩ 2 ೫ 


೨೧೨ 


ಅಂತ್ಯ 


ನಿಷಯ: 
ನಿಶೇಷ: 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ ಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮ] ಕೆ ಸೂಚೀ 


ಎನಿತೊಳವು ತರ್ಕ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಮ 
ವನಿತುಮನತಿಶಯದಿನೆಸೆಯೆ ನಯಸೇನ ಮುನೀಂ 
ದ್ರನೆ ಬಲ್ಲನೆಂದು ಧಾರಿಣಿ 

ಮನದಾದರದಿಂದೆ ಪೊಗಳೆ ಕೀರ್ತಿಯನಾಂತಂ | ೨೨ || 


ಜಿನಧರ್ಮಂ ಸಕಲಾವನೀತಳಮುಮಂ ಪರ್ವಿಕ್ರೆ ಭೂಪಾಲಕ 
ಜ್ಜ ೯ನಮಂ ನ್ಯಾಯದೊಳೊಂದಿ ರಕ್ಷಿಸುಗೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಮ 

ಥಿನೆಗಂ ಸೆರ್ಮಳೆ ಕೊಳ್ಳೆ ಭವ್ಯನಿಕರಕ್ಯಾನಂದವ ಮಂ ಬೆಳ್ಬ ಕಾಂ 
ಜರೆ ಕೀರ್ತ್ತಿಯುಮಕ್ಕೈ ದಿವ್ಯಸುಖಮಂ ಭದ್ರಂ 1 ಮಂಗಲಂ || 
ಗದ್ಯ | ಯಿದು ನಿಖಿಲ ದಿವಿಜ ಪರಿವೃಢ ಮಕುಟ ಘಟ್ಟತ ಮಣಿಗಣ 
ವಿಲುಳಿತ ಚುಂಬನೀಯ ಪರಮ ಜಿನ ಚರಣಯುಗಳ ಸರಸೀರುಹ ಮತ್ತ 
ಮಧುಕರ ನಿರುಪಮ ಸಹಜ ಕವಿಜನ ಪಯ ಃ ಪಯೋಧಿ ಹಿಮಕರನುತ 
ಭಾವಯುತ ದಿಗಂಬರ ದಾಸ ನೂತ್ಮ್ಮ ಕನಿತಾ ವಿಳಾಸಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಯಸೇನ 
ದೇವ ವಿರಚಿತ........ 
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಕ್ಸಸ ವತ್ಸರೇ ವಿಮಲಿನೇ ಮಾಸೇ ಪುನಃ ಪಾಲ್ಗುನೇ 
ವಾರೇ ಡುಗ ಟು ಕಾರ್ಯ ವಿಹಿತೇ ಶ್ರೀ ಪೌರ್ನ್ನಮ್ಯಾಸ್ಯಾಂ ತಿಥೌ 
ಆದಿ ಶ್ರೀ ಯತಿ ಪುಂಗವಾಯುಜ ..... 

ಸ್ವಯಮಾದರೇಣ ಲಿಖಿತಂ ದತ್ತೇಸ್ಮ ಧರ್ಮ್ಮಾಮೃತಂ | 


ಜೈನತತ್ತ್ವಪ್ರತಿಪಾದಕ ಕಥೆಗಳು. 


ಎರಡು ಪತ್ರಗಳನ್ನುಳಿದು, ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಗಳೂ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಬರವಣಿಗೆ 
ಸ್ಫುಟವಾಗಿದೆ. ೩ನೇ ಪತ್ರ ಮುರಿದಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. 
ಕ್ರಮಾಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಸೂಚಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಚಿತ್ರವಿದೆ. 


714 


ಕೆ, ಎ. ೩೭ ಧರ್ಮಾಮೃತ ಚಂಪು 
೧೨,೯೮" ನಯಸೇನ ೧೧೧೨ 
೧-೩೯೧ ಪುಟಿ ೩೧ ಪಂಕ್ತಿ ೨೭ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ : ಮತ್ತೇಭ ॥ ಶ್ರೀ ರಾಮಾರಮಣೀಯಪಾದಸರಸೀಜಾತಂ ನಿಳಿಂಪೇಂದ್ರ ವೃಂ 


ದಾರಾಧ್ಯಂ ಭುವನತ್ರಯ ಪ್ರಭು ದಿನೇಯಾಫೀಕ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಂ 


ಜೂಸ್ಪಾಸತಹಸ್ರಜರಗ ೨೧ 


ಧೀರಂ ನಿತ್ಯ ನನಂತನಕ್ಷಯಸುಖಂ ಮುಕ್ತ ಕಿಂಗನೇಶಂ ಜಗ 
ತ್ಸಾರಂ ಬ ಗಸ ನೀಗೆಮಗೆ ಮುಕಿ ೫ ಸುಖಾವಾಹ್ರಿಯಂ | ೧ 


ಅಂತ್ಯೆ : ಪರಚಕ್ರಾದಿ ಸಲಚ್ಚತುರ್ದಶ ಮಹಾರತ್ನಂಗಳಂ ತಾಳ್ವಿ ನಿಂ 
ದರಮೋಘಂ ನುತಚಕ್ರ ವರ್ತಿ ಪದದೋ್ಳಿ ಲ್ರಂತೆ ಸದ್ದ ರ್ಶನಾ 
ದ್ಯುಮದೇವಾನ ನತ ಸಚ್ಚ ತುರ್ದಶ ವಿದಗ್ಧ ಪ್ರಿ ೀತಿಯನ್ಪಿ ೯ “ಕಥೋ 
ತೃರಮಂ ತಾಳ್ವಿ ದರುಂ ಜು ತೇಷಪದದೊಳು ನಿಲ್ಬ ರ್ಮಶೋತ್ಸಾ ಹದಿಂ 
॥ ೩೮೬ | 

ಗದ್ಯ | ಇದು' ನಿಖಿಲ ದಿವಿಜಪರಿವೃ ಢ ಮಕುಟಘಿಟ್ಟತ ಮಣಿ ಕಿರಣ ವಿಲುಳಿತ 
ಸ ಪರಮಜಿನ ಚರಣಯುಿಗಳ ಸರಸೀರುಹ ಮತ್ತಮಧುಕರ 
ನಿರುಪಮ ಸಹಜಕವಿಜನ ಪಯಃ ಪಯೋಧಿ ಜಮಕರನುತ ಭಾವಯುತ 
ದಿಗಂಬರ. ದಾಸ. ನೂತ್ತಕವಿತಾವಿಳಾಸಂ ಶ್ರೀಮನ್ನ ಯಸೇನದೇವ 
ವಿರಚಿತಮಪ್ಪ ಧರ್ಮಾಮೃ ಇಡೆ ನಿಃಪರಿಗ್ರಹ ವ್ಯಾವರ್ನನಂ 
ಚತುರ್ದಶಾಸ್ತಾಸಂ !! 

ಧರ್ಮಾಮೃತದ ಪೊಸ್ಕಕಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ. 


ವಿಷಯ : ಜೈನತತ್ತ್ವಪ್ರತಿಪಾದಕ ಕಥೆಗಳು. 


ನಿಶೇಷ : ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಶ್ರವಣಬೆಳಗುಳದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನರಸಿಂಹ 
ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ೧೮೮೩ `್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದ ೪೦ ಪುಟ 
ಗಳನ್ಲ ಕೆಂಪು ಮಸಿಯಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿರುತ್ತಾ ರೆ.. ಶಕಟರೇಫದ 
ಬಳಕೆಯಿದೆ. ೩೮೩ ೩೮೪ನೇ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯಿಲ್ಲ. 


71೧ 
ಕೆ. ೪೬೧/೧ ಧೂವ್ರ ಜತ್ರ ಸ ಶ್ರೈಸೆಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೮.೯೨.೧% ? 
೧೮ ಪತ್ರ ೧೨ ನು ತಿ೫ ಆಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಶ್ಶೀ...” ದೂಂಮ್ರ ಪತ್ರ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಕೆಯುವದಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು 


ಪ 

ವೃತ್ತ || ಶ್ರೀ ವತ್ಸುಕವಿಶಾಲ ಕೌಸ್ತುಭಮಲಂ ನೀಲಂ ಕೃಪಾ ಪಾಸಾಗರಂ 
ದೇವೇಶಂ ಚ ಂಳಾಮಿಹಿತಂ ಗೋಫೀ ಸಮೂಹಸ್ಮರಂ 
ಗೋವರ್ದಾದ್ರುತ ಶಂಭರಾರಿ ಜನಕಂ ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ. ಸೋದಧರಂ 
ಭಾವಂ ಥಿತ ಭಭವಾಂಮ್ಯ ಹಂ ತವಪದಂ ಧಾರ್ವೀಕರಾಧೀಶ್ವ ರಂ॥೧॥ 


೨೧೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅಂತ್ಯ: ಶೇಷಗಿರೀಷ ಬ್ರಹ್ಮೇಶನಿಗೆ 
ಜಗದೀಶರ್ಕಭಾಸವಿಲಾಸಥಿಗೇ ಮಂಗಲ ॥ ೩! 
ಯಿತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಂಮೋತ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂತಮುನಿ ಸವುರ್ನಕಾದ್ಯರಿಗೆ 
ಹೇಳಿದ ಮೋಹಿನೀ ಪ್ರಸಂಗ ಸುಪೂರ್ನಂ. ಶಾಲೀವಾಹನ ಶಕ ವರ್ಶ 
೧೭೭೩ನೆ ಸಲುವ ವಿರೋದಿಕ್ರುತು ಸಂವತ್ಪರದ ಶ್ರವಣ ಬಹುಳ ೧೦ 
ಶುಕ್ರವಾರ ಸಮಾಪ್ತ್ರ | ಉಡುಪಿ ದೇವಪೈಯ್ಯನೂ [| 
ವಿಷಯ : ತಂಬಾಕು ಪ್ರಸಂಗ. 


ಗರ್‌ 


ವಿಶೇಷ: ಈ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಾಲ ಮುಸಿಕತೆಯೂ ಇದೆ. 


110 
ಕೆ.ಬಿ. ೧೭೯/೬ ಧ್ರುವ ಚರಿತ್ರೆ ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಪದಿ 
೮1 ೬ ೬.೪% ? ? 
೫೩೫೫ ಪತ್ರ ೧೪ ಪಂಕ್ತಿ ತ್ಠಿ೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಧೃವ ಚರಿತ್ರೆ! ದೃವಗತಿಯನಾರ್ಚಿಸುವ ಭರದಲಿ 
ದೃವನು ನಾರದಮುನಿಸನುಪದೇ 
ಶವನು ಮರದಲ್ಲಿ ದರಿಸಿ ಹೊಕ್ಕನ; ವರ ತಪೊೋವನವಾ | 
ವಿಧುರ ಕೇಳ್ಳೆ ಸಕಲ ಲೋಕಂ 
ಭೂದಯ್ಯ ನಿಶ್ರಯರೆನಿಪ ಸುಗತಿಗಳಿಗಾ 
ಮೊದಲ ಸಾಧನವೆನಿಷ ಮನುವಂಶದ ಪರಂಪರೆಯಾ 
ಸುದತಿಯರ ಸಂತಾನವನು.... 
.. ಹೇಳುವೆನು ತತ್ಪುತ್ರೋತ್ಸಲಾಲಿತ 
ಸದಮಳ ಚೆರಿತವನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳೆಂದಾ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಅಳಲಿ: ನಲವೆ ಸಾವ್ಯ ಕೊಲುವಡೆ 
ಸಲವುವದೆ ಮುರವೈರಿಯಲ್ಲಡೆ 
ಹೊಲುವ ಸಮರ್ಥರಾರೆಲೆ ತಾಯೆ ಜಠರದಲೀ 
ಸಲಹದವರರಾತನೇ ನೆಕೆ 
ಸಲಹುವನು ನೀನಂಜದಿರು 
॥ ೨೭॥ 


ನಿಷಯ : ಧ್ರುವನ ಕಥೆ. 


ಧ್ರುವ ಚರಿತ್ರೆ ೨೧೫ 


“ವಿಶೇಷ : ೨೭ನೆಯ ಪದ್ಮದ ೬ನೆಯ ಪಾದದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥವಿಲ್ಲ. ಈ 
ಗ್ರಂಥದೊಂದಿಗೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಶತಕ, ಸದಾಶಿವ ಶತಕ, ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಶತಕ 
ಅಂಬರೀಶ ಚರಿತ್ರೆ, ಗುರುಶಿನ ನ್ಯ ಸಂವಾದ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


1111 
ಕೆ.ಬಿ. ತಿ೫೪/೪ ಧ್ರುವ ಚರಿತ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೬.೧1)(೫.೮' ? ? 
೧-೬೭ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಯಕ್ಸಗಾನದಲ್ಲಿ ಧೃವ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು ॥ 

ಕಂದ | ಶ್ರೀವನಿತೆಯನಾಳ್ತಂ ಸುರ 
ಸೇವಿತ ವಿಮಲಾಂಫಿಯುಗಳಂನತುಳಚರಿತ್ರಮಂ 
ತಾವರೆಗಣ್ಣಂ ಸಲಹುಗೇ 
ಭಾವಿತರ ವರಭಕ್ತ ಜನರಮಂ ಪ್ರತಿದಿನದಿಂ | ೧॥ 
ರಾಗಾ | ನಾಟೀ | ರೂ | 
ಜಯ ಜಮ ಗಜಮುಖ ಗೌರೀ 
ನಯನ ಚಕೋರಕ ಸ್ಮರಶತಶಯ ಕವಿತ ಸುಪಾಷಾಂಕ್ಳುಷ 
ಪ್ರಿಯಭಕ್ತೋಲ್ಲಾಸಾ 
ನಿಯಮಿಜನಾರ್ಚಿತ ಪಾದಾದ್ರಯ ಪಾವನ ಚರಿತ ಕುಸೇ 
ಶಯಭವ ಮುಕ್ತ್ಯಾವೃಂದಾರಕ ಸಂಸ್ತುಪಾತ್ರಾ 
ಜಯ ಜಯಾ ॥|೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಶರಜೇಂದು ಭಾಸನಿಗೆ ಶರಣು ಜನಪೋಷನಿಗೆ 
ನಿರುಪ ಭ್ರುಂಗಾಳಕಿಗೆ ಗುಣಪೂರ್ನೆಗೇ 
ಶರರುಹಾಸನನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಶಾರದೆಗೆ 
ಶರದ ವಾಹನ ಮುಖ್ಯ ಸುರಮಿತ್ರಿಗೆ 
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಸಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ || ೪೫೫ | 


ಅಂತ್ರೂ ಧ್ರುವ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಪೊರ್ನಕಾಂ ॥ ಪದನೂ ೪೫೫1 ಕಾಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ 
ಶ್ರೀ॥ ಉಟ ಸಂವತ್ಸರ ಭಾದ್ರ ಸದ ಬಹುಳಯಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ- 


ನಿಷಯ: ಧ್ರುವನ ಕಥೆ. 


೨೧೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿಶೇಷ : ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಸೇನನ ಕಾಳಗ, 
ವಿರಾಟಪರ್ವ, ಕರ್ಣಾರ್ಜುನರ ಕಾಳಗ, ಐರಾವತ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಕೃತಿ 


ಗಳಿವೆ. 
1.1.3 
ಕ್ತ 
ಕೆ.ಬಿ. ೪೦೫ ಧ್ರುವ ಚೆರಿತ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೮”)೬,೧ ಕ ? 
೧೫೦.೧೮೬ ಪತ್ರ ೨೫ ಪಂಕ್ತಿ ೧೫ ಅಕ್ಷರೆ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ...ಯಕ್ಸಗಾನದ ಥ್ಸೈವ ಚರಿತ್ರೆ ಬರಿಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು || 
ಕಂದ! ಶ್ರೀವನಿತೆಯರಾಣ್ವಂ ಸುರ 
ಶೇವಿತ ವಿಮಲಾಂಘ್ರಿಯುಗಳನತುಳ ಚರಿತ್ರಂ 
ತಾವರೆಗಂಣಂ ಸಲಹುಗೆ 
ಭಾವಿತರಹ ಭಕ್ತ ಜನರಮಂ ಪ್ರತಿದಿನದಿಂ ॥೧॥ 


4 ೫ ೫ ೩ 
ದ್ವಿನದೆ ವರಮಹಾಭಾಗವತ ಪೌರಾಣದೊಳಗೆ 
ಹರಿಭಕ್ತಥೃವನ ಚಾರಿತ್ರವನು ಧರೆಗೆ | ೪ ॥ 
ಸೃಜಿಸುವೆನು ಸಂಗ್ರಹಿಶಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಲೀ 
ಪ್ರಜಪುನಾಧಿಷ ಲೋಕನಾಥನೊಲವಿನಲಿ | ೫ | 


ಅಂತ್ಯ: ಯಿದು ಸಮಸ್ತೆಪಾಪಹರಗ 
ಳಿದುವೆ ಪುಂಣ್ಯಕೀರ್ತಿತರುಗ 
ಳಿದು ಸಮಸ್ತ ಕಾಮಿತಾರ್ಥವುದಯ ಪೂರವೂ 
ಯಿದನು ಪೇಳಿ ಕೇಳ್ವ ಸ 
ದ್ವೃ್ವಧಯರಂನೂ ಗೋಷ್ಟನಗರ 
ಸದನ ಲೋಕನಾಥ ಪೊರವನೊಲಿದು ಕೃಪೆಯೊಳೂ ॥ ೪೮೩1! 
ದೃವಚರಿತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಗಳ ಮಹಾತ್ರೀ. 


ವಿಷಯ : ಧ್ರುವನ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ ; ತೆಳುವು ಕಾಗದ. 


ಧ್ರುವನ ಹುಟ್ಟು ೨೧೭ 


1 
ಕೆ.ಬಿ. ೧೧೯ ಧ್ರುವನ ಹುಟ್ಟು ಹಾತು 
೬.೬%೪4೪೯,೧ ? 2 
೧.೧೨ ಪತ್ರ ೧೭ ಪಂಕ್ತಿ ೧೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಧೃವನ ಹುಟ್ಟು | 
ಗೌರಿಯ ಮೋಸದ ಕುಮಾರನ ಚರಣ ಕಮಲಕೆ 
ಎರಗಿ ಬೇಡು ವರಮತಿಯೆನಗೊಲಿದು 
ಪಾಲಿಸು ವರದ ಗಣಸ [| ೧॥ 
ಇಕ್ಸುಖಂಡವು ನಾರಿಕೇಳವು 
ಭಕ ಕಿನೋದಕ ಚಿಗುಳಿಯನು ತಂದರ್ಪಿಸುವೆ 
ನಾ ನಿಮ್ಮ ಉದರದೆ ಶಕ್ತಿಗಣಪ | ೨ ॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಹತ್ತನತಾರನಿಗೆ ಸಕ್ವತವು ಎತ್ತಿದವಗೆ 
ಭಕ್ತವಶ್ಸಲಗೆ ಭಕ್ತರ ಭಾಗ್ಯಗೆ 
ಸತ್ಯಭಾಮೇಗಂಜಿ ಸುರಪಾರಿಜಾತ 
ವೃಕ್ಸವದೆ ತಂದಿಟ್ಟ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಶ್ರೀಹೆರಿಗೆ 
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ !! ೧೩೮ 1! 
ಕಂದ ॥ ಪೊಡವಿಯೊಳೀ ಕಥೆಯೋದಲು 
ಕಡು ಪಾತಕಿಯಾದೊಡಮವನುಂ ತಾಂ 
ಬಿಡುಗಡೆವೊಂದತಿ ಸುಖವಂ 
ಪಡೆವನು ಹರಿಸಾಯುಜ್ಯವ ಶ್ರೀಹಂಕೃಪೆಯಿಂ ॥ ೧೩೯ ! 
ಮಂಗಳಮಸ್ತು! 


ನಿಷಯ: ಧ್ರುವನ ಕಥೆ. 


ಥಿಶೇಷ : ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಳು ಹೊಡೆದು ರಂಥ್ರೆ ಬಿದ್ದಿೆ. 


790 
ಕೆ.ಎ.೮೬/೧ ಧ್ರುವೋಪಾಖ್ಯಾನ ಯಸ್ಸಗಾನ 
೧೭.೪)(೧೦.೮ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯಂಗಾರ್‌ ೧೯ನೇ ಶತಕ 


೧.೮ ಪತ್ರ ತಿಲ ಪಂಕ್ಷಿ ೨೯ ಅಕ್ಷರ 


೨೧೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಆದಿ: ಧೃವೋಪಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಃ | | 
ವೃತ್ತಂ || ಶ್ರೀ ಕಾಂತಾ ಕುಚ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ಲಸದ್ವಕ್ಷಸ್ಥೆಲೋದ್ಭಾಸಿತಂ 

ಲೋಕೇಶಾರ್ಚಿತ ಪಾದ ಪದ್ಮನನಫೌಂ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಸಛೇದಕಂ | 
ರಾಕಾ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ದರ ಗದಾ ಚಕ್ರಾಂಬುರುಡ್ಬೂಷಿಕಂ 
ಸಾಕಲ್ಯೇಷ್ಟದನೋವುದಾಶ್ರಿತರನುಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಸದಾ | ೧॥ 
ರಾಗಾ | ಪೊರೆಯೊ ಕರುಣಾಶರಧಿ | ಹರಿ ನೀ॥ ಪ॥ 
ಕುವಲಯ ಲೋಚನ |. ಭವಭಯ ಭಂಜನ। ದಿವಿಷದಾನಂದ ಪಾ! 
ವನ ಚರಿತ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ವ-- ಇಂತು ನೀಂಗೈದುಪಕಾರಕಾನೆಫಿತು ಜನ್ಮಂ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರ್ದೊಡಂ 
ತೀರಲಾರದು | ವಿನಲನಧಿಶರುಂ ಪರರುಂ ನಂದಭರಿತರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಡಿಗೆ 
ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂಗೈದರಾಗಳ" || 
೫ ೫ ೫ ತ 
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಯ ಸಂಸೇವ್ಯ ಪಾದಾಬ್ಹ ಶೇಶಾಚಲಾಧೀಶ ಕೀಶೇಶನುತೆ ॥ 
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಹಾ ಗುರುವೇ ನಮ; || ಧೈವೋಪಾಖ್ಯಾನಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ 


ನಿಷಯ: ಧ್ರುವನ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಬರಹ ಮೋಡಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಜೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 
ವನಮಾಲೀ ವಿಲಾಸವೆಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥವಿದೆ. . ಪುಸ್ತಕದ 
ಆರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಮಾಂಕವಿಲ್ಲದ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದ 
ಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ 
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದವಿದೆ. 


741 
ಕೆ. ೨೮೩/೬ ಕೆ -ನಕ್ಚತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿ ಶ್ಲೋಕ್ಕ ಟೀಕು 
೧೫೧. ೫% ? ? 
೨೮.೪೭ ಪತ್ರ ೩೬ ಪಂಕ್ತಿ ೭೦ ಅಕ್ಷರ 


"ಆದಿ: ನಕ್ಷತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿ ಬರೆಯುದಕ್ಕೆ ನೆರ್ವಿಫ್ನೆಮಸ್ತೂ ॥ | 
ವಸವಸಂತ್ರ ತಿಲುಕಾ| ವೃತಾ ತ. 
ಹಸ್ಯ ಬಂದುರದಯಾ ನ ಪುರುಷ ವೇಶಂ 


ನಕ್ಸತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿ ೨೧೯ 


ಭೇಷಜ್ಯೇ ಮಂತ್ರ ಗೃಹ ವರ್ಮ್ಮವನ ಪ್ರವ್ಯಯಂತ್ರಾ 
ಭೀಷೇಖಮದಿ ಲಕ್ಷಣ ಜಲಾವತಾಂಜಿಕೂರ್ವಂ ಶಂತಿಕಾ | 


ನಿಧನೇ ಮಹಾಸ್ಟಿ ನೀನೂ | 


ಬೀಕೂ॥ ಚೂ ಜೇ ಜೋಲಾ ಅತ್ತಿನೀ ಕಪ್ಪುವರ್ನ| ಮೂರುತಾರೇ | 
ಕುದುರೆ ಮುಖದಾಕಾರ | ಪುರುಷನು ದೇವಗಣಾ। 


ಅಂತ್ಯ : ೬೦ ವರುಷಕೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಯಿಷ್ಟು ಪರಿಹರವಾದರೇ| ೮೬ ವರುಷಕೆ 
ಪರಮಾಯೂ | ಹುಟ್ಟಿದ ಲಗ್ನಕೆ| ಶನೀ ರಾಹು ಯಿ ಗ್ರಹಂಗಳೂ 
ಲಗ್ನಕೆ ಹೀನಾ | ವಾಗಿ ಯಿದರೇ| ಕೊಂನುಡು ಗಾ ಕುಂಟ ಕುರೆಡ್ರಾ 
ಕೆಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟು ಮನಶಿಕವ . ಕಿವಡಾ ಮೊಂಡಾ ಮೂಕೆಕೆಯಾ | ಯಿ 
ಸರಿಹಾರವಾದರೆ | ಯಿಂತೀ ನಕ್ಸತ್ರ ಚಿಂತ್ತಾಮಣಿ ೨೭ ನಕ್ಸತ್ರ 
ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ | 


ನಿಷಯ : ಅತ್ತಿನಿ ಮೊದಲು ರೇವತಿವತಿಗಿನ ೨೭ ನಕ್ಸತ್ರಗಳ ವಿವರ. 


ನಿಕೇಷ : ಇದೇ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಗ್ರಹ, ಜಲಶಿಲ್ಪಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಲಕ್ಷಣ; 
ನರಪಿಂಗಲಿ, ರಾಮಧ್ಯಾನ ಎಂಬ ಇತರ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 


123 
ಕೆ, ೬೨೯/೨ ನಕ್ಪತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿ ಗದ್ಮ 
೮.೫”)«೨ ? ? 
೩. ತಿಕ್ಕಿ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೪೩ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ನಕ್ಸತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿಯಾ ಬರವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು ॥ 
ಚುಜೆ ಚೋಲಅತ್ರಿನಿ3 ತಾರೆ ಕುದುರೆ ಮೋರೆಯಾಕಾರ। ಕರಿಯ ವರ್ನ| 
ದೇವಗಣ | ಕುಲದಲ್ಲಿ ವೈಸ್ಯ| ೪ ಪಾದ | ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಣು! ಬಡ 
ದೃಿಹಿ! ಸಮವಾರೆ | ನಾಯು ಮಂಡಲ ಮುಟ್ಟಿ ಮರ ! ಪಕ್ಷಿ ಭೇರುಂಡ | 


ಅಂತ್ಯ: ಕ್ರುರಗ್ರಹವಿರಲು ಬಹುಹೀನ | 
ಕಂದ || ಕೂನಂ ಹೊರಡಂ ಪಂಗಳ 
ಹೀನದರೊಳು ಗಾಗಳು | ಕುಷ್ಟಂ ನಷ್ಟಂ ತಟಂ 


೨೨೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಗ್ನೇನಹರ ಬದಿರಂದಂ 

ಕಾಕುಂ ಕುರುಡ ಪೊಡನಾಸಿಕ ನಾಶಂ | ೨೭ | 

ನಕ್ಸತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿ ಜೊತಿಸ ಶಾಸ್ತ್ರ: ಬದ್ರ ಸಮಾಪ್ತ್ರ ಮಂಗಳ 
ಮಹಾ ಶ್ರೀ. 


ನಿಷಯ : ಅಶ್ವಿನಿ ಮೊದಲು ರೇವತಿವರೆಗಿನ ೨೭ ನಕ್ಸತ್ರಗಳ ವಿವರ. 


ವಿಶೇಷ : ನಕ್ಸತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿಯು ೭ ರಿಂದ ೨೫ ವರೆಗಿನ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿ 
ಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ೩೬ ವರೆಗಿನ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಕುನ ಇತ್ಯಾದಿ ಜ್ಯೋತಿಷ 
ವಿಚಾರ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ಗರಿಗಳು ತ್ರುಟತವಾಗಿವೆ. ಇದೇ ಕಟ್ಟ 
ನಲ್ಲಿ ಬೆಡಗಿನ ಸ್ವರ ಪದಗಳು ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತಿಯಿದೆ. 


1735 
ಕೆ.ಬಿ. ೨೪೭ ನಕ್ಬತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿ ಗದ್ಯ 
೮")೬.೬% ? 9) 
೧೨ ಪತ್ರ ೨೫ ಪಂಕ್ತಿ ಸ ತಿಂ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನಕ್ಷತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿ ಜೋತಿಷ್ಯ | 

ಮರಣ ಕಂಟಕದ ಶಾಸ್ತ್ರ || ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಸತ್ರದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಬಣಾ !ಚೂಜೆ ಜೊಲ 
ಅಶ್ವಿನಿ ।! ಅದು ಕುದುರೆಯ ಮೊಕದ ಹಾಗೆ ಯಿಹುದು ಅದರ ವೃಕ್ಚ 
ಯಿಟ್ಟಯ ವೃಕ್ಷಾ | ಪಕ್ಷಿ ಹಾಲ್ವುವಕ್ಕಿ | ವೊನಿ ಕುದುರೆ | ರಾಸಿ ಮೇಷ 
ರಾಸಿ ದೇವಗಣ | ಅಶ್ವಿನಿದೇವರು | ಅಕ್ಬರ | ಆ ಅನಾಲ್ಕು ಫೆಳಿಗೆಯ 
ಮ್ಯಾಲೆ ತೈಜ್ಯ | ಜೈತ್ರ ತಿಂಗಳಲ್ಲು ಶೂಂನ್ಯ ಹೋಸ ಸೇಲೆಯನುಡಲು 
ಭಂಗಾರವನಿಕ್ಕಲು ಒಳಿತ್ತ ಮಾಡಲು | ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಲು | ಆಯಿದು 
ಜೈತ್ರ ಮೊದಲು ದಿನವುದಿ ಅರೆತಿಗಳಲು ಆವುದೊಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗದು | 


ಅಂತ್ಯ: ಆದಿತ್ಯನುದಯ ಕಳ್ಳನಹನು ಚಂದ್ರನುದಯ ವೆದಿಷ್ಟನಹನು ಮಂಗಳನು 
ದಯ ಕುಷ್ಟ ಪಡೆವನು ಬುದನುದಯ ಕುರೂಪಿಯಹನ್ನು ಗೋವುದಯ 
ಅಲ್ಪವಿದ್ಯವಂತನಹನ್ನು ಶುಕ್ರನುದಯ ಕುರುಡನಹನೂ ಶಠಿವುದಯ 
ಕಷ್ಟನಡುವನ್ನು ಯಾ ನಕ್ಸತ್ರಂ ಪಿಡದರಿ ಯರಡೇ ಕವಿಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಿ 
ಶೂಲದಲ್ಲಿ ಮೃತವನೈದುವನೂ | ೨೭ | ಅಂತು ರೇವತಿ ನಕ್ಸತ್ರದ ಫಲ 
ಸಂಪೂರ್ನ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ॥| 


ನಂಜುಂಡ ಶತಕಂ ೨೨೧ 


ವಿಷಯೆ : ಅಶ್ವಿನಿ ಮೊದಲು ರೇವತಿವರೆಗಿನ ೨೭ ನಕ್ಸತ್ರಗಳ ವಿವರ. 


ವಿಶೇಷ : ಮೋಡಿ ಲಿಪಿ. 


794 
ಕೆ.ಬಿ. ೧೩ ನಂಜುಂಡ ಶತಕಂ ಕೆಂದೆ 
೮.೪1 ೬೬% ಕಹಿನಿ ಜು, ೧೮೦೦ 
೧೧೮ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೧೪ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡ ಶತಕಂ | 


ಅಂತ್ಯ ` 


ನಂಜುಂಡ ಶತಕ ನೀತಿಯ 
ಮಂಜುಳ ಭಾಷೆಯನು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರಾಲಿಸಿ 


ನಂಜುಂಡನೆಂತ್ರವಾಹನನು 
ಭಂಜಿಕೆಯಾನುಸುರ್ತೆ ನಾಥನಪ್ಪಣೆವಿಡಿದುಂ | ೧ ॥ 


4 ಸ ೫ 4 
ವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಂಗಳ . 
ಪರಿಮಳದಲರುಗಳ ಕಂದ ಪದ್ಯಾಂತರದೊಳ್‌ 
ಸರಗಟ್ಟುವೆ ಸುಜನರ ಕೆವಿ 
ದುರುಬಿಗೆ ನಂಜುಂಡಲಿಂಗ ನತಜನ ಸಂಗಾ | ೬ ॥ 


ಗರಳಪುರೀಶನು ಕನಪ್ಪಿನಿ 

ಗೊರವಿತ್ತಿದನುಸುರಿಸಿದ ಶತಕ ಸುನೀತಿಯನುಂ 
ಬರದೋದಿ ಕೇಳಿದವರನು 

ಪೊರೆವನು ನಂಜುಂಡ ಲಿಂಗ ನತಜನಸಂಗಾ | ೧೦೩ || 
ನಂಜುಂಡ ಶತಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ! ಶ್ರೀ.! 


ನಿಷಯೆ ; ನೀತಿ, 


ನಿಶೇಷ : 


ತಿ ಸಪದ್ನೆವೂ “ ನಂಜುಂಡಲಿಂಗ ನತಜನ ಸಂಗಾ ” ಎಂದು ಮುಗಿಯು 


ಪ್ರತಿ ಸದ್ಯ 
ತ್ರತೆ. 


೨೨.೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತ ಪ್ರ ತಿಗಳ ವರ್ಣನ ನಾತ್ಯ] ಕೆ ಸೂಚೀ 


745 
ಕೆ.ಬಿ. 3೨೦/೧ ನಂಜುಂಡ ಶತಕ ಕಂದ 
ಪ್ಠಿ.ತಿ'(೨ ೬% ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಕಂಠೀರವ ೧೮೫೦ 
೧._೨೨ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೧೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ! ಶ್ರೀ ಕ್ಳ ಷ್ಣ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಕಂಠೀರವರಿಂದಾ ವಿರಚಿತಮಾದ 
ನಂಜುಂಡ 1. ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಮಸ್ತು!| ಶ್ರಿ 
ಚಾಮುಂಡಾಂಬಿಕಾಯ್ಬೆ ನಮಃ. 


ಶ್ರೀ ಗೌರಿಯನರ್ಧಾಂಗದೆ 

ರಾಗದೆ ಗಂಗಾತರಂಗಮಂ ಮಸ್ತಕದೋಳ್‌ 

ಬೇಗದೆ ಚಂದ್ರನ ಧರಿಸಿದ 

ನಾಗಾಜಿನ ವಸ್ತ್ರ ಸಲಹು ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಾ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಚಾಮುಂಡಾ ಪದಭಕ್ತನು 
ಚಾಮೇಂದ್ರ ನರೇಶಪುತ್ರ ಕ್ಳ ಷ ನ್ಲೈನ್ಫ ಪಾಲಂ 
ನೇಮದೆ ಗರಪುರದರಸನ 
ಕೋಮಲ ಶತಕವನು ರಚಿಸಿದಂ ಮುದದಿಂದಂ | 
ಆವವನೀ ಗರಳಪುರೀ 
ದೇವನ ಶತಕವನು ಭಕ್ತಿಯೊಳು ಭಜಿಸುತಿಹಂ 
ಕಾವನು ಮುದದಿಂದವನಂ 
ಪಾವನ ವರವೀಯ್ಯುತೀಗ ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಂ॥| 


ಶಾರ್ದೂಲವೃತ್ತಂ!| ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕಾಬ್ಬಗಳ್‌ ಗಗನಾವಾರಶ್ರೇಂದು 
ಸಂಖ್ಯಾಗಳ್‌ 
ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರೆ ಕೀಲಕಾಬ್ಜ ಶುಭಸಾಹಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ್ಯಾಯುತ 
ಪಾ ್ರ್ರಾಲೇಯಾಂಶುಜವಾರದೊಳ್‌ ಶತಕಮಂ ಸೆಂಪೂರ್ಣಮಂ ಗೈದಿಹಂ ಶ್ರಿ 
ಲೋಲ ಕ್ಷಿತಿಪಾಲಜಾಲ ನುತ ಪಾಡಾಂಭೋಜ ಕೃಷ್ಣೆ ಸ್ಲೇಂದ್ರ ನುಂ॥ 
ಶ್ರೀ ದುಂದುಭಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ಭಾನುವಾರ: ಶಿ ಶ್ರೀ 
ನಂಜುಂಡ ಶತಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮಹಾ || ಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ : ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ಸ್ತೋತ 


ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರೆ ೨೨ತ್ಕಿ 


ಧಿಶೇಷೆ: ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಕ್ರನಸಾಕವಿಲ್ಲ... ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ. ಹದಿನೇಳು... ಪತ್ರ 


ಗಳನ್ನು ಹುಳು ತಿಂದಿದೆ. ಆರಂಭದ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾ» 
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಸ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಈ ಮೂರು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ 
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೇ ಭೂಚಕ್ರದ ವಿವರ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಶಾಂಭನೀ ಜ್ಞಾನ 
ದೀಕ್ಸಾಬೋಥೆ, ಕೋಶ ಪ್ರತಿಕೋಶದ ಟೀಕು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಇವೆ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥದೊಳಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವ 
ಕಾಲಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ 
ಕಾಲವು ಗ್ರಂಥರಚನಾಕಾಲ, ಎರಡನೆಯದು ಪ್ರತಿಮಾಡಿದ ಕಾಲವೆಂದು 
ಊಹಿಸಬಹುದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ 
ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. 


730 
ಕೆ.ಬಿ. ೨೫೩ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಚೆರಿಕ್ರೆ ಭಾಮಿನೀ ಸಟ್ಟಿದಿ 
೮?)(೬.೭' ) ) 
೧೧ ಪತ್ರ ೨೫ ಪಂಕ್ತಿ ೩೫ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರೆ | ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಟಿದೀ ॥ 


ಶ್ರೀರಜತ ಗಿರಿವಾಸ ವಾಸವ 

ವಾರಿಜಾಸನ ಮುಖ್ಯಸಂನುತ 

ಚಾರುಚರಣಾಂಭೋಜ ಗಂಗಾಜೂಟ ಶಶಿಮೌಳೀ 

ಭೂರಿ ಮಹಿಮೋದ್ಧಾರ ಶಂಕರ 

ವಾರಣಾಸ್ಯನ ಜನಕ ಧೂರ್ಜಟ 

ಮೇರುನಗಕೋದಂಡ ಜಯ. ಜಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಜುಂಡಾ | ೧ | 
೫ ೫ ೫ ೫ 

ಹಾಗ ವ್ಯಾಸತ್ಯು ತಿಯ ಕಥೆಗಳಿ 

ದಾನವೇನೆನೆ ಮುಂನ ದೂರ್ಜಟಓ 

ಮಾರಿನೀ ಮಣಿಯನಿಪ ತಂನಯ ರಮಣಿ ಗಿರಿಸುತೆಗೆ 

ಸಾನುರಾಗದೊಳೊಫನ್ಪಿ ಪೇಳ್ದ ನ 

ವೀನ ನಂಜುಂಡೇಶ ಚರಿತೆ ಮ 

ಹಾನುಭಾವರು ಕೇಳ್ದು ಲಾಲಿಸಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕದೀ | ೧೩ || 


೫೩ ೫ ೫ ೩ 


೨೨೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ರಾಜಿಸುವ ಪೌರಾಣನೊಳ್ಳಿಗೆ 

ತೇಜವಾಂತಿಹೆ ಸಳದ ಮಹಿಮೆಯ 

ಸೋಜಿಗವ ವಿಸ್ತರಿಸೆನುರು ಷಟ್ಟಿದಿಯ ಮಾರ್ಗದಲೀ 
ಭೂಜನರು ನಲಿವೆ ಸುಜನಸ 

ಮಾಸವಾಸೆಂದಿಸಲು ಮುದದಿಂ 
ರಾಜಸೇಖರನೊಪ್ಪುಗೊಳಲೀ ಕೃತಿಯ ಬಿಂನಣಕೆ ॥ ೧೭ | 


ಅಂತ್ಯೆ: ಯಂದು ಸೂತನು ನೈಮಿಷದ ಮುನಿ 
ವೃಂದಗಳಿಗರುಹಿದನು ಶೈಲಜೆ 
ಗಂದು ಧೂರ್ಜಹಿಯುಸುರ್ದ ನಂಜುಂಡೇಶ ಚರಿತೆಯನೂ 
ಕುಂದನೆಣಿಸದೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ 
ದಿಂದ ಲಾಲಿಸಿ ಸುಜನರಧಿಕಾ 
ನಂದಮಯ ಸಂಮಂಡಿ ರಾಜಿಸಲೈದನೆಯ ಸಂದಿ | ೪೭ 
ಅಂತು ಸೆಂಧಿ ೫ ಕಂ ಪದನೂ ೨೦೦ ಕಂ ಮಂಗಳ್ಳೆ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ 
ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ನ, 


ವಿಷಯ : ನಂಜುಂಡೇಶನ ಚರಿತ್ರೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಮೋಡಿ ಅಕ್ಬರ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುದ್ಧ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. 


727 
ಕೆ.ಬಿ. ೨೬೯ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಗದೆ 
೮.೬೬% ? 9 
೨೫ ಪತ್ರ ಶಿ೫ ಪಂತ್ತಿ ೨೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ * ನಂದೀಶ್ವರ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಶ್ನೆ... ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಮತದ ವಿವರ! ನಂದಿಕೇಶ್ವರ 

ದೇವರು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ವಿವರ | ಅದೆಂತೆಂದರೆ ಯಾ ಪ್ರಸ್ನೆಯ 

ಲಕ್ಷ್ಮಣಮಂ ಫಿರೂಪಿಸಿದ ಯಂದು ಬಿಂನೈಸಲು ಚದುರಕ್ಷರವೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಯಿದು | ಭೂತಭವಿಷ್ಯದ್ವರ್ತಮಾನ ಲಕ್ಷ್ಷಣಂಗಳನರಿದು ಕ್ರಮವ 
ಸೇಳುವೆನೂ | ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ದೇವರ ವಚನ | ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಬಡಗ ಹರಿದ 
ಬೇರು ತಂದು ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲು ತರುವಾಗ ಅಸ್ಪವಿದಾರ್ಚನೆಯಂ 
ಮಾಡಿ ಓಂ। ಶ್ರೀಂ। ಸ್ರಿಂ| ಸ್ರಿಂ| ಸ್ವಾಹಾ ಯಂದು ಯಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 
ನೂರೆಂಟು ಬಾರಿ ಜಸಿಸುವದೂ 


ನಂದಿಛಂದಸ್ಸು ೨೨೫ 


'ಅಂತ್ಯ: ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಲುವುಟ್ಟಿದ ಫಲದ ವಿವರಾ-- 

ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಹಲ್ಲು ಬೆರಶಿ ಹುಟ್ಟಿಲು ವಂಶಕ್ಷಯ ಯರಡನೆ 
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ತಾಯಿತಂದೆಗೆ ಹೊಲ್ಲಾ| ಮೂರನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 
ಬಂದರೆ ಲೇಸೂ ನಾಲ್ಕನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಬಂದಕೆ ಅಂಣತಂಮಂದಿರಿಗೆ 
ಹೊಲ್ಲಾ | ಐದನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗುವನು ಆರಕೆ 
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮೊದಲಿ ದ್ದ ಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ದಾರಿದ್ರ 
ಸಂಭವಿಸುವದೂ ಯೇಳನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕುದಿವ ಯಂಟು 
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಧನ ದಾನ್ಯ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರಕಳತ್ರ ಸಹ ಕೆಡುಗು ವಂಬತ್ತನೆ 
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕೋಗಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗುವನು ಯಿಂತಿ ವಂಬತ್ತು 
ಲಕ್ಷಣ 

ನಂದೀಶ್ವರ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಶ್ನೆ-ದೂತಚೇಷ್ಟೆ ಪ್ರಶ್ನೆ-ನವರತ್ನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಪೂರ್ನ ಮಂಗಳಮಹಾ! ಸ್ವರಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಸ್ನೆ-.- 


ನಿಷಯ : ಜ್ಯೌತಿಷ (ಪ್ರಶ್ನಶಾಸ್ತ್ರ). 


ವಿಶೇಷ: ಮೋಡಿ ಅಕ್ಬರ. ೫ನೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥಿ ನಿಜಯಾಭ್ಯುದಯ ಶಾಲಿಶಕ 
ವರ್ಷ ೧೭೯ ಪ್ರಮಾದಿ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಜೀಷ್ಮ ಶುದ್ಧ ಬುದುವಾರ ದೊಡ್ಡ 
ಜೇೂರು ಕೊಟ್ಟೂರು ದೇವರ ಮಾತರು ನಂದಿಕೇಶ್ವರದ ಮತಶ್ರಶಕ್ನೆ 
ಸಂಸ್ಕ್ರೃ )ತ ಭಾಷದಲ್ಲಿ ಯಿದ್ದದ್ದನು ಕನ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಸಿದರು, 
ಸರ್ವೋಪಕಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ರಚಿಸಿದರು ಎಂದಿದೆ. ೬ ನೇ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಅಂಗಲಕ್ಸಣ ದೂಶಶ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬ ಕೃತಿ ಮುಗಿದು ಸ್ವರ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂಬ 
ಕೃತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ೮ನೇ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥ ಮುಗಿದು ನಂದಿಕೇಶ್ವರ 
ನವರತ್ನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 


| 708 
ಕೆ.ಎ. ೩೬ ನಂ ದಿಛಂದಸ್ಸು ಕಂದ್ಕ ವೃತ್ತ 
೧ಕ್ಮ-೪'ಲ೮,೪% ? 1; 
೧೨ ಪತ್ರ ೨೮ ಪಂಕ್ತಿ ೧೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನಂದಿ ಛಂದಸ್ಸು. 
೧. ಒಂದು ಚಿಓಕೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಷ್ಟು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಕ್ರಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. 
ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯು ಉಚ್ಚರಿಸುವಷ್ಟು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುವ ಅಕ್ಸರವು 


15 


೨.೨೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಲಘುವೆಂತಲೂ, 9 ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಲದಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುವ ಅಕ್ಷರವು 
ಗುರುವೆಂತಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು, 


ಅಂತ್ಯೆ : ಮಹಾಶ್ರೀವೃತ್ತಂ | 
ಶ್ರೀಮಹಿತಭಕ್ತಹಿತ ಶಿಷ್ಟಜನ ಸೇವಿತ ವಿ ಶಿಷ್ಟ ಗುಣಮಂಗಳ 
ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ 
ನಾಮವನು ನಂಬಿಸಲೆ ನಾಂ ಪೊಗಳ್ತೆ ನಿತ್ಯದಲಿ ನಾರಿ ನೆರೆ ಕೇಳ್ವುದಿದ 
ರಂದಂ 
ಸೋಮಹಿಸರಾಥಿಲ ವಸುಂಧರದ ವಾರಿ ವಿಧು ಸೂರ ಮದುದಿಂದ್ರಭವ 
ದ್ವಂದ್ರಂ 
ನೇಮದ ವಿರಾಮವಿದು ನೀ ತಿಳಿಯೆನಂದದಲಿ ನೀರಜದಳಾತ್ತೀ | 
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮವೃತ್ತ ರಗಳೆ ಮುಗಿದುದು. ೨೬ ಅಕ್ಕರದ ಮೇಲೆ ರಗಳೆ 
ಮುಂತಾದನಿದೆ. 


ನಿಷಯ : ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು. 


ವಿಶೇಷ: ಪತ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಎರಡೆರಡು ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ 
ಕ್ರಮಾಂಕವಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಪತ್ರ ಸೂಖ್ಯೆ ೬ ಎಂದಿದೆ ಗ್ರಂಥಾರಂಭಕ್ಕೆ 
ಮೊದಲು “ ಮೂಲಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳಿದ್ದವು, ಪ್ರತಿ 
ಬರೆದವನು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಂತೆ 
ತೋರುತ್ತೆ”ಎಂದೂ 6ನೇ ಪತ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ “ಸರಾ-ಮೂಲಸ್ರತಿಯು ಸಮಗ್ರ 
ವಾದದ್ದು ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. ದೊರೆತಮಟ್ಟಗೆ ಯಥಾಪ್ರತಿಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. 
ತಾ. 35-91 ಕ್ಲೋಸ್‌ಪೇಟಿ ಕೆ. ರಾಮಸ್ವಾಮೈಂಗಾರ್‌'' ಎಂದೂ 
ಇದೆ. ಕ್ರಮಾಂಕವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತೊಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ. 


709 
ಕೆ೬೦/೧ ನಂ ದಿಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಟದಿ. 
೧೦")«೨.೨' ಗೋಪ ಸು. ೧೬೫೦ 
೧.೧೫೫ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೪೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ... ನಂದಿಕಾವ್ಯ ಬರವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು | ಆಂಗಿರಸೆ ಸಂ ಕಾರ್ತಿಕ 
ಶು ೧೪ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಾರಂಭಾ | 


ನಂದಿಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ್ಯೆ ೨೨೭' 


ವಾರ್ದ್ಮೀಕ ಷಟ್ಟಿದಿ ॥ ಪದನೂ | ರಾಗ ನಾಟ | 
ಶಿ ಶಿೆಗಸುತಾವಾಶ್ರಿಕಾಲಾನದಿ॥ ಶಿವಾ 
ಕಾನಕ ಲತಾಂಗ ಪರಿಜನಕ ಕೂಟಳ ವಿ 
ತಾನದಿಂ ಪಾರ್ವತೀ ಲಲಿತೆ ಮೃ ದುಚರಣ ವರ ಹಂಸೆ ಗಮನೋತ್ಸಾ ಹದಿಂ 
ಮೇನಾತ್ಮಜಾತಾಂಬಕಾ ಭ್ರಮದಿಂದಂ ಭ 
ವಾನಿಯ ನವೀನತರಮಾದವರ ಯವ್ವನೋ 
ಧ್ಯಾನದೋಳ್‌ ಕ್ರೀಡಿಸುವ ನಂದೀಶ ಜೈತ್ರನೋಲೀಗೆ ನಮಗಿಷ್ಟಾರ್ಥಮಂ 
॥೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಧಾರುಣಿ ಜಲಾಗ್ನಿ ಮರುತಾಂಬರುಗಳುಳ್ಳಂನ 
ತಾರಾಳಿ ಚೆಂದ್ರಾರ್ಕ್ಯಬಿಂಬ ಬಿಂಬಿಸುವಂನ 
ವಾಕುಧಿಗಳೇಳ ನದ ನದೀವ್ರಾತವಿಪ್ಪಂನ ಗ್ರಹಚಕ್ರ ಜೆಲಿಸುವಂನ್ಸಾ 
ಮೇರುಮಂದರವು ಹಿಮಶೈಲ ರಜತಾದ್ರಿ ಗಳ್‌ 
ತೋರುವಂನಬರ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೆಯಾಗಿ 
ರಾರಾಜಿಸಲಿ ಗೋಪಕವಿ ಪೇಳ್ದ 'ನಂದಿಯ' ಮಹಾತ್ಮೆ: ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ 
| ೩೨ 
೫ ೫ ೫ 
ವಿನುತ ದ್ರೋಣಜನಾಯು ದಶರಥನ ಸಿರಿ ರಾಫೆ 
ವನ ವಿನಕ್ಚ, ಕ್ಷಯಂ ನಹುಷ: ಶ್ರ ರ್ಯ ಪವ 
ನನ ಗತಿ ತಾ ತ ಭೀಷ್ಮ; ನ ಶೌಯ್ಯ ೯ ಬಲನ ಭುಜ 
ಬಲದೇಳಿಗೆ | 
ಜನಪ ಧರ್ಮಜನ ಸತ್ಯಂ ವಿದುರ ಸುಜ್ಞಾನ 
ಮನುದಿನಂ ದೊರಕೊಳ್ಳು ನಂದಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯೆಂ 
ಘನ:ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ಸಜ್ಜನರ್ಗ್ಗೆ ನಂದೀಶ್ವರನ 'ಕರುಣದಿಂದಾ [೩೫ 


ಅಂತ್ರೂ ಸಂಧಿ ೨೫ ಕ್ಕಂ ಪದನೂ ೧೨೨೫ ಕೃಂ ವಲೆ ೧೫೫ ಕೃಂ ಮಂಗಳ 
ಮಹಾಶ್ರೀ. 


ವಿಷಯ : ನಂದಿಯ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ೮೦, ೮೪ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡೆರಡು ಪತ್ರಗಳಿವೆ. ವಿಷಯ ಪುನರುಕ್ತಿ ಯಾಗಿದೆ. 
ಇದೇ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಶಾಸ್ತ್ರ ವೆಂಬ ಸೃಂಥವಿದೆ. 


೨೨೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


730 
ಕೆ.ಎ. ೧೨೧ ನಂದಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ 
೧೩.೧"(೮.೧% ಗೋಪ ಸು. ೧೬೫೦ 
೬೨ ಪತ್ರ ತ್ಠಿ೨ ಪಂಕ್ತಿ ತಿ೫ ಅಕ್ಷರ 


ಅದಿ: ನಂದಿಮಹಾತ್ಮೆ ಪದ್ಯಕಾವ್ಯ || ವಾರ್ದಿಕ ಸಟ್ಟಿವಿ | 

ಶ್ರೀನಗಸುತಾ ವಾಕ್ಸಿಕಲಾಪದಿಂ ಶಿವಾ 

ಕಾನಕಲತಾಂಗ ಪರಿಜನಿತ ಕುಚಕೂಟಿ ಲಿ 

ತಾನದಿಂ ಪಾರ್ವತೀ ಲಲಿತ ಮ ದುಯಾನ ವರಹಂಸಗಮನೋತ್ಸಾ ಹದಿಂ 

ಮೇನಾತ್ನ _ಜಾತಾಂಬಕ ಭ್ರ ಮಠ ದಿಂದಂಭ 

ವಾನಿಯ ನವೀನತರಮಾದ ವರ ಯವ್ವನೋ 

ದ್ಯಾನದೊಳ್ಳ್ವಿ್ರ ಡಿಸುವ ನಂದೀಶ ಚ್ಛಿ ತ್ಕ ತ್ರನೊಲ್ಟಿ ಗೆ ನಮಗಿಷಾ ಸ್ಟಾರ್ಥಮಂ 
॥'೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಧರಣೀಜಲಾಗ್ತಿ ಮರುದಾಂಬರಗಳುಳ್ಳಂನ 
ತಾರಾಳಿ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಬಿಂಬ ಬಿಂಬಿಸುವಂನ್ತ 
ವಾರಿದಿಗಳೆಳ್ನದಿನದ ವ್ರಾತಮಿಪ್ಪಂನ ಗ್ರ ಹಚಕ್ರ ಚರಿಸುವಂನಾ 
ಮೇರು ಮಂದರ ಹಿಮಶ್ಪೆಲ ರಜತಾದ್ರಿಗ 
ಳ್ಯೋರುವಂನಬರ ಲೋಕಪ್ರತಿದ್ದತೆಯಾಗಿ 
ರಾರಾಜಿಸಲಿ ಗೋಪಕವಿ ಪೇಳ್ವ ನಂದಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ 
|| ೩೨ || 
೫ 2 ೫ ೫ 
ವಿನುತ ದ್ರೋಣಜನಾಯು ಮ ಸಿರಿ ರಾಘೆ 
ವನ ವಿಪಕ್ಸ್ಸ ಕ್ತ ಕ್ಷಯಂ ನಹುಶನೈಶ್ವರ್ಯ 
ನನತಿ ಪ್ರಾ ಮಾಂನ್ಯ ಬ ತ ಶೌರ್ಯ ಬಲನ ಭುಜಬಲದೇಳಿಗೆ 
ಜನಪ ಧರ್ಮಜನ ಸತ್ಯಂ ವಿದುರ ಸುಜ್ಜಾನ 
ಮನುದಿನಂದ ದೊರಕೊಳ್ಳು ನಂದಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಂ 
ಘನಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ಸ ಸಜ್ಜನರ್ಗೆ ನಂದೀಶ್ವ ರನ ಕರುಣದಿಂದಾ ॥ ೩೪% ॥ 


ಅಂತು ಸಂದಿ ೨೫ ಕಾಂ ಪದ ೧೨೨೨ ಕಾಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ | 
ನಿಷಯ : ನಂದಿಯ ಕಥೆ. 


ನಶೇಷ: ಮೋಡಿ ಅಕ್ಬರ, 


ನಂದಿಯಾಗಮ ಲೀಲೆ ೨೨೯ 


781 
ಕೆ.ಎ. ೩೦೬ ನಂದಿಯಾಗಮ ಲೀಲೆ ಭಾಮಿನೀ ಪಟ್ಟಿದಿ 
೧ಕ್ಮಿ, ಷಲ,” ನೀರ ಸಂಗಯ್ಯ ೧೫೮೯ 
೨೭೮ ಪುಟ ೨೪ ಪಂಕ್ತಿ ೧೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: 


ಶ್ರೀಮನ್ನಂದಿಯಾಗವು ಲೀಲೆ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನಿಘ್ನಮಸ್ತು ....... 
ನಂದಿಯಾಗಮ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು. 
ಸ್ತೋತ್ರ || ಶಿವನೆನ್ಸದ ನಾಲಿಗೆ | ಶಿವಸ್ತೋತ್ರವಂ ಕೇಳದ ಕರ್ಣ | 
ಶಿವನನೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡದ ಕಂಗಳು | ಶಿವನ ಶರಣರಿಗೆ ಯೆರಗದ ಫಣೆ | 
ಶಿವನ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಪೂಜಿಸದ ಹಸ್ತ | ಶಿವಾಲಯಕೆ ನಡೆಯದ ಪಾದ | 
ಶಿವಾರ್ಚನೆಗೆ ಮನವಿಟ್ಟು ಮಾಡದ ಭಾವ ! ಬದ್ದಾಭವಿಯಂದ ಶ್ರೀನಂದಿ 
ಶಿವದ್ಭಾವ 
ಸೂಚನೆ | ಬಸವಸದ್ಗುರು ಶಿಖಾಮಣಿಯೋ 
ವೊಸುಧಿಯನು ನಿರ್ಮಿತವ ಮಾಡಲು 
ಆಸವಲ್ಲದಾ ಮಹಾ ಪ್ರಳಯಪದೊಳಗೆ ಉಳವಿಸಿರ್ವರನೂ | ಪಲ್ಲ ॥ 
ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಸಕಲಧಿತದೇವನೆ 
ಯೋಗಿಜನ ಹ ಶತ್ಯಮಲವಾಸನೆ 
ಅಂಗುಮಾಸ್ತ್ರುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ನಿಗುಮ ಗೋಚರನೆ 
ತ್ರಿಜಗವ ಪಾಲಿಸುವ ಕರ್ತನ 
ಯೀಗ ನಿನ್ನಯ ಚರಣ ಕೃಪಿಯಲಿ 
ಸಾಗಿಸುವುದು ಈ ಶ್ರ ತಿಯ ಕಪ್ಸಡಿಯ ಸಂಗಮೇಶ್ವರನೇ | ೧1 


: ಕೊಡಿಯ ಕಲ್ಲೊಳಗಿಪ್ಪ ಬಸವನ 
ವಡಲ ಜನಿತ ಸಂಗಯ್ಯ ದೇವರು 
ಪಡದ ಸುತನು ಅಸ್ಸಜಯ್ಯನ ಮಗನು ಸಂಗಯ್ಯನೂ 
ಮಡದಿ ಲಿಂಗಾಜಮ್ಮ ನ ಸುತನು 
ನುಡಿದ ವೀರ ಸಂಗಯ್ಯ ನಾಗಮ 
ಸಡಗರದ ಮಾಹಾತ್ಮ ಯನು ಸುಜನರು ಕೇಳಿ ಸುಖಿಯಾಗಿ | ೪೯ 
ರುದ್ರ ಬಿಸೆತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವತ್ಸ ರೆ 
ಯಿದ್ದದ್ದು ವಿರೋಧಿ ವಿಕೃತಿ 
ಮಧ್ಯ ಕಾರ್ತಿಕವದಿ ಚತುರ್ದಶಿ ಸೌಮ್ಯವಾರದಲಿ 


ಕಂ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ-ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 
ಶುದ್ಧನಕ್ಷತ್ರವು ಅನೂರಾಧಿಯೊಳ್‌ 
ಮದ್ದುರುವಿನ ಲೀಲೆ ಸಮಾಪ್ತವು 
ಬದ್ಧ ಪದಿನೈದು ಸಂಧಿ ಸಹಸ್ರಶತ ಹತ್ರಿ ಪದಗಳಲಿ | ೫೦ || 
ಬಂದ ದುರಿತವ ದೂರ ಮಾಡುವ 
ಚಂದ್ರ ರವಿಗಳು ಯಿರುವ ಪರಿಯಲಿ 
ಕಂದುಗೊರಳನು ಕೃಪೆಯ ಮಾಡುವ ಸಂಧಿಯಿದು ಮುಗಿಯ್ಯೆ!! ೫೨. 
ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧೫ ಕಂ ಪದನು ಹನ್ನೊಂದುನೂರು ಕಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ 
ಸಮಾಪ್ತ ಶಕೆ ೧೮೨೨ ಶಾರ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರೆಮಿತಿ ಮಾಫೆ ಶುದ್ಧ ೧೦ 
ಮಂಗಳವಾರ ೯ ತಾಸಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ....... ಯಿಂತೀ ನಂದಿಯಾಗವಮು 
-ಸಮಾಪ್ತವು. 
ನಿಷಯ: ನಂದಿ.ಬಸವಣ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆ. 
ನಿಶೇಷ: ಅಕ್ಸರಸ್ಟಾಲಿತ್ಯ ಬಹಳವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ 
ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. ಇವರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ “8-8-32ರಲ್ಲು 
ಸಮಪ್ರತಿಯಾಗಿದೆ..” ಎಂದಿದೆ. 
782 
ಕೆ. ೧೯೬ ನನ್ನಯ್ಯಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಚಂಪ 
೧೧೫೧೧. ೭! ಮಾದಣ್ಣ ಸು. ೧೬೫೦ 
೧.೧೪೦ ಪತ್ರ ೮ ಪಂಕ್ಷಿ ೪೬ ಅಕ್ಬರ 
ಅದಿ: 


ನಂನಯಿಯ್ಯನ ಚಾರಿತ್ರ. 

ಶ್ರೀಮಂನಂನೈಯ್ಯಗಳ ಚಾರಿತ್ರಮೆಂಬುದು ಸರಳುಮಾರ್ತ್ಮಮಲ್ಲದೆ 
ಲವುಕಿತಮಲ್ಲ | ಮದಿಂತೆನ | ಕಥಾಗರ್ಭ ॥ 

ವೊಡ್ಡಿಯ ದೇಶಮೆಂಬ ಪುರುಷನ ಹ್ರುತ್ಕಮಲ ಮಧ್ಯೆದೊಳುದ್ಳವಿಸಿದ ಕರ್ಕಿ 
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ [ ಮೂಲಾಧಾರಮಪ್ಪುದಣ೫ಾ೦ ಆಧಾರಮೆಂಬ ಕೋಂಟಿ 
ಯಿಂ| ದ್ರುತಮಪ್ಪ್ಪುದಅ0 | ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಾ ನಮೆಂಬ ಭೂಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 
ಮಣಿಪೂರಕಮೆನಿಸಿ ರತ್ತಂಗಳರೆವಣಿಸಿ ಮಾಡಿದ 3 2 ೫ ; 
ಸುಜ್ಜಾ ನಿಗಳ ಭ್ರುತ್ಯಂ ಸುಜನ ಜನಮಿತ್ರನೆಫಿಪ ವಾಮಶಿರಪುರದ 
ಮಾದಂಣನು ಬಿಂಸೈಸಿದ ನಂನಯಿಾಯ್ಯಗಳ ಚಾರಿತ್ರಮದೆಂತೆಕೆ- - 


ನನ್ನಯ್ಯಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ೨೩೧ 


ಅಂತ್ಯ : ಶ್ರೀ ದಿವಿಜೇ:ದ್ರ ವಂದಿತ ಪದಂಬುಜನಾಗತಹ್ರುತ್ಸಯೋಜಮಿ 
ತ್ರೋದಯ ನವ್ಯಮಾನಸಕಲಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರಾಜ ತೇಜ ಭೋ 
ರೋದಯನುನತೋಕ್ಟ ವದಯಾಂಚಿತ ಧರ್ಮಸುದಾಬ್ಧಿ ಪೂರ್ನಚಂ 
ದ್ರೋದಯವಾದನಾದಿ “ರಮೇಶ್ವ ರನೀಗೆಮಗಿಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯಂ ॥ 
ಆಶ್ವಾಸ ೧೨ ಸಂಧಿ ಜಕ್ಕಂ ಕಂದ ವೃ ತ್ತ ಹ ೧೨೮೬ಕ್ಟುಂ ಶ್ಲೋಕ 
೩೦ಕ್ಕಂ ನಂನಯ್ಯ ಗಳ ಚಾರಿತ್ರ 1. ಸರ್ವ್ವಪಾಪವಘಹರ ಮಂಗಳ 
ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ : ನನ್ನಯ್ಯನೆಂಬ ಶಿವಭಕ್ತನ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಶಕಟರೇಫವಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಳು ಹೊಡೆದಿದೆ. 


738 

ಡಿ 
ಕೆ. ತತತ್ತಿ/೨ ನನ್ನಯ್ಯಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಚಂಪು 
೧೦. ೩೧.೮% ಮಾದಣ್ಣ ಸು ೧೬೫೦ 
೭೫.೧೮೫ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೫೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನನ ಯ್ಯ ಗಳ ಚಾರಿತ್ರ | ಕಥಾಗಭ್ಭ ೯ ಪ್ರಕರಣಂ | 
ಶ್ರೀ ನಂನಯ್ಯ ಗಳ ಚಾಂತ್ರ ಅ1ದ ಪರಮಾರ್ತ್ಮವಲ್ಲದೆ ಲೌಕಿಕಮದಲ್ಲ 


ತಡೆ ।॥ ವಚನ | ವಾಗ್ದ ೦ಬಿಲ್ಲದುದಅ30 ವೊಡ್ಡಿ ಯದೇಶವೆಂಬ 
ಪುರುಷನ ಹ ೈತ್ಯಮಲದೊಳುದ್ಳವಿಸಿದ ಕರ್ನಿಕೆ ಎಂಬ ಪಟ [ಕ್ಕ ೫7೫% 
ಶಿವಪುರದ ಮಾದಂಣ್ಣಿ ೦ ಬಿಂನವಿಸಿದ ನಂನಪ್ಪ ನ ಚಾರಿತ್ರ ಮದೌಿಂತೆಂದಿನೆ 
ಕಥಾಗರ್ಭಪ್ರಕರಣ “ಸಪೂರ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 
ಕಂದ | ಶ್ರೀಮದ್ಗುರುಪದ ಕಮಲ 
ಪ್ರೇಮಾಂಜೋಳನ ಮಧುವ್ರತಂ ಗುರುಭಕ್ತ್ಯ್ಯು 
ದ್ಧ ಮಂ ನಂನಯ್ಯನು ಮೆಅ 

ಮಹಿಮೆಯ ಫೇಳ್ವೆ ಕೇಳ್ವುದಖಿಳ ಜನಂಗಳು | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ.: ಯಿಲ್ಲಿರುತಿರ್ದ್ಧ ಭಾತಿ ಶರೀರವದೃಶ್ಯಮದಾಗೆ ಕಾಣುತಂ 
ತೆಲ್ಲರು ಕಾತುಕಂ ಬೆರಸು ಕೇಳಿದೊ... ಸಸಿ ಕಛಾ 
ವಲ್ಲಭನಂತರಿಕ್ಸ ದೊಳು ಪೊಣ್ಮಿದ ಪುಸ್ಪ ಕ ಯುಗ್ಮ ಒಕೆಯಿದಾ 

ಲ್ಲಲಿತಾಂಗರಂ ನಲಿದು ತೋಆಸಿದಂ ಶರಣಾಳಿಗ ಸೆ 


ಸ್ಯ 


೨೩೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 
ವಿಷಯ : ಶಿವಶರಣ ನನ್ನಯ್ಯನ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಶಕಟ ರೇಫದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ೧೮೫ ನೆಯ ಪತ್ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರುಟತ 
ವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಭಾಗ ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲ 
ನೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಈ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈರವೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯ 
ವಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಬೆಡಗಿನ ಕೋಲಸದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೬ ಪತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. 


734 
ಕೆ.ಬಿ. ೧೫೩ ನನ್ನಯ್ಯಗಳ ಚೆರಿತೆ, ಚಂಪು 
೭.೫'(೬.೧” ಮಾದಣ್ಣ ಸು. ೧೬೫೦ 
೧೫೬ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೨೧ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನನ್ನಯ್ಯಗಳ ಚಾರಿತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಃ | 
ಶ್ರೀರ್ಮ ನನ್ನಯ್ಯಗಳ ಚಾರಿತ್ರಮೆಂಬುದು ಪಾರಮಾರ್ಥಮಲ್ಲದೆ ಲೌಕಿಕ 
'ಮಲ್ಲಮದೆಂತೆನೆ ॥ 
ಒಡಿಯ ದೇಶಮೆಂಬ ಪುರುಷನ ಹೃತ್ವಮಲ ಮಧ್ಯದೊಳುದ್ಭ ವಿಸಿದ ಕರ್ನ್ನಿಕೆ 
ಯೆಂಬ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮೂಲಾಧಾರಮಸ್ಸದರಿಂ | ಆಧಾರಮೆಂಬ ಕೋಂಟಿ 
ದೃಢಮಪ್ಪುದರಿಂ | ಸ್ವಾಧಿಷ್ಟಾನಮೆಂಬ ಭೂಸ್ಥ ದಲ್ಲಿ | ಮಾಡಿದ ಮಣಿ 
ಪೂರಕಮೆಂಬ ರತ್ನಂಗಳ್ಗೆ ಮುನಿಸಿ! ಮಾಡಿದ ಹೊಂಗೆಲಸದರಮಕನೆಯಿಂ | 


ಅಂತ್ಯ: ಇತ್ತಲು ಕಲ್ಯಾಣದ ಸ 
ದೃಕ್ತರು ಬಸವಣ್ಣ ಪೇಳ್ವಕಥೆಯರಿತದೊಳುಂ 
ಚಿತ್ತದೊಳನೇಕ ಕೌತುಕ 
ವೆತ್ತಲೆದೇನೆಂಬೆನೆಮ್ಮ ಬಸವನ ಘನಮಂ 
ನನ್ನೈಯ್ಯನ ಚಾರಿತ್ರಕೃಂ 
ನೀನತಕವಿ ಮಾದಣಾಂಕನೇನು ಕೃತಾರ್ಥನೋ || ೯೬ ॥ 
ಶ್ರೀ ಗುರು ಫಿರೂಪದಿಂದ 
ಬಾಗಿಸದಾ ಭೋಗಿ ಗುರುನತ ನನ್ನಯ್ಯನ 
ನಾಗಮೊಕ್ತರ್ಥ ಚರಿತಮನೀ ಧಕೆಗಿರಲೆಂದು ಬರದನೇನು ಕೃತಾರ್ಥನೋ॥ 
ನನ್ನಯ್ಯಗಳ ಚಾರಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀ ॥ 


ನಿಷಯ : ನನ್ನಯ್ಯ ನೆಂಬ ಶಿವಭಕ್ತನ ಕಥೆ. 


ನನ್ನಯ್ಯೈನ ಕಾವ್ಶ ೨೨ಿಕ್ಕಿ 


ವಿಶೇಷ : ಪತ್ರ ೧೨೮೬ ೧೪೮% ೧೪೯ ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಾಗಗಳು ಈ 
ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಲುಪ್ತ, ಸುಂದರಾಕ್ಷರ. 


736 
ಕೆ.ಬಿ. ೪೫೦ ನನ್ನಯ್ಯನ ಕಾವ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಮ 
ಲ, %೬.೫% ಪರ್ವತದೇವರು ೧೫೭೭ 
೨೧೪. ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ೧೩ ಅಕ್ಬರ, 


ಆದಿ: ನನ್ನಯ್ಯ ಕಾವ್ಯ 
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಜೀವ ಭಕ್ತರ ಮನಪ್ರಿಯ 
ಭಕ್ತ ಚಕೋರ ಹಿಮಕರನೆ 
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ನರವಿಮುಕ್ತಿಗೆ ನಿಲುಕದ 
ಕರ್ತ್ಪುಹರ ಸಲಹು ಮೂಜಗವ | ೧ | 


೫೩ ೩ ೫೩ ೫ 
ವರಗುರು ವಿರೂಪಾಕ್ಸ್ಠ ದೇವರ ಕರಪದ್ಮ 
ದಿರದಿಯುದ್ಧವಿಸಿ ಮರ್ತ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಚರಲಿಂಗದೊಳಗೊಪ್ಪಿ ಪರ್ವತದೇವರು 
ವರದ ಸತ್ಕೃತಿಯ ಲಾಲಿಪುದು ॥ ೩೫! 


ಅಂತ್ಯ: ಗುರುಭಕ್ತ ನನ್ನಯ್ಯ ಚರಿತ್ರವನಾರು 
ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಕೇಳ್ದೆರಿಗೆ 
ಸಿರಿಯಕ್ಕುವನೇಕ ಪುಣ್ಯಸಿದ್ಧಿಸುವವು 
ವಿರೂಪಾಕ್ಸನೊಲಿದು ರಕ್ಷಿಸುವಾ |! ೧೧೭ || 
ಕುಂದಿಲ್ಲದೆ ಸಾಸಿರದೇಳ್ನೂರು ತ್ರಿದಶವೈದು ಪದ ನೋಡಿ 
ಸಂಧಿ ಪದಿನಾಲ್ಕದರೊಳಗೆ 
ಪೊಂದಿರ್ದ ಕಥೆಗಳು ನೂರುಯಪ್ಪತ್ತು ನನ್ನಯ್ಯನಾ 
ನಂದದ ಕಾವ್ಯಕೆ ಶರಣಾರ್ತಿ | ೧೧೮ | 
ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧೪ ಕ್ಕಂ ಪದನೂ ೧೩೩೫ ಕೃಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ! 


ವಿಷಯ : ನನ್ನಯ್ಯನೆಂಬ ಶಿವಶರಣನ ಕಥೆ. 


೨೭೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿಶೇಷ: ಪ್ರಥಮ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ೧೩ ನೆಯ ಪದ್ಯದಿಂದ ೬ ಪದ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. 
ಗ್ರಂಥಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 27-10-88 ಎಂದಿರುವುದು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರತಿ 
ಮಾಡಿದ ಕಾಲವಿರಬಹುದು. 


736 
ಕೆ.ಎ. ೬೨ ನಂಬಿಯಣ್ಣನ ರಗಳೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ರಗಳೆ 
೧೨.೬% «೭.೬% ಹರಿಹರ (?) “೧೩೦೦ 
೧.೪೦೩ ಪುಟ -.-೧೬೫ ಪತ್ರ ೨೮ ಪಂಕ್ತಿ ೧೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನಂಬಿಯಂಣನ ರಗಳೆ ಸವೃತ್ತ!| 
ಸುರರುಂ ದೈತ್ಯಾಳಿಯುಂ ಮಾಳ್ಬಮೃತಮಥನದೋಳ್‌ ಪುಟ್ಟಿದುದ್ಯದ್ದಿಷಕಂ 
ಕರಮಂ ನೀಂ ಅಂಗೈಯೊಳಗೆ ತೊಳಗೆ ನೋಡಲ್ಪತಿಛಾಯೆಯಿಂ ವಿ 
ಸ್ತರನಾದಾ ಪುಷ್ಪದಂತಾಖ್ಯನಿಳಿಯಅೌಯಲ್‌ ನಂಬಿಯೆಂದಿಟ್ಟು ಮತ್ತಂ 
ಹರ ನೀನೊಲ್ಹಾ ಕಥಾಸಾರವನವಥರಿಸೈ ಶ್ರೀ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಲಿಂಗಾ ॥ 
೧1 ರಗಳೆ ॥ ಶ್ರೀ ಸಕಲ ಸುರರಸೂರರೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ 
ಆಸುರದ ದುರ್ವಾಸನಿತ್ತ ಶಾಪದಿ ಠಿಂದ 
೨ |! ಸುರಪತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪದಮಂ ತರಲೈಂದು | 
ಉರವಣಿಸಿ ತೊಡಗಿದರು ಕಡಲ ಕಡೆಯಲೈಂದು || 


ಅಂತ್ಯ: ಪ್ರಮಥ ನಾಯಕನೊಪ್ಪಿ ದಂ ದೇವನೊಪ್ಪಿದಂ 

೨೪ || ನಮಿತ ದೇಶಿಕನೊಪ್ಪಿದಂ ಸ್ವಾ ಮಿಯೊಪ್ಪಿದಂ 
ಸುಖಿಯೊಫ್ಸಿದಂ ಸದಾಸುಖಿ ಸುಲಭನೊನ್ಪಿದಂ 
೨೨೫ |! ಮುಖಮದನ ವೈರಿ ಶಂಕರಲಿಂಗನೊಸ್ಪಿದಂ 

ಕಂದ ॥ ಕಡೆತನಕ ಹಿಡಿದ ಛಲಮಂ 

ನಡಸಿ ಮಹಾಸ್ರಭುವನೊಲಿಸಿ ನಿಜಗುಣಪದನುಂ 

ಪಡದ ಗಣನಾಥನೆಂಬನ 

ಅಡಿಯೊಳಗಿರಿಸೆನ್ನ ಶಂಕರೇಶ ಪ್ರಭುವೇ ॥ 

ಕಲಿಗಣನಾಥನ ರಗಳೆ ಸಮಾಪ್ತಮಾದುದೂ ॥ ಮಂಗಳಮಸ್ತೂ ॥ 


ನಿಷಯ : ಶಿನಶರಣರ ಚರಿತ್ರೆ. 


ನಿಶೇಷ: 


'ನರಪಿಂಗಲಿ ತಿಕ 


ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಯಣ್ಣ, ಬಸವೇಶ್ವರ :ದೇವರು, .-ಮಹಾಡೀವಿ 
ಯಕೃಗಳು, ರೇವಣಾ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದೇವರು, ಆದಯ್ಯ, ಸಾನಂದ ಗಣೇಶ್ವರ 


'ಗಂಗೋತ್ಪತ್ತಿ, ಮಲುಹಣದೇವ, ಮಳೆಯದೇವರಾಜ್ಕ ಅಮ್ಮನೆ, ಚಿನ್ನಯ್ಯ 
'ಸಾಮವೇದಿ, ಪೊಲಘಾಂಡ ಮೂರ್ತಿ, ನಮಶ್ಶಿವಾಯ, ಮುರುಹರು, ರುದ 


ಪಶುಪತಿ, ತಿರುನಾಳ್ಪೋವರ, ತಿರುಕುರುಂಪ್ಕೆ, ಕಳಜೆಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್‌ 
ಪಗಲ್ಪೋಳ, ಪುನರ್ದಿಕ್ಷೆ, ಚೋಳಿಯಕ್ಕ, ಮೊನೆಯಿಡುವರ, ಶಂಕರದಾಸಿ 
ಮಯ್ಯ, ದಕ್ತಾಧ್ವರ, ಭಕ್ತಿಬಿನಹ, ಕೋಳೂರ ಕೊಡಗೂಸು. ಗುಣಸ್ರೋತ್ರ, 
ಉದ್ಭಟದೇವ: ಹಲಾಯುಧಥದೇವ, ಪ್ರಸಾದ, ಇಳೆಯಾಂಡ ಗುಡಿಮಾರ್ಕ 
ನಗೆಯ ಮಾರಿತಂದೆ, ಕನ್ನಪ್ಪ ದೇವರು, ಕಲಿಕಾಮಜೇವ, ಪಿಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ, 
ಕಲಿಗಣನಾಥ ಈ ೩೬ಮಂದಿ ಶಿವಶರಣರ ರಗಳೆಗಳಿವೆ, ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆ 
ಇದೆ. ಕ್ರಮಾಂಕವಿಲ್ಲದ ಆರಂಭದ ೫ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ೩೬. ರಗಳೆಗಳ ಸಂಕ್ಷೇಪ 
ಕಥೆ ಇದೆ. ೪೦೩ ನೇ ಪುಟ ಪೂರ್ತಿ:ಕ್ರಮಾಂಕವಿದೆ. ಮುಂದೆ ಮೂರು 
ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ-ಬರವಣಿಗೆಯಿಲ್ಲ. :ಬಳಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕವಿಲ್ಲದ; ೧೬೫ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. 
ಪಾದವಿಂಗಡಣೆ ಇದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ:ಬರವಣಿಗೆಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 
ಕೆಲವು.ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ:ಇದೆ. ೩೬೧,೩೬೪, ೩೭೫ ನೇ 


ಪುಟಗಳು.ಎರಡೆರಡಿವೆ. 


787 


ಕೆ. ೨೮ತ್ತಿ/೮ ನರಪಿಂಗಲಿ ಶ್ಲೋಕ, ಹೀಕು 


೧೫೧.೫” 1 


? 


೪೯೫೦ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ೬೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: 


ನರಹಿಂಗಲಿ ಶ್ಯಾಸ್ತ್ರ | 


ಶ್ಲೋಕಾ | ದ್ವಜೇ ಕೃತಾಕೆ ದೂರ್ಮ್ಮೇಂ ಚ ಮರಣೇಸಿರತೋಜಯಂ! 


ಸ್ವಾನಮಾನಂತ್ತರೋಗಂ ವ್ರಸಬೆಂ ಸುರಾಜ್ಯಂ ಕರೇಸುದುಃಖ 
ಗಜಾಸುಖಂ ವಾಯಸ್ಸೀನಿಲ್ಲಲಂ ಭವೇತ್‌ ॥ 


ಬೀಕು ದ್ವಜಾವೆಂದಡೆ ಮೂಡಲೂ ದೂಮ್ರವೆಂದಡೆ ಅದ್ಮಿ ೫ ೫% ಕಾಗೆ 


ಅಂತ್ಯ ಇ 


ಯಂದಡೆ ಯಾಶ್ಯಾಂನ್ಯ ಯಿನಿಷ್ಟು ಅಸ್ಟದಿಕ್ಕಿನ ನಿವರಾ | 


ಬಸುವನ ಮುಟ್ಟಲು ದನಲಾಭಾ ಕಕ್ತೆಯ ಮುಟ್ಟಿಲು ವ್ಯಾದಿ ಆನೆಯ 
ಮುಟ್ಟಿಲು ಧನ ಸೇರುವದು ಕಾಗೆಯ ಮುಟ್ಟಿಲು ಕೈಡುದೂ ನರಪಿಂಗಲಿ 


ಸಮಾಶ್ತಿ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ! 


೨ಕ್ಕಿ೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 
ವಿಷಯ : ಶಕುನ ಫಲ. 


ನಿಶೇಷ : ಇದೇ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸಂಗ್ರಹ, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಲಕ್ಷಣ, ನಕ್ಸತ್ರ 
ಚೂಡಾಮಣಿ, ಶಿವಲಿಖಿತ, ರಾಮಧ್ಯಾನಗಳೆಂಬ ಇತರ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 


788 
ಕೆ. 3೮೨/೨ ನರಪಿಂಗಲಿ ಕಂದ 
೬,ಕ1ೀ೧.ಕ್ಟಿ? ಮಾಧವ? ? 
೨೭.3೪ ಪತ್ರ ೫ ಪಂಕ್ತಿ * ಕಿ೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನರಸಿಂಗಲಿಗ್ರಂಥಾ | 
ಪರಮಜಿನೇಂದ್ರನ ಪಾದಾಂ 
ಬುರುಹಾಂಕ್ಕಿಕನಚಿಂ....ದ ಮೇರೆವರಿಯೆ ಮಾಧವ 
ಧರೆಗಅಿಿವಂತುಟು ನರಫಿಂ 
ಗಲಿಯಂ ನಾಂ ಪೇಳ್ದೆ ಪೊಚ್ಚ ಪೊಸ ಕಂನ್ನಡದಿಂ ॥೧॥ 
ವಿಕಟಾಂಗಂ ಕ್ಸುದ್ರಕೃಷ್ಣಂ ಯೆನೆ ಚಂಚಿತಂ ರೋಗಿ ಕಾಮಾತುರಂ 
ವಿಕಲಂ ಕ್ರೋಧಿ ನಪುಂಸ್ಸಕಂ ಕಪ್ಪನರಂ ನಿದ್ರೊ ಪೆರಿಕ್ಸನಾಲಸ್ಯನಂ 
ಆಕುಲೀನಂ ನಿಷಯಾರ್ತ್ವಿವೃದ್ದಿ ತರುಣಂ ಸೈಶಾಚಿ ಹೀನಾಂಗನಂ 
ನಕುಲಂ ನೋಡಲಿಕಾಗದೆಂದರುಪಿದಂ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವರತ್ನಾಕರಂ ॥ ೨ || 
ಯಂತ್ರದೊಳಂ ಮಂತ್ರದೊಳಂ 
ತಂತ್ರದೊಳಂ ಗೇಯರಸ ಸಭಾಮಂಡಲದೊಳು 
ಸಂತರ ಶಕುನವಿಚಾರಮ 
ನೆಂತ್ತುಂ ನೆರೆ ಪೇಳಬಲ್ಲ ಮಾಧವದೇವಾ || ೩ || 


ಅಂತ್ಯ: ವಿಶೇಷ....... ಸೋಲ ಗೆಲವದ 
ಪೆಸರ್ಗೊಂಡವ ಸೋಲುಗೆಲುವನೆಂದಡೆಯುಂನ್ನಂ 
ಉಸುರಿದವ ಗೆಲುವ ಬಳಕಿನ 
ಪೆಸ...ಚವಸೋಲ್ಗುಮೆಂದ ನರಪಿಂಗಲಿಯೊಳೂ || ೧೬ || 
ಅರಮನೆಯೆಡೆಗಂ ಪರಿಭವಕ್ಕಂ 
ದುರದೊಳೆಯಿದೆ ಎ 


ನಿಷಯ ; ಪ್ರಶ್ನಶಾಸ್ತ್ರ. 


ನವಚನ್ರದ ವಚನ ೨೩೭ 


ನಿಶೇಷ: ಓಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಬಿದ್ದು ಅಕ್ಸರಗಳು ಲುಪ್ತವಾಗಿವೆ. ಗ್ರಂಥ ಸಮಗ್ರ 
ವಾಗಿಲ್ಲ. ೫೫ನೇ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾತಿಯ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 
ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವರಚಿಂತಾಮಣಿ, ಬಾಲಗ್ರಹ 


ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂಬ 


ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 
139 
ಕೆ ೧೨೨/3೨ ನವಚಕ್ರದ ವಚನ ವಚನ 
೫%)೧.೩” ಹಡಪದಪ್ಪಣ್ಣ ಸು. ೧೧೬೦ 
೧.೨೦ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಕ್ಕ 
ಆದಿ: ಹಡಸದಂಪ್ಪಂಣಗಳ ನವಚೆಕ್ಕ)ದ ವಚನ | ಗುಥೆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ 
ಚಿಕ್ಕ | ಪೃತ್ವಿಯೆಂಬ ಮಹಾಭೂಢಥ | ಆ ಭೂಥ ಪೀತವರ್ನ | ಚಿತುಃ 
ಕೋಣೇ ಚೌಧಳ | ಪದ್ಮ। ಆ ಪದ್ಮ | ಸುವರ್ನದ ವರ್ನ | ಆ ದಳದಲ್ಲಿ | 
ವಾಶಷಸ | ವೆಂಬಾ ನಾಲ್ಕಕ್ಸರ | ಆ ಕರ್ನಿಕ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ | ನಕಾರವೆಂಬೊ 
ಬೀಜಾಕ್ಸರ | 


ಅಂತ್ಯೆ: ಯಂಬ ಶ್ರೀ ಕ್ಷುರ ಕ್ರಯಾ ಕ್ರತುವಾಗಿಹನು ಯಿವು ಸ ೨೮ ಸೆಹ ಸಂಬ 
ವನು | ಅನಾದಿ ಭಕ್ತ ಮೊದಲಾದ | ಕೆಲವು ಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವುದು 
ನವಚೆಕ್ರ ಉಧರಣೆಯ ಸಂಬಂಧ ಸಮಾಪ್ತ ವಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ. 


ನಿಷಯ : ವೀರಶೈವ ಯೋಗ ವಿಚಾರ. 


ವಿಶೇಷ : ಇದೇ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲಾಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾರತ್ನವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು 


ಗ್‌ 
ಗ್ರಂಥವಿದೆ. 
74 
ಕೆ.ಎ. ೩೦೫ ನವನೋಹನ ತರಂಗಿಣೀ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಟದಿ 
೧೩ಿ.೧%೮.೨ ಶಂಕರಡೇವ | ೧೭೭೪ 
೫೮೮ ಪುಟ ೨೧ ಪಂಕ್ತಿ ೨೧ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶಂಕರದೇವರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ನವಮೋಹನ ತರಂಗಿಣೀ ಬರೆವುದಕ್ಕೆ 
ಶುಭಮಸ್ತು! ವಾರ್ಧಿಕ ಷಟ್ಟದಿ! 


೨೩೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಪಲ್ಲ|' ಶ್ರೀರುರುವಿನಮಳ ಕೋಮಲ :ಪಾದಪಂಕಜ ಪ 

ರಾಗ ಸಟ್ಟಿರಣ ಶಂಕರನಾಮಧಥೇಯನನು 

ರಾಗದಿಂ' ಶಿವನೊಲವ ಪಡೆದವರ 'ಸತ್ಯಥೆಯ ಬಿತ್ತರಿಸು ಚಿತ್ಕಾಂತನೆ ॥ 
ಸದ॥`ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಕರಾಣಿ ಪಲ್ಲವಪಾಣಿ'ಮೃದುವಾಣಿ 

ರಾಕೇಂದುವಕ್ರೈೆ ರಮಣೀಯ ಕಾನಕಗಾತ್ರೆ 

ಶ್ರೀಕರ ಶ್ರೋತ್ರೆ ಸುಸ್ತಿರದ ಸಾವಿತ್ರೆ ಸುಚರಿತ್ರೆ ಕೇಳ್ಮತ್ಕಳತ್ರೆ 

ಆಕಾಶಮಧ್ಯೆ ಮನ್ಮಥ ಕಳಾ ಬೋದ್ಯೆಮಳ 

ಕೋಕ ಮಿಥುನ ನೀನ ನೀವರಸ್ತನಯುಗಳೆ 

ಸಾಕಾರರತಿ ಸರಸವತಿ ಸಕಲಗುಣಯಿತೆ ಸನ್ಮಾನಿ ದಾನಿ ಜ್ಞಾನಿ ॥'೧ ॥1 


ಅಂತ್ಯ,; ಪರಮ ಬಾಣಾಖ್ಯ ಸಾಯೋಜ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಬಂ 
ಧುರ ಶಾಲಿವಾಹನಶಖ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂ 
ರರ ಮೇಲೆ ತೊಂಬತ್ತರಾರನೆಯ ಸ್ಮರ ಸಂವತ್ಸರದ ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುದ್ಧದಿ 
ಮೆರವ ತದಿಗೆಯಲಿ ರೇವತ್ಯ ನಕ್ಸತ್ರದೊಳು 
ಪರಿಪೂರ್ಣಮಾದುದಿದ ಲಾಲಿಸಿದ ಬುಧಜನರು 
ಜರಿಯದೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲಕರ ತೊದಲ್ನುಡಿಯಂದೆ ತಿದ್ದಿ ಪಸಗೊಳಿಸಲಹುದು 
॥ ೪೫1 
2 ಷ್ಣ ೫ ೫ * 
ಇದುವೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಸಾಯೋಜ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಮ 
ತ್ರಿದುವೆ ನವಮೋಹನತರಂಗಿಣೀಯಭಿಧಾನ 
ಯಿದನು ಶ್ರೀ ಕೋಳೂರ ರಾಮೇಶ ನುಡಿಸಿದೊಡೆ ಪೇಳ್ದ: ಶಂಕರನುನಲಿಡು' 
ಇದನು ಸರಸೋಕ್ತಿಯಿಂ ಬರದೋದಿ ಪೇಳ್ಳೇಳ್ವ 
ಸದುಹೃದಯಣದ ಸತ್ಬುರುಷರಿಗೆ ಸಂತಸದಿ 
ಕುಧ:ನರ್ಧಾಂಗ ಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪದ ಸೌಖ್ಯವಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಿಡದೆ ॥೧೮॥ 
ವಸುಥೆಯೊಳು ಹೊನ್ನ ಕೋಳೂರ ರಾಮೇಶ್ವರನ 
ಬೆಸನಮುಮನಾಂತು ಯತಿ ಪುಣ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಹ 
ಬಸವರಸ ನಾಗಾಂಬೆಯರ ಗರ್ಭಸುಕ್ಸೀರವಾರ್ಧಿ ವರ್ಧಿಸುವ ಪೂರ್ಣ 
ಶಶಧರನುಯೆನಿಸ ಶಂಕರನುಸುರ್ದನೀ ನವ 
ಪೆಸರಾಂತ ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ 'ಸತ್ಯಾವ್ಯ 
ರಸಿಕರಾದವರು ಕುಂದೊಂದಿರಲು ತಿದ್ದಿ ಭೂತಳದೊಳು ಮೆರಸದಿಹರೇ 


| ೪೬ | 
ಶಿ 3 ಶಿ ೫ 


ನವರತ್ನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ೨೩೯ 


ಅಂತು ಸಂಧಿ ೩೩ಕ್ಕೆ ಸದನು ೨೦೧೧ಕ್ಕಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ! ಶಾಲಿವಾಹನ 
ಶಕ ೧೭೦೧ ನೆಯ ಪ್ಲವ ಸಂ ಶ್ರಾವಣ ಬ॥ ೫॥ ಭಾರ್ಗವಾರಕ್ಕೆ 
ಸಮಾಪ್ತಂ ॥ ಕಂಬಳ ಕೊಟೂರಪ ಸ ಸ್ವದಸ್ತೂ ಎ 


ನಿಷಯ: ಬಾಣನು ಶಿವನೊಲುಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಗಣಸದವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಸಮಗ್ರ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲುಪ್ರ. ಬರಹ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ೩೮೮ನೆಯ 
ಪುಟದಿಂದ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳು ಹಿಂದುಮುಂದಾಗಿವೆ. “ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 
ಮರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದಿಂದ ಕ್ಯೂರೇಟರವರು ತೆಂದ ವೋಲೆ ಪುಸ್ತಕದ 
ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತೆ '' ಎಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. 


741 
ಕೆ. 3೪೧ ನವರತ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಗದ್ಕ 
೫.೫/!»(೧.೨" ? ? 
೧.೧೦೮ ೫ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನವರತ್ನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಿಮಿತ್ಯವಾ ನೋಡುವ ಕ್ರಮ. ಆದಿತ್ಯವಾರ 
ಶುಕ್ರವಾರ | ಪಡುವಣ ಮುಕವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ತು ನೋಡುವದು | 
೫ ೫ ಕ ೫ 
ಯೀಗ ಚಿಂತಿಶಿದ ಕಾರ್ಯ ಹೋಹುದೂ 
ಯೀಗಾ ನೀನೂ ತಪ್ಪೆ ಸ್‌ ಭವನದಲ್ಲಿಯಿಟ್ಟು 
ಯಿದಾರೆ . . ಷು ತೆಗೆದು....ದು ಖರೆಯಾ 
ಯೀ ಹೆಂಡತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಡದು ಸಾವಳೂ | 


ಅಂತ್ಯ: ಯಿಲ್ಲೆಯಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕವಾಗಿ | ಯಿದಾರೆ | ಯೀ ವಸ್ತು ಮಾರಿತ್ತೂ 
ಲಾಬವುಂಟ್ಟೂ ಲೇಸು ಯೀತಗೆ ಮೃತ್ಯು ಪಾಪಶೇಷವುಂಟೂ ಯನುತಾ 
ಚಿತ್ತೂ ಸಾನ ಮಂಗಳ ಮಹಃ ಶಿ ಶ್ರೀ || 


ವಿಷಯ : ಪ್ರಶ್ನಶಾಸ್ತ್ರ. 


ವಿಶೇಷ : ಗ್ರಂಥವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಥಿಲ ೧೭ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಒಂದು ಪತ್ರ 
ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿ ೧ರಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. 


೨೪೦ 


ಕೆ.ಬಿ. ೧೯೦ 
೭.೫%%(೬ 1 


ಕಿ೧ ಪತ್ರ 


ಆದಿ: 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


740 
ನಳಕೂಬರ ವಿಳಾಸ 


ಲಿಂಗರಾಜ 


೧೧ ಪಂಕ್ತಿ 


ನಳಕೂಬರ ವಿಲಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವು | 


ಕಂ ಶ್ರೀ ತುಹಿನಾಚಲಜಾಮುಖ 


ವೃ | 


ಅಂತ್ಯ ನ 


ಶೀತಾಂಶು ಮಯೂಖ ಮುದಿತ ನಯನ ಚಕೋರಂ 
ಭೂತಾದಿನಾಥನಧಿಕ 
ಲ ಪೊರೆಯಲೀ ವೀರೇಶಂ |! ೧॥ 


ಯಸ್ಷಗಾನ 
೧೮೫೦ 
೧೯ ಅಕ್ಬರ 


ಕ್ಸಿತಿಪಾಲೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಧರಣೀಕಾಂತಾಂಭ್ರ್ರಿಯಂ ಲೋಕ ಸಂ 


ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗ ಉ ವಿಲಸಲ್ಲಿಂಗಾಂಬಿಕಾ ಪಾದಮಂ 


ಮತಿಯಿಂ ವಂದಿಸಿ ಲಿಂಗರಾಜ ತನಯಂ ಶ್ರೀ ಔಕೆಂಪದೇವಾಂಬಿಕಾ 
ಸುತಗರ್ಭಾಂಬುಧಿ ಚಂದಿರಂ ನಲವಿನಿಂ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರಾಜಂ ಕರಂ ॥ ೨॥ 


ಸುರದನುಜಾದಿ ವಂದಿತ ಮನೋಹರಪಾದಪಯೋಜ ರಂಜಿತೆ 
ಪುರಹವರಾಂಕಪೀಠ ಪರಿಶೋಭಿತೆ ಭಕ್ತಸುರಾವನೀರುಹೆ 


ದುರುಳಹ ಚಂಡ ಮುಂಡ ಪರಿಮರ್ದಿನಿ ಕಾಳಿಯೆ ದೀನರಕ್ಷೆ ನೀಂ 
ವರಕರುಣಾಂಬುರಾಶಿ ನಲಿದೀಕ್ಸಿ ಸಿ ಪಾಲಿಪುದೆಂನನಂಬಿಕೆ || ೧೩೯ || 


ಗ| ಇದು ಸಾಲ್ವಿಡಿದು ಮೇಲ್ವಾಯ್ವ ನಾಲ್ಡೊ ಳವೆಟ್ಟು ಪಗೆಯ 
ಯಾಣ ರ್ಮುಲಿಕಾಕೊಂಡು ಮೊಗ್ಗ ಜೂ ಸ ತ ೫. ಮಹೀಶೂರೊ 
ಳುದ್ದ ವಾದ ಗದ್ದು ಗೆಯೋಳ್ಕ! ಡಿಸಿ ಮಾತ್‌ ಗಂಡರಗಂಡನಾದ ಕ್ಳ ಷ್ಣ 
ರಾಜಂಗೆ ಕೊರೆ ಮಯಳಿಯನಾಗಿ ದೊಡ ತಲಿಂಗರಾಜನ ಮಡದಿ ಕೆಂಪ 


ದೇವಾಂಬೆಯ ಗಬ್ಬ ಪಾಲ್ಲಡಲ್ಲೆ ಪುಣ್ಣು ಮೆ ತಣ _ದಿರನಾಗಿ 


ಸಾರದೆ 


ಸಿರಿನುಡಿ 


ವೆಣ್ಗೊ ಳೊಡೆವೆಕೆದ ಲಿಂಗರಾಜನುಸುರಿದ "ನಳಕೂಬರಿ ವಿಳಾಸೊಲ್ಲಾಸ ಸಂ 


ಸೂಪೂರ್ಣಂ | 


ವಿಷಯ : ನಳಕೂಬರನ ಚರಿತ್ರೆ. 


ನಿಶೇಷ : 


೫1೫, ೫೬, ೬೧, ೬೨ನೆಯ ಪದ್ಯಗಳು ಲುಪ್ತವಾಗಿವೆ. 


ನಳಕೂಬರೆ ವಿಳೌಸ ೨೪೧ 


748 
ಕೆ.ಬಿ. ೨೫೫/5 ನಳಕೂಬರ ವಿಳಾಸ ಯಕ್ಸಗಾನ 
೮.ಕ್ಠಿ'ಸೀ೬.೫% ಲಿ೦ಗರಾಜ ೧೮೫೦ 
೧-೨ ಪತ್ರ ೧೫ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಕಾಳಾಯುಕ್ತೀ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಆಶ್ರೀಜ ಶ ೬ಯಲ್ಲು ನಳಕುವರವಿಲಾಸ 
ಕಗಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮುಸ್ತು | 
ಶ್ರೀ ತುಹಿನಾಚಲಜಾಮುಖ 
ಸೀತಾಂಶುಮಯೂಖ ಮುದಿತನಯನ ಚಕೋರಂ 


ಭೂತಾಧಿನಾಥನಧಿಕ 
ಸ್ರೀತಿಯೋಳೆಂಮಂನು ಪೊರ್ರೆಯಲೀ ವೀರೇಶಂ || 
೫೩ ೫೩ ೫೩ ೫ 


ವ್ರುತ್ತಾ!| ಕ್ಸಿತಿಶಾಲೋತ್ತಮಕೃಷ್ಣರಾಜಧರಣೀ ಕಾಂತ್ರಾಫ್ಟಿಯಂ ಲೋಕ ಸಂ 
ಮತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಭಿರಾಮಾ-ವಿಲಾಸಲ್ಲಿಂಗಾಂಬಿಕಾ ಪಾದಮಂ 
ಮತಿಯಿಂ ವಂದಿಸಿ ಲಿಂಗರಾಜತನೆಯಂ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪ್ಪದೇವಾಂ ಬಿಕ 
ನುತ ಗರ್ಭಾಂಬುಧಿ ಹೆಂದಿರಂ ನಲವಿಂ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರಾಜೇಂದ್ರನುಂ ॥೧೩! 


ಅಂತ್ಯ: ಕನಿಯೊಳ್ಸಿ ಖಿ ವಿಸಿಖ ಗ್ರೆಹ ಜಲನಿಧಿ 
ಮಿತ ವತ್ಸರಾಂತ್ಯಮಾಸದಾರಾಕ 
ವಿಲಸಿತ ದಿನದೊಳುಸುರ್ದಂ 
ನಳಕೂಬರ ಚರಿತಮಂನು ಲಿಂಗಮಹೇಂದ್ರಂ | ೧1॥ 
|| ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಳಕೂಬರ ವಿಲಾಸಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ | 


ನಿಷಯ : ನಳಕೂಬರನ ಚರಿತ್ರೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮಾಂಕವಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರಾವಳೀ ಕಥೆ ಮತ್ತು 
ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರ ಕಾಳಗವೆಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


744 | 
ಕೆ. ೨೮ ಕಳೆಚರಿತ್ರೆ ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಟದಿ 
೧೬.೩೧.೩1" ಕನಕದಾಸ ಸು ೧೫೦೦ 


೧._ಶ್ಥಿಲ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ೮೧ ಅಕ್ಷರ 


16 


೨೪೨ 


ಆದಿ: 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಶ್ರೀರಮಣ ಸರಸಿಜದಳಾಕ್ಷ ಮು 
ರಾರಿ ಸಚರಾಚರ ಭರಿತ ದುರಿ 
ತಾರಿ ಫಿತ್ಕಾನಂದ ನಿರ್ಜಿತ ನಿಕರ ದಾತಾರಾ 
ವಾರಿಜಾಂಬಕ ಎ 
... ಪಿತ ವೇದಾಂತನುತ ವರಪುರ 
ಟ್ಲ ... ದ ಕಂಸಾ! 

ಸುಕ ಸುರಮೌಳಿವಂದಿತ 
ಗಿರಿಧರಚ್ಚುತ ವೇಣುನಾದ ವಿನೋದ ಭವ ಸರಾ 
ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ ನಮಿತ ದಯಾಸಾ 
ಗರ ಮುರಾಂತಕ ದೇವ ವರಪುರ 
ದರಸ ಚೆಂಠಿಗರಾಯ 

೫ ೫ ೩ ೫ 
..೬ಯನಿಗೆ ರೋಮಸೆ ಮಹಾಮುನಿ 
ರಾಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು ನಳಭೂವರನ ಚೆರಿತ್ರೆಯನೂ 
ಪ್ರೀಯದಿಂದಾಲಿಸುವ ಸುಜನರಿ 
ಗೀ ಮಹಾಕತೆಯ ಶ್ರೀಯರಸ 
ವರಪುರದರಸ ಚೆಂನಿಗರಾಯಗಂಕಿತಮಾಗಿ ಪೇಳುವೆನೂ | ೬ ॥ 


ಅಂತ್ಯ : ದೇವಮುನಿಗಳು ನೀವು ನಂಮ್ಮ ನು 


ಪಾ... ಎ. ಎ. ಎ ಸಖ್ಯಾಡ ನೀನೆಂದಾ | ೬೫॥ 


ಯಲೆ ಯುಷ್ಕ್ಠಿರ ಕೇಳು ಲೋಕದ 
ಲಲನೆಯರ ಪರಿಯಲ್ಲ ನಾಲ್ವರು 


೫ ೫ ೩ ೫ 
ಲೋಕಪಾವನ ನಳನ ಕಥೆಯ ಫಿ 

ರಾಕರಿಸಿದನರಧಿಕ . ಕ 

ರ ವಂದಿತನಾದಿ ನಾ ಸಲ ೫೫.ಶಿಓ( 


ನಿಷಯೆ : ನಳದಮಯಂತಿಯರ ಕಥೆ, 


ನಳಚರಿತ್ರೆ ೨೪೬, 


ನಿಶೇಷ: ಅತ್ಯಂತ ಶಿಥಿಲಪ್ರತಿ... ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ: ಹುಳು: ಹೊಡೆದು : ರಂಧ್ರೆಗಳು 
ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಪಾತ ಜತ ಅಂತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾಂಕ ತಿಳಿಯದ 
ಒಂದು ತುಂಡು ಪತ್ರೆವಿದೆ. ಅಂಚು ಡಿ "ಸತ್ರ ವಿಲ್ಲ. ೧೦ನೇ 
ಪತ್ರ ಲುಪ್ತ. 
74ರ 
ಕೆ.೮೪/೨ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಟದಿ 
೧೯೨.೧" ಕನಕದಾಸ ಸು. ೧೫೦೦ 
೧._ತ್ಕಿ೬ ಪತ್ರ ೭. ಪಂಕ್ತಿ ೯೦ ಅಕ್ಷರ. 
ಆದಿ: ಶ್ರೀ...... ನಳಚರಿತ್ರೆ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫ್ನಮಸ್ತು | 
ರಾಗ| ನಾಟ 


ಅಂತ್ಯ: 


ಜಯಜಯ ಸರ್ವಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷ 

ಜಯಜಯ ಸರ್ವಲೋಕಾದಾರ 

ಜಯಜಯ ಸರ್ವಮಂಗಳೆಯರಸೆ 

ಜಯಜಯ ಸರ್ವ ಸರ್ವೆೇಶಾ॥ 

ಗರ್ವಿತಾಸುರ ಮಥನ ಜಯಜಯ 

ದುರ್ವಿದಗ್ಹ ದುರಾಷ ಜಯಜಯ 
ಸರ್ವತಾಧಿವದೇವ ಜಯ ಜಯತೂ ॥ ಸೊಚ:॥ 
ಶ್ರೀರಮುಣ ಸಂಸಿಜದಳಾಕ್ಸ ಮು 

ರಾರಿ ಸಚರಾಚರ ಭರಿತ 

ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿರ್ಜಿತ ಠಿಕರ ದಾತಾರಾ 
ವಾರಿಜಾಂಬಕ ವರಗುಣತ್ರಯ 

ಮಾರಪಿತ ವೇದಾಂತನುತವರ 

ಪುರದರಸ ಜೆಂಗಿರಾಯ ಪಾಲಿಸು ಯನಗೆ ಸತ್ಯ್ರುನೆಯಾ ॥೧॥ 


ಮೇಧಿನಿಯೊಳೀ ಪುಂಣ್ಯ ಚರಿತೆಯ 

ನಾಧರಿಸಿ ಬರದೋದಿ ಕೇಳುವ, 

ಸಾಧು ಸೆಜ್ಜನರಾದವರಿಗಹುದಖಿಳ ಕೈವಲ್ಯಾ 
ವೇದಗೋಚರ ಕ್ರೀಷ್ಣ ವರಪುರ 
ದಾದಿಕೇಶವನವರವಂದಿತ 

ಆದಿನಾರಾಯಣನು ಸಲಹುವನಖಿಳ ಸಜ್ಜನರಾ 1 ೭೩೧ 


೨೪೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 
ಅಂತ್ಮು ಸಂಧಿ ೯ಕಂ ಪದನು ೪೮೩ ಕಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ | 
ನಿಷಯ : ನಳಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ೨೧ನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಗಳು ಎರಡಿವೆ. ಇದೇ ಕಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನೀ 
ಭಾರತ ಎಂಬ ಕೃತಿ ಇದೆ. 


140 
ಕೆ ೫೫೭ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಭಾಮಿನೀ ಸಟ್ಟಿದಿ 
೧೫೨.೪ ಕನಕದಾಸ *₹ ಸು, ೧೫೦೦ 
೭೭.೧೧೦ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೬೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನಳಚಕ್ರವತಿ ಚರ್ರಿತ್ರೆ ಬರವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತೂ!| 
ಪಲ್ಲಾ!! ಶ್ರೀರಮಣ ಸರಸಿಜದಳಾಕ್ಟ 
ಮುರಾರ್ರಿ ಸಚರಾಚರ ಭರಿತ 
ದುರ್ರಿತಾರ್ರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಿರ್ಜರ ನಿಕರ ದಾತಾರಾ | 
ಪದಾ ವಾರ್ರಿಜಾಂಭಕ ವರಗುಣಾಶ್ರಯ 
ಮಾರಪಿತ ವೇದಾಂತನುತ ಸಾ 
ಕಾರ ಚಂಸ್ಸಿಗರಾಯ ಪಾಲಿಸು ಜಗಕೆ ಮಂಗಲವಾ | ೧॥ 


2 ೫ 2 ೫ 
ರಾಯರೊಳಗಗ್ಗಳೆಯನಾ ಕಂಉ 
ತೇಯನಿಗೆ ರೋಮಷ ಮಹಾಮುನಿ 
ರಾಯ ವಿಸ್ತರ್ರಿಸಿದನು ನಳಭೂವರನ ಚರ್ರಿತವನೂ 
ಶ್ರೀಯ್ಯರಸ ವರಪುರದ ಚಂ ನ್ಪಿಗ 
ಇಯನಂಕಿತವಾಗಿ ಪೇಳುವೆ 
ಪ್ರೀಯ್ಯದಿಂದಾಲಿಸುವ ಜನರ್ರಿಂಗೀ ಮಹಾಕಥೆಯಾ ॥ ೬ ॥ 


ಅಂತ್ಯ : ರೋಕಪಾನನ ನಳನ ಕಥೆಯನು ನಿ 
ರಾಕಕ್ರಿಸಿದವರಧಿಕ ನರಕಜೊಳಿರದೆ 
ಆಳುವರೆಂದು ರೋಮಜ ಮಹಾಮುನಿ ನುಡಿದನರಸಂಗೇ 


ನಳ ಚರಿತ್ರೆ ೨೪೫: 


ಮೇದಿನಿಯೊಳೀ ಪುಂಣ್ಯಚರಿತೆಯ 

ಸದಾವಕಾಲದಿ ಬರದು ಕೇಳ್ದಡೆ 

ಸಾದು ಸಜ್ಜನವರವರ್ರಿಗಹ ಕೈವಲ್ಯ ಪದವಿಗಳೂ || ೬೮ | 
ದೇವಘೋತ್ರದ ಕಸ್ರುಷ್ಣ ಚರ್ರಿತೆಯ 

ದೇವವರ ಪುರದಾದಿ ಕೇಶವ 

ನವರವಂದಿತ ಆದಿನಾರಾಯಣನು ಸಲಹುವನಕಿಳ ಸಜ್ಜನರಾ | ೬೯ 


ಅಂತೂ ಸಂಧಿ ೯ಕ್ಕಂ ಪದ ೪ಕ್ಕಂ ಸದ ೪೯೬ಕ್ಕಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ. ನಳ 
ಚರಿತ್ರೆ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳಮಹಾ || ಸ್ವಭಾನುವರ್ಷ ಸಂವತ್ಸರ್ರದ ಚೈತ್ರ 
ಶು೫ ಯು ಗುರುವಾರ್ರ ಗುರುವಳ್ಳಿ ಐಗಳು ಸೂರಾಲು ವೆಂಕಟಸೆಟ್ಟೀಯು 
ಬರದು ಸೆಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಶುಭಾಮಸ್ತು. 


ವಿಷಯ : ನಳಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆ. ತ 


ವಿಶೇಷ : ಬರಹವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 


141 
ಕೆ.ಎ. ೧೯೦/೯ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಭಾಮಿನೀ ಷಟ್ಟದಿ 
೧೨.೬" (೮% ಕನಕದಾಸ ಸು. ೧೫೦೦ 
೨೬.೫೦ ಪತ್ರ ೨೬ ಪಂಕ್ತಿ ತಿ೨ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ನಳಚರಿತ್ರೆಯಂ ಬರಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು/! 

ಶ್ರೀರಮಣ ಸರಸಿಜದಳಾಕ್ಸೆ ಮು 
ರಾರಿ ಸಚರಾಚರ ಭರಿತ ದುರಿ 
ತಾರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರಿರ್ಜಿತ ನಿಖರ ದಾತಾರ 
ವಾರಿಜಾಂಬಕ ವರಗುಣತ್ರಯ 
ಮಾರಪಿತ ವೇದಾಂತ ನುತವರ 
ಪುರದರಸ ಚಂನಿಗರಾಯ ಪಾಲಿಸು ಯನಗೆ ಸತ್ಯುುಷೆಯಾ ॥ ೧1 
ಶರದಿ ಶಯನ ಮುಕುಂದ ಕಂಸ್ಕಾ 

* ಸುರ ಮಥನ ಸುರಮೌಾಳಿವಂದಿತ 
ಗಿರಿದರಚ್ಚುತ ವೇಣುನಾದ ವಿನೋದ ಬವದೂರಾ 


೨೪೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗೆಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚಿ 


ಸೆರಸಿಜೋದ್ಭ ವನಮಿತ ದಯಸಾ 
ಗರ ಮುರಾಂತಕ ದೇವ ವರಪುರ 
ದರಸ ಚಂನಿಗರಾಯ ಪಾಲಿಸು ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರಾ | ೨. 


ಅಂತ್ಯ: ಮೇದಿನಿಯೊಳಿದು ಪುಂಣ್ಯಚರಿತೆಯ 
ನಾದರಿಶಿ ಬರದೋದಿ ಕೇಳುವ 
ಸಾದು ಸಜ್ಜನರಾ ದವರಿಗಹುದಕಿಳ ಕೈವಲ್ಯಾ 
ವೇದಗೋ ಜರ ಕ್ರಿಷ್ಣ ವರಪುರ 
ಬಾ ಎ1 
ಆದಿನಾರಾಯಣನು ಸಲಹುವನಕಿಳ ಸಜ್ಜರಾ ॥ ೭೧ 
"ಅಂತು ಸಂದಿ ೯ ಕಾಂ ಪದನು ೪೧೮ ಕಾಂ-ಮಂಗಳ-ಮಹಾಶ್ರೀ || 


ನಿಷಯೆ : ನಳಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ, ಸಂಕ್ಷೇಪ ರಾಮಾಯಣ, ಸೆಂಕ್ಷೇಪ 
ಭಾರತ, ಧರ್ಮಸೀತಿಿ, ವಿಭೀಷಣನ ಬುದ್ಧಿ. ಗೋವಿನ ಹಾಡು, 'ನಿಷ್ಣು 
ಭಕ್ತಿಸಾರ, ಸುಭಾಷಿತ ಗ್ರಂಥ ಹರಿಶ್ಚ ಡು! ್ರ್ರೀಪಾಖ್ಯಾನ, ರುದ್ರಭಾರತ 


ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳಿವೆ, 
745 
ಕೆ. ೪೫೫ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಚಂಪು 
೧೮.೧1೧. ೭% ಚೌಂಡರಸ 'ಸು. `೧೨೪೦ 
೧-೩೬ ಪತ್ರ ೪ ಪಂಕ್ತಿ ೧೦೪ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ನಳಚರಿಕ್ರಿ | 


ಶ್ರೀ ಸತಿ ತಂನ ಸೇರುರಮನಾವಗಮಪ್ಪಿರಲಂಫಿ ಯಂ ಧರಿ 

ತ್ರೀಸತಿ ಸಾರ್ದಿರಲ್‌ಕದನ ಮೋಹನ 'ೇಿಯತೊಲ್ಬು ಸತ ತ್ಯಭಾ 
ಮಾಸತಿ ಪೆರ್ಚಿಸಲ್‌ ಸೊಬಗುವೆತ್ತು ಜಗತ್ಸ ತಿ:ತಂನ ಎ 
ಲ್ಲಾಸದಿನೆಲ್ಲರಂ ಪೊರೆಗೆ ಮ: ಜಸು ನಿಠತ್ಶಲಂ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : 'ಯಾಕೃತಿಯಂ ಮನಂ ಬಯಶಿ ಕೇಳ್ವ ಜನರ್ಗೆ ಸಮಸ್ತ ಶಾಶ್ವತ 

ಶ್ರಿ ತು. ಸೆ ನಿಂಗದಿರ್ಕೆ ಸತತಂ ನರಮೋತ್ಸ ವ ನಿತ್ಯ ವೆ ಭವ 

ತ ಶ್ರೀಕ್ರು ತದೇಳ್ಗೆ ರಂಜಿಸುಗೆ ಕಲ್ಪ ಶತಂ"ಕಲಿ ಪ್ರಸವ ಶೋ 
ಭಾಕ್ರು ತಿಯೊಂದಿ ನಿಲ್ವೆ' ಧರೆ ಮೇರು ಮಹೀಧಂಮೊರ್ಪ್ಪ್ಯತಿರ್ಪಿನಂ | 


ನಳಚರಿತ್ರೆ - ೨೪೭ 


ಕಂ! ಬಾಣಾಸುರ ವಿಜಯಂ ಕ 
ಲ್ಯಾಣನಳಖ್ಯಾತಿ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತಂ 
ಕ್ಷೋಣೀಜನಕರ್ನ್ನಮನಃ 
ಸ್ರೀಣನವಿವು ಚೌಂಡರಾಜವಿರಚಿತ ಕ್ರುತಿಗಳ್‌ | ೮೧೦ ॥ 


ನಿಷಯ : ನಳಮಹಾರಾಜನ ಸಥೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಶಕಟಿಕೇಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ೧ ಮತ್ತು ೩೩ನೇ ಗರಿಗಳು ಮುರಿದು ಎರಡು 
ತುಂಡುಗಳಾಗಿವೆ. ೨೦ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಒಂದು ಪತ್ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ 


| ; 140 
ಕೆ. ೬೧೪ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೧೭.೪1 ೧.೪ ಕೆಂಪಯ್ಯ ? 
೧.೧೫೦ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ೫೪ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ... ರಿತ್ರೆ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು | .....ಮಂನ್ಮತ ....... ... 


ದ್ವಿಪದೆ | ಶ್ರೀ ಜಾನಕೀವಾಸ ಶ್ರೀಗಿರಿವಾಸ 
ಭಾನುಕೋಟಪ್ರಕಾಶ ಭಕ್ತ ಜನಪೋಷ 
ಬಾಳನೇತ್ರನಸಕ ......... 
ಕ ೫ ೫ ಸು 
ಕಂದ ಪದ್ಯಾ॥ ಧರೆಯೊಳಗರ್ರಿವ ಸುಜಾಣರೂ 
ಯಾ ಕ್ರುತಿಯಂ ಸೇಳ್ದನೆಂದು ನಿಂದ್ಯವ ಮಾಡದೆ 
ಹರಿಯ ವರಶಿಷ್ಯನಾದ 
ನಳಕಥೆಯನು ನಾನು ಪೇಳ್ವೆ ಲಾಲಿಸಿ ರಸಿಕರೂ ।1೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಲಲನಾರತುನವೆಂಬನಾ ತಿಂಮಮಾಂಬ ಗರ್ಬಾದ್ಭಿ ಸೆಲೆ 
ಚಂದ್ರನೆನಿನ ನಿರೆಜಾಣ ಕೆಂಪೈಯನೀತ ಸ 
ಯಕ್ಸಗಾನವ ಮಾಡೀ ಅದಿಕ ಟೀವಿಯೊಳೂ 
ತ ೫ ೩ ೫ 


ದರೆಯೊಳಗೆ ನಳಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕತೆಯಂನ್ನು ರವಿಶೆತಿಯುವುಳ್ಳ ತನಕ ಭು 
ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮಭಕ್ತನಾದಂತ್ರ | ನಳರಾಜ ಚಂದ್ರಾನ ಕತೆಯ ಯಿಳೆ 


ತಿ೪೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಯೊಳಗೆಲ್ಲಾ | ಆಚಂದ್ರತಾರಾರ್ಕವಾಗಿವಪ್ಪುವ 2.2. ಸಳಚಕ್ರವರ್ತಿ 
ಕತೆ ಯಕ್ಷಗನ ಸಂಪೂರ್ನ. ದುರ್ಮತಿ ಸಂವಚ್ಚರದ | ಜೇಷ್ಠ ಬಹುಳ 
೨ ಬುದುವಾರದ ಮದ್ಯನದ ಕಾಲದ ಬಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ನ ಮಂಗಳಂ 
ಮಹಾಶ್ರೀ | 


ಥಧಿಷಯ : ನಳಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಹುಳು ಹೊಡೆದು ಗರಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ತ್ರುಟತವಾಗಿವೆ. 


4 


730 
ಕೆ.ಬಿ. ೧೩೬ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೬.೬% ೬.೨' ಅಳಿಯ ಲಿಂಗರಾಜ ೧೮೫೦ 
ಕ್ನಿ೭ ಪತ್ರ ೧೭ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಬೆರ 


ಆದಿ: ನಳಚರಿತ್ರೆ | ನಾಂದಿ ಕಂದ ಸದ್ಯ | 
ಶ್ರೀವರ ಹಿಮಶ್ಪೆಲಸುತಾ 
ಫೀವರ ಕುಚ ಕುಂಭ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆವಕ್ಷಂ 
ಸೇವಕ ಜನತಾ ಭಾವುಕ 
ದೇವದ್ರುಮುನಿರದೆ ಪೊರೆಗೆ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶಂ 1 ೧ 
೩ ೩ .. ಸ 
ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ| ತ್ರಿವುಡೆ ॥ 
ಕೇಳು ಧರ್ಮಜ ಸನಿಷಧದೇಶ ! ನಾಳುತಿಹ ವರವೀರಸೇನಗೆ | 
ಕೇಳಿ ಮಿಗೆ ಜನಿಸಿದನು ನಳಭೂಪಾಲನೆಂದು ॥ ೧೬॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಹರಿಯ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದಖಿಳ ರಾಜ್ಯವ ನೀನು 
ಪೊರೆಯುತಿಹೆ ಸುಖದಿಂದಲೀ ಕಥೆಯನಾರಾಗೆ 
ಬರದೋದೆ ಕಲಿಬಾಧೆ ಬರದೆಂದು ಧರ್ಮಜಗೆ ಬೃಹದಶ್ವಮುನಿ 
ನುಡಿದನು. | ೪೨೧ || 
೫ ೫ 2 ೫ 
ಕಂದ ಪದ್ಯ ॥ ಸ್ಮರ ಶರ ವಸು ಮುನಿ ಶಶಿವಿತ 
ವರ ದುಂದುಭಿವತ್ಸರ ದ್ವಿತೀಯದ ಮಾಸಂ 


ನಳಚರಿತ್ರೆ ೨೪೯ 


ತೆರಳುತ್ತಿಕೆ ನಳಚರಿತೆಯ 
ಪರಮಾಹ್ಲಾದದೊಳು ಲಿಂಗನ್ಭ ಸತಿಯುಸುರ್ದಂ ॥ ೪೨೬.॥ 
ನಳಮಹಾಚರಿತ್ರೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣಂ. 


ವಿಷಯ : ನಳಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆ 


ವಿಶೇಷ: ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ಫುಟವಾಗಿವೆ. 


158 
ಕೆ.ಬಿ. ೪೦೨ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಯಕ್ಷೆಗಾನ 
೬.೪1”; ೬,೨” ಶೇಷೆದಾಸ 9) 
33 ಪತ್ರ ೧೮ ಪಂಕ್ತಿ ೧೭ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ವೈಕುಂಠ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಬರಿಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು ॥ 


ದ್ವಿಪದೆ!| ಶ್ರೀಯರಸ ದಯವಿರಿಸೊ ಶೃಷ್ಟಿ ಜನಪಾಲಾ 
ಅಂಬುಧಿಗೆ ಪತಿಯಾಗಿ ಧರಣಿ ಹಿತನಾಡೆ | ೧॥ 


೩% ೫೩ ೫೩ ೫೩ 


ಪೇಳುವಾ ಹರಿಯೊಳದಿನೇಳನೇ ಕಥೆಯಾ 
ಕೇಳಿರೈ ಸಜ್ಜನರು ವಾಲಾಯಮಾಗೀ | ೧೪ ॥ 


ಅಂತ್ಯ : ವಚನ | ಯಿಂತೆಂದು ನಳರಾಯೆನು ದಮಯಂತಿ ಸಹೆ ವರಪದವಿಯೊಳು 
ಶ್ರೀಹೆರಿಯ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರುತಿರ್ದರದೆಂತೆನೆ ! ೫೮೧ | 


ಇ ೫ ೫ ನ 
ವರ ಕವೀವರಕೆಡೆಯ ಪಾದ .... .... ನೂ 
ಚರಣಪಂಡಿತ ಶೇಷದಾಸನೂ ಪೇಳ್ದಾ |! ೬೦೫ ॥ 

೫ ೫ ತು ೫ 
ಯಿಳೆ ಅರ್ಕಡಂದ್ರರು ಯಿಲ್ಲ ಪರಿಯಂತ್ರಾ 
ಆಚಂದ್ರಿತಾರಾರ್ಕಮಾಗಿ ವಪ್ಸಿಹೊ ॥ ೬೦೭ ॥ 
ವೈಕುಂಠನಳ ಚರಿತ್ರೆ ವುತ್ತರ ಭಾಗಾ ಸಂಪೊರ್ಣವೂ 


೨೫೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಸ ನಳಚಕ್ರನರ್ತಿಯು ಸುಖವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದ ಮೇಲೆ ವೈಕುಂಠವಾಸಿ 
ಯಾದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ವೈಕುಂಠ ನಳಚರಿತ್ರೆ, ಉತ್ತರ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಎಂದು ಈ ಕೃತಿಗೆ ಎರಡು 
ಹೆಸರುಗಳಿವೆ... ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಹರಿದಿದೆ. ತೆಳುವು ಕಾಗದ. 


759 
ಕೆ.ಎ. ೧೭೨ ನಳನಾಟಕ ನಾಟಕ 
೧೧.೧% ೮.೬% ವೀರನಗರೀ ಪುಟ್ಟಿಣ್ಣ ॥ 1 
೧.೧೦೬ ಪಕ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನಳನಾಟಕ ಬರೆಯುವರಕ್ಕೆ ಶುಭನುಸ್ತು || 
ಸೂತ್ರಧಾರ ಬಂದು ಸಭೆ ಕಡೆ ಕೈಮುಗಿದು 
« ನಾಟೀರಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕ ನಾಂದೀ ವೃತ್ತ '' 


ಶ್ರೀ ರಾಮಾವರ ರಾಜಿತಾಂಫ್ರಿಯುಗಳಂ ರಾಧಾಮನೋವಲ್ಲಭಂ 
ನೀರೇಜೇಕ್ಸಣ ನೀಲವರ್ನ ನಿಖಿಲಾಲೋಕಾವನೈಕಾಸ್ಫ ದಂ 
ಕಾಲಾತೀತ ಕಲಾಬ್ಬಿ ವರ್ಧನಕರಂ ಕಾಲಾರಿಮಿತ್ರಂ ಸದಾ 
ಭೂರಾಜೇಂದ್ರ ನಿಗೀಗೆ ಸೌಖ್ಯಮ ಸದಾ ಕ್ರಷ್ಣಾವನೀಪಾಲನಂ || ೧ || 


ರಾಗ || ಕಾಂಭೋದಿ || ಆದಿತಾಳ || ಕರುಣಿಸೊ ರಂನಭೂ || ಯಂಬಂತೆ 
ಜಯ ಜಾನಕೀ ಧವ,| ಜಯದೇವ ದೇವ || ಪಲ್ಲ || 
ನಿಯಮಿಸು ಮೋದವ ॥ ಭಯದೂರ ದೇವ ॥ ಅನುಪಲ್ಲ | 
ವಾರಣಪಾಲಕ! ನೀತೀಜಾಂಬಕ | ಧಾರುಣಿ ಪಾಲಕ | ಶ್ರೀರಘುನಾಯಕ!| 


ಅಂತ್ಯೆ : ವೃತ್ತ || ಸೊಗದಿಂ ಬಾಳುಗೆ ಲೋಕಮೆಲ್ಲ ಸುಗುಣರ್‌ ಸ್ನೇಹಂಗಳಿಂ 
ಸೇರ್ಚಲೀ 
ನಗಜಾತಾವರನೆಂದು ನೋಡೆ ಸರಮೋಲ್ಲಾಸೆಂಗಳಿಂ ಕಾಯಲೇ 
ಮುಗುದರ್ಮೂಡರು ಜಾಣರಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಿಂ ಧಾನ್ಯಾಧಿಕಂದೋರಲೀ 
ಜಗರೊಳ್ಳಾನ್ಯ ಮಿದೊಪ್ಪು ತಿರ್ಕೆ ರುಚಿಯಿಂದಾಚಂದ್ರ ಮಾತಾರಕಂ [-॥ 
ನಳನಾಟಕ ಸಮಾಪ್ತಂ | ಯೀ ಗ್ರಂಥ ಕರ್ತನಾದ ಕವಿಯ ಹೆಸರು. 


ನಳೋಪಸಾಖ್ಯಾನ ಚಿ೫೧ 


ಕಂದ | ವರಶಂಭುಲಿಂಗ ಚತಣಾಂ 
ಬುರುಹಾರ್ಟಿತ-ವೀರನಗರಿ ಪುಟ್ಕಂಣಾಖ್ಯಂ 
ದೊರಸಲ್ಪಮತಿಯೊಳೀ. ನಳ 
ಧರಣೀಶನ ಚರಿತೆಯೊರೆದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವಿಭುದರ್‌ ,॥ ೧॥ 


ನಿಷಯ : `ನಳಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ: ೧ ರಿಂದ ೧೦೦ ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರವಣಿಗೆಯಿದೆ. ೧೦೧: ರಿಂವ 
೧೦೫ ಪತ್ರ ಪೂರ್ತಿ ರ್‌ ಕಡೆಯೂ ಬರವಣಿಗೆಯಿದೆ. ಮೊದಲಿನ ೧೨ 
ಪತ್ರಗಳ "ಒಂದೆಡೆ ಹುಳು ಹೊಡೆದು ರಂಧ್ರ ಬಿದ್ದಿದೆ. :ತೆಳುವು.ಕಾಗವ. 


1ರ3 
ಕೆ.ಎ. ೮ಪ/& ನಳೋಪಾಖ್ಯಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೧೫.೫೯.೫' ಶ್ರೀನಿವಾಸ (?) ? 
೯೫.೧೨೩ ಪತ್ರ ೨೪ ಪಂಕ್ತಿ ೨೭ ಅಕ್ಷರ 


«ನಳಚರಿತ್ರೆ. 

'ಶ್ಲೋಕಂ॥ ಶ್ರೀಮಜ್ಛೆ ಶೇಷಾಚಲಸ್ಥಂ ಮಣಿಗಣನಿಚಿತೈಭರ್ಭೂಷಣೈೆರ್ಮಂಡಿತಾಂಗಂ 
ಬ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾಂಭೋಜದವಾಹಾದ್ಯ ಮರನತ, 2 ಜ [ ೦ ರಮೇಶಂ 
ಯಂ ಸಂಸೇವ್ಯಾತಿದು8ಖಾಂಬುಧಿ ತರಣ-ಚಣಾಃ' ಪ್ರಾಪ್ತಸೌಖ್ಯಾ ಮಹೀಶಾ 
ಸ್ತಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ನತ ಜನ: ನಯನಾಸಂದಸಂದಾಯಿ` ಚಂದ್ರಂ ೧ | 

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಚಾಪು || 


ಪಾಲಿಸದಂ ಕಂಜದಳನೇತ್ರ |. ಪಲ್ಲ | 
ಹ ಯನ್ಸ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಭೃ ಸೆಯೆಂದ | ಅನು. 
ಕರಯುಗದೊಳು ಶಂಖಚಕ್ರ ವ ಗ 
ಧರಿಸಿ ಸ ತುಲಸಿಯ ಮಾಲೆಯ 
ವರ ಹೀತವಸನ ಕೌಸ್ತು ಭಗಳನೊಂದುತ 
ತಿರುಪತಿಯೊಳು ಜಗ ೫. 


ಅಂತ್ಯ: ಕಂದಂ | ಚರೆತೆಯನಿದ ಭೂಢರಜೋಳ್‌ 
ಬರದೋದಿದ ಕೇಳ್ದ ಜನರಿಗಿಹಸರಸುಖಮಂ 


೨೫೨ 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಮುರರಿಪು ಕರುಣಿಸಿ ಪೊರೆವಂ 


ಹರಿಭಕ್ತರ ಮೈಮೆ ಜಗದಿ ಯೇನದ್ಭುತಮೋ | ೧॥ 
ಶ್ಲೋ! ಕಾರ್ಕೊೋಟಕಸ್ಕ್ಯ ನಾಗಸ್ಯೆ ದಮಯಂತ್ಯಾ ನಳಸ್ಯ ಚ 


ರುತುಪರ್ಣಸ್ಯ ರಾಜಖರ್ನೆಃ ಕೀರ್ತನಂ ಕಲಿನಾಶನಂ | ೧॥ 
ನಟ್ಟು ೫೧೩ ಪದಗಳು ॥ ನಳೋಪಾಖ್ಯಾನ ಮುಗಿದ ಸ ಛಕ್ಕೈ 
ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ ॥ 


ನಿಷಯೆ: ನಳಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ: ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಮುದ್ರಮಥನ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚರಿತ್ರೆ, ಗಿರಿಜಾಪರಿಣಯ, 
ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ ಹೆರಿಶ್ಚಂದ್ರವಿಳಾಸ,' ಹರಿಲೀಲಾವಿಲಾಸವೆಂಬ 


ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಇವೆ. 


754 
ಕೆ, ೨೨೬ ನಾಗಕುಮಾರ ಚಿರಿತೆ 
೧೧.ಶ್ಚ1 «3೨.೨% ಬಾಹುಬಲಿ ವರ್ಧಮಾನ 
೧._೧೧೩ಕ್ಕಿ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ 
ಆದಿ: 


ನಾಗಕುಮಾರನ ಚರಿತೆ ಬರಉದಕೆ ಸುಬಮಸ್ತು ॥ 
ಪೇಳುವೆ ನಾಗಕುಮಾರನ ಚರಿತೆಯ 

ಕೇಳಿರೊ ಶಖಲ ಕೋವಿದರೂ | 

ಶ್ರೀ ಸೆಂನ್ಮಾರ್ಗ್ಗ ಪ್ರಕಾಸ ಸುಜ್ಞಾನಾಂಭು 

ರಾಸಿ ವರ್ಧನ ಸರ್ವ್ವ ಶಾಂತ 

ಲೇಸುದೋಕೆಂನ್ನ ಹ್ರುತ್ಪುವಲಯಕಮುರ್ತ್ತಕ 
ಳೇಸ ಶ್ರೀ ನೇಮಿಜಿನೇಸಾ | ೧॥ 

2 1 ೫ 2 
ಹಣ ಹೊಂನು ತ್ರುಣವೆಂದು ಬಗೆದು ಮೋಕ್ಷಕೆ ಸಂದ 
ಸಣಿಕುಮಾರನ ಕಥೆಯಾ 
ಹಣ ಹೊಂಧಿಗಾಟಸಿ ಪೇಳ್ತವ ನಾನಲ್ಲ 
ಗುಣಪಕ್ಷವಿಡಿದು ಪೇಳುವೆನೂ || ೫೮ | 


ಕಿ 


ಸಾಂಗತ್ಯ 
ಸು. ೧೫೬೦ 
೭೨ ಅಕ್ಷರ 


ತೆ ನಾಗಕುಮಾರ ಚರಿತೆ ೨೫ತ್ತಿ 


ಅಂತ್ಯ: ನೀತಿಕೋವಿದ ಕವಿತಾಮನೋಹರ ಗುಣ 

ವ್ರಾತನುಧಾರನೆಂದೆನಿಸಿ 
ಖ್ಯಾತಿಗೆ ವಡೆದು ನೆರವಾದನೀ ಕೃತಿಗೆ ಸ 
ಗೀತ ಶುದಾಬ್ಧಿ ಚಂದ್ರಮನೂ | ೨೦೦ | 

ಯಿದು ವಿದಿತ ವಿವಿಧ ಪ್ರಬಂಧವನವಿಹಾರಪರಿಣತ ಜಿನವದನ ಕುಲಶೈಲೋ 
ಚಯೋದ್ಭೂತ ಪ್ರವಚನ ಗಂಗಾತಟಾತ್ಸರಂಜತ್ಪುಂಜಾಯಮಾನಾನೂನ 
ಪುಂಣ್ಯ ಸೈಕತಾಪ್ರಿ ಯ ವಿಭುದ ಜನಸ್ಮುತ್ಯ ಸತ್ಕೂಜಿತ ಪ್ರಕರ ಕವಿರಾಜ 
ಹಂಸ ಬಾಹುಲಿ ವರ್ಷ್ಗವಮಾನ ಕನಿ ವಿರಚಿತಮುಮಪ್ಪ ನಾಗಕುಮಾರನ 
ಚರಿತಾ ಪುರಾಣದೊಳಿದುವೆ ಕಲ್ಯಾಣಾಭ್ಯುದಯವರ್ನ್ನನಂ | 

ಅಷ್ಟಮಾಸ್ಟಾಸಂ| ಅಂತು ಸಂಧಿ ೩೨ಕ್ಕಂ ಪದಂ ವಚನ ಗದ್ಯ ಅಷ್ಟಕ ಸಹಾ 

೪೦೦೫ಕ್ಕಂ ಮಂಗಲಂ ಮಹಾಶ್ರೀ. 


ವಿಷಯ : ಫಣಿ (ನಾಗ) ಕುಮಾರನ ಭವಾವಳಿಗಳು. 


ನಿಶೇಷ : ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಗರಿಗಳು ತ್ರುಟತೆ ಮತ್ತು ಆ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಗರಿಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಮುರಿದಿವೆ. ಬರಹ 


ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. 
755 
ಕೆ.ಎ. ೧೨೦ ನಾಗಕುಮಾರ ಚರಿತೆ ಸಾಂಗತ್ಯ 
೧೩.೧1 ೬೮” ಬಾಹುಬಲಿ ವರ್ಧಮಾನ ಸು. ೧೫೬೦ ' 
೧-೯೧ ಪತ್ರ ತಿ೨ ಪಂಕ್ತಿ 3೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನಾಗಕುಮಾಂ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು! 
ರಾಗ | ಸಾಂಗತ್ಯ | 
ಪೇಳುವೆ ನಾಗಕುಮಾರನ ಚರಿತೆಯ 
ಕೇಳಿರೊ ಸಕಲಕೋವಿದರೂ | 
ಪದನೂ | ಶ್ರೀ ಸಂನ್ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಕಾಶ ಸುಜ್ಞಾನಾಂಬು 
ರಾಶಿವರ್ದನ ಸರ್ವಶಾಂತಾ 
ಲೇಸುದೋರೆಂನ ಹೃ ತ್ವುವಲಯಕಮೃತವ 
ಗ್ಹೇಶ ಶ್ರೀ ನೇಮಿಜಿನೇಶಾ | ೧ || 
೫ ೫ ತ ೫ 


೨೫೪. ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮ” ಕ ಸೂಚೀ ತೌ 


ಹಣ ಹೊಂನು ತೃಣವೆಂದು ಬಗೆದು ಮೋಕ್ಷಕೆ' ಸಂದ 
ಪಣಿಕುಮಾರನ ಸತ್ಯಥೆಯಾ 

ಹಣ ಹೊಂಥಿಗಾಶಿಸಿ ಪೇಳ್ದವ ನಾನಲ್ಲ 
ಗುಣಪಕ್ಸವಿಡಿದೆ ಪೇಳಿದೆನೂ ॥ ೫೮ | 


ಅಂತ್ಯ :: ನೀತಿಕೋವಿದ ಕವಿತಾಮನೋಹರ' ಗುಣ 
ವ್ರಾತನುದಾರನೆಂದೆನಿವಾ 
ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು ನೆರವಾದನೀ ಕೃ ತಿಗೆ:ಸಂ 
ಹ ಸುದಾಬ್ದಿ ಚಂದ್ರ ಮನೂ ಲ್ಯ ೯೮॥ 


ಗದ್ಯ ॥ ಯಿದು ವಿವಿಶ ವಿವಿಧ. ಪ್ರಬಂಧವನವಿಹಾರ ಪರಿಣತ `ಜಿನನದನ ಕುಲ 
ಸೈರೋಚ್ಛ ಯೋದ್ಭೂ ತ ಪ್ರವಚನ ಗಂಗಾತಟೋಪ ರಂಜತ್ಸುಂಜಯ 
ಮಾನಾನು ಪುಂಣ್ಯ ಸೈಕರತ್ರಿ ಯ ವಿಭುದ ಜನಸ್ತುತ್ತ ನಕ್ಕುಜಿತ. ಪ್ರಕರ: 
ಕವಿರಾಜಹಂಸ ವರ್ಧಮಾನ ಕವಿ ವಿರಚಿತಮುಮಪ್ಪ ನಾಗಕುಮಾರನ 
ಚರಿತ ಪುರಾಣದೊಳಿದೂವೆ ನಿರ್ವಾಣ ಕಲ್ಯಾಣಾಭ್ಯುದಯ ವರ್ನನಂ: 
ಅಷ್ಟಮಾಸ್ಟಾಸಂ. ಅಂತು. ಅಸ್ಪಾಸ ಆಕಾಂ ಸಂಧಿ ಒ೨ಕಾಂ ಪದನು 
೩೬೦೦ಕಾಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಜಿನ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ ॥: 


ವಿಷಯ: ಫಣಿ (ನಾಗ) ಕುಮಾರನ ಭವಾವಳಿಗಳು. 


ನಿಶೇಷ : ಮೋಡಿ ಅಕ್ಬರ, ಮೊದಲನೇ: ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದ: ಅರ್ಥ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಓಸಿದೆ. 


756 
ಕೆ.ಬಿ, ೨೯೬ ಸ 
ನಾಡೀಸ್ವರಶಾಸ್ತ್ರ ಗದ್ಯ 
೮? ೬,೪ ಗಿರಿಯಾಚಾರ್ಯ ? 
೬ ಪತ್ರ ೨೭ ಪಂಕ್ತಿ ತ್ಠಿ೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನಾಡಿಸ್ವರಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಲ್ಪಿ ಗಿರಿಯಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ! ಆಗತಲನಾಗತ ವರ್ತಮಾನ 
: ಪರಿಚರ್ಯ ನಾಡಿಶಾಸ್ತ್ರ್ರ ಶಿಲ್ಪಿನಿಯಾಮಹಾ ಬರೆವರೆ ನಿರ್ವಿಫ್ನೆಮಸ್ತು 
ಶುಭಮಸ್ತು ॥ 


ಶ್ಲೋಕ! ವೂರ್ವನಾಥಾಶನಾಡ್ಯಸ್ತು ದಶಪಾದಸ್ತಿತಃ ಪುನಃ | 
ದ್ವೇ ದ್ವೇ ತಿರ್ಯಗ್ಗತಾ ನಾಡೀ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ವಾಯುಭಿಃ || 
ಚಾಯಾಸೂಕ್ಷಾ ಮುಖಾ ನಾಡೀ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ಶತಾನಿ ಚಾ| 
ಪ್ರದಾನ ದಶನಾಡ್ಯಸ್ತು ದಶವಾಯುವವಾಹನಃ || 
ಯೇತಂ ನ್ಯಾಸಂ ಪ್ರವಕ್ಸ್ಟ್ಯಾಮಿ ನಾಡೀ ವಾಯುಕ್ರಮೇಣ ಚಾ | 
೫ ೫೩ ೫ ೫ 
ಅಯ್ಯಾ ಗುಣಗರಿಷ್ಠರು ಕೇಳುವದು ಯೆಂತೆಂದರೆ ನಡಿಯುವ ಸಂವತ್ಸರ 
ಚೈತ್ರ ಶುದ್ದ ಪಾಡ್ಯಮಿ ಬಿದಿಯೆ | ತದಿಯೆ:| ಯಾ ಮೂರು ದಿನವುಂನು 
ನಿದ್ರೆಹೋಗಿ ವುದಯವು ಯೇಳುವಾಗ್ಯೆ ಚಂದ್ರಸ್ವರವು ನಡಿಯಬೇಕೂ | 


ಅಂತ್ಯ: ಅಆ ಈಇ ಉಊ ರುರೂ ಲುಲೂ ಎಐ ಓಔ ಅಂ ಆಃ ಕಂ ಖಂ| ಗಂಘೆಂ 

ಜಂಚಂಛಂಜಂರುಂ ಇಂಟಿಂಠಂಡಂಢಂಣಂ ತಂ ಥಂದಂ ಧಂ 

ನಂ!ಸಂಫಂಬಂಭಂಮಂಯಂರಂಲಂಶಂಷಂಸಂಹಂ ಳಂ ಕ್ಸಂಕ್ಷಃ 

ಯಿತಿ ಶ್ರೀಮದ್ವಿಶ್ವಕರ್ಮವಂಶ ಪಯಃಪಾರಾವಾರ ರಾಕಾಸುಧಾಕರಹ 

ಭುವನ ಸಗೋತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆರ್ಯಜನ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಮದ್ವೀಪುರಿ 

' 'ವೆಂಕಟಾರ್ಯ ಗುರುಗರ್ಭ ಸಂಜಾತರಾದ ಶ್ರೀರ್ಮಾ ಪುರಾಣಗಿರ್ಯಾಚಾರ್ಯ 

ಸಹೋದರ ಶೇಲ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ತಾಲೋಕು ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿಠಿ ನದಿ 

ತೀರಸ್ಥಾ ಶ್ರೀಮತ್ಥಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಿ ಣ ನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ನರಸಾಂಬ ಗರ್ಭ 

ಸಂಭೂತ ಶ್ರಿಮತ್ವದ ಗಿರ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಚುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 
ಸ್ವರಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಚತತ್ತ ಸಾದನ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ. 


ವಿಷಯ : ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯ ನಾಡಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶುಭ ಫಲಜ್ಞಾ,ನ. 


ವಿಶೇಷ: ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ಚಕ್ರಗಳಿವೆ. ಮೋಡಿ 


ಅಕ್ಬರ. 
757 
ಕೆ. ೩೧೭ ನಾಂದ್ಯದ ಪುಸ್ತಕ ವಿವಿಧ ಷಟ್ಟದಿ 
೧೨.೨1 ೨. ಗುಬ್ಬಿಯೆ ಮಲ್ಲಣಾರ್ಯ ಮೊದಲಾದನರು ? 
೧-೮೫ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೫೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ ; ಶ್ರೀಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ /! ನಾದ್ಯದ ಪುಸ್ತಕ ಬರವುದ ಶುಭಮಸ್ತು! 
ನೀಲಾಂಬಿಕ ಲಲಿತ ಸ್ತೋತ್ರ | 


೨೫೬ 


ಅಂ 


ತ 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಭಾವಿಪದ || ಶ್ರೀಮದತುಳಾನಂದೆ ಶುಭಕರೆ 


ವಾಮಲೋಚನೆ ವರದೆ ವಂದಿತೆ 

ರಾಮಕುಂತಳೆ ರಸಿಕ ಮೇದುರೆ ರಾಜ ಮಂತ್ರಾಂಗಿ 
ಸೋಮಮುಖಿ ಸನ್ಮಾನೆ ಸುಗುಣ 

ಸ್ಫೋಮ ಮಂದಿರೆ ಸಾರಸೌಂಧರೆ 

ಸೋಮಗಂಧಿನಿ ನೀಲಲೋಚನೆ ಪಾಲಿಸೆಲೆ' ತಾಯೆ | ೧: 


: ಗುರುಚಿಂನಮಲ್ಲೇಶ: ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರ ಶುಭ 


ಕರಚರಿತೆ ನಾಂದ್ಯಗಳ ಬರದೋದಿ ಕೇಳಿದವರ್ಗ್ಗೆ 

ದೊರಕುವದಭಿಷ್ಟಾ ರ್ತ್ತ ಸಿದ್ದಿ ಸಿದ್ದಿಸುಗು ಭವದುರಿತ ಕಂಟಕವಳಿವುದೂ 

ಪರಮ ಪಂಚಾಕ್ಟ ಸ ಸುತ್ತ. ಲಾವಾಗ 

ಗುರು ಲಿಂಗ ಚತ 1 ತ್ಥಾ ೯ಮ್ಛ ತವ 

ನೆರದು ರಕ್ಷಿಸುವಮಮ ಕರ್ತ್ತ ಮದ್ದು! ರು ಚಿಂಕ ಮಲ್ಟೆ ೇೀಶ ಪಾರ್ವತೀಶಾ 
೯ ॥ ೭೬೧ 


ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ: ನಾಂದ್ಯ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ॥ 


ವಿಷಯ : ವಿವಿಧ ಕಾವ್ಯಗಳ ನಾಂದಿಯ ಪದ್ಯಗಳು. 


ನಿಶೇಷ : ಕೆಲವೆಡೆ ಶಕಟರೇಫವಿದೆ, ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ಮಹಂತಸ್ವಾಮಿ 


ಗಳು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಭಾವಿನಿ ವರ್ನ್ನಕದ ಸಟ್ಟಿದ, ಮುರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 
ನಿರೂಪಿಸಿದ ನಾಂದ್ಯ » ಚೇರ್ರಮನ ಕಾವ್ಯದ ಆ ಷಟ್ಸ ಸ್ಸಿಲಿ ತಿಲಕದ 
ನಾಂದ್ಗ, ಟನ ರತ್ನದ ನಾಂದ್ಯ ಆದಯ್ಯಗಳ ಕಾವ್ಯದ ನಾಂದ್ಯಃ 
ಸೌಂಧರ ಪುರಾಣದ ಆ ಸಿೇಶ್ವ ರನ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪದ, ದೇವಿಸ್ತುತಿ, 
ಶಿವಲಿಂಗನಾಂದ್ಯ » ವೃಷಭೇಂದ್ರ ಲಲಿತಪದ ನಾಂದ ಕ್ಯ ಷಟ್ಸ ಏಲಿದೆ ಜ್ದಾ ನ್ವ 
ಸಾರಾಯಾ, ಮಣ್ಣೆ ಶ್ರ ರನ ಕಾವ್ಯದ ನಾಂದ್ಯ, ಸಿದ್ಧೆ ಶ್ವ ಷಿ ಪುರಾಣವ. 
ನಾಂದ್ಕ ಸೋಮೇಶ್ವ ಸ ಆ ನಾಂದ್ಕ, ಕನ್ಪಿ ಗೆ 'ಸಂಜಯ್ಯ ನವರು 
ಮಾಡಿದ ನಾಂದ್ಯ, ಲಿಂಗಪುರಾಣದ ನಾಂದ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವ ರ ಸ 

ನಾಂದ್ಯ, ಜೆಂನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪುರಾಣದ ನಾಂದ್ಲ ಪ್ರಭುದೇವರ 
ಪುರಾಣದ ನಾಂದ್ಯ, ಶಂಕರಸಂಹಿತೆಯ : ನಾಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನ 


ಶಿ 
ನಾಂದ್ಯಗಳೆಂಬ ವಿವಿಧೆ ಕಾವ್ಯಗಳ ನಾಂದಿಯ ಪದಗಳಿವೆ. 


ನಾನಾರ್ಥಕಂದ ೨೫೭ 


7658 
ಕೆ. ೨೨ತ್ಟಿ/ತ್ಠಿ ನಾನಾರ್ಥಕಂದ ಕಂಡ 
೧೧% « ೧.೮% ಚನ್ನ ಸು. ೧೬೦೦ 
೫.೩೬ ಪತ್ರ ೮ ಪಂಕ್ತಿ ೪೪ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ನಾನಾರ್ಥಕಂದ ಬರವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು! 
ಭಾರಧ್ಹೆ ಜಸುಗೋತ್ರವದ 
ಧೀರ ದ್ರಾನಿಡನು ರಾಮಚಾರಿತ್ರಂಗಳ 
ಧಾರುಣಿಗೆ ಪೇಳ್ದ ಚನ್ನಿಗ 
ವೀರಂ ನಾನಾರ್ಥ ಕಂದಪದ್ಯವ ಪೇಳ್ದಂ | ೧॥ 
ಹರಿ ಗಿರಿ ಜಲ ಪಾರ್ವತಿ ವಟ 
ತರು ಪುಳಿನಂ ದ್ವಿನಲಿ ವಾಣಿ ಶುಕ ನರಿ ದಟ್ಟಿಂ 
ನೊಕೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾವು ಶುಭ ಸುಖ 
ವರಸಿತ ಪದಿನೆಂಟು ನಾಮ ಶಿವಶಬ್ದಂಗಳ್‌ | ೨॥ 


ಅಂತ್ಯ: ವಾಸುಗಿ ರುದ್ರ ಧನಂಜಯ 
ವಾಸವನತಿಧೀರ ಶಾಂತನೆನಿ ಪೀಯೂಷಂ 
ಭಾಸುರಜಿಷ್ಣು ವೆನಿಕ್ಫು 
ಯೀಸೆವಂ ಕೇಳು ನಾಮ ಸುಕವಿಕರ್ನಾಭರಣಾ | ೧೪ ॥ 
ಸಭೆ ತುಂಬೆ ಯಂಚಜೆ ಚಲ್ವಿಕೆ 
ಯಿಭ ಸೆದ್ರಕ್ತಾರು ಮಂಡಾಳಿ ಶಬ್ದ ಭೂ 
ನಭ ಸಗ್ಗಂ ಪೇರ್ಭೂತಂ 
ವುಭಯ ದ್ವಯನಾಮನಾಕಾಶಬ್ದಂ ಧರೆಯೊಳ್‌ | ೧೫ ॥ 


ವಿಷಯ : ನಾನಾರ್ಥಸದಗಳು (ನಿಫೆಂಟು) 


ವಿಶೇಷ : ಇದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತ ಪದ್ಯಗಳು ೨ ಸತ್ರಗಳಲ್ಲಿವೆ. 
ಈ ಗ್ರಂಥದೊಂದಿಗೆ ಭರ್ತ್ವೃಹರಿಶತಕ ಬೀಕೆಯೂ ಇದೆ. 


709 
ಕೆ.ಬಿ. ೪೨೯/೪ ನಾರ್ನಾಥಕಂದೆ ಕಂದ 
ಶಿಷ್ಟ ಓ? ಚನ್ನ ಸು. ೧೬೦೦ 


೧೯ ಪತ್ರ ೨೫ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


17 


೨೫೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಆದಿ: ಭಾರದ್ವಾಜ ಸುಗೋತ್ರದ 
ಧೀರ ದ್ರಾವಿಡನು ರಾಮಚಾರಿತ್ರ ಗಳಂ 
ಧಾರುಣಿಗೆ ತೋರ್ಪ ಚಂನ ಗ 
ಭೀರ ನಾನಾರ್ಥ ಕಂದಪದ್ಯ ಪೇಳ್ದಂ ॥ ೧! 
ಹರಿ ಗಿರಿ ಜಲ ಪಾರ್ವತಿ ವಟ 
ತರು ಪುಳಿನ ದ್ವಿಪ ಲೇಪವಾಣಿ ಶುಕ ನರಿದಲ್ಲುಂ 
ಗೊರೆ ಪುಂಣ್ಯಶುವಿನಾ ಶುಭ ಸುಖ 
ವರಶಿಕ ಪದಿನೆಂಟು ನಾಮ ಶಿವಶಬ್ದಂಗಳ್‌ | ೨!/ 


ಅಂತ್ಯ : ಕತ್ತಲೆ ಶೋಕ ಗುಣತ್ರಯ 
ಕ್ಳ ತ್ತಿಮ ಗುಣ ತ ದೋಷವಿವುಯೆಂಬಂ 
ತತ್ತಮಿರದ ಶಬ್ದಂಗಳು 
ಡೊತ್ತಮ ವಾರುವವಿದೆರಡು ಕಾರ್ತಿಕಶಬ್ದಂ [! ೩೭ || 
ನಾನಾರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣಃ 


ವಿಷಯೆ : ನಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳು. (ನಿಫೆಂಟು) 


ನಿಶೇಷ: ಈ ಗ್ರಂಥ ಮುಗಿದಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಏಳು ಪತ್ರಗಳು ಖಾಲಿಯಿವೆ. 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ನಿಫೆಂಟು, ಕನ್ನಡ ಧಾತು ಪಾಠ, ಶಬ್ದರತ್ನಾಕರ, 
ಕಬ್ಬಿಗರ ಕೈನಿಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಬ್ದಮಂಜರಿ, ಚತುರಾಸ್ಯ ನಿಫೆಂಟು, 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾತು ನಿರ್ಣಯ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


700 
ಕೆ.ಬಿ. ೧೮೬ ನಾನಾರ್ಥ ಗುರುಜೋಧಸಾರ ಗದ್ಭು 
೭.೫1೫(೬.೧' ಯೋಗೀಂದ್ರ ಸು. ೧೭೫೦ 
೧-೧೩೬ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೧೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನಾನಾರ್ಥ ಗುರುಬೋಧಸಾರ. 
ಶ್ರೀಸದ್ಗುರು ಪರಾಶರ | ಪರಮ ಪುರುಷ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಮ ಪಾವನ 
ಪರಶಿವ ಪರಬ್ರಂಹ್ಮ ಪರಾಶರ ಪ್ರಶಾದಿಯಾದಂತ | ಶಂಕರಃ ಶಂಕರ 
ಸಾಕ್ಷಾದ್ಹ್ವಾಸೋ| ನಾರಾಯಣೊ ಹರಿಃ | ನ್ಯಾಸೋ ಕಾಸಿ ನಿವಾಸೆ | 
ವರಮೋಪಾಸೆ | ಭಾಸುರವಾಸ ನಿರುಪಮ ನಿಗಮಾಭ್ಯಾಸ | ಹಂ 

ಪರಮೇಶ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ ॥ 


ನಾನಾರ್ಥ ಗುರುಬೋಧಸಾರ ೨೫೯ 


ಅಂತ್ಯ: ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಫಿ ವೈಯಾಕರಣೀ ಯಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾಮ 
ರೂಪುಕ್ರಿಯಗಳ ಅರ್ಥಸಾರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಕಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಗುರು 
ರಾಯನಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರ ದೇವೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ 
ಯಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸ 
ಗದ್ಯ!| ಯಿತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಸರಾಶರ ಪರಿವ್ರಾಚಕಾಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಸಬಟ್ಟಿರ ಮುಕುಂದ 
ಗುರುವರ್ಯ ಪಾದಕಮಲ ಭೃಂಗಾ ಯಮಾನ ಪೂರ್ವಾಂತರಂಗ 
ಯೋಗೀಂದ್ರ ವಿರಚಿತಮಪ್ಸ ನಾನಾರ್ಥ ಗುರುಬೋದಸಾರವೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ 
ಯೇಕಾದಶಮೋದ್ಯಾಯ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ : ವೇದಾಂತ ತತ್ತ್ವ ಬೋಥೆ.. 


ನಿಶೇಷ : ಸ್ಫುಬಾಕ್ಸರ, ಆರಂಭದ ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಳು ಹೊಡೆದಿದೆ. 


701 
ಕೆ.ಬಿ. ೩೩೭ ನಾನಾರ್ಥ ಗುರುಬೋದಧಸಾರ ಗದ್ಯ 
೬.೬1 «೪.೧' ಯೋಗೀಂದ್ರ ಸು. ೧೭೫೦ 
೧೨.೧೯ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೧೮ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ೫ ೬ ನಾನಾರ್ಥ ಗುರುಬೋಧಾ....ಂಬ ಗ್ರಂಥವಂನು ಬರವದಕ್ಕೆ 
ನಿರ್ವಿಫೈಮಸ್ತು» ೫ ಶ್ರೀ ಪರಶರ....ರಮ ಪುರುಷ ಪರಶರಂಪರ ಪರಮೇಶ 
ಪರಮ ಪಾವನ ಪರಶಿವ ಸರಬ್ರಂಹ್ಮಾಂತರಂಗ ಪರಾಶರ ವರ ಪ್ರಸಾದಿ 
ಯಾದಂಥಾ | ಶಂಕರಃ ಶಂಕರ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಾಸೋ ನಾರಾಯಣೋ 
ಹರಿಃ । 
೫ ೫ ೫ ೫ 

ನೀನ್ಯಾರೆಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೇಡಿಲ್ಲದ ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಬ್ರ6ಹ್ಮವೇ ನೀನೆಂದು 

ಶ್ರೀ ಗುರು ಶಿಷ್ಯಂಗೆ ನಿರೂಪಿಶಿದನೆಂಬದಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ! ಇತಿ ಶ್ರೀ 
ಪರಾಶರ ಪರಿವ್ರಾಜಿಕಾಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಸಭಟಾರ ಮುಕುಂದ ಗುರುವರ್ಯ 
ಪಾದಕಮಲ ಭ್ರೃಂಗಾಯಮಾನ ಪೂರ್ವಾಂತರಂಗ ಯೋಗೇಂದ್ರ ವಿರಚಿತ 
ನಾನಾರ್ಥ ಗುರುಬೋಧಾಸಾರವೆಂಬ ಅಧ್ಯಾಯ || 


ಅಂತ್ಯ: ವು.... ವೇಶಿತ್ತು ಬೀಜಪಾದಾರಿಂದಾ ... ಂಥಾ ಅಕಾರಾಕ್ಸರ ಪುರುಷನು 
...ಷಧ ಅರಿವೂ ಯಂಜ ರಸಸ್ವಾದನ....ಂದಾ ಕಾ ..ರನಾಗಿವುಕಾರವೆಂಬ 


೨೬೦ 


ನಿಷಯ: 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ವಿಶೇಷ : ಪ್ರತಿಯು ತುಂಬಾ ಶಿಥಿಲ ಮತ್ತು ಅಸಮಗ್ರ. 


709 
ಕೆ.ಬಿ. 8೮೦ ನಾನಾರ್ಥ ಗುರುಜಬೋಧಸಾರ ಗದೈ 
೭,೬ ೫.೯” ಯೋಗೀಂದ್ರ ಸು. ೧೭೫೦ 
೧-೫೬ ಪತ್ರ ೧೮ ಪಂಕ್ತಿ ೨೫ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಶ್ರೀ ವಿರೋಧಿಕೃತು ಸಂವತ್ಸರದ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ೬ ಗುಖವಾರದಲ್ಲು 


ನಾನಾರ್ಥ ಗುರುಬೋಧಾಸಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯುವದ ಕ್ಕ 
ಶುಭಮಸ್ತು .... 
ನಾನಾರ್ಥ ಗುರುಬೋಧಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭಾ ॥ 
ಸದ್ಗುರು ಪರಾಶರ ಪರಮ ಪುರುಷ | ಪರಾಶರಂ ಪರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಮ 
ಪಾವನ ಪರಶಿವ ಪರಬ್ರಂಹ್ಮೆ! ಪರಾಶರ ಪ್ರ ಸಾದಿಯಾದಂತ್ಥಾ ಶಂಕರ 
ಶಂಕರ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಾಸೋ ನಾರಾಯಣೋ" ಹರಿಃ | ವ್ಯಾಸೋ ಕ:ಶೀ 
ನಿವಾಸ ಪಾಪ | ಭಾಸುರವಾಸ | 3 ೫ ೫ ೫ ವ್ಯಾಸಮುನೀಂ 
ದ್ರರವರ ಪ್ರಸಾದಿಗಳಾದ ಹರಿಮುಕುಂದ ಗುರುಗಳಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅರ್ತ್ಥ 
ವೆಂತೆಂದಡೆ 

| 


ಅಂತ್ಯ: ಅನಂತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮೌನಿ ವೈಯ್ಯಾ*ರಣಿಯೆಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣವಂನ್ನು ನಾಮರೂಪು 


ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅರ್ಥಸಾರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಕಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಗುರುರಾಯನಿಗೆ 
ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರ ದೇವೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆನೆಂಬಕ್ಲಿಗೆ! 


ಗದ್ಯ |. ಇತೀ ಶ್ರೀಮತ್ಸರಾಶರ ಪರಿವ್ಹಾ ತ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಸ ಭಟ್ಟಾರಕ 


ಭಸೆಕುದ ಗುರುವರ್ಯ ಪಾದಕಮಲ ಭ ಎಂಗಾಯಮಾನ ಪೂರ್ವಾಂತರಂಗ 
ಯೋಗೀಂದ್ರ ವಿರಚಿತಮಸ್ಪ ಹಾ ಗುರುಬೋಧಾಸಾರವೆಂಬಲಿಗೆ 
ಯೇಕಾದಶೋಧ್ಯಾಯ ಬ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ 4 
ಸ ೫ ೫ ೫ 

೧೧ಮ್‌ೌನಿ ವೈಯ್ಯಾಕರಣಿ ನಾಮಾಕ್ಸರ ಅರ್ಥಸಾರ ನಿರ್ನಯಾ ಸ್ನ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ 
ನಿಜಯಾಭ್ಯ್ಯ ದಯ ಶಾಲೀವಾಹನ ಶಖಾ ಾಬ್ಧ ೧೭೩೪ನೆ ಸಂದ ವರ್ತಮಾನ 
ವಾದ ನಿರೋಧಿಕೃತು ನಾಮಸಂವತ್ಸರದ ಪುಷ್ಯ ಬಹುಳ ೬ ಚಂದ್ರವಾರ 
ದಿವ್ಸ ಹಗಲು ೫ ಫೆಂಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾರ್ಥ ಗುರುಬೋಧಸಾರ ಸಮಾಪ್ತ. 


ನಾನಾರ್ಥರತ್ನಾಕರ ೨೬೧ ' 
ನಿಷಯ : ನೇದಾಂತ ತತ್ತ್ವಜಬೋಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಸುಂದರಾಕ್ಸರ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೂರುವಿಧವಾದ ಕಾಗದಗಳಿವೆ. 


7080 
ಕೆ. ೬೩/೧ ನಾನಾರ್ಥರತ್ನಾಕರ ವೃತ್ತ 
೧೩”%೧.೨'! ದೇವೋತ್ತಮ ಸು, ೧೬೦೦ 
೨.೨೪ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ತಿ ೪೯ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ... ಮರಾಳಚಂದ್ರಮುನಿ ಕತ್ತಲೆವಾರಿವೃ... ಖ್ಯೆ ೬! ಲೋಕಸಾ 


ಗರ ಸಲಿಲಾಂಬರಂ ವಿಫಿನಮಿಂತಿವಕಂ ಭುವನಾಭಿದಾನಾ ೫॥ ಸಂ 
ಗರ ಬಲಪರ್ಣವಾದಮಿವಕಂ ದಳ ಶಬ್ದ ೪1 ಕತ್ತಲೆ ಮಧುರ ಸಿದ್ಧ ಶಂ 
ಕರವಮೃತಾಕ್ಸರಂ ವಿಷಯ ಮುಕ್ತಿಗಳೆಂಬಿವಕಕ್ಸ್ಷಯಾಂಕಿತಂ || ೭೬ 1 


ಅಂತ್ಯ: ಮುನಿಶುಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನರ್ವಚಂಗಳ ವಿಶಬ್ಬಂ ಹಾಸ್ಯ ....... ಯೆಂಬಿವು 
ಕ್ಳಾಸಂನಮುಂ ಪಾಡ್ಯಸೆ... ದ್ವನಿತಾ ಸಂಚಯವೆಯ್ದೆ ಪತಿವರ್ತಾಖ್ಯಾನ 
ಮುಂ ಫೆನ ವಿಸ್ನೇಹಗಳೆಂಬಿನಿಂತ .... ನಾನಾರ್ಥ ರತ್ನಾಕರಂ || ೧೬೩॥ 
ಜಗದೊಳ್‌ ಜಾಣರ ಸತೃವೀಶ್ವರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆಯ್ದೆ ತಾಯ್ವಾಡು ವಾ 
ಗ್ನಿಗಳಾ ... ಧಿವಾಸ ಗಮಕಿ ಸಂತಾನ ಕುತ್ಸ್ರ್ರೀತಿ ವಾ 
ದಿಗಳಾವಾಸ ವಿಧಾನ ದುರ್ಜನ ಜನಾಂಭೋಜಾತ ಶುಭ್ರಾಂಶು 
. ವ್ರಾತದಿ ಪೆಂಪುವೆತ್ತುದೊಲವಿಂ ನಾನಾರ್ಥ್ಸ್ಯರತ್ನಾಕರಂ || ೧೬೪ [| 


ಉಭಯಂವೈ ೧೭೦ಕ್ಕೆ ಅಂತು ಸಂಧಿ ........ ೧೬೪ಕ್ಕುಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ 
..... ನಾಗಮಂಗಲದ ಸ್ತಳದ ಸೇನಬೋಗ ಕುಕ್ಕೆ ಲಿಂಗರಸರ ಕುಮಾರ 
ವೆಂಕಪ್ಪ ಬರದ ನಾನಾರ್ತ್ಥ ರತ್ನಾಕರ 


ವಿಷಯೆ : ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳ ನಾನಾರ್ಥ. 


ವಿಶೇಷ : ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ.. ಮೊದಲನೆಯ ಗರಿ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಮೂರು 
ಗರಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ತಲ್ಸ ಮುರಿದಿವೆ. ಈ ಸಟ್ಚಿನಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಭುನಟನ ತಾರಾವಳಿ, ಶಂಕರದೇವರ.ಕಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾತನರತ್ರಿವಿಧಿ. 
ಗುರುರಗಳೆ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ 


೨೬೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ: ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


764 
ಕೆ. ೧೧೩ ನಾನಾರ್ಥರತ್ನಾಕರ (ಸಟೀಕಾ) ವೃತ್ತ, ದೀಕು 
೧೪. ೩೧.೪% ದೇವೋತ್ತಮ ಸು, ೧೬೦೦ 
೨೧.೬೪ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ೬೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಭಸನಾಗ್ರಣಿ ಭಯಂಕರ ಶಂಕರ ಭೀಮವಾಚಕಂ ॥ ಟೀಕು ॥ ಸರಸ್ವತಿ | 

ಮಂಡೆ ಕೂದಲು | ಮರ | ಪಶು | ಉದಕ | ಭೂಮಿ | ವಜ್ರ ಕಂಣು | 
ಬಾಣ | ಕಿರಣ! ನೀರಥೆರೆ | ದಿಕ್ಕು | ಪರ್ವತ | ಹೊಟ್ಟಿ | ಕುಕ್ಷಿ] 
ಕೋಡುಗಳಲ್ಲಿ | ಸ್ವರ್ಗ ಈ ೧೭ ಗೋಶಬ್ಜ ॥ ಯಮ | ಭೀಮ! 
ಶಕ್ತಿವಂತನಲ್ಲಿ | ಭುಜದಲ್ಲಿ | ವೀರಭಟಿನಲ್ಲಿ | ಭಯಂಕರದಲ್ಲಿ! ರುದ್ರನಲ್ಲಿ | 
ಈ ೭ ಭೀಮಶಬ್ದ || 

ವೃ ಶುಕಜಲಫೇನ. ಶಂಕರ ಸರಸ್ವತಿ ಸಾಂದ್ರಫಣೇಂದ್ರ ಪುಣ್ಯಕೀ 
ಲಕಮಭಯಾದ್ರಿಜಾಮಳಕಭದ್ರ ಸುಖಂ ಧೆವಳಂ ಸೃಗಾಲವಂ 
ಸಿಕತ ವಟಾಡಿಗಳ ಶಿವಯೆನಿಕ್ಕನಲೆಂದು ಪತಂಗಡೈತ್ಯ ಬಾ 
ಲಕರು ವಿರೋಚನಾಖ್ಯ ನಯನಾಭ್ರಕುಜಾಂಬುಧಿಗಳ್ಳ ಯೋಧರಂ॥ 

ಟೀ | ಗಿಳಿ ಉದಕ |: ನೊರೆ! ಈಶ್ವರ | ಸರಸ್ವತಿ | ದಟ್ಟಿ ದಲಿ | ಫಣಿ | 
ಪುಣ್ಯ ! ಪರ್ವತ | ಅಣಿವೆ | ಪಾರ್ವತಿ | ನೆಲ್ಲಿ। ಶುಭ | ಸುಖ ಬಿಳಿದು | 
ನರಿ | ಮಳಲು | ಆಲದಮರ | ಈ ೧೮: ಶಿವಶಬ್ದ. 


ಅಂತ್ಯ; ಜಗದೊಳ್ಳಾಣರ ಮೆಚ್ಚು ಸತ್ಯವಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆಯ್ದೆ ತಾಯ್ವಾಡು ವಾ 
| ಗ್ಮಿಗಳಾನಂದ ರಸಾಧಿವಾಸ ಗಮಕಿ ಸಂತಾನಕ ಪ್ರೀತಿ ವಾ| 
ದಿಗ .... ವಾಸ ನಿಧಾನ ದುರ್ಜನ ಜನಾಂಭೋಜಾತ ಶುಭಬ್ರಾಂಶುವೆಂ 
ಬ ಗುಣವ್ರಾತದಿ ಪೆಂಪುವೆತ್ತು ಮೆಜಕಿಗುಂ ನಾನಾರ್ಥ ರತ್ನಾ ಕರಂ ೧೬೮ 
ಇತಿ ನಾನಾರ್ತ್ಮ ರತ್ನಾಕರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ ; ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ನಾನಾರ್ಥ. 


ನಿಶೇಷ: ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ೭ ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ: 
ಕ್ರಮಾಂಕ ೧ ರಿಂದ ೫ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೂ ಬರುವ ಪದಕ್ಫಿರುವ 
ನಾನಾರ್ಥಗಳೆಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ೧ ನೇ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ "೧ ನೆಯ 
ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕೈಸಿಡಿ, ೨೦ನೆಯ ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾರ್ಥ ರತ್ನಾಕರ' 


ನಾನಾರ್ಥರತ್ನಾಕರ 


ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ೨೧ ನೇ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ " ನಾನಾರ್ಥ ರತ್ನಕರ' ಗ್ರಂಥವು 
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ, ಇದಕ್ಕೆ "ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
" ಕಬ್ಬಿಗರ ಕೈಪಿಡಿ' ಎಂಬ ಬ ಇದ್ದಿತೆಂದೂ ಸ್ಪ ಸ ಸಡುತ್ತದೆ. 


76ಕ್ಕಿ 
ತೆ. ೩೪೮ ನಾನಾರ್ಥರತ್ನಾಕರ ವೃತ್ತ 
೧೧.೪% (೧.೪% ದೇವೋತ್ತಮ ಸು. ೧೬೦೦ 
೧.೨೫ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ತಿ ೫೧ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ; ನಾನಾರ್ಥ ರತ್ನಾಕರ | ವೃತ್ತ | 
ಶ್ರೀ ದಿನಿಜೇಂದ್ರವಂದಿತ ಸದಾಂಬುಜನಾನತ ಹೃತ್ಸಯೋಜಮಿ 
ತ್ರೋದಯ ನವ್ಯಮಾನಸಕಲಾಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರಾಜ ತೇಜಬೋ 
ಧೋದಯನೋನ್ನತೋತ್ಸವ ದಯಾಂಚಿತ ಧರ್ಮ ಸುಧಾಬ್ದಿ ಪೂರ್ಣಚಂ 
ದ್ರೋದಯನಾದಿ ಪರಮೇಶ್ವರನೀಗೆ ಮತಿಪ್ರಕಾಶಮಂ | ೧॥ 
ವಾಣಿ ಜಗತ್ಸಿತಾಮಹನೆ ರಾಣಿ ವಿಷೇಶ ಸುಖಪ್ರದೈಕ ಕ್ರ 
ಲ್ಯಾಣಿ ಸುನೀಲರತ್ನ ನಿಭವೇಣಿ ಸದದ್ವಯಾಬ್ಜನಂವ್ರಗೀ 
ರ್ವಾಣಿ ವಿಕರ್ಮವೆಲ್ಲರೀ ಕೃಪಾಣಿ ಸುಸಂಗೀತಗಾಣಿ ಗೌರವ 
ಶ್ರೇಣಿ ಸರೋಜಪಾಣಿ ದಯಯಿಂದೆಮಗೀಗೆ ವಜೋವಿಲಾಸಮಂ | ೨ 


ಅಂತ್ಯೆ : ಜಗದೊಳ್ಹಾಣರ ಮೆಚ್ಚು ಸತ್ತವಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆಯ್ದೆ ತಾಯ್ವಾಡು ನಾ 
ಗ್ಮಿ ಒಗಳಾನಂದದ ಸೆ ಸೌಧ 'ನಮಕೀ ಸಂತಾನ ಸುಪ್ರೀತಿ ವಿವಾ 
, ವಾಸ ವಿಧಾನ ವಿದ್ವಜ್ಜ ನಜನಾಂಭೋಜಾತ ಶುಭ್ರಾಂಶುಮೆಂ 
ಬ ಬ ಗುಣೋದ್ಧಾತತ ಪೆರ್ಮೆವೆತ್ತಾದೊಲವಿಂ ನಾನಾರ್ಥ ರತ್ನಾಕರಂ ॥ 
ವೃತ್ತ ನಾನಾರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ | 


ವಿಷಯೆ : ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ನಾನಾರ್ಥ. 


ವಿಶೇಷ : ಕೊನೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಕ್ಷರ ನಿಘಂಟನ್ನು ಬರೆಯ ಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರಂಭ 
ಮಾಡಿ ಮೂರು ಪದ್ಯ? “ಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು 
ಶುದ್ಧ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. 1 ಅಂಚು ಮುರಿದಿದೆ. 


ಸ 766 
ಕೆ. ಕ೬೬/೪ ನಾನಾರ್ಥರತ್ಸಾಕರ (ಸಹೀಕಾ) ವೃತ್ತ, ಟೀಕು 
೮.೭%ಉ೨.೩ ದೇವೋತ್ತಮ ಸು, ೧೬೦೦ 
೧೨.೬೪ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ಕಿ೮ ಅಕ್ಷರ 


೨೬೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅದಿ: ನಾನಾರ್ತ್ಮ ರತ್ನಾಕರ! ಉತ್ಸಲವೃತ್ತ! 
ಶ್ರೀದಿನಿಜೇಂದ್ರ ವಂದಿತ ಪದಾಂಬುಜನಾನತ ಹೃತ್ಸಯೋಜ ಮಿ 
ತ್ರಾದಯ ನವ್ಯಮಾನ ಸಕಲಾಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರಾಜ ತೇಜಬೋ 
ದೋದಯ ನೂತ್ತತೋತ್ಸವದಯಾಂಚಿತ ದಮ್ಮಸುಧಾಬ್ದಿ ಪೂರ್ಣಚಂ 
ದ್ರೋದಯನಾದನಾದಿ ಸರಹೇಶ್ವ ರನೀಗೆ ಮತಿಪ್ರಕಾಶಮಂ | ೧॥ 


ವಾಣಿ ಜಗತ್ತಿತಾಮಹೆನ ರಾಣಿ ವಿಶೇಷ ಸುಖಪ ಪ್ರದೈಕ ಕ್ರ 

ಲ್ಯಾಣಿ ಸ [ನಿಭವೇಣಿ ಪದದ್ದೆ ಸ್ವಯಾಬ್ಜನಂವ್ರಗೀ 

ರ್ವ್ವಾಣಿ ವಿಕರ್ಮವಲ್ಲರೀ ಕೃಪಾಣಿ ಸುಸಂಗೀತ ಗಾಣಿ ಗೌರವ 

ಶ್ರೇಣಿ ಸರೋಜ ಪಾಣಿ ದಯಯಿಂದೆಮಗೀಗೆ ವಜೋವಿಲಾಸಮಂ || ೨ | 


ಅಂತ್ಯ : ಜಗದೊಳಾಣರ ಮೆಚ್ಚು ಸತ್ಯವಿ ಸಮುಹಕ್ಕೆಯ್ದೆ ತಾಯ್ವಾಡು ವಾ 
ಗ್ಮಿಗಳಾನಂದದ ಸಾದೆ ವಾಸ ಗಮಕಿ ಸಂತಾನ ಸುಪ್ರೀತಿವಾ 
ದಿಗಳಾವಾಸ ನಿಧಾನ ವಜ ರ್ಸ್ವನ ಜನಾಂಭೋಜಾತ ಶುಭ್ರಾಂಶುಮೆಂ 
ಬ ಗುಣೋಧಾತ್ತದ ನಿಂಪುವೆತ್ತು ದೊಲವಿಂ ನಾನಾತ್ಥ ೯ರತ್ನಾಕರಂ ೧೬೯ 
ವೃತ್ತ ನಾನಾತ್ಮ ೯ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರಿ | 


ನಿಷಯ ; ಕನ್ನಡ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾನಾರ್ಥ. 


ವಿಶೇಷ : ಇದೇ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ರತ್ನಾಕರ, ಪದ್ಯನಾನಾರ್ಥ, ಏಕಾಕ್ಷರ 
ನಿಘಂಟು(ಸಬೀಕಾ), ರಿ ನಿಘಂಟು ಗೈ] ಭಾರತನಿಫೆ:ಟು, 
ಕರ್ಣಾಟಕ ಶಬ್ದಮಂಜರಿ ಎಂಬ ಕೃ ತಿಗಳಿವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ಟ ಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಡದ ೧೦೪ರಿಂದ ೧೧೦ 11 ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆರು ಓರೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವು ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಇದೂ ಅಪೂರ್ಣ. ಮಧ್ಯೆದ ಲ್ಲಿ ೧೪, ೧೫ 
೧೭, ೨೨, ೨೯, ೩೦, ೩೨, ೩೬, ೪೫, ೪೮, ೪೯, ೫೮, ೫೯, ೬೨ 'ಈ 
ಕ್ರಮಾಂಕದ (ಒಟ್ಟು ೧೪) ಓಲೆಗಳಿಲ್ಲ.... ೫೬ನೇ ಗರಿ ಮುದಿದಿದೆ. 
೫೭ನೇ ಗರಿ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. 


70 
ಕೆ. ಎ. ೨೫೩/೭ ನಾನಾರ್ಥರತ್ನಾಕರ ವೃತ್ತ 
೧೨.೯1೮? ದೇವೋತ್ತಮ ಸು. ೧೬೦೦ 


೧೫೭ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ನಾಮಲಿಂಗಾಸುಶಾಸನದ ಬೀಕೆ ೨೬೫% 


ಅದಿ: ನಾನಾರ್ಥ ರತ್ನಾಕರ (ವೃ ತ್ತಂ 
ಶ್ರೀ ದಿವಿಜೇಂದ್ರ ಡಿ. ಪದಾಂಬುಜನಾನತ ಹೃ ತ್ಸಯೋಜ ಮಿ 
ತ್ರ್ರೋದಯೆನತ್ಕ ಸನೂನ ಸಕಲಾಗಮ ಶಾಸ್ತ ಸ್ರೃವಿರಾಜನಾನ ಬೋ 
ಥೋದಯನುನ್ನ ತೋಶ್ಸವ ದಯಾಂಚಿತಧರ್ಮ ಸುಧಾಬ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ ಚ 
ದ್ರೋದಯನಾದಿಪರ ಸೇಶ್ವರನೀಗೆಮಗಿಷ್ಟ ಸಸಿದ್ಧಿಯಂ | ೧ ॥ 
ವೃತ್ತ ತ್ತ || ವಾಣಿ ಜಗತಿ ೃತಾಮಹನ ರಾಣಿಯತೀತ ಸುಖಪದೈ ಕಕ 
ಲ್ಯಾಣಿ ಸುನೀಲರತ್ನ, 'ನಿಭವೇಣಿ ಸದದ್ವಿ ತಯಾಬ್ಹ ನಮ್ರ 2 
ಬ ವಿಕರ್ಮ ವಲ್ಲ್ಗರೀ ಕ ಸಾಣಿ ಸುಸಂಗೀತಕವಾಣಿ ಗೌರವ 
ಶ್ರೇಣಿ ಸರೋಜಪಾಣಿ ಸಬ ವಜೋವಿಲಾಸಮಂ || ೨ || 
ಅಂತ್ಯ: ಜಗದೊಳ್ಜುಣರ ಮೆಚ್ಚು ಸತ್ಯನಿ ಸಮೂಹಕ್ಕೆಯ್ದೆ ತಾಯ್ವಿಂಡು ವಾ 
ಗ್ಮಿಗಳಾನಂದರಸಾಧಿವಾಸ ಗಮಕೀ ಸಂತಾನಕಪ್ರತಿವಾ 
ದಿಗಳಾವಾಸನಿಧಾನ ದುರ್ಜನಮನಾಂಭೋಜಾತ ಶುಭ್ರಾಂಶುವೆಂ 
ಬ ಗುಣವ್ರಾತದಿಂಪುವೆತ್ತು ಮೆರೆಗುಂ ನಾನಾರ್ಥ ರತ್ನಾ ಕರಂ || ೧೬೯ || 
ದ್ಯಂ | ಇದು ಭಗವದರ್ಹ ತ್ಸರಮೇಶ್ವರ ಚಾರು ಚರಹಾರಪಿಂಜ ದ್ವಂದ್ವಮಕ 
ಖ್‌ ಮತ್ತ ೬. ೪೭ ೭ಬ. ವಿಬುಧ ಜನ ಮನಃ 1ಪದ್ಮಿನೀ ರಾಜ 
ಹಂಸ ಶ್ರೀಮತ್ಕ್ಯವಿರಾಜಹಂಸ ನಾಗವರ್ಮ ವಿರಚಿತಂ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಂ | 
ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ | 


ನಿಷಯ : ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ನಾನಾರ್ಥ, 


ನಿಶೇಷ : ಪತ್ರಗಳ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಬರೆದಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ " ನಾಗವರ್ಮ ವಿರಚಿತ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದ ರೂ, ಮೂರನೇ 
ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ « ದ್ವಿಜನಂಶಾರ್ಣವ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನೆನಿಪಾ ದೇವೋತ್ತಮಂ 
ಪೇಳೆ ಸೂರಿಜನಂ ಮೆಚ್ಚಲು ಸೇವ್ಯಮಾಯ್ತು ಜಗದೊಳ್ನಾನಾರ್ಥ 
ರತ್ನಾಕರಂ'' ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವನು 
ದೇವೋತ್ತಮಕವಿ ಎಂದು ಸ್ಪೆಷ್ಟ ಸಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾಗಮ, 
ಕರ್ಣಟಕ ಶಬ್ದಸಾರ, ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಜೀವಿನಿ, ರನ್ನನಿಫೆಂಟು, ಭಾರತ 
ನಿಘೆಂಟು, ಕವಿಕಂಠಹಾರ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 


76ರ 
ಕೆ. ೨೮೨ ನಾಮಲಿಂಗಾನುಶಾಸನದ ಟೀಳೆ ಶ್ಲೋಕ, ಟೀಕು 
ತಂ.) ವಿಟ್ಮಲ (ವಿದಗ್ಧ ಚೂಡಾಮಣಿ) 


೧.೧೦೨ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ತಿ ೯೫ ಅಕ್ಷರ 


೨೬೬ 


ಆದಿ: 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


........ ನಾಮಲಿಂಗಾನುಶಾಸನಂ 

ವ್ಯಾಚಕ್ರೇ ನಿಪುಣಂ ಲೋಕಪ್ರೀತಯೇ ಲೋಕಭಾಷಯಾ/| 
ಯಸ್ಯಜ್ಜಾನ ದಯಾಸಿಂದೋರಗಾದಸ್ಯಾನಘಾಗುಣಾಃ 
ಸ್ಕೇವ್ಯತಾಮಕ್ಷ ದೀರಾ8 ಸಶ್ರಿಯೇಚಾಮೃತಾಯ ಚ | 


ಶಾಸ್ತ್ರಕರ್ತೃಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾರಂಭದೊಳು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪರಿಪಾಲನಂ ಕೃರ್ತೆವ್ಯಂ 


ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಮೆಂಬುದು | ಮಂಗಳ ಕ್ರಿಯೆಯೆಬುದುಂ ದಿವಕೋಪಾಸ್ತಿತ 
ದೇವತೋಪಾಶ್ರಿ | ಅಭಿಮತ ದೇವತೋಪಾಸಿ, ಯೆಂದುಂ ಅದಿಕೃತ 
ದೇವತೋಪಾಸ್ಕಿ ಯೆಂದುಂ ದ್ವಿವಿದಮಪ್ಪುದು ತದ್ವಿವಿದೋವತೋಪಾಸ್ರಿ 
ಯುಮನೀ ಶ್ಲೋಕದಿಂ ಮಾಡಿದಪಂ। ಅಲ್ಲಿ ತದ್ರೇವತೆಗೆ ಪರಮಹತ್ಹ್ವ 
ಖ್ಯಾನನಾರ್ಥಮಾಗೆ ಸಮುದ್ರತ್ವಮಮಾರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದದೆಂತೆಂದೊಡೆ ॥| 
ಯಸ್ಯ ಅವುಮೊಂದು | ಅಗಾದಸ್ಯ | ಮಂದರ ಮೂಲ ಕಷಗೋಕಲುಸಹಿತ 
ಮಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನದಯಾಸಿಂಥೋಃ। ಕ್ಷೀರಸ್ಯ ಸಿಂದುಃ ಕ್ಲೀರಸಿಂಧುಃ ಎಂಬಂತೆ 
ಜ್ಞಾ.ನದಯಾಸಿಂಧೋಜ್ಞಾ ನದಯಸಿಂಧುವೆಂದು ಆದಾರಾದೇಯ ಭಾವದಿಂ 
ಸಮಸ್ತ್ವವಸ್ತು ವಿಷಯಮಪ್ಪ ಜ್ಞ್ಯಾನಕ್ಕಂ ದುಃಖಮಗ್ನಾಖಿಲ 
ಜಗಮನುದ್ಧರಿನ ದಯೆಗಮಾದಾರಮಾದ ಸಿಂದುವಿನಾ ೫೩ ೫ ೫೬ ಇಂತು 
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಂಗಳೆಂಬುಭಯ ದೇವತೋ ಪಾಸ್ತಿಯುಂ 
ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟುದು ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಶೇಷಂತು ಜ್ಞೇಯಂ ಶಿಷ್ಟಪ್ರಯೋಗತಃ | ಉಕ್ತಶೇಷಂಗಳಪ್ಪ ನಾಮ 


ಲಿಂಗಂಗಳು ಶಿಶ್ಚಪ್ರಯೋಜಬೋದ್ಧವ್ಯಂಗಳು| ಅಂತೆ ಪೇಳೆ ಸಟ್ಟುದು | ಇತಿ 
ಲಿಂಗಾದಿ ಸಂಗ್ರಹವರ್ಗ್ಗಃ| ವಿದಗ್ಧ ಚೂಡಾಮಣಿನಾ ವಿಟ್ಕಲೇನ 
ವಿನಿರ್ಮಿತೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇಮರಕೋಶಸ್ಯ ತೃತೀಯ; ಕಾಂವುಂಭಿತಃ 

ಜಿಹ್ವಾ ಸಲ್ಲವ ಸಂಸ್ತರೇಷು ಸುದಿಯಾಂ ದಂತಪ್ರಭಾ ಚಂದನೈ 
ರ್ಬ್ರಿಂಬೋಷ್ಕವ್ಯಜನೇನಚೋಪಚರಿತೋ ಯದ್ವಿ ಪ್ರಲಂಭಜ್ವರಃ 
ಜಾನೀಮೋಮರಸಿಂಹಮೇವ ತಮಿಮಂ ಸಂಯಂಚತಿ ಸಾಂಪ್ರತಂ 

ವಾಣೀ ನಂದತಿ ವಿಟ್ಕಿಲಸ್ಯ ವಪುಷಾ ಭೂಯೋವತೀರ್ಣಂ ಭುವಿ || 

ಇದೆ ವಿದಗ್ಹ ಚೂಡಾಮಣಿಃ ಸಂ ಪೂರ್ಣಃ ಮಂಗಲಮಹಾಶ್ರೀ || 

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾಭ್ಯುದಯ ಶಾಲಿವಾಹನ ಸಕ ವರ್ಷ ೧೦೫೩ ನೆಯ 
(0-2-1180) ಸೌಮ್ಯಸಂವತ್ಸರದ ಮಾಘ ಬಹುಳ ಏಕಾದಶಿ ಗುರುವಾ 


ರದಲ್ಲು ಶ್ರೀಮನ್ನಮ್ರಾಮರ 2 ೫ 2೩ 73೬ ಸಮುದ್ರ ಗಾಂಭೀರ್ಯ 
ವರ್ಯರುಂ ಸಂಚತ್ಸಂಚವಿದಾ 


ನಿಜಗುೂ»ರ ವಚನಗಳು. ೨೬೭ 
ವಿಷಯ ; ಅಮರಕೋಶದ ಕನ್ನಡ ಟೀಕೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಶಿಥಿಲಪ್ರತಿ. ಅಕ್ಷರ ಸಣ್ಣ ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಓದುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆರಂಥ 
ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ಕೆಲವು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ 


ಓಲೆಗಳಿವೆ. 
709 
ಕೆ, ಬಿುಷ್ಠಲಣ/2 ನಿಜಗುಣರ ವಚನಗಳು ವಚನ 
೮.೫1% ೬.೧ ? ? 
೧೭೦ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೨೩ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ : ಕಂದಂ/ ಶತ್ರುತ್ರಯಜಯಮಂ ಪರ 
ಶತ್ರುತ್ರಯವಿಜಯಮಂತದುಭಯವಿಲಯಮಂ 
ಮಿತ್ರೋದಯಸಮಯದಿ ಪಠಿ 
ಸೆ. ತ್ರಿಭುವನಮಂ ಸ್ಯತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಸುಖಿಸುತಿಹಂ |! 


ಶ್ರೀ ಗುರುವೇಂ ನಮಃ॥ ಯಿಹಪರಂಗಳು ಜಾಣನಿಗುಂಟು.ಯಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 
ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನಂದರೆ ತಾನು ಕಾಮನ ಮನಂ ಬಹುಕಾಲ. ಫಿಗ್ರಹಿಸದನು! 
ವಿಷಮಕರ್ಮದಿಂದಕ್ಕೆ ಕೇಡು ಬರುವಂತಾದ್ದು. ಸಂಗಂ. ದೊರಕೊಂಡರೆ 
ಆಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡಬೇಕು! ಹೇಗೆಂದರೆ ಕ್ಲೀರಸಮುದ್ರಮಂ ಕಡೆವಾಗ ವಿಷದಿಂದಾ 
ವುನದ್ರವಂ ಬಂದರು ಅಮೃರ್ತಂ ಪುಟ್ಟುವ ಪರ್ಯಂತಂ ದೇವಾಸುರರು ಹ್ಯಾಗೆ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಮಂ ಮಾಡಿದರೊ ಹಾಗೆಂದು! ಮೋಕ್ಷ ಪಲ ಸಿದ್ಧಿಸುವ 
ಪರ್ಯಂತಂ ವಿಗ್ನಂಕೊಳಗಾಗಬಾರದರ್ಥಂ ॥೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಜಡೆಗಟ್ಟಿ ತಿರಿದುಂಡು ಮರಳಿನೊಡಗೂಡಿ ಮೈ 
ದೊಡೆದು ಬೂದಿಯನು ಸುಡುಗಾಡೊಳಾಡಿ 
ಜಡರೀತಿವಡದ ರುದ್ರನಿಗೆನೇನೊಲಿದು ಕ್ಸೈ 
ವಿಡಿದು ಪಾವನಚರಿತಾನೆನಿಸಿದೆ ಭವಾನೀ ॥ ೪ ॥ 
ಸಿರಿಸಕಲಸಿದ್ದ ಸಂವಾದನಿದ್ಯೆ 
ವಿಭವಾದಿ ಪರಿಕರದೊಳೀದಿನಿಸುವಿಕರಿಸಿದರು 
ಗುರು ಶಂಬುಲಿಂಗದೊಳಾಗವ 
ಲೇಸಿಹುದಿಳೆಯ ನರರ ಮನದೊಲದೀಯ್ಯ ದೆಳಸಿದೊಡೆ ಗವುರೀ | ೫॥ 


ದಾ 


ನಿಜಗುಣತಿವಯೋಗೀಂದ್ರರ ವಚನಾ 


೨೬೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿಷಯ: ವೀರಶೈವ ತತ್ತ್ವ. 
ನಿಶೇಷ : ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಖ್ಯಸೂತ್ರತಾಶ್ಸರ್ಯ (ತೆಲುಗು) ಮತ್ತು ಮಹಾವಾಕ್ಯ 
ಸ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಎಂಬ ಸ ಡೆ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷಿತ 


ಗ್ರಂಥವಿರುವ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಿವೆ. 


770 
ಕೆ.ಬಿ. ೪೬೨ ನಿಜಲಿಂಗ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನ ಸಾಂಗತ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಕ 
ಲ,೩1ೀ೬,೬% ನಿಜಲಿಂಗ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಸು. ೧೬೦೦ 
೧-೧೨೫ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೧೨ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ನಿಜಲಿಂಗ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನ ಸಾಂಗತ್ಯ 
ಶ್ರೀಕಾರವನಿತ್ತು (ಶೃ) ಶ್ರೀಗುರುಗದು 
ಶ್ರೀಕಮಲಾಕ್ಸವಂದಿತಗೆ 
ಶ್ರೀಕರವೆತ್ತಿ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಧರೆಯೊಳ 
ಗೀ ಕಾವ್ಯವನೆಸಗುವೆನು ।॥೧॥ 
ಸೃಥಿವಿಗುತ್ತರದಲ್ಲಿ ಜೋರ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನು 
ಶಿತಿಕಂಠನ ಭಕ್ತನಾಗಿ 
(ಸ)ತ್ತಿಯ ಕಣ್ಟೇಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಶಿರವಿತ್ತ 
ಕಥೆಯ ಸಜ್ಜನರು ಲಾಲಿಪುದು ॥ ೨ | 


ಅಂತ್ಯ: ಈ ಕೃತಿಯನು ಮನವೊಲಿದು ಕೇಳ್ದವರಿಗ 
ನೇಕ ಜನ್ಮದ ದುರಿತಗಳು 
ಭೀಕರವಾಗಿ ಪೋಗಿಯು ಮುಕ್ತಿ ಪದದೊಳು 
ಪ್ರೀತಿಯಿಂ ಸುಖವಿರುತಿಹರು | ೨೦೨ ॥ 
ಅಂತು ಸಂಧಿ ೪ಕ್ಕಂ ಪದನು ೭೪೫ ಕಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ 
ಕಂ|| ನಿಲುವಗಲ್ಲಸರಪ್ಪನ ಮಗನು ವೀರಪ್ಪ ಬರದಂ 


ನಿಷಯ : ನಿಜಲಿಂಗ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗ್ರಂಥ ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಡೆ ತಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಾಳೆ 
ನೋಡಿದವರ ಹೆಸರುಗಳು ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದಿ” (0೫30೩796 


೫. ಓ. 0೩0817೩0087 ೩೧6 2. 7/. ಜಲು 
5೩8677. 


ನಿಜಲಿಂಗ ಶತಕ ೨೬೯ 


771 
ಕೆ. ಬಿ. ೨೭೫/೨ ಠರಿಜಲಿಂಗ ಶತಕ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ 
೮,೧)(೬.೫" ಶ ಡಿ ? 
೫.೧೨ ಪತ್ರ ೨೫ ಪಂಕ್ತಿ ತಿ೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನಿಜಲಿಂಗ ಶತಕಂ 
ನಿತ್ಯ ನಿರುಪಮ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ ನಿಜಲಿಂಗೇಶ 
ನುತ್ತಮೋತ್ತಪುವೆನಿಪ ಶತಕವನು ಬಲ್ಲಂತೆ 
ಬಿತ್ತರಿನ ವಾರ್ದಿಕಷಟ್ರಿದಿಗಳಿಂದರುಷವಿತ್ತು ಸುಜನರು ಕೇಳ್ವುದೂ || 
ಗೋಪ ಗೋಪತಿ ನಮಿತ ಗೋಕರ್ನ ಸದ್ಭೂಷ 
ಗೋಪುತ್ರಿಯರ್ದಾಂಗ ಗೋಜ-ತ ಶತೃಥರ 
ಗೋಪವಾಹನ ನಮಿತ ಗೋತನೆಯ ಶಿರಪತ್ರ ಗೋವಸನ ಪಂಚಾನನಾ 
ಗೋಪುತ್ರಿ ಸದ್ಗಮನ ಗೋರಹಿತ ಖಳಸೀಕ್ಸ 
ಗೋಪ್ರಿಯ ಶತಿದಹನ ಗೋತ್ರಿತಯ ಫಘೆನಮಹಿಮಾ 
ಗೋತ್ರೇಚಧರನಾಶ ನಿಜಲಿಂಗ ಭವಭಂಗ ಶರಣುಜನ ಭಕ್ತಸಂಗಾ | ೧ | 


ಅಂತ್ಯೆ : ಯಿಂತು ರುದ್ರಾಣಿಯರ ಸಖನದ್ರಿಬಾಣನ ಸಮುರ್ದ್ರಾತ್ಮಭವವಾಳಿ 
ಭದ್ರನಾಗಿರುತಿರ್ಪ ವೀರಭದ್ರನಂ ಪಡೆದ ಬಲಭದ್ರನ | ರಜತಮಿತ್ರನಂ 
ಕ್ಸುದ್ರ ಅಂಕಸುರ ಸಂಹ್ಮಾರ ರುದ್ರನಂ ನಾನಾ ಕಚವುಪಾದ ಪದ್ಮನಂ 
ಹರದುರಿತಾದ್ರಿ ಕುಲಿಶನಂ ತುಂಗಭದ್ರ ತೀರದೊಳೆಸೆವ ದ್ರುಮ ಭವಪುರ 
ವಾಸನಹುದಶೈೆೈ ನಿಂಜಲಿಂಗ ಭವಭಂಗ ಶರಣುಜನ ಭಕ್ತಸಂಗಾ ಸಿಜಲಿಂಗ 
ಶತಕ ಸಂಪೊರ್ನ | ೧೦೦ | 


ವಿಷಯ : ವೀರಶೈವ ತತ್ತ್ವ 


ವಿಶೇಷ : ಮೋಡಿಬರಹ. ಪ್ರತಿಪದ್ಯವೂ “ ಧಿಜಲಿಂಗ ಭವಭಂಗ ಶರಣು ಜನ 
ಭಕ್ತಸಂಗಾ ” ಎಂದು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ 
ವಚನವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ. 


70 
ಕೆ.ಬಿ. ೪೪೨ ನಿರಾಳಮಂತ್ರಗೋಪ್ಯ ವಚನ 
೮.೩(೬,೬' ? ? 
೧.೧೦೦ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಷರ 


೨೭೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಆದಿ: ನಿರಾಳಮಂತ್ರ ಗೋಪ್ಯ ಪ್ಪಾ ಪ್ರಾರಂಭ : 
ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಳ ಹ್‌ ಸಲವಾದದು ವಚನಂ ॥ ಸಡ್ವಿ ಥ ಚಕ ಕ್ರಂಗಳಿಲ್ಲ 
ದಂದು ಸಡ್ವಿಧಶಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದಂದು ಸಡ್ವಿಧ ಭಕಿ ಜಟ ಸಡ್ವಿಧ ಹಸ್ತ 
ಗಳಿಲ್ಲ ದಂದು ಷಡ್ವಿಧ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದಂದು ಇವೇನು ಇಲ್ಲದಂದು ಅಕ್ತಿತ್ತಲೆ 
೫. ೫% ೫ ೫% ನಿರಂಜನ ನಿರ್ಭರಿತ್ತನಿಃ:ಶೂನ್ಯ ಅಸರಂಪರೆ ಫಿಷ್ಟಳ 
ಲಿಂಗ ತಾನೆ ನೋಡಾ ರೋೇಂಕಾರ ನಿಜಲಿಂಗ ಪ್ರಭುವೇ॥ ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಅತ್ತತ್ತಲೆ ಚಿದ್ರನ ಚಿದಾನಂದ ಚಿನ್ಮಯ ನಿಃಷ್ಟಳ ನಿರವಯ ಲಿಂಗ 

ತಾನೆ ನ್ನೋಡಾ ರೇಂಕಾರ ನಿಜಲಿಂಗ ಪ್ರಭುವೇ | ೧೩॥ 

ಇಂತು ಸ್ಥಲಣ೮ ಕ್ಕೆ ವಚನ ೭೭೭ಕ್ಕೆ ನಿರಾಳ ಮಂತ್ರ ತ್ರಗೌಪ್ಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ! 
ಪುರಾತನರ ವಚನವು ಸಮಾಪ್ತಂ॥ 

ಶ್ರೀಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯನಮ। ॥ 

ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ೧೭೬೪ ಶುಭಕ್ರತುನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಖ ಬಹುಳ 
೧೩ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲು ಮಾತ್ರಕೆ ಕಾಪಿ ಗ, ಯಂತಾ ಇದೆ. 

ಕನಕಗಿರಿ ಕಲ್ಲುಮಠದ ನಿರ್ನಯ. 'ಚರಮೂರ್ತಿ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು 
ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪುಸ್ತುಕದ ಮೇಲೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ 
೨೯-.೨--೨೯೩೬ ಲ್ಲು. 


ನಿಷಯ: ವೀರಶೈವ ವೇದಾಂತ. 


ವಿಶೇಷ : ಸುಂದರಾಕ್ಷರ. 


7738 
ಕೆ. ೧೨೧/೧ ನಿರ್ದಃಖ ಸಪ್ತಮಿ (ನೋಂಪಿಯ ಕಥೆ) ಗದ್ಯ 
೬.೩ %)(೧.೫% * ಸು, ೧೫೦೦ 
೧_೧೬ ಪತ್ರ ೮ ಪಂಕ್ಷಿ ೨೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಜಿನಾದೀಶಮಹಂ ನತ್ವಾ ವಕ್ಷೇ ನಿರ್ದ್ಮುಖ ಸಪ್ತಮಿ! 
ಕತ್ಹಾಂ ಭವ್ಯ ಜನಾನಂಥಕಾರಿಣಿ ನೋಕ್ಬಲಿ ಲಿಪ್ಸಯಾ॥ ೧॥ 
ಜಿನಗೆಅಗಿ ಪ್ದ ನೊಲವಿಂ 
ದನುಪಮ ನಿರ್ದ್ವಖ ಸ ಸಪ್ತಮಿಯ ಸತೃಥೆಯಂ 
ಜನತತಿ ಹಿತಮಂ ನುತಮಂ 
ಜನನ ಜರಾಮರಣ ಕಾರಣಮದಣ3ಂ ॥ ೧ 


ನಿರ್ವಾಣಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ೨೭೧ 


ಅಂತ್ಯ: ನಿರ್ದ್ಹ್ವಃಖ ಸಪ್ತಮಿಯ ನೋಸಫಿಯಂ ನೋ...ತು ಜ್ಹಯಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಮಂ 
ಪಡೆದರು ॥| 
ಕಂ॥ ಯಿಂತು ನೋಂಪಿಯ ಕತೆಯಂ 
ಸಂತಸದಿಂದೋದಿ ಕೇಳ್ದ ನೋಪವರ್ಗ್ಗೆಲಂ 
ಕಂತುಹರ ಜಿನನ ಪದಮದು 
ಮುಂತಿಪ್ಪ್ಪದು ದುಃಖಹರಣ ಕಾರಣ ಸಹಿತಂ | ೧॥ 
ಯಿಂತು ನೋಂಪಿಯಂ ಸವಿದಾನಮಾಗಿ ನೋತವರುಂ ನೋನಿಸಿದವರುಂ 
ಕ್ರಮದಿಂನೊಡಂಬಟ್ಟವರುು | ಮುಕ್ತಿಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತರಪ್ಪರು | ೦॥ 
ನಿರ್ದಃಖ ಸಪ್ತಮಿಯ ನೋಂಪಿಯ ಕಥೆ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 
ಮುನಿ ಚಂದ್ರವರ್ನಿಗಳಿಗಂ 
ಘೆನತರ ದುಃಖಹರ ನಿಧುಃಖ ಸಪ್ತಮಿ ಕತಯಂ 
ದಿನ....ರ್ಗವಾದಾದಸಿ 
ಮನದರ್ಶಿಯಿಂದೆ ಬರೆದ ಸಪ್ತಮಿ ಕಥೆಯಂ | ಶ್ರೀ 
ವಿಷಯ : ನಿರ್ದುಃಖ ಸಪ್ತಮಿ ನೋಂಪಿಯ ಕಥೆ. 
ವಿಶೇಷ: ಗರಿಗಳು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮುರಿದಿವೆ. ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಇದೇ 
ಕಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುವನ ಕೋಶವೆಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥವಿದೆ. 
774 
ಕೆ.ಎ. ೨೮೪/೬ ನಿರ್ವಾಣಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವೃತ್ತ 
೧೨.೯ಗ(೮.೨' ಬೊಪ್ಪಣ್ಣ ಪಂಡಿತ ಸು ೧೧೮೦ 
೧೨೬ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನಿರ್ವಾಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ 


ಅಂತ್ಯ 2 


ಶ್ರೀಯುಂ ಮುಂ ವಿಭುತೆಯುಂ ಶಾಸ್ತಾ ್ರ್ರಾರ್ತೃವೇದಿತ್ವವ ಮುಂ 
ಕಾಯಾಯುಸ್ಸಿ ಎರಭಾವನುಂ ಮಮಜಿನಾವಂಗಾದೊಡಂ ಮತ್ತುಪಾ 
ದೇಯಂ ಹೆ ನುತಿಕು ತಾಂ ಸ್ವಪರ ತತ್ವಾತತ್ವಮಂ ಕಾಣದಂ 
ಗಾಯೆಲ್ಲಂ ವಿಫಲಂಗಳೆಂದಅಪಿದೈ ನಿರ್ವ್ವಾಣಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೀ | ೧॥ 


ಭವ ವಿಧ್ಹೆಂಸರವಾಸ್ತವ ಸೈವಮನೊಂದಂ ಪೇಳಿಮೆಂಬೊಂದು ಭ 
ರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಮಿಂತು ಸುಜನೋತ್ತಂಸಂ ಲಸದ್ವೃತ್ತ ಸು 


೨೭೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಚ ವಿ ಮುಕ್ತಾಗಣದಿಂದ ಸಿರ್ಮಿಸಿದುದೀ ನಿವರ್ಟ್ವಾಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ 
ಸ್ತವ ವಿಭ್ರಾಜಿಕೆ ಭವ್ಯಕಂಠಕಲಿತಂ ನಕ್ಸ್ಫತ್ರವರಾಲೋಪಮಂ || ೨೮ || 


ವಿಷಯ : ನಿರ್ವಾಣಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ಸ್ತುತಿ, 


ನಿಶೇಷ : ಪತ್ರದ ಒಂದುಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಕೆದಿದೆ. ಶಕಟರೇಫ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸ್ಟರೂಪ'ವೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ೧೧ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


71ರಿ 
ಕೆ.ಬಿ. ೧೪೯/೨ ನಿರ್ವಾಣಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವೃತ್ತ 
೭, ೭೬.೨% ಬೊಪ್ಪಣ್ಣ ಪಂಡಿತ ಸು. ೧೧೮೦ 
೯೦-೨ಕ್ಕಿ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಬರ 


ಅದಿ; ವೃತ್ತಂ॥ಶ್ರೀಯುಂನಿರ್ಮಳವಂಶಮುಂ ವಿಭುತೆಯುಂ ಶಾಸ್ಟ್ರಾರ್ಥವೇದಿತ್ವಮುಂ 
ಕಾಯಾಯುಸ್ಥಿರ ಭಾವಮುಂ ಮನುಜನಾವಂಗಾದೊಡಂ ಮತ್ತುಪಾ 
ಧೇಯಂ ಹೇಯಮಿದೆಂದು ತಾಂ ಸ್ವಪರತತ್ತಾತತ್ವಮಂ ಕಾಣದಂ 
ದಾಯೆಲ್ಲಂ ವಿಫಲಂ ದಲೆಂದರಿಸಿದೈ ನಿರ್ವಾಣ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮೀಪತೀ ॥೧॥ 


ಅಂತ್ಯೆ : ಭವವಿಧ್ವಂಸೆನವಾಸ್ತು ವಸ್ತವನೊಂದಂ ಪೇಳಿ ನೀವೆಂದು ಭ 
ವ್ಯ ವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಮಿಂತು ಸುಜನೋತ್ತಂಸೆಂ ಲಸದ್ವೃತ್ತ ಸು 
ಚ್ಛವಿಮುಕ್ತಾ ಗಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದುದೀ ನಿರ್ವಾಣಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೀ 
ಸ್ತವನಂ ಭ್ರಾಜಿತಭವ್ಯಕಂಠಕವಿತಂ ನಕ್ಸತ್ರಮಾಲೋಪಮಂ || ೨೮ ॥ 


ನಿಷಯ : ನಿರ್ವಾಣಲಕ್ಷ್ಮ್ಮೀಪತಿಯ ಸ್ತುತಿ. 


ವಿಶೇಷ : ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರದಹನದ ಚರಿತ್ರೆಯೆಂಬ ನುತ್ತೊಂದು ಪ್ರಂಥವಿಜಿ 


776 
ಕೆ, ೩೧೫/೧ ನಿಷ್ಕಲಲಿಂಗ ಚಿದಾನಂದ ಲೀಲೆ ವಚನ 
೭೩,೧13.06 ಗುರುಬಸವೇಶ್ವರ ೧೪೩೦ 
೧.೧೨೧ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ತಿಂ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ಸರು ನಿಷ್ಕಲಲಿಂಗ ಚಿದಾನಂದ ಲೀಲೆ 
ಅಥ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ನಿರೂಪ್ಯತೆ! ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಕವಾದ ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮ 


ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ವಚನಗಳು ೨೭೩್ನಿ 


ಸ್ವರೂಪಮದೇೆಂತೆನೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾ.ನಮನಂತಂ ಬ್ರ ಬಹ _ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನಮಾನಂದಂ 

ಏಕಮೇವಾದ್ವಿ ತೀಯಂ ಯಂಬ:ಉಪನಿಷದ್ದಾ ಕ್ಯಂಗಳಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು 
ಪಟ್ಟ ಶುದ್ಧ ರ ತ್ರ ವಸ್ತುವೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪ ಜಾ, 
ಭಾ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಟೀತೂ- ಸ ತ್ಯಂ ತಂಪ್ಷ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಉಂಟಾದಂಥಾದ್ದು| 


ಅಂತ್ಯ: ಯಿಷ್ದಲಿಂಗ ಭಿಂನವಾದಲ್ಲಿ ತಂನ್ನ ಸಾವಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ದಿನಗಣನೆಯೆ ಯಿಷ್ಟ 
ಪ್ರಾಣಿಗಳೆನಿಸಿದವರು ಚಿಗಲಂಗಣ ಹಿರಲಿಂಗಂಣ ತುಪಾಕಿ ಶಾಂತ್ರೈಯ 
9 ಬುಕ ಯಿವರು ಯಿಷ್ಟ ಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆನಿಸುವರೂ | 
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಮ್ಮಂಧಿಗಳಿಗೆ ಯಿಷ್ಟ ಬಜ ಕುರುಣೆಲ್ಲಿಯದು ಭಾವ 
ಲಿಂಗ ಪರಿಣಾಮಿಗಳಿಗೆ ಯಿಷ್ಟಪ 2151481 ನೆನಹೆಲ್ಲಿಯದು. ಹಾಗೆ 
ಅವರವರ ಸ್ವಯಿಚ್ಛಾಚರಣೆ ಬೇರೆಬೇರೆಂದಿನಬೇಕಲ್ಲದೆ.. ಸರ್ವರಿಗೂ 
ವೊಂದೆಯಾಚರಣೆ 'ಯಂನಬಾರದೂ | ಇತಿ ಶ್ರೀ ನಿಷ್ಫಲ ಚಿದಾನಂದ 
ಲೀಲಾಯಾಂ ಗುರುಬಸ ವೇಶ್ವರ ವಿರಚಿತಾಯಾಂ ಸಮಾಪ್ತಾ ಮಂಗಳ 
ಮಹಾಶ್ರೀ | 


ನಿಷಯ: ವೀರಶೈವ ವೇದಾಂತ. 


ವಿಶೇಷ : ಇದೇ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಸಂಗ್ರಹ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿದೆ, 


11(( 
ಕೆ. ೪೮೫ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಜುನನ ವಚನಗಳು ವಚನ 
೧೧.೧" « ೧.೨” ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರೆಯ್ಯ ೧೧೬೦ 
ಕ್ಲಿ_೧೪೦ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ೪೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ರಿಯರ ತೋರದಿರಾ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ | ೩ ॥| 
ತೊಗಲ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಯ ಲಿಂಗ್ಲವ ಹಿಡಿದು ಮಂಣ ಪರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ 
ವೋಗರವನಿಕ್ಕಿ ಲಿಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯವ ತೋರುವ ....... ಗರಸುವದುದಿಲ್ಲ 
ಕೈ ನೈವೇದ್ಯದ ರುಚಿಯನರಿದದಿಲ್ಲ ವೊಗಳು ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅರ್ಪ್ಸಿತ 
ವೆಂದ್ಚಡೆ ಮೆಚ್ಚುನರೆ ಸ ೫.೫ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ 
ಲಿಂಗ ಸಮರ್ಪ್ಸಣೆ | ೪.॥ 
18 


೨೭೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಜನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅಂತ್ಯ: ನಿಚ್ಚಣಿಕೆಯನೇರಿ ನೈ ವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದ್ಟೊಂದ್ಟು ಆಟಿ .... ಯಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ 
ಲಕ್ಷಿಸಿಯಿದ್ದಿತ್ತು ಬಯಕೆವುಳ್ಳಂನ್ನಕ್ಕ ನಿಚ್ಚಣಿಗೆಯ ಯೆತ್ತು.... ಯಿಳು 
ಹುತ್ತಾ ಯಾ ಕೃತ್ಯದ... ಸಾಯಲಾಕೆ ಯೆಂನ್ರ್ಮಯ್ಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತ 
ತೋರಾ ಯೆಂನ್ನಯ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಯಿಂಮ್ಮಡಿ ನಿಷ್ಠೃಳ.. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 
॥ ೪೫೩ | ಮಂಣರನಿತ್ತು ಠಿಂನ ಕಂಡ್ರೆಹೆನೆಂದಡೆ ಜಗದ್ಭರಿತ ನೀನು ! 
ಹೊಂನನಿತ್ತು ಕಂಡ್ಹೆಹೆನೆಂದರೆ ಹೀರ 


ವಿಷಯ : ವಿರಶೈವ ತತ್ತ್ವ. 


ನಿಶೇಷ: ಪ್ರತಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿವೆ' 
ಪ್ರತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಚನಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಮುರಿದು ಹೋದ ೫ ಪತ್ರ 
ಗಳಿವೆ. ಈ ನಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ಎಂಬ 
ಅಂಕಿತವಿರುವ ರಾಣಿ ಮಹಾದೇನಿಯವರ ವಚನಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. 


718 
ಕೆ.ಬಿ. ೩೫ ನಿಷ್ಕಾಮ ವಚೆನಾನುಮಾಲೆ ಉತ್ಸಾಹ ರಗಳೆ 
ಕೀಳ ೬,೪ ನಿರಂಜನಾರ್ಯ ಸು ೧೭೫೦ 
೧೨.೨೨ ಪುಟ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನಿಷ್ಕಾಮ ವಚನ. 
ಗಗನ ಲಿಂಗೇಶ ಪಾಹಿ | ಗಗನ ಲಿಂಗೇಶ ಪಾಹಿ 
ಗಗನ ಲಿಂಗೇಶ ಪಾಹಿ । ಗಗನ ಲಿಂಗ ಪಾಹಿ ಮಾಂ 
ದುಮ್ಮಿಶಾಲನ್ಷ್ನಿ ತತ್ವ | ದುಮ್ಮಿಶಾಲನ್ಷ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮ 
ದುನ್ಮಿಶಾಲನ್ನಿ ಪರಮ | ದುಮ್ಮಿಶಾಲನ್ಸಿರೋ 
ಅನುಪಲ್ಲವಿ | ಧರೆಯೊಳಧಿತ ಘನಪುರೀಶ | ಪರಮಧನ್ಯ ಪಾರಮೇಶ 
ದುರಿತ ತಮವಿನಾಶ ಸಲಹೊ ಭರಿತ ಗಗನಲಿಂಗನೇ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಅಂಬುಧರನ ರಾಣಿ ಕಾಳಿ | ಕಾಂಬಯೆನಿಸಿ ಕೊಂಬ ಸುರಕ 
ದಂಬನಮಿತೆಯಾದ ಫೆನಪು | ರಾಂಬ ಜಯತು ಜಯತು ಜೇ! ೧೨೮॥ 
ಮಂಗಳಂ ಪರಾಪರಂಗೆ | ಮಂಗಳಂ ಚರಾಚರಂಗೆ 
ಮಂಗಳಂ ನಿರಂಜನಾಂಗ | ಲಿಂಗ ನಗರವಾಸಗೇ | ೧೨೯ ||. 


ನೀತಿಗ್ರಂಥ: ೨೭೫: 


ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಗಗನಾನನ್ಹತಂದೆ ನಿರಂಜನಾವಥೂತ ವಿರಚಿತೆ:ಕಾಮನಚನಾನು 
ಮಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಥಾಸಾರೆ ಮಂಗಳಂ | 


ವಿಷಯ : ಕಾಮನ ಕಥೆ. 
ವಿಶೇಷ : ಸ್ಫುಬಾಕ್ಸರ, ಪ್ರತಿಪುಟವನ್ನು ಎರಡು . ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ 
ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. 
7789 
ಕೆ. ಎ, ೨೫೦/೨ ನೀತಿಗ್ರಂಥ ಶ್ಲೋಕ, ಪದ್ಮ 
೧೩%)೮1 ? ? 
೧-೫೭ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೧೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ನೀತಿ ಗ್ರಂಥ | 
ಕ್ಷುಧಾ ತೃಷಾ ಭಯದ್ವೇಷೋ 
ರಾಗೋಪೋಹಶ್ಚ ಚಿಂತನಂ 
ಜರಾ ರುಜಾ ಚ ಮ್ರು ತ್ಯುಶ್ಶ 
ಸ್ಟೇದ ಖೇದಮಧೋಗತಿಃ ॥ ೧॥ 
ಭ್ಯ ೫ ೫ ೫ 
ಗರಳಾಂಭಃ ಪೂರ್ನ ಕುಂಭಾವಳಿಯಿರೆ ಚತುರಾಶೀತಿ ಲಕ್ಷಪ್ರಮಾಣಂ 
ಬರಲೊಂದಿರ್ದ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ನ್ನಾಮ್ರುತವಿರೆ ಜಾತ್ಯಂಧಕಂ ರತ್ನವನೊಂ 
ದಂ ಯೋಮಭಾಗಕ್ಕಡರೆ ಮಿಡಿಯೆ ತದ್ರತ್ನಮಂ ದುಗ್ಧ ಕುಂಭೋ 
ದರದೊಳ್‌ ಬೀಳ್ತಪ್ಪಡಂ ತಪ್ಪುಗುಂ ಭವಭವದೊಳ್‌ ದುರ್ಲಭಂ 
ಮಾನುಷತ್ವಂ | ೪! 


ಅಂತ್ಯ : ಹಣವುಳಿಯದೆ ಬಪ್ಪುದು ಸೆ 
ದ್ಲುಣದಿಂ ವಸುಮತಿಯನಾಳ್ವ ಧರಣೀಪತಿಗಳ್‌ 
ಗುಣಕೂಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಜೆ ಕೆಡೆ 
ಸೆಣನಪ್ಸಂ ರಾಜನಿಂತು | ೨೨೫ | 


೫ ೫ 2೩ ೫ 


೨೭೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಯೇಕ... ಣೆ ೈಕೇನ ಹಂನ್ಯತೆ 

ಸ ಬಂಧುರಾಷ್ಟ ರಾಜಾನಾಂ ದುರ್ಮಂತೆಿ ತ್ರೈಕೇನ ಹನ್ಯತೆ 
ತೀಕ್ಷ್ಞ್ಮಮಲ್ಪ ಪ್ರದಾತಾರಂ ಮತ್ತಂ ....... 

ವ್ಯಸನೆ ಸರ್ವ್ವಭೂತಾ ನಿತಾಭಿದಾನಂತಿ ಪಾರ್ಶ್ಮಿವಾ || 


ವಿಷಯ : ನೀತಿಗಳು, 


ನಿಶೇಷ : ಇದು ನೀತಿ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹೆವಾಗಿದೆ ಪತ್ರದ ಒಂದು 
ಕಡೆ ಬರೆದಿದೆ... ಈ ಪುಸ್ತ ಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನೀತಿ, 13 ಶ್ರೀತ್ತರ, 
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಷ್ಟ ಕ, ತಾಂಡವಸ್ತ್ರೋತ್ರ, ಹರಿಹರಾಷ್ಟ ಕ್ರ ಮಲ್ಪ ಸತ ಗ್ವೀತ್ರ 


ಮೊದಲಾದ ಗ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ 
780 
ಕೆ. ೫೨೮ ನೀತಿನಿರ್ಣಯ ಸಾಂಗತ್ಯ 
೯.೬1 ೧೨೭% ಚಿದಾನಂದ ಸು, ೧೬೮೦ 
೧.೧೯೭ ಪತ್ರ ೮ ಪಂಕ್ತಿ ೪೮ ಅಕ್ಷರ 


ಕ್ಕಿ 


ಆದಿ: ಶ್ರಿಮದವರನಾಗನಾಯಕರ ಮ 
ಹಾಮಣಿ ಮಕುಟ ಮಾಣಿಕ್ಯ 
ಸ್ತೋಮ ವಿರಾಜಿತ ಚರಣ ಸ್‌ ಜಗ 
ತ್ಸ್ಟಾಮಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ಮಂದಾರಾ || 


7 ೫ ೫ ಬ 
ಪರಮಜಿನೇಂದ್ರ ಪಾದಾಂಬುಜ ಮಧುಕರ 
ವರಚಿದಾನಂದ ವಿರಚಿತಾ 

ಸುರುಚಿರ ನೀತಿನಿರ್ನ್ನಯದೊಳು ಮಂಗಲಾ 
ಕರಮೆಸೆದುದು ಸಂದಿಯೊಂದೂ ॥ ೧೬೨ || 


ಸಂಧಿ ೧ಕ್ಕಂ ಮಂಗಲ ಮಹಾಶ್ರೀ | 


ಅಂತ್ಯ :; ರಾಜಾದಿರಾಜ ರಾಜ್ಯಾ ಖಂಗನ ರಮಣ ಸ 
ದ್ರಾಜ ಸ 
ರಾಜೇಂದ್ರನೊಳು ಸಂಬೋಧನ ವರದಿ 
ದುರೋಜೆ ಸಂಬೋದನಾ ಸಂದಿ ॥ ೨೨೮ || 


ನೀತಿರೆಸಾಯನಂ ೨೭೭ 


ಪರಮಜಿನೇಂದ್ರ ಪಾದಾಂಬುಜ ಮದುಕರ 
ವರಚಿದಾನಂದ ವಿರಚಿತಾ 

ನಿರುಪಮ ನೀತಿ ನಿರ್ನಯದೊಳು ಮಂಗಲಾ 
ಕರಮಿವು ಪದಿನಾರು ಸಂದಿ | ೨೨೯. 


ಅಂತು ಸಂದಿ ೧೬ಕ್ಕಂ ಪದನು ೨೫೨೦ಕ್ಚಂ ಮಂಗಲಮಹಾಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನ 
ಶಕ ವರ್ಷ ೧೬೭೬ನೆಯ ಆಂಗೀರಸ ಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಖ ಸುದ್ದ ೧೦೪ು 
ಶ್ರೀಮದ್ಯೆಳ್ಗುಳ ಗಿರೀಂದ್ರ ಮಸ್ತಕವಿರಾಜಮಾನ ಶ್ರೀ ಗೊಮಟೀಶ್ವರ 
ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಾರವಿಂದ ಮಧುಕರರೆನಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳುಳದ ಐಯ್ಯಪ್ಪಾಜಿ ಪುತ್ರ 
ರಾಯ್ಯನವನರ ಕಿರಿಸೂನು ವಿಜೆಯನು ನೀತಿ ನಿರ್ನ್ನಯದ ಪುಸ್ತುಕಕ್ಕೆ 
ಭದ್ರಂ ಭೂಯಾತ್‌ ವರ್ಧತಾಂ ಜಿನಶಾಸನಂ | ವಿಜೆಯನ ಲಿಖಿತ ಜಯ 
ಮಂಗಳಂ! 


ವಿಷಯ : ನೀತಿಗಳು. 


ನಿಶೇಷ: ಕವಿ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು 
ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೇಖಾ ಚಿತ್ರಗಳಿನೆ. 


781 
ಕೆ.ಎ. ೨೮೪/೧ ನೀತಿರಸಾಯನಂ ಕಂದ್ಕೆ ವೃತ್ತ 
೧೨.೯1 .೮.೨' ? ? 
೧.೧೦ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೨೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನೀತಿ ರಸಾಯನಂ | 
ಶ್ರೀಯುಂ ಗುಣಮುಂ ಸೌಖ್ಯಮು 
ಮಾಯುಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ರೂಪು ಕುಲ ಜಾತಿಗಳೆಂ 
ಬಾಯತಿಕೆವಡೆದು ದ 
ಯೆಯೆಂಬಾ ಮತನುಂ ಸೇವೆಗೆಯ್ಯಲೇಂ ತೀರದುದೇ ॥ ೧॥ 


ಅಂತ್ಯೆ : ಸ್ಪರ್ಶನವೆಂದು ಹೆಸ್ತವನಿಷಯಂ ರಸನೇಂದ್ರಿಯೆನಯ್ದು ಪ್ರಣದಿಂ ಪರಿ 
ಕಿಸೆ ಗಂಧಮುಂ ತಾನೆರಡಪ್ಪುದು ಭಾವಿಸೆ ಚಕ್ಷುಷೇಂದ್ರಿಯಂ ನಿವ 
ರಿಸೆ ವರ್ಣಮಯ್ದು ತೆಅನಪ್ಪುದು ಶ್ರೋತ್ರದ ಸೋಲ ಪೇಳುವಂ ಬರೆ 
ಲಣಮಿಯಲೆಂದೊಡಲಾೌಯೆಂ ಪೊಗಳ್ಪಪ್ಪುದು ಉಂನತಿಕ್ಕೆಯುಂ | ೯೯॥ 


೨೭೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನೀತಿರಸಾಯನತಕ್ಕಂ 

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ಪೇಳ್ತ ಕೇಳ್ತ್ವ ಭವ್ಯಜನಕ್ಕಂ 
ನೀತಿರಸಭರಿತಮಕ್ಕುಂ 

ನೀತಿಯ ನುಡಿವಂಗನೀತಿಯಾಗದಮೋಫೆಿಂ 1! ೧೦೦ 1 


ವಿಷಯ : ನೀತಿಗಳು. 


ನಿಶೇಷ : ಪತ್ರದ ಒಂದುಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ, ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಜಿನಾಕ್ಷರ 
ಮಾಲೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ೧೧ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. ಶಕಟರೇಫೆ 


ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. 
782 
ಕೆ.ಎ. ೨೫೦/೪ ನೀತಿವಾರ್ಧಿಕಾ ವಾರ್ಥಕ ಷಟ್ಟದಿ 
೧೩೮% * ? ? 
೧-೫ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನೀತಿ ವಾರ್ದ್ದ್ಹಿಕಾ || 
ವಡೆಯಗೆರಡನೆ ಬಗೆದು ಕೆಟ್ಟು ನುಡಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಡ 
ಕೊಡುವ ದಾನಕೆ ನೀನು ಅಡ್ಡನಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಡ 
ಬಡವರಿಗೆ ಭಾಷೆಯನು ಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಪಲಿ ಬ್ಯಾಡ ನಡತೆಹೀನಠ ಮಾತ 
ನಂಬಬ್ಯಾಡ 
ಹಿಡಿದ ವ್ರತಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಡ 
ವಡನಾಡಿ ಕೆಡುವಂತ ಅವಗುಣಂಗಳು ಬ್ಯಾಡ 
ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾಲೆ ಅತಿಪ್ರೀತಿಯಿಡಬ್ಯಾಡ ಕಿಡಿಗಂಣ್ಣಶಿವನ 
ಕೀ ಮರೆಯಬ್ಯಾಡಾ 1೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಸುರಿಗುಡಿವರೊಳು ಭಂಗಿ ಮುಕ್ಕರೊಳು ಜೂಜುಗಳ 
ನೆರೆ ಗೆಲುವರೊಳು ಸೂಳೆಗಾರರೊಳ್‌ ಕ್ರೂರರೊಳ್‌ 
ಫಿರಿದು ತಿಂಬುವರೊಳಿಂ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಲಾಗದು ಮಾಡಿದರೆ ಕೊರತೆಯೂ 
ಚುರುಚಿಕಳ್ಳಿಯ ವುಫಿಯ ಮೈಗೆ ಲೇಪಿಸಿದಂತೆ 
ವುರುಗ ವೃಶ್ತಿಕ ವ್ಯಾಗ್ರ ಸ್ವಾನನಂ ಪಿಡಿದಂತೆ 
ಕರಕಥಿಷ್ಠರ ಸಂಗವದು ಭಂಗ ತೊಲಗೆಂದ ಗುರುಶಾಂತವೀರೇಶನೂ ॥೫॥ 


ನೀತಿಶತಕ ೨೭೯ 


ನಿಷಯ : ನೀತಿಗಳು. 
ವಿಶೇಷ : ಪತ್ರದ ಒಂದುಕಡೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷಿತವೇ ಮೊದಲಾದೆ 
ಇತರ ೧೦ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


788 
ಕೆ.ಎ. ೨೫೦/೧ ನೀತಿಶತಕೆ ಕಂದ 
೧೩1 ೬೮ ತ ? 
೧೮ ಪತ್ರ ೧೮ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ನೀತಿಶತಕ. 
ಶ್ರೀನಿರುಪಮ ಶಾರದೆಯಂ 
ಮಾನಸ ವಾಕ್ಠಾಯದಿಂದ ವಿನಮಿಸಿ ಮುದದಿಂ 
ಭೂನುತ ಕವಿವರಭಾಷಿತ 
ಮಾನಿತ ವರ ನೀತಿಕಂದ ಶತಕಮ ಪೇಳ್ರೇಂ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯೆ : ತಪ್ಪುತ್ತೆಡಹುತ್ತೋದು 
ತ್ರಿಪ್ಪನ ಬಾಯಿ ಕತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಕಾಕನ ಬಾಯಿ ತಾಂ 
ಕರ್ಪುರ ಕರಡಗೆ ಬಾಯುಂ 
ತಪ್ಪದೆಯೋದುವನ ಬಾಯಿ ಚೂಡಾರತ್ನ್ನಾ | ೩೮ || 


೫ ೫ ೫ ೫ 
ನೀತಿಗಳ ನೋಡಿ ನಡೆನ್ರದು 
ನೀತಿಗಳಂ ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿ ನಡೆವಾ ಮನುಜಂ 
ನೀತಿಗಳನೊಬ್ಲದಿರ್ದ್ವಡೆ 
ಭ್ರಾಂತಂ ತಾನೆನಿಸಿ ಘೋರ ನರಕಕ್ಕಿಳಿವಂ 1೩! 


ವಿಷಯ : ನೀತಿಗಳು. 
ವಿಶೇಷ : ಪ್ರತಿ ಅಸಮಗ್ರು. ಪತ್ರದ ಒಂದುಕಹೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 


ನೀತಿಗ್ರಂಥವೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ೧೦ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


784 
ಕೆ. ೨೮ತ್ತಿ/೧ ನೀತಿಸಂಗ್ರಹ ಭಾಮಿನೀ ಸಟ್ಟದಿ 
೧೫% / ೧.೫" ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಸು ೧೪೩೦ 


೧.೪೪ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ತಿ ೭೫ ಅಕ್ಷರ 


೨೮೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಆದಿ: 'ಕಳಿಂಗನೀತಿ-ಸೂಚನೆ | ಪಲ್ಲ 
ವಾಯುಸುತನುರಿವನೆಯ ಕೌರವ 
ರಾಯ ಕೃತಕವ ಕಳಿದು ಹೊಕ್ಕರು 
ತಾಯಿ ವೊಡಹುಟ್ಟಿ ದರು ಸಹಿತ ಮಹಾವನಾಂತರವಾ | 
ಪದನೂ/| ಕೇಳು ಜನಮೇಜಯ ಧಣಅತ್ರೀ 
ಪಾಲ,ಪಾಂಡವರಾಳು ಕೌರವ 
ರಾಳು ಸೆಣಸಿನ ಕಾಲು ಮೆಟ್ಟುಗಳಾ 
ಆಳು ಮತ್ಸರ ಬಲಿದು ಪಾಡಿನ 
ಜೋಳಿಗಲಹದ ಕದಡು ಜೂಜಿನ 
ತೋಳುವಲರೊಳತೊಟ್ಟಿ ಮಸಗಿತು:ದಿವಸ ದಿವಸದಲಿ ॥ ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಧೆಅಜಿಸನ ಸಂತೈಸಿ ಸಂನ್ಮುನಿ 
ವಜನು ತಂನಾಶ್ರಮಕೆ ತಿರುಗಿದ 
ನುರುತರ ಪ್ರೇಮದಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಾವನೀಶ್ವಅನೂ- 
ಹರೆಯದಮಳಾನಂದ'ಅಸದಲಿ 
ಹೊಲಕಿದು ಹೊಂಪುಳಿಯೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ವಅನ ನೆನದನು ರಾಯ ಗದುಗಿನ ವೀಅನರಯಣನಾ | ೧೯ ॥ 


ಶ್ರೀ ಸನತ್ಸುಜಾತ ನೀತಿ ಸಮಾಪ್ರಃ ॥ ಶ್ರೀ ॥. ಅಂತ್ತು ಕಳಿಂಗನೀತಿ ೧ಕ್ಕೆ 
ಪದನು ೬೫ ರಾಜನೀತಿ ೧ಕ್ವಂ ಪದನೂ ೧೧೦ ವಿದುರಫೀತಿ ೧ಕ್ಶಂ ಪದನೂ 
೧೬೫ ಸನತ್ಸುಜಾತ ನೀತಿ ೧ಕ್ಕಂ ಪದನೂ. ೧೨೯ ಅಂತೂ ನೀತಿ ೪ಕ್ಕಂ 
ಪದನೂ ೪೬೯ ಕಂ ಜಯಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ॥ 


ವಿಷಯ: ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತೆದ ಕಳಿಂಗನೀತಿ, ರಾಜನೀತಿ, ವಿದುರನೀತಿ: 
ಮತ್ತು ಸನತ್ಸುಜಾತ ನೀತಿಯ ಸಂಧಿಗಳು. 


ನಿಶೇಷ : ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಬರ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. 
ಇದೇ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಜಲಶಿಲ್ಪ, ನಕ್ಸತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿ 
ವಿಭೂತಿಮಂತ್ರ, ನರಪಿಂಗಲಿ, ರಾಮಧ್ಯಾನ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಆರಂಭದ 
ಒಂದು ಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ, ಮಂತ್ರ, 
ಜ್ಯೋತಿಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. ಜಿ 


ನೀಲಗ್ರೀನನ ವಚನ ೨೮೧ 


785 
ಷ್ಟ ನೀಲಗ್ರೀವನ ವಚಿನ ಹಾಡು 
೧೩.೬% ೧.೮ ನೀಲಗ್ರೀವ (?) ? 
೬೫ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ತಿ ೭೦ ಅಕ್ಷರೆ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ......ನೀಲಗ್ರೀವನಸ್ಮರಣೆಯೂ:| ಶ್ರುಂಗಾರ || ನಾಂದ್ಯ | ಪಟ್ಟಿದಿ | 
ವಾರ್ಥಿಕಾ ॥ 
ಶ್ರೀಕಾಂತನೆ ಬಾಣವಾ ಕುಸತಿವರ ತಾನು 
ಲೋಕದೊಳಗುಧಿಸಿ ತೋಟಜುವ ವೇದ ವಾಜಿರತಿ 
ಯಾಕಾಂತನಂಗನೆಂದಖಿಳ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೊದಅಲೇಕವರ ತಾಳೆ:ಜೀಣಕಿ 
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹರಿಯುವತಿಶ್ರುತಿಶುನಿಗಳತುಳಸ್ಥರ 
ನಾಕವಖಕಿಯಲುಯಿಂದು ಮನಸಿಜನು ಯೆಂಡುವಂ 
ಗೀಕರಿಸಿ ಮೆಅವ ನೀಲಗ್ರೀವನುಮೆಯ ಮನೋಕಾಂತ ಸಲಹುಗೆಂಮ್ಮಾ 

॥೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ನಿಂಥಿಂದಲುದಿಸಿ ಯಿವರು ಫಿಂನ್ಮ ಕಾಣರು 
ನಿಂನ್ಸವರೆಂದರಿವರು ಬಲ್ಲರೆ 
ಗಂನಗಾತಕರ ನೆರವಿಗೆಂನ್ಸ ತೋಅದಿ 
ನಿಂನ್ನತ್ತಲೋಯಿ ಬೇಗ ಗುರು ನೀಲಗ್ರೀವಾ | ೩ ಶ್ರೀ| ೮೧ | 
ಯಿಂತ್ತಿ ನೀಲಗ್ರೀವನ ವಚನ ಪ್ರಕರಣ. ೩ ಕಂ ಜೋಡು ೨೧೮ ಕಂ ಗುರು 
ನೀಲಗ್ರೀವನ ವಚನದ ಜೋಡು ೮೧ ಕಂ ಅಂತು ಜೋಡು ೨೯೯ 
ವುಭಯಂ ವಚನ ೮೨೬ ಕಂ ಮಂಗಲ ಮಹಾ ಶ್ರೀ, ಯಿಂತೀ ನೀಲಗ್ರೀವನ 
ವಚನ ಜೋಡು ೯೯ ಕಂ ವುಭಯಂ ೮೨೬ ಮಂಗಲ, ಅಂತು ಪದ್ಧತಿ 
ಪ್ರಕರಣ ನಾಲ್ಕು ೪ ಕಂ ಸಂಪೂರ್ನ ಮಂಗಲ ಮಹಾ ಶ್ರೀ. 


ವಿಷಯ : ವೀರಶೈವ ತತ್ತ್ವ. 
ವಿಶೇಷ : ಶಕಟರೇಫ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ೪೭ ನೆಯ ಪತ್ರ ಎರಡಿದೆ. 


786 
ಕೆ. 3೨೫/೧ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಲಲಿತಸ್ತೋತ್ರೆ ವಾರ್ಥಕೆ ಷಟ್ಪದಿ 
೯.೫೨" ? 9 
೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೫೬: ಅಕ್ಷರ 


೧-ಕ.ಪತ್ರ 


೨೮೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಆದಿ: ನೀಲಲೋಚನೆಯ ಸ್ತವಿತ್ಯವ ಬರವುದಕ್ಕೆ ಸುಭಮಸ್ತು | 
ಶರಣು ಶರಣು ಹಿತಮತ ಹತಕಾಲ ಜಿತ ನಿಮಗೆ 
ಶರಣು ಶರಣಾವಾಗ ರಿಂಮ ಮ್ಳ ದುಪದಂಗಳಿಗೆ 
ಶರಣೆಂದು ದುರಿತವನು ಕಳವೆನೆನ ಯ ಜಗದ್ಗು ರು ಬಸೆವರಾಜನರಸಿ 
ಪದ || ಪತ್ರಜಾತನ ಶಿರಃ ಪತ್ರಕರ ಪಾತ್ರ ನ 
ಪತ್ರಗಮನ ನಯನ ಮಿತ್ರ ವಿಕಸಿತ ಭಾನು 
ಪತ್ರವೈರಿಯು ಪತ್ರ ಮಿತ್ರಾಗ್ನಿಯಾವಾಗ ನೇಕ್ರನಾಗಿರುತಿರ್ಪ್ಸನಾ 
ಪತ್ರಾತಪತ್ರ ಚಾಲೋ ಕುಲಿಶಕುಥರಾತ 
ಪತ್ರ ನಯನೋಪಾದಪಶ್ರನಂ ಸ 
ಗೋತ್ರನಂ ಭವಲತಲವಿತ್ರನಂ ಸದ್ಭರ್ಮಗಾತ್ರ ಬಸವೇಶನರಿಸಿ॥ ೧1 


ಅಂತ್ಯ ; ಉರಿಯೊಳಗೆ ಕಪ್ಪು ೯ರಂ ಬೆರದಂತೆ ತಂನಮಳ 
ಕರಕಂಜ ವ ವರದಿಷ್ಟ ಲಿಂಗದೊ 
ಳ್ಫೆ ರದು ಬೇರಿಲ್ಲದಿಹ ಟ್‌ ಲಲಿತ ಪಂಚನವಿಂಸತಿ ಮತಗಳು 
೫ ಕೇಳಲಅವರ್ಗ್ಗ ವೈಕಾರಮದು 
ಕರಣಂಗಳಳಿದು ವರಭಕ್ತಿ ಷಷ್ಟಿ ಶಿಲಾಷ್ಟ 
ಪರತರಾವರಣ ಪಂಚಾಚಾರವಳವಟ್ಟು ನಿಜಮುಕ್ತರಾಹರು 
ನಿರುತಂ ॥ ೨೫ || 


ನೀಲಾಂಬಿಕ ಲಲಿತಸ್ರ್ರೋತ್ರ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


ನಿಷಯೆ : ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯ ಸ್ರೋತ್ರ. 

ವಿಶೇಷ : ಕೆಲವುಕಡೆ ಶಕಟರೇಫವಿದೆ. ಇದೇ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯ ತತ್ತ 
ಮಾಲಾ ಸ್ರೋತ್ರ, ಮುರಿಗೆ ಸ್ತಾ ಮು ನಿರೂಪಿಸಿದ ನಾಂದ್ಯ 
ಮೊದಲಾದ ಇನ್ನೂ ಇತರ ೨೪ ಗ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


787 


ಕೆ. ೧೬೯/೧ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಲಲಿತಸ್ತ್ರೋತ್ರ ಷಟ್ಪದಿ 
೯. ೬1)(೨!! ಡಿ ? 


೨.೨೨೫ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ತಿ ೪೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: 


ಅಂತ್ಯ: 


ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯ ತತ್ತ _ಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರ ೨೮೩ 


ನೀಲಾಂಬಿಕ ಲಲಿತ ಸ್ರೋತ್ರನಾದ್ಯವ ಬರವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು || 
ಭಾವನಿ ಷಟ್ಟಿದ | ಶ್ರೀಮದುತಳಾನಂದೆ ಶುಭಕರೆ 


ವಾಮಲೋಚನೆ ವರದ ವಂದಿತೆ 


ರಾಮ ಕುಂತಳೆ ರಸಿಕ ಮೇದುರೆ ರಾಜ ಮಂತ್ರಾಂಗಿ 
ಸೋಮಮುಖಿ ಸನ್ಮಾನೆ ಸುಗುಣ 

ಸ್ಫೋಮಮಂದಿರೆ ಸಾರಸೌಂದರೆ 

ಸೋಮಗಂಧಿಠಿ ನೀಲಲೋಚನೆ ಪಾಲಿಸೆಲೆ ತಾಯೆ ॥೧॥ 


ವುರಿಯೊಳಗೆ ಕರ್ಪ್ರ್ಯರಂ ಬೆಕೆದಂತೆ ತೆಂಕಮಳ 
ಕರಕಂಜ ಪುರವಾಸ ವರದಿಸ್ಟಲಿಂಗದೊ 
ಳೆ.ರೆದು ಬೇರಿಲ್ಲಹ ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಲಲಿತ ಪಂಚವಿಂಸತಿ ನುತಿಗಳಂ 
ಬರದೋದಿ ಕೇಳಲರಿವರ್ಗ್ಗ ವೈಕಾರಮದ 
ಕರಣಂಗಳಳಿದು ವರಭಕ್ಕಿ ಷಟ ಸ್ಸ್ಟಲಾಷ್ಟೆ 
ವರಣ ಪರತರಂ ಪಂಚಾಚಾರವಳವಟ್ಟು ನಿಜಮುಕ್ತ ರಹರು 
ರಿರುತಂ | ೨೫ ॥ 


ನೀಲಾಂಬಿಕ ಸ್ರೋತ್ರ ಸಂಪೂರ್ನ್ನ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ॥ 


ವಿಷಯ : ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯ ಸ್ರ್ರೋತ್ರೆ- 


ನಿಶೇಷ : ಇದರಲ್ಲಿ ೨೫ ಷಟ್ಟಿದಿಗಳಿವೆ. ಶಿಥಿಲ ಪ್ರತಿ. ಇದೇ ಸ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ 


ಆದಿ: 


ನೀಲಮ್ಮನ ಸ್ರೊ ಶ್ರ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪುರಾಣದ ನಾಂದ್ಯ ಇವೇ ಮೊದೆಲಾದ 
ಇತರ ೨೩ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


788 
ಕೆ. 3೨೫/೨ ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯ ತತ್ತ್ವ ಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರೆ ವಾರ್ಧಕ ಸಟ್ಟದಿ 
೯.೫೨" ? ) 
ತಿ_೫ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೫೬ ಅಕ್ಷರ 


ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯ ತತ್ವಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರ.- 


ವಾರ್ಥಿಕ॥ ಶ್ರೀ ಗುರುವರೇಣ್ಯ ಬಸವೇಶನದ್ದಾ ೯ಂಗಿ ಶರ 


ಜಾಸ್‌ ಶಿವವದ್ಯನಿ ನಿಜ ಸುಜ್ಞಾನಿ 
ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರದಾಯಕ ನೀರತೈವನಾಯಕಿ ಸದುತ್ತಮಭಾವಕಿ 


೨೮೪ ಕನ್ನೆಡ ಹಸ್ತಪ ಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮ' ಕ್ಟ ಸೂಚೀ 


ತ್ಯಾಗಗುಣಶೀಲೆ ಧರ್ಮಾಚಾರಪಾಲೆ ಮಹಿ 
ಮಾಗಾಕರೆ ನುತಸಾರೆ ದುಃಕರ್ಮದೊರೆ ಶಿವ 
ಯೋಗಮಾರ್ಗ್ಗ ಪ್ರಸೂಚನೆ ನೀಲಲೋಚನೆ ನಿತ್ಯ ತತ್ತಲೋಚನೆ ॥ ೧॥ 


ಅಂತ್ಯೆ : ನೀಲಲೋಚನೆಯ ಕಂಗಳ ಜೆಲ್ವಕಪ್ಪಿಂಗೆ 
ನೀಲೋತ್ಸಲಂಗಳೆಣೆಯಲ್ಲ ಬೆಳ ರಿಂಗ ತಾ 
ನೀಲಮೇಘೆದ ಮಿಂಚು ಸಾಟಓಯ್ಯೆಯಲ್ಲವದು ಲಕ್ಷಣದ ರುಚಿಯ ಬೆಳಗಿದೂ 
ನೀಲಕಂಠನ ಬಸವನಣಃವ ಜ್ಲಾನದ ಬೆಳಗೆ 
ನೀಲರೋಚನೆಗೆ ನೇತ್ರಗಳಾದನಲ್ಲದಡೆ. 
ನೀಲಲೋಚನೆಗೆ ಬಸವಗೆಯೆರಡು ತನು ಗಂಡಬೇರುಂಡನಂ 
ತೆಸದರೂ | ೨೪ ॥ 


ನಿಷಯ : ನೀಲಾಂಬಿಕಾ ಸ್ರ್ರೋತ್ರ. 
ವಿಶೇಷ : ೨೪ ಪದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಶಕಟ ರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ,” ಇದೇ 


ಕಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಮುರಿಗೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಿರೂಪಿಸಿದ ನಾಂದ್ಯ, ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನ 
ಜು ಪುರಾಣದ ನಾಂದ ಸ ಮೊದಲಾದ ೨೪ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


7689 
ಕೆ. ಬಿ. ೨೮೯/೪ ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯನ ಕಥೆ ಪದ್ಯ 
೬,೧'ಕಿ,೮% ಚನ್ನನೃ ಷಭ ಸು, ೧೭೦೦ 
೬೭ ೭೧ ಪತ್ರ ೧೮ ಪಂಕ್ತಿ ೧೩ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ : ನುಲಿಯ ಚಂದ್ಳೈಯನವರ ಕಥೆ॥ 
ಶ್ರೀಗುರುವೆ ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಳ ನಿಜಾವರಣಶಿವ 
ಯೋಗಿಜನಹೃದಯ ಮಂದಿರನೆ 
ಸಕಲ ಆಗಮಕೆ ಅಧಿಕ ಸುಂದರನೆ 
ಶಿವ ಯೋಗಿಧರ್ಮ ಸುಧಾರಕ 
ಬೇಗದಿಂ ನುಲಿಯ ಚಂದೈಯ್ಯನ ಸ್ತುತಿಗೆ 
ದಯವಾಗೆನಗೆ ಕರುಣಸಾಗರನೆ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ದಶಭುಜವು ಪಂಚಮುಖ ಮಿಸುನಪ ತಿಡಿಗಂಣಿಂದ 
ಅಸಮಾಕ್ಷಪ್ರಭು ತಂನ ನಿಜವ ತೋರಿ 
ಕುಸುಮವಳೆ ಸ ಸೂಳೈನ ಭೇರಿ ರವದಿ 


ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯನವರ ಸ್ತುತಿ ೨೮೫ 


ಯಸೆವ ಶಾಂಭವಿಗೊಲಿದ ಸಾರಿ 
ಜಸವೆತ್ತಕರಪುರೀಶನ ಕರುಣದಿಂ ಚಂನ 
ವೃಷಭ ಸಾರಿದನು ನಲವೇರಿ ॥ ೨೫ || 


ವಿಷಯ : ಮೆಜಿಯ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊಸೆದು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನುಲಿಯ 
| ಚಂದಯ್ಯನ ಮಹಿಮೆ. 


ಏಿಶೇಷ : ಇದರಲ್ಲಿ ೨೫ ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗಣಸಹಸ್ರನಾಮ, 
ಬಸವಲಿಂಗ ನಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರ, ಹಾಡುಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣ ಪಟ್ಟಿಣದ 
_.. ಮಹಾಶ್ಯ್ಯೈಗಳಿವೆ. ೭೧ರಿಂದ ೭೪ನೆಯ ಪತ್ರದವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳಿವೆ. 


790 
ಕೆ.ಬಿ. ೩೫೧/೪ ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯನವರ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ 
೮1)(೬,೨% ಚನ್ನ ವೃಷಭ ಸು. ೧೭೦೦ 
೧೦೫.೧೦೯ ಪತ್ರ ೧೫ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ! ಶ್ರೀಗುರುವೆ ನಿತ್ಯನಿರ್ಮಲ ರಿಜಾವರಣ ನಿಜ 
ಯೋಗಿಜನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರನೆ 
ಸಕಲಾಗಮೋಕ್ತರಿಗೆ ಸೌಂಧರನೆ 
ಶಿವಯೋಗಿ ಜನ ಹೃೈದಯಸುಧಾರಕನೆ 
ಬೇಗದಿಂ ನುಲಿಯಚಂದೈಯ್ಯನಾ ಸ್ತುತಿಗೆ 
ದಯವಾಗು ಯನಗೆ ಕರುಣಸಾಗರನೇ ॥ ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ದಶಭುಜವು ಪಂಚಮುಖ ಮಿಸುವನೆಡಿಗಂಣಿಂದ 
ಅಸಮಪ್ರಭು ತಂನ್ಪ ನಿಜದೋರಿ ಸುರಿವ 
ಕುಸುಮವಳೆ ಸೋಳ್ಳೆಸ ಭೇರಿ ರವದಿ 
ಯಸವ ಶಾಂಭನವಿಗೆ ಸುರಿ 
ರುಸವಿತ್ತು ಕರ್ಮರೇಶನ ಕರುಣದಿಂ ಚಂನ 
ವೃಷಭ ಸಾರಿದನು ನಲುವೇರಿ ॥ ೨೫ || 


ನುಲಿಚಂದ್ಳೈಯ್ಯನವರ ವಚನ ಸಂಪೂರ್ಣವೂ | ಶ್ರೀ 


೨೮೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ವಿಷಯ : ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯನ ಮಹಿಮೆ. 


ನಿಶೇಷ :: ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗುಂಡುಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯಗಳ ಸುವ್ವಿ, ಜೋಗುಳಪದ (ಚನ್ನ 
ಬಸವೇಶ್ವರನ), ಬಸವಾಷ್ಟಕ (ಬಸವಲಿಂಗನಾಮಾವಳಿ), ಬಸವೇಶ್ವರ ರಗಳೆ 
ಗಣಾಪ್ಟಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಡುಗಳು (ವೀರಶೈವ), ಪ್ರರಾತನ ದೇವಿಯರ 
ತ್ರಿಪದಿ ಇತ್ಯಾದಿ, ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಸ್ತೋತ್ರಗಳಿವೆ. ಗ್ರಂಥಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ 
ಹಾಡುಗಳೂ ಶಕುನಾದಿಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. 


791 
ಕೆ.ಎ. ೪೯ ನೇಮಿಜಿನೇಶ ಸಂಗತಿ ಸಾಂಗತ್ಯ 
೧೩% ೬೮೪% ಮಂಗರಸ ೧೫೦೮ 
೧-೧೮೭ ಪತ್ರ `` ೩೦ ಪಂಕ್ತಿ ೨೪ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ : ಫೀಠಿಕಾಸಂಧಿ| 
ಶ್ರೀಮತ್ಸಂಚಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭವಯುತ 
ರಾಮಕೇಶವನತ ಚರಣ 
ಸೋಮಾರ್ಕಕೋಟ ಕಿರಣ ನೇಮಿನಾಥನು 
ದ್ಹಾಮ ಸುಖವನೀವುದೆಮಗೆ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಮತ್ತೆ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಮುನೀಂದ್ರರು 
ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯೊಳಂಗವಳಿದೂ 
ಉತ್ತಮಮಪ್ಪ ಸವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಯೊಳು 
ತೃತ್ತಿಯಾದರು ಧರೆ ಪೊಗಳೆ | ೫೬ | 
ಇದು ಜಿನಪದ ಸರಸಿಜ ಮದಮಧುಕರ 
ಚದುರ ಮಂಗರಸೆ ರಚಿಸಿದಾ 
ಮದನಾರಿ ನೇಮಿಜಿನೇಶ ಸಂಗತಿಯೊಳ 
ಗೊದವಿ ರಂಜಿಸಿತಾಶ್ವಾಸಾ | ೫೭ 


ಅಂತು ಸಂಧಿ ೩೫ ಕೃಂ ಪದನೂ ೪೯೫೭ ಕ್ರಂ ಮಂಗಲಮಹಾಶ್ರೀ 
೫ ೫ ೫ ೫ 
ವಾಸವ ದಿಜ್ಮೂಖವಾಗುತ ಸಲ್ಯಂ 
ಕಾಸನನುದಯ ಯೋಗದೊಳೂ 


ನೇಮಿಜಿನೇಶ ಸಂಗತಿ ೨೮೭ 


ವೋಸರಿಸದೆ ಕುಳ್ಳಿರ್ದು ಮುಕುತಿಯೆಂ 
ಬಾ ಸತಿಯೊಳು ಮನವಿಟ್ಟೂ | ೧೨॥ 
ಪ್ರಣಕೋದ್ದಂಡ ಕಪಾಟ ಭುವನ ಪೂ 
ರಣಮೆಂಬ ಸದಿ ಧಿಯಿಂದಾ 


ವಿಷಯೆ : ನೇಮಿನಾಥನ ಚರಿತ್ರೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಅಸಮಗ್ರ. ಖ೫ನೆಯ ಸಂಧಿ ಮುಗಿದು ಮುಂದಿನ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ 
೧೩ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. 


799 
ಕೆಬಿ. ೪/೧ ನೇಮಿಜಿನೇಶ ಸಂಗತಿ ಸಾಂಗತ್ಕ 
ಆ.ತ್ಥಿ' «೫.೭% ಮಂಗರಸ ೧೫೦೮ 
೧.೨೭೪ ಪತ್ರ ೧೬ ಪಂಕ್ತಿ ಇ. ೨೭ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ೫ ಹರಿವಂಶ ಬರಿಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು ॥ 
ಶ್ರೀಮತ್ಸಂಚಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭವಯುತ 
ರಾಮಕೇಶವ ನತಚರಣಾ 
ಸೋಮಾರ್ಕ ಕೋಟಕಿರಣ ನೇಮಿನಾಥನು 
ದ್ಹಾಮ ಸುಖವನೀವುದೆಮಗೆ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಇದು ಜಿನಪದ ಸರಸಿಜ ಮದಮಧುಕರ 
ಸರಸ ಮಂಗಸ ರಚಿಸಿದಾ 
ಮದನಾರಿ ನೇಮಿಜಿನೇಶ ಚರಿತೆಯೊ 
ಳೊದವಿದಸ್ವಾಸ ಚತುತ್ರಿಂಶಾ | ೫೭ | 
ಅಂತು ಸಂಧಿ ೩೪ ಕೃಂ ಪದನೂ ೫೦೭೬ ಕೃಂ ಮಂಗಳಂ ಭೂಯಾತ್‌ 


೫ ೫ ೫ ೫% 
ಧಾರುಣಿಯೊಳು ಮೆರೆಮಂತೆ ನೇಮೀಶನ 
ಚಾರುಚರಿತವ ಚೆಂನಾಗಿ 
ಪೂರಿಸಿದನು ಮಂಗರಸನು ಜಿನಮತ 
ಶೀರವಾರಾಶಿ ಚಂದ್ರಮನೂ ॥ ೧೮ | 


೨೮೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಚಾರುಚರಿತ್ರನು ಚಿಕ್ಕಪ್ರ ಭೇಂದುವ 
ಕಾರುಣ್ಯದ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ 

ಧೀರ ಮಂಗರಸನೊಪ್ಪಿರಿದ ಸುಮತ 
ಕ್ಷೀರ ವಾರಾಶಿ ಚಂದ್ರಮನೂ || ೧೮ || 


ನಿಷಯ : ನೇಮಿನಾಥ ಚರಿತ್ರೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾಲಚರಿತೆ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ, 


793 
ಕೆ. ೪/೧ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಚಂಪು 
೨೨.೧7 «೨.೧? ಕರ್ಣಪಾರ್ಯ ಸು, ೧೧೪೦ 
೧._೮೮ ಪತ್ರ ೧೩ ಪಂಕ್ತಿ ೧೧೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಕರ್ನ್ನಪಾರ್ಯ್ಯದ ಪುಸ್ತಕ್ಕೆ ನೆರ್ಶ್ವಿಫ್ಲೆ ಮಸ್ತು | 
ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಸದನಂ ನಿಜಾಫ್ರ್ರಿ ಕಮಲದ್ವ ೦ದ್ವಲಸದಿಬ್ಯವಾಕ್‌ 
ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಸದನಂ ನಿಜಾಸ್ಯಕಮಳಂ ನಿಸ್ಸೀಮ ಕಾರುಂಣ್ಯ ಸು 
ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಸದನಂ ಸುಹೃತ್ವಮಳಮಾದಕ್ಷೋಣಿಗೀಗಕ್ಸಯ 
ಶ್ರೀ ಲೀಲಾ ಸದಮಂತು ನಮಗಂ ಶ್ರೀ ನೇಮಿಭಟ್ಟಾರ....... 


ಅಂತ್ಯ : ಶರದುದ್ಯಚ್ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಾಭರಣ ಸುರ ಸರಿತ್ತಾರ ತಾರಾಚಳಪ್ಪ್ಪ 
ಸ್ಪುರ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀವಿಳಾಸಂ ಸಕಳ ಗುಣಗಣಾವಾಸನಾಗಿರ್ದ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಂ 
ಧರನಿಂ ಸಸಿದ್ಧಮಾದೀ ಕ್ರುತಿ ವಿಬುಧ ಜನಾಹಾರ ಸಂಪಾದಿ ವಿಶ್ವಂ 
ಭರೆಯೊಳ್‌ ನಿಲ್ಕೆಯ್ದೆ ನಿಲ್ವಂನೆಗಮವನೀ ಕುಳಾದೀಂದ್ರ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ್ಯ 
ತಾರಂಬರಂ | ೨೩೩ ॥ 

ಗದ್ಯ || ಇದು ನಿಖಿಳ ನಿಬುಧಜನವಿನುತಶಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯ ಚಾರಿತ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 
ಕಲ್ಯಾಣಕೀರ್ತ್ತಿ ಮುನೀಂದ್ರ ವಾಕ್ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಜೋಧಿತ 
ವಾಕ್ಫುಮುದ ಸಮುದಯಂ ಸಹಜ ಕವಿತಾ ರಸೋದಯಂ ಶ್ರೀಕರ್ಣ್ಣ 
ಪಾರ್ಯ್ಯ್ಯ ವಿರಚಿತಮಪ್ಸ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣದೊಳ್‌ ಸರಿನಿರ್ವಾಣ 
ವರ್ನನಂ ಚತುರ್ದಶಶ್ವಾಸಂ || ೨೩೪ || 


ನಿಷಯ : ನೇಮಿನಾಥನ ಚರಿತ್ರೆ. 


ನೇಮಿನಾಥಪುರಾಣ ೨೮೯ 


ನಿಶೇಷ : ೨೯ ನೆಯ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಶಕಟರೇಫ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಇದೇ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಹರಿವಂಶಾಭ್ಯುದಯವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ. ಆದಿ ಮತ್ತು 
ಅಂತ್ಯದ ಎರಡು ಗರಿಗಳ ಅಂಚು ಮುದರಿದಿದೆ. 


794 
ಕೆ.ಎ, ೫೨ ` ನೇಮಿನಾಥಪುರಾಣ ಚಂಪು 
೧೨.೭% « ೭೩.೮% ಕರ್ಣಪಾರ್ಯ ಸು ೧೧೪೦ 
೧.೫೦೦ ಪುಟ ೨೮ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ : ನೇಮಿನಾಥಪುರಾಣವು ಅಥವಾ ಕರ್ನಪಾರ್ಯವೆಂಬ ಪುಸ್ತುಕ ಬರಿಯುವದಕ್ಕೆ 
ನಿರ್ವಿಫ್ಲೆಮಸ್ತು || 
ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಸದನಂ ನಿಜಾಂಫ್ರಿಕಮಲದ್ವಂದ್ರಂ ಲಸದ್ದಿವ್ಯ ವಾಕ್‌ 
ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಸದನಂ ನಿಜಾಸ್ಕಕಮಳಂ ನಿಸ್ಸೀಮಕಾರುಣ್ಯ ಸು 
ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಸದನಂ ಸುಹೃತ್ವಮಳಮಾದಕ್ಷೋಣಿ ನೀಗಕ್ಷಯ 
ಶ್ರೀ ಲೀಲಾಸದನಂ ಸಮಂತು ನಮಗಂ ಶ್ರೀ ನೇಮಿ ಭಟ್ಬಾರಕಂ ॥೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಶರದುದ್ಯಚ್ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಾಭರಣ ಸುರ ಸರಿತ್ತಾರಕಾರಾಜಳ ಪ್ರ 
ಸ್ಫುರ ಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀವಿಳಾಸಂ ಸಕಳ ಗುಣಗಣಾವಾಸನಾಗಿರ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ಧರನಿಂ ಸಂಸಿದ್ದಮಾದೀ ಕೃತಿ ವಿಬುಧಜನಾಹ್ಲಾದಿ ಸಂಪಾದಿ ವಿಶ್ವಂ 
ಭರೆಯೋಳ್‌ ನಿಲ್ಕೆಯ್ದೆ ನಿಲನ್ನೆಗಮುನೀ ಕುಳದಿಂದ್ರ ಚಂದ್ರಾರ್ಕತಾರಂ | 

ಗದ್ಯ | ಇದು ನಿಖಿಳ ವಿಬುಧ ಜನ ವಿನುತ ಸಾಶ್ಚರ್ಯ ಚಾರಿತ್ರ ಚಕ್ರವರ್ಶಿ 
ಕಲ್ಯಾಣಕೀರ್ತಿ ಮುನೀಂದ್ರ ವಾಕ್ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಬೋಧಿಕ ವಾಕ್ಳು 
ಮುದ ಸಮುದಯಂ ಸಹಜಕವಿತಾರಸೋದಯಂ ಶ್ರೀ ಕರ್ಣಪಾರ್ಯ 
ವಿಂಚಿತಮಪ್ಪ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣದೋಳ್‌ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ವರ್ನನಂ 
ಚತುರ್ದಶಾಶ್ವಾಸಂ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾದದು 


ನಿಷಯೆ : ನೇಮಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಚರಿತ್ರೆ. 


ನಿಶೇಷ: ಪ್ರತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ "ಈ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮೂಡಬಿದರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರ್ಮಾ 
ವಿ. ಲೋಕನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರಿಂದ ತಂದ ಓಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿ 
ಪಾಠಾಂತರವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿದೆ.. ಆ ಪ್ರತಿಯು ಜಯಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಖ 
ಮಾಸದ ಬಹುಳ ದಶಮಿ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದುದು ' 


19 


೨೯೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಎಂದಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ “ಈ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇತರ 
ಪ್ರತಿಯೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿ ಪಾಠಾಂತರವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿ 
ಸಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಗಳ ವಿವರವೂ, ಈ ಪ್ರತಿಯ ೨೫೭, ೨೬೧, ೨೭೪ 
೩೮೨ನೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಂಥಪಾತವಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಭಾಗ 
ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಆ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ” ಎಂಬ 
ಸೂಚನೆಯೂ ಇದೆ. ಶಕಟಿರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. 


798 
ಕೆ. ಎ. ೫೪ ನೇಮಿನಾಥಪುರಾಣ ಚಂಪು 
೧೨.೪1%(೭.೫% ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಸು, ೧೧೮೦ 
೧-೨೧೮ ಪತ್ರ ೨೬ ಪಂಕ್ತಿ ಹ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀಮತೇ ನೇಮಿನಾಥಾಯ ನಮಃ ಸ್ಯಾದ್ವಾದಸಿಂಧವೆ | 
ಯಸ್ಮಿನ್ನುದಿತ ಬೋಧೇಂದೌ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಲಕ್ಷಣಾಯತೆ || 


' ವೃ!| ಶ್ರೀಯಂ ಶ್ವೇತಾತಪತ್ರಂ ಪ್ರಥಿತ ವಿಭವಮಂ ಚಾಮರಂ ಬೋದಮಂ ವಾ 
ಕ್ರೀಯೂಷಂ ಪೆರ್ಮೆಯಂ ಭಾಸುರಸುರಪಟಹಂ ಶಕ್ತಿಯಂ ಸಿಂಹಪೀಠಂ 
ಶ್ವಾಯತ್ತಂ ಮಾಳ್ಟಿನಂ ಬಾವಳೆಯ ವಿಲಸಿತಾಶೋಕ ಮಂದಾರ ವರ್ಷ 
ಚ್ಛಾಯಾಚ್ಛಂನಾಂಗನಾದಂ ತ್ರಿಭುವನವಿನುತಂ ನೇಮಿ ರಕ್ಷಿಕ್ಕೆ 

ನಂಮಂ ॥|೧॥/ 


ಅಂತ್ಯ : ಮಧುಮಾಯಾಮಥನಂ ಸಮುಧೃತಮಹಾಗೋತ್ರಂ ಗುಣೋದ್ಧಾಮಥೆ 
ರ್ಮ್ಮಛರಾಕಂಟಕಂ ಕೈಟಭಾನಹರಣಂ ವಾಚಾಳ ಚಾಣೂರ ವಾ 
ರಿಧಿ ಸಂಶೋಷಣ ಬಾಡಬಾಗ್ದಿ ಕಲಿಕಂಸಧ್ವಂಸಕಂ ತಾಳ್ವಿದಂ 
ಕದನ ಕ್ರೀಡೆಯನಾಡಿ ನಿತ್ಯಜಯಮಂ ಶ್ರೀವೀರನಾರಾಯಣಂ | ೧೨೧ ॥ 


ಗದ್ಯ ॥ ಇದು ಮೃದುಪದ ಬಂಧ ಬಂಧುರ 2೩ ೫ 2೫ ಚತುರ್ಭಾಷಾ ಕವಿ 
ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಕೃತಮುಂ 2% ೫ % ಸೆಜ್ಜೆ ಳ್ಳ ಪದ್ಮ 
ನಾಭದೇವ ಕಾರಿತಮುಮಪ್ಪ ನೇಮಿನಾಥಪುರಾಣದೊಳು ಶ್ರೀ ವೀರ 
ನಾರಾಯಣ ಪ್ರತಾಸಪವರ್ಣ್ಣನಂ ಅಷ್ಟಮಾಸ್ವಾಸಂ |... 


ವಿಷಯ : ನೇಮಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಕಥೆ, 


“ನೇಮಿನಾಥಪುರಾಣ ೨೯೧. 


ವಿಶೇಷ : ಪತ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ... 
ಬರೆ ಶಾಲಿವಾಹನಂ ಬೇಗದೆ ಶಕವರುಷಂ ಸಾರೆ ಸಂವತ್ಪರಂ ಸಾ 
'ಸಿರದಾರ್ಜ್ಷೂಜರಾಟು ಸಂದೊಪ್ಪವ ಕಲಿಯುಗ ರಕಾ;ಕಿಯಾ 
ಹಾ ಧಗ 
ಮಾಘಫೆ ಮಾಸಾ 


ಪರಪಕ್ಷಂ ಸಚ ತೃತುದ್ದ ನನ್ಯ ಹಿಮಕಿರಣ ವಾರಂ ಬರಲ್‌ ಪದ್ಮರಾಜಂ 
ಬರೆದತ್ಯಂ ತಕ್ಕಲಾಂದತ್ಯ ವ ಭಕತಿಯಿಂದೀ ನೇಮಿ ಸತ್ಯಾವ್ಯ ಮಂ॥ 
ಎಂದಿದ್ದು ಪ್ರಃ ಕಾರನ ವಿಚಾರವಿದೆ. ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. 
96 
ಕೆ, ಎ, ೨೪೯ ನೇಮಿನಾಥಪುರಾಣ ಚಂಪು 
೧೩1೫(೭.೮% * ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಸು. ೧೧೮೦ 
೧.೨೧೯ ಪತ್ರ ' ೨೨ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಷರೆ 


ಆದಿ: . ಅರ್ಧನೇಮಿಪುರಾಣಂ'1 

ಶ್ರೀಮತೇ ನೇಮಿನಾಥಾಯೆ ನಮಃ ಸ್ಯಾದ್ವಾದ ಸಿಂಧವೆ | 

ಯಸ್ಮಿನ್ನುದಿತ ಬೋಧೇಂದೌ ತೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಂ ಲಕ್ಷಣಾಯತೇ | ೧1 

ವ್ರ ತ್ತ 1 ಶ್ರೀಯ್ಯಶ್ರ್ರೇತಾತಪತ್ರ 0 ಪ್ರಥಿತ ನಿಭನಮಂ ಚಾಮರಂ 
ಬೋದಧಮಂ ವಾ 

ಕ್ಷೀಯೂಷಂ ಜೇರ್ಮೆಯಂ ಭಾಸುರ ಸುರಪಟಹಂ ಶಕ್ತಿಯ ಸಿಂಹಪೀಠಂ 

ಶ್ರೀಯಾಯುಕ್ತಂ ಮಾಳ್ಬೆನಂ ಬಾವಳೆಯ ವಿಲಶಿತಾಶೋಕಮಂದಾರವರ್ಷೆಂ 

ಚ್ಛ್ರಾಯಾಚ್ಚ :ನಾಂಗನಾದ್‌ೌಂ ತ್ರಿಭುವನ ವಿನುತಂ ನೇಮಿ ರಕ್ಷಿಕೈೆ 
ನಮ್ಮಂ | ೨ || 


ಅಂತ್ಯ : ಮಧುಮಾಯಾಮಥನಂ ಸಮುದ್ಭೃತ ಮಹಾಗೋತ್ರಂ ಗುಣೋದ್ದಾಮ ಧೆ 
ರ್ಮ್ಮಧರಾ ಕಂಟಕ ಕೈಟಿಭಾಷಹರಣಂ ವಾಚಾಳ ಚಾಣೂರ ವಾ 
ರಿಧೀಶಂ ಶೋಷಣ ಬಾಡಬಾಗ್ನಿ ಕಲಿಕಂಸಧ್ಹಂಸಕಂ ಕಾಳಿದಂ 
ಕದನಕ್ರೀಡೆಯನಾಡಿ ನಿತ್ಯಬಯಮಂ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣಂ ॥ 

ಗದ್ಯ | ಇದು ಮ್ಳ ದುನದ ಬಂಧ ಬಂಧುರ ಸರಸ್ವತೀ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವ್ಯಂಗ ಭಂಗಿ 

ನಿಧಾನ ವೀಸರರ್ಶ್ರಿ ಚತುರ್ಭಾಷಾ ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೇಮಿಚಂದ್ರ 
ಕೃತಮುಂ ಶ್ರೀಮತ್ಟ್ರತಾಸ ಚಕ್ರನರ್ಶ್ರಿ ಶ್ರಿನೀರಬಲ್ಲಾಳ ದೇವ % ಸ ಶ್ರೀ 
ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರತಾಪ ವನರ್ನ್ನನಂ ಅಸ್ಪಮಾಶ್ಚ್ವಾಸಂ ॥ 


೨೯೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿಷಯ : ನೇಮಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಪತ್ರದ ಒಂದುಕಡೆ ಬರೆದಿದೆ. ಆರಂಭದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 


೫೩ನೇ ಪದ್ಯದ ವರೆಗಿನ ವಿಷಯಸೂಚಿ ಇದೆ. 


ಚಟ 
ಳೆ. ೫೯೫ ನೇಮಿನಾಥಪುರಾಣ 
೧೮.೬% (೧.೮% ಮಹಾಬಲ ಸು. ೧೨೫೪ 
೧-೧೩೫ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೮೫ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ನೇಮಿನಾಥಪುರಾಣ. 
ಶ್ರೀಮನ್ನಮ್ರ ನರಾಮರೋರಗಪತಿಸ್ತೋಮಸ್ಪುರನ್ಮಾಲಿ ಮಾ 
ಲಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಯೂಖ ಮಾನಿತ ಮದೇಭಾರಾತಿ ಪೀಠಾಧಿಪೋ 
ದಾ ಮೈಶ್ವ ಹಿ ವಿರಾಜಿತಂ ನಮಗೆ ಮಾಳ್ಕಿಷ್ಟಾತ್ಕ ರ್ತ ಸಂಸಿದ್ಧಿಯಂ 
ಶ್ರೀಮನ್ನೇಮಿ ಜಿನೇಶ್ವರಂ ನಿರವಧಿ ಶ್ರೀ ಜೀವಿತಾಧೀಶ್ವರ ರಂ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಹೆರಿವಂಶಾಭ್ಯುದವಯಂ ಮಹಾಬಲ ಕೃತಂ ಶ್ರೀ ನೇಮಿತೀತ್ಛೆ ೯ಶ್ವರಾ 
ಚರಿತಂ ಕೇತೆಯ ನಾಯಕೋದ್ಯ ತೆ ಕಾರಿತಂ ಕಾವ್ಯ ಮ 
ಚ್ಚ ರಿಯಂ ಸವ್ವ ೯ಜಗಜ ನಕ್ಕೊದವಿಸುತ್ತು ೦ ಶಬ್ದ ದಿಂದತ್ಸ ಆ 
ಪತೆ ವಿಶ್ವ ವ್‌ ವಳಯದೊಳ ್ಸದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಲಂ | 


೫ ೫ ೫ ಕ್ಷ 
ಷಡಧಿಕ ಸಪ್ತತಿ ವತ್ಸರದ 
ದೊಡಗೂಡಿದ ಶತ ಸಮಧಿಕ ವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಂ 
ಕಡೆಯ ಶಕನ್ಭ ಸನ ಕಾಲಂ 
ಕಡೆಯಾಸಾಢದೊಳಗೂರ್ಜ್ಜಯಿತ ಸಿತಪಕ್ಸಂ 


೫ ಚೆ ೫ 


ಭರದಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೀಧರಂ ಶ್ರೀಧರನ ತನುಜನಾರಯ್ತು ತುಂ ಪಡ್ಯ ತ್ತ 
ತರದ ಪ್ರಸ್ತಾರಮಂ ಲೀಲಿಯೊಳೆ ಬಕೆಯೆ ಪೇಳ್ದ 0 ತೆದಾಮಾ ಶಯ ಶಿಕ್ಷಾ 
ಸಜ ಶ್ರೀ ನೇಮಿತೀತ್ಸೆ ೯ೇಶ್ವರ ಚರಿತಮನಾ ತೀತ್ಚ `ಕೃತ್ಸಾ ದಯುಗ್ಮಾ ೦ 


ಬರುಹ ದ್ವ ೦ದ್ಲ ದ್ದಿರೇಫ ತ ಕವಿ ಮನೋಗೇಹ" ಮಾಣಿಕ ಸದೀಪ 


ನೇಮಿನಾಥಪುರಾಣ ೨೯ತ್ಟಿ 


ಗದ್ಯ | ಯಿದು ಪರಮ ಪ್ರವಚನ ಪಯಃ ಪಾರಾವಾರ ಶರತ್ಸಾಂದ್ರ ಚಂದ್ರ 
೬ 


ಶ್ರೀಮನ್ಮಾಧವ ಚಂದ್ರ ತ್ರೈವಿದ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತ್ತಿ ಶ್ರೀಪಾದಪ್ರಸಾದಾಸಾದಿತ 
ಸಕಲ ಕಲಾಪ ಸಹಜಕನಿ ಮನೋಗೇಹ ಮಾಣಿಕ್ಯದೀನ ವಿರಚಿತಮುಂ 
ಸ್ಯಾದ್ವಾದ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಭಾವ 2. _ ೩೬ ೬ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣದೊಳ್‌ 
ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ನ್ನನಂ ಪೋಡಶಾಶ್ವಾಸಂ || ೧೬ ॥| 


: ನೇಮಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಕಥೆ. . 


ಶಕಟರೇಫದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾರನು 
ಬರೆದಿರುವ ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಮಾಡಿದವನು ಪದ್ಮರಾಜನೆಂತಲೂ, 
ಮಾಡಿದ ಕಾಲ ಪಿಂಗಳ ಸಂವತ್ಸರದ ಮನಂಗೊಳಿಸುವ ಪುಷ್ಯ ಬಹುಳ 
ದಯ್ದಣ ತಿಥಿಯೊಳ್‌ ಕಂಗೊಳಿಸಿ ಸೌಮ್ಯವಾರದೊಳಂಗಜ ಜಿತ 
ನೇಮಿನಾಥ ....ಬರೆದೆಂ ಎಂದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 


798 
ಕೆ. ಎ, ೬೭/೧ ನೇನಿನಾಥಸಪುರಾಣ ಚಂಪ 
೧೨,೯1(೭,೯' ಮಹಾಬಲ ೧೨೫೪ 
೧.೪೫೯ ಪತ್ರ ೨೬ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ-* 


ಶ್ರೀ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣಂ || 

ಶ್ರಿಮನ್ನಮ್ರನರಾಮರೋರಗಪತಿಸ್ತೋಮಸ್ಸುರನ್ಮೌಲಿ ಮಾ 

ಲಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಯೂಖ ಮಾರನಿತ ಮದೇಭಾರಾತಿ ಪೀಠಾಧಿಪೋ 

ದಾಮೈಶ್ರರ್ಯ ವಿರಾಜಿತಂ ನಮಗೆ ಮಾಳ್ಕಿಷ್ಪಾರ್ಥ ಸಂಸಿದ್ದಿಯಂ 
ಓದ ಕೆ ಭೆ ಥಿ 

ಶ್ರೀ ಮನ್ನೇಮಿಜಿನೇಶ್ವರಂ ನಿರವಧಿ ಶ್ರೀ ಜೀವಿತಾಧೀಶ್ವರಂ | ೧ 


ಅಂತ್ಯೆ: ನಡಧಿಕ ಸಪ್ತತಿ ವತ್ಸರ 


ದೊಡಗೂಡಿದ ಶತ ಸಮಧಿಕ ವಷ ಸಹಸ್ರಂ 
ಕಡೆಯ ಶಕನ್ರುಸನ ಕಾಲಂ 
ಕಡೆಯಾಷಾಢದೊಳಗೂರ್ಜಯ್ಕಿತ ಸಿತಪಕ್ಸಂ 
ಸಮನಿಸಿದ ಸೆಪ್ತಮಾ ದಿನ 

ತಿಮಿರದಿ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನೆಗಳ್ದುದು ಲೊಕೋ 


೨೯೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚಿ 


ತ್ರಮಮಿನಾಕಾವ್ಯಂ ಭಾವಕ 

ಸಮುದಯ ಭಾವ್ಯಂ ಜಗಜ್ಜನ ಶ್ರುತಿಸೇವ್ಯಂ |, 

ಭರದಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀೀವರಂ ಶ್ರೀಧರನು ತೆನುಜನಾರೆಯ್ತುತ್ತುಂ ನದ್ಯಜಾತ್ಯಂ 

ತರದ ಪ್ರಸ್ತಾ....... ಬರೆಯ ಪೇಳ್ದಂ ತದಾಮ್ನಾಯ ಶಿಕ್ಸಾ 

ಗುರುವಿ ಶ್ರೀನೇಮಿತೀರ್ತ್ಶೈಶ್ವರಚರಿತಮನಾ ತೀರ್ತ್ಥಕ್ರುತ್ಬಾದ ಯುಗ್ಮಾಂ 

ಬುರುಹದ್ವಂದ್ವದ್ವಿರೇಪಂ ಸಹಜಕವಿ ಮನೋಗೇಹ ಮಾಣಿಕ್ಯದೀಪಂ | 
ಗದ್ಯ! ಇದು ಪರಮ ಪ್ರವಚನ ೫:೫ ೫ ಸಹಜಕವಿ ಮನೋಗೇಹ ಮಾಣಿಕ್ಯ 

ದೀಪ ವಿರಚಿತಮುಂ ೫ ೫% ೫೬ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣದೊಳ್ಳರಿನಿರ್ವ್ವಾಣ 

ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ನ್ನನಂ ಸೋಡಶಾಸ್ತಾಸಂ ಅಂತು ಆಶ್ವಾಸ ೧೬ ಕ್ಟ್ಟೆಂ 

ಮಂಗಲ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ: ನೇಮಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಸತ್ರಗಳ ಒಂದುಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಆರಂಭದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 
ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಸ್ಥ ವಿಷಯಗಳ ಸೂಚೀ ಇದೆ. ಶಕಟಿರೇಫದ ಬಳಕೆ 
ಇದೆ. ಸುಂದರಾಕ್ಷರ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ... 
ವ್ಳ | ವರಸತ್ಯಂ ಶತದುಂದುಭಾಬ್ಜದ ಸಭಾದ್ರಾ ಪೂರ್ವದ ದ್ವಾದಶೀ 
ಬರೆ ಹೇಮಾದ್ರಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ಪಾರ್ಶ್ವರ ಲಸತ್‌ ಶ್ರೀಪಾದಮೂಲಾಗ್ರದೊಳ್‌ 
ದುರಿತಾರಾತಿ ವಿನಾಶ ನೇಮಿಜಿನ ಷೌರಾಣಂ ಜಗತ್ಪಾವನಂ 
ಬರಸಲ್‌ ಸದ್ಗುಣಿ ಪದ್ಮರಾಜನಿದು ಪೂರ್ಣಂ ನೇಮಿಚಂದ್ರಾಖ್ಯನಿಂ | 
ಶ್ರೀರಸ್ತು ॥ ಅತ್ಯಂತಾದರದಿಂ ಶುಭ 
ಚಿತ್ತಂ ಮಲೆಯೂರ ಪದ್ಮರಾಜ ಲಿಖಿಸೆಂ 
ದಿತ್ತಡೆ ತ್ರಿಕದಂಬ ಪುರಾ 
ಗ ಶ್ರಿತ್ಯಂ ಗುಣಿ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ನಾನಿದ ಬರೆದೆಂ ॥ 
ಜಯಬಲ ನಾರಾಯಣ ನುತ 
ಜಯನಿರುಪಮ ನಿತ್ಯಸೌಖ್ಯ ನಿರ್ಮಲ ಚರಿತಾ 
ಜಯ ತ್ರಿಭುನನ ಪೂರ್ಣ್ಜ್ಸಚಂದ್ರಾ 
ಜಯಜಂ ಗುಣರುಂದ್ರಂ ಸಾಂದ್ರ ನೇಮಿಜಿನೇಂದ್ರಾ || 
ಏತತ್ಪದ್ಯತ್ರಯಂ ದೇವಚಂದ್ರಕೃತಂ ಟು ಜ್‌ | 
ಗ್ರಂಥಪ್ರಮಾಣ ೯೦೦೦ ಎಂದಿದೆ ॥ 


ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಯ್ಸಳರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬ ಕೃತಿ ಇದೆ. 


ನೈಷಧಹೀಕೆ ೨೯೫ 


199 
ಕೆ. ೧೦೬ ನೈ.ಸಧಹೀಕೆ ಶ್ಲೋಕ, ದೀಕು 
ಬತ್ತಿ 0 ೧೩ ಕರ್ಣಸಾರ್ಯ ಸು.೧೧೪೦ 
ಷ್ನಿ೧_೬೬ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ೫೨ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಪಂಡಿತಃ ನಿಪುಣ ನಾ....ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ದಶತಃ ಕಚ್ಚಿತಂ ಯಿಕ್ಸಂತಾ... 
೫ ೫ ೫ (೩೯ನೆಯ ಪತ್ರ) ರೋಮರೇಖಯಾ | ರೋಮರಾಜಿಯಿಂದ | 
ಪ್ರವಿಭಜ್ಯ | ವಿಂಗಡಿಶಿ | ಕೃತಸೀಮ್ನಿ | ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ | 
ರಜ್ಯತಃ ಗ. ಕ್ಕು 


90ತಿಕರೈರ ಗಾಧ ತಾಂ। 
ಸ್ಮರಯಾವನಜೋ॥ ಖಲು ದ್ವಯೋಃ ಪ್ಲವಕುಂಭೌ ಭವತಃ ಕುಚಾವುಭೌ ॥| 
ಕಾಂತಿಕಕೈಃ ಕಾಂತಿಗಳೆಂ ..........ನರದತನವನು | ಗಮಿತೆ ಯೇರಿಸಲು 
ಪಡುತಂ ಯಿದ್ಧಂತಾ | ತದ್ವಪುಷಿ ಆ ದಮಯಂತಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ | ಪ್ರಸ 
ರ್ಪತೋಃ....... ರಡಾಗಿದ್ದಂತಾ | ಸ್ಮರಯೌವನಯೋರಪಿ. 


ಅಂತ್ಯ: (೬೫ನೆಯ ಪತ್ರ) ಅನುಭವತಿ ಸ ಸಾ ಫೈತಾಚೀಮುಖಾಭಿಃ 
ನ ಸಹಸಚರೀಜಭಿಃ ಜಾದೊಾೊಜೊಯಿ 8 ತ್ರಃ | 
ಇತಿ ಮತಿರುದಯಾಸೀತ್‌ ಪಕ್ಸಿಣಃ ಪ್ರೇಕ್ಸ್ಯ ಭೈವಿರಾಂ 
ವಿವನಿನಭುವಿ ಸಖೀಭಿಃ ಸಾರ್ಧಮಾಬದ್ಧ ಖೇಲಾಂ | 


ವಿನಿನಭುನಿ | ವನಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ | ಸಖೀಭಿಃ | ಸಂಗಾತಿಗಳಿಂದ | ಸಾರ್ಧಂ | 
ಕೂಡಿಕೊಂಡು ! ಆಬದ್ಧಖೇಲಾಂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಿ ೇಡೆಯನ್ನುಳ್ಳಂಥಾ 
ಭೈೈಮಿನಾಂ | ದಮಯಂತಿಯನು |ಪ್ರೇಕ್ಸ್ಯ! ಸೋಡಿ | ಪಕ್ಷಿಣಃ | ಹಂಸಕ್ಕೆ 
ಹು ಶಚೀ | ಆ ಇಂದ್ರಾಣಿಯು ! ಫತಾಚೀ ಗ! ಫೈತಾಚೀ 
ಮೊದಲಾಗಿರುವಂಥಾ | ಸಹೆಚರೀಬಿಸ್ಸ ಚ | ಸಂಗಾತಿಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿ 
ಕೊಂಡು ೫ ೫ (೬೬ನೆಯ ಪತ್ರ) | ೧೧೦ | ಯಿತಿ ನೈಷಧೀಯೆ ಮಹಾ 
ಕಾವ್ಯೆ ( ದ್ವಿತೀಯ... ೫% ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ ಪುತ್ರ ಕಬ ತಿಮ್ಮರಾಯ 


ಭತಥ "ಹಸ್ತೇನ ಲಿಖಿತಂ ಕೃತಂ. 
ಧಿಷಯ: ನಳದಮಯಂತಿಯರ ಕಥೆ. 


ತಿ. ನಂದಿನಾಗರಿ ಲಿಪಿ. ೩೧-೩೯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ವರೆಗಿನ 
ಪತ್ರಗಳು ಮುರಿದು ಒದೊಂದು ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ ೩೧ನೆಯ 


೨೯೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಪತ್ರದ ಆದಿಯನ್ನು ಬರೆದು ೩೯ನೆಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರೆದಿದೆ. 
ಇದರಂತೆಯೇ ೬೬ನೆಯ ಪತ್ರದ ಒಂದು ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ 
೬೫ ನೇ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ೬೬ರ ಕೊನೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. 
೩೯-೪೦ ನೆಯ ಪತ್ರಗಳು ಮುಡಿದಿವೆ. ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಗರಿಗಳ ಅಂಚು 


ಮರಿದಿದೆ. 
800 
ಕೆ. ೨೩೨ ನೋಂಪಿಯ ಕಥೆಗಳು ಗದ್ಯ 
೧೬.೭೨7 ? ? 
೪೩ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೭೭ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ; ಶ್ರೀವರ್ದ್ಹಮಾನ ಜಿನನಂ 
ಗಾನತನಾಗೊಲಿದು ಭಕ್ತಿಇಂ ವಿರಚಿಸುವೆಂ 
ಭೂಜನ ನೋಂಪಿ ವಿದಾನದ 
ಪಾವನತರಮೆನಿನ ಸಪ್ತಜ್ಯೋತಿಯ ಕಥಯಂ 

ಅಜಿಂತೆಂದೊಡೆ : ಜಂಬುದ್ವೀಪದ ಭರತಕ್ಷೇತ್ರದೊಳು ಮಗಜಿ ಎಂಬುದು 

ನಾಡು | ರಾಜಗ್ರುಹಮೆಂಬುದು ಪೊಳಲೂ | ಅದನಾಳ್ತ್ವಂ | ಶ್ರೇಣಿಕ 
ಮಹಾರಾಜ ಆತನ ಪಟ್ಟಿ ದರಸಿ ಜೇಳಿಠಿ.. ಮಹಾದೇವಿ ಎಂಬಳಂತ 
ರಿರ್ವ್ವರುಂ 


ಅಂತ್ಯ : ಬಳಿಕೃಖಿಳಕರ್ಮ ವಿಮುಕ್ತಕೆನಿಪ್ಟರುದ್ದಮಾಂಜಲಿಯ ' ವಿದಾನಮಂ 
ಬಿಡದೆ. ಮಾಡಿದ ಭವ್ಯಜನಂಗಳೆಲ್ಲರುಂ || ಯಿಂತಿದನತ್ಯಾನಂದದೆ 
ನೋತವನರುಂ ವಕಿವ ಕೇಳ ಭಾಜಿಸುವವರುಂ ಸಂತತವದ್ಭುದಯ ಶ್ರೀ 
ಕಾಂತೆಗೆ ' ಪತಿಯಪ್ಪರಮಳಭೋದರೆನಿಪ್ಟರೂ | ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ॥ 


ವಿಷಯ : ಜೈನರ ನೋಂಪಿಯ ಕಥೆಗಳು. 


ವಿಶೇಷ : ಶಿಥಿಲ ಗರಿಗಳ ಅಂಚುಗಳು ಮುಂಿದಿವೆ. ಕ್ರಮಾಂಕ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. 
ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ. “ ಸಾವ್ವರಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಭಾದ್ರ ಶುದ ೧ ರಲ್ಲು 
ಬಲ್ಲಾಳಪುರದ ಬಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪ್ರ ಭತೀರ್ತೃಕರ ಚರಣ. ಸಂನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 
ದೊಡಶಾಮಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸೇನದೇವರು ನೋಂಪಿಕತೆಯ ಬರದು ಕೊಟ್ಟರು 


ನೋಂಪಿಯೆ ಕಥೆಗಳು ೨೯೭ 


ವರ್ದ್ವತಾಂ ಜಿನಸಾಸನಂ?. ಇದೇ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಾನುಸ್ರೇಕ್ಷೆ, ಧರ್ಮ 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೆಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


801 
ಕೆ.ಬಿ. ೨೫೨ ನೋಂಪಿಯ ಕಥೆಗಳು ಪದ್ಯ, ಗದ್ಮ 
೮1೬.೭ 9 9 
೧.೩೧ ಪತ್ರ ೨೩ ಪಂಕ್ತಿ ೨೭ ಅಕ್ಬರ 
ಆದಿ: ಅನಂತ ತೀರ್ಥೇಶ್ವರನ ನೋಂಪಿ. 


ಕಂದ | ಶ್ರೀಮದನಂತ ಚತುಪ್ಪೆಯ 


ಅಂತ್ಯ ಹ 


ನಿಷಯ 


ದಾಮಂ ಶಾಶ್ವಿತ ಸುಖಾಂಮ್ರುತಾಂಬುಧಿ ನಮಗಂ 
ಪ್ರೇಮದೊಳನಂತ ಸುಖಮಂ 
ಕಾಮಹರಂಮಾಳ್ಕನಿಂತ ತೀರ್ತಾದೀಶಂ | 
ಅನಂತನೀರ್ಯ್ಯಮನಂತ ಸೌಖ್ಯತ್ವಮನಂತ ದರ್ಶನಂ 
ಬಿಭರ್ತೆಯೋನಂತ ಚತುಪ್ಪಯಂ ವಿಭುಃ 
ಸನೋಸ್ತು ಶಾಂತ್ರಿಭ್ಯವದು;ಖಶಾಂತಯೆ || 

ಯೀ ಜಂಬೂದ್ವೀಪದೊಳಭಿ 

ರಾಜಿಪುದಾ ಮಗದ ವಿಷಯಮದರೊಳಗೆಸೆವಾ 
ರಾಜಗ್ರುಹ ನಗರದಧಿಪಂ 

ರಾಜಿಸುಗುಂ ಶ್ರೇಣಿಕಂ ಮಹಾಮಂಡಳಿಕಂ || 


ಧರೆಯೊಳು ಚಂದ್ರನ ಷಸ್ಟಿಯ 

ವರ ನೋಂಪಿಯನೋವಿದು ನೋಂಪ ನೋನಿಪವರ್ಗಭರ್ವ 

ರ್ಗುರುತರ ದುರಿತಾಹಾರಂ 

ದೊರೆಕೊಳ್ಳುಂ ಸಕಲಸೌಖ್ಯಮುಂ ಪರಮಪದಂ ॥| 
ಯಿಂತೆಸವೀಕಥೆಯಂ ಭುವ 

ನಾಂತರದೊಳು ಪೇಳ್ತ ಕೇಳ್ವರ್ಗೆ ಭವ್ಯರ್ಗೆ 

ಸಂತತ ಮುಕ್ತಿಶ್ರೀಯನ 

ನಂತ ಗುಣಾಂಬೋಧಿಚಂದ್ರನಾಥಂ ಕುಡುಗಂ | 

ಅಂತು ಚಂದ್ರನಾಥ ದರ್ಶನ ನೋಂಪಿ ಸಮಾಫ್ರಿ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ! 


ಜೈನನೋಂಪಿಯ ಕಥೆಗಳು.' 


ಸ 


೨೯೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿಶೇಷ : ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ತೀರ್ಥೇಶ್ವರ ನೋಂಪಿ, ಆದಿತ್ಯವಾರದ ನೋಂಪಿ, ಸಪ್ತ 
ಜ್ಯೋತಿಯ ನೋಂಸ್ಕಿ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಜರೆಯ ನೋಂಪ್ಕಿ, ನಾಗರಪಂಚಮಿ 
ಜ್‌? ಕಲ್ಪಕುಜದ ನೋಂಪಿ, ಶಿವರಾತ್ರೆ ನೋಂಪಿ, ಕರ್ಮಹರಾಷ್ಟಮಿ 
ನೋಂಪಿ, ಬದನ ಷಷ್ಟಿ ನೋಂಪಿ ಮೊದಲಾದ ಕ ಬ 
ಕಥೆಗಳಿವೆ ಮೋಡಿ ಸ ಕ್ಸ, 


802 
ಕೆ೨೭೧/೧ ಸಂಚಕಲಶ ದೀಶ್ಲಾವಿಧಿ ಗದ್ಯ 
೮.೭')ೀ೧.೪% ? ? 
೧.೧೪ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ತಿ ೪೦ ಅಕ್ಬರ 
ಆದಿ: ಶ್ರೀ......ಪಂಚೃಕಳಸ ದೀಕ್ಸ ಮಡುವ ಕ್ರಮಾ॥ ಶಿ ಶ್ರೀಗುರುವಿನಿಂದ್ಬಾ ದಾ 


ಚ 
ಸ್‌ ಚಿತ್ಪುರುಶಯೆಂ "ನ್ನಿಮಃ ತತ್ಪು ರುಶವ ಹ್ಗು ಆಘೋರವಕ್ರ 


ಯೆನ್ನಮ; | ಜ್ಯ ವಕ್ರ ಯನ್ನ ಮಃ। ರಾಜನ್ನ ಮಃ | ಓಂ ವಾಮದೇವ 
ಯೆಂತ್ನ ಮಃ ೫ ೫ ಜ್‌ ಪಂಚ್ಚನ ಸಲಂಗ್ಗಳಾ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರದಿಂದಲಿ | 
ಕಳಸಪಾ ಪ್ಸೆವಂ ಮ್ಮಾ ಒಡುವದೂ 1] 


ಅಂತ್ಯ: ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕದರಸನ ಪದದಿ ಬಸವಂಣ | ಉದಯಸ ಸಮಾನ 
ವೆಂಬೆರಡಳಿದು ಸ ಕ್ವಯವಾಯ | ಚದುರ ವೇದಾದಿ ಶಿವಶರಣ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು 
ಮುದದಿಂದ ಗರುಸಂಗ 'ಮೇಶ್ವರನ ಪೂಜಿಸಲು | ವಿಧಿಯ ಭವಂಗಳನು! 
ಕಂಡ್ರಿಸುತ ತಂನ್ನ | ಹೈ ್ತ್ರಿದಯಕಮಲದೊಳಿಟ್ಟು ರಕ್ಸಿಸನು 

ವನೂ ॥ ೯ ॥ ಶೀ ಶ್ರೀಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ : ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತ ದೀಕ್ಷಾವಿಧಿ. 


ನಿಶೇಷ: ಈ ಕೃತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ೧೮ನೇ ಪತ್ರದ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳಿವೆ. 


ಬಳಿಕ ೩ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಸವ ಚರಿತ್ರೆ, ಗುರುರಗಳೆ ಎಂಬ ಗ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 
ಕೆಲವು ಗರಿಗಳನ್ನು. ಹುಳು ಹೊಡೆದಿದೆ. 


803 
ಜೆ.ಎ ೨೧೫ ತ 
೧೫/೨ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ತೋತ್ರೆ ಶ್ಲೋಕ, ಟೀಕು 
೧೨,೯1 . ೮% ಆಶಾಧರಸೂರಿ ? 


೧.೨೪ ಪತ್ರ ೨೨ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಬರ 


ಪಂಚಗುರುಸ್ತೋತ್ರಂ ೨೯೯ 


ಆದಿ: ಅರ್ಹತೆಸ್ತೋತ್ರ! 

ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣನಾಥಾಯ ಸಂಚಿತಾಫೆ ವಿನಾಶಿನೆ । 
ಪಂಚಮಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರಾಯ ಜಿನೇಂದ್ರಾಯ ನಮೋನಮಃ | 

ಅರ್ಹತ್ಪರವೆ ಶ್ವ ಟು ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಂಗಳಿಂ ಸ್ತುತಿಸಲಿಜ್ಜೆ ಕೈಯನುಳ್ಳ ಆಶಾ 
ಜ್‌ ಮೊದಲೊಳು ಗರ್ಭಾವತರಣ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂ ಗ? 
ದಪರು | ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಮೆಯೊಳು ಪಂಚಕಲ್ಯಾ ್ಯಣಂಗಳನಾರೋಪಿಸ 
ಲಿಜೆ ಶೈಸುವ ಆಶಾಧರರು ಮೊದಲೊಳು ತ ಕಲ್ಯಾಣಮನಾ 
ಕೋಸಿಸಿದಷರು. 


ಅಂತ್ಯ : ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊಜಮಡುವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಛಿಂಗಭಿಮುಖವಾಗಿ ಪೋಗು 

ತಿರ್ಪ ಪಥಿಕರುಗಳನು ಬ ಇಶಾರ ತತ ತೈರನುಂ ದಯಾರ್ದ್ರ 
ಹೃದಯನುಮಪ್ಪ ಪುರುಷಂ ಆ ಸ ಆ ಅರಣ್ಯದಿಂದ 
ಪೊಜಮಡುವ ಮಾರ್ಗವನೂ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಇಚ್ಛ್ಛೈಸುವನು ಸ್ರ 
ವಚನಮನಿಲ್ಲಿ ಅರಿಪುಉದು.... ಇಂತು ಅರ್ಹಸ್ತೋತ್ರದ ಕರ್ಣಾಟ 


ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಸಮಾಪ್ತಂ. 


ಎ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆಯೂ, ಮತ್ತೆ 
ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಸ್ತೊ ೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸವೂ ಇವೆ. ಶಕಟರೇಫ 
ಪ ಇತಃ 'ಇದೆ: ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಸ್ತೋತ್ರ ನಿದೆ. 24-1-1908 

ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದೆ. 


804 
ಕೆ.ಎ. ೨೮೪/೧೨ ಪೆಂ ಚೆಗುರುಸ್ತೋತ್ರೆಂ ಕೆಂದ 
೧೨.೯%(೮.೨% ? ? 
೧ ಪತ್ರ ೨೦ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆಡಿ: ಪಂಚಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಂ. 
ಶ್ರೀಕರಮಭೀಷ್ಟ ಸಕಲಸು 
ಖಾಕರಮಸವರ್ಗ್ಗಕಾರಣಂ ಭವಹರಣಂ 
ಲೋಕಹಿತಂ ಮನ್ಮನದೊಳ 
ಗೇಕಾಗ್ರದಿ ನಿಲೈ ನಿರುಪಮಂ ಪಂಚಪದಂ ॥೧॥ 


೩೦೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅಂತ್ಯ : ಸಾರಂಗಳ್‌ ಪಂಚ ನಮ 
ಸ್ಟಾರಂಗಳ್‌ ಸಕಲಭವ್ಯಜನ ಹೃದಯಾಲಂ 
ಕಾರಂಗಳ್‌ ಶ್ರುತಲಕ್ಷಿ ಸೆ 
ಹಾರಂಗಳ್‌ ಮುಕ್ತಿಸುಖವ ನೆನೆನರ್ಗಕ್ಕೆ (೧॥ 


ನಿಷಯ : ಜೈನ ಸ್ತುತಿ. 


ನಿಶೇಷ : ಪತ್ರದ ಒಂದುಕಡೆ ಬರೆದಿದೆ. ಶಕಟಕೇಫ ಸ ರ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀತಿ 
ರಸಾಯನಂ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ೧೧ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


808 
ಕೆ, ೪೨೦ ಪೆಂಚಿತಂತ್ರೆ ಗದ್ಯ 
೧೬.೪೧.೫1 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ೧೯ನೇ ಶತಕ 
೧-೧೨೪ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ೬೩ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಸಂಚತಂತ್ರೀಯಂಬ ಗ ಗ್ರಂಥವಂನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುವ 
ಕ್ರಮವೆಂತೆಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವಿದ್ಯೊ ೇತಮಾನವಾದ 
ಮಹಿತಮಹಿಳಾರೋಪ್ಯ ವೆಂಬ ಪಟ್ಟಿ ಣದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಲಕ ಕೃಣಾಲಕ್ಷಿತನಾಗಿ 
ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಕಿರೀಟಿರೋಟ ಶಾಣೊಲ್ಲೀಢಿತ ಪಾದಪದ್ಮನಾದ ಸುದರ್ಶನ 
ನೆಂಬ ರಾಯನು ಧರ್ಮದಿಂ ಪ್ರ ಜಾಪಾಲನದಿಂದಿರುತಿರಲೂ ನೀತಿಯಂ 
ತಪ್ಪದೆ ಜನರಂಜನೆಯಂ ಮಾಡಿ ಸುಖದಿಂದ ಯಿರುತ್ತಿ ದ್ಹನೂ | 


ಅಂತ್ಯ: ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಚಮತ್ಕಾರ ಸೂಚಕಗಳಾದ ಯಾ ಐದು ತಂತ್ರಗಳ 

ಕಥೆಗಳಂನ್ನು ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮನ ಮುಖಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ರಾಜಪುತ್ರರುಗಳು 

ಅನೇಕ ನೀತಿಮಾರ್ಗ ವಿಶಾರದರಾ ಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ವುಳ್ಳ ವರಾಗಿ ವಿವೇಕ 

ಜು ಯಿರುತ್ತಿರಲು ಅವರ ಇಿಹೂತೆ ಸ ರಾಯನು 

ಸ್ಣುಶರ್ಮನಂ ಕರಶಿ ಆವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳಂ ಕೊಟ್ಟು 

ಪುತ್ತ ಜು ಸಮೇತನಾಗಿ ಸುಖದಿಂದ ರಾಜ್ಯವಂ ಸರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿ ದ್ಪ ನೂ 
ಯಂಬನ್ಲಿಗೆ ಸಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆ ಸಮಾಫ್ರ ಜಿ ಮಹಾಶ್ರೀ. 


ನಿಷಯ: ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕೀತಿಬೋಧಕ ಕಥೆಗಳು 


ಪಂಚತಂತ್ರ ಕ್ನ೦೧ 


ವಿಶೇಷೆ: ಗರಿಗಳು ಅಲ್ಲಶ್ಲಿ ಹುಳುಗಳಿಂದ ಕೊಕೆಯಲ್ಪ ಟ್ಪ್ಟ ವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 
ಶ್ಲೊ ೇಕಗಳೂ ಮತ್ತು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಬೀಕು ಇದೆ. ಬು ಅಕ್ಬರ. ಜಿ. ಬಿ. ಆ೫ 


ನೇ. ಪ್ರತಿಯ ಹೋಲಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಕತ್ನ ರ್ಸ್ರ್ರವು ಕೃಷ್ಣ ರಾಜನೆಂದು 
ಹೇಳಬಹುದು, 
8060 
ಕೆ. ಬಿ. ೮೫ ಪಂಚೆತಂತ್ರ ಗದ್ಯ 
೬.೭1% ೬ ೬.೪" ಕೃಷ್ಣರಾಜ ೧೯ನೇ ಶತಕ 
೨.೧೫೩ ಪತ್ರ ೧೮ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ : ವಿಸೃಸ್ಟವದನ ವಿಧೃತ ಕುಶಾಂಕುಶ ಸಿಕೃತ್ತಾರಿ ರಾಜ ನೃರುಧಿ ರಾಧಾ 
ರಾಂಚಿತ ನಿಜಧಾರ ಕುಠಾರ ಶರಣಾಗತಾ ಭಯಂಕರ ಮಕರದೀನ 
ಜಾನಾರ್ತಿತತಿಭೇಚ್ಛಿನ್ನತ್ಸ ತದುರ್ದಾಂತರಿಪುಮರ್ದನಾರಂಭ ಸರಭಸಶರಭ 
ಪ್ರಮುಖ ನಿಖಿಲ ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕಂಠೀರವ ಸಾರ್ವ 
ಭೌಮರು ಬಾಲಹಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಪಂಚತಂತ್ರಿಯೆಂಬ ಗ್ರಂಥವಂನು 

| ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುವ ಕ್ರಮವೆಂತೆಂದರೆ ಸಮಸ್ತೆ ಭೂ 

1 ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯೆ ನಿದ್ಯೋತಮಾನವಾದ ಮಹಿತಮಹಿಳಾರೋಪ್ಯವೆಂಬ 
ಪಟ್ಟಿ ಣದಲ್ಲಿ ಸೆಕಲ ಲಕ್ಷಣಾ ಲಕ್ಷಿತನಾಗಿ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಕಿರೀಟ ಕೋಹೀ 
ಶರತೆಂಬಾಲೀಡಿತೆ ವ್‌ ಪದ್ಮನಾದ್ಧ ಸುದರ್ಶನನೆಂಬ ರಾಯನು ಧರ್ಮದಿಂ 
ಪ್ರಜಾಪಾಲನದಿಂದಿರುತ್ತಿರಲೂ | 


ಅಂತ್ಯ: ಅವರ ತಂದೆಯಾದ ಸುದರ್ಶನನೆಂಬ ರಾಯನ ಆ ಷ್ಣುಶರ್ಮನಂ ಕರಸಿ 
ಅವನಿಗೆ ಜೇಕಾದ ಯಿಷ್ಟಾರ್ಥಗಳಂ ಕೊಟ್ಟು ಪುತ್ರಮಿತ್ರ ಸಮೇತನಾಗಿ 

ಸುಖದಿಂದಾ ರಾಜ್ಯವಂ ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿದನೂ ಯಲಿಗೆ ಪಂಚತಂತ್ರ 
ಸಮಾಪ್ತ || ಇಂತು ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಪ್ರತಾಪ 
ವೀರನರಪತಿ ಬಿರುದೆಂತೆಂಬರಗಂಡ ೫ ೫ ೫೬ ಕಂಠೀರವಾದ್ಯಾನೇಕ 
ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾರ್ರಭೌಮರವರಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ 
ಸಂಚತಂತ್ರಿ ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀರಾಮ. 


ನಳನಾಮ ಸಂವತ್ಪರದ ಶ್ರಾವಣ ಶ್ಹು೧ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲು ಖದೀಂ ಮುನ 
ನಾರಣಪ್ಪ ನವರ ಮಗ ಆಗರದ ರಾಮಪ್ಪ ನವರು ವೆಂಕಟರಮ ಣೈಯ 
ಸಹಾ ಒಲ ಕಡಬದ ವೆಂಕಟಸ ಸುಬ್ಛೈ ಬವಗ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವಾಗಿ 
ಕೊಟ್ಟು ಯಿಥೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನರಬ್ರ ಹ್ಮಣೆ ನಮೆ! 


ಕಿ೦೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 
ನಿಷಯ: ಪಂಚತಂತ್ರದ ನೀತಿಬೋಧಕ ಕಥೆಗಳು, 


ನಿಶೇಷ: ಗ್ರಂಥವು ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. : ಕಾಗದವು ತೆಳು 
ವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳೂ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ: ಟೀಕೆಯೂ 


ಇವೆ. 
807 
ಕೆ. ೪೭೩೩ ಪಂಚತಂತ್ರ ಗದ್ಯ 
೧೪.೧'(೧-೩% ? ? 
೨.೧೪೪ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ತಿ -೭೦ ಅಕ್ಷೆರ 


ಆದಿ: ಹ್ಯಾಗೆ ಗಮನಕಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಿದ್ದಾನೊ | ಹಾಗೆ ಯಿರಬೇಕೂ! ಆಪತ್ತು 
ಬಂದಾಗ ಧ್ಭೈ ರ್ಯವಿರಬೇಕೂ | ಐಶ್ವ ರ್ಯ ಬಂ... ಧಾನವಿರಬೇಕೂ | ಆಸ್ತಾನ 
ದಲ್ಲಿ | ನ ಸಂನ್ಮತವಾದ 8 | ರಣಾಗ್ರದಲ್ಲಿ | 
ಸಾಹಸವಿರಬೇಕೂ। ಕೀ ರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಪುರುಷನಾಗಿಯಿರಬೇಕೂ!। ಯಿದೀಗ 
ಉತ್ತಮಗುಣಂಗಳೂ | 


ಅಂತ್ಯ: ಯಾ ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಆನೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ. | . ಮೆರವಣಿ 
ಗೆಯಂ ಮಾಡಿಸೇ | ಯಿತ್ತಲಾಯಾಕುರ್ರು ಸಹಿತಾ | ರಾಜ್ಯವನಾಳಿ 
ಕೊಂದ್ಹುರೂ | ಯಿತಿ ಸಾರಸಂಗ್ರಹೇ |! ಪಂಚತಂತ್ರಯೋಗೋ ನಾಮ 
ಸರಿಯಾಯಃ ಕಾರ್ಯತ್ವ ತಂತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


ವಿಕ್ರಮನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಕಾರ್ತೀಕ ಬ ೧೩ ವರಿಗೆ | ಬರದಂಥಾ ಪಂಚ 
ತಂತ್ರ ಮಿತ್ರಜೇದ" ತಂತ್ರ ೧ ಸುವರ್ಲಾಭ ತಂತ್ರ ೧ ಸಂದಿ ವಿಗ್ರಹತಂತ್ರ 
೧ ಲಬ್ಧನಾಶ ತಂತ್ರ ೧ ಕಾರ್ಯ್ಯ್ಯತ್ವತಂತ್ರ ೧ ಆಂತ್ತು.. ತ್ರ ೫ ಟು 
ಯಿರುವ ವಾಲೆ ೧೪೪ ಕ್ಸ ಸಂಪೂರ್ನಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ : ಪಂಚತಂತ್ರದ ನೀತಿಬೋಧಕ ಕಥೆಗಳು. 


ವಿಶೇಷ: ಅಸಮಗ್ರ. ಮೊದಲ ಗರಿಯಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳು ಮುರಿದು ತುಂಡಾಗಿವೆ- 
ತ್ರು ಓ 


ರ 


ಪಂ ಚತಂತ್ರ ತಿ೦ತ್ಕಿ 


808 
ಕೆ. ಬಿ, ೬/೧ ಪಂಚಿತಂತ್ರ ಗದ್ಯ 
೯.೭1 ೀ೭,೮% ) ? 
೯.೬೯ ಪತ್ರ ತಿ ಪಂಕ್ತಿ ೨೬ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ...ನ್ನೂ ಕೇಳಿವು.. ದೈರ್ಯದಿಂದಾಯಿರಲೂ | ಆಯಿಲಿಗಳು | ಮಂಗಳ 


ಗಳಂ ಕೊರದು ಕಟ್ಟು... ೪ | ಗಜವಂನ್ನು ಯೆಬ್ಬಿಸಲಾಗಿ | ಆ ಆನೆ 
ಸಂತೋಷಧಿಂದಾ | ಯಿಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ವನಾಂತ್ತರಕ್ಕೆ....... ಆ ಯಿಲಿಗಳು 
ತ್ತಂಮ್ಮ ತ್ತಂಮ್ಮ | ಸ್ತಾನಂಗಳಿಗೆ ಪೋದುವೂ | 


ಅಂತ್ಯ: ವಂದೂ ಕಾರ್ಯವಂ ಮಾಡಬ್ಯಾಡ ಯಂದ್ರೂ ಹೇಳಿಯಿ ಕರ್ತರೋ | 
ಸುಖದಲ್ಲಿ ಯಿರ್ದಾರೂ | ಯಂಧೂ ವಿಸ್ಣುಶರ್ಮನೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ)ಂಹ್ಮೆ 
ನೂ | ಮೂವರೂ ಕುಮಾರರುಗಳಿಗೇ ಪೇಳಿದನೂ ಅಸಂಪ್ರಕ್ಬುತುರಿತ್ತ 
ಮೆಂಬ್ಬಾ ಐದನೆ ತ್ತಂತ್ರ ಕಾಂ ಮಂಗಳಾ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 
೫ ೫ 5 ೫ 
ವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಾ ! ಆಶ್ವೀಜ ಶು ೯ ಬ್ರಹಸ್ಸತಿವಾರ ಹಗಲು ೭ 
ಗಳಿಗೆ ವಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಚತ್ತಂತ್ರ ಸಂಪೂರ್ನ ಮಂಗಳಾ ಮಹಾ ಶ್ರೀ..- 


ವಿಷಯ: ಪಂಚತಂತ್ರದ ನೀತಿಬೋಧಕ ಕಥೆಗಳು, 


ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಳು ಹೊಡೆದಿದೆ, ಮೋಡಿ ಬರಹ. ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 
ಬತ್ತೀಸ ಪುತ್ತಳೀ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತಿಯಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನ ಆದಿ 
ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ೧ ರಿಂದ ೯ರ ವರೆಗಿನ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 


ಬರೆದಿದೆ, 

809 
ಕೆ. ಎ, ೧೭೩/೭ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆ ಶ್ಲೋಕ, ಟೀಕು 
೧೧.೧ ೬ ೭.೪” ? ? 
೬೪.೧೪೭ ಪತ್ರ ೪ ಪಂಕ್ತಿ ೨೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ಶಿನರಾಮಯೋಗಿಬಾಲಗುರುವೇ ನಮಃ| ರಾಕ್ಷ ಕ್ಸಸನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ 
ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ೧೨ ಶುಕ್ರವಾರದಲ್ಲೂ ಪೀಲುಖಾನೆ ಚವುದ್ರಿ ಮರಿಯಪ್ಪ 


ಕ್ಲಿ೦೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನವರ ಕೊಮಾರನಾದ ಬಚ್ಚಂಣನವರ ಧರ್ಮಪತ್ತಿಯಾದ ಕೆಂಪಂಮ 
ನವರ ಕೊಮಾರ ದೊಡಂಣನವರಿಗೆ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆ ಬರೆವುದಕ್ಕೆ 
ಶುಭಮಸ್ತು | 
ನಿದ್ಯಾನೀತಿ ಸಂಗ್ರಾಹೇ ವಿಷ್ಣುಶರ್ಮಸ್ಯ ಕೃತಂ | ಪಂಚತಂತ್ರಕೋ ನಾಮಾ 
ಪೀಠಿಕಾಯೋಗೋ ನಾಮ ಪ್ರಥಮ ತ್ರಿತೀಯ ಮಂತ್ರಭೇದ ಶಂತ್ರಮಂ 
ಪೇಳ ಪೆನ್‌ | 
ಗ್ರಂಥಾ ವಿಸ್ತಾರಾ ಭಿರುಣಾಂ ಬಾಲಾನಾಂ ಮಂದಕೇತಸಾ | 
ಬುಧಾಯಾಂ ಪಂಚತಂತ್ರಾಂತೆ ಯಿದಂ ಸಂಗಸೇಪ್ಯಲಿಖ್ಯತೆ || 
ಬೀಕು| ಬಾಲರಾಗಿ ಆರಿತು ಅರಿಯದವರುಗಳಿಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ವಿದ್ಯಂಗಳು 
ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಮೂರ್ಬರಾಗಿ ಯಿದ್ದವರಿಗೆ ನೀತಿಮಾರ್ಗಂಗಳ 
ನರಿಯದೋಸ್ಕರ ಯಾ ಪಂಚತಂತ್ರಮಂ ನಿರ್ಮಿಶ ಪೇಳ್ದೆ ನದೆಂತೆಂದಡೆ, 


ಅಂತ್ಯ : ಯಿಂತೆಂಬ ನೀತಿಯುಂಬಾಗಿ ಚಿರಕಾಲ ಪರಿಯಂತರಉ ರಾಜ್ಯವನಾಳುತ್ತ 
ಯಿದ್ದರೂ ಯಿತಿ ಪಂಚತಂತ್ರದೊಳಗಣ ಐದು ತಂತ್ರಉ ಸಮಾಪ್ತ್ರ 
ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ॥ 
ಸನ್‌ ೧೮೫೮ನೆ ಯಿಸವಿ ಮಾಹೆ ಅಗಟಂಬರು ತಾರೀಖು ೭ ಕ್ಸ ಸರಿಯಾದ 
ಕಾಳಾಯುಕ್ತಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಬಾದ್ರಪತ ಬ ೩೦ ಗುರುವಾರದ 
ಹಗಲು ಯರಡುಗಂಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತು ಬಚ್ಚಂಣ್ಣನವರ ಧರ್ಮ 
ಪತ್ನಿಯಾದ ಕೆಂಸಮ್ಮುನವರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ವುತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ದೊಡಂಣನಿಗೆ 
ಹರಶಿ ಆಶೀರ್ವಾದೋಕ್ರಿಯಿಂದ ಪರಮಹಂಸರು ಬರದು ಕೊಟ್ಟಿ ಸಂಚ 
ತಂತ್ರದ ಕಥೆ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ॥ 


ನಿಷಯ : ಪಂಚತಂತ್ರದ ನೀತಿಬೋಧಕ ಕಥೆಗಳು. 


ವಿಶೇಷ : ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾನಂದಗಣೇಶ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚರಿತ್ರೆ, ಶಾರದಾಂ 
ಬಾಷ್ಟಕ, ವಿನಾಯಕಾಷ್ಟ ಕ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾಷ್ಟಕ 1 & 11, ಕಪೋತ 
ವಾಕ್ಯ, ಪಾರ್ವತಿ ಕೊರವಂಜಿ, ವಾಲಿಸುಗ್ರೀವರ ಕಾಳಗ ಕನ್ನಡಭಾರತ 
(ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗ) ಈ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಇವೆ. ಮೋಡಿ ಅಕ್ಸರ 


810 
ಜೆ. ೬೦೨/೨ ಪಂಚದೆಶಮುಹೂರ್ತೆ ಕೆಂದೆ 
೧೨.೫1 ೨1 ? ) 
೨೦_.೨೧ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂತಿ 


ಶ್ರ ೫೨ ಅಕ್ಷರ 


ಪಂಚದಶೀ (ಸದೀಕು) ಎ೦೫ 


ಆದಿ; ಪಂಚಾದಶಮುಹೊರ್ತಃ | ಕಂ/ 
ಯಿನನುದಯವಾಗೆ ರಾದ್ರಂ 
ಘೆನತರದಿಂ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಶ್ರೇತಜನುದಯಂ 
ಕನಕ:ಗೆ ಚಕ್ರವಾಕಂ 
ನಿರುತಂ ವೈರೋಚನಂಗೆ ಸೌಮ್ಯನೊಳುದಯಂ || 


ಅಂತ್ಯ: ಭಾಗ್ಯದರನೆಂಬ ಸಮಯದಿ 
ಭಾಗಿರತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದ ಸಗರಂ ಮತ್ತಾ 
ವಾಗಂ ಶೋಭನ ಸಂತತಿ 
ಬೇಗಂ ಬಗೆಗೊಳಲು ಶುಭದಮುಂನತಿಯಕ್ಕುಂ | ೧೫ | 
ಇತಿ ಸಂಚಾದಶಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾಪ್ತಾ ಮಂಗಲ ಮಹಾಶ್ರೀ| 


ನಿಷಯ ; ರಾದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಹದಿನ್ಫದು ಮುಹೂರ್ತಗಳ ಫಲ. 


ನಿಶೇಷ : ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಶ್ಲೋಕ 
ಗಳಿವೆ, ಬಳಿಕ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಔಷಧವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಎರಡು ಗರಿಗಳಿವೆ. 
ಆದರೆ ಈ ಗರಿಗಳ ಕ್ರಮಾಂಕ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಬೇರೆ 
ಕಟ್ಟಿನವಿರಬಹುದು. ಈ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬಿಕಲ್ಪ, ಬಿಂದುಲಕ್ಸಣ (ಸಂ) 
ಎಂಬ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 


81] 
ಕೆ.ಬಿ. ೧೯೪ ಪಂಚಿದಶೀ (ಸಟೀಕು) ಭಾಗ೧ ಶ್ಲೋಕ್ಕ ಟೀಕ್‌ 
೭.೪1) ೬.೨! ಸ ? 
೧.೨೨ತ್ತಿ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ವಿದ್ಯಾರಂಣ್ಯರು ವಿರಚಿಸಿದ ಪಂಚದಸಿ ಬರೆವುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು | 
೧ನೇ ಪ್ರಕರಣ | ತತ್ವವಿವೇಕ ॥ 
ನಮಃ ಶ್ರೀಶಂಕರಾನಂದ ಗುರುಪಾದಾಂಬುಜ ಜಂನ್ಮನೇ 
ಸವಿಲಾಸ ಮಹಾಮೋಹಗ್ರಾಹಗ್ರಾಸೈಕ ಕರ್ಮಣೇ | ೧॥ 

. ಜಗತ್ಸ್ರ್ರಪಂಚಸಹವರ್ತಮಾನ ಮೂಲಜ್ಞಾ ನವೆಂಬ ಮೋಸಳಿಯನ್ನು 
ಗ್ಪ್ರಾ ಸಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ಶಂಕರಾನಂದ ಗುರುಪಾದಕಮಲಕ್ಕೆ 
ನಮಸ್ಕಾರವೂ || 

20 


೦೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅಂತ್ಯ: ಶ್ಲೋಕ ॥ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾದೌ ತು ದ್ವೈತಾದರ್ಶನಹೇತುತಃ | 
ಸೈವಾಪರೋಕ್ಷೆನಿದ್ಯೇತಿ ಚೇತ್ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ತಥಾ ನ ಕಿಂ | ೧೮೫ | 


ಬೇಕು॥ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೈತವು ಅಗೋಚರವಾದ್ದರಿಂದ ಅದೇ 
ಅಪರೋಕ್ಸ ವಿದ್ಯಾ ಯಂದೊಡೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಾದರು ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿದ್ಯೆ 
ಯಾದೀತು॥ 


ಶ್ಲೋಕ ॥ ಆತ್ಮ ತತ್ವಂ ನ ಜಾನಾತಿ ಸುಪ್ತಾ ಯದಿ! ತ 


ನಿಷಯ ; ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ. 


ವಿಶೇಷ : ಇದು ಕೆ.ಬಿ. ೨೧೬ನೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪೂರ್ವಭಾಗ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ 
ಗಳ ಕರ್ತೃ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು. 
812 
ಕೆ.ಬಿ. ೨೧೬ ಪಂಚದಶೀ (ಸಹೀಕು) ಭಾಗ ೨ ಶ್ಲೋಕ, ಹೀಕು 
ತುಳ ಟ೨ ? ? 
೨೨೪.೪೫೧ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ದಾತ್ರಯಾ। ಆತ್ಮದೀರೇವ ವಿದ್ಯೇತಿವಾಚ್ಯಂ ನದ್ವೈತ ವಿಸ್ಮೃತಿ ||೧೮೬! 
ಬೀಕು|| ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತತ್ವವು ತಿಳಿಯದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿದ್ಯೆ 
ಯಲ್ಲಂದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾ ನವೇ ಅಪರೋಕ್ಷನಿದ್ಯೆ ಹೊರತು ದ್ವ್ಶೈತ ನಿಸ್ಕೃೃತಿ 
ಯಲ್ಲೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು || 
ಶ್ಲೋಕ॥ ವುಭಯಂ ಮಿಳಿತು ವಿದ್ಯಾ ಯದಿ ತರ್ಜ ಫೆಬಾ ದಯಃ। 
ಅರ್ಥವಿದ್ಯಾಭಾಜಿನಸ್ಯು ಸಕಲದ್ವೈತ ವಿಸ್ಮೃತೇ ॥ ೧೮೭ || 


ಅಂತ್ಯ : ಶ್ಲೋ|| ಪ್ರೀಯಾದ್ಧರಿಹಕೋನೇನ ಬ್ರಂಹ್ಮಾನಂದೇ ನಸರ್ವದಾ 
ಪೋಯಾಚ್ಚ ಪ್ರಾಣಿನಾ ಸರ್ವಾನ್‌ ಸ್ವಾಕ್ರಿತಾನ್‌ ಶುದ್ಧ 
ಮಾನಸಾನ್‌ || ೪೩ ॥ 
ಬೀಕು| ಯಾಮೇರಿಗೆ ಬ್ರಂಹ್ಮಾನಂದಾಖ್ಯ ಪ್ರ ಕರಣದ ಸಂಚಮಾದ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 
ವಿಷಯಾನಂದವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ತೂ ಯಾ ದ್ವಾರದಿಂದ ಬ್ರಂಹ್ಮಾನಂದ 
ದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಬೇಕು ॥ ಹರಿಹರರುಗಳು ಯಾ ಬ್ರಂಹ್ಮಾನಂದದಿಂದ 


ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿಗಳ ಬೊಲ್ಲಿ ಕ್ನಿ೦೭ 


ಪ್ರಸಂನರಾಗಿ ಸ್ವಾಶ್ರಿತರಾದ ಶುದ್ಧಮನಸ್ಸುಗಳುಳ್ಳ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು 
ಕಾಪಾಡಲೀ ॥ ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಕರಾಚಾರ್ಯರವರ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತ ವಿದ್ಯಾ 
ರಂಣ್ಯಯತಿಗಳು ಫಿರೂಪಿದ ಪಂಚದಸಿ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರಿೀ॥ 


ಶಿ 
ವಿಷಯ : ವೇದಾಂತವಿಚಾರ. 
ವಿಶೇಷ: ಇದು ಕೆ.ಬಿ. ೧೯೪ ನೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ 
ಗಳ ಕರ್ತ್ಮ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು. 


818 
ಕೆ. ಎ, ೨೮೪/೪ ಪಂಚೆಪರನಮೇಷ್ಕಿಗಳ ಜೊಲ್ಲಿ ಗದ್ಮ 
೧೨,೯')ೀಲ, ೨% ಬಾಳಚಂದ್ರ ಪಂಡಿತ ೧೨೭ಕ್ಕಿ 
೧೬ ಪತ್ರ ೨೪ ಪಂಕ್ತಿ ೨೫ ಅಕ್ಬರೆ 


ಆದಿ: ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಟಿಗಳ ಬೊಪ್ಲಿ॥ 

ಕಂ॥ ದ್ರವ್ಯಗುಣಸರ್ಯಯಂಗಳ 
ನವ್ಯಗ್ರಕುಶಾಗ್ರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂ ಭಾವಿಸುವಂ 
ಗವ್ಯವಹಿತ ನಿಜತತ್ವಂ 
ಶ್ರವ್ಯಮೆನಲ್ಸಂಚಗುರುಪದಂ ಶ್ರಯಣೀಯಂ ॥| 

ವ| ಣನೋ ಅರಹಂತಾಣಂ ಣವನೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ಣಮೋ ಆಇರಿಯಾಣಂ 
ಣನೋ ಉವರುಾಯಾಣಂ ಮೋಳೋ ಏ ಸಬ್ಬ ಸಾಹೊಣಂ 
ಎಂಬೀ ಪಂಚ ನಮಸ್ಕಾರಂಗಳನ್ವರ್ತೃಮಾದ 


ಅಂತ್ಯ : ಸಿದ್ಧಾನ್ರ ವೇದ್ಯಭಯಚಂದ್ರ ಪದಾರವಿಕ್ರೇ 
॥ ಆರಾಧ್ಯ ಪಂಚಗುರುಮೋಕ್ಸ ಪಥಸ್ತರೂಪಂ | 
ಬಾಳೇಂದುನಾ ನಿಗದಿತಂ ಸುಜನೋತ್ತಮಾಯೇ 
ತೇ ಭಾವಯಂತು ಕರಸಾಸವುತಾಂ ಲಭನ್ರೇ 


ನಿಷಯ : ಪಂಚಪರಮೇಸ್ಕಿಗಳ ಸ್ತುತಿ. 


ನಿಶೇಷ : ಪತ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಶಕಟಕೀಫೆ ಪ್ರಯೋಗೆ ಇದೆ. 
ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಚೂಡಾಮಣಿ ಸ್ತೋತ್ರವೇ ಮೊದಲಾದ ಇತರ 
ಗಿಣಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ, 


ತಿ೦೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 
814 
ಕೆ. ೪೧೧/4೩ ಪಂಚಸರಮೇಷ್ಠಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಗದ್ಯ 
೯.೨%» ೨.೨ ಅನಂತರಾಜಯ್ಯ ) 
೧೪ ಪತ್ರ ೮ ಪಂಕ್ತಿ ಕ ೨೮ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠ್ಕಿ ಗಳ ವ್ಯಾ ಖ್ಯನಃ || 
ಓಂ ಣಮೋ ಅರಹಾತಾಣಂ ಣಮೋ ಸಿದ್ದ ಇಣಂಣಮೋಆಳ ಇರಿಯಾಣಂ 
ಣನೋ ವುರುಯಾಣಂ ಣಮೋ ಳೊಯೆಸ ಸೃಷ್ತಸಾಹೂಣಂ ಅರ ॥ 
ಶ್ರೀ ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಕಿಗಳ ಪೆಸರಂ ಪೇಳಿಮೆಂದು ಶಿಷ್ಯಂ ಬೆಸಗೊಂಡ 
ಡಾಚಾರ್ಯ್ಯರ್ಪ್ಸೇಳಲ್ಬಗುಳ್ಹರೂ| ಅರಹಂತರು!| ಸಿದ್ಧರು | ಆಚಾರ್ಯಾರೂ 
ವುಪಾದ್ಯಾಯರು ಸರ್ವಸಾದುಗಳೆಂದು ಯಿವರು ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿಗಳೂ 
ಅವರೊಳಗೆ ದೇವರೆನಿಬರು ಗುರುಗಳೆನಿಬ್ಬರೆಂದೊಡೆ ಇಬರು ದೇವರು 
ಮುವ್ಹರು ಗುರುಗಳು | 
ಅಂತ್ಯ : ಬಿಡುಸುಯ್ಕಂ ಮಾಳ್ಬುಧು ಅತಪನಾಮಕರ್ಮಂ। ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯುಳ್ಳ 
ಬೆಳಗಂ ಮಾಳ್ಪುದು [ ಅದ್ಯೋತನಾಮಾಕರ್ಮ್ಮಂ ಚಂದ್ರಾ ವಿಮಾನ 
ಪ್ರುಥ್ಚೀಕಾಯಿಕ ಜೀವದಗಳ್ಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲದ ಬೆಳಗಂ ಮಾಳ್ಪುದು ೬. 
ವಿಷಯ : ಪಂಚಪರಮೇಹ್ಠ್ಕಿಗಳ ಸ್ತುತಿ, 
ವಿಶೇಷ: : ಇದೇ ಕಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೌ ತಿಸ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯ ಕ್ಸ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಸಂಗ್ರ ಹ 
ಗ್ರಂಥಗಳಿಷೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ಟ ನಗರ ಎರಡು 1 
ಗಂಥ ಅಸಮಗ್ರ. ಕ್ರ ಮಾಂಕವನ್ನು ಕೂಬ್ಬಲ್ಲ. 
815 
ಕೆ. ಬಿ. 3೧ ಪಂಚೆಸರಮೇಷ್ಕಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಗದ್ಯ 
೮.೫1 «೫.೫ ಅನಂತರಾಜಯ್ಯ ಕ್ಕ 
೧-೪೨ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೨4 ಅಕ್ಬರ 
ಆದಿ: ತ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥಾಯ ನಮ; | 


ಓಂ ಣನೋ ಅರಹಂತಾಣಂ | ಣಮೋ ಸಿದ್ದಾಣಂ 


ಪಂಚಪ್ರಕಾರದ ಗದ್ಯ ೦೯ 


ಣನೋ ಆಯಿರಿಯಾಣಂ | ಣಮೋ ಉವರುಸ್ಟಾಯಾಣಂ 
ಣನೋ ಳೋಯೆಸವ್ಯ ಸಾಹೂಣಂ ॥ ಶ್ರೀ॥ 

ಶ್ರೀ ಸಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿಗಳ ಪೆಸರಂ ಪೇಳಿವಮೆಂದು ವಿಷ್ಯಂ ಬೆಸಗೊಂಡಡಾ 
ಚಾರ್ಯರು ಪೇಳಲಗುಳ್ವ ರು॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಕಂತರ ಪರಿಗ್ರ ಪರಮಾಣು ಮಾತ್ರಮಿಲ್ಲದುದು ಫಿಗ್ರಂಥ 

ಮೆಂಬುದು ಯಿಂತುಂ ನಾಲ್ಕುತೆರ ಆರಾಧನೆಯಿಂ ವ್ಯವಹಾರ ಚಾರಿತ್ರ 

ಮುಮಂ ಮುನ್ನೊಸೆದು ಮಾಳ್ಪುದು | ಬಳಿಕ ನಿಶ್ಚಯ ನಯದಿಂದರಿವುದು 

ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸ್ತರೂಪನಾರಾಧಿಸುವುದು ನಿಶ್ಚಯ ಚಾರಿತ್ರಮೆಂಬುದು | 

ಯಿಂತು ಸಾಧು ಪರಮೇಷ್ಠಿಗಳನರಿದು ಭಕ್ತಿಯಂ ಮಾಳ್ಪುದು | ಪಂಚ 
ಪರಮೇಷ್ಕಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮಾಪ್ತ | 

ಮನ್ಮಥ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಕ ಶುದ್ದ ಬಿದಿಗೆ ಗುರುವಾರದಲ್ಲು || 

ಹಳೇಬೀಡು ಬಸ್ತಿ ಪಾಯಣ್ಣನವರ ಕುಮಾರ ಅನಂತರಾಜಯ್ಯನು 

ಬರದ ಪಂಚ ಪರಮೇಷ್ಠಿಗಳ ವ್ಯಾಖಾನಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ 


(1885) 
ವಿಷಯ : ಪಂಚ ನರಮೇಷ್ಕಿಗಳ ಸ್ತುತಿ. 
ನಿಶೇಷ : ಸ್ಫುಟಾಕ್ಸರ- 
816 
ಕೆ. ೨ಕ/೯ ಸಂಚಿ ಸ್ರೆಕಾರದ ಗದ್ಯ ಗದ 
ಜ.೪1')ೀ೨' ? ? 
೮೭.೯೦ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೨೩ ಅಕ್ಷರೆ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ಸಂಚ ಪ್ರಕಾರದ ಗದ್ಯ | ವೃತ್ತ || 

ಸ್ವಸ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಮಥಾನ್ವಯೋತ್ರಮ ಶಿಲಾದ ಶ್ರೀ ಮುನೀಂದ್ರಾತ್ಮಜಃ | 
ಶ್ರೀಕಂಠ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮೂರ್ತಿರನಫಿಂ ಶ್ರೀ ನಂದಿನಾಥೋ ವಿಭುಃ | 
ತಸ್ಯಾಂಶೋದ್ಭವ ದಂಡ ಬಸವ ಶ್ರೀ ನಾಮಧೇಯ ಪ್ರಾಭೋ॥ 
ತೆತ್ಕ್ವಾರುಣ್ಯ ತರಂಗಿತಂ ಮಯಿ ಸದಾಗಿ ಕ್ಷಿನ್ಕತಾಂ ವೀಕ್ಸಣಂ ॥ 

ಗದ್ಯ | ಜಯ ಜಯ ಬಸವ ಶ್ರೀಮನ್ಮಮಹಾ ವೃಷಭೇಂದ್ರ ಸರಾವತಾರ 
ಸಂಚಿತ ನೀರಮಾಹೇಶ್ವರಾಚಾರ ಸಾರ ಪ್ರಮಥ ಗಣಾಲಂಕಾರ ಹಾರ 
ಜಗತ್ರಯಾಧಾರ ದೇವ ಬಸವಾ | ೧॥ 


೩೧೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅಂತ್ಯ: ಜಯ ಶಿವ ರಂಜನ ಜಯ ಭವ ಭಂಜನ 
ಜಯ ಕರುಣಾಕರ! ಜಯ ಸುರ ಭೀಕರ 
ಜಯ ಗತದೂಷಣ | ಜಯ ನುತ ಭಾಷಣ 
ಜಯ ರಾಜಾ ಗುಣರಾಜಿತ | ಜಯ ಗಣ ಪೂಜಿತ 
ಜಯ ಬಸವ ದಂಡನಾಥ ನಮಸ್ಕೇ ನಮಸ್ತೇ ನನುಃ | 
ಗ್ರಂಥ | ಬಸವಸ್ಯ ಕೃಪಾಮೂರ್ತೇ8। ಸೋಮನಾಥ ಪ್ರಸಾದಿನಾ | 
ಅನವದ್ಯಮಿದಂ ಗದ್ಯಮತಿಚೋ ಸಂ | ಜಗನ್ನುತಂ | 
ಪಂಚ ಪ್ರಕಾರದ ಗದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ನ್ನ ಶ್ರೀ, 


ವಿಷಯ : ಬಸವ ಸ್ತೋತ್ತ. 
ವಿಶೇಷ : ಇದೇ ಸಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಗದ್ಯ (ಸಂ), ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಗದ್ಯ 


(ಸಂ) ಎಂಬ ಇತರ ಇನ್ನೂ ೧೬ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 
ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೃತಿಗಳು. 


817 
ಕೆ. 3೬೨/೧ ಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮೋದಯ ಭಾಷ್ಯ ಗದೈ 
೧೬%%ೀ೧,೪% ಸಾಸಲ ಚಿಕ್ಕಣಾರಾಧ್ಯ ಸು ೧೪೫೦ 
೧-೧೭೬ ಪತ್ರ ೬ ಪಂಕ್ತಿ ೭೨ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಪಂಚ ಬ್ರಹ್ಮೋದಯ ಭಾಷ್ಕನಂನ್ನು ಬರೆಯುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫೈ ಮಸ್ತು ॥ 
ವಚನ ॥ ಶ್ರೀಮದನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಖಾಂಡ ಗರ್ಭ ಗರ್ಭೀಕೃತ ಮೂಲಿ 
ಸ್ಥಂಬೋಪಮಾನೆ ಶ್ರೀ ವೀರಶೈವಾಚಾರ ಧರ್ಮಾನಂದ ಮಂದಿರ ಚಂದ್ರ 
ಚಕೋರತರಮಪ್ಪ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದ ಪೂರ್ವ ದಿಗ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ 
ಮನುಮುನಿ ದೇವ ದಾನವ ಭುಜಂಗಾದಿಗಳಪ್ಸ ತಪೋದನರಿಗಾಶ್ರಿತಮಾಗಿ 
ಬಜ ಚತು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಮಥ ಗಣಂಗಳ್‌ ಸದಾಶಿವ 
ಸ್ಯನಾನುಷ್ಟರಾಗಿರ್ಕುಂ | 


ಅಂತ್ಯೆ : ಇತಿ ಶ್ರೀಮುದನೇಕ ಲೋಕೋಪಲೋಕ ಹಿತಾರ್ಥೋದ್ಭವ ದೀರಚಕೋರ 
ವಾರೋಕ್ತ, ಸಾರಾಮೃತಃ ಸಿಂಧು ಚಂದ್ರೋಪಮಾನ ಶ್ರೀವೀರಶ್ಚೆವಾಚಾರ 
ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಮೂಲಸ್ಟಂಬ ಸಾಂಬಶಿವ ಮುಖೋ 
ದ್ಭೂತಮತ ಮಣಿಮಾಲಿಕಾ ಮೇರುರತ್ಪ ಪ್ರಭಾ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯೆ 


ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಂಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಿ೧೧ 


ವೊಂಸೋದ್ಭವ ಶ್ರೀ ಸಾಸಲ ಚಿಕ್ಕಣಾರಾಧ್ಯ ವಿರಚಿತಾಯಾಂ ಪಂಚ್ಚ 
ಬ್ರಹ್ಮೋದಯ ಭಾಷೆ ನವಮೋದ್ಯಾಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ 
ಮಹಾಶ್ರೀ | 


ಧಾತು ಸಂಹ್ವೃತ್ಸರದ ಮಾಫೆಶುದ್ಧ ಸಪ್ತಮಿಯಲ್ಲು ಯಾಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಜೋಗನ 
ಹಳ್ಳಿ ವಿರಕ್ತದೇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪುಸ್ತುಕವಾಗಿರಲೆಂದು ಕಾರ್ಯದ 
ಮಹಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯ ತಂದು ಪ್ರತಿಯಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ 
ಬರೆದಿರಿಸಿದೆನು ॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ | 


ವಿಷಯ : ವೀರಶೈವ ವೇದಾಂತ, 
ವಿಶೇಷ : ೪೧-೬೧ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಗಳು ಲುಪ್ತವಾಗಿವೆ. . ೧೧ ಮತ್ತು 


೧೩೬ನೆಯ ಪತ್ರಗಳು ಮುರಿದಿವೆ. ಪತ್ರಗಳ ಅಳತೆಯು ಒಂದೇ 
- ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ರೋಗದ ಔಷಧವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವಿದೆ. 


818 
ಕೆ. ಬಿ. ೨೮೭ ಪಂಚೆ ಮಹಾಭೂತಂಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ, ಟೀಕು 
೭.೯1 ೬,೩ ? ? 
೪೦ ಪುಟ ೧೭ ಪಂಕ್ತಿ ೧೭ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಸಂಚ ಮಹಾಭೂತಂಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ | ಶುಭಮಸ್ತು! 
ಶ್ಲೋ|| ಸದ್ಯೋಜಾತೋದ್ಭವಾ ಭೂಮಿರ್ವಾಮದೇವೋದ್ಭವಂ ಜಲಂ, 
ಅಫಘೋರಾತ್ತಗ್ನಿರುತ್ಸನಸ್ತತ್ಪೂರ್ಷಾದ್ವಾಯುರುಚ್ಯತೇ|೧॥ 
ಈಶಾನಾದ್ದಗನಾಕಾರಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯಂ ಜಗತ್‌ ॥ 


ಬಭ್ಯೇಕು| ಎಂದುದಾಗಿ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವೀ ಪುಟ್ಟಿತ್ತು, ವಾಮ 
ದೇವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಹುಟ್ಟಿತು. ಅಘೋರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪುಟ್ಟಿತು. 
ತತ್ಪುರುಷ ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಪುಟ್ಟಿತು. ಈಶಾನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ 
ಪುಟ್ಟಿತು. ಇತಿ ಸಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಹಾ ಭೂತಂಗಳು 
ಪುಟ್ಟದವು. ಈ ಭೂತಂಗಳ ಗುಣ ಧರ್ಮ ಚರ್ಮ ವರ್ನ ಅಧಿದೇವತೆ 
ಗಳಾವವಂದರೆ 


೩೧೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಅಂತ್ಯ: ಶ್ಲೋಕ ॥ ಕಸ್ತ್ವಂ ಶಿಶೋ ಕಸ್ಕ್ರ ತುತೋಸಿ ಗಂತಾ ! 
ಸ್ಥಾನಂ ಚಕ್ರಂತೇ ಕುತ ಆಗತೋಸಿ || 
ಏತನ್ಮಯೋಕ್ತಂ ವದ ಚಾರ್ಭತತ್ವಂ ! 
ತ್ರ್ರ್ರೀತಯೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನೋಸಿ ॥ 
ನಾಹಂ ಮನುಷ್ಯೋ ನ ಚ ಜೀವಯಕ್ಷೋ।| 
ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ; ಕ್ಸತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರಾಃ | 
ನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ನ ಗೃಹೀ ವನಸ್ಯೇ | 
ಭಿಕ್ಷುರ್ನಚಾಹಂ ನಿಜಬೋಧರೂಪ | ೧೨೮॥ 
ಸ್ನಾತಂ ಮನೋ ಮಂತ್ಯಾಗ ಶ್ಕೌಚಮಿಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹಃ | 
ಅಭೇದದರ್ಶನಂ ಜ್ಞಾನಂ ಧ್ಯಾನನಿದ್ವಿಷಯಂ ಮನ; ॥ 
ಮನಸಿ ವಿಶುದ್ಧೇ ಪುಂಸಾಂ ವಾರಾನಾಸ್ಯೇವ ಸುಮತಿಸ್ಸರ್ವಾ | 
ಸೆಕಲಮನಿ ಗಾಂಗಮುಭಃ. ಸರ್ವೇ ಜೀವಪರಃ ಪುಮಾನಿವ ॥ 
ಭಾವನಾ ಯದಿ ಭವೇತ್ಸಲಧಾತ್ರೀ ಮಾಮಕಂ ನಗರಮೇವ ಕಾಶೀ | 
ವ್ಯಾಪಕಸ್ತು ಭಗರ್ವಾ ಯದಿ ಶಂಭುಸ್ತಾರಕಂ ಕಿಮಿಹ ನೋಪದಿಶೇನ್ನ8॥ 


ಸಮಾಪ್ತಃ 
ವಿಷಯ ; ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿಚಾರ. 


ನಿಶೇಷ: ಸಂಸ್ಕ ತ ಶ್ಲೊ ೇಕಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಧಿಕ... ಮೂವತ್ತೆರಡನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ 
"ಇನ್ನು ಉದರಾಗ್ನಿ ಕಾಮಾಗ್ನಿ ಶೋಕಾಗ್ನಿ ಮಂದಾಗ್ನಿ ವಡವಾಗ್ನಿ ಇಂತಿವು 
ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಗಳೂ ಕರಣ ಹಸಿಗೆಯೂ' ಸ ಹ? ಮ ಮತ್ತೆ 
ಸ್ಟ್‌ ನಬ್ರಮೂರನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ "ಲಿಂಗಶರೀರ ಸ್ಫೂಲಶರೀರಯೋರ 
ಭೇದಾತ್‌ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಜನ್ಮಾಂತರ ಲೋಕಾಂತಗಮನಾದಿ ಭ್ರಾಮಣ 
ನಿವೃತ್ತಿಃ' ಎಂದು ಬೇಕೆ ಗ್ರಂಥಭಾಗ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 


819 
ಕೆ. ೨೪೧/೧ ಪಂಚರತ್ನ ಪ್ರಪ್ರೆತಿ ಸಾಕಸವ ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನ 
೧೧.೫" «೧.೪ ಸಕ್ಕರೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಐ 
೬.೭ ಪತ್ರ ೫ ಪಂಕ್ತಿ ತಿ೬ ಅಕ್ಷರ 


ಅದಿ; ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗಯಂನ್ನಮಃ |. ಶಕ್ಕಶೆ ಸಾಂತಸ್ಪ ನ್ರನವರೂ ಹೇಳಿದ ಪಂಚ 
ರತ್ನ ಪ್ರಪ್ರತಿ ಪಾಕಸವ' ಬರವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮತ್ತು. ॥ 


ಕ್ಕಿ 


ಸಂಚವಟೀ ರಾಮಾಯಣ ೧೩ 


ಯೆಲಿವಿನ ಹಂಡೆ ಕಕ್ಕೆ ಕುರುಳಿನ ಜಾಳಿಗೆ ಮುತ್ರದ ಭವಿ। ಅಮಿದ್ಯೆದ ಹುತ್ತ | 


ನೆತ್ತರದ ಮಡುಉ | ನಾಡಿಗಳ ಸುತ್ತು ಮ ನರವಿನಖಾಜತ್ತ ೫೫% 
(೮ನೆಯ ಪತ್ರ) ಕಾಡುವದಕ್ಕಿಂದ್ಧ ಮುನದೆ | ಜ್ಞಾನದಿಂ ಚಸಸದಕನಾಗಿ 
ಮುಖ್ಯರ್ಥವಂನೈದಿ ನಿಂತ್ಯೆ ನಿರ್ಮಲ ಸಂಗಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ನಿಜವಯಂ 
ದ್ಧಾತ ನಂಮ ಸಕ್ಕರೆ ಶಾಂತ |! ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಸರ್ವ್ವಉ ಶಿವನೆಂದೆ | ಉಭ್ಭವಿಸುವ ಉಳಿವಫೆ | ಸಕಲ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತುವ 


ಸಿವನೆಂದರೆ | ಅಘೋರ ನರ್ಕದಲ್ಲಿ | ಯಿಕ್ಕ ನಮಂ ಕುಡಲ ಚೆಂನ ಸಂಗಮ 
ದೇವೈಯ್ಯ ॥ ೪॥ 


ವಿಷಯ : ವೀರಶೈವ ಸಿದ್ಧಾಂತ. 


ವಿಶೇಷೆ: ಗರಿಗಳು ಹುಳುಗಳಿಂದ ಕೊರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ೨೭ನೆಯ ಗರಿಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ 


ಭಾಗವು ಮುರಿದು ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಸವ 
ಚಾರಿತ್ರದ ರಾಜನೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೩ ಮುರಿದ ಪತ್ರಗಳೂ, ಅನಂತರ 
೫-೬ನೆಯ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ೬ರಿಂದ ೩೭ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಂಚರತಪ್ರ ಪ್ರತಿ ಪಾಕಸವ, ಬಸ ಪ್ರಣಮ ಪಂಚಾಕ್ಟ ಕ್ಸರಿಗಳೂ, 
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿ, ಘೆನಲಿಂಗದೇವ, ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗದೇವರು ಇವರ 
ಅಂಕಿತಗಳ ವಚನಗಳೂ ಇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೀರಭದ್ರದೇವರ ಖಡ್ಗ 


ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಶೃತಿಯಿದೆ. 


820 
ಪಂಚವಟೀ ರಾಮಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೯,೪" «೧.೪ ? ? 
೧೨೯೪ ಪತ್ರ ೮ ಪಂಕ್ಷಿ ೪೦ ಅಕ್ಷರ 


ಪಂಚವಹಟೀ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು ॥ 


ಗ್ರಂಥ ॥ .....ಗಜವದನಂ ತಂ ವಿಫ್ನೆವಿಚ್ಛೇದದಷ್ಟಂ 


ಅಸುರ ಕುಲಜಾಲಂ ಜಾನಕೀಸೋಮವೇಷಂ 
ಪ್ರತಿದಿನ ಮುನಿಭಕ್ತನೌವಿತಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಾರ್ಕಾಃ 


ತಿ೧೪ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಪ್ರಾಪ್ತೆನಂತ್ತನಂತ್ರಗನ ಪ್ರಿಯತ್ತಮಾ ಶ್ರೀರೋಹಿಣೀಜಲ್ಮಯೋ 
ಕಾರುಣ್ಯಾನಾಂ ಕಥಗುಣೆನಾಂ ಕವಯಹಾ ಕೂರ್ವಂತು ಸತ್ವರ್ನೆಯೋಃ ॥ 


೫ ೫ 2 ೫ 
ಗಜವದನ ಗೌರಿ ಶ್ಯಾರದೆಯು 
ಅಜನಂಘಿ) ಸರೋಜಯುಗಳಕ್ಕ ಭಿವಂದಿಸುತ್ತ 
ಸುಜನ ವಾಲ್ಮೀಕನಂ ಭಜಿಸಿ ರಾಮಾಯಣಂ ಫೇಳ್ವೆ 
ಯಕ್ಷಗಾನದಿ ಸಕಲಜನಗಳು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಮಂ ಮಾಳ್ಪುದು ॥ ೨॥ 


ಅಂತ್ಯ: ವಾರ್ಧೀಕಾ | ಅರಸು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ಮಾರುತ 
ಸುತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೈಯ್ಯಲಿ ಕೊಟ್ಟು 
ಬರಿತವಾಯಿತು ಸಂಧಿ ವಾಲ್ಮೀಖಿ ಮುನಿವರನಾ ಪುಂಣ್ಯಕಥೆಯ 
ಅರಿತು ಪೇಳುವರಿಗೇ ಪುಂಣ್ಯವಂ 
ತ್ತರಿಗೆ ದುರಿತಗಳ ಪರಿಹರಿತಿ 
ಶ್ರೀಜಗದೊಡೆಯನಾದಾ ಶ್ರೀರಾಮನೊಲಿದೀವಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾ | ೧॥ 
ಅಂತು ಸುಂಧರಖಾಂಢ ಸಂಪೂರ್ನ್ನ ಮಂಗಳಮಹಾ ಶ್ರೀಃ || 
ಅರ್ಜುನಪುರಿ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಾರಸಿಂಹ್ಮನ ಪಾದಸೇವಕ 
ನಾದ ಉಪಾದ್ಯ ಸಂಣದಾಸನಾದಂತ್ತಾ ವುವಾದ್ಯ ವೆಂಕಟಸುಬೈಯ್ಯನು 
ಬರದಂತ್ರ ಸಂಚ್ಚವಟಗೆ ಮಂಗಳಮಹಾ ಶ್ರೀ॥| 


ನಿಷಯ : ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡದ ವರೆಗಿನ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ: ಹುಳುತಿಂದು ಕೆಲವು ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ೯ನೇ ಗರಿಯಲ್ಲಿ 
ಮೂರು ಪಂಕ್ರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. 


821 
ಕೆ. ೩೪/೫ ಪಂಚಿವಿಂಶತಿನುತಿ ವಿವಿಧ ಷಟ್ಟದಿ 
೧೨,೨1 ೨ತ್ಠಿಳ ? ಫೆ 
೨ ಪತ್ರ ೧೦ಪಂಕ್ತಿ ೫೮ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ॥ ಭಾವಿನಿಪದ || 


ಪಂಚನಿಂಶತಿ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯಾಖ್ಕಾ ೩೧೫, 


ಶ್ರೀಮದಚಲ ಕುಮಾರಿ ಕಾಮುಖ 

ತಾಮರಸ ಮಕರಂದ ಮಧುಕರ 

ಸೋಮಶೇಖರ ಶತಮಕಾರ್ಚ್ಚತ ಕಂಜಸುತ ವರದಾ 
ಭೂಮಿ ಜಲ ಶಿಖಿ ಮಾರುತಾಂಬರ 

ಸೋಮಯಾಜಿ ದಿನೇಶ ವಿದುತನು 

ಸಾಮದಿಂ ಸಲಹೆಮ್ಮನತಿದಯವೆರಿಸಿ ಶಿವಲಿಂಗಾ | ೧1 


ಅಂತ್ಯ: | ೨೪ ಸಲೆ ಥಿಂನ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ನುತಿಯನಿದನಾವ 
ನೊಲಿದೋದಿಡಪನವಗೆ ಭವಬಂಧನವದಿಲ್ಲ 
ಸುಲಭದಿಂದರ್ಥವನನೂ ಮಾಡಿದಾತಗೆ ಯಂತೆ ಕೇಳ್ದನಿಗದೇ ತೆರನಲೈ 
ಚಿಲಿಪಾಲು ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆರಕೆಯನು ಸವಿದನಿಗೆ 
ನೆಲೆಯಾದಪುದೆಯಂಬಿಲದ ರುಚಿಯದರ ತೆರದೆ 
ಚಲಿತಾಂನ್ಯ ನುತಿ ನಿಂನ ನುತಿಯೆ ನುತಿ ಯಿದಕೆ ಜತೆಯಿಲ್ಲ 
ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರಾ | ೨೫ ॥ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ 
ನಿಷಯ : ಶಿವಮಹಿಮಾ ವರ್ಣನೆ. 
ವಿಶೇಷ: ಸಮಗ್ರ. ೨೫ ಪದ್ಯಗಳೂ ಸಂಖ್ಯಾರಹಿತವಾದ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಅಡಕವಾ 
ಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ಶಿವಲಿಂಗಾಂಕಿತವಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಷಡ್ವಕ್ತ 
ಸ್ತೋತ್ರ, ವೈರಾಗ್ಯ ಷಟ್ಟದಿ, ಲಿಂಗಸ್ತೋತ್ರ ಷಟ್ಟದಿ, ಶಿವಲಿಂಗ ಷಟ್ಟದಿ, 
ಶಿವ ಮಹಿಮಾ ಶತಕ ಎಂಬ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 
8294 
ಕೆ.ಬಿ. ೩೨೪/೧ ಪೆಂಚನಿಂಶತಿ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಬೀಕು 
ಆ.ತ್ಠಿಗೆ೬,೫% ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ವೇದಾಂತ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿ ೧೪ ನೇ ಶತಕ 
೧. ೧೨೨ಪತ್ರ ೧೪ ಪಂಕ್ತಿ ೨೩ ಅಕ್ಬರ 
ಆದಿ: .ರಿಜದೀಪಿಕಾ ರತ್ನವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೫ ನೇ .ಪಟಿಲ ಪಂಚವಿಂಶತಿ 


ಪದ್ದತಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾ ಬರೆವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನಮಸ್ತು || 

ಶ್ಲೋಕಾ | ಕೃತ್ವಾ ವಸ್ತಿಂ ವಟತರುಪದೇ ವೇಷಮಾರ್ಷಂ ಭಜಿತ್ವಾ 
ದಿವ್ಯಗ್ನಾನೈರ್ಮುನಿಭಿರನಿಶಂ ವಾವೃತಸ್ತ್ವಂ ಯದರ್ಭಂ 
ಸಂಸಾರಾಬ್ಬಾವ ಫಲಿತ ತಟೇ ಮಜ್ಯತಾಂ ನೋರ್ಚಮಾದ್ಯಂ 

ಶೇವೇ ತ್ವಾಮಿತ್ಯಹಮಿತಿಮತಿರ್ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರಿ,ಮಾಶಂ ॥ 


ಪ೧೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಬೀಕು | ವಟಿತರುಪಜಿ | ವಟವೃಕ್ಸದ| ಮೂಲವೆಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಸ್ತಿಂ! 
ಯಿಠರೋಣವಂನ್ನು | ಕೃತ್ವಾ| ಮಾಡಿ ಆರ್ಹಂ! ಖುಹಿ ಸಂಮಂಧೆ 
ವಾದಂಥಾ! ವೇಷಂ | ಅಲಂಕಾರವಂನ್ನು | ಭಜಿತ್ವಾ | ಯೈದಿ | ದಿವ್ಯ 
ಜ್ಞಾನೈಃ। ದಿವ್ಯ! ಅನೋಘೆವಾದಂಥಾ | ಜ್ಞಾನೈಃ । ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ | 
ಮುನಿಭಿಃ | ಮುನೀಶ್ವರರಿಂದ | 2 2 ೫ ೫ ಇತಮತಿಃ। ಇತ। 
ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ | ಮತಿಃ | ಬುದ್ಧಿವುಳ್ಳಂಥಾ। ಅಹಂ! ನಾನು। ಶೇವೆ!' 
ಭಜಿಸುತಿದ್ದೇನೆ / 


ಅಂತ್ಯ : ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಫಲವಂನ್ನು ಕೊಡುವಂಥಾ ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ವುಸನಿಷದರ್ಧವ 
ಕೇಳೋಣದರಲ್ಲಿ | ಆಸಕ್ತಿಯಂಬ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಸುಕೃತಸ್ಥಾನ ಸಿದ್ಧಿಸುವ 
ದಕ್ಟೋಸ್ಟರ ಸರಿಸಮಾಫಪ್ತಿಯಾದ ಐದನೆಯ ಪಟಲವಂನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಮಿ 
ಮಾಡಿ ಕವೀಶ್ವರನು ಗ್ರಂಥದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವುತ್ತರ ಮಂಗಲವಂನ್ನು. 
ಮಾಡಿದಂಥಾವನಾದನೂ | ಶ್ರೀಮದನೇಕ ಸುರಾಸುರ ದೇಶ ಕಿರೀಟ ಮಣಿ 
ಪ್ರಭಾ ನೀರಾಜಿತ ಪಾದಾರವಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರಾಸಕ್ತ ಚಿತ್ತನಾದ ಕೃಷ್ಣ 
ಪ್ರಭು ವಿರಚಿತಮಾದ ನಿಜದೀಪಿಕಾ ರತ್ನವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೫ ನೇ ಪಟಲ 
ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ॥ 
ವಿರೋಧಿ ಕ್ಭುತುಸಂ। ಶ್ರಾವಣಕು। ೧೦ ಬುಧವಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಯಕ್ಲಿತಿಪಾಲ 
ಕೃಷ್ಣರಾಜಶೇಖರರಿಂದ ವಿರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ನಿಜದೀಪಿಕಾ ರತ್ನವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 
೫ ನೇ ಪಟಲವಾದ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸೊಮೇನಹಳ್ಳಿ ವೇದಾಂತ 
ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು || ಶ್ರೀ 
ಯೊಗಾನಂದನಾಥಾಯ ನಮ; ॥ 


ಥಿಷಯ : ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ. 

ವಿಶೇಷ : ಇದು ನಿಜದೀಪಿಕಾ ರತ್ನವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ ೫ನೇ ಪಟಿಲವಾದ ಪಂಚವಿಂಶತಿ 
ಪದ್ಧತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ, ಶನೈಶ್ಚರ 
ದಂಡಕ, ಶ್ರೀರಂಗ ಮಾಹಾತ್ಮೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರುವಿಧೆ 
ವಾದ ಅಕ್ಬರಗಳಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಔಷಧಗಳ ವಿವರ ಇದೆ, 


622 
ಕೆ.ಬಿ. ೨೦೩ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಲೀಲಿ ಯಕ್ಸ ಗಾನ 
೭.೭೬% ಲಿಂಗರಾಜ ೧೮೫೦ 


ಆದಿ: 


ಅಂ 


ಪಂಚವಪಿಂಶತಿ ಲೀಲೆ ಕ್ನಿ೧೭ 


ಶ್ರೀ ಬ ಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ವರಪ್ರಸಂ ನಾದ ನಂಜುಂಡಂಣೈಯ್ಯ 


ನವರ ವಹೀ | ೫% ೫ ೫% ೫% 


ತ 


ಜನಪಾಲೇಡಿತ ಕೈಿಷ್ಣ ಭೂಮಿವಲಭಿಜ್ಜಾಮಾತೈ ಭಾಗೈ ಕತಾ 
ನನುಲಿಂಗೇಂದ್ರ ತನೂಭವಂ ಗುಣಯುತಂ ಶ್ರೀ ಕೆಂಪದೇವಾಂಬಿಕಾ 
ವಿನುತಾತೃದ್ಭುತ ಗರ್ಭಶುಕ್ತಿ ನನಮುಕ್ತಾರೂಪನಣ್ಹಾತ್ಮಭೂ 
ವಠಿತಾ ನರ್ತನ ರಂಗಭೂತ ರಸನಂ ಶ್ರೀಲಿಂಗಭೂವಲ್ಲಭಂ | ೬॥ 
ಇ ೫ ಎ ೫ 

ಗಿರಿಪುತ್ರಿಯರ್ಧಾಂಗನಾನತೆ ಹೈದೆಯ 

ವರ ಕಮಲ ಚರಭ್ಸೈ ೦ಗನಾ ಅಭಯಕರ 

ಕರವಿಧೃ ತ ಇ ಲಿಂಗನ್ಭನ 

ಆ ಮಹಲಿಂಗನಾ ತೋರ್ಬಾ ಗ್ಲ್ಹಾ ನವನು ಪಡೆಯಬೇಕೂ | ೩॥ 


ಪಂಚವಿಂಶಶಿಲೀಲಾ ಪ್ರಾರಂಭಂ! ಭಾಮಿನೀಷಟ್ಟದಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರಲೀಲ 
ವುರುಳುವೊಡಲಾಸೆಯೊಳಗಿರುಳೊಳು 
ಧರಿಸಿ ದೀಪವ ಕೂಡಿ ಜನರನು 
ತಿರುಗುತೆಡರನು ಪಡೆವರರಿಯದೆ ಮರುಳುಜನರಕಟಾ 
ಹೊರಗೊಳಗೆ ಥಳಥಳಿಶಿ ಮಾಯಾ 
ಕರ ತಮವ ಕತ್ತರಿಶಿ ಬೆಳಗುವ 
ಪರತರ ಪರಂಜೋತಿೀ ನೀನೆಂದರಿಯರಿಂದುಧರಾ | ೧॥ 


: ಗಂಗಾತ್ತುಂಗತರಂಗ ಸಂಗತ ಮಾಳೆ 


ಪುಂಗವಸತ್ರ ಕುರಂಗ ಶಿಶೂ ಸಂಗತ ಕರಕಂಜ 

ಲಿಂಗ ರಾಜಾಂಚಿತ ಭ್ಸೃ ೦ಗೀಪಾಲನ ಶೀಲಾ 

ಸಂಗೀತ ಲೋಲಾ ಹ ಗಳು ಮಂಗಳಂ ಕಾಳೀಶ ಶೇ 

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂಶ್ರೀ [| ಫಲಸ್ತುತಿ | 

ಹರನ ವರ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಲೀಲೆಯಂ ಬೆರದು 

ಮೆರೆವ ಕೃತಿಗಳನಾರು ಪಾಡುವರ್ಕೆಳುವ 

ಕೂಡಿಗೆ ಗೃ ಹದೊಳಿದ ಬರೆಯುವರ್ಯೈರುಣದಿಂ ಶಿವನವರಿಗೇ 
ಕರಿತುರಗ ರಥ ಕನಕ ನಸನ ಧಾಂನ್ಯಂಗಳಂ 

ವರಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿ ಸಕಲಭಾಗ್ಯ ವ ಕಡೆಗೆ 

ಸಸ ಟು ಕಗ ೫% ತ್ರಿ ಭುವನಕ್ಷೇಮಂಕರಂ ಶಂಕರಂ ||ಶ್ರೀ 


ಸಂಪೂರ್ಣವು ॥ 


ಕ್ಲಿ೧೮ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 
ನಿಷಯ : ಶಿವನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲೀಲೆಗಳ ವರ್ಣನೆ. 


ನಿಶೇಷ: ಗ್ರಂಥಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕ್ರಮಾಂಕವಿಲ್ಲದ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಹಾಡಿದೆ. ೩೧ರಿಂದ ೪೬ ಕ್ರಮಾಕದವರೆಗಿನ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಕೀರ್ತನೆ, 
ಸುಮಶರಾ ಎಂಬ ಹಾಡುಗಳೂ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಲೀಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ 
ಶ್ಲೋಕಗಳೂ ಇವೆ, ೆ 


824 
ಕೆ.ಬಿ, 3೪೪/3 ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಲೀಲೆ ಹಾಡು 
೭೬,೪1 «೬7 ಲಿಂಗರಾಜ ೧೮೫೦ 
೪೧.೬೮ ಪುಟ ೧೫ ಪಂಕ್ತಿ ೨೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಸೀಸಪದ್ಯ| ಪಾದಹತದಸ್ತಮಾದಾವ ನಿಃಸ್ಸೀವು 
ಸ್ಸೀಮಾತಿಲಂಗಿತ ವೈಮಾಕೇಶ 
ಕೇಶನರ್ಜಿತಕಾಯ ಭಾಸುರಂಭೋಜಾತ 
ಜಾತರುಪಾದ್ರಿ ಸಶ್ಟ್ಚಾ ಪಕಾಂತ್ರ 
ಕಾಂತರ್ದವರ ಕಾಯ ಕಲ್ಯಣಸುನಿಕಾಯ 
೫ ೫ ೫ ೫೩ 
ದಶ್ಸಮಖಸೀಕ್ಷ ಸಂರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ ನೀನು ॥ 
ರಾಗ ಭಾವಿನಿ॥ ಪರಮಗುರುಪದ ಶೇವೆಗೈಯ್ಯುತ 
ವರಸುಜನಸಹವಾಸಗೆ ಯುತ 
ನಿರುತದೊಳು ತವಕಥೆಯ ಕೇಳುತ ನಿಂಮ ಪೂಜಿಸುತಾ 
ಮೆರೆವ ಸುಜ್ಞಾನವನು ಪಡದಿಹ 
ನರನಿಗಲ್ಲದೆ ಕುಮತಿಗಳು ನಿಂ 
ನಿರವ ಸಾಧಿಸಲರಿಯಕ್ಕೆ ಮಹಲಿಂಗ ಭವಭಂಗಾ | 
ರಾಗ! ಆನಂದಭೈರವಿ ॥ ಆದಿತಾಳ || 


ಅಂತ್ಯ: ವೀಣಾಂಚಿತ ಮುನಿಪಾಣಿ ಪರಿಪಠ್ಯ 
ಮಾಣಗುರ್ಣಾವ ಬಾಣವಿದೂ 
ತೂಣೀರ ತಟಣೀಶ ಕ್ಷೋಣಿರಥ- ನೀ 
ರ್ವಾಣ ಸುಖಪ್ರದ ಬಣಭಯಾದ ॥ ೪ ॥ 


ಪಂಚಾಶಿಕೆ ಕಿ೧೯ 


ಗಂಗಾತ್ತುಂಗೆ ತರಂಗ ಸಂಗತ ಮೌಳೆ 
ಪುಂಗವಪತ್ರಕುರಂಗ ಶಿಷು ಸಂಗತ ಕರಕಂಜ 
ಲಿಂಗರಾಜಾಂಚಿತ ಭ್ಭಂಗಿಪಾಲನ ಸೀಲ 
ಸಂಗೀತಲೋಲ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ | ೫ ॥ ಶ್ರೀ ॥ 
ಭಾವ ಸಂವತ್ಸರದ ಆಷಾಢ ಬ ೧ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ 


ವಿಷಯೆ : ಈಶ್ವರನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲೀಲೆಗಳ ವರ್ಣನೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಇದರೊಡನೆ ವೃಷಭಗೀತೆ, ಅವಧೂತಗೀತೆ, ಪರಮಾರ್ಥಗೀತೆಯ ಟೀಕು 
(ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ) ಎಂಬ ಈ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 


826 
ಕೆ. ೧೮೦/4 ಪಂಚಾಶಿಕೆ ವಾರ್ಥಕಷಟ್ಟದಿ 
111. 31 2ರ, «೪6 ಇವ ಒಡಿಮುರಿಗೆ ಗುರುಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮಿ ೧೫೨೮ 
೧೨೧.೧೬೧ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೬೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಪಂಚಾಶಿಕೆ ॥ ರಾಗ ನಾಟಿ | ಪಲ್ಲವ | 
ಇಂದಿರನು ಗಜಯುಗದ ಕದನವ 
ನಂದು ಪರಿಕಿಸವಸರದೊಳು ತಾ 
ನೊಂದಿ ಗಿರಿಯುಗಳವನು ಕಾದಿಸಿದನು ವಿರೂಪಾಕ್ತಾ ॥ 


ಪದ | ಕನಕ ನಗ ಕೋದಂಡ ಮನಸಿಜ 
ಜನಕಲೋಚನ ಚರಣ ಸರಸಿಜ 
ಸನಕಮುಖನುತ ಶಿಖಿಗಮನ ಗಜವರವದನ ತಾತ 
ವನಜ ತನಯ ವರಪ್ರದಾಯಕ 
ಧನಸಸಖಸುರ ನಿಮ್ಮಗಾಥರ 
ಫೆನದಯಾರಸ ವನದಿ ಜಯ ಧವಳಾಂಗ ಶಿವಲಿಂಗ | ೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಬಂಧುರದೆ ವಿಲಸತ್ರ್ರಯೋದಶ 
ಜರ್ಕ್‌ 6 ಸಂ 
ಬಂಧ ದಶಸಪ್ತಗಣದಗ್ರದ ಪುರಗಣಿತ ಪದದ 
ಬಂಧೆದೊಡವೆರೆದೊಪ್ಪುವೀ ಕೃತಿ 
ಗಂಧಗಜ ಕದನಾನುಕೃತಿ ಬ 
ಬಂದು ಪರಶಿನಲಿಂಗ ಸಂಗೋತ್ತುಂಗವಾಯಿತ್ತು | 


ತ್ನಿ೨೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ವಿಷಯ : ಶಿವ ದೇವೇಂದ್ರರ ಸಂವಾದರೂಪವಾದ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ. 


ವಿಶೇಷ: ಶಕಟಿರೇಫದ ಬಳಕೆಯಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ 
ಭೈರವೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯ, ಶಿವಯೋಗ ಪ್ರದೀಪಿಕೆಯ ಟೀಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 
ನೊನೆಯ ಎರಡು ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡಗಿನ ವಚನದಂತಿರುವ 


ಹಾಡುಗಳಿವೆ. 
820 
ಕೆ, ೧೮೮/೧೪ ಪೆಂಚೀಕರಣ (ಬೀಕೆಸಹಿತ) ಪರಿವರ್ಧಿನೀ ಷಟ್ಪದಿ 
೧೭.೬% ೨ ವಾರ್ತೆ ಸೋಮಣ್ಣ ? 
೨೪೩.೨೪೭ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೯೦ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: : ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸಲಿಂಗಾಯನಮಃ ॥ ವಾತ್ತ್ನ... ನಿರೂಪಿಸಿದ 


ಪಂಚೀಕರಣ || ವಾರ್ತ್ರ್ನೈಯೆಂಬ ಪಟ್ಟ ಣದಲ್ಲಿರ್ದ್ದ್ವ ಸೋಮಯ್ಯ ಗಳೆಂಬಾ 
ಚಾರ್ಯ್ಯರು ಹಾಲುಕ್ಕಿ ಮೇಲುವರಿದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಮಂಶರಂಗರಲ್ಲಿ 
ಹುಟ್ಟ ದ ಸ್ವಾ ತ್ಮ ಜ್ಣಾ ಸ್ಹ ನವಿಪುತ್ಯ ಓಸಿ ತಂಮ ಚಿದಂಗ ಸ್ವರೂಪರಾದ 
ಜಾ ನಗಳು ದ ಅಜದಾನಂದಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಮುಕಿ ಕ್ರಿಯನೆಯ್ದ ಜಃ ಅನ್ಯೋಪ 
ದೇಶವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಭೋ ಪದ | ಪರಿವರ್ಧಿನಿ ಪದ | 
ತತ್ವ ಪಂಚೀಕರಣವೆಂದು ಮಿಶ್ರಪಂ ಚೀಕರಣವೆಂದು ಲಿಂಗಪಂಚೀಕರಣ 
ವೆಂದು ೪ ತೆಅನು| ಆ ತತ್ವಪಂಚೀಕರಣನವೆ ಮಿಶ್ರಪಂಚೀಕರಣದಲ್ಲಿ 
ಕೂಡಿ। ಆ ಮಿಶ್ರ ಸಂಚೀಕರಣವೆ : ಲಿಂಗಪಂಚೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಆ ಲಿಂಗ 
1 ಮಂತ್ರ ಪಂಚೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದಂಥಾದೀಗ ಪಂಚೀಕರ 
ಣದ ಪದವು ಯೆಂಬ ಶಬ್ದ ಕೃರ್ತೃ | ಪಲ್ಲವ || ಮುಂದೆ ಬಹ ಪದದರ್ತ್ಥವೆಲ್ಲ 
ವನು ವೃ ಕ್ಸಬೀಜ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ಗರ್ಜ್ಟ್ಯೇಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಹ ಮೂಲ 
ಸೂತ ತ್ರವೆಂಟುದೀಗ | ಪಲ್ಲವವೆಂಬ ಶಬ್ದ ುಸೃರ್ತೃ ಪಲ್ಲವ ॥ 


ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸ್ಥ ೃಷ್ಟ್ರಿಯ ಸೂತ್ರ ವನೊಲಿವಿಂ 
ಹೊಡಿ ಎ ಸುವಂ ತುನುವನೊಡ 
ಗೂಡುವವರ್ಗ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನೀವಂ ಪರಶಿವನು || 


ಓೀಕೆ ॥ ಕ್ರೀಡೆಗೆ | ಆ ನಿಃಕಲ ಪರಶಿವನು ತನಗೆ ತೋಜುವ ಜಗದ್ದೈ ಭವದ 
ಲೀಲಾ ವಿನೋದವ ನಟಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಫ ಸ್ಟಿಯ ವುತ್ಸತ್ಯದ | ಮತ್ತಂ 


ಅಂತ್ಯ: 


ಪಂಚೀಕರಣ ಕ್ನಿ೨೧: 


ಗ್ರಂ!! ಅಂಗಂ ಕರ್ಪ್ಪ್ಯೂರಮಾಖ್ಯಾತಂ | ಲಿಂಗಂ ತದ್ಗಂಧಮೇವಚ || 
ಏತಲ್ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಂಯೋಗಸ್ಸಶಿಖಿ ಕಪ್ಪೊರಯೋಗವತ್‌ ॥ ಎಂದು ' ಶಿಖಿ 
ಕರ್ಪ್ಪೂರಯೋಗವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಮಸಿಗಾಣಸದ ಹಾಂಗೆ | ಶರಣನ 
ಸಡ್ವಿಧಾಂಗವು ಚಿದಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಹಡ್ವಿಥಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಶರಣ 
ಲಿಂಗವೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆಯಿರುವ ಹಾಂಗೆ | ಯೆಂನಂ | ಶರಣನು. 
ತಾನೆನಿಸಿದ ! ಗುರುವೆಯೆನಿಸಿದ | ವರ | ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ | ಗುರು.| 
ಆಚಾರ್ಯನಾದಂಥಾ | ಸೊಮೇಶ್ವರನು | ಚಿಚ್ಛಕ್ರಿರಮಣನಾದ ಪರಶಿವ 
ಲಿಂಗವು | ತಾನೆನಿಸಿದ | ವೇದಮಂತ್ರಕ್ರಿಯಾ ದೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಸತ್ತು ಚಿತ್ತಾ 
ನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮಸ್ತರೂಪವ ಮಾಡಿದನು ॥೧೩1॥ 
ವಾರತೆ ಸೋಮಂಣಗಳು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಪಂಚೀಕರಣ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ 
ಮಹಾ ಶ್ರೀ. 


ನಿಷಯ : ಪಂಚೀಕರಣ ವಿಷಯ. 
ನಿಶೇಷ : ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಹಾದೇವಿಯಕ್ಕಳ ಸೃಷ್ಟಿಯ 
ವಚನದ ಓೀಕು, ಪ್ರಭುದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಚನದ ಓೀಕು-- ಮೊದಲಾದ 
ಇತರ ೧೫ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. 
6827 
ಕೆ.ಬಿ. ೧೯೮/೧ ಪಂಜೀಕರಣ ಗದ್ಯ 
೭೬,೮1೬.೩೩" ಚಿದಾನಂದಾವಧೂತ ಸು, ೧೭೫೦ 
೧.೧೦ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಚಿದಾನಂದ ಪಂಚೀಕರಣ | 
ಅಯ್ಯ ಶಿವನ ಸಂಚಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರುಥ್ವಿ ಅಪ್ಪು | ತೇಜ | ವಾಯು 
ಆಕಾಶವೆಂಬ | ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪುಟ್ಟಿದವು।! ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳು 
ಪಂಚೀಕೃತವಾಯಿತು | ಸಂಚೀಕೃತದಿಂದ | ವೊಂದೊಂದು ಭೂತಕ್ಕೆ 
ಐದರ ಲೆಕ್ಕದಿಂ ಯಿಸ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಂಗಳು ಆದವು | ಇದರಿಂದ ದೇಹೆವಂತ್ತು 
ಆಯಿತು | | 
ಅಂತ್ಯ : ಅವದೂತನಾಗಿ ಕೇವಲ ಬಯಲಾಗಿದ್ದ ಸಟದಂತೆ ಬಯಲಿಗೆ ಬಯಲಾಗಿ 


ನಿಂತ ಶ್ರೀ ನಿಜಮುಕ್ತಿಕಣಾ ಚಿದಾನಂದ ಅವಧೂತ ಸದ್ದರು ಪ್ರಭುವೇ || 


೨21 


ತಿ೨೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಶ್ರೀಮದದ್ವೈತ ವಾರಾಶಿ ಸಂಭೂತಾತ್ಮ ಸುಧಾಕರಂ 
ಚಿದಾನಂ ದಂಮಹಂ ವಂದೇ ಗುರುದೇವಮಹರ್ನಿಶಂ | 


ವಿಷಯ :ವೀರಶೈವ ವೇದಾಂತ. 


ವಿಶೇಷ : ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಕುಲ ರೇಖಾಲಕ್ಸಣವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು 


೧೧ 


ಗ್ರಂಥವಿದೆ, 
898 
ಕೆ.ಬಿ. ೩೪೫/೧ ಪಂಚೀಕರಣಹಸುಗೆ ಶ್ಲೋಕ, ಟೀಕು 
೭.೮1)(೫.೫% ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಸು. ೧೧೬೦ 
೨೭ ಪತ್ರ | ೧೪ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಪಂಚೀಕರಣ ಹಸಿಗೆ ಬರಯುದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು ॥ 
ಗುರುಪ್ರಸಂನ್ನಾ ॥ ಶ್ಲೋಕಾ | 
ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ 
ತತ್ಸದಂ ದರಿತಂ ಯೇನಾ ತನಸ್ಮೆ ಳೆ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ || 
ಯಿಂತ್ತುಪ್ಪ ಸದ್ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವಂ ಮಾಡಿ | ಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತ 
ನಾದ | ಸಾಧನೇ ಚತುಷ್ಪೆಯಂಬ್ಬಲ್ಲಾತನ | ನಡೆನುಡಿಯಂ | ಗುಣಾತಿ 
ಶಯಂಗ್ಲಳಂ | ಬರಿಯ... ಟ್ಪದೀ | 


ಅಂತ್ಯ: ವಿಷ್ಣು ಅಧಿ ದೇವತೆ | ಹ್ರುತ್ಕಮಲಾಕರ್ನಿಕಾಗತಿಗಳಿಂ ತ್ರೇಜಸಜೀವನು | 
ಅಂತ್ತರಾತ್ಮ ಸಂನ್ಸಿಹಿತನಾಗಿ ಜಾಗರದ್ವಾಸನಾದಿ ವಿಷಯ ಭೋಗಮಂ 
ಮನವೆಂಬ್ಬ ಕರಣದಿಂದಾ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿಹುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹ ಯನಿಸು 
ವುದೂ ॥ 


ನಿಷಯ: ವೀರಶೈವ ವೇದಾಂತ. 


ನಿಶೇಷ : ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಶಿಖಾರತ್ನವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಂಥವಿದೆ 
ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮಾಂಕವಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ಲಿಪಿ. 


ಪತಿನ್ರತಾಧರ್ಮ೯ ಕಿ೨ತ್ಠಿ 


6809 | 
ಕೆ.ಬಿ. ೨೬೦/೪ ಪತಿವ್ರ ತಾಧರ್ಮ ಗದ್ಭ 
೮1(೬,೬% ? ? 
೧೬-_೧೭ ಪತ್ರ ೨೫ ಪಂಕ್ತಿ ಕತಿ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಪಠೀವ್ರತ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಪದ್ಮಪುರಾಣ ಹ್‌ 6 
ವಚನ ॥ ವಸಿಷ್ಠ ಮುನೀಶ್ವರನು ದಿಲೀಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಪತಿವ್ರತೆಯರ ಧರ್ಮ 
ವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತಲಿದ್ದಾರು | ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯರಿಗೆ ಪತಿಯು ಕುರೂಪಿ 
ಯಾದರು. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದವನಾದರು. ವಳ್ಳೆ ನಡತೆಯಿಲ್ಲದವನಾದರು 
ಕೋಪವುಳ್ಳವನಾದರು ಕಾಮಪರನಾದರು ಆ ಪತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲು 
ದೇವತೆಯ ಪೂಜಿಸುವ ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋವಾಕ್ಯಾಯಗಳಿಂದಲೂ 
ಬಹುಮಾನವ ಮಾಡಬೇಕು, 
ಅಂತ್ಯ: ಸ್ವರ್ಗಭೋಗಗಳು ಯಿಹಲೋಕದಲ್ಲಿಯೆ ವುಂಟಾಗಿ ಅತಿಶಯವಾದ 
ಕೀರ್ತಿಯು ವುಂಟಾಗುವದು ಯಂದು ವಸಿಷ್ಠಮುನೀಶ್ವರನು ದಿಲೀಪ 
ಚಕ್ರೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅತಿಶಯವಾದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿ ಅರಸು 
ಅದೇರೀತಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖದಲ್ಲಿಯಿದ್ದು ಅನೇಕ ಯಜ್ಞ ಗಳನು 
ಮಾಡಿ ಸುಖದಲ್ಲಿಯಿದ್ದನು. ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ವಶಿಷ್ಕದಿಲೀಪರ ಸೆಂವಾದ 
ಸಂಪೂರ್ನ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ. 


ನಿಷಯ : ಪತಿವ್ರತಾಧರ್ಮ. 


ತಃ 
ವಿಶೇಷ: ಮೋಡಿ ಅಕ್ಷರ. ಈ ಗ್ರಂಥದೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜನಚಿತ್ತವಲ್ಲಭ, ಲೋಕಸ್ತರೂಪ? 
ಜಿನಸಹಸ್ರನಾಮ (ಸಂಸ್ಕೃತ) ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. 


880 
ಕೆ. ೭೫/ತಿ ಪದಮಂತ್ರ ಗೋಪ್ಯ (ವಾಚ್ಯಸಹಿತ) ಸದ್ಯ, ಗದ್ಯ 
೧೦.೭1 » ೨.೨' ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಸು, ೧೧೬೦ 
೮೭.೯೬ ಪತ್ರ ೧೮ ಪಂಕ್ತಿ ೭೫ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀಗುರುಬಸವಲಿಂಗಾಯಂ`ನಮಃ | ಜೆಂನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪದಮಂತ್ರೆ 
ಗೋಪ್ಯ! ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕೆ | ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾದೇವನಖಂಡಾದ್ವಯ ನಿತ್ಯ 


ತ್ಠಿ೨೪ 


ಅಂತ್ಯ: 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿರಂಜನ ಪ ಸರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವ ಸ್ನರೂಪ ಸಚ್ಚೆ ದಾನಂದ ಬ್ರ ಹ್ಮ ಒವೆಂಬ ಸ್ವತಂತ್ರ 
ಕರ್ತು ನಿಃಕಲ ಸರತಿವಲಿಂಸದಿಂದ [ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಜಗ| ದ್ವೈಭವದೊಳಗೆ 
ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಂಗಳು| ಮೊದಲಾದ ಮಾರ್ಗ್ಗಂಗಳಿಗುತ್ತ ರವೆನಿಸುವ 
ನೀರತೈವಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾರ್ಗ್ಗದಲ್ಲಿ | ಆ ಪರಶಿವಲಿಂಗದ ಸ್ತಲೀಲಾನಂದೆ 
ಭಕ್ತಿ ಹ ವಿಡಿದು ಆಚರಿಸುತ್ತ | ಆ ಲಿಂಗದ ಸಮವೇತ ಚಿತ್ಮಕ್ತಿ 
ಸ್ವರೂಪಮಪ್ಪ! ಷಟ್ಸಿ ಎಲಜ್ಜಾ ನಪ್ರಕಾಶ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಂಗಸ ಸಂಯೋಗ 
ತ ಶಿವ ಗಸರಾರ ಹೊಲಬನಣಾದು ನಿಂದಾತಕೆ ನಿತ್ಯ 
ನಿಜಲಿಂಗೆ ಕ್ಯನು | ಅಸಾದ್ಯ ಸಾಧಕನು | ಆತನೆ ಜಗತ್ಸೂ ಜ್ಯನೆಂದು | ಆ 
ಶಿವಯೋಗಮಾರ್ಗ್ಗದ ಲಕ್ಷಣವನು ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರಂಗೆ ಔಟಬಸ ವರಾಜ 
ದೇವರು ತಂಮ ಸ್ವಾನುಭಾವ ಫ ಪ್ರಸಂಗವಾಶ್ಯಂಗಳಿಂದ! ಬೋಧಿಸುತ್ತಿ ರ್ದ್ಹರ 
ದಖ ವಿಸ್ತಾಂತರವೆಂತೆನಲು! ಆ ಸದೊ ಸ್ಬೀಧಾಸ್ವರೂಪವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ರ್ರಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ 
ಗೋಪ ಭವೆಂಬ, ನಾಮಪ ಕಸಿದ್ಧವಾದ" ನಿರ್ವ್ವಚನ ॥ 'ಿದಳ್ತ ವಿವರ ನ್ಗ 
ಮಾಯೆಂಬಲ್ಲಿ ಮನನ ॥ 


೫! ಯಿಫ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾ ಸ್ಥಿನಶೂನ್ಯಸ್ಥಲ ಸವ ಪ್ತ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ| ಯೀ 
ಬೀಕಿನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಯಕಡೆಮುದ. | ಶ್ರಿ ಬ ಬ್ರಹಾ, ,ಂಡಾಲಯಸ್ಥಾನ 
ಭೂತ ಪರಶಿವತತ್ವಪ್ರಸಾದ ನಿಜಸ್ವರೂಪ ಆಖಿಳತತ್ವ ಶಿಸಾರ್ಪ್ಸಿತ 
ಚಿದ್ಭಾ ಜನ ಪ್ರಮಥಗಣಹ್ರುತ್ತ ಕೋಜ ಸುಗ್ಣ್ವಾ ನ ಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರಿ ಮದ್ದು ರು 
ನರಾಃ ಸದ್ದುರುವೆ ಭಾವಗಮ್ಯ ಶೆವಲಿಂಗ ಚೈತ ತನ್ಶ್ಯ ಜಂಗಮ 
ಮೂರ್ತ್ವಿ ಷಟ್ಪಿ ಲಿಗ್ಧಾ ಜನ ಚಕ್ರವರ್ತ್ತಿಯಸ್ಸ ಜೆಂನಬಸನರಾಜ ದೇವರು 
ತಂಮ ಅಗಮ್ಯ "ದವ್ಯ: ನಿರಾಲಂಬಸ್ತಾ ಚ್‌ ಸಮರಸ ಸಂಭಾಷಣೆಯ 
ಮೌನಮುದ್ರೆ ಬಜ ಅಖಂಡಪೂನ್ಸ್ನ ೯ ಸತ್ರ ದಾನಂದ ಪ್ರಕಾಶ 
ಮಯದಿಂದ ಬೆಳಗುವಂಥಾ। ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಂಯೋಗ ಸಮರಸವೆಂಬ 
ನಿರ್ವ್ವಯಲ ನಿಜಸಮಾಧಿಯ ಸ್ನ ಸ್ತರೂಪಾತ್ಹೆ ರ್ಸ್ರೆಂಗಳನು ಪರಶಿವಯೋಗಿರಾಜ 
ಸಿದ ಎರಾಮೇಶ್ವ ರನ ಟ್‌ ;ತಂಮುಂಶೀಭೂತರಸ್ಪ ಮತ್ತ ರ್ಯಾ ಲೋಕದ 
012. ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಜಲಿಂಗೈ ಕ್ಯರಾಗಲೆಂದು 1 ಸ್ತಾನು 

ಇವ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪರಮಾಮ್ರುತ ವಾಕ್ಯಂಗಳಿಂದ ಸದನಿಟ್ಟು ನಿರೂಪಿ 
ಸಿದ ಮ ತ್ರಗೋಪ್ಯವೆಂಬ ಶಿವಶಾಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ನ್ನವನಾಗಿನ ಠೃ ಶಿವಾನು 
ಭಾರ್ತ್ರಂಗಳೊಳಗೆ ಆ ಸುಗ್ಡ್ವಾನಗುರು ಹ ಸಬಸವಣ ಕರುಣಿಸಿದಷ್ಟು 
ಅತ್ಥ ಶಮಂನಜದು ಯೆರಡನೆಯ ಜೆಂನಬಸವಂಣನಾದ ಷಟ್ಸ ಸಲಾನು 

ಇವಗ್ಲ್ದ ರು ಸೇಳ್ದ ಪ್ರಸಾದವಾ ಕ್ಯಂಗಳ ಸನ್ಮತಿಯಿಂದ ನಾ ಗ "ಏಲ್ಲಂತೆ 
ಕನ್ನಡಿಸಿದ ನುಡಿಗಳೊಳಗೆ ತಪ್ಪು ಳ್ಳ ಡಿ ತಿದ್ದಿ ನಿಂಮ ಸೆ ಪ್ರೀರಕತ್ವದ ನುಡಿಗಳ 


ಪದಮಂತ್ರ ಗೋಪ್ಯ ತ್ಠಿ೨೫ 


ವೊಸ್ಸನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸತ್ರ್ರೇಮಂ ಕೈಮಿಕ್ಟು ಅವಧರಿಪುದು ಚಿತೆ ನ 
ಸರಮಾವತಾರ ಶರಣಾಗತ ಜನರಕ್ಷ್ಷಕ ಶಿವಶರಣಕೋವಿದರುಗಳ ಪ 
ವಾದ ಪದ್ಮಂಗಳಿಗೆ ಶರಣುಶರಣಾರ್ಶ್ನಿ | ಚೆಂನಬಸವೇಶ್ವರ ಗ 
ನಿರೂಪಿಸಿದ ಮಂತ್ರಗೋಪ್ಯ ಸಮಾಸ್ತ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀ. 


ನಿಷಯ: ಶಿವಯೋಗರಹಸ್ಯ. 


ನಿಶೇಷ : ಶಕಟರೇಫವಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಂತ್ರಗೋಪ್ಯ. ಆಚರಣೆಯ ವಚನ 
ಮೊದಲಾದ ಇತರ ೧೨ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ, 


831 
ಕೆ. ೧೮೮/4 ಸದಮಂತ್ರಗೋಪ್ಯ (ವಾಚ್ಯಸಹಿತ) ಪದ್ಯ, ಗದ್ಯ 
೧೭.೬%)೨1 ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಸು, ೧೧೬೦ 
೧_೭ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೯೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ||ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನದಾನೈಶ್ವರ್ಯವನುಳ್ಳ 
ಗುರು | ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕನಾದಂಥಾ | ಬಸವ | ಚಿನ್ನಾದ ಚಿದ್ದಿಂದು 
ಚಿತ್ಕಲಾಸ್ಥರೂಸನಾದಂಥಾ | ಲಿಂಗಾಯ | ಲಯಗಮನಂಗಳಿಗೆ ಜಾಣ 
ವಾದಂಥಾ ವಸ್ತುವಿಂಗೋಸ್ಕರ! ನಮಃ | ನಮಸ್ಕಾರವೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರು 
ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಾರಂಭೆದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿರ್ದ್ವಸರೆಂಬುದರ್ತೃ | ಚೆಂನಬಸವರಾಜ 
ದೇವರ | ವರ್ನ್ನಂಗಳ ಸಮೂಹವು | ಮಂತ್ರ | ಮನನಂತ್ರಾಯತಯಿತಿ 
ಮಂತ್ರಂ ಕಟ ಮಂತ್ರಂಗಳ | ಗೋಪ್ಯಂ | ರಹಸ್ಯವೂ || 
" 7ದ॥ ಗುರುವೆ ಪರಶಿವನೆ ಸಕಲಾಗಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ | ಗುರುವೆ ಅಜ್ಞಾ ನ 
ತಿಮಿರಕ್ಸಂಜನಾ | ನಾಹ್ತಿಕತ್ತಂ ಗುರೋಃ ಪರವೆಂದುದಾಗಿ | ಶ್ರೀ ಗುರು 
ಪಾದಸೇವೆ ಕಾರಣಯೋಗಿಗೆ | ಟೀಕು! ಗುರುವೆ| ಶ್ರೀ ಗುರುಜೀವನೆ 


ಅಂತ್ಯ : ಟೀ || ಸೊಡರಿಲ್ಲದ | ಅಜ್ಜಾ ನಸ್ಸುರಣೆಯಿಲ್ಲದ | ಬೆಳಗು | ಸುಜ್ಜಾನ 
ಪ್ರಕಾಶವು | ಕುಡಿನಜಾದ ಪ್ರ ಸ್ರಭೆಯೊಳಗೆ | ಕುಡಿವಖೌದ | ಅತಿವರಿದ | 
ಪ್ರಜೆಯೊಳಗೆ | ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಡಿದ | ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ | ಕರ್ಪ್ಪೃರ 

ದಂಡಿ | ಅಂಗವು ಲಿಂಗವು | ಮಅದೊಅಗಿರೂ ಗ ರಿಃಪತಿಯಾಯಿತ್ತು | 
ಗಡಣವಿಲ್ಲ! ಭಿನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಡಂಬರವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜೆಯ | ಪ್ರಕಾಶದ | ಕುಡಿಯ 


ತ್ಥಿ೨೬ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಬೆಳಗಿನ | ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶದ | ನಡುವೆ! ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ | ಹಿಡಿ ಹಿಡಿಯ! 
ಕ್ರಿಯಾಜ್ಞಾನಂಗಳಿಂದ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ | ಬಯಲಾದ | ನಿರಾಕಾರ 
2 ನಾ ಆ) 

ಸ್ವರೂಪವಾದ |! ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗಯನು | ಆ ಪರಶಿನಲಿಂಗವು ತಾನೆ | 
೫ | ಯಿಫ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾ ಸನಶೂನ್ಯಸ್ಥ ಲ ಸಮಾಪ್ತಂ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ | 


ನಿಷಯ : ಲಿಂಗಾಂಗದ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, 


ನಿಶೇಷ: ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ. ಶಕಟರೇಫವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭು 
ದೇವರ ಮಂತ ತ್ರಗೋಪ್ಯ, ಮರುಳು ದೇವರ ಕಂದಸಾರ ಮೊದಲಾದ ಇತರ 


೧೫ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ, 
839 
ಕೆ. ೯೨/೨ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ ಬೀಕು 
೧೪.೭% « ೧.೪1 ? ಐ 
೪೫ ಪತ್ರ » ೧೦ ಷಂಕ್ತಿ ೬೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶುಭಮಸ್ತು ೫ ೫ ೫ 

ಅಥ ....... ಯಶಃ ಯಶಸ್ಸೇ ಧನಃ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಥಾ ಪ್ರಜಾನಾಂ 
ಪ್ರಜಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪ; ವೊಡೆಯನಾಗಿದ್ದ 0 ಥಾ ದಿಲೀಪನು ಪೇ. 
ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಯಾ ಸ್ರ್ರಿಬಾದ ಸುದಕ್ಷಿಣಾಜೀವಿಯಿಂದ ಪ ಪ್ರತಿಗ್ರಾಹಿ 
ತ ಪ್ರತಿಗ್ರ ಹಸಲುಸಟ ್ಟಂಥಾ ಗಂಧಮಾಲ್ಯಾಂ ಗಂಧ ಮಾಲಿಕೆಗಳುಳ ಫಂಥಾ 
ನೀತಪಾನವುಳ್ಳ ಂಥಾದಾಗಿ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ತಿರಿಗಿ ಕಟ್ಟ ಕ್ವಿಲ್ಪಟ್ಟಿಂಥಾ ವಶ್ಚಾ ೦ 
ಕರುವುಳ್ಳಂಥಾ ಖುಷೇಃ ವಸಿಷ್ಕನ ಧೇನುಂ ಶಾಸ ಆ 
ನನವನು ಯೈದುವದಕೋಸ್ಟರ ಮುಮೋಚ ಬಿಟ್ಟ ನು ॥1೧॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಅಥ ಯದ _ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತ ಮನೋಹರವಾದ ಅಕ್ಷಿ ಕಣ್ಣುಗಳ 
ಸ್ರ ರೆಪ್ಸ ಗಳುಳ್ಳ ಆತನು ಶಾಸ್ತ್ರ ದಿಂದ ದೃಷ್ಟಂ ಕಾಣಲು ನಟ್ಟ 
ವಸಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯತ ವಾದಂಥಾ ಕು 
ಯ ಮುಗಿಸಿ ಕುಶಲ. ಕುಶಲರಿಂದ ವಿರಚಿತ ರಚಿಸಲುಪ ಟ್ಟಿ 
ಜಂ ಸ್ವಯಂವರಕೆ ಸಮಾನವಾದ ವೇಷಃ ಸನ್‌ ಆಭರಗಳುಳ್ಳ ದ 
ನನ 11 1 ತೈಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥ ಸ್ಥಂ ಇರುತ್ತಿದ್ದಂಥಾ ಕ್ಲಿತಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು 
ಲಿಸುವ ಅರಸ ಗಳ” ಸಮಾಜಂ ಒತತ ಸವ ಬ ನು ಅಗಾತ್‌ 

|1೭೬॥ 


ಪದಾರ್ಥಸಾರ ತಿ೨೭ 


ಶ್ರೀಪದಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಿಕಾಯಾಂ ರಘುವಂಶೇ ಪಂಚಮಸ್ಸರ್ಗಃ ।(ಇ2 ಜತ 
ಸಇತಿ ಸಃ ಆ ಅಜನು ತತ್ರ ಆ ಸ್ವಯಂವರಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರವತ್ಸು 
ರಾಜೋಪಚಾರಗಳುಳ್ಳ ಮುಂಜೇಷುಚಾವ.... ಲಿಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾನ್‌ 
ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂಥಾ ಮನೋಜ್ಞ ಮನೋಹರವಾದ ವೇಷಾನ್‌ 
ಆಭರಣವುಳ್ಳ ವೈಮಾನಿಕಾನಾಂ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ಕಿದ್ದಂ ಮರುತಾಂ 
ದೇವತೆಗಳ ಆಕೃಷ್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲುಪಟ್ಟಿ ಲೀಲಾನ್‌ ನಿಲಾಸಗಳನುಳ್ಳೆ 
ನರಲೋಕಪಾಲಾನ್‌ ಅರಸುಗಳನು ಆಪಶ್ಯತ್‌ ಕಂಡನು ॥1 ೧॥ 


ವಿಷಯ : ರಘುವಂಶದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೀಕು- 


ವಿಶೇಷ: ನಂದೀನಾಗರಿಲಿಪಿ. ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಥಿಲ. ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ ೧೬೫ರಿಂದ 
೨೦೯ ರವರೆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪವರಾಮಾಯಣದ ಬೀಕು 
೨ನೆಯ ಸರ್ಗದಿಂದ ೬ನೆಯ ಸರ್ಗ ೯೧ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಇದೆ. 


833 
ಕೆ. ಎ. ಕಿ೨೫ ಪದಾರ್ಥಸಾರ ಗಾಹೆ, ಸದ್ಯ ಗದ್ಯ 
೧೩.೧೮.” ಮಾಘಣಂದಿ ಸು. ೧೨೬೦ 
೧೨೧೨೮೨ ಪುಟ ೨೧ ಪಂಕ್ತಿ ೧೫% ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಪಣಮಿಯ ಪಂಚ ಗುರೂಣಂತೇ ಸಿದ್ದಯಣಂ ಚಗಣಹರಾ ಈಣಂ 
ಬೊಚ್ಚಂ ಸಯದ್ದಸಾರಂ ಸಿದ್ಧಿಯರಂ ಭವಿಯ ಜೀವಾಣಂ ॥ ೧1 
ಇಂತು ಮಂಗಳಾದ್ಯರ್ಥಂ ವಿಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾದಿ ಕೃತಾಭಿಮತ ದೇವತಾತ್ರಯಕ್ಕೆ 
ನಾಸ್ತಿಕ್ಯ ಪರಿಹಾರಾರ್ಶ: ೦ ಶಿಷ್ಟಾ ಚಾರ ಪ್ರತಿಪಾಲನಾರ್ತ್ಥಂ ಪುಣ್ಯಾ 
ವಾಪ್ತ್ಯರ್ತ್ಥಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾರ್ಥಮಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರಮಂ ಮಾಡಿ ಪದಾರ್ಥ 
ಸಾರಮೆಂಬ ಗ್ರಂಥಮಂ ಸೇಳ್ತೆ ನದೆಂತೆನೆ ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ವಚನ-ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಮಸ್ತ ಶತಮಖಲೇಖ ಶೇಖರ ಶೋಣ ಮಣಿಗಣ ಪುಂಜ 
ರಂಜಿತ ಚಾರು ಚರಣಾರವಿಂದ ದ್ವಂದ್ರ ಪರಮಜಿನೇಂದ್ರ ಸ್ಮರಣ ಚರಣ 
ಪರಿಣತಾಂತಃಕರಣರುಂ ಅಪಾರಸಂಸಾರ ಪಾರಾವಾಕೋತ್ತರಣರುಂ 
ಶ್ರೀಮೂಲಸೂಘೌೆ ಕ್ಲೀರವಾರಾಶಿ ಸಂಜಾತ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಗಣಮುದಯಾ 
ದ್ರೀಂದ್ರ ಸಮುತ್ಸನ್ನೋದಯ ಚಂದ್ರರಾದ್ಧಾಂತಾತ್ಮಜ ಶ್ರ್ರೀಕುಮುದ 
ಚಂದ್ರಭಬ್ಬಾರಕದೇವ ಮನಃಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯರುಂ ಸ್ವಭಾವ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಭಾವ 
ನಾಪೋಷ್ಯರುಂ ೫ ೩ % ೫ ದ್ವಾದಶಾನುಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಭಾವನಾಚತುರರುಂ 


ಶ್ನಿ೨೮ | ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿರಂಜನ ಸರಮಾತ್ಮತತ್ತ್ವ ಸೇವನಾ ಕುಶಲರುಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೇದಿ 
ಗಳುಮಪ್ಪ 
ಶ್ಲೋಕ | ನಮೋ ನಮ್ರ ಜನಾನಂದ ಸ್ಯಂದಿನೇ ಮಾಘಣಂದಿನೇ | 
ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇದಿನೇ ಚಿತ್ಸ್ರ ಮೋದಿನೇ | 
ಸಿದ್ಧಾಂತಸಾರ ಸರ್ವ್ವಸ್ವ ಕೋಶಾವಾಸೈಕಮೂರ್ತ್ತ್ರಯೇ। 
ನಮಃ ಶ್ರೀಮಾಘಣಂದಾಖ್ಯಾ ವಿಶ್ವನಿಖ್ಯಾತ ಕೀರ್ತ್ರಯೇ | 


ಭದ್ರಂ ಭೂಯಾತ್‌ | ಶ್ರೀ ॥ 
ನಿಷಯ : ಜೈನಾಗಮ ವಿಚಾರ. 


ವಿಶೇಷ: ಈ ಗ್ರಂಥವು ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ೫೬೪ 
ಪುಟಿಗಳಿದ್ದು ಎರಡನೆಯ ಸಂಪುಟವು ೫೬೫ನೇ ಪುಟಿದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ 
ವಾಗಿ ೧೨೮೨ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ೧ನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ೪೮ ಪುಟಗಳ 
ಮುನ್ನುಡಿಯೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಂಬುಚದ ಶ್ರೀ ಜೈನಮಠ ಸರಸ್ಪತೀ 
ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿರುವ ಓಲೆ ಪ್ರತಿಯಿಂದ ೧೯೪೯ ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮಾಡ 


ಲಾಗಿದೆ. 
884 
ಕೆ. ೫೩೩೩ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಟೀಕು ಗದ್ಯ 
೧೦.೬'(೧.೭% ಚಿಕ್ಕುಪಾಧ್ಯಾಯ ೧೬೭೨ 
೧೨೧೨ ಪತ್ರ ೯ ಪಂಕ್ತಿ ೫೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ನಾರೀಕುಚಕುಂಭ ಕುಂಕುಮ... 
ಸೋಗು ೫ ನಂದ ಸಂದಾಯಕಂ 
ದೀನಾಭೀಷ್ಟಫಲಸ್ರದಂ ಕರುಣದಿಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರಂ 
ಕಾರುಣ್ಯಂದಳೆವುತ್ತೆ ರಕ್ಷಿಸುಗಜಾಸ್ರಂ ಚಿಕ್ಕದೇವೇಂದ್ರನಂ | 


ಕಂ॥ ಪದ್ಮಾರಮಣೀ ಸ್ತುತಿಹೃ 
ತದ್ಮಂ ಚಿಕದೇವಮಂತ್ರಿ ಚಿಕುಪಾಧ್ಯಾಯಂ 
ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಓೀಕಂ 
ಸದ್ಮಾ ಕ್ಷನ ನುತಿಸಿ ಕನ್ನಡದೆ ವಿರಚಿಸಿದಂ | ೨ 


ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾಣ ತಿರ 


ಅದೆಂತೆಂದರೆ ॥ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಭ್ಯುದ ಯ ಪರಂಪರಾಭಿಯ್ಯಾಧಿಯಾದ 


ಕಥಾ ಪ್ರಾರಂಭವೆಂತೆಂದರೆ | ಪುಂಣ್ಯತಮವಾಗಿ ಯಿರುವಂಥಾ ನೈಮಿಷಾ 
ರಣ್ಯ...,ಲ್ಲಿ ಶೌನಕಾದಿ ಮಹಾ ಮುನೀಶ್ವರರು ಸತ್ರಯಾಗಮಂ ಮಾಡಿ 
ಯಿರಲಿಕ್ಕಾಗಿ | 


ಅಂತ್ಯ; ಯೆಲೆ ಪಾರ್ವತಿಯೆ ಕೇಳು! ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮಣಸ್ವಾಮಿ ಧನುರ್ಬಾಣ ಹಸ್ತನಾಗಿ . 


ನಿಷಯ: 


ನಿಶೇಷ: 


ವಾಯುಪುತ್ರ ಮೊದಲಾದವರ ಕೂಡಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಿಂದ್ರಜಿತ್ತು 
ಮಾಡುವ ಯಾಗವಂನ್ನು ಈೌಡಿಶಿ ಘೋರಯುದ್ಧವನ್ನುಮಾಡಿ ಮೇಘನಾದನ 
ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಂತೊಷವಾಗುವ ಹಾಗೆ | ಜೀವೇಂದ್ರನು ವಜ್ರಾ 
ಯುಧದಿಂದಾ | ಸತ್ರು ಸಂಹ್ವಾರವನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ರಾಮಾನುಜ 
ನಾದ ಲಕ್ಷ ಒಣಿಸ್ವಾಮಿ ಮೇಫೆನಾದನ ಸಂಹ್ವೆರಿಸಿದನೂ | ಆ ಸಮೆಯ 
ದಲಿ ದೇವತೆಗ .... ಪುಷ್ಪಮಳೆಯಂ ಕರದು ಸ್ತೋತ್ರವಂ ಮ್ಮಾಡಿದರೂ | 
ಯಾ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ತಂನ್ನ ಪುತ್ರನಾದವನು | 


ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಕಥೆ. 


ಅಸಮಗ್ರ ಪ್ರತಿ. ಸ್ಫುಬಾಕ್ಸರ. ೩೦, ೧೬೫ ನೇ ಪತ್ರಗಳ ಒಂದೊಂದು 
ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ೧೨೧, ೧೬೬, ೨೦೫ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲ. 
ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳ ಅಂಚು ಮುರಿದಿದೆ. 


555 
ಕೆ. ೩೬೧/೧ ಪೆದ್ಮರಾಜಪುರಾಣ ವಾರ್ಥಕಷಟ್ಟದಿ 
೧೩.೮1 «೧.೮1% ಪದ್ಮಣಾಂಕ ಸು. ೧೩೯೫ 
೧೮೬ ಪತ್ರ ೧೨ ಪಂಕ್ತಿ ೭೫ ಅಕ್ಷರ 


ಇದಿ; 


.... ೬ರಾಣಂ ರಾಗ ಮಲಹರಿ | ತಾಳ ರುಂಪೆ || 

ಪಲ್ಲವ | ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಕುಲಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮುಕ್ತಿ 
ಕಾಮಿನೀಪ್ರಿಯ ಭುಜಂಗನಾಕೆಐ೫ಯ ಪದ್ಮರಸ 

ರೀ ಮಹಾಚರಿತ್ರದೊಳ್ಬೀಠಿಕೆಯನೊರೆವೆನಾಕರ್ಣಿಪುದು ಭಕ್ತನಿಕರಂ | 
ಪದ | ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಸ್ಥ ಹಸ್ಕ್ಯಜಿನಂ ಫೆನಂ ಶ್ರುತಿಪು 

ಭಾವ ಬದ್ಧಹೀಂದ್ರ ಗೀತಘೋಷಂ ಘನಾ 

ರಾವಂ ಕರಾಸಿರುಚಿ ಚನಲಂ ಸುರಸ್ರ್ರೀಚಲಿತ ಚಾಮರೋತ್ತಾಡಿತಾ 


೩೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಪಾವನ ಜಟಾಗ್ರ ಗಂಗಾಜಲೊತ್ಮಿತ ಶೀಕ 
ರಾವಲಿಗಳೇ ವೃಷ್ಟಿಯಾಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಂ 
ತಾವಗಮೆಸೆವ ವಿಶ್ವಪತಿ ಶರಣಸೆಸ್ಯಮಂ ಸಲಹುಗೆ ಜಗದ್ಮಿತಾರ್ತ್ಮಂ ಗ. 


ಅಂತ್ಯ; ಮದಕುಧೆರ ವಿದಳನಭಿದುರ ಪರಮತಿವಭಕ್ತ 
ಪದ ಶತದಳಾದಭ್ರ ಮಕರಂದ ಲೀಲಾಪ್ರ 
ಮದ ಪರವಶೀಭೂತ ಮಧುಕರೋಪಮ ಪದ್ಮಣಾಂಕ ಪ್ರಣೀತವಾಗಿ 
ಸದಮಲಾಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರವೆಂದೆನಿಸುವ 
ಭ್ಯುದಯಕರ ಪದ್ಮರಾಜ ಪುರಾಣ ಕಥ್ಲೆಯೊಳಿಂ 
ತಿದು ಗುರುವಿನೈ ಕ್ಯಮಂ ಪೇಳ್ವ ಪದಿಮೂಜನೆಯ ಸೆಂಧಿಶಮಸ್ತು 
ಸತತಂ | ೬೯॥ 
ಯೀಶ ಪರಾತಾರನ ವಿಬುಧನುತನಭವಪಾಶ 
ನಾಶಕ ಕೆಲೆಯಪದ್ಮಣಾರ್ಯನಂ ಸ 
ಚ್ಛ್ಬ್ರೇ ಶಿವಾದ್ವೈತ ಸಾಕಾರ ಶಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯನಾ 
ಯೀ ಶುದ್ಧೆ ಚರಿತಮಂ ತಿಳಿಸಿದರ್ಗೋದಿದ 
ರ್ಗಾಶೆಯಿಂ ಕೇಳ್ದರ್ಗ್ಗೆ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಗಳಂ ಮ 
ಹಾ ಶುಭಂಗಳನಾಯುಮಂ ಕೊಟ್ಟು ಗುರುರೂಪ ವಿಶ್ವನಾಥಂ 


ರಕ್ಷಿಸಂ 1 ೭೦ ॥ 
ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧೩ ಕೈ ಪದಂ ಸೇರಿದ ಪದಂಗಳು ೧೨೬೬ ಕಂ ಮಂಗಳ 


ಮಹಾ ಶ್ರೀ॥ 


ವಿರೋದಿ ವಿಕ್ರುತು ಸಂವತ್ಸರದ ಮಾಫೆಶು ೫೮ು ಸೋಮವಾರದಲ್ಲು || 
ಸುತ್ತುರ ಸಿಂಹ್ವಸನದ ಜಗ್ಗಿನ ನಂಜೆಯ ದೇವರ ಶಿಷ್ಯರು. ಚೆಂನಜೆಯ 
ದೇವರು ಕಳಿಲೆಯ ಮಲ್ಲರಾಜೊಡೆಯರಿಗೆ ಬರದ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಮಂಗಳಂ 
ಮಹಾ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ್ಯರುಳ್ಳನ್ನಬರ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 


ನಿಷಯ : ಶಿವಾಧಿಕ್ಯ ಸ್ಥಾ ನನೆ. 


ನಿಶೇಷೆ: ಸಮಗ್ರ. ಶಕಟರೀಫವಿದೆ. ೧೪ನೇ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯ ಪತ್ರಗಳು 
ಎರಡಿವೆ. ೩೮-೩೯ ಮತ್ತು ೫೫-೫೬ ಈ ಪತ್ರಗೆಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು 
ಸಂಖ್ಯಾರಹಿತ ಪತ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ೨೩ ನೆಯ ಪತ್ರ ಮಾತ್ರ ಲುಪ್ತ. 
ಇದೇ ಕಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಸಾನಂದ ಚಾರಿತ್ರ ನೆಂಬ ಕೃತಿಯೂ ಇದೆ, 


806 
ಕೆ. ೧೯ ಪೆದ್ಮಾವತೀ ಚರಿತ್ರೆ ಸಾಂಗತ್ಯ 
೮,೯1)ೀ೧.೯” ಪದ್ಮನಾಭ ಸು. ೧೬೮೦ 
೧೯೦ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೪೦ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ..ಂಮನ...ರ ಚರಿತೆ ಶ್ರೀ ೫ 
ಸೇಳುವೆ ಧರಣೀಂದ್ರನಸಿಯ ಕಾವ್ಯವ 
ಕೇಳಿರೊ ಸಕಲ ಕೋವಿದರು | ಪಲ್ಲ॥ 
ಶ್ರೀ ಸುರ ನರ ನಾಗ ವಂದಿತ ಚರಣಾಬ್ಜ 
ಬಾಸುರವಿಕೋಟ್ಠ ತೇಜಾ 
ಸಾಸಿರನಾಮದೊಡೆಯಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ 
ಲೇಸಾಗಿ ನಾನೆರಗುವೆನೂ | ೧॥ 


ಡ್ಡ ಜ್‌ ೫ ೫ 
ನೆರೆ ನಂಬಿ ಭಜಿಸುವ ಭವ್ಯರುಗಳ್ಳೆ 
ಕರುಣಾಂಬ್ರುತವನು ಕರೆವಾ 
ನ ಸದ್ಮಾನತಿದೇವಿ ನೀ ಯಂನನು 
ಸರಸ ಸೆನ್ಮತಿಯಿತ್ತು ಸಲಹೂ || ೧೩ | 


ಅಂತ್ಯ: ಆಂಗಜ ವಿಜಯ ಪಾರಿಶ್ವನಾಥನ ಭಕ್ತೆ - 

ಹಂಗದಿರು ಯೀ ಬ 
ಹೆಂಗಳ ರಂನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜೆ 
ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಜಯತೂ ॥ 

ಅತ್ತು ಸಂಧಿ ೧೨ ಕೆ ಫ ಪದನು ೧೫೯ಕ್ಕಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ 

ದುರ್ಮ್ಮತಿ ನಾಮ ಸತ್ತ ರದ ಜೇಷ್ಮ ಸುದ್ದ ೨ ರವಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ 
ವಾದ ಜಾವ ೧ ದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂಮನವರ ಚರಿತ್ರೆ ಜು 
ಶುಭಮಸ್ತು. 


ವಿಷಯ : ಪದ್ಮಾನತನಮ್ಮನವರ ಚರಿತ್ರಿ. 


ವಿಶೇಷ: ೪ ಮತ್ತು ೧೧ ನೆಯ ಸತ್ರಗಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಥಿಲ, 


ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗೆಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಪಿಕಿತ೨ 

8837 
ಕೆ. ೩೬೮ ಪೆದ್ಮಾವತೀ ಚರಿತ್ರೆ ಸಾಂಗತ್ಯ 
೧೦.೪1 :« ೧.೫" ಪದ್ಮೆನಾಭ ಸು ೧೬೮೦ 
೨.೧೫೫ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ತಿ ೪೫ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಯೊಳಕೆಲಸಿದ ಶ್ರೀ ಜಿನರಾಜರಾಲಯ ೫ ೫ ೫ ಸುಮುದದಿಂದಾ | ೧೧॥ 
ಸಾರಜೆ ಸಕಲಜೀವಗಳ ರಕ್ಷಿಸಳೆಂದು 
ಸೇರಿದೆ ನಾ ಬಂದು ನಿಂಮಾ 
ಸಾರಮತಿಯನಿತ್ತು ಸಲಹು ಯನ್ನನು ಸ್ರುತ 
ವಾರುದಿ ಸರಸ್ತತಿ ತಾಯೆ ॥ ೧೨॥ 
ಬಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಹವಿರವೆಂತರ ಪಾಲ 
ಬಲ್ಲಿದನೈ ಬ್ರಂಹ್ಮದೇವಾ 
ನಿಲ್ಲದೆ ವರವಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸೆಂನನು ನೀನು 
ಯಲ್ಲ ವಿಗ್ನಗಳಿಲ್ಲದಂತೆಯಿ | ೧೩ ॥ 
ನೆರೆ ನಂಬಿ ಬಜಿಸುವ ಭವ್ಯಜನರಿಗೆ 
ಕರುಣಾಮೃತವನು ಕರೆವಾ 
ಗರುವೆ ಪದ್ಮಾವತಿದೇವಿ ನೀ ನಂನನೂ 
ಸರಸ ಸಂನ್ಮತಿ....ತ್ತು ಸಲಹೂ ॥ ೧೪ ॥| 


ಅಂತ್ಯ: ಅಂಗಜಾ ನಿಜಯಾನಾ ಪಾರಿಸ್ನ _ನಾತ್ತನಾ ಭಕ್ತಿ 
ಹಿಂಗದಿರುವಾ ಮ....ಯಕ್ಷಿ 
ಹೆಂಗಳಾ ರಂನೆ ಪದ್ಮಾವತ್ತಿ ಚರತ್ರಿಗೆ 
ಮಂಗಲಾ ಸುಭ ಜಯಾ ಜಯ | 
ಶ್ರೀ ಸುರ ನರ ನಾಗರಾಜಪೂಜಿತ ಪಾದಾ 
ಭಾಸುರ ಜ್ಞಾನಪ್ರತಾನಾ 
ಸಾಸಿರನಾಮದೊಡೆ .......... 
ಕ ಸ್ವೇಸಾ ನೀ ಲೇಸಾನಿತೆ ಬಂಮ ರಕ್ಷಿಪುದೂ || ೭೩೨ 
ಪದ್ಮಾನತಿಯಂಮನವರಾ ಚರಿತೆ ಸಂಧಿ ಹಂಸ್ಸೆ ರಡಕ್ಕಂ ಬರದ ಪದಾ ನ 
ಹ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ || ಜಸತ ಸಂವತ್ಸ ರದ ಜೇಷ್ಠ ಸ 
ದಲ್ಲಿ ಹೊಂಬುಚದ ಅಮ್ಮ _ನವರ ಮೂಲಾಪ್ರತಿ ಷ್ಟ ಗ್ರಂಥವ ಸ 
ಕೊಂಡೆ ಅಂತ್ಕಂಣರಾ ಬರೆದ ಗ್ರಂತ್ರವ ತಪ್ಪು ಳ್ಳೊ ಡೆ ತ್ರಿದಿಕೊಂಬುದು 
ಶುಭಮಸ್ತು | ಸಂಮ್ಯ ಸವಚರದ ಫಾಲು _ಣಸದ ಚ ಯೆಲು ಪದ್ಮ ವತಿ 


ಪದ್ಮಾನತೀ ಚರಿತ್ರೆ ತಿಕ್ಕಿ 


ಅಂಮನವರ ಚರಿತೆಯನು 'ಅಂತಂಣನ ಕೈಯದಂಡತಿ ಕಾಳಪನ ಮಗ 
ಬೊಂಮಂಣನು ಬರಸಿದು ಶ್ರೀ॥ 


ನಿಷಯೆ : ಸದ್ಮಾವತಮ್ಮನವರ ಚರಿತ್ರಿ, 


ವಿಶೇಷ : ಮೋಡಿ ಅಕ್ಬರ, ಕೆಲವು ಪತ್ರಗಳು ಮುರಿದಿವೆ. 


538 
ಕೆ ೫೭೭ ಪದ್ಮಾವತೀ ಚರಿತ್ರೆ ಸಾಂಗತ್ಯ 
ಆ. 81 000೬ ಪದ್ಮನಾಭ ಸು, ೧೬೮೦ 
೧೨೧೪೯ ಪತ್ರ ೭ ಪಂಕ್ತಿ ೪೦ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀಮತ್ಸಂಚಕಲ್ಯಾಣ ವೈಭವಯುತ 
ರಾಮಕೇಶವನಾಥ ಚರಣಾ 
ಸೋಮಾರ್ಕ ಕೋಟಕಿರಣ ನೇಮಿನಾಥನು 
ದ್ಚಾಮ ಸುಖವನೀವುದೆಮಗೆ | 
ಜಟ ಜ್‌ ಶಿ] ಪದ್ಮಾವತಿಯಂಮನವರ ಚರಿತೆ ಬರೆವುದಕ್ಕೆ 

ಶುಭಮಸ್ತು! 

ಪೇಳುವೆ ಧರಣೇಂದ್ರನರಸಿಯ ಕಾವ್ಯವ 
ಕೇಳಿರೈ ಸಕಲ ಕೋವಿದರೂ ॥| ಪದ 
ಶ್ರೀಸುರ ನರ ನಾಗರಾಜ ಪೂಜಿತಪಾದ 
ಭಾಸುರ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ 
ಸಾಸಿರ ನಾಮದೊಡೆಯ ಪಾರಿಕ್ರೇಶ 
ಲೇಸಾಸಿತ್ರೆಂಮ ರಕ್ಷಿಪುದು | ೧ 


ಅಂತ್ಯೆ: ಅಂಗಜನಿಜೆಯ ಪಾರಿಶ್ವಜಿನರ ಭಕ್ತೆ 
ಹಿಂಗದಿರುವ ಮಹಾಯಕ್ಸಿಿ ' 
ಹಂಗಳರನ್ನೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಚರಿತೆಗೆ 
ಮಂಗಲ ಶುಭ ಜಯ ಜಯತೂ | ೭೧ | 
ಅಂತು ಸಂಧಿ ೧೨ ಕೃಂ ಪದೆನು ೧೦೦೬೦೦ ಕೃಂ ಮಂಗಲ ಮಹಾಶ್ರೀ ರೂಧಥಿ 
ಕೋದ್ಲಾರಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಶ್ರಾವಣಶುದ್ಧ ೫ಲ್ಲು ಹಾಸನದ ಹೊನ್ನ ಪ್ಪಶೆಟ್ಟರ 


ತ್ಠಿ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಪೊವುತ್ರ ಪಾಯಪ್ಸ ಶೆಟ್ಟರ ಸವುತ್ರ ಪಾಯಸಪ್ಪನು ತನ್ನ ಮನೋಪ್ರೀತಿ 
ಯಿಂದಂ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಚರಿತೆ ಬರೆದುದು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರಿೀ. 


ವಿಷಯ : ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮನನರ ಚರಿತ್ರೆ, 


ನಿಶೇಷ : ೧೨, ೧೩ನೇ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರವಣಿಗೆಯಿದೆ. 


859 
ಕೆ. ೫೭೮ ಪದ್ಮಾವತೀ ಚರಿತ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ 
೧೦%೬೧.೯" ಶಂಕರ ? 
೧.೫೬ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ | ೪೨ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ...ಂಮನವರ ಯಕ್ಸಗಾನ ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಶುಭಮಸ್ತು ೫ ೫ 
ಜಿನಪತಿ ನಿಂಮಯ ಪದಮಂ 
ಮನದೊಳು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಬೇಡುವೆ ನೀನತಿದಯದಿಂದಂ 
ದಿನಕರ ಶತಶಂಕಾಶಂ 
ಯನಗೀಉದು ಮತಿಯಾ ನೀ ಕ್ರುತಿಗತಿ ಮುದದಿಂ ॥ 
೫ ೫ ೫ ೫% (೨ನೆಯ ಪತ್ರ) 
ದ್ವಿಪದೆ| ಧರೆಯೊಳಗೆ ಮೂಲಿಕೆಯ ಪುರವರವನಾಳ್ವ 
ದೊರೆತನ ದಿಶಾವಂತ ಭೂಪನತಿಚಲ್ವ ॥೧/॥ 
ವಂದುದಿನ ಭೂವರನು ಪರಮಭಕ್ತಿಯಲಿ 
ಯಿಂದುಮುಖಿ ಸದ್ಮಾಂಬೆ ಚರಿತೆಯನು ಮುದದಿ ॥೨॥ 
ಕೇಳಬೇಕೆಂದೆನಲು ರಾಮಾಖ್ಯನಂದೂ 
ಪೇಳಿದನು ದೇವಿ ಚಾರಿತ್ರಗಳಂನಂದೂ ॥೩॥ 
ಚರಿತೆ ಭಾವಗಳಿಂದಲೊರದಿರ್ಪ್ಸ ಕತೆಯಾ 
ವಿರಚಿಸುವೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲಿ ಯಾಕ್ರುತಿಯಾ ॥$॥ 


ಅಂತ್ಯ: ದರೆಯೊಳುತ್ತಮವೆನಿಪ ಹೊಂಬುಚ 
ಪುರದ ಜೋತಿಶನಾದ ಶಂಕರ 
ವನರದನೀ ಪದ್ಮಾಂಬೆಚರಿತೆಯಾ ಹರುಶದಿಂದಾ |೨॥ 


ಪದ್ಮಾವತೀ ಪರಿಣಯ ತಿಕ್ಕಿ ೫ 


ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ ಜನಕೆ ಸೌಖ್ಯವು 
ಲೋಲಲೋಚನೆ ಭಕ್ತಜನಪರಿ 

ಪಾಲೆ ಪದ್ಮಾನತಿಯು ಸಂತತ ಪಾಲಿಸುವಳೂ [| 
ಶ್ರೀ ಮಂಗಲಂ ಜಯೆ ಮಂಗಲಂ ॥ 


2೫ 2೫ ಸ 2 
ತುಂಬುಜವುನೆ ಮರಿದುಂಬಿಗುರುಳ ಚಲ್ವ 
ಹೊಂಬುಚಮಠದ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಮಂಗಲಂ ಜಯಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀ || 


ನಿಷಯೆ : ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮನವರ ಚರಿತ್ರೆ. 


ವಿಶೇಷ: ೩೨, ೩೪ ನೆಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ್ರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಥಿಲವಾಗಿವೆ. ೧೫ ನೆಯ 
ಕ್ರಮಾಂಕದ ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಿವೆ. ೫೫ ನೆಯ ಪತ್ರಲುಪ್ತ. 


| 840 
ಕೆ.ಬಿ. ೩೬೮ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪರಿಣಯ ನಾಟಕ 
ಲ೮.೨ೀ೫,೬% ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ೧೯ನೆಯ ಶತಕ 
೧೨೧೦೬ ಪುಟ ೨೨ ಪಂಕ್ತಿ ೨೦ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ಶ್ರೀ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾ ಣಾಂತರ್ಗತಂ ಶ್ರೀ ಭೂ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ 
ಪದ್ಮಾನತೀ ಪ್ರಾ ಣಕಾಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ವಿಜಯತೇತರಾಂ ಓಂ” 
ಸೂತ್ರಧಾರ-ನಾಂದೀ | ಮತ್ತೇಭವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತಂ | 
ಕಮಲಾವತ್ಯ ಮಲಾನನೋಷ್ಟ ರಸಪಾದಂತಾಕ್ಷಿ "ಮಂದಸ್ಸಿ ತಾ 
ಚಾಲನ ನನನು ಸತ್ಸ ಎ೨ಗಾರ ಭಾವಂಗಳಿಂ 
ಸಮರಾಜೀವನದೊಳ್‌ ಸ ರಾಸ್ಟ್ರರಣಿ. ನಾಳ ಳಂಗಳಿಂದೊಲ್‌ ರಮಾ 
ರಮಣಂ ಮೋಹಿತನಂತೆ ತೋರ್ಪ ಪೊರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ ಸದಾ ॥೨॥ 


ರಾಗ_-ನಾಟ-ಪೊಕೆ ಕಮಲಾಕಾಂತನೆ || 


ಪೊರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆ-ಸುರವರಕರ ನತ |ಪ| 
ಚರಣಕಮಲ ಭಜಕರ ಮನದಿಷ್ಟವ 
ಸುರಮರದೊಲ್‌ ಕೊಡುತಿರುವ ಕರುಣಿಯೆ ॥೧॥ 


೫೩ ೫೩ 2೩ ೩ 


ತಿಕ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಆದುದರಿಂದ ಕಣಿಬಲೀ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯರೆಂಬುವರಿಂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೊಳು 
ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸದ್ಮಾವತೀ ಪರಿಣಯವೆಂಬಭಿನವ ನವರಸಭರಿತ ನಾಟಕ 
ವನ್ನಾಡಿ ಈ ಸಭಾಸದರಂ ಸಂತೋಷಿಸಬೇಕು. 


ಅಂತ್ಯ : ಶ್ರೀನಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀನದ್ಮಾವತೀ ದೇವೀ ಸಮೇತನಾಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ 
ಪ್ರಯಾಣವಂ ಮಾಡಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯೊಳು ಭಾರ್ಯಾದ್ವಯದವಡನೆ 
ಬಕುಳಾ ದೇವಿ ಸಮೇತನಾಗಿ ಸುಖದಿಂ ವಾಸಮಾಡುವನು ಪಂಚಮಾಂಕ 
ಸ್ಪಮಾಪ್ತ ಃ | 
ಸೂತ್ರೆ-ಶಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತಂ-_- 
ಶ್ರೀಮಚ್ಚಾ ಮನ ಪಾಮೃತಾಜ್ದಿ ಜನಿತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಜಾಧಿಸ 
ಶ್ರೀಮತ್ಪಾ ಪ್ತ ಶಣಿಬಲೀ ನಿಲಯ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ವರ್ಯರಿಂ 
ಶ್ರೀ ಮತ್ತ ಎಸ ಕ್ತ ಕೈಪಾಬಲಾದ್ವಿರಚಿಸಲ್ಪ ದ್ಮಾವತೀ ನಕು 
ಶ್ರೀ ಮತ್ಸ ಪ ಜನಿ ಪ್ರಿಯಾಗ್ರ್ಯ ಚರಣಾಂಭೋಜೋರ್ನ್ಸಿತಂ ಭಕ್ತಿಯೊಳ್‌!| 
ಸಮಾಪ್ತಮಿದಂ ಪದ್ಮಾವತೀಪರಿಣಯ ನಾಟಕಂ. 


ವಿಷಯ : ಪದ್ಮಾವತೀ ನಿವಾಹ. 


ನಿಶೇಷ: ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ತಿದ್ದಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೂರು 
ಕಾಗದಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿ ರಬಹುದಾದ ಗ್ರಂಥಭಾಗಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಂಓಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಓದಲು ಶ್ರಮವಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಳುವು ಕಾಗದ, 


| 


84] 
ಕೆ. ಎ. ೧೧೫ ಪದ್ಮಿನೀ ಪರಿಣಯ ಸಾಂಗತ್ಯ 
೧೨,೬1 « ೩,೮? ಚೆನ್ನೈಯ್ಯ ಸು. ೧೭೨೦ 
೧.೮೯ ಪತ್ರ ೩0 ಪಂಕ್ತಿ ೨೪ ಅಕ್ಬರ 


ಆದಿ: ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಿನೀ ಪರಿಣಯ 
ನಾಂದಿ-ದೇಶವರ್ನನೆ | 


ಶ್ರೀಕರ ಸದ್ಗುಣ ಕೋಶ ಸದ್ರುಚಿರದಿ | ವಾಕರ ಕೋಟಿಸಂಕಾಶ ॥| 
ಪಾಕಶಾಸನವಂದ್ಯ ಚನ್ನ ಕೇಶವ ಕರು | ಣಾಕರ ಸಲುಹು 
ಮೂಜಗವಾ | ೧॥ 


22 


ಪದ್ಮಿನೀ ಪರಿಣಯ ತಿಕ 


ನಾರದನತ ಚರಣಾ ರವಿಂದದ್ವಯ 

ನೀರದ ನೀಂ ಶರೀರಾ 

ಶಾರದ ಶತ ಶಶಧರ ರುಚಿಧರಧರ 

ಸೀರಥೆರಾನುಜ ಶರಣೂ ॥ ೨ ॥ ೫ ೫ 


ದ್ಮೆ ಸದ್ಮಾಲಯೆ ಪದ್ಮಭವಾಂಬಿಕೆ 
ಪದ್ಮೋ ೇೀದರನರ್ಧಾಂಗಿ 
ಪದ್ಮಿನೀ ಪರಿಣಯ ಕಥೆ ಪೇಳ್ವೆ ರೆನ್ನ ಹೈ 


ತ್ರದ್ಮ _ದೊಳಿರು ಪದ್ಮನಯನೆ | ೧೩ | ೫ 


ಸ! 


ಘಿ 


ಧಾರುಣಿಯೊಳು ಕರ್ಣಾಟದೇಶದ ಕಾ 

ವೇರಿಯ ತೀರದೊಳೆಸವಾ 

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಿ ಣದೊಳು ಸುಖದಿಂ ಮಹಿ 

ಶೂರ ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರನಾಳ್ವ ಸನೂ |೧೯॥ ಸ. ಸ 


ಕಳಲೆಯನ್ವಯ ರಾಜ ರಾಜೀವ ರಾಜಿಗು 
ಜ್ಜಳ ದಿನರಾಜನೆಂದೆನಿಸೀ 

ಸತೆ ವೀರರಾಜನೊಫ್ಪಿ ದನಾರ್ತಜನ ಸಂ 
ಕುಲ ಕೈರವರಾಜನೆನಲೂ || ೩೯ 


ಆ ವೀರೇಂದ್ರಾವನಿಪಾ ಪಾಲಕನೊಮ್ಮೆ 
ಕೋವಿದರ್ಕಳ ಸಭೆಯೊಳಗೆ 
ಭಾವಶುದ್ಧಿಯೊಳೆನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿವೇ 
ಳಾವುದಾದೊಡನೊಂದನೆಂದಾ | ೪೦ ॥ 


ಎನಲಾ ನುಡಿಯನಾಲಿಸಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇ 
ಶನ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿಯಾ 
ಮನದೊಳು ಭಾವಿಸಿ ಭಜಿಸಿ ಸೇಲಅಿದೆನಾ 
ವನಜಾಕ್ಷನ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಯಾ | ೪೧ | 


ಸೇನಾಧೀಶ ಗೃಹಾಧ್ಯೆಕ್ಸನಾಗಿಯೆ 
ಸೇನಾನಿತ್ರನಾಮವನು 

ತಾನೆಯ್ದೆ ನಡೆದ ಚನ್ನಯಾಮಾತ್ಯ ಶಿವಪೂ 
ಜಾ ನಿರತನು ರಾಜಿಸಿದಾ | ೪೨ || 


ಕ್ಲಿತ್ಕಿಲ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಸಾಸಿರ ನೆಲನಮರ್ದುಣಿಸುಗಳಿಂಗನು 

ವಾಸರ ಭೋಜನಗೈವಾ 

ಹೊಯ್ಸಳಾನ್ವಯದ ಗಾರ್ಗಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವ 

ಭಾಸುರ ಚನ್ನಯಾಹ್ವಯನಾ | ೪೩ ॥ 

ಮೊಮ್ಮನು ಬಳಿಕಾ ನೃನನಪ್ಪಣೆಯಿಂದ 

ಬೊಮ್ಮನೈಯನ ಕರುಣದೊಳು 

ಒಮ್ಮನದೊಳು ಚೆನ್ನಯಾಂಕನು ವೇಲ್ವನು 

ಸುಮ್ಮಾನದೊಳೀ ಕೃತಿಯಾ | ೪೪ || 

೫ ಹ ಳೆ 2೩ 

ಅಂತ್ಯ: ವಾರಾಹೋಕ್ತದೊಳೊಂದಿತಿಹಾಸವ 

ನಾರಾಯಣನ ಸತ್ಯಥೆಯ 

ವೀರೇಂದ್ರ ನಿನಗಿದನಭಿವರ್ಣಿಸಿದೆನು 

ಶಾರದಾಂಬೆಯ ಕರುಣದೊಳು! ೯೫ | 


ಧೀರ ದೊಡ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಸದ್ಗುಣಮಣಿ 
ಹಾರಾಹಿತಸಂಹಾರ 

ಸಾರಸತ್ವೀರ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರಕ ಸುಜನಾ 

ಧಾರಕ ನಿರ್ಮಳ ಕರಣ | ೨೯೬ | 


ಕಳಿಲೆಯ ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ ಮಹಿಶೂ 
ರಿಳೆಯಾಣ್ಮಗತಿಹಿತೆನೆನಿಸಿ 
ಸಲೆ ರಾಜಿನ ವೀರೇಂದ್ರ ಕೇಳಲು ನೀಂ 
ಜೆಲುನಿತ್ತುದೀ ಕಾವ್ಯರಚನೆ | ೨೯೭ ॥| 
ಜಿ ೩ ೫ [ 
ಎಂದು ಪೇಟ್ಬಾಶ್ವಾಸ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಪದಿನೆಂಟು 
ಸಂಧಿ ಪದಿನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೈನೂರು 
ಸಂದಿಹುದಿದಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳ ಸಮನೆಂದು ಭಾವಿಪುದು ಪಠಿಸೆ 
ಇುದಿರಾವರನ ಕೇಳೀಭವನಮಾಗಿರ್ಪು 
ದಿಂದುತಾರಾರ್ಕರುಳ್ಳನ್ನೆಗಂ ಸ್ಥಾಯಿಯಹು 
ದೆಂದು ಸನ್ಮುದದಿಂದ ಜೆನ್ನಯಾಂಕನು ಸೇಟ್ಜ ಪದ್ಮಿನೀಪರಿಣಯದೊಳು | 


ಪದ್ಯನಾನಾರ್ಥ ತಿರ 


ವಾಸವಾರ್ಚಿತ ಚರಣ ಜಯ ಜಯತು ಭಾಗ್ಯಪುರ 

ವಾಸ ಸನಕ ಸನಂದನಾದಿ ಮುನಿನುತ ಫೀತ 

ವಾಸ ಸರ್ವಾಧಾರ ಭಕ್ತಹೈದಯಸರೋಜ ವಾಸರಾಧೀಶ ಜಯತು 
ವಾಸುಕಿಶಯನ ವಾರಿರುಹನಯನ ಜಯತು ಕಂ 

ಸಾಸುರಧ್ವೈೆಂಸ ಯದುಹುಸ ಜಯ ಜಯತು ಕಮ 

ಲಾಸನ ಜನಕ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಸಮಸ್ತಲೋಕಾಧೀಶ ಜಯತು ಜಯತು! 


ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಿನೀಪರಿಣಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ-ಶ್ರೀ 
ನಿಷಯ ; ಸಪದ್ಮಿನೀಪರಿಣಯದ ಕಥೆ. 


ವಿಶೇಷ : ಸುಂದರಾಕ್ಷರ. ಶಕಟರೇಫ ಮತ್ತು ಲಕಾರದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯ 
ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೦೦. ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾದವಿಭಾಗಮಾಡಿ ಬರೆದಿದೆ. 


೪40 
ಕೆ, ತ್ಥಿ೬೬/೨ ಪದ್ಯನಾನಾರ್ಥ ಕಂದ 
೪.೭% ೫ ೨.೩" ಕ 1 
ತಿ೫ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೩೫ ಅಕ್ಷರೆ 


ಆದಿ: ಪದ್ಯನಾನಾರ್ತ್ಥ 
ಮಂಗಳ ಮರ.ದುದಿ ನವಿಲು ಭು 
ಜಂಗಾಗ್ನೆ ಮಯೂಖತಾಂವ್ರ ವಿಪ್ರ ಕಿರೀಟೋ 
ತ್ತುಂಗ ಶಿರಂ ಮೂಲಿಕೆ ಭೇ 
ದಂಗಳ್ಬಂನೊಂದು ಶಿಖಿ ಶಬ್ದಂಗಳ್‌ | ೧ ॥ 


ಹುತ್ತ ಹುಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಕನುಲಂ 

ಸತ್ತಿಗೆ ಮುನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಧಿಯು ಸುರಕುಜ ಸುರಪಂ 
ಉತ್ತಮಕರಿ ಧ್ವಜ ಕಬ್ಬುಂ 

ಶತ್ತುರಗ ದ್ವನಿ ಸುಪುಂಡರೀಕ ಶ್ರಿ... ಪಂಚಂ | ೨॥ 


ಅಂತ್ಯ : ಘನ ಹಳೆದು ಕೈದು ಜೊಡ್ಡಿತು 
ತನು ನೀರ್‌ ಸಂಗ್ರಾಮದಷ್ಟ ಮೋಹಂ ದೋಷಂ 
ಜನ ನೆರವಿ ಸಾದ್ಯಶಕ್ತಿಗ 
ಳಿನಿತುಂ ಪದಿಮೂಜು ನಾಮ ಫೆನ ಶಬ್ದಂಗಳ್‌ |! ೩೮ | 


೪೦ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸೂ 

ತ್ರಾಮಂ ಫೆನ ಬಹಳ ಸರುಸ ದಂತಿ 

ಸಮೂಹಂ . ...ಳೆ ಯೊಂಬತ್ತುಂ 

ಭೂಮಿಗೆ ಪೊಸತೆಸನಿಸುತಿಹ ಫೆನಾಘನಶಬ್ದಂ 1೩೯! 
ಪದ್ಮ ನಾನಾರ್ಥ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ॥| 


ವಿಷಯ : ಹಳಗನ್ನಡಸದಗಳ ಅರ್ಥ. 


ವಿಶೇಷ: ೫ನೇ ಓಲೆಯ ಮೂಲೆ ಮುರಿದಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬು ರ್ಕಿ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. 
ಶಕಟರೇಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದರತ್ನಾಕರ, ಏಕಾಕ್ಷರ 
ನಿಘೆಂಟು, ನಾನಾರ್ಥರತ್ನಾಕರ, ಧನಂಜಯ ನಿಘಂಟು (ಸದೀಕು), ಭಾರತ 
ನಿಫೆಂಟು, ಕರ್ಣಟಕ ಶಬ್ದಮಂಜರಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 
ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ೧೦೪ ರಿಂದ ೧೦೯ ವರೆಗಿನ ಕ್ರಮಾಂಕವುಳ್ಳ 
ಆರು ಓಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಇದೂ ಅಪೂರ್ಣ. 


843 
ಕೆ. ೩೭೦/೩ ಪದ್ಯನಾನಾರ್ಥ ಕಂದ 
೭.೪೨% ? 
೧೧.೧೫ ಪತ್ರ ೮ ಪಂಕ್ತಿ ತ್ಠಿ೦ ಅಕ್ಷರ 


| 


ಆದಿ: ಪದ್ಯನಾನಾರ್ಥಂ | 
ಮಂಗಳ ಮರದುದಿ ನವಿಲ ಭು 
ಜಂಗಾಗ್ಡಿ ಮಯೂಖ ತಾಂಮ್ರ ವಿಪ್ರ ಕಿರೀಟೋ 
ತ್ತುಂಗ ಶಿರಂ ಮೂಲಿ ಭೇ 
ದಂಗಳ್ಳಂನೊಂದು ಶಿಖಿಶಬ್ದಂಗಳ್‌ 2. 


ಹುತ್ತ ಹುಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಕಮಲಂ 

ಸತ್ತಿಗೆ ಮುನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿದಿಯೂಸುರಕುಜ ಸುರಪಂ 
ಉತ್ತಮ ಕರಿಧ್ವ ಕಬ್ಬುಂ 
ತತ್ತುರಗ ದ್ವಜ ಪುಂಡರೀಕ ತ್ರಿ ಸಂಚಂ ॥ ೨॥ 


ಅಂತ್ಯ: ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸು 
ತ್ರಾಮಂ ಘನ ಬಹಳದಶರುಸಾದಂತಿ ಸಮೂಹಂ 


ಪದೈನಾನಾರ್ಥ 


ಸಾಮಜ ಮಳೆಯೊಂಭತ್ತುಂ 
ಭೂಮಿಗೆ ಪೊಸಕರೆನಿಸುತಿಹ ಫೆನಾಣನ ಶಬ್ದಂ [| ೩೯ ॥ 


ಪದ್ಯನಾನಾರ್ಥಂ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಂ |! ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ॥| 


ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ನಾನಾರ್ಥ. 


೩೪೧ 


ವಿಶೇಷ : ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶಬ್ದರತ್ನಾಕರ, ಅಮರಸಿಂಹ (ಸಂ-ಜೈ), ಕರ್ನಾಟಕ ಶಬ್ದ 


ಮಂಜರೀ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಇವೆ. 


ತೌ್‌ 


814 
ಕೆ. ಬಿ. ೨೯೦/೨ ಪದ್ಯನಾನಾರ್ಥ 
ಹೈತಿ ಹತ್ಟಿ ? 
೪.೭ ಪತ್ರ ೧೭ ಪಂಕ್ತಿ 
ಆದಿ: ನದ್ಯನಾನಾರ್ಥಂ | ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಫೈೆಮಸ್ತು || 


ಅಂತ್ಯ ` 


ಮಂಗಳ ಮರದುದಿ ನವಿಲು ಭು 

ಜಂಗಾಗ್ನಿ ಮಯೂಖ ತಾಮ್ರ ವಿಪ್ರ ಕಿರಿಟೋ 
ತ್ತಂಗ ಶಿರಂ ಮೂಲಿಕೆ ಭೇ 

ದಂಗಳ್ಬಂನೊಂದು ನಾಮ ಶಿಖಿಶಬ್ದಂಗಳ್‌ | ೧ ॥ 
ಹುತ್ತ ಹುಲಿ ಕಪ್ಸೆ ಕಮಲಂ 

ಸತ್ತಿಗೆ ಮುನಿ ವಿಷ್ಣು ದಿವಿಯು ಸುರಕುಜ ಸುರಪಂ 
ವುತ್ತಮ ಕರಿದ್ದಜ ಕಬ್ಬುಂ 

ತತ್ತುರುಗದ್ಹೆ ಜ ಗಜ ಪುಂಡರೀಕ ತ್ರಿ ಪಂಚಂ || ೨ 


ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸುನಿ 

ತ್ರಾಮಂ ಘನ ಬಹುಳ ಶರುಸಾ ದಂತಿಸಮೂಹಂ 

ಸಾಮಜ ಮಳೆಯೊಂಬತ್ತುಂ 

ಭೂಮಿಗೆ ಪೂಸತೆನುತಿಹೆ ಫೆನಾಫೆನಶಬ್ದಂ || ೩೯ ॥ 
ಸದ್ಯನಾನಾರ್ಥಂ ಪರಿಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ ॥ 


ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ ಪದಗಳ ನಾನಾರ್ಥ. 


ಕೆಂದ 


೧೭ ಅಕ್ಷರ 


ತ೪೨ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ನಿಶೇಷ : ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶಬ್ದರತ್ನಾ ಕರ, ಏಕಕ್ಸರ ನಿಘೆಂಟು, ಕರ್ಣಾಟ ಧಾತುಗಳು. 
ಭಾರತ ನಿಫೆಂಟು, ಧನಂಜಯ ನಿಘೆಂಟು, ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಮಂಜರೀ ಹಟೀಕಾ 
ಸುಧಾ, ಶಬ್ದಮಂಜರೀ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳು ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಇವೆ. 


ತೆಳುವುಕಾಗದ. 
545 
ಕೆ. ಎ. ೨೩೪/೨ ಪಂಪಕಂತಿಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಠ 
೧೩ '೭.೮%" ? ೯ 
೧.೬ ಪತ್ರ ೧೭ ಪಂಕ್ತಿ ೧೬ ಅಕ್ಷರ 
ಆದಿ: ಹಂಸನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 


ಸಮಸ್ಯೆ-ನಾಯಂ ಕೊಳಲೇಳುದಿನಕೆ ವತಿ ಸಮನಿಸಿತು 
ಪದ್ಯ!| ಆಯತದಿಂ ಕಂಗುಂಗೇ 
ಕಾಯಂ ತಾ ತಂದು ಸೂರ್ಯಪುಟದೊಳ್‌ ಸಪ್ತ್ರೋ 
ಪಾಯದಿ ತೆಗದೆಣ್ಣೆಯನುದಿ 
ನಾಯಂ ಕೊಳಲೇಳುದಿನಕೆ ಮತಿ ಸಮನಿಸಿತು | ೧॥ 
ಏರಿಗೆ ಹರಿಗೋಲ ಹಾಕಿ ದಾಟುತಲಿರ್ಪರ್‌ 
ಧರಣಿಯೊಳು ಚೋಳರಾಯನು 
ಕರುಣದಿ ತಾ ದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತಲಿರಲ್‌ 
ದಾರಿದ್ರವ ಕೆಡಿಸುತ ಕಾ 
ವೇರಿಗೆ ಹರಿಗೋಲ ಹಾಕಿ ದಾಟುತಲಿರ್ಪರ" | ೨ | 


ಅಂತ್ಯ : ಕಡೆದೊಡೆ ಯಲು ಹರನ ನಾಮಂ 
ನಡುದೊಡೆಯಲು ವಿಷ್ಣುವೆಂಬ ದೇವರನಾಮಂ 
ಆಧ್ಯಕ್ಷರದಿಂದೋದಲೈ 
ವಿರಹದ ನಾಮ ಕಾಣೆಲೊ ಹಂಪ | ೨೩ ॥ 


ನಿಷಯ : ಪಂಪನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಂತಿಯ ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣ. 


ವಿಶೇಷ : ಅಸಮಗ್ರ ಪ್ರತಿ. ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ, ಮಿತ್ರವಿಂದಾ 
ಗೋವಿಂದ ಎಂಬ ಇತರ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯ ಕಾಲ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೯೦೮ 
ಫ್ಲವಂಗ ಸಂವತ್ಸರ, ಪ್ರತಿಕಾರರು ಆ/ ಅನಂದಾಳ್ವಾರ್‌ರವರು. ಗ್ರಂಥಾ 


ಪಂಪರಾಮಾಯಣ ತಳ 


ರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎರಡು ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕಾರರು ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಿಯ 
ವಿಚಾರವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ, 


846 
ಕೆ. ೧೪೪ ಪಂಪರಾಮಾಯಣ ಚಂಪು 
೨೦.೧.೨ ನಾಗಚಂದ್ರ ಸು. ೧೧೧೦ 
೧-೯೫ ಪತ್ರ ೧೦ ಪಂಕ್ತಿ ೧೦೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ: ರಘುವಂಶ ವರ್ನ್ನನಂ ಪೀಠಿಕಾ ಸಂಧಿ ರಾಮಕಥಾವತಾರಂ | 


ವೃ ಶ್ರೀಪಾದೋಜ್ವಲಮಂಬರಸ್ಥೆ ಮಖಿಲಾನಂದಾಕಾರಂ ಸಾರಭ್ಭೃ 
ಜ್ಲೋಪಾಲಸ್ತುತ ಸುಂದರಂ ಹರಿಮಯೊೂರಾನಂದ ನಾಟ್ಯಂ ಸದಾ 
ಲೋಪಧ್ವಾಂತ ಸುಧಾ ವಿನಿರ್ಗತ ಗಭೀರೋದ್ಗರ್ಜ್ಜನಂ ಭವ್ಯಸ 
ಸ್ಯಾಪನ್ನಾಶಕರಂ ಸುಮೇರುಜಲದಂ ಶ್ರೀ ಸುವ್ರತೇಂ ದುರ್ಜ್ಜನಂ ॥ 
ಕಂ॥ ಯಮಗೀಗೆ ಮುಕ್ತಿಸುಖಮಂ 
ಕ್ರಮದಿಂ ಜಿನಸಿದ್ಧಸೂರಿ ಪಾಠಕ ಸಾಧುಗ 
ಳಮಲಪದಕೆರಗಿ ಪೇಳುವೆ 
ಸುಮನದಿ ರಘುರಾಮ ಚರಿತಮಂ ಕಿರಿದಿನೊಳುಂ | 

ವಚನಾ || ಯಿಂತು ಇಸ್ಟದೇವತಾ ನಮಸ್ವಾರಮಂ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕಥಾ 
ಸಮಂಧಮಂ ಪೇಳ್ತ ಮೊದಲೊಳು ತ್ರಿರೋಕಸ್ಟರೂಸಮಂ ಕಾಲವಿ 
ಭೇದಮುಂ ರಘುವಂಶಾವಲಿಯುಮಂ ಪೇಳ್ತೆನದೆಂತೆಂದೊಡೆ | 


ಅಂತ್ಯ: ಶ್ರೀಮತ್ಕಾಂಚನಕೈಲ ಪಾಶ್ರ ೯ಜಿನವಾದಾಂಭೋಜ ಭೃಂಗೆ ಬುಧಾ 
ಗಾ ವಂತು ಗಾನ ಪೇಳ್ದಂ ಮನೋಲ್ಲಾಸದಿಂ 
ಪ್ರೇಮಂಬೆತ್ತು ಜಿನಾಗಮೋಕ್ತ ಕ್ರಮದಿಂದಂ ದೇವಚಂದ್ರ ದ್ವಿಜಂ 
ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಕಥಾವತಾರವಜಇನುಂ ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಲಂ ॥ 
ಇದು ಪರಮಜಿನಸಮಯ ಕುಮುದಿನೀ ಶರಚ್ಚ ಂದ್ರ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮುನೀಂದ್ರ 
ಚರಣನಖಕಿರಣ ಚಂದ್ರಿಕಾಚಕೋರಂ ಭಾರ 'ಸೀಕಣ್ಣ ೯ಪೂರ ಶ್ರಿ ಕ್‌ 
ಪಂಪ ವಿರಚಿತ ರಾಮಚರಿತ್ರಮುಮಮಾರ್ಷಪುರಾಣ ಕಥೆಯಂ ಜಟ 


ರಾಮಕಥಾನತಾರದೊಳು ನಿರ್ವಾಣ ಕಲ್ಯಾಣವಣ್ಣ ೯ನಂ ಸೋಡಶಾಸ್ವಾಸಂ 
|| ೧೬ 


ತಳಳ ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಸೂಚೀ 


ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಥಾವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಃ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ॥ ಸ್ಪಸ್ಟಿ ಶ್ರೀ 
ವಿಜಯಾಭ್ಯುದಯ ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕಾಬ್ದಾಃ ೧೭೭೩ ನೇ ವಿರೋಧಿಕೃ ತು 
ನಾಮಸಂವತ್ಸರದ ಶ್ರಾವಣ ಬಹುಳ ೧೪ಚಂದ್ರ ವಾರ ಸೂರ್ಯನು 1 
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ ಹ ೧೨ಕ್ಕೆ ಸಲುವ ತುಲಾಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ತ ರಸ್ವಾಮಿ 
ಯಃ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಮಂಟಪದಲ್ಲಿ "ತನ್ನ ರ್ಚಕನಾದ ಸ 
ರಾಜ್ಯ ಯನು ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ ಬಗ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ 
ಕಥಾವತಾರವನ್ನು ಸಂಪೂಣ್ಪ ೯ವಾಗಿ ಪರಾಭವ ಸಂವತ್ಸ ರದ ಭಾದ್ರಪದ 
ಶ್ಹು ೧ ಲಾಗಾಯಿತ್ತು ಯಿದರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರದ ಕೆ ತ್ರೈ [ಭದ್ರಂ 
ಶುಭಂ ಮಂಗಲಂ ಜಯ ಮಂಗಳಮಹಾಶ್ರೀ | 


ವಿಷಯ: ಜೈನರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ: ಕ್ರಮಾಂಕವಿಲ್ಲದ ಆದಿಯ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಸೂಚಿಯಿದೆ. ಆಶ್ವಾಸ 
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಓಲೆಗಳ ಸು ತುದಿಗಳಲ್ಲೂ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. 
ಕಟ್ಟ ನ ಆದ್ಯಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುದ್ಧ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. 


847 
ಕೆ. ೧೪೫ ಪಂಪರಾಮಾಯಣ ಚಂಪು 
೧೯.೫೨೪ - ನಾಗಚಂದ್ರ ಸು ೧೧೧೦ 
೧೨.೧೭೦ ಪತ್ರ ೮ ಪಂಕ್ತಿ ೧೦೦ ಅಕ್ಷರ 


ಆದಿ : ಶ್ರೀರಾಮ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪೀಠಿಕೆಯ ವರ್ಣನಂ ೫ ; | 
ಶ್ರೀಕೇಳೀನಿಳಯಂ ನಿಜಾಂಘಿ ಫಿಕಮಳಂ ನಿದ್ಯಾನಟೀ ನಾಟ್ಯ ವೇ 
ದೀಕಲ್ಪ ಂ ಮುಖಚಂದ್ರ ಬಹುತ ಕೇಂದ್ರೊ ೇತ್ರಂಸ ಬ ದೀ 
ಪಾಕ್ನ ೯ಂ ಹರಿಸೀಠಪಾರ್ಶ್ವನೆನಿಪಂ ಪೂಜಾರ್ಹನರ್ಹಂತ್ಯ ಸೆ 
ಶ್ಲ್ಹೀಕಾಂತಂ ಮುನಿ ಸೂವ್ರತಂ ನಮಗೆ ಮಾಳ್ಕಿಷ್ಟಾ ರ್ತ್ಪ ಸಂಸಿದ್ಧಿಯಂ | 
ಕ ಂತಾನಮೆಂಟ್ಟು ಕಿಡೆ ನಿಜಗುಣಮೆಂಟ್ಟು ಸ ಣ(ು ಮಯ್ಯ ೦ 
ಹೇ (ಟಿ ರೋಕಾಗ್ರ ದೊಳಿರೆ ಸಹಜಾತಂದ ಚ್ತೆ 'ತನ್ಯರೂಪಂ 
ಜ್ಞಾನ ಜ್ಹೇಯ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪಸರಿಸೆ ಗಣನಾತೀತರಾಗಿರ್ದ್ವ ಮುಕ್ತಿ 
ಶ್ರೀನಾಥಸ್ಟಿ ರ್ಸ್ಸಿದ್ದರಾತ್ಯಂತಿಕ ಸುಖನದವಿಸಿದ್ಧಿಯಂ ಮಾಳ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಳ್‌ ॥ 


ಅಂತ್ಯ: ವೃ | ಕ್ರು ತವಿದ್ಯಸ್ಗ ರ್ಸ್ಸೈವಚಿತ್ತರಾಗಿ ಪದಪಿಂದಾರಯ್ಯೆ ಕರ್ಣಾಟ ಸಂ 
ಸ್ಟ. ಕಾವ ಗಳೊಳತ್ಕ ೯ದಿಂ ರಚನೆಯಿಂ ನೇರ್ಪಟ್ಟು ವಿದ ಚ್ಚ ಮ 


ಪಂಪಾವಿರೂಪಾಕ್ಕ ಶತಕಂ ತಿ೪೫ 


ತ್ಯು್ರತಿಯಪ್ಸಂತಿರೆ ನಾಗಚಂದ್ರ ವಿಬುಧಂ ಪೇಳ್ದಂದದಿಂದಾದ್ಯರ 
ದ್ಯತನಸ್ಸೆ ೯ಳ್ದ ಭಿರಾಮ ಕಥೆಯಂ ಸಯಿಪಿಂ ಗಡಪ್ಪಾ ೯ಗರೇ | 
ಗದ್ಯ 1 ಇದು ಪರಮಜಿನಸಮಯ ಕುಮುದಿನೀ ಶರಶ್ರ ಂದ) ಬಾಲಚಂದ್ರ 
ಡೆ ಚರಣನಖ ಕಿಅಣ ಚಂದ್ರಿ ಕಾಚಕೋರ6 ಭಾರತೀಕರ್ನ್ನ ಪೂರಂ 
ಶ್ರೀಮದಭಿನವಪಂಪ ವಿರಚಿತಮಸ್ಪ ಜಿ ಚರಿತೆ ಪುರಾಣದೊಳು 
ರಾಮಜಿನ ಪರಿನಿರ್ವ್ವ್ರಾಣ ಕಲ್ಯಾಣವರ್ಣ್ಛನಂ ಸೋಡಶಾಸ್ವಾಸಂ || ಲ| 


ಳ್ಹಯಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ || 


ವಿಷಯ : ಜೈನರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ. 


ನಿಶೇಷ : ಶಕಟ ಫದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ದಪ್ಪಕ್ಷರ, ಕಟ್ಟಿನ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಮಾಂಕ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯ ಬಾ ಇದೆ. ೨, ೨೦, ೩೦, 


ವಿಲ್ಲದ ಒಂದು 
೪೫, ೫೪. ೫೬, ೬೩, ೧೦೭, ೧೧೫, ೧೩೫% ೧೭೦ ಈ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪತ 
ಗಳು ಮುರಿದಿವೆ. 
848 
ಕೆ.ಬಿ. ೧೦ ಪಂಪಾನಿರೂಪಾಕ್ಷ ಶತಕಂ ಭಾಮಿನೀಷಟ್ಟದಿ 
೮.೪% » ೬.೫! ಕೆವಿರಂಗ ತ 
೧೨೨೯ ಪತ್ರ ೧೧ ಪಂಕ್ತಿ ೧೫ ಅಕ್ಬರ 
ಆದಿ: ವನಿರೂಪಾ ಕ್ಪ ಶತಕಂ. 
ಶ್ರೀಗುರುವೆ ಸದ್ಗುಣಾಂಕಿತ 
ಭೋಗಕರ ಜಗದೇಕನಾಯಕ 
ಕ್ರ.ಪ